فهرست مطالب

Sports Business Journal - Volume:2 Issue: 1, Winter and Spring 2022

Sports Business Journal
Volume:2 Issue: 1, Winter and Spring 2022

 • تاریخ انتشار: 1401/04/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد احسانی صفحه 0

  خدای مهربان را سپاس فراوان که با عنایت او توانستیم شماره 3 نشریه را با 7 مقاله منتشر کنیم. حال امیدواریم با احراز رتبه‌ای درخور، به اعتماد محققان مدیریت ورزشی برای ارسال مقالات خود به SBJ پاسخی شایسته دهیم. از این پس امیدواریم با دریافت رتبه مناسب و مقالات معتبر علمی در حوزه نشریه در به روزرسانی چاپ مقالات و به حداقل رساندن زمان داوری و نشر مقالات همکاران محترم دانشگاهی یک گام جلوتر رفته و گام بعدی را برای رویت پذیری بیشتر و کسب اعتبار بین‌المللی داریم. امیدواریم این فرصتی باشد برای هر چه بیشتر قرار گرفتن این تولیدات علمی در معرض دید و نقد جهانیان تا فرصت‌های بیشتری را برای همکاری‌های بین‌المللی بین محققان و نویسندگان فراهم نمایند. بدیهی است، این موفقیت جز با حمایت‌های بی‌دریغ دانشگاه الزهرا (س) و همکاری تمامی همکاران در انجام و ارسال نتایج تحقیقات با کیفیت و مرتبط با حوزه تخصصی SBJ حاصل نمی‌شد و نخواهد شد. همچنان، از محققان با تجربه و جوان نیز دعوت می‌کنیم مقالات باکیفیت خود را در حوزه تخصصی نشریه کسب‌وکار در ورزش ارسال کنند. لطفا توجه داشته باشید که مقالات در طیف گسترده‌ای از زمینه‌ها و موضوعات مرتبط با ورزش، کسب‌و‌کار و مدیریت ازجمله موضوعات ذیل پذیرفته می‌شوند: کسب‌وکار، بازاریابی و کارآفرینی در ورزش صنعت ورزش، گردشگری ورزشی، اوقات فراغت و تفریحات سالم در ورزش کسب‌وکار و حمایت مالی در رویدادها و اماکن ورزشی رسانه‌های سنتی و جدید و فناوری اطلاعات در کسب‌وکار ورزشی پروژه‌های مرتبط با کسب‌وکار و اقتصاد ورزشی قانون تجارت و اخلاق در کسب‌وکار ورزشی برندهای ورزشی، رفتار مصرف‌کننده و مسیولیت اجتماعی شرکتی

 • رقیه سرلاب*، زهرا علیپور نادینلوئی، نازیلا محمودی صفحات 13-25
  هدف

  پژوهش حاضر تبیین مدل آمیخته بازاریابی صنعت فوتبال بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد که به صورت میدانی انجام گرفته است.

  روش

  ابزار پژوهش پرسشنامه آمیخته بازاریابی صنعت ورزش معماری (1386) بود. روایی محتوایی و صوری توسط افراد متخصص و اساتید مدیریت ورزشی تعیین گردید. همچنین پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی بر روی 30 نفر از افراد نمونه از طریق آلفای کرونباخ 92/0 برآورد شد. جامعه آماری تحقیق شامل دو گروه بود. گروه اول هواداران سه تیم آذربایجان شرقی حاضر در لیگ برتر بودند که با توجه به نامحدود بودن آن 441 نفر از آن ها به صورت تصادفی طبقه ای و خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. گروه دوم شامل اعضای هییت رییسه هییت فوتبال، کادر فنی تیم ها، کارشناسان هییت و تیم ها، مدیران عامل باشگاه های استان و سرپرستان تیم های استان بودند (90=N) که با روش نمونه گیری هدفمند 30 نفر انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و از آزمون تی همبسته و معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها:

   وضعیت موجود شامل عوامل حمایت مالی، مدیریت ترویج، مدیریت قیمت گذاری، قدرت حاکم بر بازار، مدیریت روابط عمومی، مدیریت فرایند، مدیریت مکان و مدیریت برند در آمیخته بازاریابی ورزشی باشگاه ها می باشند. وضعیت موجود آمیخته بازاریابی ورزشی باشگاه های فوتبال، به طور معنی داری پایین تر از وضعیت مطلوب است. لذا به منظور بهبود توسعه صنعت فوتبال ضروری است تا در برنامه های بازاریابی باشگاه ها تغییرات اساسی انجام گیرد.

