فهرست مطالب

اعتیاد پژوهی - پیاپی 63 (بهار 1401)
 • پیاپی 63 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/30
 • تعداد عناوین: 15
|
 • ضحی حاجیها، هادی بهرامی احسان*، سید سعید پورنقاش تهرانی صفحات 7-42
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، کشف محاسن و معایب روش های مختلف ترک اعتیاد زنان با اختلال مصرف مواد در شهر تهران و ارایه ی راهکارهای کارآمد جهت ارتقاء کیفیت درمان آنان بوده است.

  روش

  روش پژوهش حاضر، روش کیفی نظریه ی زمینه ای بوده است. جامعه ی پژوهش، زنان با اختلال مصرف موادی بوده است که سابقه ی تجربه ی حداقل یک اقدام ارادی و یا غیرارادی جهت ترک اعتیاد خود داشته اند. نمونه ی پژوهش حاضر، 40 نفر از زنان با اختلال مصرف مواد بود که جهت ترک اعتیاد خود، به مرکز اقامتی ترک اعتیاد بانوان بهبودگستران همگام مراجعه کرده بودند و در سال های 97 و 98، با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند و مورد مصاحبه ی عمیق قرار گرفتند.

  یافته ها

  شش روش درمانی ترک در کمپ اقامتی ترک اعتیاد با مجوز، ترک در کمپ اقامتی ترک اعتیاد بدون مجوز، ترک در منزل، ترک در بیمارستان، ترک در زندان و ترک در کلینیک های ترک اعتیاد با قرص و دارو، به عنوان مهم ترین روش های ترک اعتیاد زنان در شهر تهران کشف شد. با تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها، 3 تم محاسن روش های مختلف ترک اعتیاد زنان، معایب روش های مختلف ترک اعتیاد زنان و پیامدهای مثبت و منفی روش های مختلف ترک اعتیاد برای زنان ظهور کرد. همچنین راهکارهایی جهت ارتقاء کیفیت روش های درمانی مختلف ارایه شد.

  نتیجه گیری

  هر یک از روش های ترک اعتیاد برای زنان، محاسن و معایب اختصاصی و مشترکی دارد و زنان وابسته به مواد، خانواده های آنان و کادر درمانی لازم است نسبت به آن آگاه باشند و متناسب با شرایط فرد، بهترین انتخاب را برای وی فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: ارزیابی، محاسن و معایب، زنان با اختلال مصرف مواد، روش های ترک اعتیاد، راهکارهای ارتقاء کیفیت درمان
 • علی قدرتی، محمد محمدی پور*، عبدالله مفاخری صفحات 43-64
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری و خودکارآمدی با گرایش به مصرف مواد مخدر و با در نظر گرفتن نقش میانجی تکانشگری بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه ی آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در سال اول 98-1397 تشکیل دادند (7248 نفر). برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد و تعداد 376 نفر (216 دختر و 160 پسر) انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه تکانشگری، مقیاس استعداد اعتیاد، پرسشنامه خودکارآمدی و مقیاس شیوه های فرزندپروری بود. برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  شاخص های برازش مدل پژوهش در وضعیت مطلوب قرار داشتند. خودکارآمدی و سبک های فرزندپروری اثر مستقیم معنی داری بر گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان داشتند. همچنین، تکانشگری توانست بین متغیرهای سبک های فرزندپروری و گرایش به مواد مخدر و بین خودکارآمدی و گرایش به مواد مخدر نقش میانجی ایفا کند.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مفهومی پژوهش بود. پیشنهاد می شود در شناسایی  و تجزیه وتحلیل اختلالات بالینی از جمله وابستگی به مواد، به نقش تکانشگری، خودکارآمدی و سبک های فرزندپروری توجه شود.

  کلیدواژگان: گرایش به مواد مخدر، سبک فرزندپروری، تکانشگری، خودکارآمدی
 • سهیل محمدی، سعید ایمانی*، جلیل فتح آبادی صفحات 65-84
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش ابعاد شخصیت و طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش بینی گرایش به مصرف مواد در مردان مبتلا به اختلال مصرف مواد انجام شده است.

  روش

  نمونه پژوهش را کلیه مصرف کنندگان اپیویید استان تهران و البرز که به منظور ترک اعتیاد به درمانگاه اختلالات مصرف مواد بیمارستان روانپزشکی ایران در تابستان سال 1397 مراجعه می کردند، تشکیل دادند. از میان آن ها، نمونه ای به حجم 190 نفر به صورت هدفمند انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شخصیت هگزاکو و پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ بود. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون لجستیک استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان داد که بین ابعاد شخصیت و طرحواره های ناسازگار اولیه در مردان مبتلا به مصرف اپیویید همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین، ابعاد شخصیتی و طرحواره های ناسازگار اولیه توانستند 54/76 درصد ازگرایش به مصرف مواد را پیش بینی کنند.

  نتیجه گیری

  ابعاد شخصیتی و طرحواره های ناسازگار اولیه نقش مهمی در گرایش افراد به مصرف مواد دارد. بنابراین، سیاست گذران حوزه سلامت و درمانگران لازم است به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.

  کلیدواژگان: شخصیت هگزاکو، سوءمصرف مواد، طرحواره های ناسازگار اولیه
 • امیرحسین یاوری، علیرضا برازی، علی مویدی خرم آبادی* صفحات 85-120
  هدف

  مقاله حاضر با هدف سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت استقرار نظام مدیریت دانش تهیه شده است.

