فهرست مطالب

مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی - سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 57، بهار 1401)

فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی
سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 57، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • لیلا ثواب، جعفر ترک زاده صفحات 11-37
  زمینه و هدف

   ارزش ها از بنیادی ترین عوامل جهت دهنده رفتارهای انسانی در هر جامعه ای به شمار می آیند و نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایفا می کنند. از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختار عاملی مقیاس جهت گیری ارزشی اعضای هییت علمی انجام گرفته است.

  روش

   در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه اعضای هییت علمی دانشگاه شیراز بودند (610 نفر) که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی و براساس فرمول کوکران 219 نفر از اعضای هییت علمی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل گویه، آلفای کرونباخ و تحلیل عامل تاییدی و نرم افزار SPSS 23  و Amos 23 استفاده شد.

  یافته ها

  نتیجه تحلیل گویه نشان داد که هر یک از ابعاد پرسش نامه از روایی و پایایی بالایی برخوردار می باشند. نتیجه تحلیل عامل تاییدی نیز حاکی از آن بود که هر کدام از ابعاد، از روایی بالایی برای تبیین مقیاس جهت گیری ارزشی برخوردار می باشند. آلفای کرونباخ نیز بیانگر بالا بودن پایایی مقیاس بود.

  نتایج

   یافته های این مطالعه حاکی از روایی سازه ی مقیاس تعیین شده در دانشگاه بوده و برای تعیین نوع جهت گیری ارزشی اعضای هییت علمی ابزار مناسبی است. از این رو، برنامه ریزان و مسیولان می توانند برای تعیین نوع جهت گیری ارزشی اعضای هییت علمی از آن استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: ساختار عاملی، مقیاس، جهت گیری ارزشی، اعضای هیئت علمی، دانشگاه
 • فرانک موسوی صفحات 39-68
  زمینه و هدف

  هدف این پژوهش بازنمایی مولفه ها و ابعاد مدیریت شهید سلیمانی به منظور دستیابی به مدل عملیاتی مدیریت اسلامی می باشد. شهید سلیمانی نمونه بارز مدیریت اسلامی در صحنه عملیاتی و کاربردی است.

  روش

  مطالعه حاضر با هدف واکاوی مولفه های مدیریتی شهید سلیمانی با روش کیفی مبتنی بر رویکرد نظریه داده بنیاد با استناد به قرآن به روش تطبیقی صورت پذیرفت. برای گردآوری داده های کیفی با 14 نفر از متخصصان مدیریت مصاحبه صورت پذیرفت. نمونه گیری به صورت هدفمند با فن گلوله برفی انجام پذیرفت. روش نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که پژوهشگر با استفاده از مصاحبه عمیق با اعضای نمونه به اشباع نظری رسید. با استفاده از نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش و تجزیه و تحلیل محتوای مصاحبه های انجام گرفته است .

  یافته ها

  مولفه ها مدیریت شهید سلیمانی با تاکید بر ابعاد مدیریت سوره توبه آیه 128  شناسایی شده و طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، مدل مدیریت شهید سلیمانی در قالب شش مقوله اصلی شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط واسطه ای، شرایط مداخله گر و پیامدهای مدل مدیریت شهید سلیمانی می باشد.

  نتیجه گیری

   ابعاد مدیریت شهید سلیمانی شامل 5 بعد : شهید سلیمانی از جنس مردم می باشد، شهید سلیمانی از نارحتی مردم نارحت می شود، شهید برای خدمت به مردم مشتاق وحریص می باشد، شهید سلیمانی نسبت به همه مردم رحمت دارد، شهید سلیمانی نسبت به همکاران و ارباب رجوع رحیم می باشد جهت الگوی مدیریت عملیاتی برای مدیران ارایه گردید .در صحنه عملیاتی و کاربردی است.

  کلیدواژگان: مدیریت شهید سلیمانی، مدل مدیریت اسلامی، مدیر مردمی
 • سید حسن خلیلی حسین آبادی، حسن کاویانی، زهره سعادتمند، محمد احمدآبادی صفحات 69-112
  زمینه و هدف

  با عنایت به پیچیدگی جوامع امروزی وجرایم سازمان یافته ، لزوم توجه پلیس به مقوله تخصصی شدن دانش های انتظامی واستفاده از الگوها و روش های اثربخش وانتقال یادگیری در اجرای ماموریت های سازمانی بسیار مهم است. هدف پژوهش حاضر شناسایی روش های تسهیل کننده فرآیند انتقال یادگیری با تاکید بر آموزش های مهارتی در پایوران نیروی انتظامی استان اصفهان است.