  اصالت و ابتکار مقاله:

   در این مقاله به مدلسازی عناصر آمیخته بازاریابی 8p بر روی صنعت فوتبال با روش معادلات ساختاری پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: صنعت فوتبال، آمیخته بازاریابی، باشگاه ورزشی، صنعت ورزش، بازاریابی ورزشی
 • رسول نظری*، زهرا سهرابی، مهرداد محرم زاده صفحات 27-40
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر تدوین سناریوهای موثر بر آینده  باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان بود.

  روش

  در پژوهش حاضر از روش تحلیل اثرات متقاطع به عنوان یکی از روش های آینده نگاری استفاده شده است. پژوهش از منظر فلسفه تفسیری؛ رویکرد استقرایی؛ راهبرد مطالعه موردی؛ روش کیفی و شیوه گردآوری و تجزیه تحلیل داده ها مصاحبه بود. مشارکت کنندگان پژوهش، صاحب نظران و خبرگان حوزه راهبردی، آینده نگاری، مدیران و کارشناسان برجسته باشگاه بودند. در مجموع 30 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و اکتشافی و سوالات مصاحبه ها از نوع باز پاسخ بود.

  یافته ها:

  مهم ترین عوامل راهبردی شامل: شامل حمایت ارگان های دولتی و خصوصی، تعالی سازی مسیولیت  فرهنگی- اجتماعی، توسعه آگاهی رسانه ای، مدیریت امور سیستم ها و فرآیندها، توسعه زیرساخت های ورزشی متناسب با نیاز، بهبود وضعیت مالی و موثر بر عوامل محیطی و امنیتی متناسب با توسعه پایدار باشگاه شناسایی شد. در نهایت دو سناریو شامل؛ سناریو اول متشکل از مولفه های تخصیص منابع مالی، مدیریت واحد و یکپارچه و سناریوی دوم متشکل از مولفه های تخصص گرایی و برجسته سازی و الگوسازی برای ترسیم آینده باشگاه در نظر گرفته شد. به طوری کلی می توان اذعان نمود در ساخت آینده مرجح باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان سناریو با مولفه های تخصیص منابع مالی، مدیریت یکپارچه، جایگاه اجتماعی، تخصص گرایی و برجسته سازی و الگوسازی اختصاص یابد و در نهایت پرداختن رسانه ها در نظر گرفته شد.

  اصالت و ابتکار مقاله:

   در این پژوهش، برنامه راهبردی از دو روش کمی و کیفی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: آینده نگاری، باشگاه، سپاهان، سناریو وایزبورد، راهبردی، ورزش حرفه ای
 • الهام خوشبخت احمدی، ملیحه سادات آقائی شهری، سید مرتضی عظیم زاده* صفحات 41-57
  هدف

  بیماری کرونا ویروس همه بخش های اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده است، صنعت ورزش نیز باتوجه به ماهیت اجتماعی آن به طور ویژه ای متاثر از بحران کووید 19 است. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر مطالعه تحلیلی فرصت های کارآفرینانه و نوآورانه ورزشی در شرایط بحران کرونا و پسا کرونا بود.

  روش

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و روش مطالعه این تحقیق از نوع کیفی با استفاده از تیوری مبتنی بر داده ها از نوع داده بنیاد (گراندد تیوری) بود. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 14 نفر از خبرگان در زمینه پژوهش جمع آوری شد. نمونه پژوهش به روش گلوله برفی انتخاب و سپس نتایج مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا و به روش کدگذاری نظریه مبنایی و با رویکرد ساخت گرا مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نظارت و بررسی به صورت ادواری جهت اطمینان از صحت کدهای استخراج شده صورت گرفت.

  یافته ها:

   بر اساس نتایج مقولات پژوهش در 4 گروه اصلی قرار گرفتند که عبارت اند از: 1- شرایط عرضه و تقاضا 2- عوامل تولید 3- بستر رقابت و استراتژی بنگاه 4- صنایع مرتبط و حمایت کننده.

  اصالت و ابتکار مقاله: 

  یافته ها نشان می دهد که نوآوری و فرصت ها در دوران کرونا تحت تاثیر این چهار عامل در حوزه ورزش قرار می گیرند لذا تحلیل فرصت های کارآفرینانه و نوآورانه ورزشی در تهدیدی به نام بحران کرونا گامی است برای فراهم کردن بستر کارآفرینی در حوزه ورزش و ادامه روند تاثیرات مثبت در دوره پسا کرونا.