  روش

    روش پژوهش آمیخته یعنی کمی (توصیفی- پیمایشی) و کیفی (دلفی) بود. جامعه آماری در بخش کمی کلیه ذینفعان مبارزه با مواد مخدر شامل مدیران، کارکنان و کارشناسان مبارزه با مواد مخدر دستگاه های عضو ستاد و سازمان های غیردولتی است که بیش از 4000 نفر برآورد می گردد. تعداد نمونه آماری 384 نفر می باشد و روش انتخاب نمونه تصادفی طبقه ای است. در بخش کیفی جامعه آماری شامل 35 نفر از خبرگان حوزه مبارزه با مواد مخدر بودند. برای گردآوری داده های تحقیق در مرحله تحقیقات کیفی، از روش دلفی و در مرحله تحقیقات کمی، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد، ستاد مبارزه با مواد مخدر در ارزیابی 6 سطح سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش، در بعد فناوری بالاتر از سطح میانگین بوده و از وضعیت نسبتا بهتری در مقایسه با سایر ابعاد برخوردار است و در بعد منابع انسانی، علیرغم اهمیت آن به عنوان یک بعد کلیدی در آمادگی استقرار مدیریت دانش در سازمان، در پایین ترین سطح قرار دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده و بر اساس مدل ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش، ستاد مبارزه با مواد مخدر، در ارزیابی شاخص های سنجش سطح بلوغ، این ستاد در سطح دوم ارزیابی (سطح آغازین) قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، بلوغ مدیریت دانش، ستاد مبارزه با مواد مخدر
 • غلامرضا چلبیانلو*، رضا عبدی، فاطمه نوذری، شهرام وکیلی صفحات 121-144
  هدف

  با توجه به شیوع بالای اختلالات شخصیت به ویژه شخصیت مرزی و خودشیفته در مردان دارای سوء مصرف مواد، پژوهش حاضر با هدف خوشه بندی این اختلالات بر مبنای ابعاد سرشت و منش انجام شده است.

  روش

  برای بررسی هدف فوق، نمونه ای متشکل از 400 نفر از مردان مراجعه کننده به مراکز مختلف تخصصی روانپزشکی و کلینیک های ترک اعتیاد شهر تبریز در سال 1398، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه های سرشت و منش، شخصیت خودشیفته و ارزیابی شخصیت-مقیاس ویژگی های مرزی را تکمیل نمودند. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل خوشه ای دومرحله ای استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیت خودشیفته در مردان مبتلا به اختلال مصرف مواد براساس ابعاد سرشت و منش، در قالب دو خوشه خودشیفته بزرگ منش (شامل ویژگی های نوجویی، آسیب پرهیزی و خودفراروی بالا و همکاری پایین) و خودشیفته آسیب پذیر (شامل ویژگی های نوجویی، وابستگی پاداش، استمرار پایین و همکاری بالا) قابل طبقه بندی است. همچنین، ویژگی های شخصیت مرزی در مردان مبتلا به اختلال مصرف مواد بر اساس ابعاد سرشت و منش، در قالب چهار خوشه مرزی خودتخریب گر (شامل نوجویی و خودراهبری بالا و وابستگی پاداش، استمرار و همکاری پایین)، مرزی تکانشی (شامل ویژگی های نوجویی، آسیب پرهیزی بالا، پاداش وابستگی، استمرار و خودفراروی پایین)، مرزی ناامید (شامل ویژگی های نوجویی، آسیب پرهیزی، استمرار پایین و خودراهبری و همکاری بالا) و مرزی کج خلق (با ویژگی های نوجویی، آسیب پرهیزی، استمرار، پاداش وابستگی و همکاری پایین و خودراهبری بالا) قابل طبقه بندی هستند.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که هر چند اختلالات شخصیت یکی از همایندهای مهم اختلالات مصرف مواد هستند، اما با توجه به وجود انواع متفاوتی از اختلالات شخصیت مرزی و خودشیفته و ترکیب ویژگی های سرشت و منشی متنوع در هر کدام از زیرگروه های آن ها، بایستی راهکارهای مداخله ای روان درمانی پیشگیری از عود و کمک به ترک سوء مصرف مواد، با در نظر گرفتن این ویژگی ها صورت بگیرد.

  کلیدواژگان: شخصیت مرزی، شخصیت خودشیفته، سرشت و منش، مصرف مواد
 • علی بدیع، بهنام مکوندی*، سعید بختیارپور، رضا پاشا صفحات 145-166
  هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش الگو های ارتباطی خانواده، حمایت اجتماعی، تاب آوری و استرس در پیش بینی خودکارآمدی ترک اعتیاد بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را درمانجویان کلینیک های ترک اعتیاد شهر اهواز در سال 1398 تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس، تعداد 213 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خودکارآمدی، الگو های ارتباطی خانواده، حمایت اجتماعی، تاب آوری و استرس ادراک شده بود. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که بین الگوی ارتباطی گفت و شنود، حمایت اجتماعی و تاب آوری با خودکارآمدی ترک اعتیاد درمانجویان تحت درمان رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین مشخص گردید که خودکارآمدی ترک اعتیاد با الگوی ارتباطی همنوایی و استرس ادراک شده دارای رابطه منفی معنی دار است. نتایج تحلیل رگرسیون نیز آشکار کرد که 28 درصد از واریانس خودکارآمدی ترک اعتیاد براساس الگو های ارتباطی خانواده، حمایت اجتماعی، تاب آوری و استرس قابل پیش بینی است.

  نتیجه گیری

  وجود عواملی نظیر الگوی ارتباطی خانواده با جهت گیری گفت و شنود، حمایت اجتماعی و ویژگی فردی مانند تا ب آوری و همچنین حذف عواملی مانند الگوی ارتباطی از نوع همنوایی و عوامل استرس زا از محیط زندگی افراد وابسته به مواد می تواند به خودکارآمدی ترک آن ها کمک کرده تا در مقابل وسوسه مصرف مجدد مقاومت کنند.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی ترک اعتیاد، الگو های ارتباطی خانواده، حمایت اجتماعی، تاب آوری، استرس
 • سجاد رضائی*، امیر قربانپور لفمجانی، عامر فیضی لپوندانی، مهسا جهانگیرپور صفحات 167-198
  هدف

  هدف این پژوهش بررسی روابط ساختاری خطرپذیری و دشواری در نظم بخشی هیجان با گرایش به عود اعتیاد در بیماران تحت درمان نگه دارنده با متادون با توجه به نقش میانجی تحمل آشفتگی و انعطاف پذیری شناختی بود.

