فهرست مطالب

پژوهش های تفسیر تطبیقی - پیاپی 15 (بهار و تابستان 1401)
 • پیاپی 15 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/03
 • تعداد عناوین: 14
|
 • امید قربانخانی* صفحات 7-34

  «گفتگو با متن» الگوی مشترکی است که هم شهید صدر در تفسیر موضوعی و هم گادامر در هرمنوتیک فلسفی به عنوان عامل تحقق فهم، بر آن تاکید کرده اند. از آنجا که رویکرد شهید صدر به «فهم متن قرآن» توصیه ای و رویکرد گادامر به «فهم متن» توصیفی است، پژوهش حاضر از رهگذر مطالعه تطبیقی این دو رویکرد، میزان روایی دیدگاه روش شناختی شهید صدر را مبتنی بر دیدگاه پدیدارشناختی گادامر مورد بررسی قرار داده و به پی جویی این پرسش پرداخته است که بایدها و نبایدها در روش تفسیری شهید صدر تا چه اندازه منطبق بر هست ها و نیست ها در هرمنوتیک گادامر است؟ به جهت آن که الگوی مذکور در اندیشه این دو متفکر خاستگاه یکسانی ندارد و تشابه دو نظریه ساختاری است، پژوهش حاضر از نوع «مطالعات تطبیقی کلان مبتنی بر همسانی ساختاری» به شمار می آید. بررسی عناصر گفتگو در هر دو نظریه مشروعیت هستی شناختی الگوی «گفتگو با متن» در تفسیر موضوعی را به اثبات رسانده و نشان می دهد که تفاوت های دو نظریه ریشه در اموری خارج از ماهیت و فرآیند فهم دارند و از این رو به اعتبار هستی شناختی روش تفسیر موضوعی خللی وارد نمی کنند.

  کلیدواژگان: تفسیر موضوعی، هرمنوتیک فلسفی، شهید صدر، گادامر، گفتگو، فهم متن
 • نرگس بهشتی، محمدجواد نجفی* صفحات 35-61

  محصنات در آیه 24 سوره نسا در تفاسیر متقدم شیعه و سنی مصداق های گوناگونی دارد و بر پایه نیازها و زمینه هایی چون سنت نقل ماثورات، گوناگونی رفتار پیامبر و خلفا در برخورد با اسیران و مشروعیت و تقدس خلفا، مفسران پیشین اهل سنت محصنات را به معنای زنان اسیر شوهردار معنا کردند ولی زمینه متفاوت در شیعه مایه آن شد که معنای زن اسیر شوهر دار در تفاسیر پیشین شیعه بیان نشود و آنها بیشتر محصنات را به معنای زن آزاد یا کنیز دانستند. و این تفاوت پس از نگارش تفاسیر جامع نخستین از میان رفت و بازگفت شیعیان و اهل سنت از منابع تفسیری یکدیگر انگیزه شد تمایز نخست میان شیعیان و اهل سنت درباره معنای محصنات، در این تفاسیر دیده نشود. به این ترتیب گویی زمینه و بسترهایی که دستاویز پذیرش یک دیدگاه تفسیری در تفسیرهای پیشین بود، در دوره های بعد چندان مورد توجه قرار نگرفت. به ویژه آنکه بهره مندی برابر از منابع یکدیگر در میان شیعه و سنی نبود و تفاسیر شیعه به دلیل پذیرش دیدگاه مورد پسند تفاسیر پیشین اهل سنت ا زسوی شیخ طوسی، دچار دگرگونی شد.

  کلیدواژگان: محصنات، تفاسیر متقدم، تفاسیر جامع، زن اسیرشوهردار، کنیز، زن آزاد
 • طاهره نورحسن فتیده، طلعت حسنی بافرانی*، محمدتقی دیاری صفحات 63-84

