فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حجت رسولی، شلیر احمدی* صفحات 1-23

  الجاحظ البصری (متوفی255ه.ق) من کبار ایمه الادب رسم صوره الآخر (الفرس) فی کتابه البیان والتبیین واشتغل بتعریف الانا (العرب) واتضح بان الذات وهویته القومیه وثقافته تقف امام الآخر. المساله التی تحتاج إلی البحث والدراسه هی نظره الجاحظ إلی الآخر (الفرس) التی قد تکون مناقضه للانا او مکمله لذاته. فحاولت هذه المقاله دراسه صوره الفرس وثقافتهم ومکانتهم فی رویه الجاحظ خلال کتابه البیان والتبیین علی ضوء علم الصوره الادبیه المقارنه (الصورولوجیا Imagology) التی تبحث عن صوره الانا والآخر وصوره ثقافات الآخر الاجنبیه وعناصرها فی الادب، واستفادت من المنهج الوصفی- التحلیلی والمقارن فی تحلیل الشواهد للوصول إلی خصایص الصوره المرسومه للآخر الفارسی وثقافتهم وحضارتهم، فتدل النتایج علی ان الجاحظ قدم للقاریین صوره الفرس من قبل الإسلام صوره واسعه من علمهم وادبهم وحضارتهم العریقه وثقافتهم الاصیله کالآخر الذی هو مسهم مع العرب فی إغناء الحضاره الإسلامیه ورسم من الفرس صوره متوازنه التی یرسم الجاحظ عن الآخر تنبع من اوضاع الثقافیه والاجتماعیه والعلاقه التمازجیه بین الامم فی ذلک العصر، فنستنتج بان الجاحظ یری الآخر الفارسی مکملا للانا العربی والحضاره الإسلامیه.

  کلیدواژگان: الجاحظ، البیان والتبیین، علم الصوره، الادب المقارن، الآخر الفارسی
 • مریم رحمتی ترکاشوند*، جهانگیر امیری، طاهره فلاحی صفحات 24-38

  الدراسه السوسیولوجیه للاعمال الادبیه تعد قراءه نقدیه جدیده ارسی دعایمها الادیب الاجتماعی و الفیلسوف الشهیر جورج لوکاتش. هذا و إن الروایه تتمیز من بین القوالب الادبیه بانها یمکن ان تخضع لدراسه اجتماعیه. و ذلک لاحتواءها علی طاقه تعبیریه هایله لتصویر القضایا الاجتماعیه اصدق تصویر. و فی السیاق ذاته ان المخرج و الکاتب الإیرانی صادق کرمیار حاول خلال روایته التی سماها ب "غنیمت" إعطاء صوره مقتضبه عن الاوضاع الاجتماعیه و السیاسیه و الثقافیه و الاقتصادیه الناجمه عن الحرب الناشبه بین الشعبین الإیرانی و العراقی و کذلک الاحتلال الامریکی للعراق. کما عمد الکاتب إلی الربط بین ابطال القصه و احداث الحرب و الاحتلال بحیث یمکننا دراسه ما خلفته ظروف الحرب علی ابطال القصه الذین یمثلون مختلف فیات المجتمع. و اما هذا البحث فإنه دراسه نقدیه لروایه "غنیمت" و فی إطار النقد الاجتماعی وفقا للمسار النقدی الذی رسم معالمه "لوکاتش" و اعتمادا علی المنهج النقد الاجتماعی الادبی و من ابرز النتایج التی تفیدنا هذه الدراسه هی ان روایه "غنیمت" تعتبر عملا ناجحا من منظور النقد الاجتماعی وهی روایه تنطوی علی قصه خیالیه استمد الکاتب احداثها وشخصیاتها من الواقع و اعطی القاری صوره واضحه عن الظروف الاجتماعیه المتاثره بالحرب او الاحتلال. والنتیجه تندرج فی إطار سوسیولوجیه الادب وهی تقوم علی نظریه "لوکاتش" التی توکد بان هناک تاثیرا متبادلا وعضویا بین احداث الروایه وابطالها والواقع الذی نشات فیه الروایه.