  کلیدواژگان: بحران کرونا، صنعت ورزش، فرصت، کارآفرینی، کسب وکار، نوآوری
 • عباس نظریان مادوانی*، نجف آقایی، بابک فلاح ابراهیم بگلو صفحات 59-72
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی نقش حقوق مالکیت معنوی در توسعه ارزش ویژه برند در کالاهای ورزشی ایرانی انجام شد.

  روش

  با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و با رویکرد معادلات ساختاری، داده های آماری به روش میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری بازار کالاهای ورزشی ایران بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و داده ها از شهرهای تهران، کرج، خوزستان، سمنان و اصفهان جمع آوری شدند. حجم نمونه 485 نفر بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه حقوق مالکیت فکری اصلاح شده (هیرشیلا، بوون انگ هوو، 2017) و پرسشنامه ارزش ویژه برند (آکر، 1991) استفاده شد. اساتید حقوق و مدیریت ورزشی روایی و پایایی پرسشنامه ها را ارزیابی کردند. برای ارزیابی روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی و برای ارایه مدل تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری تحت نرم افزار AMOS استفاده شد.

  یافته ها:

   نتایج آزمون مدل پژوهش نشان داد که مدل برازش مناسبی با داده ها دارد و ضرایب چهار عامل حقوق مادی، حقوق اخلاقی، حقوق بین الملل و حقوق کپی رایت تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه ارزش ویژه برند ورزشی دارند. توصیه می شود تولیدکنندگان لوازم ورزشی برای ثبت نام برند قانونی محصولات خود از مشاوره حقوقی بهره مند شوند. با توجه به وجود اسناد بالادستی مرتبط با حمایت از تولید داخلی و سیاست های اداره کل در اقتصاد، سیاست گذاران و مسیولان نسبت به توسعه، اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق مالکیت معنوی در صنعت محصولات ورزشی اقدام می کنند.

  اصالت و ابتکار مقاله: 

  در این پژوهش برای اولین بار به مقایسه حقوق مالکیت معنوی و ارزش ویژه برند در محصولات ورزشی ایران پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: اخلاق، کپی رایت، مالکیت معنوی، حقوق قانونی، اقتصاد ورزش
 • رسول نوروزی سید حسینی*، محمد احسانی، مجتبی امیری صفحات 73-85
  هدف

  هدف از انجام این تحقیق، شناسایی قابلیت های انسانی و تعیین سطوح توسعه آن ها و درنهایت تعیین نقش قابلیت های انسانی در توسعه پایدار کسب وکارهای ورزشی است.

  روش

  این تحقیق با روش تحقیق کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام شد. از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق و تشکیل گروه های کانونی با متخصصان، داده های تحقیق جمع آوری شد. بر اساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد ساخت گرا داده ها مورد کدگذاری و تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که قابلیت های انسانی در ورزش به سه سطح قابلیت های بنیادی، قابلیت های حمایتی و قابلیت های عملیاتی دسته بندی می شوند. همچنین نتایج نشان داد که برای تبدیل قابلیت های انسانی در ورزش به کارکردهای مطلوب نیاز به عوامل تبدیل فردی، ساختاری و زمینه ای است. علاوه بر این نتایج نشان داد که پیامدهای توسعه قابلیت های انسانی در کسب وکارهای ورزشی شامل پیامدهای اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، امنیتی، سلامتی، تربیتی، سیاسی، صنعتی و اخلاقی است. به صورت کلی توسعه قابلیت های انسانی در ورزش می تواند منجر به توسعه پایدار کسب وکارهای ورزشی شود.

  اصالت و ابتکار مقاله: 

  در این مقاله به بررسی نقش قابلیت های انسانی در توسعه پایدار کسب وکارهای ورزشی با روش کیفی و با هدف بسط دانش موجود در مورد نقش قابلیت های انسانی در توسعه پرداخته شد.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، روش کیفی، عوامل تبدیل، قابلیت انسانی، کسب وکار ورزشی، ورزش
 • مرجان صفاری* صفحات 87-106
  هدف

  امروزه نابرابری جنسیتی در بیشتر عرصه ها قابل مشاهده است ؛ هدف این مطالعه فهم توسعه شغلی زنان در مدیریت ورزش ایران بوده است.