  روش

  طرح پژوهش، توصیفی-همبستگی از توع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه معتادان تحت درمان نگه دارنده با متادون شهر رشت درسال 1398 بودند. تعداد 260 نفر به روش نمونه گیری متوالی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق آزمون های انعطاف پذیری شناختی، تحمل آشفتگی، دشواری در نظم بخشی هیجانی، خطرجویی و مقیاس کوتاه ولع مصرف مواد انجام شد.

  یافته ها

  الگوی نهایی پس از اصلاح (یعنی حذف مسیر دشواری در نظم بخشی هیجان به سمت گرایش به عود اعتیاد) و آزاد کردن تعدادی از خطاهای کوواریانس برازش خوبی با داده ها داشت. نتایج نشان داد که ضرایب مسیر مستقیم بین خطرپذیری با انعطاف پذیری شناختی و تحمل آشفتگی، منفی و معنی دار و با گرایش به عود اعتیاد، مثبت و معنی دار است. همچنین مسیر مستقیم بین دشواری در نظم بخشی هیجان با انعطاف پذیری شناختی و تحمل آشفتگی، منفی و معنی دار بود. رابطه متغیرهای میانجی، یعنی انعطاف پذیری شناختی و تحمل آشفتگی با گرایش به عود اعتیاد، منفی و معنی دار بود. مسیرهای غیرمستقیم خطرپذیری و دشواری در نظم بخشی هیجان به سوی گرایش به عود اعتیاد از طریق میانجی گری انعطاف پذیری شناختی و تحمل آشفتگی معنی دار بودند.

  نتیجه گیری

  رفتارهای خطرجویانه و توانایی اندک در تنظیم هیجانات شدید، ماشه چکان عوداعتیاد هستند و پیشنهاد می شود در برنامه درمانی معتادان تحت درمان مهارت های تقویت کننده کنترل رفتاری و تنظیم هیجان گنجانده شده و مداخلاتی برای بهبود انعطاف پذیری شناختی و افزایش تحمل آشفتگی طرح ریزی گردد.

  کلیدواژگان: عود اعتیاد، خطرجویی، نظم بخشی هیجان، تحمل آشفتگی، انعطاف پذیری شناختی
 • نیره خدابخشی، الهام فروزنده* صفحات 199-222
  هدف

  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان چندوجهی لازاروس و درمان ماتریکس بر شاخص های درمان سوءمصرف مواد مخدر بود.

  روش

  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی (پیش آزمون-پس آزمون) و جامعه آماری شامل همه معتادان تحت درمان شهر اصفهان در سال 1399 بودند که از بین آن ها، 45 نفر به شیوه ی در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه قرار داده شدند. ابزار گرداوری شامل مقیاس خلق مثبت- منفی، پرسشنامه اهداف شخصی، پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک و آزمون تفکرات غیرمنطقی بود. داده های به دست آمده با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره تجزیه وتحلیل گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان چندوجهی لازاروس باعث بهبود در همه شاخص های درمان به جز وسوسه ی مصرف مجدد و درمان ماتریکس باعث بهبود در همه شاخص ها به جز تفکر غیرمنطقی توقع تایید از دیگران و وسوسه ی مصرف مجدد شده است. نتایج همچنین نشان داد که بین میانگین گروه درمان چندوجهی لازاروس و میانگین گروه درمان ماتریکس در خلق مثبت، خلق منفی، تفکر غیرمنطقی درماندگی در برابر تغییر، تفکر غیرمنطقی توقع تایید از دیگران، تفکر غیرمنطقی اجتناب از مشکل و تفکر غیرمنطقی بی مسیولیتی هیجانی تفاوت معنی داری به نفع گروه درمان چندوجهی لازاروس وجود دارد. در حالی که بین میانگین گروه درمان چندوجهی لازاروس و گروه درمان ماتریکس در انگیزش انطباقی و وسوسه ی مصرف مجدد تفاوت معنی داری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  در نتیجه پیشنهاد می شود که روان شناسان مراکز ترک اعتیاد از روش درمان چندوجهی لازاروس بر حسب متغیرهای مورد بررسی، استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: شاخص های درمان سوءمصرف مواد، درمان چندوجهی لازاروس، درمان ماتریکس
 • فرشته پورمحسنی کلوری*، مهسا نیک سرشت صفحات 223-244
  هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش صفات شخصیتی سایکوپاتیک و پرخاشگری در گرایش به مصرف مواد در دانش آموزان دارای نشانه های اختلال سلوک بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی بود. جامعه پژوهش حاضر تمامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 1400-1399 در شهر بیله سوار استان اردبیل بودند که از میان آنان 240 نفر به عنوان نمونه اولیه به شیوه در دسترس انتخاب شدند. از میان آنان، 67 نفر از دانش آموزانی که در مقیاس اختلال سلوک نمره آنان یک انحراف استاندارد بالاتر از میانگین بود به عنوان دانش آموزان دارای نشانه های اختلال سلوک تعیین شدند و به پرسشنامه های صفات شخصیتی سایکوپاتیک، پرخاشگری و گرایش به مصرف مواد پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین صفات شخصیتی سایکوپاتیک و پرخاشگری با گرایش به مواد در دانش آموزان دارای نشانه های اختلال سلوک رابطه معناداری وجود دارد. مولفه رفتاری و بین فردی صفات شخصیتی سایکوپاتیک و پرخاشگری توانستند 27 درصد از واریانس گرایش به مصرف مواد را در نوجوانان مورد مطالعه به گونه معناداری پیش بینی نمایند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این پژوهش، گرایش به مصرف مواد دانش آموزان دارای نشانه های اختلال سلوک را می توان بر اساس صفات شخصیتی سایکوپاتیک و میزان پرخاشگری پیش بینی نمود.

