فهرست مطالب

نشریه پژوهش های مشاوره
پیاپی 81 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کوثر دهدست* صفحات 5-38
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی استعاره های جوانان از "ازدواج" مبتنی بر نظریه استعاره شناختی لیکاف و جانسون انجام شد.

  روش

  رویکرد تحقیق حاضر کیفی است که با توجه به هدف مطالعه و دست یابی به تجارب زیسته ی افراد، از روش پدیدار شناسی استفاده کردیم. جامعه مورد مطالعه جوانان متاهل و مجردی بودند که در این زمینه تمایل به مصاحبه داشته و بر اساس اصل نمونه گیری نظری و اشباع داده ها با 13 نفر مصاحبه ها صورت گرفت.

  یافته ها

  این بررسی چگونگی برداشت و درک جوانان ایرانی از مفهوم ازدواج را اینگونه نشان داد که ماهیت ازدواج، یک راه و مسیر هدفدار است که توسط همسران قابلیت ساخته و خلق شدن آن وجود دارد. وجود مبدا، مقصد، هدفمندی، راهرو انسانی و حرکت و در نهایت ملزومات طی گذار سالم و موفق این راه به سمت مقصد، برای تبیین "راه" به مثابه مستعار منه "ازدواج" به خوبی دیده می شود.

  نتیجه گیری:

   یافته ها بیانگر آنند در این زمینه باید به رویکرد مشاوره تربیتی- آموزشی متوسل شد که هم زمان علاوه بر هدفمندی و مقصد حرکت زوجین در ازدواج، اهداف آنها در زندگی را در زمینه تغییرات ارزشی و معنایی ایجاد شده در اجتماع و گفتمان های دربرگیرنده همسران حول مفهوم ازدواج و زندگی مشترک نیز بررسی کند.

  کلیدواژگان: استعاره ازدواج، نظریه استعاره شناختی، پدیدار شناسی، جوانان ایرانی
 • یوسف حبیبی، آتوسا کلانتر هرمزی*، کیومرث فرحبخش، حسین سلیمی بجستانی، محمد عسگری صفحات 39-78
  هدف

  هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های گرایش به مصرف سیگار در جوانان از نگاه متخصصان حوزه اعتیاد و سیگار بود.

  روش

  در این مطالعه از رویکرد کیفی و شیوه تحلیل مضمون استفاده گردید. شرکت کنندگان شامل متخصصان حوزه اعتیاد و سیگار (درمانگران، پژوهشگران، اساتید و مدرسان) در سال 1399 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند گزینش شدند. نمونه گیری با استفاده از ابزار مصاحبه (نیمه ساختار یافته) به منظور دریافت داده ها تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرده و در ادامه اطلاعات جمع آوری شده با روش کدگذاری (فرعی و اصلی) تحلیل شدند.

  یافته ها

  تحلیل یافته ها منجر به استخراج 85 مفهوم اولیه، 37 مقوله فرعی و 15 مقوله اصلی گردید که بر اساس آن، مقولات اصلی گرایش به سیگار در جوانان عبارت بودند از: 1. نقش موثر خویشاوندان در مصرف 2. جو نا کارآمد خانواده مستعدکننده مصرف 3. انگیزه بخشی گروه های همتا در مصرف 4. سر نخ دهی رسانه در مصرف سیگار 5. تاثیر پذیری از شخصیت های مشهور 6. تسهیل گری جامعه در مصرف 7. شرایط مساعد مکان تفریح عمومی برای مصرف 8. دسترسی آسان به سیگار  9. تحریف شناختی از سیگار 10. علل روان شناختی نا کارآمد 11. واکنش معکوس به بازدارنده های سطحی در مصرف 12. ضعف مهارت های انطباقی 13. تلقی جذابیت رفتاری 14. سطحی نگری رسانه ها در مورد آسیب های مصرف 15. مصرف تفننی. در نهایت ترکیب مقولات اصلی منجر به استخراج دو مضمون هسته ای از جمله مولفه های میان فردی برون فردی و مولفه های درون فردی گرایش به سیگار در جوانان گردید.

  نتیجه گیری

  پژوهش حاضر نشان داد که جوانان متاثر از عوامل میان فردی برون فردی هم چون رسانه ، خانواده، جامعه و جو همتایان با علایق مشترک و یا ابعاد درون فردی مثل ناراحتی های روان شناختی، تاثیرپذیری از شخصیت های مشهور فیلم و یا ضعف های مهارتی، بیشتر احتمال دارد تا به سمت مصرف سیگار و ادامه آن گرایش پیدا کنند.

  کلیدواژگان: جوانان، مصرف سیگار، مولفه های موثر، متخصصان، تحلیل کیفی
 • سمیه نکوئی، ذبیح الله عباسپور*، امین کرایی صفحات 79-102
  هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و خودکارامدی کودکان بود.

  روش

  جامعه ی آماری پژوهش کودکان مضطرب 11-8 ساله ی شهر اهواز بود. نمونه ی پژوهش شامل 3 کودک مضطرب بودند که با فراخوان در گروه های مدارس و مراکز مشاور‏ه ی شهر اهواز و با توجه به نقطه ی برش پرسش‏نامه ی تشخیص اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان (بیرماهر و همکاران، 1999) و مصاحبه با روش نمونه‏گیری هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش از طرح پژوهشی تک موردی با خط پایه ناهمزمان استفاده شد. پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد طی جلسه اجرا شد. داده ها در سه مرحله خط پایه، در فرایند درمان و یک ماه پس از درمان جمع‏آوری شدند و به روش شاخص تغییر پایا، درصد بهبودی و ترسیم دیداری تحلیل شدند.

