فهرست مطالب

 • پیاپی 80 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عباس صباحی نمینی، آرش عبدالمالکی*، شراره میرزایی، مهرداد شیخلو، اسدالله اسدی، علی شمس آذر صفحات 139-149
  زمینه و هدف

  پژوهش بر روی نانومواد هوشمندی که با اثرات آنتی اکسیدانی، تحریک تکثیر سلول های عصبی، تعدیل سیستم ایمنی و فاکتور های التهابی سبب تسریع روند بازسازی و درمان اعصاب می گردند، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این مطالعه تهیه نانوذرات سریم اکسید پوشیده با سینامون و ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی آن بر رده سلول های PC12 می باشد.

  روش کار

  نانوذرات سریم اکسید پوشیده با سینامون تهیه شد و خواص ساختاری آن با تصاویر میکروسکوپ الکترونی و اسپکتروسکوپی تبدیل فوریه مادون قرمز مورد ارزیابی قرار گرفت. خصوصیات آنتی اکسیدانی ترکیبات از روش به دام انداختن رادیکال آزاد 2 و 2 دی فنیل - 1- پیکریل هیدرازیل ارزیابی شد. میزان زنده مانی سلول ها از طریق آزمون MTT سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS انجام شد.

  یافته ها

  طیف هایFTIR  و تصاویر TEM نشان دهنده فراوری نانوذراتی با متوسط اندازه ای کمتر از 100 نانومتر همراه با پوشش سینامون بر سطح آنها است. همچنین، ظرفیت آنتی اکسیدانی در نانوذره سریم اکسید پوشیده با سینامون نسبت به عصاره و نانوذره به تنهایی در غلظت های مشابه به طور معناداری (0/038<P) بالاتر است. ارزیابی نتایج حاصل از سمیت سلولی نشان داد که کمترین میزان سمیت در گروه نانوذره سریم اکسید پوشیده با سینامون مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که بالاتر بودن خاصیت آنتی اکسیدانی و کم بودن اثرات سایتوتوکسیتی نانوذره سریم اکسید پوشیده شده با سینامون در مقایسه با سایر گروه ها که موجب اثر بخشی بهتر آن، تکثیر و زنده مانی بیشتر سلول ها می گردد،  سنتز سبز آن و پوشیده شدن توسط سینامون می باشد.

  کلیدواژگان: نانوذرات سریم اکسید، سلولPC12، سمیت سلولی، اثرات آنتی اکسیدانی
 • احمد جامعی خسروشاهی، محمود صمدی، شمسی غفاری، اکبر مولائی*، فاطمه چاکری صفحات 150-156
  زمینه و هدف

  سندرم QT طولانی (LQTS) نوعی اختلال مادرزادی یا اکتسابی در مرحله رپولاریزاسیون است که باعث طولانی شدن فاصله QT در ECG سطحی می شود. طبق تعریف در سندرم QT طولانی فاصله QT اصلاح شده بیشتر از ms440 در مردان و ms 460 در زنان می باشد. اشکال اکتسابی QT طولانی، ناشی از اختلالات متابولیک و داروهای مختلف هستند. سندرم QT طولانی (LQTS) همراه با حملات سنکوپ و مرگ ناگهانی مشخص می شود. جرول و لانژ- نیلسن در ابتدا LQTS را در همراهی با کری مادرزادی حسی- عصبی شرح دادند. ازآنجا که تعداد افراد دچار کری مادرزادی در جامعه کم نیستند و با توجه به اینکه با شناسایی این بیماران با انجام نوار قلب و اقدامات ساده، می توان از مرگ ناگهانی این افراد به میزان قابل توجهی جلوگیری کرد، هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع سندرم QT طولانی در کودکان با کری مادرزادی حسی- عصبی، در بیمارانی است که تحت عمل جراحی کاشت حلزون قرار گرفته اند.  

  روش کار

  در این مطالعه که یک مطالعه  مشاهده ای مقطعی تک مرکزی بود، تمام کودکان مبتلا به کری مادرزادی که تحت عمل جراحی کاشت حلزون قرار گرفته بودند وارد مطالعه شدند. نوار قلبی بیماران و وجود QT طولانی پس از محاسبه QT با استفاده از فرمول بازت و همراهی آن با سنکوب و مرگ ناگهانی مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت با استفاده از کرایتریای شوارتز کودکانی که مبتلا به سندرم QT طولانی بودند تشخیص داده شده و همراهی آن با کری مادرزادی ارزیابی گردید.  

