فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 1 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/03
 • تعداد عناوین: 12
|
 • امین آشفته، صادق چراغ بیرجندی*، حسین طاهری چادرنشین صفحات 1-8
  مقدمه

  هدف مطالعه حاضر بررسی اثر RT همراه با مصرف RJ بر بیان هیپوکامپی پیش ساز عامل رشد عصب proNGF و گیرنده 75 P در موشهای صحرایی مبتلا به بیماری آلزایمر بود. 

  روش کار

  42 سر موش صحرایی نر نژاد اسپراگو داولی با تری متیل تین کلراید kg8/mg  آلزایمری شدند. موشها به طور ،RJ200  RT+RJ200 مصرف+ RT ،RJ mg/kg100  RT+RJ100 مصرف+ RT ،RT ،کنترل برابر گروه 7 به تصادفی مصرف RJ100 ،مصرف 200 RJ و گروه شم تقسیم شدند. گروه های مکمل دوزهای 100 day/kg/mg و 200 ژل RJ را به صورت صفاقی برای 8 هفته دریافت کردند. پروتکل RT فزاینده برای 8 هفته، 3 جلسه در هفته با شدتی متناظر با 30-100 %وزن بدن انجام شد.

  یافته ها

  در مقایسه با گروه کنترل، پروتکل RT موجب افزایش بیان proNGF گردید. همچنین، 100 RJ و 200 RJ موجب افزایش معنی دار بیان proNGF و P75 شد. بعلاوه، اثر تعاملی 100 RJ + RT و 200 RJ + RT موجب افزایش معنی دار بیان proNGF و P75 شد. همچنین اثر RJ بر بیان proNGF و P75 وابسته به دوز مصرفی بود و اثر دوز kg/mg 200 نسبت به دوز 100 kg/mg به طور معنی داری بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  هر دو پروتکل RT و مصرف RJ به تنهایی و به طور سینرژیستی موجب افزایش بیان نوروتروفین در هیپوکامپ موشهای صحرایی مبتلا به آلزایمر میگردد. اثرات RJ در حالت استفاده ترکیبی وابسته به دوز مصرفی است به گونهای که دوزهای بالاتر اثرات بالاتری بر بیان نوروتروفین و گیرنده آن دارد. در حالت استفاده از تک دوز RJ دوز پایینتر مطلوبتر است.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، ژل رویال، پیش برنده عامل رشد عصبی، P 75، بیماری آلزایمر
 • وحیده جوادی، امید ساعد* صفحات 9-18
  مقدمه

  اختلالهای اضطرابی یکی از شایعترین اختلالها در دوره کودکی و نوجوانی هستند. با توجه به پیامد این اختلالها بر عملکرد تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی کودکان و نوجوانان، شناسایی موثرترین درمانها و مداخلات روانشناختی در این اختلالها از اهمیت به سزایی برخوردار است. در نتیجه، هدف این مطالعه، مروری بر مطالعات و پژوهش های انجام شده در ارتباط با اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری بر اختلالهای اضطرابی در کودکان و نوجوانان در ایران است.

  روش کار

  در این مطالعه مروری سیستماتیک 54 مطالعه از سه پایگاه Magiran ،SID ،Noormags درمورد اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر اختلالهای اضطرابی کودکان و نوجوانان در ایران از سال 1398-1388 جمع آوری شد و 27 مطالعه پس از ارزیابیهای دقیق و مطابقت با ملاکهای ورود و خروج و چک لیست استروپ انتخاب شدند که از آنها 14 مورد به صورت کامل و 13 مورد به صورت خلاصه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  تعداد آزمودنیها در این مطالعه 1000 نفر کودکان و نوجوانان بودند. یافته ها نشان داد در اکثر مطالعات اندازه اثر گزارش شده در بازه 15/0 تا 48/0 قرار داشت که اندازه اثر متوسطی برای اثربخشی درمان است. عمده مطالعات بررسی شده مشکلات نظری و روش شناختی متعددی داشتند. تعدادی از این مشکلات رایج شامل موارد زیر بودند: وجود ضعفها و نواقصی در مقایسه نتایج با مطالعات مشابه قبلی، ضعیف بودن تبیین های ارایه شده، کم بودن حجم نمونه، عدم استفاده از فرمول های آماری پیشرفته، عدم اشاره به شیوه های نظارت بر اجرای درمان توسط ناظر بالینی. همینطور در اکثر این مطالعات از اصول و دستورالعملهای استاندارد بین المللی کارآزمایی بالینی برای ارایه دقیق نتایج و گزارش آنها پیروی نشده بود.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعات مرور شده نشان از اثربخشی ضعیف تا متوسط پروتکلهای مداخلاتی دارد اما به نظر میرسد در صورت رفع مشکلات نظری و روششناختی این مطالعات در ایران، بتوان برآورد دقیقتری از اثربخشی درمان شناختی رفتاری برای اختلالهای اضطرابی در کودکان و نوجوان به دست آورد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، اختلالهای اضطرابی، کودکان و نوجوانان، مرور سیستماتیک، ایران
 • مرضیه رمضانی، مجتبی فرح بخش*، محمد آشوری، سید منصور میرسعیدی صفحات 19-28
  مقدمه

  با توجه به اهمیت بهداشت و حمایت از حقوق بیماران روشن است پرداختن به جایگاه و رابطه اخلاق در ضمن قوانین موضوعه در راستایی مراقبتهای دارویی و بهداشتی از ارزش و جایگاه ویژهای برخوردار میباشد؛ بنابراین هدف از مطالعه این پژوهش نقد و بررسی جایگاه اخلاق پزشکی و آثار و ارتباط آن با تدوین قوانین در حوزه مراقبتهای دارویی وبهداشتی میباشد.