  روش

  روش پژوهش کیفی و از نوع مورد پژوهی و جامعه آماری آن شامل کلیه متخصصان آموزش نظامی و فرماندهان ناجا در استان اصفهان می باشد که تعداد 16 نفر از آن ها بر اساس روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند که ملاک پایان نمونه گیری اشباع و کفایت نظری داده ها بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که جهت بررسی روایی یافته ها، از شیوه محتوایی و جهت بررسی پایایی داده ها، از بررسی میزان توافق بین کدگذاران استفاده شد. جهت تحلیل داده ها و شناسایی روش ها از سه مرحله کدگذاری باز[1]، کدگذاری محوری[1] و کدگذاری انتخابی[1] استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد از دیدگاه متخصصان آموزش و فرماندهان ناجا، روش هایی موثر برای تسهیل و سرعت بخشیدن به فرآیند انتقال مهارت به محیط کار وجود دارد که شامل: روش های مربی گری؛ آموزش همتایان؛ محل کار شبیه سازی شده؛ یادگیری محل کار؛ یادگیری موقعیتی؛ بازسازی صحنه جرم؛ اجتماعات کاری؛ سناریوی آموزشی، یادگیری تجربی و یادگیری مستقل می باشد

  نتیجه گیری

  در صورتی که به این روش ها توجه کافی شود می توان شاهد تسهیل و سرعت بخشیدن به کاربست آموخته های مهارتی پایوران در موقعیت های واقعی بود. و می توان گفت در ساختار آموزشی ناجا بایستی انتقال یادگیری به صورت کاملا حرفه ای با توجه به رسته ها و مشاغل پلیسی صورت گرفته که در نتیجه آن مهارت محور شدن دانش پلیس در اجرای ماموریت ها می شود.

  کلیدواژگان: یادگیری، انتقال یادگیری، آموزش مهارتی، نیروی انتظامی، کارکنان ناجا
 • نادر جهان آرای، سید ناصر حجازی، منصور حقیقتیان صفحات 107-135
  زمینه و هدف

  سالمندان در دوران سالمندی خود به دلیل بروز مشکلات جسمی و روانی با چالش‌های متعددی روبرو می‌گردند که امکانات و مراقبت‌های نگهداشت می‌تواند تاثیر بسزایی در بروز یا کاهش این چالش‌ها داشته باشد. این پژوهش باهدف شناسایی و تبیین عوامل جامعه شناختی مدیریت نگهداشت سالمندان در شهرستان رشت انجام شده است.

  روش پژوهش

   این پژوهش از نوع کیفی و از روش نظریه زمینه ای استفاده شده است. با روش نمونه گیری هدفمند بعد از 14 مصاحبه محقق به اشباع داده ها رسید. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته است. تجزیه‌وتحلیل داده ها بر اساس رویکرد کوربین و اشتراوس به‌صورت کدگذاری سه گانه؛ باز، محوری و انتخابی انجام گرفت.

  یافته‌ها

  داده‌ها پس از سه مرحله کدگذاری منجر به ظهور 4 طبقه‌ی اصلی شامل شرایط علی، شرایط زمینه‌ای، راهبردهای مناسب و پیامدهای بهزیستی سالمند گردید و «بهزیستی اجتماعی سالمند» به‌عنوان مفهوم مرکزی پژوهش شناسایی شد.

  نتیجه‌گیری

   توجه به بهزیستی اجتماعی سالمند می‌تواند گذار این دوره را برای افراد سالمند و اطرافیان وی آسان‌تر و پرثمرتر نماید که پیامدهایی همچون مشارکت اجتماعی فعال سالمند و رشد فعالیت وی، اثرگذار بودن مراقبت‌های خانگی، توسعه‌ی خدمات و غنی‌سازی امکانات نگهداری را به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: سالمند، نگهداشت سالمند، عوامل جامعه شناختی، بهزیستی اجتماعی، مشارکت اجتماعی
 • علی فرهادی، امیرحسین مقدسی لیچاهی، صادق نصری صفحات 137-161
  زمینه و هدف

  به دلیل رقابت شدیدی که در بین دانشگاه‌ها در تامین منابع و جذب دانشجو به وجود آمده، دانشگاه‌ها نیاز به آسیب شناسی و بهبود وضعیت عملکرد خود دارند، از این رو این پژوهش با هدف، عارضه یابی نظام آموزش عالی یکی از یگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش کارکنان انجام شده است.