  روش

  این مطالعه به روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. نمونه آماری در این مطالعه نخبگان دانشگاهی در رشته های مدیریت ورزشی، مطالعات زنان و مدیریت بوده و مشارکت کنندگان 17 نفر از محققان و مدیران بودند. سه مرحله کدگذاری برای تجزیه وتحلیل داده ها انجام شد و کدهای محوری در چهار سطح دسته بندی شده و سه سازه هر سطح را تشکیل دادند.

  یافته ها: 

  خروجی مطالعه حاضر مدل ساده ای از سازه ها و روابط متقابل توسعه شغلی زنان در مدیریت ورزش ایران است. با به کارگیری این مدل، مدیران و سازمان های ورزشی ایران می توانند تصویری ساده از مسیر پیچیده توسعه شغلی زنان به دست آورند و  می توان از آن برای بررسی عوامل و روابط به منظور بهبود وضع موجود و  برنامه ریزی برای آینده توسعه شغلی زنان استفاده کرد.

  اصالت و ابتکار مقاله:

   یکی از چالش های مدیریت ورزش در ایران حضور کم رنگ زنان  در سطوح ارشد سازمان های ورزشی و ابهام در شکل گیری میسرهای توسعه شغلی آن ها است. پژوهش حاضر تلاش کرده است؛ با استفاده از نظریه داده بنیاد تصویری واقعی از وضعیت پیچیده مسیرهای پیشرفت شغلی زنان در سازمان های ورزشی نشان دهد.

  کلیدواژگان: تبعیض، جامعه ایران، رویکرد جنسیتی، زنان، سازمان های ورزشی، فرهنگ، فرصت های شغلی
 • جلیل پورزرنگار* صفحات 107-118
  هدف

  هدف این پژوهش مطالعه اهمیت بازاریابی ورزشی در رشته ورزشی تکواندو است.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف به عنوان یک پژوهش کاربردی به شمار می‎رود و روش انجام پژوهش توصیفی - پیمایشی  است. برای جمع‎آوری اطلاعات از محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل: کلیه مدیران (مدیران فنی مدیران اجرایی و مربیان) باشگاه‏های ورزشی تکواندو استان گیلان بودند.  جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات گردآوری شده، از توصیف آماری متغیرهای پژوهش و روش‎ آمار استنباطی استفاده شده است.

  یافته ها:

   یافته ها نشان داد در مولفه‎ های اصلی قیمت، محصول، توزیع، و ترویج در سطح معنی داری  (0/05>P) مولفه های اصلی قیمت، محصول، توزیع، و ترویج بر بازاریابی ورزشی تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

  اصالت و ابتکار مقاله:

   محقق در این مقاله اهمیت بازاریابی ورزشی را برای رشد صنعت ورزش و کمک به توسعه رشته ورزشی تکواندو پیشنهاد کرده و نتایج این پژوهش برای جوامعی که به دنبال توسعه برنامه های بازاریابی ورزشی خود هستند، ارزشمند است.

  کلیدواژگان: بازاریابی ورزشی، باشگاه، تکواندو، مدیران ورزشی
|
 • Mohammad Ehsani Page 0

  Many thanks to God that we could publish the 3rd issue with seven articles with his care. Now, we hope that by receiving an excellent grade from the Iranian Ministry of Science, we will be able to respond to the trust of sports management scientists to submit their manuscripts to SBJ. From now on, we hope to go one step further by receiving the appropriate grade and valid scientific articles in journalism in updating the publication of articles and minimizing the time of judging and publishing the articles of our esteemed academic colleagues. We have the next step for more visibility and gaining international grades. This success will not and will not be achieved except with the unwavering support of Alzahra University and the cooperation of all colleagues in conducting and submitting quality research results related to the SBJ specialty. We also invite experienced and young researchers to submit quality articles in the business journal in sports. Please notice that the coverage of the journal is fundamentally sport, business, and management, with a broad range of related fields and topics falling under this area, including: Business, marketing, and entrepreneurship in sport Sports industry; sports tourism, leisure, and recreation Business and sponsorship in sports events and venues Traditional and new media in the sports business and IT in the sports business Economic relevant sporting business projects Business law and ethics in sports business Sports brands and customer behaviour and corporate social responsibility

 • Roghayeh Sarlab *, Zahra Alipour Nadinluoi, Nazila Mahmoudi Pages 13-25
  Purpose

  The purpose of this study was to investigate on the marketing mix model of the Iranian football industry.