  سیر آفاقی، تفکر در طبیعت برای دستیابی به باورهای دینی و تحکیم آن ها بوده، به عنوان یکی از طرق شناخت حقایق جهان هستی، مبدا، معاد و... مورد تاکید قرآن است. به تصریح آیات ، سیر آفاقی از سه طریق حسی، عقلی و شهودی امکان پذیر است. پژوهش حاضر به روش تحلیلی با استناد به قرآن و تفاسیر، شناخت حسی و اعتبار آن در سیر آفاقی را بررسی کرده است. با عنایت به آیات، بکارگیری حواس به صورت هدفمند و با جهت گیری صحیح مورد تاکید است و مفسران نخستین گام در مواجهه با پدیده های طبیعت را ، بکارگیری دقیق و حداکثری حواس دانسته، به نقش مهم آن به عنوان درگاه ورود داده ها به قلب برای اندیشه ورزی و دربافت معارف توجه داشته اند. البته با توجه به مشخصه های حواس، نظیر شناخت ظاهری و افقی، معرفت حسی علیرغم لزوم و اعتبار آن در سیر آفاقی، مکفی نبوده، در واقع نخستین گام است که با شناخت عقلی تکمیل و با یافته های قلبی شهودی تعمیق می گردد و نهایت این مسیر، ایجاد باور در انسان و یا تحکیم باورهای دینی اوست.

  کلیدواژگان: معرفت حسی، سیر آفاقی، قرآن کریم، تفاسیر، اعتبار معرفت حسی در سیر آفاقی
 • رحمان عشریه*، محمد حسینی پور، حامد عشریه صفحات 85-110

  یکی از آیات متشابه در قرآن‏کریم پیرامون سیره پیامبران، آیات 32 و 33 سوره «ص» است که مربوط به اشتغال حضرت سلیمان به سپاه اسب‏هاست؛ از آن‏جاکه علامه فضل‏الله، درمواضع بسیاری با رویکرد نقادی به تفسیر المیزان برخاسته است، واکاوی نظرات ایشان و تطابق آراء او با آرای علامه طباطبایی، علاوه بر عیارسنجی انتقادات فضل‏الله علیه پاره‏ای از مفاد تفسیر المیزان و نیز علاوه بر تبیین معانی آیات مورد بحث، پاره‏ای از پندارهای باطل پیرامون پیامبران را نیز هویدا می‏سازد. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، مبنای تقریرات قابل پذیرش از متشابهات سیره انبیا را با اتکا به محکمات سه‏گانه (شامل محکمات عام انبیا، محکمات خاص آن پیامبر و محکمات سیاق) تعریف کرده و ضمن تبیین محکمات سه‏گانه فوق پیرامون آیات مورد بحث، به واکاوی تطبیقی آراء دو مفسر پرداخته است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که هیچکدام از ایرادات علامه فضل‏الله به علامه طباطبایی ذیل آیات مورد بحث، وارد نبوده، و برخی از آراء صاحب المیزان نیز مورد انتقاد است؛ در پایان، تقریری که با محکمات سه‏گانه سازگار بوده و از ایرادات تفاسیر مطرح پیرامون آیات مورد بحث نیز بری باشد، ارایه شده است.

  کلیدواژگان: سلیمان، مسح اسب، ها، عصمت انبیا، آیات 32-33 سوره، ی «_ ص»
 • سید محمود طیب حسینی، علی محمد حکیمیان، محمدحسن شیرزاد*، محمدحسین شیرزاد صفحات 111-135

  یکی از آیات قرآن کریم که در انتقال به دوره مدرن، نوعی از نابرابری جنسیتی میان مردان و زنان را به اذهان متبادر ساخته، آیه شریفه بقره/282 است که بر مبنای آن، ارزش شهادت زنان در قیاس با مردان، به نصف کاهش یافته است. طیف گسترده‏ای از عالمان تفسیر با طرح این مدعا که زنان، موصوف به ویژگی‏هایی چون نقصان در عقل، ضعف در حافظه و ناتوانی در ضبط حوادث هستند، خوانش‏هایی مبتنی بر ارزش‏داوری جنسیتی علیه زنان ارایه کرده‏اند. این خوانش‏ها گرچه تا آستانه سده چهاردهم از رواج بسیار گسترده‏ای برخوردار بوده و به روند تفسیرنویسی جهان اسلام جهت داده است، اما در گذار به دوره معاصر و مطرح شدن پرسش‏ها و شبهات نوظهور عصری، زمینه‏های فرهنگی- اجتماعی برای فاصله گرفتن از سنت‏های تفسیری و به موازات آن، پیدایی خوانش‏های روزآمد از آیه بقره/282 فراهم آمد. در این پژوهش تلاش می‏شود با تمرکز بر تفاسیر المنار، المیزان و من وحی القرآن، همه امکان‏های تفسیری که در پیرامون این آیه شریفه پیش افکنده شده است، با رویکرد تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرد. پژوهش حاضر نشان می‏دهد که صاحبان تفاسیر نام‏برده کوشیده‏اند با پیش گرفتن سه مسیر متفاوت، فهمی نو از آیه شریفه، متناسب با پرسش‏ها و نیازهای عصری ارایه دهند.