  کلیدواژگان: صفات شخصیتی سایکوپاتیک، پرخاشگری، گرایش به مصرف مواد، نشانه های اختلال سلوک
 • سلمان زارعی* صفحات 245-266
  هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش تعدیل کنندگی افسردگی و ذهن آگاهی در رابطه بین تعارض زناشویی والدین با گرایش به مصرف مواد بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان نوجوان پسر شهرستان نورآباد در سال تحصیلی 99-1398 بود که از بین آن ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد 329 نوجوان و والدین شان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه تعارض زناشویی، مقیاس استعداد اعتیاد، ویرایش دوم سیاهه افسردگی بک و پرسشنامه پنج عاملی ذهن آگاهی گردآوری و با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین ذهن آگاهی با گرایش به مصرف مواد رابطه منفی معنا داری و بین تعارض زناشویی والدین و افسردگی با گرایش به مصرف مواد نوجوانان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین، بر اساس نتایج رگرسیون سلسله مراتبی، نقش تعدیل کننده افسردگی و ذهن آگاهی در رابطه بین تعارض زناشویی والدین و گرایش به مصرف مواد نوجوانان مورد تایید قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر بر نقش تعدیل کننده افسردگی و ذهن آگاهی به عنوان یک مکانیسم مهم در رابطه بین تعارض زناشویی والدین با گرایش به مصرف مواد نوجوانان تاکید دارد؛ لذا نتایج اهمیت کاربردی و نظری قابل ملاحظه ای در مداخله و پیشگیری از گرایش به مصرف مواد در بین نوجوانان پسر دارد.

  کلیدواژگان: افسردگی، اعتیاد، تعارض زناشویی، ذهن آگاهی، نوجوانان
 • مهناز مغانلو*، یاسر والیوند صفحات 267-284
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مدل یابی گرایش به اعتیاد بر اساس صفات مدل پنج عاملی شخصیت با میانجی گری تاب آوری انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه آزاد شهر مسجد سلیمان در سال 1398 بود. 217 نفر از دانشجویان با استفاده از فرمول کوکران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسش نامه تاب آوری، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی و همچنین پرسشنامه گرایش به اعتیاد را پاسخ دادند. همبستگی پیرسون، مدل یابی معادلات ساختاری و بوت استروپ روش های مورد استفاده برای تحلیل داده ها بودند.

  یافته ها

  نتایج برازش مدل فرضی پژوهش را تایید کرد.  تنها صفت دلپذیرخویی برازش خوبی با مدل نشان نداد که بعد از اصلاحات حذف گردید و مدل بهبود یافت. چهار ویژگی مدل پنج عاملی شخصیت شامل روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی نسبت به تجارب و باوجدان بودن به صورت مستقیم با تاب آوری رابطه داشتند. همچنین این ویژگی ها رابطه غیرمستقیمی با میانجی گری تاب آوری، با میزان گرایش به اعتیاد داشتند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج می توان گفت که ویژگی های شخصیتی با تعدیل تاب آوری موجب کاهش گرایش به اعتیاد در دانشجویان می شود و داشتن تاب آوری در برابر استرس می تواند نقش صفات شخصیت بر میزان گرایش دانشجویان به اعتیاد را تعدیل کند.

  کلیدواژگان: تاب آوری، مدل پنج عاملی شخصیت، گرایش به اعتیاد
 • سعید شالچی مجد*، علی محمدزاده، ناهید یوسف پور صفحات 285-308
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رفتارهای قلدری و جامعه ستیزی با طرحواره های ناسازگار اولیه و مکانیسم های دفاعی در بین افراد وابسته به مواد بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه مصرف کنندگان مواد مخدر شهر تبریز بود که جهت درمان به مراکز ترک اعتیاد و کمپ های دولتی و خصوصی مراجعه کرده بودند. از بین آن ها 381 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. هر یک از آزمودنی های این مطالعه به پرسشنامه طرحواره یانگ (فرم کوتاه)، پرسشنامه سبک های دفاعی، مقیاس قلدری و مقیاس سایکوپاتی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین رفتارهای قلدری و رفتارهای جامعه ستیزی با طرحواره های ناسازگار اولیه و مکانیسم های دفاعی رابطه وجود دارد. بر این اساس 23 درصد از رفتارهای قلدری توسط طرحواره های ناسازگار اولیه و نیز 11 درصد از رفتارهای جامعه ستیزی توسط این طرحواره ها پیش بینی می شود. از سوی دیگر 9 درصد از رفتارهای قلدری و نیز 12 درصد از رفتارهای جامعه ستیزی توسط مکانیسم های دفاعی قابل پیش بینی می باشد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، با شناسایی طرحوار های ناسازگار اولیه و مکانیسم های دفاعی افراد وابسته به مواد امکان پیش بینی رفتارهای جامعه ستیزی و قلدری وجود دارد. بنابراین، با اصلاح طرحواره های ناسازگار اولیه و مکانیسم های دفاعی می توان فراوانی رفتارهای جامعه ستیزی و قلدری در این بیماران را کاهش داد.

  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی، رفتارهای قلدری، جامعه ستیزی، سوء مصرف مواد
 • آرزو محمدی سلطان آبادی، شکوفه متقی دستنائی*، احسان کردی اردکانی صفحات 309-334
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد با تاکید بر مفاهیم اسلامی بر تصمیم گیری تکانشی و انعطاف پذیری شناختی زنان معتاد بود.

