فهرست مطالب

 • سال پنجاه و سوم شماره 1 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مونا زمانی، مجتبی زاغری*، فاطمه غازیانی صفحات 1-11

  این آزمایش به منظور مقایسه الگوی جذب و کارآیی منابع مختلف متیونین شامل منابع آزاد کریستاله مصنوعی (دی- ال- متیونین (DL-Met)، ال- متیونین (L-Met) و دی پپتید (Met-Met)) و متیونین باند شده به پروتیین (PB-Met) در مرغ های گوشتی با مصرف تک وعده ای خوراک انجام شد. تعداد 100 قطعه جوجه‎ گوشتی ماده سویه راس 308، در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج جیره‎ آزمایشی (پایه، DL-Met2.0، L-Met2.0، Met-Met2.0 و PB-Met2.0) به دلیل مطابقت با رژیم تک وعده ای نیمچه های مادر گوشتی از سن 39 تا 60 روزگی تغذیه شدند. در طی دوره آزمایش، میزان 90 گرم خوراک پلت 1 بار در روز به هر مرغ داده می شد که طی مدت 5/2±17 دقیقه مصرف می گردید. نتایج نشان دادند که مکمل سازی جیره با متیونین باند شده به پروتیین (PB-Met2.0) موجب بهبود معنی دار (01/0<p) عملکرد رشد در مقایسه با مصرف آمینو اسیدهای مصنوعی شد. حداکثر غلظت متیونین پلاسمای خون، 1 ساعت پس از مصرف جیره های حاوی DL-Met2.0 و Met-Met2.0 و 2 ساعت بعد از مصرف جیره های حاوی PB-Met2.0 و L-Met2.0 مشاهده شد (01/0<p). بالا ترین میزان پروتیین لاشه و کارآیی پروتیین (01/0<p) و همچنین پایین ترین میزان نیتروژن فضولات (05/0<p) در تیمار حاوی PB-Met2.0 مشاهده شد. کارآیی آمینو اسید های ضروری خصوصا متیونین، در مرغ های تغذیه شده با جیره حاوی PB-Met افزایش یافت (01/0<p). در نتیجه به نظر می رسد که در مرغ های گوشتی با مصرف تک وعده ای خوراک،  DL-Met و Met-Met به دلیل عدم همزمانی جذب با سایر آمینو اسیدها، بهره وری کمتری دارند. بنابراین همزمان سازی جذب آمینو اسید متیونین با استفاده از منابع مناسب، موجب افرایش کارآیی آن می شود. در نتیجه PB-Met به عنوان منبع ترجیحی مکمل متیونین در جیره مرغ های گوشتی با مصرف تک وعده ای خوراک پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: عدم تعادل آمینو اسید، کارآیی پروتئین، گلوتاتیون، نیتروژن فضولات، هموسیستئین
 • فرود احسان بخش، حمید امانلو*، محمدحسین شهیر صفحات 13-22

  هدف از این مطالعه بررسی اثر منابع مختلف منیزیم در جیره های پیش از زایش بر عملکرد تولیدی، متابولیت های خون، مقاومت به انسولین و ناهنجاری های سلامتی در گاوهای دوره انتقال بود. تعداد 60 راس گاو از 21 روز مانده به زایش به طور تصادفی به چهار تیمار آزمایشی اختصاص یافتند. تیمار ها شامل تیمار شاهد (منیزیم در سطح توصیه های NRC)، تیمار سولفات منیزیم، تیمار کربنات منیزیم و تیمار اکسید منیزیم (منیزیم جیره 6/0 درصد ماده خشک) بود. جیره های آزمایشی قابلیت هضم ماده خشک و NDF را افزایش دادند (05/0>P). وزن گوساله، وزن جفت، تغییرات وزن و امتیاز بدنی دام ها تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. وقوع جفت ماندگی و هیپومنیزیومی در تیمار های آزمایشی کاهش یافت (05/0>P). تیمارهای اکسید و کربنات منیزیم تمایل به تولید شیر بالاتر داشتند (08/0=P). چربی شیر در جیره شاهد افزایش یافت (05/0>P). جیره های آزمایشی NEFA و کلسترول پلاسما را کاهش داده و منیزیم و کلسیم پلاسما را افزایش دادند (05/0>P). تیمار شاهد پایین ترین نرخ زدودگی گلوکز و RQUICKI را داشت (05/0>P).