  یافته ‏ها:

   نتایج نشان داد که آزمودنی‏ها در مرحله درمان در متغیر اضطراب (96/30 درصد) و در متغیر خودکارامدی (13/28 درصد) و در مرحله پیگیری در متغیر اضطراب (44/38 درصد) و در متغیر خودکارامدی (25/32 درصد) بهبود پیدا کردند. همچنین شاخص تغییر پایای هر دو متغیر در مرحله پس از درمان و پیگیری معنادار (1.96z= و سطح معناداری 05/0) بود.

  نتیجه‏ گیری:

   بنابراین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با آفزایش انعطاف‏پذیری روان‏شناختی و کاهش دادن واکنش های ناکارآمد باعث کاهش اضطراب و افزایش خودکارآمدی کودکان مضطرب می شود

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اضطراب کودکان، خودکارآمدی کودکان
 • معصومه جلیلی، زهرا افتخارصعادی*، رضا پاشا، پرویز عسگری، فریبا حافظی صفحات 103-123

  هدف:

   هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی روش های تحلیل رفتار متقابل و ایماگوتراپی بر بهبود مهارت های ارتباطی، حل تعارض و حساسیت به طرد زوجین شهرستان مسجد سلیمان بود.

  روش پژوهش:

   روش این پژوهش آزمایشی، با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل و پیگری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره مسجد سلیمان در سال 1398 بود. از بین جامعه آماری ابتدا به روش نمونه گیری تصادفی 4 مرکز مشاوره انتخاب، و در ادامه تعداد 20 زوج (40 نفر) از این مراکز به روش تصادفی در قالب سه گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند (10زوج برای هر گروه). گروه های آزمایش به مدت 10 جلسه یک ساعت و نیمه تحت آموزش قرار گرفتند، اما گروه کنترل آموزشی را دریافت نکردند. به منظور جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه مهارت های ارتباطی کویین دام، پرسشنامه استاندارد حساسیت به طرد (RSQ) و پرسشنامه تعارض زناشویی (MCQ)استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر چند متغیره استفاده شد.

  یافته های پژوهش:

   نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که روش تحلیل رفتار متقابل و ایماگوتراپی هر دو بر متغیرهای مهارت های ارتباطی، حل تعارض و حساسیت به طرد زوجین اثر داشته است (P<0/05).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که روش های تحلیل رفتار متقابل و ایماگوتراپی در بهبود مهارت های ارتباطی، حل تعارض و حساسیت به طرد زوجین موثر است، با این حال روش تحلیل رفتار متقابل نسبت به ایماگوتراپی دارای اثربخشی بیشتری بود.

  کلیدواژگان: تحلیل رفتار متقابل، مهارت های ارتباطی، حل تعارض، حساسیت به طرد، زوجین
 • فرحناز کرانیان، مختار عارفی*، حسن امیری صفحات 124-148
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی خانواده درمانی بوینی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دشواری در تنظیم هیجان مادران تک فرزند انجام گرفت.

  روش

  این پژوهش توصیفی از نوع نیمه تجربی و طرح پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران تک فرزند پیش دبستانی مهدکودک های کرمانشاه در سال 1399 بودند. تعداد 45 نفر به روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه، به تعداد برابر 15 نفر گمارده شدند. داده ها در مراحل پیش آزمون-پس آزمون با مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (گروتز و رومر، 2004) گردآوری شد. اعضای دو گروه آزمایش پس از اجرای پیش آزمون بطور جداگانه در هشت جلسه هفتگی 5/1 ساعته خانواده درمانی بوینی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد اثر خانواده درمانی بوینی و اثر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دشواری در تنظیم هیجان در افراد معنادار است (05/0 >P). همچنین، تفاوت در دو درمان برای ابعاد عدم پذیرش هیجانی، دشواری در انجام رفتار، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دسترسی محدود و عدم وضوح به ترتیب میزان آماره F؛ 771/4، 461/4، 524/3، 399/3 و 720/5 معنادار بود (05/0 > P). نتایج آزمون بونفرونی نشان داد با توجه به اندازه تفاضل ها، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در هم سنجی با مداخله دیگر بر دشواری در تنظیم هیجان و مولفه های مربوط به آن بیشتر بود (05/0 >P).

  نتیجه گیری: 

  روان شناسان، در هنگام مواجه با مشکلات تعامل مادر و فرزند، مادر را از نظر سطح تنظیم شناختی هیجان و سایر متغیرهای روان شناختی موثر بر تنظیم هیجان ارزیابی و روش های درمانی موثر را در صورت وجود مشکل به کار گیرند.

