فهرست مطالب

دیدگاه های حقوق قضایی - پیاپی 97 (بهار 1401)
 • پیاپی 97 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/28
 • تعداد عناوین: 14
|
 • کمال نیک فرجام* صفحات 1-15

  قاعده کلی در ایفای تعهد انجام همه موضوع تعهد در زمان مقرر است. مطابق ماده 277 قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید. حال سوال این است که آیا این قاعده در مورد پرداخت اسناد تجاری به معنای خاص (برات، سفته و چک) نیز اعمال می شود و آیا مقررات قانون تجارت ایران با کنوانسیون های بین المللی در این زمینه هماهنگ است؟ این ها و سوالات مرتبط دیگر در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که پرداخت بخشی از مبلغ برات و سفته در قانون تجارت ایران پذیرفته شده در حالیکه حکم این موضوع نسبت به چک متفاوت است. در کنوانسیون های ژنو، پرداخت قسمتی از مبلغ برات، سفته و چک مورد قبول قرار گرفته ولی کنوانسیون های آنسیترال با موضوع بروات و سفته های بین المللی حکم متفاوتی را بیان نموده است. از این رو پیشنهاد شده است که قانونگذار ایران همگام با کنوانسیون های یاد شده و با تفکیک اسناد تجاری ملی از بین المللی اصلاحات لازم را به عمل آورد.

  کلیدواژگان: برات، سفته و چک، پرداخت بخشی از مبلغ، قوانین تجارتی ایران، کنوانسیون های ژنو و آنسیترال
 • علی دادخواه*، مهدی منتظرقائم صفحات 17-36

  قسامه در فقه اسلامی روشی خاص برای اثبات دعوا در دعاوی مرتبط با جنایات بر نفس و عضو به شمار می آید. با وجود اتفاق نظر در اصل مشروعیت این شیوه قضایی، در برخی از جوانب آن ابهاماتی دیده می شود. از جمله این موارد، جایگاه زنان در قسامه است که در آثار فقهی بحث چندانی از آن به میان نیامده است. در این بین، برخی فقها سوگند زنان را معتبر دانسته اند و در مقابل، دیگران مرد بودن را شرط اعتبار قسامه به حساب آورده اند و به طور معمول میان جایگاه مدعی یا مدعی علیه و جایگاه اقربا تفکیک کرده، عدم پذیرش سوگند زنان را به جایگاه اقربا اختصاص داده اند. دیدگاه اخیر در قانون مجازات اسلامی (مواد 336، 337 و 338) نیز بازتاب یافته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، چنین نتیجه می گیرد که شرط رجولیت در قسامه، مبتنی بر دلیل معتبری نیست و ذکر واژگان مختص مردان در مستندات قسامه، که دلیل اصلی این دیدگاه قلمداد می شود، از باب تغلیب است و امکان الغای خصوصیت از وصف رجولیت در آنها وجود دارد. بر این اساس شمول ادله مشروعیت قسامه، سوگند زنان را همانند مردان دربرمی گیرد و از این جهت تفاوتی نیز میان جایگاه های یادشده وجود ندارد.

  کلیدواژگان: قسامه، سوگند، زن، لوث
 • عباس میرشکاری*، شبیر آزادبخت صفحات 37-58

  پیش فرض ادبیات حقوقی ما اختصاص زیان معنوی به اشخاص حقیقی است، در حالی که بر خلاف ظاهر امر، امکان ورود این نوع از زیان به اشخاص حقوقی نیز وجود دارد، به ویژه آنکه غالبا حیات این دسته از اشخاص، وابسته به تعلق بعضی از حقوق معنوی، مانند اعتبار و شهرت و شناسایی امکان مطالبه غرامت بابت آسیب وارده به این حقوق می باشد؛ بنابراین، سکوت ادبیات حقوقی در این باره باید جبران شود. این مقاله، با تمرکز بر شرکت های تجاری، درصدد پاسخ به این مساله است که آیا زیان معنوی از سوی شرکت تجاری قابل مطالبه است یا خیر. در پاسخ به این پرسش، با طیفی از نظرات روبه رو هستیم: برخی با تاکید بر وجود مجازی شرکت ها، به پرسش یاد شده، پاسخ منفی می دهند و برخی دیگر، با اعتقاد به وجود واقعی آنها، پاسخ مثبت. این نوشتار جانب دیدگاه تفکیک زیان معنوی را گرفته و زیان معنوی ای که برای حمایت از احساسات است را قابل تعلق به شرکت های تجاری نمی داند ولی با توجه به اقتضای طبیعت شرکت تجاری، امکان مطالبه زیان وارد بر سرمایه های معنوی شرکت را می پذیرد. در این مقاله،رویه حاکم بر دادگاه اروپایی حقوق بشر و حقوق انگلیس مرور شده و در پایان، حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  کلیدواژگان: شخص حقوقی، زیان معنوی، اعتبار، احساسات
 • حسنعلی موذن زادگان، بهزاد جهانی* صفحات 59-75