  روش

  روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمام زنان مصرف کننده مواد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر مشهد در سال 1397 بود که 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایابی شدند. گروه آزمایش 8 جلسه درمان پذیرش و تعهد با نگرش به منابع اسلامی دریافت کردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های تکانشگری و انعطاف پذیری شناختی جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد با نگرش به منابع اسلامی موجب افزایش معنی دار انعطاف پذیری شناختی و کاهش تصمیم گیری تکانشی در شرکت کنندگان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد و این نتایج در پیگیری 2 ماهه نیز پایدار ماندند.

  نتیجه گیری

  این پژوهش، حمایتی تجربی برای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با نگرش به منابع اسلامی، برای کاهش تصمیم گیری تکانشی و افزایش انعطاف پذیری شناختی زنان معتاد فراهم می کند.

  کلیدواژگان: پذیرش و تعهد با تاکید بر مفاهیم اسلامی، تصمیم گیری تکانشی، انعطاف پذیری شناختی، اعتیاد
 • سعید سبزی، الهه اسلمی* صفحات 335-358
  هدف

  از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش دوازده قدم انجمن معتادان گمنام بر تعارضات زناشویی و تعارضات والد- فرزندی افراد سوءمصرف کننده در انجمن معتادان گمنام شهرستان استهبان بود.

  روش

  این مطالعه از نوع طرح های شبه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه شامل کلیه افراد وابسته به مواد حاضر در انجمن معتادان گمنام استهبان بود که از طریق نمونه گیری در دسترس از میان آن ها 20 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند و به دو گروه (آزمایشی و گواه) تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های تعارضات زناشویی و تعارض والدین بود. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و به روش تحلیل کوواریانس تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که روش اجرای دوازده قدم انجمن معتادان گمنام موجب بهبود تعارضات زناشویی و تعارضات والد- فرزندی و کاهش فراوانی و شدت تعارضات والد- فرزندی شده است.

  نتیجه گیری

  برنامه دوازده قدمی انجمن معتادان گمنام نقش مهمی در فرآیند بهبودی فرد به روال یک زندگی سالم و برقراری روابط مناسب خانوادگی و اجتماعی ایفا می کند.

  کلیدواژگان: تعارضات زناشویی، تعارضات والد- فرزندی، انجمن معتادان گمنام
 • پریا شکیبایی، پریناز قیومی* صفحات 359-379
  هدف

  این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سطح اضطراب و کیفیت زندگی زنان با اختلال مصرف مواد افیونی انجام شد.

  روش

  این پژوهش از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان وابسته به مواد استان آذربایجان شرقی در سال 1398 به تعداد 200 نفر (گزارش اداره بهزیستی) بود. نمونه آماری شامل 30 نفر از مددجویان مراجعه کننده به کمپ ترک اعتیاد زنان و مرکز درمان و بازتوانی باغ فرشته شهر تبریز بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اضطراب بک و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد.

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان داد که مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی تاثیر معنی داری بر کاهش سطح اضطراب و افزایش ابعاد کیفیت زندگی شامل سلامت جسمانی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و سلامت محیط  زنان دارای اختلال مصرف مواد داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج می توان از مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان درمانی موثر برای کاهش اضطراب و ارتقاء کیفیت زندگی زنان دارای اختلال مصرف مواد افیونی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، اضطراب، کیفیت زندگی، اختلال مصرف مواد افیونی
|
 • Zoha Hajiha, Hadi Bahrami Ehsan*, Seyed Saeid Pournaghash Tehrani Pages 7-42
  Objective

  The purpose of this study was to discover the advantages and disadvantages of women with various drug use disorder methods of quitting an addiction in Tehran and providing efficient strategies to improve the quality of their treatment.

  Method

  The method of the present study was the qualitative method of grounded theory. The study population consisted of women with drug use disorders who had a history of experiencing at least one voluntary or involuntary action to quit their addiction. The sample of the present study was 40 women with substance use disorders who had referred to the Behbastaran Women's Addiction Treatment Center to quit their addiction. In 2018 and 2019, they were selected by theoretical sampling method and were interviewed in depth.

  Results

  Six treatment methods for quitting addiction with a license, quitting in an addiction camp without a license, quitting at home, quitting a hospital, quitting a prison, and quitting in addiction quit clinics with pills and medication, as the most important methods for quitting addiction in women was discovered in Tehran. By analyzing the text of the interviews, three themes of the advantages of different methods of quitting women, the disadvantages of different methods of quitting women and the positive and negative consequences of different methods of quitting for women emerged. Also, strategies were provided to improve the quality of various treatment methods.

  Conclusion

  Each method of quitting addiction for women has specific and common advantages and disadvantages, and drug-dependent women, their families, and medical staff should be aware of and provide the best choice for the individual according to the circumstances.

  Keywords: Evaluation, Advantages, disadvantages, Women with drug use disorder, Methods of addiction quitting, Strategies to improve the quality of treatment
 • Ali Ghodrati, Mohammad Mohammadipour*, Abdollah Mafakhery Pages 43-64
  Objective

  The aim of this study was to investigate the relationship between parenting styles and self-efficacy with drug use tendencies and considering the mediating role of impulsivity.

  Method

  The research method was descriptive-correlation of structural equations. The statistical population of the study consisted of students of Hakim Sabzevari University in the first semester of 2018-2019 (7248 people). To select the sample, stratified random sampling method was used and 376 people (216 girls and 160 boys) were selected. The research tools included impulsivity questionnaire, addiction scale, self-efficacy questionnaire and parenting practices scale. Structural equation method was used to analyze the data.

  Results

  Fit indicators of the research model were in good condition. Self-efficacy and parenting styles have a significant effect on drug addiction in students. Impulsivity was also able to mediate between the variables of parenting styles and drug addiction and between self-efficacy and drug addiction.