  کلیدواژگان: درمان بوئنی، دشواری در تنظیم هیجان، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • سیما لطف نژادافشار، رضا خاکپور*، فریده دوکانه ای فرد صفحات 149-179
  هدف

  هدف از این مطالعه ارایه مدل ساختاری پیش بینی بهزیستی روان شناختی براساس عملکرد خانواده، خوش بینی و تاب آوری با میانجیگری کفایت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی با مدل معادلات ساختاری بود. از جامعه دانشجویان پردیس علامه طباطبایی ارومیه (ویژه خواهران) و پردیس شهید رجایی ارومیه (ویژه برادران) با روش نمونه گیری در دسترس، 250 نفر انتخاب و پرسشنامه های بهزیستی روان شناختی (ریف، 1989)، عملکرد خانواده مک مستر (اپستاین و همکاران، 1990)، خوش بینی (جهت گیری زندگی) (شییر و کارور، 1985)، تاب آوری (کونور و دیویدسون، 2003)، کفایت اجتماعی (فلنر، 1990) و خودکارآمدی تحصیلی (پاتریک و همکاران، 1997) را تکمیل کردند.

  یافته ها: 

  یافته ها نشان داد که مدل ساختاری با داده های گردآوری شده برازش قابل قبول دارد. تاب آوری و خوش بینی و کفایت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی به صورت مثبت و معنادار و عملکرد خانواده به صورت منفی و معنادار (01/0>p) بهزیستی روان شناختی را پیش بینی می کردند. کفایت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی به صورت مثبت و معنادار (01/0>p) رابطه بین تاب آوری و خوش بینی و به صورت منفی و معنادار (01/0>p) رابطه بین عملکرد خانواده و بهزیستی روان شناختی را میانجیگری می کرد.

  نتیجه گیری:

   بر اساس نتایج می توان گفت برنامه آموزشی سرزندگی تحصیلی می تواند راهکار اجرایی مناسبی جهت افزایش خودکارآمدی تحصیلی، بهزیستی روان شناختی، خوش بینی، تاب آوری و کفایت اجتماعی دانشجویان باشد.

  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، عملکرد خانواده، خوش بینی، تاب آوری، کفایت اجتماعی، خودکارآمدی تحصیلی
 • فریبا طبخی، هاجر فلاح زاده*، ندا نظربلند صفحات 180-210
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ابعاد صمیمیت، تعهد، و رضایت زناشویی در زوجین با و بدون تجربه مشاوره قبل از ازدواج انجام شد.

  روش

  این پژوهش توصیفی از نوع علی _ مقایسه ای، و جامعه آماری شامل زوج هایی می شود که تجربه مشاوره قبل از ازدواج داشته و گروه دیگر این تجربه را نداشتند، و در سال 1398-1397 در شهر تهران سکونت داشتند. نمونه پژوهش شامل دو گروه از زوجین بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 30 زوج (60 نفر) که تجربه مشاوره قبل از ازدواج داشته اند را از مراکز مشاوره بیدار و نیک روان جمع آوری کرده و 30 زوج (60 نفر) که تجربه مشاوره قبل از ازدواج نداشته اند را از دانشگاه ها و سرا های محله انتخاب شدند در مجموع 60 زوج در نظر گرفته شد. به سه پرسشنامه صمیمیت (باگاروزی، 2001)، تعهد (آدامز و جونز، 1997) و رضایت زناشویی (انریچ، اولسون و همکاران، 1989) پاسخ دادند. اطلاعات جمع آوری شده به وسیله شاخص های آمار توصیفی و همچنین روش تحلیل واریانس آمیخته با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‏ ها: 

  یافته ها نشان داد که بین دو گروه، از بین ابعاد صمیمیت زناشویی در بعد صمیمیت روان شناختی تفاوت معنی داری دارد و مقایسه ابعاد تعهد زناشویی در دو گروه پژوهش نشان داد که در بعد تعهد شخصی تفاوت معنادار وجود دارد. در رابطه با مقایسه ابعاد رضایت زناشویی نتایج نشان داد که گروه مشاوره رفته در کودکان و فرزند پروری به صورت معناداری میانگین بالاتری از گروه مشاوره نرفته کسب کرده اند.

  نتیجه‏ گیری: 

  در برنامه های مشاوره پیش از ازدواج نیاز است آموزش ها و مداخله های لازم در جهت ارتقاء صمیمیت، تعهد و رضایت زناشویی در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: تعهد زناشویی، رضایت زناشویی، صمیمیت زناشویی، مشاوره قبل از ازدواج
 • سجاد شیخ*، ابوالقاسم خوش کنش، تقی پورابراهیم، مژگان پوردل صفحات 211-229
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج و باورهای غیرمنطقی با خود بازداری در دانشجویان دختر و پسر انجام گرفت.

  روش

  روش پژوهش توصیفی از نوع علی _ مقایسه ای بود. جامعه ی آماری تمامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در سال 1394-1393 تشکیل می دادند که از بین آنها 365 نفر (170 پسر و 195 دختر) به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه های باورهای غیر منطقی (جونز، 1980)، پرسشنامه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج (کردلو، 1380) و پرسشنامه خودبازداری (وینبرگر و شوارتز، 1990) پاسخ دادند.

  یافته ها: 

  تجزیه و تحلیل داده‏ها از طریق آزمون t مستقل نشان داد که بین نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج، باورهای غیر منطقی و خودبازداری در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد (58/2>t و 01/0>p).

  نتیجه گیری:

   نتایج یافته ها بیانگر این بود که جنسیت عاملی تاثیرگذار بر نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج، باورهای غیرمنطقی و خودبازداری می باشد به طوری که پسران نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج بیشتر، باورهای غیرمنطقی و خودبازداری کمتری داشتند.