  یافته ها

  از 357 بیمار مورد مطالعه، 204 مورد (57/1 %) مذکر و 153 مورد (42/9%) مونث بودند. میانگین سن فعلی بیماران مورد مطالعه برابر2/93 ± 7/25 سال با میانه 7 سال بود. میانگین فاصله QT در بیماران مورد مطالعه برابر 26/89 ±291/01 میلی ثانیه با میانه 280 میلی ثانیه بود. میانگین فاصله QTc در بیماران مورد مطالعه برابر25/74± 400/52 میلی ثانیه با میانه 404 میلی ثانیه بود. فراوانی Long QTc در بیماران مورد مطالعه برابر 17 مورد (4/8%) و میزان شیوع سندرم QT طولانی 5 مورد (1/4%) بود.

  نتیجه گیری

  میزان شیوع سندرم QT طولانی در کری عصبی در کودکان مراجعه کننده جهت کاشت حلزون در شهر تبریز در سال 1398 برابر با 1/4 درصد بود.

  کلیدواژگان: سندرم QT طولانی، کری مادرزادی، کودکان، ایران
 • عباس موسوی، الله یار عرب مومنی* صفحات 157-170
  زمینه و هدف

  یکی از شایع ترین ناهنجاری های جسمانی و حرکتی در دوران کودکی ناهنجاری کف پای صاف است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر سه پروتکل تمرینات اصلاحی بر اصلاح عارضه کف پای صاف منعطف در دانش آموزان پسر دارای اضافه وزن بود.

  روش کار

   در این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل، 80 دانش آموز با عارضه کف پای صاف منعطف و دارای اضافه وزن با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب و به صورت تصادفی در 4 گروه 20 نفره (تمرین تراباند، تمرینات NASM، تمرین مقاومتی در آب و کنترل) جایگزین شدند. گروه های آزمایشی 8 هفته و هر هفته 3 جلسه 45 دقیقه ای، تمرینات اصلاحی را انجام دادند. در ابتدا و انتهای برنامه تمرینی پیش آزمون و پس آزمون در 4 گروه انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS-24 در سطح معناداری 0/05  استفاده گردید.

  یافته ها

   نتایج مطالعه نشان داد که سه پروتکل تمرینات اصلاحی تمرین با تراباند، NASM و تمرین مقاومتی در آب به ترتیب با ضریب 0/23، 0/32 و 0/15 تاثیر معناداری بر بهبود کف پای صاف دارند (0/05 ≥p). به علاوه، بین میزان تاثیر این سه پروتکل اصلاحی بر اصلاح کف پای صاف منعطف تفاوت معناداری مشاهده شد.

  نتیجه گیری

   این یافته ها نشان می دهد، سه پروتکل تمرین اصلاحی بر بهبود و اصلاح کف پای صاف منعطف تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. از این رو پیشنهاد می شود، مربیان حرکات اصلاحی و مراکز بازتوانی از این روش های تمرینی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: تمرینات اصلاحی، تمرین با تراباند، NASM، تمرین مقاومتی در آب، کف پای صاف
 • مریم نظری، هادی احمدی، حمید واعظ، فرزاد خادمی* صفحات 171-178
  زمینه و هدف

  کارباپنم ها آنتی بیوتیک های اصلی برای درمان عفونت های ناشی از سودوموناس آیروژینوزا مقاوم به چند دارو (MDR) می‫باشند. هدف از این مطالعه، تعیین شیوع ژن کدکننده پروتیین پورین غشای خارجی (OprD) در سویه های سودوموناس آیروژینوزا مقاوم به کارباپنم ها و نیز بررسی نقش عناصر توالی الحاقی (IS) در غیر فعال کردن پورین OprD و پیدایش مقاومت به کارباپنم ها بود.