  روش کار

  مراقبت های دارویی و بهداشتی به عنوان یکی از اساسی ترین و کلیدی ترین مباحث و مسایل موجود در حوزه درمان وحقوق سلامت به شمار می آید؛ حال جامعه و دولت ها وظیفه دارند به منظور تامین امنیت لازم در حوزه بهداشت و مراقبت های دارویی به تدوین و تنظیم قواعد، مقررات تامینی و تضمینی مبتنی با اخلاق و ارزشهای حاکم بر جامعه بپردازند؛ لذا در این تحقیق با استفاده از رویکردی توصیفی- تحلیلی با بررسی منابع و مطالعات کتابخانه ای در حوزه تالیف و مطالعات صورت گرفته در حوزه اخلاق پزشکی تلاش شده است به نقد، مطالعه و بررسی مبانی و قواعد موجود در حوزه اخلاق پزشکی و مراقبتهای دارویی و بهداشتی بپردازیم.

  یافته ها

  بنابر آنچه بیان شد میتوان از مهمترین دستاوردها و یافته های این پژوهش به نقد جایگاه اخلاق در تدوین قوانین و مقررات در حوزه مراقبتهای دارویی وبهداشتی با توجه به درک مبانی حقوقی و حاکم در حوزه اخلاق پزشکی به عنوان یکی از مطالعات و یافته های مورد بحث این پژوهش در حوزه مراقبتهای دارویی و بهداشتی اشاره کرد؛ که همانگونه که در ضمن پژوهش پیشروی به آن اشاره کردیم سعی و تلاش شد که پس از بررسی و بحث در رابطه با هر یک، ضمن نقد تعاملات و آسیبهای موجود در حوزه اخلاق حرفهای به درک روشن و مقتضی از ضرورتهای موجود در حوزه اخلاق پزشکی و مراقبتهای دارویی و بهداشتی دست یابیم. سیاست تقنینی حاکم در بحث مراقبتهای دارویی و بهداشتی به صورت کلی و بدون رعایت ضوابط و قواعداخلاقی در چند دهه و با اصرار به جرم انگاری برخی از امور و فعالیتها تدوین و تنظیم گردید و تا به امروز متاسفانه هیچ گونه تلاش تخصصی در باب تبیین و شناسایی مسیولیت، حدود و شرایط مسیولیت در حوزه مراقبتهای دارویی و بهداشتی به صورت جدی و تخصصی صورت نگرفته است. و در پایان با درک و بررسی کاستیها و مبانی حاکم بر نظریهی نتیجه گرایی اخلاقی در حوزه سلامت و مراقبتهای دارویی وبهداشتی با واقعیتهای اجرایی و قانونی موجود در بحث به نقد، مطالعه و بررسی مبانی و قواعد حاکم در حوزه حقوق سلامت و اخلاق پزشکی به نتیجه گیری بحث بپردازیم  

  نتیجه گیری

  در مطالعه حاضر نشان داده شد که به اندازه کافی در ضمن تدوین قوانین و مقررات و ترسیم سیاست اجرایی و قانونی در قالب مراقبتهای دارویی و بهداشتی آنچنان که میبایست به جایگاه نظامات اخلاقی و قانونی توجه ای نشده است؛ از این روی به نظر میرسد ضمن تلاش برای شناخت الگوی اخلاقی حاکم برجامعه جای دارد قوانین و مقررات در حوزه مراقبتهای دارویی و بهداشتی متناسب با اخلاق بازنگریهای لازم به عمل آید.

  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، مراقبهای دارویی، بهداشت، حقوق پزشکی
 • زهرا حسینی، محتشم غفاری، سکینه رخشنده رو*، یاسمن جعفری، حمیدرضا شرکاء صفحات 29-37
  مقدمه

  لازمه داشتن جامعه سالم، سلامت خانواده است. نتایج مطالعات نشان داده که مردان بیشتر از زنان به بیماری دچار شده و میزان مرگ و میر آنان نیز بالاتر است، با این وجود هنوز هم درصد بالایی از مردان جهت دریافت خدمات سلامت مراجعه نمینمایند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی علل عدم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی درمانی انجام گردید.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1399 بر روی 380 نفر از مردان بالای 18 سال انجام گرفت. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای دو قسمتی شامل سوالات جمعیت شناختی و عوامل موثر بر عدم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی و درمانی انجام شد. روش نمونه گیری بصورت چند مرحله ای بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS16 و با استفاده از آزمونهای تی مستقل و آنالیز واریانس و آزمون های تعقیبی شفه انجام شد.

  یافته ها

  براساس نتایج مطالعه عدم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی درمانی با نوع قومیت و سطح تحصیلات 05/0
  P ارتباط معنی دار نداشت. شرایط فیزیکی نامناسب مراکز سلامت 67/14 95/±82 و عدم اعتماد به پرسنل بهداشتی 13/17 14/±80 از مهمترین عوامل و همچنین اطلاعات و شناخت ناکافی 37/25 22/±61 کم اهمیتترین عوامل عدم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی و درمانی بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها، لزوم بهبود وضعیت فیزیکی مراکز و رازداری و محرمانگی اطلاعات، داشتن رفتار مناسب با مردم و ارتقاء مهارت پرسنل حایز اهمیت می باشد؛ لذا به مدیران بهداشتی پیشنهاد می گردد تا سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مناسب را در جهت افزایش آمار مراجعه مردان به مراکز انجام دهند

  کلیدواژگان: مردان، خدمات بهداشتی، سلامت
 • آرزو قاسم خانلو*، اکبر عطادخت، وحید صبری صفحات 38-44
  مقدمه