  کلیدواژگان: اسید چرب غیر استریفه، پیش از زایش، جفت ماندگی، مقاومت به انسولین، منیزیم
 • زهرا نجم آبادی، حمید دلدار*، زربخت انصاری پیر سرای، عیسی دیرنده صفحات 23-32

  در مطالعه ی حاضر، تاثیر اسید وانیلیک بر ویژگی های منی قوچ نژاد زل برای نگه داری کوتاه مدت و بلندمدت، مورد مطالعه قرار گرفت. گروه های آزمایشی شامل گروه شاهد، غلظت های مختلف اسید وانیلیک (1، 10 و 100 میکروگرم در میلی لیتر)، مخلوط آلفاتوکوفرول و اسید آسکوربیک (5 میلی مولار+ 5 میلی مولار) و تیمار دی متیل سولفوکساید (DMSO، حلال آلفاتوکوفرول-5 میکرولیتر) بودند. فراسنجه های اسپرم در شرایط مایع در زمان های صفر، 24، 48 و 72 ساعت پس از نگه داری در دمای یخچال و نیز پس از انجماد- یخ گشایی بررسی شدند. نتایج نشان دادند که در غلظت های 1 و 10 میکروگرم در میلی لیتر اسید وانیلیک در مقایسه با گروه های شاهد و ویتامین E+C، پس از زمان های مختلف سرد سازی، صفات کیفی اسپرم (جنبایی، درصد اسپرم های زنده و یکپارچگی غشا) و فعالیت میتوکندری افزایش معنی داری داشتند (05/0<p). پس از انجماد-یخ گشایی نتایج نشان داد که جنبایی کل و درصد اسپرم های زنده در غلظت 1 میکروگرم در میلی لیتر اسید وانیلیک نسبت به گروه شاهد و ویتامین E+C بیشتر بود (05/0<p). یکپارچگی غشاء و مورفولوژی اسپرم در غلظت های 1 و 10 میکروگرم در میلی لیتر اسید وانیلیک نسبت به گروه شاهد بیشتر بود (05/0<p). غلظت 1 میکروگرم در میلی لیتر اسید وانیلیک نسبت به تیمار ویتامین E+C بیشترین فعالیت میتوکندری را از خود نشان داد (05/0<p). یافته های حاضر نشان داد که افزودن اسید وانیلیک (غلظت های 1 و 10 میکروگرم در میلی لیتر اسید وانیلیک) به رقیق کننده موجب بهتر شدن کیفیت اسپرم در طول زمان نگهداری شد.