  روش کار

  در این مطالعه، از 103 ایزوله بالینی سودوموناس آیروژینوزا (58، 42 و 23 سویه که به ترتیب در برابر ایمیپنم، مروپنم و دوریپنم مقاوم بودند) استفاده گردید. ایزوله ها از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر اردبیل جدا شده بودند. حضور ژن oprD و عناصر IS با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) و توالی یابی ژنی مورد بررسی قرار گرفت. سویه استاندارد سودوموناس آیروژینوزا PAO1 به عنوان سویه کنترل مثبت ژن oprD مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  فراوانی ژن oprD در میان سویه های سودوموناس آیروژینوزا مقاوم به کارباپنم ها جدا شده از بیمارستان های شهر اردبیل 96/5 درصد بود. همچنین، در هیچکدام از سویه های مورد بررسی عناصر IS مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه، حضور عناصر IS در غیرفعال کردن پورین غشای خارجی OprD و مقاومت سویه های بالینی سودوموناس آیروژینوزا به کارباپنم ها در اردبیل دخیل نیست. لذا، بررسی نقش دیگر موتاسیون ها در کاهش بیان ژن oprD و افزایش مقاومت سودوموناس آیروژینوزا به کارباپنم ها توصیه می شود.

  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، توالی الحاقی، OprD
 • داود صلاتی مومنی*، حامد زندیان، حبیب ابراهیم پور، ولی نعمتی صفحات 179-200
  زمینه و هدف

  اصلی ترین عامل گرداننده بیمارستان‫ها نیروهای انسانی هستند گستردگی و پیچیدگی مراکز آموزشی درمانی و ظهور بیماری‫های نو پدید بحران زا مانند کووید-19، نیاز به مدیریت موثر را مضاعف ساخته است. در بحران کرونا که بیمارستان‫ها در خط مقدم می‫باشند، برای مدیریت بهتر در شرایط بحرانی تدابیر خاصی لازم می‫باشد، لذا این تحقیق با اهداف شناخت عامل‫های تاثیرگذار بر تقویت مدیریت در شرایط بحرانی و مهار بحران اجرا گردید.

  روش کار

  نوع مطالعه Mix Method یا روش تحقیق آمیخته بود که به بصورت دو مرحله ای اجرا گردید. مرحله اول بصورت اکتشافی، در این مرحله به صورت نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 19 نفر از خبرگان دانشگاه به عنوان نمونه تحقیق و مرحله دوم بصورت کمی، تاییدی و پیمایشی، اجرا گردید. هر دو مراکز آموزشی- درمانی درگیرکووید-19 شهرستان اردبیل بعنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و از آن ها تعداد 202 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب و به صورت پیمایشی با ابزار پرسشنامه جمع آوری اطلاعات گردیده و برای تحلیل توصیفی داده ها ضمن استفاده از نرم افزار SPSS برای تحلیل عاملی اکتشافی و توصیف داده ها، از نرم افزار LISREL نیز برای تحلیل عامل تاییدی وکشف همبستگی بین عامل‫ها استفاده شد.

  یافته ها

  در این تحقیق برای تقویت مدیریت بحران 17 عامل در پنج بعد شناسایی و مورد تایید قرارگرفت که عبارتند از آموزش ایمنی، کنترل وخامت بحران، اعتماد به نیروی انسانی، حس آسیب پذیری، اهمیت به سلامت جسمانی و روحی، شفافیت، عدالت، مشارکت در تصمیم گیری، اعتماد به مدیر، صداقت درکار، پیش بینی نیازها، کارانه، پاداش، از بین بردن عوامل تنش‫زا، تحقق وعده های مدیر، عادی نه‫انگاری بحران، انسجام بین بخشی. ارتباط یا همبستگی عامل ها با متغیرهای نهانی در حد بالایی به اثبات رسید.

  نتیجه گیری

  قبل از حادث شدن بحران کسب آمادگی از منظر مدیریت و پرورش نیروهای متعهد واقعی مخصوصا مواقع بحرانی در مراکز درمانی با مد نظر قراردادن عامل‫های یافت شده بسیار مهم و اساسی می باشد این نیروی انسانی می‫باشد که در خط مقدم، در مبارزه با بحران کرونا و درمان بیماران طلایه دار می باشد، لذا توجه به نیروی انسانی در قالب یافته های این تحقیق با عامل ها و ابعاد رهبری، اجتماعی انگیزشی، سازمانی و چابکی به منظور تربیت نیروهای با انرژی بالا بسیار ضروری می‫باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، کووید-19، بیمارستان، عامل های تقویت کننده مدیریت بحران
 • هاشم حق دوست، محمدحسین اسماعیلی*، محمد صوفی آبادی، پوریا سلیمانی، سمیرا اسماعیلی صفحات 201-213
  زمینه و هدف

  بیماران آلزایمری از اضطراب و افسردگی رنج می برند. سولفید هیدروژن می تواند افسردگی و اضطراب ناشی از دیابت را کاهش دهد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات تجویز مزمن سولفید هیدروژن بر افسردگی و اضطراب موش های آلزایمری مدل استرپتوزوتوسین بود.