  روش پژوهش

   روش جمع آوری داده ها پیمایشی و جهت تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد، حجم جامعه پرسنل افسری مستقر در یکی از یگان های ارتش 645  نفر و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 242 نفر محاسبه شد. نمونه گیری طبقه ای تصادفی و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه مشتمل بر 7 معیار و 61 گویه در حوزه توانمندسازها و نتایج است. روایی محتوایی این پرسشنامه به تایید اساتید رسیده است. پایایی از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ با نرم افزار SPSS17 معادل 78/0 تایید شده و برای تحلیل داده ها از آزمون های " کولموگراف اسمیرنف" و " t" تک نمونه و آزمون دو جمله ای استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های حاصل از آمار توصیفی، بیانگر آن است که کمترین آسیب پذیری مربوط به معیار رهبری و مدیریت آموزشی و بیشترین آسیب پذیری مربوط به معیار رضایت فراگیران بوده است. در بخش آمار استنباطی و در تایید یافته های توصیفی، در معیارهای مدیریت و رهبری و فرآیند آموزش، وضعیت تعالی مطلوب بوده است. در معیارهای ساختار سازمانی و مقررات و نیز منابع و امکانات آموزشی، وضعیت تعالی متوسط ارزیابی شده و در معیارهای رضایت فراگیران، تغییرات رفتاری و نتایج کلیدی وضعیت تعالی مطلوب نبوده است.

  نتیجه گیری

  بر مبنای یافته های تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که اغلب معیارهای مدیریت آموزشی در این مجموعه دچار آسیب هستند و از این رو نیاز است که این نظام مورد بازنگری قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، نظام مدیریت، آموزش عالی
 • محمدرضا شفائی گلمی، اکرم علیمردانی، پرویز آهی صفحات 163-193
  زمینه و هدف

  امروزه مسیله کیفیت و اثربخشی آموزش‌ها بر یادگیری و مهارت‌های فراگیران از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام‌های آموزشی هر کشوری است. هدف از این پژوهش سنجش اثربخشی آموزش‌های سلاح‌شناسی و تیراندازی مرکز آموزش ثامن الایمه می‌باشد.

  روش

  روش، توصیفی-پیمایشی است. پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌های مقطعی است.در این پژوهش، متغیرها تنها یک‌بار و در یک بازه زمانی و از طریق نمونه‌گیری، مورد سنجش قرار گرفت. زمان اجرای این تحقیق از تاریخ مهرماه 1400 تا اسفندماه 1400بوده است و قلمرو مکانی این تحقیق مرکزآموزش ثامن الایمه(ع)، مرزبانی استان‌های خراسان رضوی و جنوبی و سیستان وبلوچستان می باشد. جامعه آماری را فراگیران دوره چهاردهم مرزبانی، که تعدادشان براساس آمار امور فراگیران 757 نفر است و فرماندهان مستقیم آنها در محیط کار، تشکیل می‌دهند. حجم نمونه فراگیران 156و فرماندهان105نفراست. بصورت تصادفی طبقه‌ای می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل: پرسش‌نامه‌ واکنش، نمرات فراگیران و پرسش‌نامه رفتار فراگیران از دیدگاه خود و فرماندهان آنها براساس مدل کرک پاتریک و مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد. برای بررسی داده‌ها از شاخص‌های آمارتوصیفی، آزمون کلوموگروف اسمیرنوف، t تک نمونه‌ای، فریدمن و t نمونه‌های زوجی با نرم افزارspss استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته ها حاکیست، با توجه به بررسی پرسش‌نامه واکنش، رفتار، متغیر یادگیری و مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون، آموزش‌های سلاح‌شناسی و تیراندازی مرکزآموزش از اثربخشی بالایی برخوردار بوده است.