  کلیدواژگان: برابری جنسیتی، تبعیض جنسیتی، تفسیر تطبیقی، شیخ محمد عبده، علامه طباطبایی، علامه فضل‏ الله
 • مهدی فراهانی*، جعفر تابان، سید کریم خوب بین خوش نظر صفحات 137-164

  دراین نوشتار که با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر درآمده است،هدف بررسی دقیق تر پدیده خرافه گرایی دینی و شناخت عواملی است که از دیدگاه قرآن دربعضی افراد موجب به وجودآمدن این پدیده می-گردد.عواملی همچون سودجویی،دفاع از مذهب مورد علاقه خود و سست نشان دادن عقاید مخالفان،افسادگری در دین،استبداد دینی و...گاه نیز بر اثر ضعف باورها و اعتقادات دینی افراد،خرافاتی همچون بدعت،تحریف،قیاس گرایی، پیروی از متشابهات و یا اشتباهات عمدی یا سهوی ناقل یا شنونده شکل گرفته است.حتی گاهی ممکن است افراط و تفریط در مسایلی همچون عقل-گرایی یا نقل گرایی یا تسامح در دین یا بزرگ نمایی افراد جهت اسطوره سازی،از علل به وجود آمدن خرافات دینی به شمار آید.بی تردید شناسایی علت های خرافه گرایی و خرافه پردازی،ازگام های بسیار مهم و اساسی در آسیب شناسی این پدیده نامیمون به شمار آمده،سازوکارهای پیشگیرانه را پیش روی جوامع دینی قرار می دهد و موجب بصیرت افزایی در آحاد دینداران می گردد تا در ورطه خرافه و خرافه گرایی گرفتار نگردند و ساحت دین و دینداری را از این وصله ناساز و ناجور دور بدارند.نتیجه اینکه تنها با تکیه بر عقل و خردورزی و نیز توکل به خداوند متعال و بالا بردن سطح علم و معرفت و پیروی کامل از تعالیم حیات بخش رهبران آسمانی است که میتوان بر این دیو ویرانگر غلبه نمود.

  کلیدواژگان: خرافه گرائی، تحریف، غلو، بدعت، قیاس
 • کاظم قاضی زاده*، زهرا کفایی جلیلی فرد، شادی نفیسی، نصرت نیل ساز صفحات 165-189

  جهاد یکی از ارکان مهم اسلام مورد توجه مفسران و فقها قرار گرفته است. مشهور فقها و بسیاری از مفسران متقدم قایل به جواز یا حتی وجوب دو نوع جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی بودند. در یکی دو قرن اخیر به جهت مناسبات گوناگون اجتماعی مانند آزادی عقیده،گروهی از مفسران منکر جهاد ابتدایی هستند زیرا آزادی عقیده و جهاد ابتدایی را در تهافتی آشکار می دانند.گروه دیگر در تبیین خود از جهاد ابتدایی توجیهات و تاویلاتی را ارایه می کنند تا بتوانند از این طریق جهاد ابتدایی را به تاویل جهاد دفاعی برند و در ظاهر تضاد مذکور را حل نمایند. نظرات گروه دوم را می توان در 4 عنوان ذیل قرار داد: 1. جهاد ابتدایی به منزله دفاع از فطرت انسانی 2. جهاد ابتدایی به منزله جنگ پیش دستانه3. جهاد ابتدایی به منزله دفاع برای رفع موانع تبلیغ دین حق 4. جهاد ابتدایی به منزله نفی خرافه و باطل. پژوهش حاضر به این دیدگاه های تاویلی به روش توصیفی _تحلیلی و انتقادی می پردازد و در انتها هیچ یک از آنها را تمام نمی داند؛ زیرا هیچ کدام با مفهوم مشهور جهاد ابتدایی انطباق کامل ندارد و هم چنین نمی تواند آن تهافت یادشده را به خوبی حل نمایند.

