فهرست مطالب

دانش پیشگیری و مدیریت بحران - سال دوازدهم شماره 1 (بهار 1401)
 • سال دوازدهم شماره 1 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • وحید ریاحی، معصومه رستمیان* صفحات 9-20
  زمینه و هدف

  خسارت های ناشی از وقوع حوادث بلایای طبیعی گوناگون در سراسر جهان به ویژه در مناطق روستایی در حال افزایش است. جهت کاهش آسیب های ناشی از بلایای طبیعی باید آگاهی افراد برای مقابله با بلایای طبیعی ارتقا یابد، که در این میان زنان روستایی برخوردار از آگاهی در زمینه مدیریت بلایای طبیعی، می توانند در کاهش آسیب پذیری جامعه روستایی نقش موثری داشته باشند. هدف این پژوهش سنجش آگاهی زنان روستایی از مولفه های مدیریت بحران بلایای طبیعی در روستاهای شهرستان دامغان می باشد.

  روش

  این تحقیق توصیفی-تحلیلی و از شیوه مطالعه اسنادی و پیمایشی با به کارگیری پرسشنامه، برای پاسخگویی به پرسش تحقیق در شهرستان دامغان استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 6 دهستان شهرستان دامغان انتخاب شده است که جامعه نمونه 370 نفر از زنان روستایی دهستان های مذکور تعیین شده است. به منظور تجزیه وتحلیل، از آزمون T تک نمونه ای برای مشخص کردن سهم میانگین برخورداری از آگاهی در هر یک از مولفه های مدیریت بحران در سه دوره پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران پردازش گردید. سپس برای اولویت بندی سطح آگاهی زنان روستایی از مولفه های مدیریت بحران بلایای طبیعی از روش آنتروپی به منظور وزن دهی به معیارها  و از مدل تصمیم گیری چندشاخصه تاپسیس (TOPSIS) برای اولویت بندی سطح آگاهی مدیریت بحران در روستاهای شهرستان دامغان استفاده شد.

  یافته ها

  براساس شاخص های آگاهی مدیریت بحران بلایای طبیعی در ابعاد سه گانه چرخه مدیریت بحران (پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران)، وضع موجود سطح آگاهی زنان روستایی دهستان های تویه دروار و رودبار بهتر از سایر دهستان ها است. و همچنین زنان روستایی دهستان های دامنکوه، حومه، قهاب صرصر و قهاب رستاق به ترتیب در پایین ترین سطح آگاهی مدیریت بحران قرار دارند.

  نتیجه گیری

  زنان به عنوان نزدیک ترین افراد در خانواده نقش ایفا می کنند و با افزایش آگاهی زنان از مولفه های مدیریت بحران می توان در زمان وقوع بلایای طبیعی از سطح آسیب ها برای خانواده و افراد کاست، و همچنین شرایط مناسب تری برای آمادگی و بازتوانی رخدادهای پس از آن ایجاد نمود.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، زنان روستایی، مولفه های مدیریت بحران، شهرستان دامغان
 • مجتبی صداقت، محمدباقر ایزدی*، حسن مشهدی صفحات 21-30
  زمینه و هدف

  با توجه به سهم بالای تولید انرژی توسط نیروگاه های برق آبی در ایران و ضعف های مدل تاب آوری و حفاظت در این حوزه، اهمیت ارایه مدلی مبتنی بر مفاهیمی نظیر؛ وابستگی ها، همبستگی ها، مدیریت و آنالیز ریسک را بیان می کند. در این مقاله به ارایه روشی نوین برای سنجش میزان تاب آوری یک زیرساخت انرژی پرداخته می شود، به طوری که قابلیت تعمیم در کلیه زیرساخت های شهری نظیر حمل ونقل، اجتماعی و اقتصادی را داراست.