  کلیدواژگان: باورهای غیرمنطقی، خودبازداری، نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج
 • سمیه محمدی تیله نویی، محمدعلی رحمانی*، شهره قربان شیرودی صفحات 230-255

  هدف:

   بروز اختلافات زناشویی، مولفه های روان شناختی و هیجانی را با آسیب جدی مواجه می سازد، پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرح واره درمانی بر انعطاف پذیری شناختی و تنظیم شناختی هیجان در زوجین متقاضی طلاق انجام شد.

  روش

  شبه آزمایشی با طرح (پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین متقاضی طلاق ارجاع شده از دادگستری شهرستان بهشهر به مراکز مشاوره طرف قرارداد طرح کاهش طلاق در 6 ماهه دوم سال 1398 بود. در این کارآزمایی بالینی 32 نفر (16 زوج متقاضی طلاق) با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 16 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش پروتکل زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرح واره درمانی (لیو و مک کی، 2012) را در 14 جلسه 90 دقیقه ای به صورت گروهی تحت آموزش قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش، شامل پرسشنامه های انعطاف پذیری‎شناختی دنیس و وندروال (2010) و تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) بود. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرح واره درمانی بر بهبود انعطاف پذیری شناختی و تنظیم شناختی هیجان در زوجین متقاضی طلاق در مرحله پس آزمون موثر است (05/0< P). هم چنین زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرح واره درمانی بر بهبود مولفه های اجتناب از تجارب هیجانی، کنترل بر روی زندگی، راهبرد سازش یافته و راهبرد سازش نایافته زوجین متقاضی طلاق موثر است.(005/0< P).  

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته‎های این پژوهش می توان از طریق زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرح واره درمانی به شیوه گروهی به افزایش انعطاف پذیری شناختی و تنظیم شناختی هیجان در زوجین متقاضی طلاق کمک نمود.

  کلیدواژگان: زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش، تعهد و طرحواره درمانی، انعطاف پذیری شناختی، تنظیم شناختی هیجان
 • فاطمه نعمتی، حسن بلند*، علی صیادی صفحات 256-280
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای بحران هویت و انسجام خانواده در تعیین رابطه مشارکت در شبکه های اجتماعی با نگرانی از تصویر بدنی در میان دانش آموزان صورت گرفته است.

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مدارس دولتی متوسطه اول شهر رشت در سال تحصیلی 99-98 است. شرکت کنندگان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مجازورزی شبکه ای (بلند، 1399)، بحران هویت (احمدی، 1376)، انسجام خانواده (سامانی، 1381) و نگرانی از تصویر بدنی (لیتلتون و همکاران، 2005) استفاده شد. پرسشنامه ها به صورت آنلاین در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و تعداد 674 نفر به آن پاسخ دادند که در نهایت 497 پرسشنامه مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شده است.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد مشارکت در شبکه های اجتماعی بر نگرانی از تصویر بدن (41/0- =β و 001/0 >P)، انسجام خانواده (25/0- =β و 001/0 >P) و بحران هویت (16/0- =β و 001/0 >P) اثر مستقیم دارد. بحران هویت به طور مستقیم و معناداری نگرانی از تصویر بدنی را پیش‏بینی می کند (13/0- =β و 001/0 >P). انسجام خانواده به طور مستقیم و معناداری نگرانی از تصویر بدنی را پیش‏بینی می کند (17/0- =β و 001/0 >P). همچنین مشارکت در شبکه های اجتماعی با میانجیگری بحران هویت بر نگرانی از تصویر بدنی اثر غیر مستقیم (06/0=β و 001/0 >P) دارد. اما اثر غیر مستقیم متغیر واسطه ای انسجام خانواده در رابطه مشارکت در شبکه های اجتماعی و نگرانی از تصویر بدنی از نظر آماری معنادار نیست.

  نتیجه گیری:

   بنابراین، اصلاح میزان و شیوه استفاده نوجوانان از شبکه های اجتماعی و برگزاری جلسات آموزشی جهت تسهیل گذار از مرحله بلوغ و پیشگیری از بحران هویت دارای اهمیت است تا زمینه کاهش نارضایتی از تصویر بدن و ارتقاء سلامت روانی نوجوانان فراهم گردد.

  کلیدواژگان: انسجام خانواده، بحران هویت، تصویر بدنی، شبکه اجتماعی
 • شیوا شریفی، احمد صادقی* صفحات 281-308
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی خودارزیابی بنیادین در ارتباط بین شخصیت و انطباق پذیری مسیر شغلی بر دانشجویان دو سال آخر مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بوده که به روش معادلات ساختاری، تحلیل و مدل سازی شد. جامعه ی آماری، دانشجویان مشغول به تحصیل در دو سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان، در سال تحصیلی 97-96 بودند. از این جامعه نمونه ای401 نفری به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با جنسیت و شاخه تحصیلی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل مقیاس های انطباق پذیری مسیرشغلی ساویکاس و پورفیلی (2012)، خودارزیابی بنیادین جاج و دورهام (2003) و پرسشنامه ی پنج عاملی بزرگ شخصیت مک کری و کاستا (2004) بود.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که خودارزیابی بنیادین در رابطه ی وجدان گرایی (001/0 <p) و برونگرایی (001/0  <p) با انطباق پذیری مسیر شغلی، میانجی نسبی محسوب می شد؛ درحالیکه ارتباط انطباق پذیری مسیر شغلی با تجربه گرایی (05/0  <p) و روان رنجوری (001/0  <p)، غیرمستقیم و با توافق پذیری (02/0  <p) مستقیم بود و خودارزیابی بنیادین در این سه ارتباط نقش میانجی برعهده نداشت.