  کلیدواژگان: اسید وانیلیک، آنتی اکسیدان، آنالیز اسپرم، انجماد اسپرم، نگهداری مایع
 • آزاده میرشمس الهی*، مهدی گنج خانلو، فرهنگ فاتحی، ابوالفضل زالی، مصطفی صادقی صفحات 33-42
  آزمایش حاضر به منظور بررسی تاثیر استفاده از نمک های کلسیمی اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع (امگا-3 و امگا-9) بر عملکرد و برخی از صفات فیزیولوژیک بره های در حال رشد 4 تا 5 ماهه، در شرایط گرم تابستان انجام شد. 32 راس بره بر اساس وزن بدن به طور تصادفی به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. بره ها به صورت انفرادی با جیره های آزمایشی 1- جیره پایه بدون افزودن پودر چربی (شاهد)، 2- جیره پایه حاوی نمک های کلسیمی اسیدهای چرب روغن ماهی به میزان 2٪ ماده خشک جیره، 3- جیره پایه حاوی نمک های کلسیمی اسیدهای چرب روغن زیتون به میزان 2٪ ماده خشک جیره و 4- جیره پایه حاوی نمک های کلسیمی اسیدهای چرب اشباع به میزان 2٪ ماده خشک جیره، به مدت 6 هفته (اوایل تیرماه تا اواسط مردادماه) تغذیه شدند. مصرف خوراک روزانه بره ها ثبت، و وزن بدن هر هفته اندازه گیری شد. فراسنجه های فیزیولوژیک شامل دمای رکتوم و نرخ تنفس به صورت هفتگی اندازه گیری شد. در مجموع، تغذیه با نمک های کلسیمی روغن ماهی، زیتون و چربی اشباع، باعث افزایش معنی دار افزایش وزن روزانه و کاهش معنی دار ضرایب تبدیل غذایی بره ها نسبت به گروه شاهد شد (05/0≥ P)، ولی بر ماده خشک مصرفی بره ها تاثیر معنی داری نداشت. تغذیه با روغن های مورد بررسی در این پژوهش، باعث کاهش درجه حرارت رکتوم و تعداد تنفس بره های قرار گرفته در شرایط گرمای تابستان، نسبت به بره های گروه شاهد شد (01/0≥ P). استفاده از نمک های کلسیمی روغن ماهی، روغن زیتون و چربی اشباع، اثر معنی داری بر قابلیت هضم ماده خشک، پروتیین خام و چربی خام مصرفی بره های گروه های مختلف آزمایشی نداشت، با این حال قابلیت هضم چربی خام در بره های تیمارهای آزمایشی بالاتر از گروه شاهد بود. قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی، با اختلاف معنی داری در بره های گروه شاهد بالاتر از سایر گروه ها بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مکمل سازی جیره با نمک های کلسیمی اسیدهای چرب غیر اشباع ماهی و زیتون و اسیدهای چرب اشباع، بر میزان بهره وری بره ها تاثیر گذاشته و باعث بهبود عملکرد بره ها در طی تابستان شد. بین مکمل های چربی با الگوی متفاوت اسیدهای چرب در این زمینه تفاوتی وجود نداشت.
  کلیدواژگان: اسید چرب، بره پرواری، صفات فیزیولوژیکی، عملکرد، نمک کلسیمی
 • رعنا پدر، علی اسمعیلی زاده کشکوئیه*، احمد آیت اللهی مهرجردی، حجت اسدالله پور نعنایی، حامد خراتی کوپایی صفحات 43-51

  هدف از انجام این پژوهش شناسایی چندشکلی های تک نوکلیوتیدی به منظور بررسی روابط فیلوژنتیکی اکوتیپ های مختلف مرغ گینه ای (مرغ شاخدار) در ایران می باشد. داده های ژنومی 18 قطعه مرغ گینه ای مربوط به شش اکوتیپ مختلف ایران، شامل اکوتیپ های تبریز (آبی و خاکستری)، رشت، تبریز (سفید)، تلاقی رشت و تبریز (آبی و خاکستری)، شیراز و لار تهیه شد. توالی‏یابی کل ژنوم نمونه های مرغ گینه ای به صورتPaired-End  با طول خوانش 125 جفت باز  انجام شد. واکاوی فیلوژنی بر پایه روش های اتصال مجاورین و حداکثر درست نمایی انجام شد. میزان همخونی ژنومی با نرم افزار PLINK برای اکوتیپ ها با طول های مختلف از ژنوم برای شناسایی قطعات هموزایگوس به کار گرفته شد. تعداد 48/14 میلیون چندشکلی تک نوکلیوتیدی شناسایی شد. نتایج واکاوی فیلوژنتیکی با استفاده از هر دو روش نشان داد که دو اکوتیپ شیراز و لار بیشترین مشابهت ژنتیکی را دارند و سایر اکوتیپ ها در گروه های جداگانه ای قرار می گیرند. نتایج همخونی در سطح ژنوم نشان داد که اکوتیپ تبریز (سفید) دارای بیشترین و اکوتیپ تبریز (آبی و خاکستری) دارای کمترین میزان همخونی هستند. نتایج این پژوهش می تواند درک بهتری را از ساختار ژنتیکی اکوتیپ های مرغان شاخدار برای توسعه برنامه های بهنژادی ارایه نماید.