  روش کار

  حیوانات به گروه های شاهد و هیدروسولفید سدیم و آلزایمری شامل (استرپتوزوتوسین و استرپتوزوتوسین به همراه سالین و استرپتوزوتوسین به همراه هیدروسولفید سدیم (6/5 میلی گرم بر کیلوگرم داخل صفاقی، روزانه، به مدت 21 روز) تقسیم شدند. برای ایجاد آلزایمر استرپتوزوتوسین (3 میلی گرم برکیلوگرم، 10 میکرولیتر در محل تزریق) به داخل بطن های طرفی مغز تزریق شد. نتایج رفتاری آن با استفاده از تست ماز بعلاوه، تست شنای اجباری و تست ترجیح سوکروز ارزیابی شد.

  یافته ها

  تزریق داخل بطنی استرپتوزوسین، درصد زمان حضور و دفعات ورود به بازوی باز را کاهش داد، که نشان دهنده اثرات شبه اضطرابی است. همچنین باعث افزایش مدت زمان بی حرکتی و کاهش درصد ترجیح ساکارز شد، که نشان دهنده اثرات شبه افسردگی است.تجویز هیدروسولفید سدیم در موش های تحت درمان با استرپتوزوسین، درصد زمان حضور و دفعات ورود به بازوی باز را افزایش داد، که نشان دهنده اثرات ضد اضطرابی است. همچنین مدت زمان بی حرکتی را کاهش و درصد ترجیح ساکارز را افزایش داد، که نشان دهنده اثرات ضد افسردگی است.

  نتیجه گیری

  تجویز استرپتوزوسین می تواند باعث ایجاد علایم افسردگی و اضطراب در موش ها شود. درمان با هیدروسولفید سدیم افسردگی و اضطراب موش های آلزایمری را کاهش می دهد، نشان می دهد که هیدروسولفیدسدیم می تواند در درمان اختلالات عاطفی در بیماران آلزایمری مفید باشد.

  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، هیدروسولفید سدیم، استرپتوزوتوسین، افسردگی، اضطراب
|
 • Abbas Sabahi Namini, Arash Abdolmaleki*, Sharareh Mirzaee, Mehrdad Sheikhlou, Asadollah Asadi, Ali Shamsazar Pages 139-149
  Background & objectives

  Research on intelligent nanomaterials that accelerate the process of nerve regeneration and treatment by different methods such as antioxidant effects, stimulation of nerve cell proliferation, modulation of the immune system and inflammatory factors is great importance. The aim of this study was to prepare cinnamon-coated cerium oxide nanoparticles and evaluate its antioxidant and cytotoxicity effects on PC12 cell line.

  Methods

  Cinnamon-coated cerium oxide nanoparticles were prepared and their structural properties were evaluated by transmission electron microscopy (TEM) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). To evaluate the antioxidant properties of the compounds, free radical trapping methods 2 and 2 diphenyl-1-picryl hydrazyl were used. Cell viability in the presence of compounds was measured by a toxicity test (MTT) [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide]. Data were analyzed by one-way analysis of variance and Tukey's post hoc test.

  Results

  FTIR spectra and TEM images showed the processing of nanoparticles with an average size of less than 100 nm with cinnamon coating on their surface. Also, the antioxidant capacity of cinnamon-coated cerium oxide nanoparticles was significantly higher (*p<0.038) than extracts and nanoparticles alone at similar concentrations. Evaluation the results of cytotoxicity showed that the lowest toxicity was observed in the cinnamon-coated cerium oxide nanoparticles group.