  اختلال افسردگی شایعترین اختلال روانپزشکی است که کاهش خلق و غمگینی از نشانه های بارز آن است که افراد از یکسری راهبردهایی برای تنظیم هیجان استفاده میکنند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر شدت افسردگی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان است.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع مطالعات تجربی با گروه کنترل با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون است. از میان بیماران مبتلابه اختلال افسردگی اساسی رجوع کننده به مراکز بهداشتی شهرستان خوی 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی و مساوی در دو گروه آزمایشی و کنترل گماشته شدند. گروه آزمایش در معرض 9 جلسه درمانی یک ساعته قرار گرفتند و داده ها با استفاده از پرسشنامه بک II-BDI و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی -فرم کوتاه SF-CERQ در پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری شدند و بعد از جمع آوری داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که طرحواره درمانی هیجانی بین دو گروه در میزان شدت افسردگی 27/161 =F ،راهبردهای ناسازگار تنظیم شناختی هیجان 93/41=F و راهبردهای سازگار 13/31=F در سطح 001/0 تفاوت معناداری ایجاد کرده است. اندازه اثر طرحواره درمانی هیجانی برای شدت افسردگی 86/0 ،راهبردهای سازگار 65/0 و راهبردهای ناسازگار 71/0 به دست آمده است.

  نتیجه گیری

  طرحواره درمانی هیجانی به عنوان درمانی نوظهور متمرکز بر هیجان میتواند به عنوان درمانی موثر و کارآ برای کاهش افسردگی و راهبردهای تنظیم هیجان به کار رود.

  کلیدواژگان: افسردگی، طرحواره درمانی هیجانی، راهبردهای نظم جویی شناختی، هیجان
 • هادی شهرآبادی، امیرحسین حقیقی*، رویا عسکری، مجید اسدی شکاری صفحات 45-51
  مقدمه

  یکی از شاخصهایی که در اثر آسیب DNA و تولید رادیکالهای آزاد دچار تغییر میشود، ژن 1-PARP است که در بروز التهاب، آپوپتوزیس و نکروزیس نقش مهمی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر بیان ژن 1-PARP قلبی در موشهای صحرایی نر وابسته به متامفتامین بود.

  روش کار

  در یک مطالعه تجربی، موشهای صحرایی به کمک روش تصادفی ساده در چهار گروهشم، متامفتامین، متامفتامین-کنترل و متامفتامین-تمرین تناوبی با شدت بالا قرار گرفتند. ابتدا تزریق متامفتامین به مدت 21 روز انجام شد. بعد از پایان این مرحله گروه متامفتامین-تمرین تناوبی با شدت بالا به مدت 8 هفته و 5 جلسه در هفته، تمرین تناوبی با شدت بالا را انجام دادند. در مطالعه حاضر بافت بطن چپ قلب موشهای صحرایی برای بررسی میزان بیان ژن 1-PARP مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار Prism GraphPad نسخه 8 در سطح معناداری 05/0

  یافته ها

  نتایج نشان داد که 21 روز تزریق متامفتامین باعث افزایش میزان بیان ژن 1-PARP قلبی در گروه متامفتامین در مقایسه با گروهشم میشود 025/0=P و 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا باعث کاهش میزان بیان این ژن در گروه متامفتامین-تمرین تناوبی با شدت بالا در مقایسه با گروه های متامفتامین 974/0=P و متامفتامین-کنترل 993/0=P نمیشود.

  نتیجه گیری

  به نظر میرسد که مصرف مزمن متامفتامین باعث افزایش بیان ژن 1-PARP قلبی در موشهای صحرایی شده است و در حیطه درمانی، تمرینات تناوبی با شدت بالا قادر به کاهش بیان این ژن نیست. با توجه به اینکه در این زمینه تحقیقات کمی صورت گرفته است و مکانیسمهای مولکولی درگیر در این مسیر بهخوبی روشن نشده است، به پژوهشگران پیشنهاد میشود در این زمینه تحقیقات بیشتری انجام دهند.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی با شدت بالا، PARP-1، متامفتامین، قلب
 • غلامرضا گل کار، اعظم علوی* صفحات 52-60
  مقدمه

  خطای پزشکی موجب پاسخهای شدید عاطفی در ارایه دهندگان خدمات بهداشتی میشود و آنان را به قربانیان دوم تبدیل می نماید. این مطالعه با هدف تبیین تجربه قربانیان دوم خطاهای پزشکی منجر به مرگ یا عارضه پایدار انجام گردید.

  روش کار

  این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا در سال 1399 انجام یافت. 10 نفر از پزشکان و کادر درمان درگیر با خطاهای پزشکی منجر به مرگ یا عارضه پایدار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. تجزیه وتحلیل داده ها با روش تحلیل محتوای مرسوم با نرم افزار MAXQDA18 صورت گرفت.

  یافته ها

  بر اساس تجزیه وتحلیل مصاحبه ها 156 کد اولیه، 48 طبقه فرعی، 13 طبقه اصلی و نهایتا 3 تم اصلی شامل "واکنشهای چندگانه، تاثیرات چندگانه و سیستم حمایتی" حاصل گردید.

  نتیجه گیری

  شناخت تجربیات قربانیان دوم در مواجهه با حوادث و خطاهای پزشکی شامل واکنشها چندگانه، تاثیرات چندگانه و سیستم حمایتی  میتواند به فهم بهتر این پدیده و طراحی برنامه جامع حمایتی با هدف رفع و کاهش پیامدهای منفی و افزایش احساس امنیت آنها کمک کند.

  کلیدواژگان: قربانی دوم، خطای پزشکی، پژوهش کیفی
 • مژگان عرفان، مرتضی روستایی، سمانه معبودی نژاد، الهه پوراکبران، فرنوش بدیهی زراعتی* صفحات 61-69
  مقدمه

  یکی از مباحثی که در روانشناسی سلامت مطرح است واکنش افراد به نشانه های جسمانی بیماری است، پژوهش حاضر به بررسی رابطه فعالیت سیستمهای فعال ساز رفتاری BAS و بازداری رفتاری BIS و اضطراب سلامت با نقش واسطهای راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان سازگارانه میپردازد.