  نتیجه‌گیری

  نتایج تحقیق می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای مربیان و فرماندهان مرکزآموزش درخصوص اصلاح برنامه‌ریزی، ارتقاء کیفیت محتوای آموزش وکارایی فراگیران فراهم آورد.

  کلیدواژگان: سنجش، اثربخشی، دروس مهارتی، سلاح شناسی، تیراندازی
|
 • laila savab, jafar torkzadeh Pages 11-37
  Background and Aim

  Values are one of the most fundamental factors directing human behavior in any society and play an important role in economic, social and political growth and development. Therefore, the present study was conducted with the aim of analyzing the factor structure of the faculty members' value orientation scale.

  Method

   In this descriptive correlational study, the statistical population of the study included all faculty members of Shiraz University (610 people) using the relative stratified sampling method and based on Cochran's formula, 219 faculty members as a sample. were chosen. To analyze the data, item analysis, Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis and SPSS 23 and Amos 23 software were used. 

  findings

   The result of item analysis showed that each of the dimensions of the questionnaire has high validity and reliability. The results of confirmatory factor analysis also indicated that each of the dimensions has a high validity to explain the scale of value orientation. Cronbach's alpha also indicated high scale reliability.

  Results

   The findings of this study indicate the construct validity of the scale determined in the university and is a suitable tool for determining the type of value orientation of faculty members. Therefore, planners and administrators can use it to determine the type of value orientation of faculty members.

  Keywords: factor structure, scale, value orientation, faculty members, university
 • Faranak Mosavi Pages 39-68
  Background and Aim

  The purpose of this study is to represent the components and dimensions of Shahid Soleimani's management in order to achieve an operational model of Islamic management. Martyr Soleimani is a clear example of Islamic management in the operational and applied arena.

  Method

  The present study was conducted with the aim of analyzing the managerial components of Shahid Soleimani with a qualitative method based on the data theory theory approach with reference to the Quran in a comparative method. 14 quality management experts were interviewed to collect qualitative data. Purposeful sampling was performed with a snowball fan. The sampling method continued until the researcher reached a theoretical saturation using in-depth interviews with the sample members. Using the results of the review of theoretical foundations and research background and content analysis of interviews has been done.

  Results

  The components of Shahid Soleimani management with emphasis on the management dimensions of Surah Tawbah verse 128 have been identified and during three stages of open coding, axial coding and selective coding, Shahid Soleimani management model in the form of six main categories: causal conditions, axial phenomenon, strategies, intermediate conditions , The conditions of the interventionist and the consequences of the management model of Shahid Soleimani.

  Conclusion

  The dimensions of Shahid Soleimani's management include 5 dimensions: Shahid Soleimani is of the people, Shahid Soleimani is saddened by the people's grief, Martyr is eager and greedy to serve the people, Shahid Soleimani is merciful to all people, Shahid Soleimani is It is kind to colleagues and clients to provide an operational management model for managers.

  Keywords: Shahid Soleimani Management, Islamic Management
 • hassankhalili khalili, hassan kaviany, Zohreh saadatmand, mohamadahmad abadi Pages 69-112
  Background and Aim

  The aim of this study was to identify methods that facilitate the process of learning transfer with emphasis on skill training in police officers of Isfahan province. The aim is to create ways to learn specialized skills in carrying out organizational missions.

  Method

  Qualitative research method and case study and its statistical population includes all military training specialists and NAJA commanders in Isfahan province, 16 of whom were selected as a sample based on the purposeful method, which is the criterion for end sampling. Saturation and theoretical adequacy of data. The data collection tool was semi-structured interview method which was used to check the validity of the findings, content method and to check the reliability of the data, the agreement between the coders was used. Three steps of open coding, axial coding and selective coding were used to analyze the data and identify the methods.

  Results

  The results showed that from the perspective of training experts and NAJA commanders, there are effective methods to facilitate and accelerate the process of transferring skills to the workplace, which include: coaching methods; Peer training; Simulated workplace; Workplace learning; Situational learning; Crime scene reconstruction; Working communities; Educational scenario is experiential learning and independent learning

  Conclusion

  If enough attention is paid to these methods, we can see the facilitation and acceleration of the application of Payvaran's skills learned in real situations. And it can be said that in the educational structure of NAJA, the transfer of learning should be done in a completely professional manner according to the disciplines and occupations of the police, as a result of which the skills of the police should be focused on the execution of missions.