  Conclusion

  Results showed higher antioxidant properties and low cytotoxic effects of cinnamon-coated cerium oxide nanoparticles compared to other groups, which leads to better efficacy, proliferation, longer cell survival, its green synthesis and coverage by cinnamon

  Keywords: Cerium Oxide Nanoparticles, PC12 Cell, Cell Toxicity, Antioxidant Effects
 • Ahmad Jamei Khosroshahi, Mahmoud Samadi, Shamsi Ghaffari, Akbar Molaei*, Fatemeh Chakari Pages 150-156
  Background & objectives

  Long QT syndrome (LQTS), congenital or acquired disorder, is characterized by a prolonged QT interval associated with syncope attacks and sudden death. Jervell and Lange-Nielsen first described LQTS in conjunction with sensory-neural congenital deafness. In long QT syndrome, the modified QT interval is greater than 440 ms and 460 ms in men and in women respectively. Acquired forms of prolonged QT are the consequence of metabolic disorders and various medications.Since the number of people with congenital deafness in the society is not low and studies in Iran about this syndrome, especially in children are limited, therefore identification of these patients by performing an ECG and simple measures, may be useful in reducing sudden death among these patients. The aim of this study was to determine the prevalence of prolonged QT syndrome in children with congenital sensory-neural deafness which undergoing cochlear implant surgery.

  Methods

  In this study, a single-center cross-sectional observational study, all children with congenital deafness which undergoing cochlear plantation at northwest of Iran were enrolled. Patients' heart rate and QT interval were calculated using Bazett's formula. The association of long QTc with syncope and sudden death, evaluated by using Schwartz's criteria in children with long QT syndrome.

  Results

  Of the 357 studied patients, 204 (57.1%) were male and 153 (42.9%) were female. The mean±SD of the current age of the patients was 7.15±2.93 years with a mean of 7 years. The mean±SD of QT interval in the studied patients was 291.01±26.89 ms with a mean of 280 ms. the mean±SD of the  QTc interval in the studied patients was 400.52±25.74 ms with a median of 404 ms. Frequency of Long QTc in the studied patients was 17 cases (4.8%) and long QT syndrome was 5 cases (1.4 %).  

  Conclusion

  The prevalence of prolonged QT syndrome in patients with congenital deafness in northwest of Iran in 2019 was 4.8%, and 2 cases had syncope and 3 cases had sudden death.

  Keywords: Long QT Syndrome, Congenital Deafness, Children, Iran
 • Abbas Mousavi, Allahyar Arabmomeni* Pages 157-170
  Background & objectives

  Flat foot is one of the most common physical and motor disorders among students. The aim of this study was to investigate the effects of three comprehensive corrective exercise protocols on the correction of flexible flat foot in boy students with overweight.

  Methods

  In this quasi-experimental study, which was performed as a pre-test, post-test with a control group, a total of 80 overweight students with flexible flat foot were selected purposefully and divided into four equal groups (n=20) randomly; (Theraband exercise, NASM, water resistance training and a control group). The experimental groups performed correction exercises for 8 weeks, 3 sessions with 45 minutes per week. Variables were measured at the baseline and after 8 weeks of correctional program. Data were analyzed using analysis of covariance by SPSS 24 software at the significance level of p<0.05.

  Results

  The results of the study showed that the three protocols; Theraband exercise, NASM and water resistance training had a significant effect on the improvement of flexible flat feet in overweight male students with coefficients of 0.23, 0.32 and 0.15, respectively (p≤0.05). Furthermore, it was observed a significant difference between of these three corrective protocols on flexible flat foot.

  Conclusion

  These findings indicated that the three correction exercises have a significant effect on the improvement of flexible flat feet. Therefore, it is recommended trainers of rehabilitation centers and corrective movements use these training methods.

  Keywords: Corrective Exercise, Theraband Exercise, NASM, Water Resistance Training, Flat Foot
 • Maryam Nazari, Hadi Ahmadi, Hamid Vaez, Farzad Khademi* Pages 171-178
  Background & objectives

  Carbapenems are the main antibiotics for the treatment of infections caused by multidrug-resistant (MDR) Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa). The aims of this study were to determine the prevalence of gene encoding outer membrane porin protein (OprD) in carbapenem-resistant P. aeruginosa strains as well as to assess the role of insertion sequence (IS) elements in the inactivation of OprD porin and the emergence of carbapenem resistance.

  Methods

  In this study, 103 clinical isolates of P. aeruginosa including 58, 42 and 23 strains resistant to imipenem, meropenem, and doripenem were used, respectively. The isolates were collected from patients referred to Ardabil hospitals. The presence of oprD gene and IS elements were investigated using polymerase chain reaction (PCR) and sequencing methods. P. aeruginosa PAO1 standard isolate was used as the positive control strain for oprD gene.