  روش کار

  روش مطالعه از نوع همبستگی است. جامعه شامل دانشجویان 18 تا 35 ساله دانشگاه بوعلی سینا و پیام نور همدان است که به منظور انجام پژوهش 399 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان از طریق ابزار سنجش تحقیق شامل 3 پرسشنامه پنج عاملی جکسون، اضطراب سلامت، و راهبرهای نظم جویی شناختی هیجان ارزیابی شدند، سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر، و بر اساس نرم افزار 21 -AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که سیستم فعال سازی رفتاری BAS  بر اضطراب سلامت تاثیر مستقیم دارد، سیستم فعال سازی رفتاری BAS و راهبرد نظم جویی شناختی هیجان سازگارانه، و سیستم بازداری رفتاری BIS و راهبرد نظم جویی شناختی هیجان سازگارانه و همچنین راهبرد نظم جویی شناختی هیجان سازگارانه و اضطراب سلامت با یکدیگر رابطه غیرمستقیم دارند؛ همچنین این پژوهش نشان داد که راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان سازگارانه نقش میانجی بین سیستم فعال ساز رفتاری BAS، سیستم بازداری رفتاری BIS ،با اضطراب سلامت ایفا می کنند.

  نتیجه گیری

  رابطه فعالیت سیستم های فعال ساز رفتاری BAS ،سیستم بازداری رفتاری BIS ،و اضطراب سلامت با نقش واسطهای راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان سازگارانه مورد تایید است و مدل نهایی برازش دارد.

  کلیدواژگان: سیستم فعال ساز رفتاری، BAS، سیستم بازداری رفتاری BIS، اضطراب سلامت، راهبردهای نظم جویی شناختی، هیجان سازگارانه
 • فاطمه خراشادی زاده، مرتضی رستگار*، سالار پوربرات صفحات 70-78
  مقدمه

  سلامت معنوی به عنوان بعد چهارم سلامت براساس زمینه های فرهنگی و مذهبی و اندیشمندان دینی هر جامعهای تبیین میشود. لذا هدف این مطالعه تببین شاخصهای سلامت معنوی از منظر امام علی ع میباشد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع تحلیل محتوی کیفی جهت دار میباشد که به گردآوری بخشی از سخنان ارزشمند امام علی علیه السلام از متون معتبر پرداخته و شاخصهای سلامت معنوی از منظر امام علی ع را شامل میشود که در پنج محور سلامت معنوی در مطالعه خراشادی زاده و همکاران (1394 (و ارجاعات تجربی سلامت معنوی بیان شده است. دراین مطالعه از متون دست اول و معتبر استفاده شده است. بدین معنی که با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی و براساس مطالعه خراشادی زاده و همکاران با استفاده از کلیدواژه های امام علی علیه السلام، در روایات به بازیابی سخنان امام علی علیه السلام پرداخته و ضمن مستندسازی، مورد بررسی قرار گرفته است. 

  یافته ها

  امام علی ع ضمن توجه به اثر متقابل جسم و روح بر یکدیگر، بیانات ویژهای داشته که در 5 محور خالق گرایی عاشقانه؛ عقلانیت دینی؛ تعادل روانی؛ وظیفه گرایی و آخرت نگری قابل ارزیابی است.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از پژوهش انجام شده در محورهای پنج گانه فوق نشان داد که سلامت معنوی در کلام امام علی ع تفاوتهای اساسی با سلامت معنوی بر اساس دیگر فرهنگها دارد. لذا جامعه علوم پزشکی براساس کلام امیرالمومنین ع ، برای دست-یابی به سلامت جسمی بیماران ضروری است به اثر متقابل جسم و روح توجه و به ارجاعات تجربی سلامت معنوی برای ارتقا و ارزیابی سلامت معنوی توجه ویژه داشته باشند.

  کلیدواژگان: سلامت معنوی، روح، امام علی ع، جامعه علوم پزشکی، جسم
 • مهران گرمه* صفحات 79-85
  مقدمه

  حتی قبل از پاندمی کووید 19 یکی از اهداف پرمنفعت برای مهاجمین پشت حملات باجافزاری، دستاندازی به استمرار خدمات در حوزه فناوری اطلاعات سلامت بود. در این پژوهش برای اولین بار ضمن معرفی، با تکیه بر آمار و مدلسازی نشان داده میشود که پیشگیری و مقابله با این حملات در زیرساختهای فناوری اطلاعات حوزه سلامت، دارای اهمیت مضاعف در قیاس با سایر حوزه ها بوده، تاثیر منفی متقابل داشته و در این حوزه نیاز به تمهیدات و اقداماتی متفاوت وجود دارد.

  روش کار

  ابتدا با اتکا بر مرور آمارهای حاصل از ارایه خدمات امدادی در حوزه مقابله با حملات باجافزاری در سطح کشور، پارامترهای اقتصادی حاصل بر مدلهای موجود در فضای مساله نگاشت میشود. پس از آن با اعمال داده های حاصل از ارایه خدمات امدادی در حوزه مقابله با حملات باجافزاری در فضای بومی فناوری اطلاعات سلامت، در مدل ایجاد شده، تخمینی از برهمکنش مخاطرات ارایه میگردد.

  یافته ها

  تحلیل اقتصادی-آماری نتایج کمی حاصل از مدلسازی، تخمین و تحلیل روشمند آماری-اقتصادی داده ها گواه بر آن است که مخاطرات ناشی از باج افزارها در زیرساختهای حوزه سلامت میتواند تفاوتهایی بنیادین و تاثیری متقابل با آنچه در سایر حوزه های کاربرد فناوری اطلاعات وجود دارد، داشته باشند.