  هر چند کیفر حبس، به پاسخ اصلی زرادخانه های داخلی و بین المللی تبدیل شده؛ اما اکنون یکی از مهم ترین چالش هایی که دیوان کیفری بین المللی با آن روبرو است، چگونگی اجرای احکام آن و به ویژه اجرای کیفر حبس است. بر اساس اساسنامه دیوان، اجرای حکم حبس از طریق موافقتنامه های اختیاری با کشورهای پذیرنده و در زندان های داخلی هر کشور اجرا می شود. البته دیوان، خود دارای بازداشتگاهی خاص در لاهه می باشد که متهمان تا زمان صدور حکم و انتقال به زندان هدف، در این مکان نگهداری می شوند. به نظر می رسد اصل استقلال دیوان، مستلزم ایجاد ساز و کاری نوین در اجرای احکام حبس آن باشد؛ چه آن که کشورهای پذیرنده نیز به دلیل عدم تمرکز، تمایز در خدمات و کیفیت زندان ها و تفاوت های فرهنگی و زبانی، نمی توانند به طور کامل اهداف اجرای کیفر حبس صادره توسط دیوان را برآورده نمایند. این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم، پیشینه و چرایی زندان و چگونگی اجرای این کیفر در نظام بین الملل کیفری، با رویکردی آینده نگر، در پی اثبات ضرورت تاسیس یک زندان بین المللی می باشد. از دیدگاه نگارندگان، برای اجرای کیفر حبس بین المللی...

  کلیدواژگان: زندان، دیوان کیفری بین المللی، زندان بین المللی، اجرای حکم
 • ابوالقاسم خدادی*، حسین علی عطوف، محمد متین پارسا صفحات 77-105

  قانون گذار ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پاره ای از مجازات های جامعه محور را وارد ادبیات قانونی کشور نمود که اثربخش بودن آن ها نیازمند فراهم آمدن بسترهای متنوع در سطوح مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی است. مقاله ی حاضر تلاش نموده است با ملاک قرار دادن دادنامه های مجازات های جایگزین حبس (تاکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان) به عنوان واحد تحلیل، ضمانت اجراهای نوین کیفری را در بستر آرای قضایی بررسی نماید. در این راستا آرای صادره در سال های 97-1396 در سراسر کشور، 450 رای مرتبط استخراج شده و از این بین، 210 رای به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی گزینش گردید. سپس این آرا بر اساس شاخص های ماهوی و شکلی که حاصل برگزاری سه گروه تمرکزی با متخصصین این حوزه بوده است، مورد تحلیل قرار گرفت. داده های این تحلیل حاکی از این بوده است که اغلب نمونه های مورد بررسی دست کم در یکی از شاخص های تعیین شده دچار نقصان بوده اند. به عنوان برآیند تحلیل صورت گرفته می توان مدعی شد که مشکلات تابعی از فراهم نبودن بسترهای مورد نیاز از جمله عدم آموزش کافی و فرهنگ سازی متناسب، تورم پرونده ها و نداشتن فرصت کافی جهت  رسیدگی است. در نتیجه بدون فراهم شدن بسترهای لازم، وجود نقصان در شاخص های مورد بررسی دور از انتظار نخواهد بود.

  کلیدواژگان: مجازات جامعه محور، جایگزین حبس، خدمات عمومی رایگان، سیاست جنایی قضایی، آرای قضایی
 • علیرضا جمشیدی، فرید محسنی، ناصر قاسمی، حمزه داودی* صفحات 107-127

  ورود حاکمیت به دایره رفتارهای مباح و جرم انگاری بعضی از آنها، دارای مبانی خاصی است. صرف اساسی بودن هنجار، دلیلی برای مداخله کیفری نمی باشد. از آنجا که درجه اهمیت هنجارها به یک اندازه نیست، مقنن نمی تواند با همه آنها، برخوردی یکسان داشته باشد چراکه درون مایه رفتارهای ممنوعه متفاوت از یکدیگر است و گواه این ادعا در حوزه حقوق کیفری، تفاوت در میزان مجازاتی است که مقنن برای جرایم در نظر گرفته است. البته خارج بودن رفتاری از حوزه حقوق کیفری لزوما به معنای مباح بودن آن رفتار نیست چه بسا رفتار موردنظر ممنوع باشد لیکن ماهیت آن بگونه ای نباشد که مستلزم ورود به فرآیند جرم انگاری شود، بلکه «تخلف انگاری»، اهداف مقنن را در ضرورت ممنوعیت آن رفتار تامین نماید. «تخلف انگاری» قایل به وجود برخی از رفتارهای ممنوعه است که در حد فاصل بین جرایم و مباحات، عنوان "تخلف" را به خود اختصاص داده است. در واقع ضرر و زیان ناشی از ارتکاب «تخلفات» به اندازه ای نیست که این افعال را شایسته ورود به جرگه «جرایم» نماید. اینجاست که «تخلف انگاری»، پا به عرصه ظهور نهاده و به عنوان حوزه جدیدی در حقوق، به عنوان «حقوق تخلفات» شناخته می شود.