  کلیدواژگان: آنالیز فیلوژنی، چندشکلی ژنتیکی، مرغ گینه ای
|
 • Mona Zamani, Mojtaba Zaghari *, Fatemeh Ghaziani Pages 1-11

  This experiment was performed to compare the absorption kinetics and utilization of different methionine (Met) sources including synthetic-free crystalline DL-Met (DL-Met), L-methionine (L-Met) and dipeptide (Met-Met) and protein-bound methionine (PB-Met) in broilers with single-meal feed consumption. A total of 100 female Ross 308 broiler chickens were fed in a completely randomized design with five experimental diets (basal, DL-Met2.0, L-Met2.0, Met-Met2.0 and PB-Met2.0) in accordance with compliance to the single-meal broiler breeder from 39 to 60 days of age. During experimental period, 90 grams of pellet feed was given per chicken once a day, which was consumed within 17±2.5 minutes. The results showed that dietary supplementation with PB-Met2.0 caused a significant improvement (P<0.01) in growth performance, compared to the consumption of synthetic amino acids. The maximum blood plasma methionine concentration was observed at 1 hour after consumption of diets containing DL-Met2.0 and Met-Met2.0 and 2 hours after consumption of diets containing PB-Met2.0 and L-Met2.0 (P<0.01). The highest carcass protein content and protein utilization efficiency (P<0.01) and also the lowest excreta nitrogen content (P<0.05) were observed in treatment containing PB-Met2.0. The efficacy of essential amino acids, especially methionine was increased in chickens fed diet containig PB-Met (P<0.01). As a result, it seems that DL-Met and Met-Met have less efficiency in broilers with single-meal feed consumption, due to the lack of absorption synchronization with other amino acids. Therefore, the absorption synchronization of methionine using appropriate sources increases its efficiency. In conclusion, PB-Met is recommended as a preferred source of methionine in diet of broilers with single-meal feed consumption.

  Keywords: Amino Acid Imbalance, Excreta Nitrogen, Glutathione, Homocysteine, protein efficiency
 • Forood Ehsanbakhsh, Hamid Amanlou *, MohammadHossein Shahir Pages 13-22

  The aim of this study was to evaluate the effect of different source of magnesium in prepartum diets on productive performance, blood metabolites, insulin resistance and health disorders in transition cows. Sixty cows from 21 days prepartum were randomly assigned to 4 experimental treatments. Treatments were control treatment (Mg at NRC recommendation), magnesium sulfate treatment, magnesium carbonate treatment and magnesium oxide treatment (Mg was 0.60% of ration DM). Experimental diets increased DM and NDF digestibility (P<0.05). However, Calf and placenta weight, body weight changes and BCS were not affected by treatments. The incidence of retained placenta and hypomagnesemia decreased in experimental treatments (P<0.05). Magnesium oxide and carbonate treatments tended to increase milk yield (P=0.08). Milk fat increased in the control diet (P<0.05). Experimental diets decreased plasma NEFA and cholesterol and improved plasma Mg and Ca (P<0.05). Control treatment had the lowest rate of glucose CR (%) and RQUICKI (P<0.05).

  Keywords: insulin resistance, Magnesium, NEFA, Prepartum, Retained Placenta‎
 • Zahra Najm-Abadi, Hamid Deldar *, Zarbakht Ansari Pirsaraei, Essa Dirandeh Pages 23-32

  In the present study, the effect of vanillic acid in comparison with vitamin E+C on the semen characteristics of Zel's ram under short and long-term preservation, was investigated. The experimental groups consisted of different concentrations of vanillic acid (0, 1, 10 and 100 μg/mL), a mixture of alpha-tocopherol and ascorbic acid (vitamin E+C), and dimethyl sulfoxide (DMSO) (as alpha-tocopherol solvent). The samples were evaluated at 0, 24, 48 and 72 hours after storage at 4 °C and following the freeze-thawing process. During the cold storage, sperm quality traits (motility, viability and membrane integrity) and mitochondrial activity increased significantly (P<0.05) at concentrations of 1 and 10 μg/ml vanillic acid in comparison with control and vitamin E+C groups. Our results revealed that the total motility and percentage of spermatozoids in the concentration of 1 μg/ml of vanillic acid were higher than control and vitamin E+C groups (P<0.05). Also, plasma membrane integrity and morphology of spermatozoid were higher in concentrations of 1 and 10 μg/ml of vanillic acid than control group. Concentration of 1 μg/ml of vanillic acid showed the highest mitochondrial activity than vitamin E+C treatment (P<0.05). Our findings showed that addition of vanillic acid at the concentrations of 1 and 10 μg/mL to the semen extender improved the quality of spermatozoid in the Zel breed sheep.

