فهرست مطالب

چشم انداز حسابداری و مدیریت - سال پنجم شماره 61 (تابستان 1401)
 • سال پنجم شماره 61 (تابستان 1401)
 • جلد دوم
 • تاریخ انتشار: 1401/03/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد نوروزی*، عباس قدرتی زوارم، مرضیه روزخوش، سهیلا تیمورپور صفحات 1-16
  در شرایط واقعی بودن صورت های مالی ارایه شده، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می بایست بتواند اطلاعات باارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. در این حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده و موجب بروز ارزش گذاری نادرست سود از سوی بازار شود. حال این تحقیق بر آن بود تا به بررسی این موضوع بپردازد که آیا مدیریت سود بیش ازحد آستانه سبب گمراهی بازار خواهد شد یا خیر؟ با اعمال محدودیت های مطرح شده، 167 شرکت پذیرفته شده در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1390 الی 1399 در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شده است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می‎دهد که در سطح اطمینان 99% رابطه مستقیم معنی داری بین خطای پیش بینی سود و مدیریت سود وجود دارد. تایید این فرضیه به معنای آن است که با دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی، اختلاف معنی داری بین سود هر سهم واقعی با سود هر سهم پیش بینی شده به وجود می آید. نتایج آزمون فرضیه دوم بیانگر رابطه معنادار مثبت میان خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام جدیدالورود به بورس است که درنهایت بیانگر محتوای اطلاعاتی متغیر سود دارد. به عبارت دیگر اعلام سود پیش بینی شده باعث انحراف در میانگین نرخ بازده غیرعادی سهام می شود. به طورکلی نتیجه این تحقیق نشان می دهد درصورتی که مدیران در محاسبات خود برای پیش بینی سود سال آتی دچار اشتباه شوند و یا پیش بینی های خود را تغییر دهند متناسب با افزایش درصد خطاهای پیش بینی سود و نیز افزایش دفعات تجدیدنظر در پیش بینی توسط مدیران، سرمایه گذاران نرخ بازده بیشتری را برای سرمایه خود مطالبه می کنند. شرکت هایی که به سود پیش بینی شده موردنظر خود نمی رسند یا به طور مدام پیش بینی های خود را تغییر می دهند از ثبات خاصی برخوردار نیستند، بنابراین ممکن است انتظارات سرمایه گذاران را برآورده نکنند.
  کلیدواژگان: مدیریت سود، بازده غیرعادی سهام، خطای پیش بینی سود، سود واقعی، سود پیش بینی شده
 • اعظم لطیف پور گل اندام* صفحات 17-27