  کلیدواژگان: جرم زدایی، تخلف، تخلف انگاری، حقوق تخلفات
 • امیرمسعود فاطمیان، علیرضا حسنی*، امیر خواجه زاده صفحات 129-149

  هییت نظارت موضوع ماده ی 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه ی اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد آیین رسیدگی مدون است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضایی کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزیی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصصی، اصلاح  آیین نامه ی اجرایی و بخشنامه های ثبتی گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی های چون عدم ورود ماهوی هییت به اختلافات ثبتی به علت فقدان ابزارهای لازم، عدم امکان صدور آرای قاطع اختلاف، نقص استقلال و بی طرفی کامل، ضعف حق رسیدگی حضوری و علنی، نابرابری در استفاده از امکانات دفاعی، نقض حق مورد استماع قرار گرفتن طرفین دعوی و عدم امکان دخالت وکیل در دادرسی، فقدان آیین رسیدگی مدون و غیرآنها همچنان پابرجاست. سوال اصلی مقاله مبنی بر چگونگی امکان سنجی قابلیت واگذاری رسیدگی های ماهوی به هییت نظارت است.دراین مقاله با بررسی تطبیقی آیین دادرسی ثبتی هییت های نظارت با اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و آیین دادرسی مدنی فراملی تدوین شده توسط موسسه ی یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم و موسسه ی حقوق آمریکا راهکارهایی جهت اصلاح اساسی سازمان وفرآیند رسیدگی هییت نظارت منطبق با سند تحولی قوه ی قضاییه پیشنهاد گردیده است.

  کلیدواژگان: هیئت نظارت، آئین دادرسی مدنی فراملی، ثبت اسناد و املاک، دادرسی عادلانه، سند تحولی قوه قضاییه
 • افشین جعفری* صفحات 151-165

  دعاوی حقوقی در خصوص تجارت بین الملل نشانگر میزان مشارکت کشورها در تجارت بین الملل است. انرژی یکی از پایه های اصلی تجارت بین الملل محسوب می شود و حل وفصل اختلافات بین المللی در این زمینه می تواند نقش مهمی در تجارت بین الملل داشته باشد. این موضوع مخصوصا در بخش انرژی که جایگاه مهمی در تجارت بین الملل ایفا می کند،مشهود است.در همین راستا،نوشتار حاضر این سوال را پیش می کشد که به کارگیری روش های مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات بین المللی در بخش انرژی چگونه می تواند بر توسعه تجارت بین الملل اثرگذار باشد؟فرضیه این است که بهره گیری از رویکردهای دیپلماتیک مخصوصا توجه به پیمان منشور انرژی توسط کشورهای مختلف به شکل قابل توجهی می تواند میزان مراجعه به دیوانهای داوری بین المللی را کاهش دهد.در این زمینه بهره گیری از روش های دولت سرمایه گذار، روش های دیپلماتیک و ایجاد مراکز حل اختلاف میان دوطرف می توانند به عنوان رویکردهای جایگزین مراجعه به دیوان داوری بین المللی محسوب شوند و کشورها قبل از مراجعه به آن، دعاوی خود را حل نمایند و باعث توسعه تجارت در عرصه بین المللی شوند. نوشتار حاضر به دلیل توجه به نقش روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات در بخش انرژی از روش توصیفی-تحلیلی بهره می برد که با استفاده از منابع کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته است.

  کلیدواژگان: دعاوی بین الملل، تجارت بین الملل، انرژی، توسعه تجارت، روش های دیپلماتیک
 • روح الله اکرمی* صفحات 167-189

  از مهمترین اصول کیفری که تضمینی موثر برای صیانت از حقوق و آزادیهای شهروندی است، اصل قانونمندی جرم و مجازات است که تحمیل ضمانت اجرای کیفری به جهت جرم را فقط بر اساس قانون تجویز می نماید. با وجوداین در نظامهای کیفری کشورهای مسلمان مبتنی بر شریعت، موضوع جایگاه منابع فقهی به عنوان مستندی در عرض قانون مدون جهت جرم انگاری و تعیین کیفر از مسایلی است که در تعارض با اصل قانونمندی، توجه دکترین  و رویه قضایی آنها را به خود معطوف داشته است. در پژوهش حاضر به روشی توصیفی تحلیلی رویکردهای مختلف این نظامها پیرامون استنادپذیری فقه جهت اصدار احکام محکومیت کیفری مطالعه شده که یافته ها نشان از اتقان مواضعی دارد که اجازه مراجعه به فقه را برای تعیین جرم و مجازات نمی دهند، و در صورت اصرار بر چنین تجویزی می بایست همانند آن دسته از نظامها که منابع فقهی را معین نموده و آن هم با الزام بر اختیار فتاوای مساعدتر به حال متهمان عمل نمود. در نظام حقوقی کشور ما قانونگذار تنها در حدود، جرم انگاری و تعیین مجازات را  مطابق فقه تجویز نموده  که همین مقدار شناسایی اختیار برای دادگاه ها نیز دارای ایرادات متعدد بویژه از جهت بروز تشتت در رویه قضایی است.