  کلیدواژگان: جهاد ابتدایی، دفاع از فطرت انسانی، جنگ تبلیغی، جنگ پیش دستانه، آزادی عقیده
 • عیسی عیسی زاده *، یاسر ابو زاده گتابی صفحات 191-220

  تعلیم و تربیت انسان‌ ها یکی از مهم ترین اهداف و دغدغه‌ های ادیان الهی بوده است. هدفی که در متون معتبری همچون قرآن کریم و عهد عتیق مورد اشاره قرار گرفته است. در ضرورت این موضوع همین بس که هر دو کتاب مقدس، با برشمردن افرادی به عنوان متولی و الگو، از این منظر، به امر خطیر تربیت دینی اشاره نموده‌اند. خداوند و انبیاء به عنوان متولیان موثر در تربیت دینی، با روش‌های سعی در تربیت دینی مردم داشته‌اند. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی ابتدایا با بهره جستن از نظرات مفسران فریقین به معرفی این متولیان پرداخته، و در ادامه با برشمردن روش‌های تربیتی آنان، به تحلیل و ارزیابی ایندو گروه در دو متن مقدس می‌پردازد.
  با بررسی نظرات مفسران فریقین می توان به این نکته اشاره کرد که گرچه، تقریبا، خداوند و انبیاء با ادبیات واحدی در هر قرآن و عهدعتیق به عنوان متولیان تربیت معرفی شده و دارای روش‌های تربیت دینی مشترک می باشند، لیکن از متولیان تربیت دینی در قرآن کریم با تعبیر اسوه دینی یاد می‌شود،

  کلیدواژگان: تربیت دینی، انبیاء، قرآن، فریقین، مفسران، عهد عتیق
 • فاطمه آسائی، کاوس روحی برندق* صفحات 221-248

  جبر و اختیار مسیله ای است که از اولین سال های ظهور اسلام، ذهن مسلمانان را درگیر خود کرد و پیدایش نظریات مختلف کلامی را سبب شد. سه دیدگاه اساسی در این مسیله وجود دارند که طبق یکی، انسان مجبور است و بر اساس دیگری، اختیار کامل دارد. سومین نظریه که توسط امامیه ابداع شده، عبارت است از اثبات توامان مشیت خداوند و مشیت انسان. طبق این دیدگاه، مشکل تعارض ظاهری مشیت انسان با مشیت خداوند حل شده و اختیار انسان در طول اختیار خداوند، اثبات می-شود. تحقیق حاضر که با روش گردآوری کتابخانه ای و پردازش توصیفی تحلیلی و انتقادی، تهیه شده، در پی آن است که از طریق بررسی، تحلیل و نقد این سه دیدگاه کلامی و جلوه آنها در تفاسیر ارایه شده از آیه 30 سوره انسان: «و ما تشاءون إلا ان یشاء الله» قول مختار در زمینه جبر و اختیار را ارایه داده و نادرستی اقوال دیگر را نمایان کند. یافته های تحقیق، حاکی از آنند که مهم ترین انتقاد وارد بر جبریون، نادیده گرفتن حکمت الهی و اساسی ترین ایرادات نظریه تفویض، محدود کردن قدرت و مالکیت خداوند هستند.

  کلیدواژگان: آیه 30 سوره انسان، امربین امرین، جبر و اختیار، قضا و قدر، تفویض
 • سعید عزیزی*، علی راد صفحات 249-277

  ظاهر برخی آیات قرآن کریم به گونه ای است که دلالت بر بی صبری، سرپیچی و عصیان حضرت یونس (ع) در انجام رسالت خویش داشته و پیامبر اکرم (ص) از همانندی با ایشان نهی گردیده است. همین مساله موجب گشته تا آن حضرت در نگاه برخی مسلمانان متهم به معصیت و عدم عصمت گردد. در مقابل مفسران و حدیث پژوهان فریقین تلاش نمودند تا تفسیری صحیح از آیات قرآن و روایات موجود ارایه دهند و ضعف این پنداره را بر ملا سازند. بر پایه نتایج این پژوهش مفسران امامیه دو رویکرد در پاسخ به شبهات عصمت ارایه داده است. الف) ترک اولی، ب) تلقی رخداد واقعه پیش از رسالت یونس (ع). طیف وسیعی از مفسران اهل سنت نیز دو رویکرد مذکور را بیان نموده اما برخی رویکرد معصیت و عصیان یونس (ع) را برگزیده اند. در این نوشتار رویکردهای سه گانه ارزیابی شده و در پایان نظریه منتخب ارایه شده است. نتایج ارزیابی و نقد رویکردهای مذکور حاکی از آن است که تنها رویکرد قابل قبول و سازگار با آیات قرآن نظریه «ترک عمل افضل و اولی» بوده که از سوی اغلب مفسران فریقین مطرح گردیده است.