  نتیجه گیری: 

  نتایج پژوهش حاضر، تاییدی بر اهمیت نقش برونگرایی، وجدان گرایی و سازه ی خودارزیابی بنیادین بر افزایش سطح انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان نزدیک به فراغت از تحصیل می باشد؛ در همین راستا، به نظر می رسد طراحی برنامه هایی به منظور افزایش خودارزیابی بنیادین افرادکه منجر به افزایش انطباق پذیری مسیر شغلی ایشان می شود، ضروری است؛ همچنین در طرح ریزی این برنامه ها، می بایست ویژگی های پنج عاملی بزرگ شخصیت افراد مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: انطباق پذیری مسیرشغلی، خودارزیابی بنیادین، شخصیت، مدل سازی معادلات ساختاری
 • مائده هاشمیان، کوروش نامداری*، احمد عابدی صفحات 309-331
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر امید درمانی بر ابعاد کیفیت زندگی و عزت نفس دختران افسرده انجام شد.

  روش

  این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دختران نوجوان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی1395- 1396 شهر اصفهان بود که از میان آنان 24 دختر افسرده (12 نفر گروه آزمایش، 12 نفر گروه کنترل) به شیوه نمونه گیری خوشه ای و با توجه به ملاک های ورودی انتخاب شد و گروه آزمایش در معرض 8 جلسه 90 دقیقه ای امید درمانی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه افسردگی بک2 (بک، 1996) و پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان جهانی بهداشت، 1996) و پرسشنامه عزت نفس (کوپراسمیت، 1967) استفاده شد. بمنظور تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که امید درمانی بر ابعاد 4 گانه کیفیت زندگی شامل سلامت جسمی (05/0<p؛ 36/0=f) و سلامت روانی (05/0<p؛ 30/0=f) و روابط اجتماعی (05/0<p؛ 35/0=f) و ادراک محیط زندگی (05/0<p؛ 32/0=f) دختران افسرده تاثیر داشت و همچنین باعث ارتقای عزت نفس تحصیلی (05/0<p؛ 44/0=f) و عزت نفس خود (05/0<p؛ 40/0=f) در این دانش آموزان شد.

  نتیجه گیری:

   بنابراین درمان مبتنی بر امید در افزایش عزت نفس و کیفیت زندگی دختران نوجوان افسرده موثر بوده و میتوان از آن در مدارس و مراکز مشاوره بمنظور کاهش افسردگی استفاده نمود و با طراحی برنامه های آموزشی و فرهنگی با محتوای امید، از افزایش افسردگی در میان نوجوان پیشگیری کرد و کیفیت زندگی و عزت نفس آنان را ارتقا داد.

  کلیدواژگان: امید درمانی، افسردگی، کیفیت زندگی، عزت نفس
|
 • Kowsar Dehdast* Pages 5-38
  Aim

  The aim of this study was to investigate young people's metaphors of "marriage" based on the cognitive metaphorical theory of Lakoff and Johnson.

  Methods

  In line with the goal of this research, and in order to obtain the lived experiences of individuals, phenomenological methodology in qualitative study was used. The study population was married youth who volunteered to be interviewed in this field and based on the principle of theoretical sampling and data saturation, 13 people were interviewed.

  Results

  This study showed how the Iranian youth understand the concept of marriage in such a way that the nature of marriage is a purposeful journey that is created by spouses. The existence of origin, destination, purposefulness, human corridor and movement, and finally the necessities of a healthy and successful transition to this destination, is seen positively to explain "way" as my nickname "marriage".

  Conclusion

  Findings indicate that in this regard, the approach of educational counseling should be resorted to, in addition to the purpose and destination of the couple in marriage, their goals in life in terms of value and semantic changes in society and discourses involving spouses around the concept of marriage was examined.

  Keywords: Marriage metaphor, cognitive metaphor theory, phenomenology, Iranian youth
 • Youssef Habibi, Atousa Kalantarhormozi*, Qiumars Farahbakhs, Hossein Salimibajestani, Mohammad Asgari Pages 39-78
  Aim

  The aim of this study was to identify the components of smoking tendency in youth from the perspective of addiction and smoking experts.

  Methods

  in this study, a qualitative approach and thematic analysis method were used. Participants included experts in the fields of addictions and smoking and smokers (therapists, researchers, professors and teachers) in 1399 who were selected using purposive sampling. Sampling was done using interview tools (semi-structured) in order to receive the data until the saturation point and then the collected information was analyzed by coding method (main and secondary).

  Findings

  The analysis of the research findings led to the extraction of 85 primary concepts, 38 subcategories and 15 main categories, according to which, the main categories of smoking tendency in youth were: 1. The effective role of relatives in consumption, 2. Inefficient atmosphere of the family predisposing to consumption, 3. Motivation of peer groups in consumption, 4. Media coverage of smoking, 5. Influence of famous personalities, 6. Facilitating society in consumption, 7. Favorable consumption conditions in public recreation area, 8. Easy access to cigarettes, 9. Cognitive distortions about smoking, 10. Inefficient psychological causes, 11. Reverse reaction to superficial inhibitors in consumption, 12. Weak adaptive skills, 13. Consideration of behavioral attractiveness, 14. Media’s superficial portrayal of the harms of consumption, and 15. Recreational consumption. Finally, the combination of the main categories led to the extraction of two core themes, including the interpersonal components, the extra-personal component, and the intrapersonal components of the tendency to smoke in youth.