  کلیدواژگان: اصل قانونمندی جرم، اصل قانونمندی مجازات، فقه جزایی، حقوق کیفری کشورهای اسلامی، حقوق ایران
 • عرفان خرمی عراقی*، سودابه رضوانی، اعظم مهدوی پور صفحات 191-212

  در نظام های کیفری جعل «فرض آگاهی بر حکم قانونی» و ارزش اثباتی آن به دلیل استثناهای نسبتا فراوان و نقض عدالت و انصاف، کارکرد عام خود را از دست داده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دلیل ارتباط بین جهل با مقوله دیگری با عنوان «شبهه»، انعطاف بیشتری در برابر پذیرش جهل به عنوان عذر قانونی به چشم می خورد. با این حال، معیار روشنی برای تشخیص موارد تاثیر جهل بر شبهه داریه در مواد 120 و 121 ق.م.ا مقرر نشده است.همچنین، در برخی منابع فقهی، جهل یکی از موانع مسیولیت کیفری عنوان شده است، اما در شرایط مسموع بودن ادعای جهل، یعنی جنبه ثبوتی، اختلاف نظرهایی وجود دارد. نقش مولفه هایی مانند:«ملتفت نبودن به وجود حکم قانونی»،«فرصت و امکان متعارف برای تحصیل علم»،«استفسار و تلاش برای دریافت حکم صحیح قانونی» و «ابتنای باور مرتکب بر اسباب معقول» در تعیین شرایط «جهل بخشوده شده» قابل ملاحظه است.قایلان پذیرش ادعای جهل به عنوان شبهه داریه نیز، از حیث اثباتی، معیارهای گوناگونی مانند «تقصیری نبودن» یا «صادقانه یا منطقی بودن باور مرتکب» و یا «غیرقابل اجتناب بودن جهل» را مطرح نموده و اغلب فقها نیز عذر شرعی محسوب شدن جهل را شرط دانسته اند.آنچه به عنوان نتیجه از پژوهش حاصل می شود آن است که تحقق معذوریت عرفی که ناشی از توجه به کرامت ذاتی انسان است، روح تسامح کیفری و عدول از رویکرد سزاگرایی را در قانون مجازات اسلامی 1392 می پروراند.

  کلیدواژگان: تسامح کیفری، جهالت مغتفره، شبهه دارئه، معذوریت عرفی
 • عباس کریمی، داود ابراهیمی* صفحات 213-231

  آیا می توان وضعیت حقوقی مراعی را بر معامله نسبت به مال مرهون اعمال کرد؟ مراعی در فقه در معانی معلق، غیر نافذ و غیر نافذ فضولی بکار رفته و مفهومی اعم از عدم نفوذ است. وضعیت حقوقی مراعی، دارای دو رکن اساسی است؛ به این معنا که عمل حقوقی از جهت ارکان اشاره شده در ماده 190 قانون مدنی کامل بوده ، لیکن مال مورد معامله غیر طلق است. در عقد مراعی، اجازه ثالث نه به عنوان شرط و نه جزیی از معامله است. رضایت مرتهن سبب سقوط حق مرتهن بوده و به منزله فک رهن یعنی رفع حقوق مانع است. رد معامله مال مرهون توسط مرتهن نیز به معنای اصرار مرتهن بر بقای حق خویش و به منزله بطلان نیست. قبول و رضایت مرتهن به معنای فروش مال مرهون از راهن به ثالث نیز نمی باشد. ادله فقهی پیش گفته و تصویب ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، رای وحدت رویه 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور، را مورد تخصیص قرار داده است. موارد فوق نشانه‏های آشکار و دلایل محکمی بر مناسب دانستن وضعیت حقوقی مراعی (جمع میان وضعیت حقوقی صحت و غیر قابل استناد) بر معامله نسبت به مال مرهون است.