  روش

  این پژوهش به لحاظ ماهیت از نوع کاربردی و نوآورانه بوده و به لحاظ روش اجرا، تحلیل پدافندی - ریاضیاتی است که بنا بر ضرورت پژوهش، ترکیبی از مطالعات پژوهش های پیشین، مشورت و مصاحبه با افراد خبره بکار رفته است. در نهایت با استفاده از موارد فوق و مطابقت پدافندی با زیرساخت نیروگاه برق آبی در ایران، شاخص ها و زیر شاخص های بومی شده تعیین و سپس توسط متخصصین وزن دهی می شود. با استفاده از الگوریتم نوین، به بررسی دارایی های مختلف زیرساخت نیروگاه برق آبی در برابر تهدیدات متنوع پرداخته می شود و بعد از 8 مرحله، میزان تاب آوری دارایی مورد نظر به دست می آید و آن قدر این حلقه تکرار می شود تا تاب آوری به حد مطلوب برسد.

  یافته ها

  با استفاده از مدلی با ارایه شاخص ها و زیر شاخص ها، در ابتدا به بررسی وضعیت زیرساخت از نظر تاب آوری و حفاظت پرداخته می شود و با ارایه پیشنهادات علمی و کاربردی سعی در رفع نقاط ضعف زیرساخت و در نتیجه، افزایش میزان تاب آوری مدل پرداخته می شود و با ارایه راهکارهایی نظیر کاهش زمان عکس العمل نگهبانان، استفاده از عناصر تاخیر، آموزش به کارکنان و رعایت اصول پدافندی (پدافند غیرعامل) و مدیریت آسیب پذیری می توان به طور چشمگیری احتمال جلوگیری از حمله مهاجمین و در نتیجه، میزان تاب آوری را افزایش داد.

  نتیجه گیری

  بعد از انجام 9 مرحله و به پایان رسیدن آن، میزان تاب آوری طبق کد اکسل به دست آمده و با میزان تاب آوری مورد نظر مقایسه می شود. در صورت برآورده نکردن حد نیاز، پیشنهادات ارایه شده اعمال می شود و دوباره میزان تاب آوری محاسبه می گردد. مزیت این روش این است که می توان با تغییر کوچک در هر یک از اجزا، تغییرات تاب آوری را مشاهده نمود.

  کلیدواژگان: زیرساخت، تهدیدات، آسیب پذیری، مدیریت ریسک، تاب آوری و حفاظت
 • مسعود صفایی پور، علیرضا پرویزیان* صفحات 31-46
  زمینه و هدف

  بلایای اتفاق افتاده در سالیان اخیر بیانگر این موضوع است که جوامع و افراد به صورت فزاینده ای آسیب پذیرتر شده و ریسک ها نیز افزایش یافته اند. بااین حال، کاهش ریسک و آسیب پذیری اغلب تا بعد از وقوع سوانح نادیده انگاشته می شوند در پژوهش حاضر سعی شده نمای آسیب پذیری محله کیانپارس کلان شهر اهواز و میزان تلفات انسانی در زمان وقوع زلزله احتمالی پیش بینی و در راستای هدف اصلی این پژوهش بررسی گردد.

  روش

  این پژوهش به لحاظ ماهیت از نوع کاربردی و به لحاظ روش اجرا، توصیفی-تحلیلی محسوب می شود، داده های نظری پژوهش به روش کتابخانه ای جمع آوری و پس از استخراج شاخص ها، تحلیل مکانی هر شاخص با استفاده از مدل FAlM  و  تحلیل های نرم افزار GIS و Geoda به دست آمد.

  یافته ها

  تحلیل یافته ها نشان می دهد که در سناریوی تخریب سبک 35 نفر مرگ، 2638 نفر مجروح بستری، 4509 نفر مجروح سرپایی  و 39580 نفر سالم می باشند. در سناریوی تخریب متوسط 970 نفر مرگ، 4509 نفر مجروح بستری، 7314 نفر مجروح سرپایی  و 33969 نفر سالم می باشند. در سناریوی تخریب سنگین 6079 نفر مرگ، 7950 نفر مجروح بستری، 10755 نفر مجروح سرپایی  و 21978 نفر سالم می باشند. در سناریوی تخریب خیلی سنگین 7482 نفر مرگ، 10288 نفر مجروح بستری، 13093 نفر مجروح سرپایی  و 15899 نفر سالم می باشند. همچنین در سناریو تخریب کامل 19172 نفر مرگ، 7482 نفر مجروح بستری، 9820 نفر مجروح سرپایی  و 10288 نفر سالم می باشند.