  Conclusion

  The research findings indicated a good fit of the conceptual model of the research. It is suggested to pay attention to the variables of impulsivity, self-efficacy and parenting styles in identifying and analyzing clinical disorders, including substance dependence parenting styles in identifying and analyzing clinical disorders such as drug dependence.

  Keywords: Drug addiction, parenting style, impulsivity, self-efficacy
 • Soheil Mohammad, Saeed Imani*, Galil Fathabadi Pages 65-84
  Objective

  The present study aimed to determine the role of personality dimensions and early maladaptive schemas in predicting drug use tendency in men with drug use disorder.

  Method

  The research sample consisted of all opioid users in Tehran and Alborz provinces who referred to the drug abuse disorders clinic of Iran Psychiatric Hospital in the summer of 2018 in order to quit addiction. Among them, a sample of 190 people was purposefully selected. The research tools included Hexaco personality questionnaire and Young early maladaptive schemas questionnaire. Pearson correlation test and logistic regression analysis were used to analyze the data.

  Results

  The results of this study showed that there is a significant correlation between personality dimensions and early maladaptive schemas in men with opioid use. Also, personality dimensions and early maladaptive schemas 54.76 percent can predict drug use tendency.

  Conclusion

  Personality dimensions and early maladaptive schemas play an important role in the tendency of people to use drugs. Therefore, health policy-makers and therapists should pay particular attention to this issue.

  Keywords: Hexaco personality, Drug abuse, Early maladaptive schemas
 • Amirhossin Yavary, Alireza Barazi, Ali Moaiedi Khoramabadi* Pages 85-120
  Objective

  This study aimed to measure the level of knowledge management maturity in the drug control headquarters to establish a knowledge management system.

  Method

  The statistical population in the quantitative part of all anti-drug stakeholders, including managers, staff and drug control experts, staff members of headquarters and non-governmental organizations, is estimated at more than 4,000 people. The number of statistical samples is 384 individual and the method of selecting the sample is stratified random. The qualitative part of the statistical population included 35 experts in the field of drug control. The Delphi method was used to collect research data in the qualitative research stage and a questionnaire was used in the quantitative research stage.

  Results

  The results of the research showed that the drug control headquarters, in evaluating the 6 levels of measuring the level of knowledge management maturity, is higher than the average in the technology dimension and has a relatively better situation compared to other dimensions and it is at the lowest level in the human resources dimension, despite its importance as a key dimension in the readiness to establish knowledge management in the organization.

  Conclusion

  According to the results and based on the model of assessing the level of maturity of knowledge management, the drug control headquarters, this headquarters is placed in the second level of evaluation (initial level) in evaluating the indicators of measuring the level of maturity.

  Keywords: Knowledge Management, Knowledge Management Maturity, Drug Control Headquarters
 • Gholamreza Chalabianloo*, Reza Abdi, Fatemeh Nozari, Shahram Vakili Pages 121-144
  Objective

  Due to the high prevalence of personality disorders, especially borderline and narcissistic personalities in men drug users, the aim of the present study was to investigate clustering of personality disorders based on nature and character dimensions in men drug users.

  Method

  A sample of 400 men was selected by purposive sampling from men drug users that referred to various specialized psychiatric centers and addiction treatment clinics in Tabriz in 1398. Participants completed the questionnaires on nature and character, narcissistic personality, and the personality assessment - borderline characteristic scale. Data were analyzed using a two-stage cluster analysis test.

  Results

  The results showed that narcissistic personality traits in men with drug use disorders could be categorized into two clusters based on nature and character dimensions, including grandiose narcissistic (including high innovative characteristic, damage avoidance and self-efficacy and low cooperation) and vulnerable narcissistic (including low innovative characteristic, reward dependency and persistence and high cooperation). Also, borderline personality traits in men with drug use disorders can be categorized into four clusters based on nature and character dimensions in the form of four border clusters self-destructive borderline (including high innovative characteristic and self-direction and low dependence on rewards, persistence and cooperation), impulsive borderline (including high innovative characteristic and damage avoidance, and low reward dependency, persistence and self-sufficiency), discouraged borderline (including low innovative characteristic, damage avoidance and persistence and high self-direction and cooperation) and petulant borderline (including low innovative characteristic, damage avoidance, persistence, reward dependency and cooperation and high self-direction).

  Conclusion

  The findings of the present study showed that although personality disorders are one of the important companions of drug use disorders, but due to the existence of different types of borderline and narcissistic personality disorders and the combination of various nature and characteristics in each of their subgroups, mental intervention strategies should be applied to prevent recurrence and assist to stop drug abuse should be applied with these characteristics in mind.

  Keywords: Borderline personality, Narcissistic personality, Nature, character, Drug use
 • Ali Badie, Behnam Makvandi*, Saeed Bakhtiarpour, Reza Pasha Pages 145-166
  Objective

  The aim of this study was to determine the role of family communication patterns, social support, resilience and stress in predicting self-efficacy of addiction.

  Method

  The statistical population of the study consisted of patients of addiction treatment clinics in Ahvaz in 2019. The research tools included self-efficacy, family communication patterns, social support, resilience and perceived stress questionnaires. Pearson correlation and regression analysis were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that there is a significant positive relationship between the communication pattern of dialogue, social support and resilience with the self-efficacy of addiction treatment of treated patients. It was also found that the self-efficacy of quitting addiction has a significant negative relationship with the communication pattern of compliance and perceived stress. The results of regression analysis also revealed that 28% of the self-efficacy variance of quitting addiction can be predicted based on family communication patterns, social support, resilience and stress.

  Conclusion

  The presence of factors such as family communication pattern with the orientation of dialogue, social support and personal characteristics such as resilience, as well as the removal of factors such as communication pattern of compliance and stressors from the living environment, help self-efficacy of addiction treatment against relapse Resist.