  کلیدواژگان: طلق، عدم نفوذ، مراعی، مال مرهون
 • هادی رمضانیان فهندری*، زهرا هادی زاده اصفهانی، محمد وزین کریمیان صفحات 233-258

  پژوهش حاضر باهدف شناسایی رابطه میان سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری با نقش میانجی نظارت مدیر در دادگستری شهرستان تهران انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداری شعب مجتمع های قضایی شهرستان تهران، به تعداد 6 هزار نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 361 نفر تعیین شد. به منظور انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. گردآوری داده ها از طریق سه پرسش نامه استاندارد سکوت سازمانی ون داین (2003)، سکون زدگی باردویک (1986) و نظارت و کنترل آنتونی و همکاران (1989) انجام شد. داده های حاصل، با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و چندگانه، تحلیل گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و متغیر سکوت سازمانی می تواند 25/5 درصد از تغییرات متغیر سکون زدگی شغلی را تبیین کند؛ بین نظارت مدیر و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری همبستگی معنادار وجود ندارد و متغیر نظارت مدیر فقط می تواند 0/6 درصد از تغییرات متغیر سکون زدگی شغلی را تبیین کند که مقدار ناچیزی است؛بین سکوت سازمانی کارکنان اداری و نظارت مدیر همبستگی منفی و معنادار وجود دارد؛ و تاثیر متغیر میانجی یعنی نظارت مدیر در رابطه میان دو متغیر سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی معنادار نیست.

  کلیدواژگان: سکوت سازمانی، سکون زدگی شغلی، نظارت مدیریتی، کارکنان اداری دادگستری
 • حسین گلدوزیان*، حنانه هدایتی گودرزی صفحات 259-285

  قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 برای اولین بار با استفاده از عبارت «سوء استفاده جنسی» بسیاری از اقدامات آسیب رسان جنسی را جرم انگاری کرده است. سوء استفاده جنسی را می توان به دو گروه کلی تقسیم کرد: اول، سوء استفاده هایی که خود بزه دیده هدف مستقیم مرتکب جهت ارضای نیاز جنسی اش است و دوم، استفاده از آنها به عنوان وسیله در ارتباط با رفتارهای جنسی. سوال اصلی این است که قانون حمایت چه رفتارهایی را سوء استفاده جنسی تلقی کرده است و مجازات آنها چیست؟ قانون در مسیر جرم انگاری سوء استفاده جنسی چالش هایی را نیز ایجاد کرده است: اولا، قانون نتوانسته است راه حلی برای امتزاج سن مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان و سن حمایت از آنها ارایه کند. ثانیا، بسیاری از سوء استفاده های جنسی در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرایم حدی شناخته می شوند و قانونگذار نتوانسته است بین این دوگانگی راه رمتناسبی را پیش بگیرد. ثالثا، مجازات بسیاری از آزارها آنچنان کم تعیین شده است که نبود آن مناسب تر به نظر می رسد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی سوء استفاده جنسی را با توجه به قانون حمایت مورد تحلیل ماهوی قرار داده است و از خلال تحلیل ماهوی سعی در رفع ابهامات و تشریح بایدها کرده است.

  کلیدواژگان: سوء استفاده جنسی تماسی، سوء استفاده جنسی غیرتماسی، اطفال و نوجوانان، مقاربت جنسی، رضایت
 • شیما نادری، مریم افشاری*، پروین فرشچی، عباس پورهاشمی صفحات 287-308

  بسته بودن محیط زیست خلیج فارس [1] و عبور نفتکش ها و بهره برداری بیش ازحد استاندارد جهانی، موقعیت زیست محیطی این خلیج را به خطر انداخته است. اشاعه فرهنگ دریامحور، اقتصاد آبی و گنجاندن سیاست های آن در قوانین هشت کشورحوزه خلیج فارس، با توجه به ابعاد مختلف و اعمال آن برای رسیدن به توسعه ای پایدار، بسیار ضروری است. سوال اصلی این است که عملکرد دولت های حوزه خلیج فارس با تاکید بر شاخص های توسعه پایدار، چطور می تواند در پایداری توسعه محیط زیست دریایی خلیج فارس موثر باشد. این مقاله به روش تحلیلی و به صورت کتابخانه ای، میزان عملکردکشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به توسعه پایدار محیط زیست دریایی را مورد بررسی قرار داده است. پس از بررسی این شاخص ها، میزان استاندارد جهانی مولفه های توسعه پایدار در سه بخش اجتماعی، اقتصادی و محیطی با اهداف12، 14، 15 و 17 دستورکار 2030[2]سنجیده می شود. طبق نتایج به دست آمده، دستیابی به توسعه پایدار محیط زیست دریایی خلیج فارس، تنها با ایفای نقش بهینه هر هشت کشور در تعامل با یکدیگر، میسر و مقدور خواهد بود.

  کلیدواژگان: شاخص های توسعه پایدار، اهداف توسعه پایدار، محیط زیست دریایی، خلیج فارس، دستورکار2030
|
 • Kamal Nikfarjam* Pages 1-15

  The general legal rule in fulfilling the obligation is to fulfill the whole subject of the obligation in due time. According to Article 277 of the civil code {the obligor can not force the obligee to accept part of the subject of the promise…}. Now the question is whether this rule also applies in payment of bill of exchange،promissory note and check or not? and are the same provisions of Iran’s trade law in line with international convention? These and other related questions are the problems that in this article are investigated. The results indicate that the payment of a part of the amount of bill and promissory note is accepted in the Iranian commercial code،while in the Geneva conventions،in addition to accepting this issue the check is also subject to the same provision. However this provision has not been accepted in Iranian check issuance law as well as in the UNCITRAL conventions on international bills and promissory notes. On the other hand it most be acknowledged that the possibility of partial payment is allowed for all other officials of the document after the due date.