  کلیدواژگان: النقد الاجتماعی، الآثار الاجتماعیه الناجمه عن الحرب، صادق کرمیار، روایه «غنیمت»
 • سمیه السادات طباطبایی* صفحات 39-66

  إن الحدیث عن العلاقه بین لاهوت التحریر وتفسیر الکتاب المقدس بصفه عامه، والبحث فی الدور الذی یلعبه الکتاب المقدس فی کفاح النساء من اجل التحرر بصفه خاصه، لهی امور تشبه الدخول فی حقل الغام فکری و عاطفی. یجب علینا ان نعین ونکشف التناقضات الواقعه بین التاویل التاریخی و علم اللاهوت المنهجیه بین البحث العلمی المجرد من الاعتبارات القیمیه والدراسات النابعه من موقع الدعم والمسانده، بین التصورات الموضوعاتیه الکونیه المسبقه فی اللاهوت الاکادیمی والانحیاز النقدی فی لاهوت التحریر، ویتطلب تحقیق ذلک فی مقاله قصیره بالضروره عملیه تبسیط وتصنیف سطحی لمجموعه مرکبه من القضایا اللاهوتیه.إن إثاره قضیه معنی الکتاب المقدس وحجیته المعاصرین من منظور لاهوتی نسوی، و القیام بذلک من موقع المراه المهمش داخل الموسسه الاکادیمیه ، لهو امر یفتح الباب لمخاطره ثلاثیه الابعاد. فلسوف یرفض اللاهوتیون والمفسرون المنتمون إلی الموسسه الاکادیمیه ذلک المسعی بدعوی انه غیر علمی و منحاز ومحکوم بشکل واضح بقضایا معاصره، مما یجعله غیر تاریخی، او سیرفضون قبوله بوصفه قضیه تفسیریه او لاهوتیه جاده بسبب ان إمراه هی التی اثارت تلک القضیه. ولسوف یری اللاهوتیون التحریریون والسیاسیون فی احسن الاحوال ان ذلک المسعی النسوی اللاهوتی یشکل قضیه واحده ضمن قضایا اخری، او یعثونه فی اسوا الاحوال قضیه الطبقه الوسطی، ای قضیه بعیده عن مجال کفاح المقهورین.

  کلیدواژگان: الهرمنوطیقا، النقد النسوی، الادب الدینی
 • سبحان کاوسی*، علی باقر طاهری نیا صفحات 67-85

  نقد ادبی به معنای مطالعه، بحث، ارزیابی انواع ادبی است و می تواند به شکل یک گفتمان نظری بر اساس نظریه ادبی باشد یا بحث مفصل تری که حالت گزارش گونه در باب یک اثر ادبی داشته باشد. ابن خلدون باب ششم کتاب «مقدمه» خود را به علوم و اقسام آن، شیوه های تعلیم و تربیت اختصاص داده است. وی همچنین در این باب به ادبیات و به شکل خاص به شعر نیز به طور ویژه پرداخته است. یکی از مهم ترین رویکردهای ابن خلدون توجه به مفهوم شعر و افزودن موضوعی جدید در نظریه شعر اعراب با عنوان «ملکه شعر» است. او ماهیت شعر را به گونه ای متفاوت از سایر نقادان ادبی بیان می دارد و موهبت و ملکه شعری را در ترازوی نقد و تحلیل قرار می-دهد. هدف از این بحث، بررسی مفهوم و ماهیت شعر از نگاه ابن خلدون به عنوان یک ناقد ادبی است، تا تفاوت بین نظر او در این مورد با دیگران را تبیین نماید که در نهایت با بررسی روش تحلیلی توصیفی رویکردهای نقدی ناقد و تحلیل دیدگاه های او به شناخت نسبتا جامعی از شخصیت ادبی- نقدی او می توان دست یافت. شیوه نقدی ابن خلدون متاثر از نگرش تاریخی اش است و زمان و مکان را دخیل در نقد می داند و اکتساب و حفظ زبان را عامل موفقیت شاعر می پندارد و معتقد بود شعر علاوه بر داشتن وزن و قافیه کلامی است بلیغ و مبتنی بر تصویر و ایماژ که هر بیت آن در معنا و مفهوم، مستقل از قبل و بعد می باشد.