  کلیدواژگان: حضرت یونس(ع)، عصمت، شبهات قرآنی، رویکرد مفسران، تفسیر کلامی، تفسیر تطبیقی
 • لطفعلی عبداللهی واشان*، مجید معارف، سید حسین حسینی بجدنی، سمانه زارعی حسین آباد صفحات 279-307

  بسیای از مفسران در بررسی موضوع اعجاز در قرآن کریم، بیشتر بر اعجاز بلاغت و فصاحت توجه داشته اند. در حالی که نوع مهمی از اعجاز در قرآن کریم، اعجاز محتوایی است. این نوع اعجاز با مفاهیم درونی قرآن ارتباط دارد و آنچه از تطبیق استنتاج می گردد معین آنست که توجه به این نوع اعجاز در طی قرون مختلف با شدت و ضعف هایی روبرو بوده است. بر همین اساس نیز در این پژوهش با رویکرد تحلیلی - تطبیقی بررسی مصادیق اعجاز محتوایی از دید فریقین پرداخته شده است. در تطبیق دو دیدگاه می توان گفت که مفسران شیعه و اهل سنت در بیان ابعاد اعجاز محتوایی همچون اختلاف ناپذیری، اخبار غیبی، جامعیت قرآن و اعجاز علمی اختلاف چندانی با هم ندارند و عمده اختلاف دیدگاه آن ها، مربوط به شدت و ضعف توجه به این مصادیق است که توجه مفسران اهل سنت در قرون اولیه به این مولفه ها بیشتر بوده است، ولی در دوران معاصر دانشمندان شیعه توجه فزون تری به این مولفه ها داشته اند. بررسی عمیق تر دیدگاه های فریقین نشان داد که در مورد بطون قرآن با وجود مسلم دانستن این مولفه در نقل اهل سنت با اندک اغماض از پیامبر (ص) یا صحابه بحثی مطرح نمی شود، در حالی که شیعه بدان اهتمام ویژه داشته است.

  کلیدواژگان: اعجاز قرآن کریم، اعجاز محتوایی، اعجاز معنایی، مفسران فریقین
 • سهیلا پیروزفر*، فهیمه جمالی راد صفحات 309-335

  مقایسه برخی تفاسیر با روش قرآن با قرآن نشان می دهد مفسران در گزینش آیات مفسر متفاوت عمل کرده اند و به هنگام تعارض احتمالات تفسیری، به دلیل فقدان سنجه ها و معیارهای اعتبار، گاه دچار لغزش یا برداشت های تفسیری متفاوتی شده اند. این پژوهش، باروش توصیفی-تحلیلی، اصول تحلیل گفتمان را با اصول وقواعد تفسیر قرآن، تلفیق وتطبیق نموده برخی ازملاک های صحت وسقم را شناسایی و معیارهایی را برای ارزیابی روش تفسیر قرآن با قرآن، توصیه وتجویز می نماید. با تجمیع آیات روشن می شود که سنجه اعتبار آیات مفسر و معنی ترجیحی واژه هم خانواده معنایی، گاهی به دلیل شواهد تاریخی در متن است نه صرف شباهت سیاق لفظی. سنجه های درستی آزمایی احتمالات تفسیری، با تلفیق اصول معناشناسی متن و قواعد فهم قرآن بدست می آید که با توجه به بافت کلامی متن (سیاق لفظی) و نگرش سیستمی مفسر به متن قرآن بدست می آید. مهم ترین سنجه ها بر اساس اصول تحلیل گفتمان متن عبارتند از: بافت متن یا سیاق کلامی، توجه به معنای پایه و معنای سیاقی، توجه به عرف و نظام معنایی واژگان قرآنی، توجه به هم خانواده های معنایی و ترجیح معنی اثبات شده با قراین نسبت به معنی سیاقی مشابه، توجه به معناشناسی تاریخی اصطلاحات رایج زمان نزول و کاربرد آن در بافت جمله.