  Keywords: Antioxidant, semen analysis, short-term preservation, semen freezing, vanillic acid
 • Azadeh Mirshamsollahi *, Mahdi Ganjkhanlou, Farhang Fatehi, Abolfazl Zali, Mostafa Sadeghi Pages 33-42
  An experiment was performed to investigate the effects of using saturated and unsaturated fatty acids calcium salts on the production performance and some physiological traits of finishing lambs fattened under heat stress condition. Thirty-two cross bred Lori-BakhtiariÍRomanov lambs were randomly divided into 4 groups. Lambs were fed individually with the following experimental diets for 6 weeks (early July to mid-August): 1) Basal diet without supplemental fat (control), 2) Basal diet supplemented with 2% (on DM basis) of fish oil calcium salt, 3) Basal diet supplemented with 2% (on DM basis) of olive oil calcium salt and 4) Basal diet supplemented with 2% (on DM basis) of saturated fat calcium salt. Daily feed intake was recorded and lambs body weight was measured weekly. Rectal temperature and respiration rate were measured once per week. Using calcium salts of fish oil, olive oil and saturated fats in the diet significantly increased daily weight gain and reduced the lambs feed conversion ratio compared to control group (P≤ 0.05), but had no effect on dry matter intake of the Lambs. Regardless of fatty acid origin, supplementing lambs with calcium salts of fatty acids, reduced rectal temperature and respiration rate of lambs exposed to heat stress, compared to control group (P≤ 0.01). Also, using calcium salts of Fish oil, olive oil and saturated fat had no effect on DM, CP and EE digestibility, however, EE digestibility was higher in lambs consumed fat-supplemented diets than the control group. NDF digestibility was significantly higher in the control group lambs than the other groups. The results of this study showed that diet supplementation with calcium salts of unsaturated fatty acids of fish and olives and saturated fatty acids, improved the production performance of finishing lambs exposed to heat stress. No difference was detected between fat supplements with different fatty acid patterns, in this investigation.
  Keywords: Calcium salt, Fatty acid, Fattening lamb, Physiological traits, yield
 • Rana Pedar, Ali Esmailizadeh *, Ahmad Ayatollahi Mehrgardi, Hojjat Asadollahpour-Nanaei, Hamed Kharrati-Koopaee Pages 43-51

  The Helmeted Guineafowls were originated from West Africa and spread widely across the world, due to their ability to adapt to different environmental conditions. The main goal of this investigation was to identify the single nucleotide variations (SNVs) in order to explain the genetic structure of Helmeted Guineafowl in Iran. The whole genome of six Guineafowl ecotypes (18 samples) including Tabriz (blue and grey), Rasht, Tabriz (white), Rasht×Tabriz cross, Shiraz and Lar were sequenced. Paired-end libraries with 125 bp of Guineafowl samples were sequenced by whole genome Illumina platform. The phylogenetic tree analysis based on the maximum likelihood and neighbor joining was constructed. Runs of homozygosity (ROHs) were detected across all individual genomes by PLINK software. In the current study, around 14.48 million SNVs were detected. To evaluate the phylogenic relationships among all Guineafowl ecotypes, we applied two different phylogenic methods based on neighbor-joining and maximum-likelihood methods. Similar results were reported by these methods, all Helmeted Guineafowl ecotypes were classified separately except Shiraz and Lar ecotypes, which showed the most amount of genetic similarities. The results of runs of homozygosity (ROH) analysis indicated that the highest level of inbreeding at all levels of ROH were observed in the white Tabriz ecotype, in contrast Tabriz (blue and grey) ecotype showed the lowest level of inbreeding at all levels of ROH. These findings can provide new insight into genetic structure of Helmeted Guineafowl ecotypes in order to develop the breeding programs.

  Keywords: Helmeted Guineafowls, genetic variants, phylogenic analysis‎