  نتیجه گیری

  با استدلالها و نتایج عرضه شده در این پژوهش میتوان نیاز به تمهیدات و تدابیر متفاوت در زمینه فناوری اطلاعات حوزه بهداشت و درمان را به اثبات رساند و لزوم سرمایه گذاری و اولویت بندی جدید برای تمهیدات و اقدامات حفاظتی در این عرصه را نمایان نمود.

  کلیدواژگان: زیرساخت های فناوری اطلاعات، سلامت، امنیت اطلاعات، مدلسازی اقتصادی، حملات باجافزاری
 • مهین حمیدی، فرح لطفی کاشانی*، قاسم آهی، سید کاوه حجت صفحات 86-93
  مقدمه

  از آنجایی که اقدام به خودکشی بهمنزله عملی خودویرانگر، آگاهانه و هدفمند در حال افزایش است، هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسهی اثربخشی رواندرمانی پذیرش و تعهد و یکپارچه نگر بر پریشانی روانی افراد اقدام کننده به خودکشی بود.

  روش کار

  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری میباشد. جامعه آماری شامل کلیه افراد اقدام کننده به خودکشی که در سال 1399 در بیمارستانهای استان خراسان شمالی بستری بودند تشکیل دادند. پژوهش شامل 24 نفر نمونه بیمارستانی بود، که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طریق گمارش تصادفی در دو گروه آزمایشی 12 نفری قرار گرفتند. مداخلات به صورت فردی و به مدت 8 جلسه 90 دقیق های اجرا گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه پریشانی روانی کسلر 2002  بود. اطلاعات در چهار مرحله پیش آزمون، جلسه چهارم، پسآزمون و پیگیری جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس آمیخته چند متغیری و از طریق نرمافزار SPSS نسخه 26 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  مداخلات هر دو روش درمانی، باعث کاهش نمرات پریشانی روانی افراد اقدام کننده به خودکشی شده است، در خصوص مقایسه اثربخشی دو مداخله، رویکرد یکپارچه نگر اثربخشی بیشتری در مرحله پسآزمون و پیگیری نشان داد.

  نتیجه گیری

  رویکرد یکپارچه نگر مبتنی بر چهار عامل مشترک در کاهش پریشانی روانی موثرتر بوده بر این اساس، اثربخشی درمانها توسط عوامل مشترک رویکردها تعیین میگردد.

  کلیدواژگان: رواندرمانی پذیرش و تعهد، رویکرد یکپارچه نگر، پریشانی روانی، اقدام به خودکشی
 • محبوبه اللهیاری*، زهراسادات میرزازاده، محمد کشتی دار، غلامرضا ملک زاده صفحات 94-105
  مقدمه

  در عصر حاضر، سازمانها برای دستیابی به اهداف خود و تامین نیاز مشتریان، باید به ساختارهای پویا و سازگار با شرایط پیرامون خود روی بیاورند. هدف تحقیق حاضر تعیین عوامل موثر بر بازنگری ساختار سازمانی مناسب برای تشکیلات تربیت بدنی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران بود.

  روش کار

  این تحقیق از نظر هدف، تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی بود. از حیث مبانی فلسفی در زمره پارادایم عملگرایی و از منظر متغیرها یک پژوهش کیفی است. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده خبرگان حوزه مدیریت سازمانی در ورزش و مدیران و معاونان حال یا سابق تربیتبدنی دانشگاه های وزارت بهداست کشور بود. روش نمونهگیری به صورت نظری بود. در مجموع 13 مصاحبه به صورت سوالات باز و عمیق انجام شد تا داده ها به اشباع نظری رسیدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد 11 مضمون اصلی وجود دارد که شامل ارکان جهتساز، حکمرانی مطلوب، عوامل تکنولوژی، منابع انسانی، منابع مالی و سرمایهای، زیرساختهای فیزیکی، ساختار فکری، تشکلهای دانشجویی، شبکه های ارتباطی، عوامل فرهنگی و انعطاف و جامعیت ساختار بود.

  نتیجه گیری

  با عنایت به یافته های تحقیق، بنظر می رسد ساختار تشکیلات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی بایستی از سوی برنامه ریزان ستادی در دانشگاه ها باز طراحی شود و در این بازنگری توجه اساسی به عوامل تاثیرگذار در اولویت میباشد.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، ساختار سازمانی، تشکیلات تربیت بدنی، دانشگاه های علوم پزشکی
|
 • Amin Ashofteh, Sadegh Cheragh-Birjandi*, Hossein Taherichadorneshin Pages 1-8
  Introduction

  Current study aimed to investigate the effects of resistance training (RT) along with royal jelly (RJ) supplementation on hippocampal expression of nerve growth factor (proNGF) and p75 receptor in a rat’s model of Alzheimer's disease. 

  Method

  42 male Sprague-Dawley rats were treated with Trimethyltin chloride (8 mg/kg). Then, the rats were randomly divided into seven equal groups control, RT, RT + supplementation of RJ 100 mg/kg (RT+RJ100), RT+supplementation of RJ200 (RT+RJ200), supplementation of RJ100, supplementation of RJ200, and sham group. Supplement groups received 100 and 200 mg/kg/day of RJ for eight weeks. The incremental RT protocol was performed for eight weeks, three weekly sessions at intensity according to 30-100% of body weight.

  Results

  The RT protocol significantly increased proNGF expression compared to the control group. In addition, RJ100 and RJ200 resulted in a significant increase in the expression of proNGF and p75. Furthermore, the interaction effect of RT+RJ100 and RT+RJ200 induced a considerable increase in proNGF and p75 expression. Also, the impact of RJ on proNGF and p75 expression was dose-dependent, and the effect of the 200 mg/kg dose was significantly higher than the 100 mg/kg dose.