  Conclusions

  The present study showed that youth are affected by interpersonal and extra-personal factors such as the media, family, society and the atmosphere of peers with common interests or intrapersonal dimensions like psychological disorders, famous characters in movies, or skill weaknesses are more likely to tend to smoke and continue smoking.

  Keywords: Youth, cigarette smoking, effective components, experts, qualitative analysis
 • Somayeh Nekoei, Zabihollah Abaspour* _ Pages 79-102
  Aim

  The aim of the current study was to investigate the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Anxiety and Self-efficacy of children among children with anxiety. 

  Methods

   The statistical population consisted of all children diagnose with anxiety in Ahvaz. The research sample consisted of 3 children that were selected according to the results of the Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) , using purposeful sampling method. In this research, a single-case experimental design, type of non-concurrent multiple baseline designs was used. To evaluate the anxiety, Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) and self-Efficacy - Children's Self-Efficacy Scale were used. The data was collected in three phases of baseline, during intervention, and one month follow-up. 

  Findings

   The findings indicate that the subjects in the treatment phase experienced improvement in anxiety (30/96) and self-efficacy (28/13), and in the follow-up in regards to anxiety (38/44) and self-efficacy (32/25). The change index was indicative of meaningful changes (z=1/95 α=0.05). 

  Conclusion

  Therefore, the research findings illustrated that Acceptance and Commitment Therapy reduces anxiety and increases children's self-efficacy by increasing psychological flexibility and reducing dysfunctional reactions.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy (ACT), Child Anxiety, Self-efficacy of children
 • Massoumeh Jalili, Zahra Eftekhar Saadi*, Reza Pasha, Parviz Askary, Fariba Hafezi Pages 103-123
  Aim

  The purpose of this study was to compare the effectiveness of Imago-Therapy and Transactional Analysis in improving communication skills, conflict resolution, and rejection sensitivity of couples referred to Masjed Soleiman counseling centers.

  Methods

  The method of this experimental study was pre-test and post-test, with follow-up, on an experimental and control groups. The statistical population of this study included all couples who referred to Masjed Soleiman counseling centers in 2019. Four counseling centers were selected randomly from the statistical population, and then 20 couples (40 persons) were randomly assigned into two experimental groups (10 couples for each group). Experimental groups were trained for ten 1.5 hour sessions. To collect the data, Quinn Dam Communication Skills Questionnaire, Rejection Sensitivity Questionnaire (RSQ), and Marital Conflict Questionnaire (MCQ) were used. Multivariate repeated measures analysis of variance was used to analyze the data.

  Findings

  The results of the analysis showed that Transactional Analysis was more effective on the variables of communication skills, conflict resolution and rejection sensitivity than imago-therapy (P<0.05).

  Conclusion

  According to the findings of this study, it can be said that imago-therapy and transactional analysis effective on communication skills, conflict resolution, and rejection sensitivity of couples, but transactional analysis was more effective than imago-therapy.

  Keywords: Imago therapy, Transactional Analysis, Communication Skills, Conflict Resolution, Rejection Sensitivity, Couples
 • Farahnaz Koranian, Mokhtar Arefi*, Hassan Amiri Pages 124-148
  Aim

  The aim of this study was to compare the effectiveness of Bowenian family therapy and acceptance and commitment therapy on the difficulty in regulating the emotion of mothers with one child.

  Methods

  This was a descriptive quasi-experimental study with a pretest-posttest design with two experimental groups and a control group. The statistical population of the study included all mothers with only one child of preschool age in Kermanshah kindergartens in 2019. A total of 45 people were selected through convenience sampling and 15 people were randomly assigned to two experimental groups and one control group. Data were collected in the pretest-posttest stages with a scale of difficulty in emotion regulation (Grotz and Roemer, 2004). After pre-testing, members of the two experimental groups participated separately in eight 1.5-hour weekly sessions of Bowenian family therapy and acceptance and commitment therapy. Analysis of covariance and Bonferroni post-hoc test were used to analyze the data.

  Results

  The results of analysis of covariance showed that the effect of Bowenian family therapy and the effect of acceptance and commitment based therapy on difficulty in emotion regulation in individuals is significant (P<0.05). Also, differences in the two treatment groups for the dimensions of emotional rejection, difficulty in performing behavior, difficulty in controlling impulse, lack of emotional awareness, limited access, and lack of clarity, respectively, the amount of F statistic; 4.771, 4.461, 3.524, 3.399 and 5.720 with significant levels were 0.026, 0.005, 0.011, 0.001, 0.003 and 0.009, respectively. The results of Bowenian test showed that due to the size of the differences, the effectiveness of acceptance-based and commitment-based therapy in combining with other interventions on the difficulty of emotion regulation and its related components was higher (P <0.05).

  Conclusion

  Psychologists, when faced with problems of mother-child interaction, evaluate the mother in terms of the level of cognitive emotion regulation and other psychological variables affecting emotion regulation and use effective treatment methods if there is a problem.