  Methodology

  The present study is an applied and descriptive-analytical research that was conducted on fieldwork. The research tool is a marketing mix of the Memari study on Iranian sport industry (2007). Subjective and content validity was determined by experts and sports experts and its reliability in a preliminary study was estimated on 30 sample subjects through Cronbach's alpha of 0.92. The statistical population of the study consisted of two groups. The first group was the Fans of the three East Azerbaijan province teams in the Premier League, with 441 of them being unlimited, they were selected randomly by multi-stage cluster and cluster. The second group includes members of the Football Association board Technical, managing director of the provincial clubs, teams of experts board and administrators (N = 90) who were selected by targeted sampling method. Data were analyzed by descriptive statistics and correlation t-test with the help of statistical package SPSS 22 and structural equation model using Amos software.

  Findings

  The results showed that the existing situation of sports clubs marketing mix are significantly lower than the optimal situation such as financial sponsorship, promotion management, pricing management, the power of the market, public relations management, process management, location management and brand management. Finally, the coefficients of the indexes indicate the optimal fit of the marketing mix model of the football clubs. Therefore, to improve the development of football industry, it is necessary to make fundamental changes to the marketing plans of this province.

  Originality: 

  In this article, we examine the modeling of the p8 marketing mix elements on the football industry using structural equation methods.

  Keywords: Football industry, Marketing Mix, Sports club, Sports industry, Sports marketing
 • Rasool Nazari *, Zahra Sohrabi, Mehrdad Moharam Zadeh Pages 27-40
  Purpose

  The purpose of the present study was to determine the strategic future of the Sepahan sports club.

  Methodology

  In the present study, cross-effects analysis was used as one of the foresight methods. A combination of qualitative and quantitative methods, including interviews and checklists, was used to collect data. The research was from interpretive philosophy, inductive approach; case study strategy; qualitative method; single-point time horizon; research contributors, strategists, experts in foresight, prominent managers, and the club's experts. Thirty individuals were selected through purposive sampling using the snowball method. The research tools were semi-structured and exploratory interviews. Data were analyzed using the Micmac and scenario wizard software.

  Finding

  The most important strategic factors include supporting public and private bodies, enhancing cultural and social responsibility, developing media awareness, managing systems and processes, developing appropriate infrastructure, improving financial and environmental impacts, and security was identified as being consistent with the club's sustainable development. Finally, two scenarios include scenario consisting of financial resources allocation, unit, and integrated management components; and the second is one the components of specialization and highlighting and modeling to chart the club's future.

  Originality: 

  In this study, the strategic plan has used both the quantitative and qualitative methods.

  Keywords: Club, Forecasting, Professional Sport, Sepahan, strategy
 • Elham Khoshbakht Ahmadi, Malihe Aghaei Shahri, Seyed Morteza Azimzade * Pages 41-57
  Purpose

  Coronavirus has affected all sectors of the global economy, but particularly the sports industry, given its social nature, is affected by the Covid Crisis. Therefore, the research aims to analyze the entrepreneurial and innovative sports opportunities in the corona and post-corona crises.

  Methodology

  Research is applied based on its purpose. The method of this research was qualitative and based on grounded theory. Data was collected using semi-structured interviews with 14 research experts. The research samples were selected using the snowball method. Then, the results of the interviews were analyzed using Max QDA software and based on the coding method with a structuralism approach. The review and monitoring were performed periodically to ensure the accuracy of the extracted codes

  Findings

  The research categories were divided into four main groups: 1- Supply and demand conditions, 2- Production factors, 3- Competitive context and strategy of the firm, and 4- Related and supporting industries.

  Originality:

  Findings show that sports innovation and opportunities in the corona are affected by four factors. So, the analysis of the sports entrepreneurial and innovative opportunities in a threat called the corona crisis is a step to provide entrepreneurship in sports to continue the positive effects in the Post-Corona era.

  Keywords: Business, corona crisis, entrepreneurship, Innovation opportunity, Sports industry
 • Abbas Nazarian Madavani *, Najaf Aghaei, Babak Fallah Ibrahim Begloo Pages 59-72
  Purpose

  This study aimed to investigate the role of intellectual property rights in developing brand equity in Iranian sporting goods.