  هدف اصلی این مقاله نشان دادن رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی با هدف کسب رضایت دانش آموزان سرطانی است که می تواند ما را به سمت هسته های آموزشی جدید و نوآوری ها و رهبری سوق دهد. اول از همه، بررسی خواهیم کرد که چگونه هوش هیجانی و خودکارامدی دانش آموزان به یک فاکتور مهم در کسب رضایت آنها تبدیل می شوند که فضای یادگیری را تقویت می کنند و ما را به سمت ایده ها و رهبری جدید هدایت می کنند. ابتدا عوامل مهم هوش هیجانی و خودکارآمدی مشخص می شود و تعداد 120 پرسشنامه از بین دانش آموزان 10-16 سال سرطانی تحت حمایت سازمان محک هستند جمع آوری می شود که روایی و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. سپس با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزیی (PLS-SEM) به تجزیه و تحلیل پرداخته تا رابطه بین دو پارامتر هوش هیجانی و خودکارآمدی بر کسب رضایت فردی، اجتماعی و زندکی مشخص گردد. نتایج تحقیق نشان داد که: متغیر رضایت دانش آموزان با هردو متغیر خودکارآمدی و هوش هیجانی و تمامی مولفه های این دو متغیر رابطه دارد (05/0>p). یافته ها نشان داد رابطه بین خودکارآمدی و هوش هیجانی با رضایت دانش آموزان مثبت است. افزایش هرکدام از دو متغیر خودکارآمدی و هوش هیجانی موجب افزایش میزان رضایت دانش آموزان می شود. شدت تاثیر خودکارآمدی بر رضایت دانش آموزان برار با 639/0 است که مقدار قابل توجهی است. شدت تاثیر هوش هیجانی بر رضایت برابر با 202/0 بدست آمده است.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، خودکارآمدی، رضایت، معادلات ساختاری
 • ندا سلیمان فلاح* صفحات 28-34
  پژوهش حاضر با هدف سنجش رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات ارایه شده و انطباق آن با نیازمندی های فردی انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاط روش توصیفی-تحلیلی و از نوع تحقیقات پیمایشی با رویکردی کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر گردشگران خارجی در بهار سال 1401 به تهران سفر کرده اند که تعداد 50 نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده بین افراد نمونه توزیع شد. جهت تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS و جهت بررسی فرضیه ها از آزمون های ناپارامتریک کای اسکویر و اسپیرمن استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که داده های منتج از آزمون کای اسکویر بیانگر این بود که سطح رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات ارایه شده در بخش گردشگری 08/30 می باشد و میزان تطابق خدمات ارایه شده با نیازهای فردی گردشگران در حد متوسط و یا ضریب 38.51 بوده است. همچنین نتایج نشان داد که بین رضایتمندی گردشگران و کیفیت خدمات ارایه شده در بخش گردشگری با سطح اطمینان 95% و P<0/05 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی گردشگران، کیفیت خدمات، نیازمندی های فردی
 • نسرین عزیزی* صفحات 35-45

  یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار، بازده سهام است. بازده سهام، خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است و بیشتر سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در تجزیه وتحلیل مالی و پیش بینی ها از آن استفاده می کنند. هدف این پژوهش مطالعه تاثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر رابطه بین سطح نگه داشت وجه نقد و بازده مازاد است. بدین منظور دو فرضیه تدوین که در این فرضیه ها به ترتیب سطح نگه داشت وجه نقد متغیر مستقل، بازده مازاد متغیر وابسته و نوع اظهارنظر حسابرس متغیر تعدیل گر می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 144 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان داد که سطح نگه داشت وجه نقد با بازده مازاد رابطه معناداری ندارد و نوع اظهارنظر حسابرس بر رابطه بین سطح نگه داشت وجه نقد و بازده مازاد تاثیر منفی و معناداری دارد. با توجه به نتایج پژوهش به شرکت ها پیشنهاد می گردد، که با ارایه درست و صحیح از صورت های مالی از تعدیل شدن اظهارنظر حسابرس جلوگیری کنند تا بتوانند به راحتی و بدون نیازبه وثیقه یا هر راه دیگری تامین مالی خود را انجام دهند.

  کلیدواژگان: بازده مازاد، سطح نگه داشت وجه نقد، نوع اظهارنظر حسابرس
 • جواد قهرمان زاده* صفحات 46-53
  پژوهش حاضر یک مطالعه مروری با رویکردی کیفی می باشد ک با هدف استراتژی های بازاریابی شبکه ای و اجرای آن در ترویج محصولات انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش هدف از تبلیغات دستیابی به مصرف کنندگان مورد نظر و ترغیب آنها به خرید است. یک شرکت ممکن است یک محصول با طراحی خوب، با قیمت و سیستم توزیع متناسب با بازار هدف خود داشته باشد. اما اگر نتواند به آن بازار برسد، تمام تلاش شان بیهوده خواهد بود. تبلیغات مسیول بیداری و تحریک تقاضای مصرف کننده برای محصول است. بازاریابی شبکه ای در حال رشد است و سرعت توسعه آن شگفت انگیز است. با افزایش سرمایه گذاری کشور در علم و فناوری و صنعت آموزش، بازاریابی اینترنتی به تدریج به ابزار اصلی بازاریابی شرکتی در دوره رشد بالای جمعیت کاربران اینترنت در کشور تبدیل می شود. از طریق یادگیری و استفاده از دانش شبکه برای استفاده انعطاف پذیر از تیوری بازاریابی و توسعه عملکرد بازاریابی شبکه ای، چشم انداز وسیع و روشنی برای شرکت ها برای به دست آوردن مزایای بیشتر وجود دارد. اصطلاح بازاریابی شبکه ای به استراتژی استفاده شده توسط برخی از شرکت های فروش مستقیم برای فروش محصولات و خدمات اشاره دارد. بازاریابی شبکه ای افراد را تشویق می کند تا پیشنهادات خود را به افراد دیگر تبلیغ کنند و محصولات بیشتری بفروشند و افراد جدیدی را وارد کسب و کار کنند. به توزیع کنندگان درصدی از فروش استخدام شده خود پرداخت می شود. استخدام های جدید به شبکه توزیع کننده یا خط پایین تبدیل می شوند و به نوبه خود تشویق می شوند تا برای کسب درآمد، فروش داشته باشند. بسیاری از طرح های MLM قانونی هستند، اما عملیات غیرقانونی وجود دارد که به عنوان طرح های هرمی اجرا می شوند.
  کلیدواژگان: استراتژی، بازاریابی شبکه ای(چند سطحی)، ترویج محصولات
 • شمیسا فلاح دشتی* صفحات 54-63