  Keywords: Self-efficacy of quitting addiction, Family communication patterns, Social support, Resilience, Stress
 • Sajjad Rezaei*, Amir Qorbanpoor Lafmejani, Amer Faizi Lapvandani, Mahsa Jahangirpour Pages 167-198
  Objective

  The aim of this study was to investigate the structural relationships between risk-taking and difficulty in emotion regulation with a tendency to addiction relapse in patients undergoing methadone maintenance therapy with respect to the mediating role of distress tolerance and cognitive flexibility.

  Method

  The research design was descriptive-correlation of structural equations. The statistical population included all addicts undergoing methadone maintenance treatment in Rasht City in 2019. A sample of 260 subjects were selected by consecutive sampling method. Data were collected through cognitive flexibility, distress tolerance, difficulty in emotional regulation, risk-taking tests and brief substance craving scale.

  Results

  The final model after correction (i.e., eliminating the difficulty in emotion regulation path towards the tendency to relapse) and releasing a number of covariance errors fit well with the data. The results revealed that the direct path coefficients between risk-taking with cognitive flexibility and distress tolerance are negative and significant and with a tendency to addiction relapse are positive and significant. Also, the direct path between difficulty in emotion regulation with cognitive flexibility and distress tolerance was negative and significant. The relationship between mediating variables, namely cognitive flexibility and distress tolerance with the tendency to addiction relapse was negative and significant. Indirect pathways of risk-taking and difficulty in emotion regulation toward the tendency to addiction relapse through mediation of cognitive flexibility and distress tolerance were significant.

  Conclusion

  Risky behaviors and low ability to regulate intense emotions are the triggers of addiction relapse and it is suggested that booster skills of behavioral control and emotion regulation be included in the therapeutic program for addicts undergoing treatment and interventions are planned to improve cognitive flexibility and increase distress tolerance.

  Keywords: Addiction relapse, Risk-taking, Emotion regulation, Distress tolerance, Cognitive flexibility
 • Nayereh Khodabakhshy, Elham Foroozandeh* Pages 199-222
  Objective

  The aim of this study was to compare the effectiveness of Lazarus multifaceted treatment and matrix treatment on indications for treatment of drug abuse.

  Method

  The research method was semi-experimental (pre-test-post-test) and the statistical population included all addicts under treatment in Isfahan in 2020, from which 45 people were selected by random sampling and randomly placed in three groups. Research tools included positive-negative mood scale, personal goals questionnaire, drug use temptation questionnaire after quitting and irrational thinking test. The obtained data were analyzed by multivariate analysis of covariance.

  Results

  The results showed that the multifaceted treatment of Lazarus improved all the indicators of treatment except the temptation to re-use and the treatment of the matrix improved all the indicators except the irrational thinking of expecting approval from others and the temptation to re-use. Also, the results showed that there was a significant difference between the mean of Lazarus multidimensional treatment group and the mean of matrix treatment group in positive mood, negative mood, irrational thinking, helplessness against change, irrational thinking, expecting approval from others, irrational thinking, avoidance problem and irrational irresponsible thinking in favor with Lazarus Multidimensional Treatment Group. While there is no significant difference between the mean of Lazarus multidimensional treatment group and Matrix treatment group in adaptive motivation temptation to re-use.

  Conclusion

  As a result, it is suggested that psychologists of addiction treatment centers use Lazarus multifaceted treatment method according to the studied variables.

  Keywords: Indications for treatment of drug abuse, Lazarus multifaceted treatment, Matrix treatment
 • Fereshteh Pourmohseni Koluri*, Mahsa Nickseresht Pages 223-244
  Objective

  The purpose of this study was to determine the role of psychopathic personality traits and aggression in tendency to use drugs in students with conduct disorder symptoms.

  Method

  The present study population was secondary high school students in the academic year 2020-2021 in Bilesvar, Ardabil, from which 240 people were selected by convenience sampling. Among them, 67 students with a standard deviation above the average on the conduct disorder scale were identified as students with symptoms of conduct disorder and were responded to questionnaires of psychopathic personality traits, aggression, and a tendency to drug use. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis.

  Results

  The results showed that there is a significant relationship between psychopathic personality traits and aggression with drug use tendency in students with symptoms of conduct disorder. Behavioral and interpersonal components of psychopathic personality traits and aggression were significantly predicted 27% of the variance of drug use tendency in the adolescents.

  Conclusion

  Based on the results of this study, the tendency of students to use drugs with symptoms of conduct disorder can be predicted based on psychopathic personality traits and the degree of aggression.

  Keywords: Psychopathic personality traits, Aggression, Drug use, Symptoms of conduct disorder
 • Salman Zarei* Pages 245-266
  Objective

  The aim of the current study was to investigate the moderating role of depression and mindfulness in the relationship between parental marital conflict and adolescents drug abuse tendency.

  Method

  The method of the present study was descriptive-correlation. The statistical population of the study was adolescent male students in Nurabad city in 2019-2020, from which 329 adolescents and their parents were selected using multi-stage cluster sampling. Data were collected using marital conflict questionnaire, addiction scale, Beck depression inventory second edition and mindfulness five-factor questionnaire and analyzed by Pearson correlation coefficient and hierarchical regression.

  Results

  The results showed that there is a significant negative relationship between mindfulness and tendency to use drugs and a significant positive relationship between parents 'marital conflict and depression with adolescents' tendency to use drugs. Also, based on the results of hierarchical regression, the moderating role of depression and mindfulness in the relationship between parental marital conflict and adolescent drug use tendencies was confirmed.

  Conclusion

  The present study highlights the moderating role of depression and mindfulness as an important mechanism in the relationship between parental marital conflict and adolescent drug use tendencies. Therefore, the results are of considerable practical and theoretical importance in intervention and prevention of drug use among male adolescents.