  Keywords: learning transfer, skill training, law enforcement
 • Nader Jahanarai, Seyed Naser Hejazi, Mansour Haghighatiyan Pages 107-135
  Background and aims

  during the old age; Elderly, due to physical and mental issues, are faced variety of different challenges; while facilities and maintenance cares have significant role in reducing these challenges. The aim of this research is to recognize and explain sociological factors of elderly care management in Rasht city.

  Methodology

  The research is qualitatively type and grounded theory has been employed. Using purposive sampling method our data was satured after 14 reviews. We have used semi-structured tool to gather data, Analysis of data based on Corbin and Strauss approach in triplicate coding; Open, pivotal and selective.

  Findings

  The data has been analyzed after three steps coding, it led to make four main categories including: casual conditions, underlying conditions, appropriate strategies and welfare consequences of the aged, and “social welfare of the elderly” has been founded as the central conception of the research.

  Conclusion

  Paying attention to social welfare of the elderly can help them and people who are their around, passing this era easily. The outcomes of such idea can lead to increase elders’ participation in society actively and follow being effective home care, development of services and enrichment of care facilities.

  Keywords: Elderly, Elderly care, Sociological factors, social welfare, social participation
 • Ali farhadi, AMIR HOSEIN MOGHADASI LICHAHI, sadegh nasri Pages 137-161
  Background and Aim

  Due to the intense competition between universities in providing resources and student recruitment, universities need pathology and improving their performance, so this study aims to diagnose the complication of the higher education system one of The units of the Army of the Islamic Republic of Iran have been trained in the field of personnel.

  Methods

  The data collection method was survey and descriptive and inferential statistics were used for analysis. The population size of officer personnel stationed in one of the army units was 645 and the sample size was calculated through Cochran's formula of 242 people. Random stratified sampling and data collection tool is a questionnaire consisting of 7 criteria and 61 items in the field of enablers and results. The content validity of this questionnaire has been approved by professors. Reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient with SPSS17 software equal to 0.78 and for data analysis, one-sample "Kolmograph-Smirnov" and "t" tests and two-sentence test were used.

  Findings

  The findings of descriptive statistics indicate that the lowest vulnerability was related to the criterion of leadership and educational management and the highest vulnerability was related to the criterion of learners' satisfaction. In the field of inferential statistics and in confirmation of descriptive findings, in the criteria of management and leadership and the training process, the state of excellence has been favorable. In the criteria of organizational structure and regulations, as well as educational resources and facilities, the status of excellent excellence has been evaluated, and in the criteria of learners' satisfaction, behavioral changes and key outcomes of the status of excellence have not been desirable

  Keywords: pathology, management system, higher education
 • mohammadreza shafaee, Akram Alimardani, parviz ahi Pages 163-193
  Background and Aim

  Today, the issue of quality and effectiveness of education on learning and skills oflearners is one of the most important concerns of educational systems in anycountry. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of weapons Traning and shooting at samen  Traning center.

  Metode

  The metode is descriptive-survey. The present studay is a cross-sectional stady.In the study, variables were measured only once and in a period of time through sampling. The time of conducting this research was from october2022 to March2022 and the location of this research is samen Traning center, border of Khorasan razavi and south and Sistan and Baluchestan.The affeirs of the learners are 757 people and their direct commanders from and from in the workplace.The sampele size is 156 learners and 105 commanders. It is randomly stratified. Data collection tools include reaction questionnairs scores and learners behavior questionnaire from the perspective of themselves and their commanders based on the kirk Patrick model and the five point Licert scale. The validity and reliability of the qustionnaires were confirmed. For the data,descriptive statistics,kiomogorov-smirnov test,one-sample t,Friedman and t-pair sampleswith spss software werw used.

  Findings

  indicate that according to the reaction quwstionnaire, behavior, learning variable and comparison of pre-test,weapons traning  and shooting traning center has been vary effective.

  Conclusion

  valuable information trainers and commanders The traning center provided planning reform, improving the quality of traning content and the efficiency of learners.

  Keywords: Assessment, effectiveness, skill, lessons, weaponry, shooting