  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد زیست محیطی می باشد . جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان شهرداری منطقه 11 تهران می باشد، که با نمونه گیری از فرمول کوکران برای جامعه محدود، تعداد250 نفر از آنها برای جمع آوری داده ها انتخاب شدند و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند . متغیر مستقل اصلی در این تحقیق مدیریت منابع انسانی استراتژیک می باشد . متغیر وابسته اصلی عملکرد زیست محیطی است. متغیر جهت گیری زیست محیطی داخلی به عنوان متغیر تعدیلگر و متغیر رفتار شهروندی سازمانی نسبت به محیط زیست به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است . برای آزمون فرضیات تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار پی.ال.اس استفاده شد . نتایج تشان داد که تمام فرضیات مورد تایید هستند و تاثیر متغیرهای درنظر گرفته شده در مطالعه بر عملکرد زیست محیطی تایید میشود.

  کلیدواژگان: جهت گیری زیست محیطی، مدیریت منابع انسانی، رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد زیست محیطی
 • اسحاق سالمی* صفحات 64-77
  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اهرم مالی و پاداش مدیریتی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی همبستگی است، زیرا در این نوع پژوهش ها محقق به ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر می پردازد. به این منظور تعداد 1420 سال- شرکت (142 شرکت) طی بازه زمانی 1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مالی با استفاده از داده های تابلویی با بهره گیری از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته تجزیه وتحلیل گردید. با توجه به روش های آماری انجام شده در سطح اطمینان 95/0 فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد پاداش موجب افزایش نوسان پذیری بازده سهام می شود. به عبارت دیگر با افزایش انگیزش های اختیاری مانند پاداش، می توان میزان نوسان پذیری بازده سهام میران را افزایش داد. همچنین شواهد نشان داد اهرم مالی تاثیر تضعیف کنندگی بر رابطه مثبت بین انگیزش های اختیاری در پاداش جاری و نوسان پذیری بازده دارد.
  کلیدواژگان: پاداش مدیران، ساختار سرمایه، ریسک پذیری و نوسان پذیری بازده
 • یزدان رستمی*، طیبه محمدنژاد صفحات 78-90
  در این تحقیق به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. هدف از پژوهش حاضر تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی در زمان عرضه اولیه سهام شرکت ها می باشد. مدیریت سود چتری برای فعالیت هایی است که بر سود حسابداری گزارش شده یا تفسیر آنها اثر می گذارد. برای بررسی این موضوع پژوهش تعداد 120 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد شرکت هایی که سهام آن ها برای بار اول عرضه می شود و توسط موسسات بزرگ حسابرسی می شوند؛ درهمان سال یک سطح بالا ازمدیریت سود از طریق دستکاری اقلام تعهدی را تجربه می کنند. همچنین از دو متغیر هزینه های غیر عادی اختیاری و جریان غیر عادی وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی برای سنجش مدیرپت سود استفاده شده است.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، مدیریت سود، زمان عرضه اولیه سهام، مدیریت سود اقلام تعهدی
 • شبنم رجائی سنوکش* صفحات 91-102
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر کوته بینی مدیران بر بازده غیرعادی سهام با تاکید بر سرمایه گذاران نهادی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 129 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که کوته بینی مدیران بر بازده غیرعادی سهام تاثیر مستقیم دارد. ولی، سرمایه گذاران نهادی بر ارتباط بین کوته بینی مدیران و بازده غیرعادی سهام تاثیر معکوس دارد.
  کلیدواژگان: کوته بینی مدیران، بازده غیرعادی سهام، سرمایه گذاران نهادی
 • رحیم ملائی* صفحات 103-114
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نرخ تورم می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف هدفمند، 128 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که کیفیت اطلاعات حسابداری بر نگهداشت وجه نقد تاثیر معکوس و معنی داری دارد. همچنین، نرخ تورم بر ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری بر نگهداشت وجه نقد تاثیر معکوس دارد و نرخ تورم ارتباط معکوس بین کیفیت اطلاعات حسابداری و نگهداشت وجه نقد را تشدید می کند.
  کلیدواژگان: کیفیت اطلاعات حسابداری، نگهداشت وجه نقد، نرخ تورم