  نتیجه گیری

  در این تحقیق به این نتیجه دست یافتیم که می توان با استفاده از شاخص های تحقیق، میزان آسیب پذیری در برابر زلزله را محاسبه و بر مبنای اولویت بندی مدیریت بحران اقدامات کنترلی در جهت کاهش اثرات زلزله انجام داد. اگرچه در صورت وقوع زلزله بخش مرکزی محله کیانپارس آسیب پذیری بیشتری دارد، ولی در مجموع می توان نتیجه گرفت که استفاده از مدل ترکیبی FAlM  علاوه بر ارزیابی آسیب پذیری کالبدی در بخش های مختلف یک منطقه، می تواند اطلاعات مفیدی را از وضعیت حین، قبل و بعد از وقوع یک بحران جهت آسیب شناسی امداد و نجات محیطی ارایه دهد.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری، زلزله، تلفات انسانی، سناریو، محله کیانپارس کلان شهر اهواز
 • سپیده شاهی آشتیانی، محمود حسینی*، بهشید حسینی، وحید قبادیان صفحات 47-65
  زمینه و هدف

  بحران زلزله، یکی از مهمترین بحران های شهری در ایران و سراسر جهان می باشد و پیشگیری از آن، نیازمند طیف وسیعی از مجموعه اقدامات مختلف است. در تجارب زلزله های پیشین، معمولا تیم های نجات و امداد سر موقع به نقاط بحرانی نمی رسند و تعداد تلفات افزایش می یابد. مرکز خودامدادی محله، یکی از زیرساخت های نوین کالبدی همراه با ظرفیت های تجمیعی اجتماعی و مدیریتی به منظور استقرار مشارکت در حوزه مدیریت اضطرار زلزله است، که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و دسته بندی مجموعه الزامات استقرار مرکز خودامدادی محله ای از منظر زوایای بیرونی موقعیت مکانی مرکز می باشد.

  روش

  مبتنی بر منطق استدلال قیاسی به همراه رویکرد کیفی در پژوهش به همراه مطالعات کتابخانه ای و فنون کمی تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert Choice برای گردآوری داده های دو بخشی تحقیق می باشد. ساختار پژوهش دارای دو بخش نظری و کاربردی در راستای اهداف تحقیق در قالب شناخت و اولویت بندی مجموعه الزامات بیرونی کالبدی مراکز خودامدادی محله با رویکرد تحلیلی به کمک قضاوت خبرگان به تعداد 20 نفر طراحی شده است.

  یافته ها

  بیانگر امکان تدقیق مفهومی- کارکردی مرکز خودامدادی محله در کنار شناخت و خوشه بندی اولویت مند مجموعه الزامات بیرونی کالبد محور این مراکز نوپدید در قالب یک الگوی کیفی نظام مند می باشد. ماهیت مرکز، غیرتکنیکال و و اولویت اول، در معیارها و زیرمعیارهای منتخب تحقیق به ترتیب شاخص سازگاری امدادی و مرکز هلال احمر می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به مطالعات پراکنده قبلی، این پژوهش، پارامترهای تجمیعی موثر در استقرار بیرونی مراکز خودامدادی را شناسایی و به شکل خوشه های اولویت مند در دسترس محققان قرار داد. همچنین، بخشی از ظرفیت های نظری مرکز خودامدادی معرفی شده و امکان استفاده از نتایج برای مکان یابی مرکز نیز امکان پذیر می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت اضطرار، بحران زلزله، مشارکت مردمی، مراکز خودامدادی محله
 • سید تاج الدین منصوری، اسماعیل ضرغامی* صفحات 66-84
  زمینه و هدف