  Keywords: Bowen family therapy, cognitive emotion regulation, acceptance, commitment therapy (ACT)
 • Sima Lofnezhadafshar, Reza Khakpuor*, Farideh Dokaneei Fard Pages 149-179
  Aim

  The aim of this study was to present a structural model for predicting psychological well-being based on family performance, optimism and resilience mediated by social adequacy and academic self-efficacy in students.

  Methods

  The method of this study was descriptive-correlation with structural equation model. From the students of Allameh Tabatabaei Campus in Urmia (women’s branch) and Shahid Rajaei Campus in Urmia (male’s branch) using convenient sampling method, 250 individuals were selected and psychological well-being questionnaires (Reef, 1989), McMaster family performance (Epstein et al., (1990), complemented optimism (life orientation) (Shearer and Carver, 1985), resilience (Connor and Davidson, 2003), social adequacy (Flanner, 1990), and academic self-efficacy (Patrick et al., 1997) were administered.

  Findings

  The results showed that the structural model has an acceptable fit with the collected data. Resilience, optimism, social adequacy and academic self-efficacy were positively and significantly and family performance was negatively and significantly (p <0.01) predicting psychological well-being. Social adequacy and academic self-efficacy mediate positively and significantly (p <0.01) the relationship between resilience and optimism, and negatively and significantly (p <0.01) the relationship between family performance and psychological well-being.

  Conclusion

  Based on the results, it can be said that the educational vitality of the educational program can be a good executive strategy to increase academic self-efficacy, psychological well-being, optimism, resilience and social adequacy of students.

  Keywords: Psychological well-being, family functioning, optimism, resilience, social adequacy, academic self-efficacy
 • Fariba Tabkhi, Hajar Falahzade*, Neda Nazarboland Pages 180-210
  Aim

  The purpose of this study was to compare the dimensions of intimacy, commitment, and marital satisfaction in couples with and without pre-marrital counseling.

  Methods

  The present study is a causal-comparative study, and the statistical population includes two groups of married people in Tehran between 2018-2019, one of which had experienced premarital counseling while the other group did not have this experience. The sample consisted of two groups of married people using available and convenient sampling method which consisted of total of 60 couples. Three questionnaires of intimacy, commitment and marital satisfaction were applied. Data were analyzed using descriptive statistics indices and the mixed variance analysis method using SPSS software.

  Results

  Findings showed that there was a significant difference between the two groups regarding the dimensions of marital intimacy in the dimension of psychological intimacy. And comparing the dimensions of marital commitment in the two groups showed that there is a significant difference in the dimension of personal commitment. Comparison of the dimensions of marital satisfaction showed that the counseling group in the dimension of children and parenting was significantly higher than in the counseling group.

  Conclusion

  Therefore, it seems that pre-marital counseling programs need training and interventions in order to promote intimacy, commitment, and marital satisfaction.

  Keywords: Marital intimacy, marital commitment, marital satisfaction, premarital counseling
 • Sajjad Sheykh*, Abolghasem Khosh Konesh, Taghi Ebrahim Poor, Mojgan Pourdel Pages 211-229
  Aim

  The aim of this study was to compare attitudes and tendencies towards premarital relationships and irrational beliefs with self-restraint in male and female students.

  Methods

  The research method was descriptive causal-comparative. The statistical population consisted of all students of Shahid Beheshti University in 2015-2016, from which 365 people (170 boys and 195 girls) were selected as a sample by stratified random sampling method. Tools for data collection included the following questionnaires: Irrational Beliefs (Jones, 1980), Premarital Relationship (Cordlow, 2001), and the Self-Determent Questionnaire (Weinberger and Schwartz, 1990).

  Results

  Data analysis by independent t-test showed that there is a significant difference between attitudes and tendencies towards premarital relationship, irrational beliefs and self-restraint in male and female students (P<0.01).

  Conclusion

  The results showed that gender is a factor influencing attitudes and tendencies towards premarital relationships, irrational beliefs and self-restraint. As such, males had greater attitudes and tendencies toward premarital relationships, and lower irrational and slef-restrait, compared with female students.

  Keywords: Irrational beliefs, self-restraint, attitudes, tendencies towards premarital relationships
 • Somayeh Mohammadi Tileh Noii, MohammadAli Rahmani*, Shohreh Ghorban Shiroudi Pages 230-255
  Aim

  The occurrence of marital disputes seriously damages the psychological and emotional components. The present study was conducted to determine the effectiveness of couples therapy based on acceptance and commitment and schema-therapy on flexibility, cognitive emotion-regulation in couples seeking divorce.

  Methods

  It was a quasi-experimental design (pre-test-post-test with control group). The statistical population included all couples applying for divorce who were referred by the Behshahr justice system to the counseling centers as part of the divorce reduction program in the second half of 1398. In this clinical trial, 32 people (16 couples seeking divorce) were selected through convenient sampling method and randomly divided into two groups of 16 people. The experimental group was trained in integrated couple therapy protocol based on acceptance, commitment and schema therapy (Liu and McKee, 2012) in fourteen 90-minute sessions as a group. Research tools included the Dennis and Vanderwall Cognitive Flexibility Questionnaire (2010) and the Cognitive Emotion Cognitive Regulation Questionnaire (2001). Data were analyzed using multivariate analysis of covariance.

  Findings

  The results showed that combined couple therapy based on acceptance and commitment and schema-therapy is effective in improving cognitive flexibility, and cognitive emotion-regulation in couples seeking divorce in the post-test phase (P <0.05). Also, combined couple therapy based on acceptance and commitment and schema therapy is effective in improving the components of avoiding emotional experiences, life control, adaptive strategy and unadaptive strategy of couples seeking divorce (P<0.05).