|
 • Mohammad Norouzi *, Abbas Ghodrati Zoeram, Marzieh Roozkhosh, Soheyla Teymoorpour Pages 1-16
  Given the authenticity of the financial statements presented, accruals based on accrual accounting should be able to reflect valuable information about the company's current position and future market prospects. In this case, profits may reflect the personal interests of managers and cause analysts to err in their forecasts and lead to incorrect valuation of profits by the market. Now this research was to examine whether the management of excessive threshold profits will mislead the market or not? By applying the proposed restrictions, 167 companies listed in the 10-year period between 2011 and 2022 in the Tehran Stock Exchange have been selected as a sample of this study. The result of testing the first hypothesis shows that at the 99% confidence level there is a significant direct relationship between earnings forecast error and earnings management. Confirmation of this hypothesis means that by manipulating earnings through accruals, there is a significant difference between earnings per real share and earnings per forecast. The results of testing the second hypothesis indicate a significant positive relationship between earnings forecast error and abnormal returns of new shares listed on the stock exchange, which ultimately indicates the content of variable earnings information. In other words, the announcement of a projected profit causes a deviation in the average abnormal rate of return on stocks. In general, the results of this study show that if managers make mistakes in their calculations for forecasting next year's profit or change their forecasts, investors will have a higher rate of return on capital in proportion to the increase in the percentage of profit forecast errors and the number of times the managers revise their forecast. They demand it themselves. Companies that do not achieve the expected profit or constantly change their forecasts do not have much stability, so they may not meet the expectations of investors.
  Keywords: Earnings Management, Abnormal stock returns, Earnings Forecast Error, actual earnings, expected earnings
 • Azam Latifpor Gol Andam * Pages 17-27

  The main purpose of this article is to show the relationship between emotional intelligence and self-efficacy with the aim of gaining the satisfaction of cancer students, which can lead us to new educational nuclei and innovations and leadership. First of all, we will examine how students' emotional intelligence and self-efficacy become an important factor in their satisfaction, which strengthens the learning environment and leads us to new ideas and leadership. First, the important factors of emotional intelligence and self-efficacy are identified and 120 questionnaires are collected from students aged 10-16 years under the support of the benchmark organization, whose validity and reliability have been confirmed by Cronbach's alpha. Then, using structural partial least squares equations (PLS-SEM) modeling, the relationship between the two parameters of emotional intelligence and self-efficacy on personal, social and life satisfaction is determined. The results showed that: the variable of students' satisfaction is related to both variables of self-efficacy and emotional intelligence and all components of these two variables (p <0.05). Findings showed that the relationship between self-efficacy and emotional intelligence with students' satisfaction is positive. Increasing each of the two variables of self-efficacy and emotional intelligence increases students' satisfaction. The intensity of the effect of self-efficacy on students' satisfaction is equal to 0.639, which is a significant amount. The intensity of the effect of emotional intelligence on satisfaction was equal to 0.202.