  با توجه به اهمیت زمان در مسیریابی بهینه جهت کاهش آسیب های وارد شده براثر حوادث در شرایط بحرانی مانند زلزله، آتش سوزی و...، فرم ساختاری مسیر تاثیر بسزایی در انتخاب افراد در این شرایط دارد. همچنین این امر در کار طراحان، مدیران و برنامه ریزان شهری برای مدیریت بحران و پس از آن، می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. نحوه رفتار و حرکت افراد در فضای محوطه باز مجتمع های مسکونی نشان می دهد که کوتاه ترین مسیر بهترین گزینه است اما در شرایط بحرانی اهمیت مسیله زمانی مهم تر می گردد که نحوه مسیریابی، نگرانی هایی را در افراد ایجاد می نماید که بر تصمیم گیری آن ها موثر است. زمانی که فردی ناآشنا با این محیط، می خواهد مسیر و جهت مورد نیاز خود را دریابد، این نگرانی بیشتر می گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ساختار فرمی مسیر در شرایط اضطراری بر مسیریابی افراد در فضای باز مجتمع های مسکونی بر اساس نظریه نحو فضا و تعیین بهترین نوع مسیر برای افراد در این محیط است.

  روش

  در این پژوهش بر اساس مبانی نظریه نحو فضا در شرایط اضطراری، یک توصیف ساختاری از رفتار محیطی انسان ارایه می شود. بر همین اساس، برای رسیدن به هدف پژوهش، با استفاده از نرم افزار Depthmap X 0.50 و با استخراج روش های مبتنی بر گراف و تفسیر نمودارهای محوری، جهت یابی، دید محوری و خوانایی، ادراک و تفسیر مردم از مسیریابی محوطه مجتمع مسکونی در شرایط اضطراری تبیین می گردد.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهند که مسیریابی با عمق فضا و محور بصری افراد رابطه معناداری دارد؛ به این معنا که هر چه خوانایی مسیر با افزایش عمق و طولانی ترین شدن محور دید بیشتر گردد، افراد در هنگام بروز حوادث و شرایط اضطراری، تصمیم گیری مناسب تری در انتخاب مسیر می نمایند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش در انتخاب بهینه مسیریابی توسط افراد در شرایط اضطراری نشان دادند که مسیر گردش خطی به علت آن که طولانی ترین خط دید را بین مسیرهای دیگر دارد و  این امر موجب خوانایی بهتر افراد و کاهش اضطراب آن ها می گردد، اولین انتخاب    می باشد. البته این امر بستگی به عمق دید افراد نیز دارد. چنانچه عمق دید افراد بیشتر گردد، این امر دشوار می گردد. همچنین مسیر گردش منحنی نیز به علت آنکه دارای محورهای عمق و دید ثابت و تکراری نسبت به سایر مسیرها می باشد، درجه خوانایی متوسطی دارد و این امر در زمان حوادث اضطراری می تواند اضطراب و نگرانی افراد را افزایش دهد. مسیر گردش شبکه ای، نامناسب ترین مسیر جهت مسیریابی افراد در فضا می باشد زیرا به سبب خوانایی کمتر نسبت به سایر مسیرها، قابلیت دید و عمق کمتری دارد؛ بنابراین سبب افزایش اضطراب و نگرانی در افراد می گردد.

  کلیدواژگان: ساختار فرمی، مسیریابی، نحو فضا، شرایط اضطراری، مجتمع مسکونی
 • محمد پورالخاص، اباذر اسمعلی عوری*، رئوف مصطفی زاده، زینب حزباوی، معراج شرری صفحات 85-98
  زمینه و هدف

  در پژوهش حاضر، مفاهیم مربوط به تغییر اقلیم و مقیاس های مطالعاتی اقلیم و شاخص های مختلف مرتبط با تغییر اقلیم ارایه شده و سپس، شاخص های مهم و کاربردی در ارزیابی تغییرات مولفه های حدی اقلیمی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

  روش

  پایش تغییرات در وقایع حدی اقلیمی نیازمند داده ها در مقیاس زمانی کوتاه مدت است. تعداد 32 شاخص مورد استفاده در تحقیق حاضر در دو دسته مرتبط با بارندگی و دما ارزیابی و طبقه بندی شدند. شاخص های بارندگی شامل مقادیر حداکثر بارش و بارش های شدید، حداکثر تعداد روزهای خشک و مرطوب متوالی، مجموع بارش روزهای مرطوب، شاخص فصلی بارش (SI)، بودند. همچنین در خصوص دما، شاخص های روزهای یخبندان (FD)، روزها و شب های حاره ای، گرم و سرد، بیشینه دمای حداقل و حداکثر روزانه و ماهانه و دامنه تغییرات شبانه روزی دما (DTR) و طول فصل رشد در سال (GSL) می باشند.