  کلیدواژگان: ابن خلدون، ادبیات، نقد ادبی، ماهیت شعر
 • یاقوته حاجی فلاحیه، حسن مجیدی*، مصطفی مهدوی آرا صفحات 86-109

  التقنیات التعبیریه للفکاهه فی مسرحیه « مدرسه المشاغبین»الفکاهه من اهم رکایز الادب العربی فی التعبیر عن الواقع، وقد جذبت اهتمام الادباء علی الصعید المسرحی وبادر الکثیر منهم فی انعکاس الواقع المریر عن طریق الفکاهه والکومیدیا بحیث یصعب التعبیر عنها فی الحیاه الواقعیه. « مسرحیه مدرسه المشاغبین» البارزه فی تاریخ المسرح العربی الفکاهی والتی تعتبر من تراث المسرح المصری. تدور احداث المسرحیه حول عدد من الطلبه المشاغبین الذی عجز المدرسون فی السیطره علیهم وترویضهم، حیث ان تصرفات المدرسین وسلوکهم وتعاملهم مع الطلبه ایضا لا یحمد عقباه. الکاتب علی سالم سلط الضوء علی قضیه هامه وهی واقع تراجع هیبه المدرسه والمدرس انذاک باسلوب تهکمی ساخر. تحاول الدراسه الخوض والبحث فی اهم التقنیات والاسالیب التعبیریه المضحکه الساخره فی المسرحیه. اعتمد هذا البحث علی المنهج الوصفی التحلیلی وتوصلت الدراسه إلی ان التقنیات التعبیریه منها تجاهل العارف والتقابل والاغراق والتخفی وغیرها من اهم ممیزات الکاتب لیتناول من خلالها القضایا الثقافیه والاجتماعیه والاخلاقیه فی مصر و مناهج النظام التربوی والتعلیمی ومشکلاته.

  کلیدواژگان: الفکاهه، مدرسه المشاغبین، علی سالم، التقنیات التعبیریه، القضایا الاجتماعیه، القضایا الثقافیه، القضایا الاخلاقیه
 • فریدون مظلوم گرمجانی* صفحات 110-122

  عدد غیر قلیل من البحاثه المتاخرین عن الخیام لم یعتنقوا بانتساب تلک الرباعیات التی قد اشتهرت باسم الخیام الی حکیم ریاضی و فلکی عالم ، کعمر بن ابراهیم الخیامی ، بما فیها من معانی خلیعه و الحادیه و استنکاریه. هذا و لم یصرح احد من معاصریه او قریب من معاصریه فی انتسابها الیه. قام هولاء البحاثه بإقامه دلایل و قواعد اساسیه لتقییم الرباعیات الاثیله و معرفه شخصیه الخیام العلمیه و الدینیه . و یاملون ان هذا التقییم لیکون مشروع اولی للنقاد و الباحثین عن رباعیات الخیام الاصلیه . تصدی هذا المقال لذکر رباعیات الخیام الحقیقیه فی بیان آراء هولاء البحاثه و النقاد.

  کلیدواژگان: الخیام.الرباعیات الحقیقیه، الرباعیات المتکثمه، المدرسه الخیامیه
|
 • Pages 1-23

  Al-Jāhiz Al-Basri(died 255 CE) was one of the greatest litterateur. He drew another image (Persian) in his book titled “Al-Bayan waltabyin”. Throughout this book, He introduces and describes himself (The Arab) and placed his national and cultural identity in front of the other character. The question that need to be investigated and studied is that what is the Jāhiz’s viewpoint about the other (Persian). Whether is he complementary or contrasting to himself. This article studies the Jāhiz’s viewpoint about the Other (Persian), their culture and position in “Al-Bayan waltabyin” based on Imagology in which the self and other image, foreign culture and its elements in the literature is investigated. The current research uses the comparative-analytic-descriptive method to analyze the evidence that lead us to the other’s image characteristic and his culture and civilization. The results of this study indicate that Al- Jāhiz presented a comprehensive and broad picture of the Persian’s knowledge, literature and original culture in a way that the Persian has contributed to the enrichment of the Islamic civilization. In addition, jāhiz draws a balanced image of the Persian. This image originates from the cultural and social situations and the interactions among the nations in that period of time. Finally, the Other(Persian) had been complementary to the Self(The Arab) and the Islamic civilization.