  Keywords: Depression, Addiction, Marital conflict, Mindfulness, Adolescents
 • Mahnaz Moghanloo*, Yaser Valivand Pages 267-284
  Objective

  The aim of this study was structure modeling the tendency to addiction based on the traits of the five-factor personality mediated by resilience.

  Method

  The present study was a descriptive-correlational modeling of structural equations. The statistical population of this study included students of Masjed Soleiman Azad University in 2020. 217 students were selected using Cochran's formula by available sampling method. Participants answered the resilience questionnaire, the personality traits questionnaire, and the addiction tendency questionnaire. Pearson correlation, structural equation modeling and bootstrap were the methods used to analyze the data.

  Results

  The results confirmed the fitting of the hypothetical research model. Only the agreeableness trait did not show a good fit with the model, which was removed after corrections and the model improved. The four characteristics of the five-factor personality model, including neuroticism, extraversion, openness to experience, and conscientiousness, were directly related to resilience. Also, these characteristics were indirectly related to resilience-mediated, with a tendency to addiction.

  Conclusion

  According to the results, personality traits by modulating resilience reduce the tendency to addiction in students and having resilience against stress can moderate the role of personality traits on tendency of students to addiction.

  Keywords: Resilience, Five-factor personality model, Tendency to addiction
 • Saeed Shalchi*, Ali Mohammadzadeh, Nahid Yousefpour Pages 285-308
  Objective

  The aim of this study was to investigate the relationship between bullying and antisocial behaviors with early maladaptive schemas and defense mechanisms among drug addicts.

  Method

  The research method was descriptive-correlation. The study population is all drug users in Tabriz who had referred to addiction treatment centers and public and private camps for treatment. Among them, 381 people were selected by cluster random sampling. Each of the subjects in this study answered the Young Schema questionnaire (short form), the defense styles questionnaire, the bullying scale, and the psychopathy scale. Data were analyzed using multivariate regression analysis.

  Results

  The results showed that there is a relationship between bullying behaviors and anti-social behaviors with early maladaptive schemas and with defense mechanisms. Accordingly, 23% of bullying behaviors are predicted by early maladaptive schemas and 11% of antisocial behaviors are predicted by these schemas. On the other hand, 9% of bullying behaviors and 12% of anti-social behaviors can be predicted by defense mechanisms.

  Conclusion

  According to the results, it is possible to predict antisocial and bullying behaviors by identifying early maladaptive schemas and defense mechanisms of drug abusers.

  Keywords: Early maladaptive schemas, Defense mechanisms, Bullying behaviors, Anti-socialism, Drug abuse
 • Arezu Mohammadi Soltanabadi, Shekoofeh Mottaghi Dastenai*, Ehsan Kordi Ardakani Pages 309-334
  Objective

  The aim of this study was the effectiveness of acceptance and commitment based on education with emphasis on Islamic concepts on impulsive decision making and cognitive flexibility of addicted women.

  Method

  The research method was quasi-experimental of pretest, posttest and follow-up design with control group. The statistical population included all women using drugs referred to addiction treatment clinics in Mashhad in 2018. Thirty people were selected by convenience sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group received 8 sessions of acceptance and commitment treatment with an attitude towards Islamic sources. Data were collected using questionnaires of impulsivity and cognitive flexibility and analyzed using repeated measures analysis of variance.

  Results

  The results showed that acceptance and commitment training with an attitude towards Islamic sources significantly increased cognitive flexibility and reduced impulsive decision making in the experimental group compared to the control group and these results remained stable in the two-month follow-up.

  Conclusion

  This study provides empirical support for acceptance and commitment therapy with an attitude towards Islamic sources, to reduce impulsive decision making and increase cognitive flexibility of addicted women.

  Keywords: Acceptance, Commitment with Emphasis on Islamic Concepts, Impulsive Decision Making, Cognitive Flexibility, Addiction
 • Saeed Sabzi, Elahe Aslami* Pages 335-358
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the twelve-step method of the association of anonymous addicts on marital conflicts and parent-child conflicts of addicts participating in the association of anonymous addicts in Estahban.

  Method

  The research was a semi-experimental study pretest-posttest design and control group. Participants included all the addicts in the association of anonymous addicts in Estahban that 20 of them were selected by purposive sampling and divided into two groups (the experimental group and the control group). Data collection tools included marital conflict and parent conflict questionnaires. Data were analyzed by SPSS software using analysis of covariance.

  Results

  The results showed that the twelve-step method of the association of anonymous addicts had improved marital conflicts and parent-child conflicts and reduced the frequency and severity of parent-child conflicts.

  Conclusion

  The twelve-step method of the association of anonymous addicts plays an important role in the process of recovery of a person to a healthy life and appropriate family and social relationships.

  Keywords: Marital conflicts, Parent-child conflicts, Association of anonymous addicts
 • Paria Shakibayi, Parinaz Ghayuomi* Pages 359-379
  Objective

  The aim of this study was to determine the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on the level of anxiety and quality of life in women with opioid use disorder.

  Method

  This study was a quasi-experimental study with pretest-posttest design and control group. The statistical population included 200 women addicted to drugs in East Azerbaijan province in 2019 (reports of the Welfare Department). The statistical sample consisted of 30 individuals who referred to the addiction treatment camp for women and Bagh-e Fereshteh treatment and rehabilitation center in Tabriz, who were selected by convenience sampling method. Data collection tools included Beck anxiety questionnaire and WHO quality of life questionnaire. Data analysis was performed using analysis of covariance.

  Results

  Data analysis showed that mindfulness-based cognitive therapy intervention had a significant effect on reducing anxiety and increasing the quality of life dimensions including physical health, mental health, social relationships and environmental health of women with drug use disorders.

  Conclusion

  According to the results, mindfulness-based cognitive therapy intervention can be used as an effective treatment to reduce anxiety and improve the quality of life of women with opioid disorders.

  Keywords: Mindfulness-based cognitive therapy, Anxiety, Quality of life, Opioid use disorder