  یافته ها

  در انتخاب شاخص مناسب ارزیابی تغییرات اقلیمی باید طول دوره آماری موجود، نواقص آماری در داده ها، مقیاس زمانی داده ها (ساعتی، روزانه، ماهانه، سالانه) و هدف تحقیق مد نظر قرار گیرد. در پیش بینی خشکسالی و بیلان آب از مقادیر متوسط و زمان بندی و در مطالعه رژیم و مدل سازی های جریان داده های روزانه مناسبتر هستند. در ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی ناشی از اقلیم و نیز نوسانات آب های زیرزمینی، شاخص های فصلی توزیع بارندگی و زمان بندی بهتر خواهد بود. در پیش بینی تغییر اقلیم از شاخص های میانگین و یا حداقل و حداکثرهای روزانه و یا سالانه استفاده خواهد شد.

  نتیجه گیری

  شاخص های معرفی شده می تواند در انتخاب مولفه های اقلیمی و رویکردهای مدیریت سازگار چالش های تغییر اقلیم استفاده شود. در مجموع، انتخاب شاخص مناسب براساس داده های موجود و هدف تحقیق انجام می شود و روش های آماری در تفسیر متغیرها بر انتخاب شاخص تاثیر خواهد داشت.

  کلیدواژگان: الگوی تغییرات، تغییرپذیری، خشکسالی و ترسالی، شاخص های تغییر اقلیم، مدیریت منابع
 • جواد معدنی* صفحات 99-113
  زمینه و هدف

  در محیط متغیر و متحول کنونی، شتاب پیشرفت جوامع؛ منجر به حضور همه جانبه اطلاعات و تعدد منابع اطلاعاتی شده است که ارزش و اهمیت مفاهیمی همچون مدیریت دانش، مدیریت بحران و هوشمندسازی شهرها را بیش از پیش کرده است. در این شرایط، سازمان هایی موفق اند که بتوانند خود را با این شرایط وفق داده و واکنش ها و تصمیم های به موقعی را با استفاده از این مفاهیم اتخاذ نمایند. از همین رو، پژوهش حاضر درصدد است تا مدلی را برای بررسی رابطه مدیریت دانش با مدیریت بحران و هوشمندسازی شهرها تدوین نماید.

  روش

  روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است که جامعه آماری آن، مدیران و کارکنان شهرداری شهر اشتهارد با سابقه کاری بیش از یک سال هستند که تعداد آن ها 83 نفر بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 27 سوال می باشد، برای سنجش سه متغیر است که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 919/0 بدست آمد که مقدار مناسبی بود.

  یافته ها

  با استفاده از نرم افزار AMOS جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از تحلیل عاملی تاییدی برای روایی سازه و از مدل ساختاری (که ساختار علی خاصی را بین متغیرهای پنهان فرض می کند) به منظور بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که مدیریت دانش با مدیریت بحران و هوشمندسازی شهرها مرتبط بوده و ارتباط معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  مطابق با یافته های تحقیق، مدیریت دانش در پیوند با مدیریت بحران، به عنوان عامل مهم و حیاتی برای هوشمندسازی شهرها محسوب می شود که بمنظور ایجاد ارزش و آمادگی پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزی، خود به عنوان پیش زمینه ای اصلی در مواجهه با بحران هاست. با هوشمندسازی شهرها، جوامع قادرند که عملکرد بهتری را در مقابله و پیشگیری از بحران از خود نشان دهند. از طرفی نیز در مدل طراحی شده مشخص شد هوشمندسازی شهرها در راستای مدیریت بحران تاثیرگذار بوده و می تواند به عنوان رویکردی نوین در عرصه جهانی مدیریت شهری به صورت چشم اندازی متعالی در کشور ما نیز پیگیری می شود.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، مدیریت بحران، هوشمندسازی شهرها، شهرداری شهر اشتهارد
|
 • Vahid Riahi, Masume Rostamian* Pages 9-20
  Background and objective

  Damage caused by various natural disasters around the world, especially in rural areas, are increasing. In order to reduce the damage caused by natural disasters, the awareness of people to deal with natural disasters must be upgraded, in which, rural women with awareness and awareness in the field of natural disaster management, can play an effective role in reducing the vulnerability of rural communities. The purpose of this study is to assess the awareness of rural women about the components of natural disaster crisis management in the villages of Damghan city.