  Conclusion

  Both RT protocol and RJ supplementation synergistically increase neurotrophin expression in the hippocampus of Alzheimer's rats. The effects of RJ in combination use are dose-dependent, with higher doses having higher effects on neurotrophin and receptor expression. In the case of using a single dose of RJ, a lower dose is more desirable.

  Keywords: Resistance Training, Royal Jelly, Pro-Nerve Growth Factor, P75, Alzheimer's Disease
 • Vahide Javadi, Omid Saed* Pages 9-18
  Introduction

  Anxiety disorders are one of the most common disorders in childhood and adolescence. Given the consequences of these disorders on the academic, family, and social performance of children and adolescents, identifying the most effective psychological interventions for these disorders is more important. The purpose of this study is to review the studies on the effectiveness of cognitivebehavioral therapy on anxiety disorders in children and adolescents in Iran.

  Method

  In this systematic review, 54 studies from three databases, including Magiran ،SID ،Noormags, on the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on anxiety disorders in children and adolescents from 2009 to 2019 in Iran were collected, and 27 studies were selected after evaluation and compliance with inclusion and exclusion criteria and the Strobe checklist. Eventually, 14 of them were studied in total and 13 in summary.

  Results

  In these studies, 1000 children and adolescents have been studied. The findings showed that in most studies, the reported effect size ranged from 0.15 to 0.48, which is a moderate effect size for the effectiveness of treatment. All the studied studies had several theoretical and methodological problems. Some of these common problems: Poor or incomplete comparison with similar previous studies, poor explanations provided for treatment effectiveness, low sample size, useless advanced statistical formulas, and lack of reference to methods, not to mention the methods of monitoring treatment. Also, in most of these studies, the principles and guidelines of the International Standard Clinical Trial were not followed.

  Conclusion

  The results of the reviewed studies indicate the low to moderate effectiveness of intervention protocols, but it seems that if the theoretical and methodological problems of these studies in Iran are resolved, a more accurate estimate of the efficacy of cognitive-behavioral therapy for anxiety disorders in children and adolescents can be made.

  Keywords: Cognitive-Behavioral Therapy, Anxiety Disorders, Children, Adolescents, Systematic Review, Iran
 • Marziyh Ramezani, Mojtaba Farahbakhsh*, Mohammad Ashouri, Seeyed Mansour Mirsaeidi Pages 19-28
  Introduction

  Considering the importance of health and protection of patients' rights, it is clear that addressing the status and relationship of ethics in addition to the relevant laws in the direction of medical and health care has a unique value and quality; Therefore, the purpose of studying this study is to critique the status of medical ethics and its effects and its relationship with the development of laws in the field of medical and health care.

  Method

  Pharmaceutical and health care are one of the most fundamental issues in the field of treatment and health rights; Now, to provide the necessary security in the area of health and pharmaceutical care, the society and governments have to formulate and regulate rules, security and guarantee rules based on ethics and values governing the community; therefore, in this research, using a descriptive approach- Analytical By examining the sources and library studies in the field of authorship and studies in the field of medical ethics, we have tried to critique, study and review the principles and rules in the field of medical ethics and pharmaceutical and health care.

  Results

  Based on what has been stated, one of the most significant achievements and findings of this research can be the critique of the position of ethics in formulating laws and regulations in the pharmaceutical and health care field according to understanding the legal principles in the field of medical ethics. The topics discussed in this study were in the field of pharmaceutical and health care; As we mentioned in the progressive research, after reviewing and discussing each of them, we tried to critique the interactions and harms in the field of professional ethics to a clear and appropriate understanding of the needs in the field of medical ethics. And access to medical and health care. Finally, by understanding and reviewing the shortcomings and principles governing the theory of moral consequentialism in the field of health and pharmaceutical and health care with the executive and legal facts in the discussion to critique, study and review the principles and rules governing the field of health law and Medical ethics to conclude the discussion.

  Conclusion

  In the present study, it was shown that the status of ethical and legal systems had not been sufficiently considered while formulating laws and regulations and drawing up executive and legal policies in the form of pharmaceutical and health care; Therefore, it seems that while trying to understand the ethical model of society, there is a place for laws and regulations in the field of medical and health care in accordance with the ethics of the necessary revisions.

  Keywords: Medical Ethics, Medical Careers, Health, Medical Law
 • Zahra Hosseini, Mohtasham Ghaffari, Sakineh Rakhshanderou*, Yasaman Jafari, Hamid Reza Shoraka Pages 29-37
  Introduction

  A healthy society requires a healthy family. Studies have shown that men are more affected by the disease than women, and their mortality rate is higher than women. However, many men do not go to health centers to receive health services, so this study was conducted to investigate why men do not go to health centers.

  Method

  This descriptive cross-sectional study was performed in 2020 on 380 men over 18. Data were collected using a two-part questionnaire including demographic questions and factors affecting men's lack of referral to health centers. The sampling method was multi-stage. Data analysis was performed by SPSS16 statistical software using an independent t-test, analysis of variance, and Scheffe post hoc tests.

  Results

  According to the results of the study, non-referral to the centers had a significant relationship with ethnicity (p = 0.023) and level of education (p < 0.001). At the same time, there was no significant relationship between age, marriage, economic status, or occupation (p> 0.05). The inadequate physical condition of health centers (82.95 ±14.67) and lack of trust in health personnel (82.95 ±14.67) of the most important, as well as insufficient information and knowledge (61.22 ± 25.37). The least important factors were the lack of referral of men to health centers.

  Conclusion

  According to the findings, the need to improve the physical condition of the centers and confidentiality, the confidentiality of information, proper treatment of people, and enhancing personnel skills is important. These cases have been suggested to health managers so that with appropriate policies and planning, we can see an increase in the number of men going to the centers.