  Keywords: Al-Jāḥiẓ, Al-Bayan Waltabyin, Imagology, Comparativeliterature, The other (Persian)
 • Maryam Rahmati Torkashvand, Jahangir Amiri, Tahereh Fallahi Pages 24-38

  The social study of literal works is one of the interdisciplinary branches established by social famous scholar and the philosopher, Georg Locust. Novel is kind of literal ones in which the social critics rather than the others are prepared clearly. So, that can show all social dimensions and properties into the society. Sadegh Karamyar, director and novelist in Iran, within “Ghanimat” novel, could have paid to effects and disadvantages’ war between Iran and Iraq as well as attack to Iraq by Americans adequately and based all works upon resistant and stability. He could tell the stories about the truth of war, also inspired imaginations and the experiences of its heroes in field of fiction and story. Then he linked them to governed conditions into the society, at last he could represent a picture of pain, suffering of Iranian and Iraqi people. This study is done by descriptive- analytic method to be criticized “Ghanimat” novel based on social critics by Sadegh Karamyar. We analyzed this novel according to the opinions of Locus, the well-known theorist. The most given result show that Karamyar could have drawn true and influenced picture of pain and suffering of war between Iranian and Iraqi people by using of communication among his experiences during the war.

  Keywords: Social Critics, The social effects of the war, Sadegh Karamyar, “Ghanimat” Novel
 • Somayyeh Al-Sadat Tabatabaei Pages 39-66

  To discuss the relationship between liberation theology and biblical interpretation in general, and to ask for the function of the Bible in the struggle of women for liberation in particular, is to enter an intellectual and emotional minefield. One must detect and lay bare the contradictions between historical exegesis and systematic theology, between value- neutral scientificinquiry and "advocacy” scholarship, between universal- objectivist preconceptions of academic theology and the critical partiality of liberation theologies. To attempt this in a short paper entails, by necessity, a simplification and typologization of a complex set of theological problems. To raise the issue of the contemporary meaning and authority of the Bible from a feminist theological perspective, and to do this from the marginalized position of a woman in the academy, is to expose oneself to triple jeopardy. Establishment academic theologians and exegetes will reject such an endeavor as unscientific, biased, and overly conditioned by contemporary questions, and therefore unhistorical, or they will refuse to accept it as a serious exegetical or theological question because the issue is raised by a woman. Liberation and political theologians will, at best, consider such a feminist theological endeavor as one problem among others, or at worst, label it as "middle class” and peripheral to the struggle of oppressed people.

  Keywords: Hermeneutics, feminism, Bible Interpretation
 • Sobhan Kavosi, Ali Bagher Taheri nia Pages 67-85

  Literary criticism means the study, discussion, and evaluation of literary genres and can take the form of a theoretical discourse based on literary theory or a more detailed discussion of a literary work. Ibn Khaldun has dedicated the sixth chapter of his book "Al- Moqaddama" to its sciences and types and methods of education, as well as to literature and poetry in particular. One of the most important approaches of Ibn Khaldun is to pay attention to the concept of poetry and add a new subject to the theory of Arab poetry called "Queen of Poetry". He expresses the nature of poetry differently from other literary critics and balances the gift and queen of poetry in the scales of criticism and analysis. The purpose of this discussion is to examine the concept and nature of poetry from the point of view of Ibn Khaldun as a literary critic, in order to explain the difference between his opinion and others Finally, by examining the analytical-descriptive method of the critic's critical approaches and analyzing his views, a relatively comprehensive understanding of his literary-critical personality can be achieved. Ibn Khaldun's method of criticism is influenced by his historical attitude and considers time and place to be involved in criticism, and the acquisition and preservation of language as the factor of the poet's success.

  Keywords: Ibn Khaldun, Literature, Literary Criticism, Nature ofPoetry
 • Yaqutah Haji Fallahie, Hassan Majidi Pages 86-109

  Introduction Humor is a clear example for entertainment and laughter and expression of various issues including the shortcomings of society and social and political moral corruption ،which reflects the problems and pains in society and reflects the socio-cultural and moral criticisms of the famous Egyptian satirist and playwright Ali Salem. He had a great sense of humor and through it he wanted to portray the problems of the society ،a society that arose from poverty ،ignorance and violence and a false cultural system. It is considered the heritage of Egyptian dramatic and humorous literature. Author Ali Salem highlighted an important issue; He was able to humorously express the reality of the fall in the teacher's reputation. Structural techniques and methods such as contrast ،exaggeration and reduction. . . It has been used to study the issues of the cultural and social community in Egypt. The research method is descriptive-analytical and the results showed that Ali Salem had creativity and artistic taste in his works and his goal was to reform Egyptian society and correct social and cultural issues and problems.

  Keywords: Humor, Al-Mashaghebin School, Ali Salem, StructuralTechniques, Social Issues, Cultural Issues, Ethical Issues