  Conclusion

  According to the findings of this study, it is possible to increase cognitive flexibility and cognitive emotion-regulation in couples seeking divorce through integrated group ACT-based couple therapy and schema-therapy.

  Keywords: Integrated couple therapy based on acceptance, commitment-schema, Acceptance, Action, Values, divorce
 • Fatemeh Nemeti, Hassan Boland*, Ali Sayadi Pages 256-280
  Aim

  The aim of present study was to investigate the mediating role of identity crisis and family cohesion in determining the relationship between participation in social media and body image concerns among students.

  Methods

  The present study was a descriptive correlational study. The statistical population consisted of all public middle school students studying in the city of Rasht in the academic year of 2019-20. Participants were selected using multi-stage cluster random sampling method. To collect data from four questionnaires, Social Network Sites Engagement Scale (Boland1399), Identity Crisis (Ahmadi, 1997), Family Cohesion (Samani, 2002) and Body Image Concern Questionnaire (Littleton et al., 2005) were used. These questionnaires were provided to students online and 674 people responded to them. Finally, 497 questionnaires were examined and analyzed statistically, using path analysis method.

  Findings

  The results showed that social network engagement has a direct effect on body image concern (β=-0.41, P<0.001), family cohesion (β=-0.25, P <0.001), and identity crisis (Β=-0.16, P<0.001). Identity crisis directly and significantly predicts body image concerns (β=-0.13, P<0.001). Family cohesion directly and significantly predicts body image concerns (β=-0.17, P<0.001). In addition, that engagement in social networks mediated by identity crisis has an indirect impact on body image anxiety (β=0.06, P<0.001). However, the indirect effect of the mediating variable of family cohesion on social network engagement and body image concerns is not statistically significant.

  Conclusion

  Therefore, improving the amount and manner of adolescents' use of social networks, teaching media literacy to adolescents and holding training sessions to facilitate the transition from puberty and prevent identity crisis is important to reduce dissatisfaction with body image and promote adolescent mental health.

  Keywords: Body image, family cohesion, identity crisis, social network
 • Shiva Sharifi, Ahmad Sadeghi* Pages 281-308
  Aim

  The purpose of the current study was to investigate the role of core self-evaluation as a mediator between personality and career adaptability among all University of Isfahan’s bachelor students who were in the last two years of their education.

  Methods

  The method applied was a correlational study analyzed by the structural equation modeling approach. Total of 401 participants were selected through stratified sampling (considering the gender and population of each field of study) among all University of Isfahan’s bachelor students who were in the last two years of their education. The Career adaptability scale (Savickas and Profeili, 2012), the core Self-evaluation scale (Judge & Durham, 2003), and the big five personality traits questionnaire (Mc-Crae & Costa, 2004) were applied to collect data.

  Results

  Results indicated that core self-evaluation partially mediated the relationship between conscientiousness (p<0/001) and extraversion (p<0/001) with career adaptability. On the other hand, the relationship between career adaptability with openness to experience (p<0/05) and neuroticism (p<0/001) was indirect, and a direct relationship was noticed between career adaptability and agreeableness (p<0/02).

  Conclusion

  Results of the current study confirm the importance of conscientiousness, extraversion, and core self-evaluations’ roles on increasing career adaptability of the students who will graduate in the upcoming years. Furthermore, it seems that it is necessary to plan for the programs which enhance students’ core self-evaluation that increases their career adaptability. Also, in planning these programs, individual's big five personality traits should be considered.

  Keywords: Career adaptability, core self-evaluation, personality, structural equation modeling
 • Maedeh Hashemian, Kourosh Namdari*, Ahmad Abedi Pages 309-331
  Aim

  The research aimed to study the effectiveness of hope therapy on dimensions of quality of Life and self-esteem in depressed adolescent girls.

  Methods

  For this purpose, a quasi-experimental pretest, posttest with control group was used. The statistical population included all adolescent girls studying in the academic year 2016-2017 in Isfahan, from which 24 depressed girls (12 in the experimental group, 12 in the control group) were selected through cluster sampling and according to the selection criteria. The intervention method included 8 sessions of hope therapy that was implemented for experimental group. In order to assess variables, Beck Depression Inventory 2 (Beck, 1996), Quality of Life Questionnaire (World Health Organization, 1996) and Self-Esteem Questionnaire (Coopersmith, 1967) were used. The data analysis conducted by multivariate analysis of covariance with pretest, posttest, and control groups.

  Finding

  The findings showed a significant increase in the mean scores of dimensions of quality of life including physical health (F= 0.36, p<0.05), mental health (F= 0.30, p<0.05), social relations (F= 0.35, p<0.05), and perception of living environment (F= 0.32, p<0.05) in depressed girls. Also, the result showed a significant increase in the mean scores of academic self-esteem (F= 0.44, p<0.05), and self-esteem (F= 0.40., p<0.05) in these students.

  Conclusion

  Therefore, hope therapy is effective in increasing self-esteem and quality of life in depressed adolescent girls and can be used in schools and counseling centers to reduce depression by designing educational and cultural programs focusing on hope, preventing depression in adolescents, and improving their quality of life and self-esteem.

  Keywords: Hope-Therapy, depression, quality of life, self esteem