  Keywords: Men, Health Services, Health
 • Arezoo Ghasemkhanloo*, Akbar Atadokht, Vahid Sabri Pages 38-44
  Introduction

  Major Depression disorder is the most common psychiatric disorder in which mood swings and sadness are prominent symptoms. This study aimed to evaluate the effectiveness of emotional schema therapy on the severity of depression and cognitive emotion regulation strategies.

  Method

  The present study was a pre-test, post-test design with a control group. Among the patients with major depressive disorder who were referred to health centers in Khoy city, 30 were selected and randomly and equally assigned to the experimental and control groups. The experimental group was exposed to 9 onehour treatment sessions, and the data were analyzed using the Beck questionnaire (BDI-II), Leahy emotional schema questionnaire (LESS), and short-form cognitive and emotional regulation strategies (CERQ-SF) in pre-test and post-test. They were collected and, after data collection, were analyzed using MANCOVA.

  Results

  The results showed that emotional schema therapy between the two groups had a significant difference in the severity of depression F = 161.27, maladaptive strategies of cognitive emotion regulation F = 41.93, and adaptive strategies F = 31.13 at the level of 0.001. The effect size of emotional schema therapy for depression severity was 0.86, adaptive strategies 0.65, and maladaptive strategy 0.71.

  Conclusion

  Emotional Schema Therapy as an Emerging Emotion-Focused Therapy can be used as an effective and efficient treatment to reduce depression and modify emotional schemas and cognitive regulation strategies

  Keywords: Depression, Cognitive Emotion Regulation, Strategy, Emotional Schema Therapy
 • Hadi Shahrabadi, AmirHossein Haghighi*, Roya Askari, Majid Asadishekaari Pages 45-51
  Introduction

  One of the markers that change due to deoxyribonucleic acid (DNA) damage and the production of free radicals in the poly (ADP-ribose) Polymerase-1 (PARP-1) gene, which plays an essential role in inflammation, apoptosis, and necrosis. This study aimed to evaluate the effect of eight weeks of high-intensity interval training on cardiac PARP-1 gene expression in methamphetaminedependent male rats.

  Method

  In an experimental study, rats were divided into four groups sham, methamphetamine, methamphetamine-control, and methamphetamine-highintensity interval training, using a simple random technique. First, methamphetamine was injected for 21 days. At the end of this phase, the methamphetamine-highintensity interval training group performed high-intensity interval training for eight weeks and five sessions per week. In the present study, the left ventricular tissue of rats' hearts was used to evaluate the PARP-1 expression gene. Data were analyzed using the GraphPad Prism 8 software at a P < 0.05.

  Results

  The results showed that 21 days of methamphetamine injection increased the cardiac PARP-1 expression gene in the methamphetamine group compared to the sham group (P= 0.025). Eight weeks of high-intensity interval training did not decrease the expression of this gene in the methamphetamine-high-intensity interval training group compared to methamphetamine (P= 0.974) and methamphetaminecontrol (P= 0.993) groups.

  Conclusion

  Chronic methamphetamine use has increased the cardiac PARP-1 expression gene in rats. In the treatment field, high-intensity interval training cannot reduce the expression of this gene. Given that little research has been done in this field and the molecular mechanisms involved in this pathway are not well understood, researchers are suggested to do further research in this field.

  Keywords: High-Intensity Interval Training, PARP-1, Methamphetamine, Heart
 • Golamreza Golkar, Azam Alavi* Pages 52-60
  Introduction

  Medical error causes severe emotional responses in health care providers and makes them second victims. This study aimed to explain the experience of second victims of medical mistakes leading to death or permanent complication.

  Method

  This research was conducted with a qualitative approach and content analysis method in 2020. Using a purposeful sampling method, ten physicians and members of the medical team involved in medical errors leading to death or permanent complication were selected and interviewed. Data were analyzed by the conventional content analysis method with MAXQDA18 software.

  Results

  Based on the analysis of the interviews, 156 initial codes, 48 sub-categories, 13 main categories, and finally, three main themes, including "Multiple reactions, Multiple effects, and Supportive system."

  Conclusion

  Understanding the experiences of second victims, including (multiple reactions, multiple effects, and supportive systems) can help to understand this phenomenon better and help design a comprehensive support program to eliminate and reduce the negative consequences and increase the sense of security them

  Keywords: Second Victim, Medical Error, Qualitative Research
 • Mojgan Erfan, Morteza Roustaei, Samaneh Maboudinejad, Elahe Pourakbaran, Farnoush Badihi Zeraati* Pages 61-69
  Introduction

  One of the topics in health psychology is the response of individuals to the physical symptoms of the disease. Cognitive emotion regulation strategies deal with adaptive emotion.

  Method

  The study method is correlational. The population includes students aged 18 to 35 years from Bu Ali Sina University and Payame Noor University of Hamadan. To conduct research, 399 students were selected by the convenience sampling
  method. Participants were assessed using a research assessment tool including three Jackson five-factor questionnaires, health anxiety, and cognitive emotion regulation guides. Then the data were analyzed using the path analysis method based on AMOS-21 software.

  Results

  The results showed that the Behavioral Activation System (BAS) has a direct effect on health anxiety, the Behavioral Activation System (BAS) and cognitive emotion regulation strategy adaptive, and the Behavioral Inhibition System (BIS) and cognitive regulation strategy Adaptive emotion, as well as cognitive regulation strategies Adaptive emotion and health anxiety, are indirectly related; This study also showed that adaptive cognitive emotion regulation strategies play a mediating role between behavioral activation system (BAS), behavioral inhibition system (BIS), with health anxiety.

  Conclusion

  The relationship between the activity of behavioral activation systems (BAS), behavioral inhibition system (BIS), and health anxiety with the mediating role of adaptive cognitive emotion regulation strategies is confirmed, and the final model fits.