  کلیدواژگان: تفسیر قرآن با قرآن، معنا شناسی واژگان، تحلیل گفتمان، قواعد اعتبار سنجی، قواعد تفسیری
 • سید حسین موسوی دره بیدی، امیر احمد نژاد صفحات 337-364

  وجود برخی ویژگی های مشترک تفسیری فریقین در التبیان نشان از انگیزه مولف در نگارش یک تفسیر تقریبی دارد. این امر در روش نقل روایات تفسیری به ویژه روایات اهل بیت (ع) اثرگذار بوده است. در سده های بعد روش تفسیری التبیان در برخی تفاسیر شیعه به ویژه مجمع البیان استفاده شده است. از سویی برخی پژوهشگران اهل سنت، روش اعتدال گرای طبرسی در مجمع البیان را ستوده و در نتیجه؛ این تفسیر تقریبی شناخته می شود، اما با توجه به قدمت التبیان و استفاده طبرسی از روش تفسیری طوسی؛ این رویکرد را ابتدا باید در التبیان جستجوکرد. این پژوهش با روش کتابخانه ای و تحلیل متن به بررسی ویژگی های تقریبی روایی در این دو تفسیر پرداخته است. توجه به منابع غیر شیعی، نقل بسیاری از روایات پیامبر و حضرت علی (ع) از منابع اهل سنت، خودداری از نقل روایات فضایل اهل بیت (ع) و مذمت خلفاء و عدم نقل معارف شیعی به صورت صریح از جمله ویژگی های تقریبی این دو تفسیر می باشد استفاده ازمنابع بیشتر، نام بردن مصادر فریقین به ویژه شیعه، فراوانی روایات شیعی ذیل آیات به ویژه روایات فضایل، از جمله تفاوتهای مجمع البیان با التبیان است.

  کلیدواژگان: التبیان فی تفسیر القرآن، شیخ طوسی، مجمع البیان، طبرسی، تفسیر تقریبی
 • لیلا خلج*، نیکزاد عیسی زاده صفحات 365-387

  «تطبیق» با معادل هایی نظیر: «موازنه»، «مقارنه» و «مقایسه» بکار رفته است. در شیوه «تطبیق» و «مقایسه» دو یا چند دیدگاه یا مکتب در مورد موضوعی خاص که با یکدیگر سنخیت دارند، مورد بررسی و نقادی قرار گرفته تا وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص شده و برتری ها و ضعف های هر یک هویدا شود و در نهایت اولویت یکی بر دیگری به اثبات رسد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که تا قبل از قرن دوم در تفاسیر اهل سنت اثری از تطبیق دیده نمی شود بلکه احادیث و روایات مورد قبول صحابه و تابعین بدون در نظر گرفتن دیدگاه مخالف، نقل شده است. در قرن چهارم با شکل گیری مذاهب دیگر و رشد آن نظیر معتزله، برخی تفاسیر در حد جمع آوری نظرات و آراء (موازنه و مقارنه) پیش رفته سپس با شدت گرفتن تحولات سیاسی و اجتماعی، فرصتی برای نقد و بررسی و ابراز نظرات (مقایسه) پیدا شد. این پژوهش، روش توصیفی و تحلیلی را بکار برده و در مسیر تحولات تطبیق و توسعه ی معنایی آن به نکته ی مهم نوفهمی دست یافته است.

  کلیدواژگان: قرآن، تفسیرتطبیقی، تفسیرمقارنه ای، تفسیرموازنه ای، تفسیرمقایسه ای، جریان شناسی
|
 • Omid Qorbankhani* Pages 7-34

  As a factor for realizing the phenomenon of understanding, “dialogue with the text” is a common paradigm has been greatly emphasized by both Muḥammad-Bāqir al-Ṣadr (1935-1980) in his thematic interpretation of the Qur’an and Hans-Georg Gadamer (1900- 2002) in his philosophical hermeneutics. Of course, the former’s approach to understanding the Qur’anic text seems normative, while the latter’s approach to understanding the text per se is descriptive. Through a comparative study of these two different approaches, the present study has examined the validity of al-Ṣadr’s methodological viewpoint according to Gadamer’s phenomenological perspective. In addition, it has endeavored to pursue this crucial question to what extent do’s and don’ts in al-Ṣadr’s interpretive method correspond to the is and isn’t of Gadamer’s hermeneutics. However, the suggested model does not have the same origin in the thought of these two leading thinkers. The similarity of their theories seems structural, hence, the present study can evidently be categorized as an example of macro-comparative studies based on structural similarities. Investigating the elements of conversation in both theories has convincingly proved the legitimacy of “dialogue with the text” as a model for the thematic interpretation of the Qur’an. It shows as well that the differences between the two theories stem from some issues outside the essence and process of understanding and therefore do not methodologically undermine the ontological validity of the thematic interpretation.