  Keywords: Emotional intelligence, self-efficacy, Satisfaction, Structural Equations
 • Neda Soleyman Fallah * Pages 28-34
  The aim of this study was to measure the satisfaction of tourists with the quality of services provided and its compliance with individual needs. This research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical method and is a survey research with a quantitative approach. The statistical population of the present study: Foreign tourists traveled to Tehran in the spring of 1401, in which 50 people were selected as the sample and the questionnaires were distributed among the sample by simple random sampling. SPSS software was used to analyze the findings and non-parametric Chi-square and Spearman tests were used to test the hypotheses. The results showed that the data obtained from the Chi-square test showed that the level of tourists' satisfaction with the quality of services provided in the tourism sector is 30.08 and the level of compliance of services provided with individual needs of tourists is average or a factor of 38.51. have been. The results also showed that there is a positive and significant relationship between tourist satisfaction and the quality of services provided in the tourism sector with a 95% confidence level and P <0.05.
  Keywords: Tourist Satisfaction, Quality of service, individual needs
 • Nasrin Azizi * Pages 35-45

  One of the basic criteria for deciding on a stock exchange is stock returns. Stock returns themselves contain information content, and most actual and potential investors use it in financial analysis and forecasting. The aim of this study was to investigate the effect of the auditor's type of statement on the relationship between the level of retention of the critique and the return on surplus. For this purpose, two hypotheses have been developed, which in these hypotheses are to maintain the level of the critique of the independent variable, the excess return of the dependent variable, and the type of comment of the auditor of the moderator variable. The statistical population of the study of companies listed on the Tehran Stock Exchange and the sample under study, includes 144 companies accepted during the years 2014 to 2018. The research method is descriptive and in terms of the relationship between variables is a combination of correlation and is applied in terms of purpose. Regression methods and panel data, as well as a fixed effects model, have been used to process and test the hypotheses. The results obtained from the analysis of the hypotheses showed that the level of cash holding has no significant relationship with excess return and the type of auditor's statement has a negative and significant effect on the relationship between cash holding level and excess return. Based on the results of the research, it is recommended that companies, by providing accurate and correct financial statements, prevent the auditor's comments from being modified so that they can finance themselves easily and without the need for collateral or any other means.

  Keywords: Surplus Return, Cash holding level, auditor's comment type
 • Javad Ghahraman Nejad * Pages 46-53
  The present study is a review study with a qualitative approach that was conducted with the aim of network marketing strategies and its implementation in product promotion. According to the research results, the purpose of advertising is to reach the desired consumers and persuade them to buy. A company may have a well-designed product with a price and distribution system tailored to its target market. But if it fails to reach that market, all their efforts will be in vain. Advertising is responsible for awakening and stimulating consumer demand for the product. Network marketing is growing and the pace of development is amazing. With the increase of the country's investment in science, technology and education industry, internet marketing is gradually becoming the main marketing tool of the company in the period of high growth of the population of internet users in the country. There is a broad and clear vision for companies to gain more benefits by learning and applying network knowledge to flexibly apply marketing theory and develop network marketing performance. The term network marketing refers to the strategy used by some direct selling companies to sell products and services. Network marketing encourages people to advertise their offerings to other people, sell more products, and bring new people into the business. Distributors are paid a percentage of their hired sales. New hires become distributors or bottom lines, and in turn are encouraged to sell to make money. Many MLM schemes are legal, but there are illegal operations that run as pyramid schemes.
  Keywords: strategy, network marketing (multilevel), product promotion
 • Shamisa Fallah Dashty * Pages 54-63

  The purpose of this study is to investigate the effect of human resource management on environmental performance. The statistical population of the present study is the employees of the municipality of District 11 of Tehran. By sampling the Cochran's formula for a limited community, 250 of them were selected to collect data and were surveyed using a questionnaire. The main independent variable in this research is strategic human resource management. The main dependent variable is environmental performance. The variable of internal environmental orientation is considered as a moderating variable and the variable of organizational citizenship behavior towards the environment is considered as a mediating variable. Structural equation modeling with PLS software was used to test the research hypotheses. The results showed that all the hypotheses are confirmed and the effect of the variables considered in the study on environmental performance is confirmed.