  Method

  In this regard, descriptive-analytical research method and documentary and survey study method using a questionnaire has been used to answer the research question in Damghan city. The statistical population of the study is 6 villages of Damghan city. The sample population of 370 rural women in the mentioned villages has been determined. In order to analyze, a single-sample T-TEST was processed to determine the average share of awareness in each of the components of crisis management in the three periods before the crisis, during the crisis and after the crisis. Then, to prioritize the awareness level of rural women, the components of natural disaster crisis management, entropy method were used to weight the criteria and the TOPSIS multi-criteria decision model was used to prioritize the level of crisis management awareness in rural areas of Damghan city.

  Findings

  Natural Disaster Management awareness Indicators In the three dimensions of the crisis management cycle (before the crisis, during the crisis and after the crisis), the current level of awareness of rural women in Tuyeh Darvar and Rudbar villages is better than other villages. Also, rural women in Damankuh, suburbs, Qahab Sarsar and Qahab Rustaq villages are at the lowest level of crisis management awareness, respectively.

  Conclusion

  Women play the role of the closest people in the family, and by increasing women's awareness of the components of crisis management, the level of harm to the family and individuals during natural disasters can be reduced, as well as better conditions for preparation and rehabilitation of events after Create it.

  Keywords: Crisis Management, Rural Women, Crisis management components, Damghan city
 • Mojtaba Sedaghat, Mohamad Bagher Eizadi*, Hasan Mashhadi Pages 21-30
  Background and objective

  Given the high share of energy production by hydropower plants in Iran and the weaknesses of the resilience and protection model in this area, the importance of providing a model based on concepts such as؛ Expresses dependencies, correlations, risk management and analysis. In this paper, a new method for measuring the resilience of an energy infrastructure is presented so that it can be generalized to all urban infrastructures such as transportation, social and economic.

  Method

  This research is applied and innovative in nature and in terms of implementation method, it is a  passive defense-mathematical analysis that according to the necessity of research, a combination of previous research studies, consultation and interviews with experts has been used. Finally, using the above and defense compliance with the infrastructure of hydropower plants in Iran, indigenous indicators and sub-indicators are determined and then weighed by experts. Using a new algorithm, the various assets of the hydroelectric power plant infrastructure are examined against various threats, and after 8 stages, the resilience of the desired asset is obtained and this loop is repeated until the resilience reaches the desired level.

  Result

  Using a model by presenting indicators and sub-indicators, first the status of infrastructure in terms of resilience and protection is examined and by providing scientific and practical suggestions to try to eliminate the weaknesses of the infrastructure and thus increase the resilience of the model. By providing solutions such as reducing the reaction time of guards, using the elements of delay, training staff and observing the principles of defense and vulnerability management can significantly increase the likelihood of attacking attackers and thus resilience.

  Conclusion

  After completing 9 steps and completing it, the amount of resilience is obtained according to the Excel code and is compared with the desired amount of resilience. Resilience changes can be observed with a small change in each component of a component.

  Keywords: Threat, Resilience & Protection, Risk management, Infrastructure
 • Massoud Safaeipour, Alireza Parvizian* Pages 31-46
  Background and objective

  Disasters in recent years have shown that communities and individuals have become increasingly vulnerable and risks have increased. However, risk reduction and vulnerability are often overlooked until after the disaster. The occurrence of a possible earthquake is predicted and examined in line with the main purpose of this study.

  Method

  This research is applied in terms of nature and descriptive-analytical in terms of implementation method.Theoretical data of the research were collected by library method and after extracting the indicators, spatial analysis of each index was obtained using FAlM model and GIS and Geoda software analysis.