  Methodology

  With the descriptive-survey research method and structural equation approach, statistical data were collected by field method. The statistical population consisted of the Iranian sporting goods market, which was selected through the available sampling method, and data were collected from Tehran, Karaj, Khuzestan, Semnan, and Isfahan. The sample size was 485. Modified Intellectual Property Rights Questionnaire (Hirschila, Bowen Ang Hove, 2017) and Brand Equity Questionnaire (Aaker, 1991) were used for data collection. Law and sports management professors assessed the validity and reliability of the questionnaires. Confirmatory factor analysis was used to evaluate the construct validity of the questionnaire, and structural equation modelling under the AMOS software was employed to present the research model.

  Findings

  The research model test results showed that the model appropriately fits the data and that the coefficients of the four factors of material law, moral law, international law, and copyright law have a positive and significant effect on developing sports brand equity. It is recommended that sporting goods manufacturers receive legal consultations to undertake registration for the legal branding of their products. Considering the presence of upstream documentation related to domestic production support and general administration policies in the economy, policymakers and the authorities take measures to develop, implement, and monitor the proper enforcement of intellectual property rights in the sports products industry.

  Originality:

   In this study, comparing the intellectual property and brand equity in Iranian sports products have been studied for the first time.

  Keywords: ethics, Copyright, Intellectual property, Legal rights, Sport economy
 • Rasool Norouzi Seyed Hossini *, Mohammad Ehsani, Hashem Kozehchian, Mojtaba Amiri Pages 73-85
  Purpose

  This study aims to identify human capabilities, determine their developmental levels, and, finally, determine the role of human capabilities in the sustainable development of sports business.

  Methodology

  It was conducted through a qualitative research method with a fundamental-exploratory nature. Research data were collected through snowball sampling based on in-depth interviews and focus groups composed of experts. Then, the data were coded and analyzed based on grounded theory via a constructivist approach.

  Findings

   The results showed that human sports capabilities fall within the three categorical levels of fundamental, supportive, and operational capabilities. It was also revealed that individual, structural, and contextual transforming factors are needed to transform human capabilities in sport to desired functions. Moreover, the results indicated that the consequences of developing human capabilities in sports business include economic, cultural, security, health, educational, political, industrial, and moral ones. Overall, the development of human capabilities in sports can lead to sustainable development in the sports business.

  Originality: 

  In this article, the role of human capabilities in the sustainable development of sports businesses with a qualitative method was investigated. This work aims to expand the existing knowledge about the role of human capabilities in development.

  Keywords: Human capabilities, qualitative method, Sport, Sports business, Sustainable Development, Transforming factors
 • Marjan Saffari * Pages 87-106
  Purpose

  Nowadays, gender inequality can be observed in most areas. The study aimed to understand the Career Development of Women in Iranian Sport Management.

  Methodology

   This study was conducted through Grounded Theory. The statistical population comprised the academic elite in sports management, women’s studies, and management. The sample included 17 researchers and managers. For the data analyzed used, a three-step coding was completed. The axial codes were divided into four levels. Three constructs formed every level.

  Findings

  The outcome is a simple model of constructs and their interrelationships regarding women’s career development in Iranian sports management. By applying this model, the Iranian sports authority and organizations can obtain a crystal-clear image of the complicated road ahead. It can be used to examine the factors and their relationship to improve the current situation and devise a plan for the future of women's career development.

  Originality:

   In Iran, sports management is challenged by the lack of women in senior levels of sport or ganizations and the lack of clarity related to developing their career opportunities. In this study, grounded theory has been used to create a realistic picture of the complex situation of women's career advancement paths in sports organizations.

  Keywords: culture, Discrimination, Gender approach, Iranian society, Job opportunities, Sports organizations, Women
 • Jalil Pourzarnegar * Pages 107-118
  Purpose

  The purpose of this study is the importance of sports marketing in Taekwondo.

  Methodology

  This research is considered applied research in terms of purpose, and the research method is a descriptive survey. A researcher-made questionnaire did the research. The statistical population of this study includes all managers (including 365 members of technical managers, executive managers, and coaches) of Taekwondo sports clubs in Guilan province. The statistical description of research variables and inferential statistics method was used to analyze the collected information.

  Findings

  The results of this study showed that the main components of price, product, place, and promotion have a positive and significant effect on sports marketing.

  Originality:

   In this article, the researcher has suggested the importance of sports marketing for the growth of the sports industry and helping to develop the sport of Taekwondo. The results of this study are valuable for communities that seek to develop their sports marketing programs.

  Keywords: Club, Sports manager, Sports marketing, Taekwondo