  Keywords: bills, promissory note, check, payment of part of the amount, Iranian trade laws, Geneva, UNCITRAL of conventions
 • Ali Dadkhah*, Mahdi Montazerqaem Pages 17-36

  Qasamah is a certain procedure in Islamic law to assert murder and battery. Although the legitimacy of this judicial procedure is consensus, but there are the uncertainties in some aspects of this. One of these is the oath of women and validity of this. There are only short mentions of this in works of jurisprudence. Some of jurists have been accredited oath of the women, but some of those believed that gender man is necessary condition in Qasamah. Also they have separated between the plaintiff and defendant and relatives, and rejection of swear of the women have dedicated to relatives. This view is reflected in Islamic penal code (336, 337 and 338). This study prove that, there is no valid reason based on that Qasamah is dedicated to men, and the words are belonged to men no signify to restriction and specialty. Accordingly evidence of legitimacy of Qasamah include swear of the men and women and there for there is no difference between mentioned stations.

  Keywords: Qasamah, Oath, Woman, Lows
 • Abbas Mirshekari*, Shobeir Azadbakht Pages 37-58

  The presupposition of our legal literature is the attribution of moral damages to natural persons, while contrary to what seems apparently,it is also possible to inflict this type of damage on legal persons,especially since the lives of these individuals often depend on the attribution of certain intellectual rights such as reputation and recognition of the possibility of claiming compensation for damage to these rights;Therefore,the silence of the legal literature in this regard must be compensated.This article,with the main focus on corporations,strives to answer the question of whether moral damages can be claimed by a corporation.In answer to this question,we are faced with a range of opinions:some,by emphasizing the virtual existence of companies, give a negative answer to this question,and others,believing in their real existence,give a positive answer.This article takes the view of the separation of moral damages and does not consider the moral damages that are to support emotions to belong to commercial companies, but according to the nature of the commercial company,it accepts the possibility of claiming damages on the companychr('39')s intellectual capital.In this article,the case law of the European Court of Human Rights as well as the British law are reviewed and finally,Iranian law will be examined.

  Keywords: Legal person, Moral damage, Reputation, Emotions
 • Behzad Jahani Pages 59-75

  However, the punishment of imprisonment has become the main response of domestic and international arsenals; But now one of the most important challenges facing the International Criminal Court is how to enforce its sentences, and especially the execution of imprisonment.according to the Statute of the Court, imprisonment is carried out through voluntary agreements with the receiving countries and in the domestic prisons of each country. Of course, the court itself has a special detention center in The Hague, where the defendants are kept until they are sentenced and transferred to the target prison. It seems that the principle of independence of the Court requires the creation of a new mechanism in the execution of its imprisonment sentences; What is more, the receiving countries, due to lack of focus, distinction in services and quality of prisons, and cultural and linguistic differences, can not fully meet the objectives of the imprisonment sentence imposed by the Court. This article, while addressing the concept, background and reasons of imprisonment and how to implement this punishment in the international penal system, with a forward-looking approach, seeks to prove the necessity of establishing an international prison. From the authorschr('39')...

  Keywords: Prison, International Criminal Court, International Prison, Execution of the sentence
 • Abolghasem Khodadi*, Hossen Ali Atouf, Mohammad Matin Parsa Pages 77-105

  With the approval of the Islamic Penal Code adopted in 2013, the Iranian legislator introduced some of the community-based punishments into the legal literature of the country which their effectiveness requires the provision of various contexts at different levels of legislation, judiciary and administration.The present article has tried to critique alternative sentencing sentences as a unit of analysis, one of the angles. In this regard, based on the votes issued in the years 1396-97 throughout the country. 450 related votes were extracted and out of these, 210 votes were randomly selected as the sample size. Then, these opinions were analyzed based on the substantive and formal indicators that resulted from holding three focus groups with experts in this field.The data of this analysis indicate that most of the studied samples were defective in at least one of the specified indicators. As a result of the analysis, it can be argued that the observed problems are a function of the lack of the necessary context, including insufficient education and appropriate culture, inflation of cases and lack of sufficient opportunities to address. As a result, without providing the necessary substrates, the existence of defects in the studied indicators will not be unexpected.

  Keywords: community-based punishment, alternative to imprisonment, free public services, criminal justice policy, judicial rulings
 • Alireza Jamshidi, Farid Mohseni, Naser Ghasemi, Hamzeh Davoudi* Pages 107-127

  The entry of the government into the circle of permissible behaviors and the criminalization of some of them have certain bases. The mere fact that the norm is fundamental is not a reason for criminal intervention. Because the norms are not equally important, the legislature cannot treat them all the same, because the subject matter of all prohibited behaviors is different, and the proof of this claim in the field of criminal law is the difference in the amount of punishment that the legislator considered for crimes. Of course, the fact that a behavior is outside the scope of criminal law does not necessarily mean that the behavior is permissible. "infringement" refers to the existence of some forbidden behaviors, which in the interval between crimes and permissions, has been called " infringement ". In fact, the damage caused by committing "infringement" is not enough to make these acts worthy of entering the field of "crimes". This is where "infringement" comes into play and is known as the "infringement law" as a new field in law.