  Keywords: Environmental orientation, Human Resource Management, organizational citizenship behavior, Environmental performance
 • Eshaq Salemi * Pages 64-77
  The main purpose of this study was to investigate the effect of financial leverage and managerial reward and the volatility of companies' stock returns. This research is applied in terms of purpose. Also, this research is descriptive in terms of descriptive nature, because in this type of research, the researcher evaluates the relationship between two or more variables. For this purpose, the number of 1420 years-companies (142 companies) during the period 1389 to 1398 were examined. Financial data were analyzed using panel data using generalized least squares regression. According to the statistical methods performed, the hypotheses were tested at a confidence level of 0.95. The results obtained from the test of research hypotheses showed that rewards increase the volatility of stock returns. In other words, by increasing voluntary incentives such as rewards, the volatility of Miran stock returns can be increased. Evidence also showed that financial leverage has a debilitating effect on the positive relationship between voluntary incentives in current rewards and volatility of returns.
  Keywords: Remuneration of managers, Capital structure, risk-taking, volatility of returns
 • Yazdan Rostami *, Tayebeh Mohamadnejad Pages 78-90
  In this research, the effect of audit quality on earnings management at the time of initial public offering of shares of companies listed on the Tehran Stock Exchange has been investigated. The purpose of this study is the effect of audit quality on the management of real profits at the time of initial public offering of companies. Umbrella profit management is for activities that affect or interpret accounting earnings. To investigate this issue, 120 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1390 to 1400 were examined. The results of the research show that companies whose shares are offered for the first time and are audited by large institutions; In the same year, they experience a high level of earnings management through the manipulation of accruals. Also, the two variables of optional anomalous expenses and abnormal cash flow resulting from operating activities have been used to measure the profit manager.
  Keywords: Audit Quality, Earnings Management, initial public offering time, earnings management of accruals
 • Shabnam Rajaee Sanokesh * Pages 91-102
  The present study investigates the effect of managers' short-sightedness on abnormal stock returns with an emphasis on institutional investors. This research is applied in terms of purpose and in terms of methodology of correlation is causal (post-event). The statistical population of the study was the companies listed on the Tehran Stock Exchange and using the systematic elimination sampling method, 129 companies were selected as a sample of the research in an 8-year period between 1392 and 1399. The method used to collect information is a library and the relevant data for measuring variables were collected from Kedal website and companies' financial statements and in Excel preliminary calculations were performed and then Stata software was used to test the research hypotheses. The results of the study show that managers' short-sightedness has a direct effect on abnormal stock returns. However, institutional investors have the opposite effect on the relationship between managers' short-sightedness and abnormal stock returns.
  Keywords: Managers' shortsightedness, Abnormal stock returns, institutional investors
 • Rahim Molaee * Pages 103-114
  The present study examines the effect of the quality of accounting information on cash holdings with emphasis on inflation. This research is applied in terms of purpose and in terms of methodology of correlation is causal (post-event). The statistical population of the study was the companies listed on the Tehran Stock Exchange and using purposive sampling method, 128 companies were selected as the research sample in an 8-year period between 1392 to 1399. The method used to collect information is a library and the relevant data for measuring variables were collected from Kedal website and companies' financial statements and in Excel preliminary calculations were performed and then Stata software was used to test the research hypotheses. The results show that the quality of accounting information has a significant inverse effect on cash retention. Also, the inflation rate has an inverse effect on the relationship between the quality of accounting information and cash holdings, and the inflation rate intensifies the inverse relationship between the quality of accounting information and cash holdings.
  Keywords: quality of accounting information, Cash Holding, inflation rate