  Findings

  Analyzes show that 35 deaths, 2,638 hospitalizations, 4,509 outpatients and 39,580 were healthy in the Style destruction scenario. In the average destruction scenario, 970 people died, 4509 were hospitalized, 7314 were hospitalized and 33969 were healthy. In the severe destruction scenario, 6079 people died, 7950 people were hospitalized, 10755 people were hospitalized and 21978 people were healthy. In the very serious destruction scenario, 7482 people died, 10288 people were hospitalized, 13093 people were hospitalized and 15899 people were healthy. Also in the scenario of complete destruction of 19172 deaths, 7482 hospitalizations, 9820 outpatients and 10288 healthy people.

  Conclusions

  In this research, we came to the conclusion that it is possible to calculate the degree of vulnerability to earthquakes using research indicators and to take control measures to reduce the effects of earthquakes based on prioritizing crisis management. Although in the event of an earthquake the central part of Kianpars neighborhood is more vulnerable, but in general it can be concluded that the use of the combined model FAlM in addition to assessing physical vulnerability in different parts of an area, can provide useful information about the situation during, before And after the occurrence of a crisis for the pathology of environmental rescue.

  Keywords: Vulnerability, Earthquake, Human casualties, Kianpars neighborhood of Ahvaz metropolis
 • Sepideh Shahi Ashtiani, Mahmood Hosseini*, Behshid Hosseini, Vahid Ghobadian Pages 47-65
  Background and objective

  Earthquake emergency is one of the most important urban emergencies in Iran and around the world that needs to addressed in a wide range of various actions.in past earthquakes the official rescue and relief teams usually didn’t reach the stricken area on time and the number of fatalities increases. Neighborhood self-help center is a new physical infrastructure that has simultaneous social and managerial capacities to establish participation in the field of emergency management of earthquake and has been less visited. The purpose of this study is to identify and categorize the requirements for establishing this center from site selection perspective.

  Method

  is based on deductive reasoning, qualitative approach, library studies and quantitative techniques of hierarchical analysis and Expert Choice software. The structure of the research has two theoretical and practical parts in order to identify and prioritize the set of physical external requirements of neighborhood self-help centers with an analytical approach with expert judgment in the applied research section (N = 20).

  Result

  indicate the possibility of preciseness of the neighborhood self-help center along with prioritizing and clustering measures in a systematic quality model. the nature of center is non-technical and the first priority extracted in the selected criteria and sub-criteria of the research is Rescue and Relief compatibility index and Red Crescent center, respectively.

  Conclusion

  total measures has been achieved with priority and clusters. Also, some part of the theoretical capacities of center and practical applications of center locating were present.

  Keywords: Emergency management, Earthquake disaster, People participation, Neighborhood self-help centers
 • Seyed Tajedn Mansoori, Esmail Zarghami* Pages 66-84
  Background and Objective

  Due to the importance of time in choosing the optimal routing to reduce the damage caused by accidents in critical situations such as earthquakes, fires, etc., the structural form of the route has a significant impact on the selection of people in emergencies. It can also be very effective in the work for designers, managers and urban planners for disaster risk management and beyond. The way people behave and move in the space of residential complexes shows that the shortest route is the best option, in critical situations, the importance of the issue becomes more critical when the way of routing raises concerns in people that make their decision. It is effective. This concern increases when a person unfamiliar with the environment wants to find the direction he or she needs. The purpose of this study is to investigate the effect of the formal structure of the route in emergency situations on the routing of people in residential complexes based on the theory of space syntax and determine the best type of route for people in residential complexes.

  Method

  In this research, based on the principles of neohospace theory in emergency situations, a structural description of human environmental behavior is presented. Accordingly, to achieve the research goal, using Depthmap X 0.50 software and by extracting graph-based methods and interpreting pivot diagrams, orientation, pivotal vision and readability, perception and interpretation of people from the routing of the residential complex in conditions Emergency is explained.  

  Findings

  The findings show that routing has a significant relationship with the depth of space and visual axis of people; This means that the greater the legibility of the route with increasing depth and the longest axis of vision, the more appropriate decisions people make in choosing the route in the event of accidents and emergencies.