  Keywords: decriminalization, infringement, infringementlism, law of infringements
 • Amirmasoud Fatemian, Alireza Hasani*, Amir Khajezadeh Pages 129-149

  The Supervisory Board (Article 6 of the Law on the Registration of Deeds and Property) is the authority to deal with disputes and errors regarding the registration of documents and property. This reference lacks a procedure. The current method of handling this reference is incomplete and contrary to the policy of reducing the work of the court. If we want to make minor reforms in the supervisory board, we have to create several branches of the supervisory board or expand its powers. That is not a good goal. But if we want to eliminate the shortcomings of the supervisory board in a way that reduces the number of court cases, fundamental reforms must be made. These amendments must be in line with the principles of a fair trial, Transnational Civil Procedure Code - developed by the Rome Institute for Private Law and the American Law Institute -and the Judiciary Transformation Document. In a way that the structure and process of the supervisory board is standardized and the current shortcomings are eliminated.

  Keywords: Transnational Procedure, Supervisory Board, Register of Documents, Property, Fair Trial, Judicial Transformation Document
 • Afshin Jafari* Pages 151-165

  International trade litigation represents, the extent to which countries participate in international trade, as well as its business activities on various economic issues. Since energy is one of main pillars of international trade, settlement international disputes can play an important role in international trade.This is especially evident in the energy sector, which plays an important role in international trade. In this regard, the present paper raises the question how can the use of peaceful methods of resolving international disputes in the energy sector have an impact on the development of international trade? It is hypothesized that the use of diplomatic approaches, in particular the consideration of the Energy Charter Treaty by different countries, could significantly reduce the rate of referral to the International Court of Arbitration. In this regard, the use of investor government methods, diplomatic methods, the establishment of dispute settlement centers can be regarded as alternative approaches to the International Court of Justice, and countries may seek litigation before it.Resolve themselves and promote the development of commerce internationally. The present paper uses a descriptive-analytical method to collect data due to the role of peaceful methods in resolving international disputes in the energy sector using library and documentary sources.

  Keywords: International litigation, International trade, Energy, Trade development, Diplomatic methods
 • Ruhollah Akrami* Pages 167-189

  One of the most important principles of criminal law, which is an effective guarantee for the protection of civil rights and freedoms, is the principle of legality of crime and punishment, which prescribes the imposition of punishment for crime only on the basis of the Legal texts. However, in the legal systems of Muslim countries, whose penal provisions are derived from Islamic law, the issue of the status of jurisprudential sources as a applicable source such as the Legal texts for criminalization and sentencing is one of the important issues in conflict with The principle of legality has attracted the attention of the legal doctrine and jurisprudence of these systems.In our country, considering the manner of reflection of Principle 167 of the Constitution in various articles of the Islamic Penal Code, it seems that only in the realm of Hodoud can criminalization and punishment be carried out according to jurisprudence. The same amount of jurisdiction for the courts also has several drawbacks, especially due to disagreements in the judicial procedure.

  Keywords: The principle of legality of crime, the principle of legality of punishment, criminal jurisprudence, criminal law of Islamic countries, Iranian law
 • Erfan Khoramieraghi*, Soodabe Rezvani, Mahdavipoor Pages 191-212

  In penal systems, presumption of knowledge of law and its probative value have lost its general function,Due to relatively numerous exceptions and violations of justice and fairness. In the Islamic Penal Code adopted in 2013,Because of the connection between ignorance and another category called "Suspicion",There is more flexibility in accepting ignorance as a legal excuse.However,in Articles 120 and 121, clear criterion for detecting the effects of ignorance on suspicion haven't been established.In some jurisprudential sources, ignorance is one of the barriers to criminal liability, but there are disagreements in terms of the admissibility of the claim of ignorance. The role of components such as, "unawareness of the legal statement", "have reasonable opportunity and possibility to obtain knowledge", "Trying to reach the accurate legal sentence" and "basing defendant's belief on reasonable cause", is remarkable in determining the terms "forgiven ignorance".Jurisprudents who accept the claim of ignorance as "Suspicion", have set Different criteria like, " inculpable ", "honest and reasonable belief" or " inevitable ignorance".As a result, realizing canonical excuse, Which is due to the consideration of the inherent  human dignity, Develope Criminal tolerance and Avoiding the retributive Theories in the Islamic Penal Code.