  Keywords: Behavioral Activation System BAS, Behavioral Inhibition System BIS, Health Anxiety, Adaptive Emotional Cognitive, Regulation Strategies
 • Fatemeh Khorashadizadeh, Morteza Rastegar*, Salar Poorbarat Pages 70-78
  Introduction

  Spiritual health is explained as the fourth dimension of health based on the cultural and religious contexts and religious thinkers of each society. Therefore, the purpose of this study is to explain the indicators of spiritual health from the perspective of Imam Ali.

  Method

  This descriptive-analytical study is a qualitative content-oriented analysis that collects some of the valuable sayings of Imam Ali from authentic texts and the indicators of spiritual health from the perspective of Imam Ali. It is included in the five axes of spiritual health in the study of Kharashadizadeh et al. (2015) and empirical references to spiritual health. In this study, first-hand and authentic texts have been used. This means that by searching in databases and based on the study of Kharashadizadeh et al. Using the keywords of Imam Ali, in the narrations, the words of Imam Ali have been retrieved and, while documented, it has been studied.

  Results

  Imam Ali, while paying attention to the interaction of body and soul with each other, had particular statements on the five axes of romantic creationism; Religious rationality, Mental balance, Conscientiousness, and heresy can be evaluated.

  Conclusion

  The research results in the above five axes showed that spiritual health, in the words of Imam Ali, has fundamental differences from spiritual health based on other cultures. Therefore, according to the Imam Ali community of medical sciences, to achieve patients' physical health, it is necessary to pay special attention to the interaction of body and soul and to pay special attention to empirical references to spiritual health to promote and evaluate spiritual health.

  Keywords: Spiritual Health, Soul, Imam Ali (AS), Medical Sciences Community, Body
 • Mehran Garmehi* Pages 79-85
  Introduction

  Even before the Covid 19 pandemic, one of the lucrative targets for attackers behind ransomware attacks was Encroaching on the continuity of services in the field of health information technology. In this study, for the first time, while introducing, relying on statistics and modeling, it is shown that the prevention and counteraction of these attacks in the IT infrastructure of the healthcare sector are doubly essential compared to other areas and have a negative reciprocal effect so that this area requires different measures and actions.

  Method

  First, based on reviewing the statistics obtained from the rescue services in the country's field of countering ransomware attacks, the resulting economic parameters are mapped on the existing models in the issue area. Then, by applying the data obtained from the rescue services against ransomware attacks in the native environment of health information technology, in the created model, an estimate of the interaction of risks is presented.

  Results

  Economic-statistical analysis of quantitative results from modeling, methodological statistical-economic estimation, and data analysis indicate that the risks of ransomware in healthcare infrastructure can have fundamental differences and interactions with those in other areas of information technology application.

  Conclusion

  With the arguments and results presented in this study, it is possible to prove the need for different measures and tactics in the field of health information technology and indicate the need for investment and new prioritization for precautions and protective measures in this field.

  Keywords: Health Information System, Cyber Security, Economic Modelling, Ransomware Attack
 • Mahin Hamidi, Farah Lotifi Kashani*, Qasem Ahi, Seyed Kaveh Hojjat Pages 86-93
  Introduction

  Since the suicide attempts increased as self-destructive, conscious, and purposeful actions. This research aimed to compare the effectiveness of two therapeutic approaches, Integrative and ACT, on psychological distress in people with suicide attempts.

  Method

  The current research is a quasi-experimental with a pre-experimental-postexperimental study with a follow-up design. The statistical population of the present study included all people with suicide attempts in North Khorasan who were hospitalized in 2020. The study sample included 24 subjects who were selected through random sampling and inclusion criteria and assigned randomly into two experimental groups (12 people in each group). ACT and integrated treatment protocol accomplished in eight 90-minute sessions individually every week. The research tool was Kessler psychological distress scale (k-10) (2002). Data were collected in four stages: the fourth session, at the end of the intervention, and after two months. Data were analyzed using multivariate variance and by SPSS-26 software.

  Results

  Both treatments affect psychological distress in the post-test and follow-up phase and have reduced the psychological distress scores of people who attempt suicide. Also, comparing the effectiveness of the two interventions, Integrated Approach was more effective on psychological distress in the follow-up.

  Conclusion

  Both treatments are effective in reducing psychological distress. Therefore, these two treatment methods are recommended for therapists to reduce suicide attempts

  Keywords: Acceptance, Commitment, Therapy (ACT), Integrated Approach, Psychological Distress, Suicide Attempts
 • Mahboobeh Allahyari*, Zahrasadat Mirzazadeh, Mohammad Keshtidar, Gholamreza Malekzadeh Pages 94-105
  Introduction

  Nowadays organizations must turn to dynamic structures that are compatible with the conditions around them in order to achieve their goals and meet the needs of customers. The aim of this study was to determine effective factors on reviewing appropriate organizational structure for physical education organizations in Iranian universities of medical sciences.

  Method

  In terms of the purpose of this research, this research was part of applied research, and in terms of descriptive nature, it is a qualitative research in terms of philosophical foundations in terms of pragmatism paradigm and in terms of variables. The statistical population of this study included experts in the field of organizational management in sports and managers and current or former deputies of physical education of the universities of the Ministry of Health. The sampling method was theoretical. A total of 13 interviews were conducted as open and indepth questions until the data reached theoretical saturation.

  Results

  Findings showed that there are eleven main themes that include directional elements, favorable governance, technology factors, human resources, financial and capital resources, physical infrastructure, intellectual structure, student organizations, communication networks, cultural factors and flexibility, and the comprehensiveness of the structure.

  Conclusion

  According to the results of this study, it seems that the structure of physical education organizations in universities of medical sciences should be redesigned by staff planners in universities, and in this review, the main attention to the influential factors is a priority.

  Keywords: Phenomenology, Organizational Structure, Physical Education Organization, Universities of Medical Sciences