  Conclusion

  The results of the study on the optimal choice of routing by people in emergency situations showed that the linear route because it has the longest line of sight among other routes and this leads to better readability of people and reduces their anxiety, the first Is a choice. Of course, this also depends on the depth of vision of the people. This will be difficult if the depth of vision of the people increases. Also, the curved path has a moderate degree of readability due to its fixed and repetitive axes of depth and vision compared to other paths, and this can increase people's anxiety and worry during emergencies. Network traffic route is the most unsuitable route for navigating people in space because due to less readability than other routes, it has less visibility and depth, so it increases people's anxiety and worry.

  Keywords: Form structure, routing, space syntax, emergency, residential complex
 • Mohammad Pouralkhas Nokandeie, Abazar Esmali-Ouri*, Raoof Mostafazadeh, Zeinab Hazbavi, Meraj Sharari Pages 85-98
  Background and Objective

  In the present study, concepts related to climate change and climate study scales have been studied and various indicators related to climate change have been presented and then important and practical indicators in evaluating climate change components have been evaluated.

  Method

  Monitoring the changes in extreme climatic events requires data in short-term time scales. The 32 indicators used in the present study were evaluated and classified into two categories related to rainfall and temperature. Rainfall indices included maximum rainfall and heavy rainfall, maximum number of consecutive dry and wet days, total wet day rainfall, seasonal rainfall index (SI). In addition, regarding temperature, the glacial day (FD) indices, tropical days and nights, hot and cold, minimum and maximum temperature in daily and monthly time scales, range of circadian temperature changes (DTR) and length of growing season (GSL) were assessed.

  Results and Discussion

  In selecting the appropriate index for assessing climate change, the length of the existing statistical period, existing of missing data, time scale of the data (hourly, daily, monthly, annual) and the purpose of the research should be considered. In the assessing drought and water balance, the mean values ​​and timing indices would be a good option. While, in studying the flow regime and hydrologic modeling, the daily data flow produce satisfying results. In assessing vegetation change due to climatic factors, as well as groundwater fluctuations, seasonal indicators of rainfall distribution and timing will be better. Average or minimum and maximum and daily or annual indicators will be used to predict changes in climatic variable.

  Conclusions

  The introduced indicators can be used in selection of suitable climatic variables and adaptive management approaches to climate change challenges. In general, the selection of the appropriate index depends on the available data and the purpose of the research, and the statistical methods used in interpreting the variables will affect the choice of the index.

  Keywords: Change pattern, Variability, Drought, wet season, Climate change indicators, Resource management
 • Javad Madani* Pages 99-113
  Background and objective

  In the current changing environment, accelerating the progress of societies; It has led to the comprehensive presence of information and the multiplicity of information resources, which has increased the value and importance of concepts such as knowledge management, crisis management and smart cities. In this situation, successful organizations are able to adapt to these conditions and make timely reactions and decisions using these concepts. Therefore, the present study seeks to develop a model to examine the relationship between knowledge management and crisis management and smart cities.

  Method

  The research method of the present study is descriptive correlation with a statistical population. The statistical population of this study is the managers and employees of Eshtehard municipality with more than one year of work experience, whose number was 83 people. A questionnaire with a Likert scale with five options was used to collect information. This questionnaire has 27 questions for measuring three variables, the reliability of which was 0.919 using Cronbach's alpha, which was a good value.

  Findings

  Using AMOS software to analyze the collected data, confirmatory factor analysis for the validity of the structure and a structural model (which assumes a specific causal structure between the hidden variables) were used to test the research hypotheses. Findings indicate that knowledge management is related to crisis management and smart cities and has a significant relationship.

  Conclusion

  According to the research findings, knowledge management in conjunction with crisis management, is considered as an important and vital factor for smart cities, in order to create value and sustainable preparedness in today's complex and changing environment, as the main background in dealing with Crisis hosts. By making cities smarter, communities are able to perform better in tackling and preventing crises. On the other hand, in the designed model, it was found that smart cities are effective in crisis management and can be pursued as a new approach in the global arena of urban management as a transcendent perspective in our country.

  Keywords: Knowledge management, crisis management, smart cities, Eshtehard city municipality