  Keywords: Criminal tolerance, forgiven ignorance, Suspicion, canonical excuse
 • Abbas Karimi, Davood Ebrahimi* Pages 213-231

  Can the legal status of the centers be decided by the brother of the transaction to the debtor? Observance of jurisprudence in suspended, ineffective and non-penetrating meanings is a waste of time and great ideas of reluctance. Observance of legal status, validity of two pillars is permissible, in the sense that he has the right to be responsible for the elements mentioned in Article 190 of the full Civil Code, but the property of care is non- property without protest. in a compliant contract, a third party's permission is neither a condition nor a part of the transaction. The mortgagor's consent causes the mortgagor's right to fall and constitutes a mortgage, which means the removal of barriers. The rejection of the mortgaged transaction by the mortgagor also does not mean that the mortgagor insists on the survival of his right and does not constitute invalidity. Acceptance and consent of the mortgagor does not mean the sale of the property owed by the mortgagor to the third party. The aforementioned jurisprudential arguments and the approval of Article 62 of the Law on Permanent Judgments of the Development Programs of the country, approved in 2016, have allocated the unity vote of procedure 620 of the General Assembly of the Supreme Court. The above are clear indications and strong reasons for considering the legal status of the merchant (the sum of the legal status of validity and invalid) on the transaction to be owed to the property.

  Keywords: Property without protest, Inadmissibility, Obedience, Debt
 • Hadi Ramazanian Fahandari*, Zahra Hadizadeh Esfahani, Mohammad Vazin Karimian Pages 233-258

  The aim of this research was to identify the relationship between organizational silence and careerplateau of office staff with the mediating role of managerial supervision in the judiciary of Tehran province.The statistical population of the study included all office staff of the branches of judicial complexes in Tehran province,numbering 6,000people.The sample size was 361,according to Morganchr('39')s table.The"cluster sampling"method used to select the sample individuals.Data were collected through three standard questionnaires of Van Dynechr('39')s Organizational Silence(2003),Bardwickchr('39')s CareerPlateau(1986)And Supervision and Control of Anthony et al(1989).The obtained data were analyzed by Pearson correlation coefficient,simple and multiple regression tests.The results of testing the research hypotheses showed:There is a positive and significant correlation between organizational silence and careerplateau of the office staff and the variable of organizational silence can explain25.5%of the changes in the variable of career plateau;There is no significant correlation between managerial supervision and careerplateau of the office staff,and the managerial supervision variable can explain0.6%of the changes in the career plateau variable,which is a very small amount;There is a significant negative correlation between organizational silence of administrative staff and managerial supervision and the effect of mediator variable(managerial supervision)on the relationship between the two variables of organizational silence and careerplateau is not significant.

  Keywords: Organizational Silence, Career Plateau, Managerial Supervision, office staff of the judiciary
 • Hossein Goldouzian*, Hannane Hedayati Goodarzi Pages 259-285

  The Child and Adolescent Protection Act approved in 1399 have criminalized many sexually abusive acts against children and adolescents by using the term “sexual abuse” for the first time. Sexual abuse can be divided into two general categories: first, abuses in which the child or adolescent is the main target of perpetrator to satisfy his sexual needs, second, using child or adolescent as a mean related to sexual behaviors. The main question of the article is “what behaviors are considered to be “sexual abuse” by the Child and Adolescent Protection Act and under what circumstances? And what are the punishments? Numerous behaviors are considered abuse in the protection law, but no proportionate punishment is provided for them. the legislature has acted relatively well in criminalization but flawed in sentencing. The act which criminalizes sexual abuse also brings challenges: First of all, the act has not yet been able to provide a solution to compatible the age of criminal liability of children and adolescents and the age of their protection. Secondly, several of sexual abuses are considered to be h.add offence in criminal law and the law maker has failed to choose a clear and direct approach toward this matter.

  Keywords: Contact sexual abuse, non-contact sexual abuse, children, adolescents, sexual intercourse, consent
 • Shima Naderi, Maryam Afshari*, Parvin Farshchi, Abbas Poorhashemi Pages 287-308

  Due to the closed nature of the Persian Gulf, the transit of oil tankers and excessive utilization of the global standard, the environmental situation of the gulf has been endangered. It is necessary to promulgate the sea-based culture and marine economy and include their policies in the legislations of all eight countries of the Persian Gulf in order to achieve the sustainable development regarding their versatile aspects and implementation.The main question here is how the performance of the engaging states in the Persian Gulf contributes in maintaining sustainability of the maritime environment in the Persian Gulf, emphasizing on indicators of sustainable development. In this article, the performance of the Persian Gulf countries in relation to the sustainable development of the marine environment has been studied analytically and through a library research. Following the review of these indicators, the global standard of sustainable development components is measured in three areas of social, economic and environmental sectors compared to objectives 12, 14, 15 and 17 of Agenda 2030. According to the results,achieving sustainable development of the marine environment of the Persian Gulf is only possible by active participation of all the eight countries playing their optimal roles in cooperation with each other.

  Keywords: Indicators of Sustainable Development, Sustainable Development Goals, Marine Environment, Persian Gulf, Agenda 2030