  Results

  The frequency of oprD gene among carbapenem-resistant P. aeruginosa strains isolated from Ardabil hospitals was 96.5%. Furthermore, IS elements were not observed in the investigated isolates.

  Conclusion

  Based on the results of this study, the presence of IS elements did not involve in the inactivation of outer membrane porin OprD and resistance to carbapenems among P. aeruginosa clinical strains in Ardabil. Therefore, an investigation of the role of other mutations in reducing the expression of oprD gene and increasing P. aeruginosa resistance to carbapenems is recommended.

  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Insertion Sequence, OprD
 • Davood Salati Momeni*, Hamed Zandian, Habib Ebrahimpour, Vali Nemati Pages 179-200
  Background & objectives

  The main motivator of hospitals is manpower. The expansion and complexity of educational medical centers and the appearance of new diseases such as Covid-19 have increased the need for effective management. During the Covid-19 crisis, in which hospitals are at the forefront, special measures should be taken for better management in critical situations. The current study has been conducted with the aim of identifying the main factors affecting management in crisis and its control.

  Methods

  The study method was the "Mix Method" performed in two stages. The first stage was exploratory; in this stage 19 university experts as a research sample were selected by simple random sampling. The second stage was a quantitative, confirmative, and survey study. 202 patients were selected randomly as a research sample from both educational-medical centers involved in Covid-19 of Ardabil city. Data were collected by using a questionnaire. Descriptive analysis of data was performed using SPSS software for heuristic factor analysis, and LISREL software was also used for confirmatory factor analysis and finding correlations between factors.

  Results

  In this study, 17 factors were identified and confirmed, affecting the crisis management in 5 dimensions, including; safety training, crisis control, trust in human resources, sense of vulnerability, the physical and mental health, transparency, justice, participation in decision-making, trust in the manager, honesty, the expectation of needs, efficiency, reward, elimination of stresses, fulfillment of manager's promises, controlling of crisis, inter-sectorial solidity. There was a significant correlation between factors with latent variables.

  Conclusion

  From the perspective of management, being prepared and training the committed forces are very important in controlling the crisis. Manpower plays the main role in the Covid-19 crisis and treating patients, so paying attention to them by considering the factors and dimensions of leadership, social, motivation, organization, and quickness has high importance.

  Keywords: Crisis Management, COVID-19, Hospital, Crisis Management Enhancers
 • Hashem Haghdopst, MohammadHossein Esmaeili*, Mohammad Sofiabadi, Pouria Solimany, Samira Esmaeili Pages 201-213
  Background & objectives

  Alzheimer’s disease (AD) patients suffer from anxiety and depression. Sodium hydrosulfide (NaHS) can remit the depressive-like and anxiety-like behaviors induced by diabetes mellitus. We aimed to investigate the effects of chronic administration of hydrogen sulfide on depressive and anxiety-like behaviors in the Streptozotocin (STZ) rat model of AD.

  Methods

  Animals were divided into: Control, NaHS, and Alzheimer’s rats group include (STZ, STZ + Saline and STZ + NaHS groups) which were the Alzheimer’s rats and received Saline and NaHS (5.6 mg/kg per d) for 21 days. For induction of AD, STZ (3 mg/kg, 10 μl/injection site) was administered into the lateral ventricles. The behavioral consequences were assessed using plus maze, forced swim and sucrose preference tests.

  Results

  Our results showed that intracerebroventricular (i.c.v.) injection of STZ decreased the percentage of open arm time and entries, indicating anxiety-like effects. It also increased the duration of immobility time and decreased the percentage of sucrose preference indicating depression-like effects. Sodium hydrosulfide administration in STZ-treated rats increased the percentage of open arm time and entries, indicating anxiolytic-like effects. It also decreased the duration of immobility time and increased the percentage of sucrose preference, indicating antidepressant-like effects.

  Conclusion

  STZ administration can induce depression- and anxiety-like symptoms in rats, and Sodium hydrosulfide treatment, decreased the depression- and anxiety-like symptoms in STZ rat Model of AD, suggests that Sodium hydrosulfide can be useful in the treatment of affective disorders in AD patients.

  Keywords: Alzheimer’s Disease, Sodium Hydrosulfide, Streptozotocin, Depression, Anxiety