  Keywords: Qur’an, thematic interpretation, philosophical hermeneutics, understandingthe text, dialogue, Muḥammad-Bāqir al-Ṣadr, Hans-Georg Gadamer
 • Narghas Behashti, MohammadJawad Najafi * Pages 35-61

  In verse 24 of Surah An-Nisa, Muhsinat has various examples in earlier Shiite and Sunni interpretations. The meaning of captive married women was meant, but a different context in Shia meant that the meaning of captive married woman was not expressed in previous Shiite interpretations, and they considered most of the products to mean a free woman or a slave.And this difference disappeared after writing the first comprehensive commentaries and the recitation of Shiites and Sunnis from each other's interpretive sources was motivated not to see the first distinction between Shiites and Sunnis about the meaning of the products in these interpretations. In this way, it seems that the contexts and contexts that were the pretext for accepting an interpretive point of view in the previous interpretations were not given much attention in later periods. In particular, there was no equal use of each other's resources between Shiites and Sunnis, and Shiite interpretations, due to the acceptance of the preferred view of previous Sunni interpretations by Sheikh Tusi, the influence of his character and books on later Shiite commentators, are more influenced by Sunni interpretations. Were.

  Keywords: products, earlier interpretations, comprehensive interpretations, captive married woman, slave girl, free woman
 • Tahereh Noorhasan Fatedeh, Talat Hasani Bafarani *, MohammadTaqi Diari Pages 63-84

  Afaqi journey is thinking about God's creations to achieve religious beliefs and strengthen them, as one of the ways to know the truths of the universe, origin, resurrection, etc., is emphasized by the Quran. According to the verses, the journey to the horizon is possible through three sensory, intellectual and intuitive ways. The present study is an analytical method and with reference to Quran and commentaries,it has examined sensory cognition and its validity in the horizon. With regard to the verses , the use of the senses in a purposeful and correct direction is emphasized and the commentators consider the first step in dealing with natur to be the accurate and maximum use of the senses, its important role as a gateway for data entry into the heart. They have paid attention to thinking and weaving knowledge. Although due to the characteristics of the senses, such as cognitive and horizontal cognition, sensory knowledge is not sufficient despite its necessity and validity in the horizon, in fact it is the first step that is completed with intellectual cognition and deepened with intuitive heart findings. The path is to create beliefs in man or to strengthen his religious beliefs.

  Keywords: sensory knowledge, Afaqi journey, Holy Quran, interpretations, Validity of sensory knowledge in Afaqi journey
 • Rahman Oshriyeh *, Sayyid Muhammad Husaynipur, Hamed Oshriyeh Pages 85-110

  One of the similar verses in the Holy Quran about the life of the prophets is verses 32 and 33 of Surah PBUH, which are related to the employment of Prophet Sulayman in the army of horses; Since Allameh Fazlullah has risen to the interpretation of Al-Mizan in many positions with a critical approach, analyzing his views and matching his views with the views of Allameh Tabatabai, in addition to measuring the criticisms of Fazlullah against some of the provisions of Al-Mizan interpretation and also Explaining the meanings of the verses in question also reveals some of the false notions about the prophets. The present article uses a descriptive-analytical method to define the basis of acceptable interpretations of the similarities of the life of the prophets based on the three courts (including the general courts of the prophets, the special courts of the Prophet and the context courts) and while explaining the above three courts about verses. The subject is a comparative analysis of the opinions of the two commentators. The result of the research indicates that none of the objections of Allama Fazlullah to Allameh Tabatabai under the verses under discussion have been included,

  Keywords: Suleiman, the anointing of horses, the infallibility of the prophets, verses 32-33 of Surah, PBUH
 • Sayed Mahmood Tayebhoseini, Ali Muhammad Hakimian, MuhammadHassan Shirzad *, MuhammadHussein Shirzad Pages 111-135

  One of the most important verses of the Holy Qur'an, which has brought gender inequality to mind in the contemporary period, is Q 2: 282. According to this verse, the value of women's testimony is reduced by half compared to men. Describing women as mentally retarded, poor in memory, and unable to record events, the wide range of Muslim scholars have, willingly or unwillingly, provided interpretations of the Q 2:282 based on gender stereotypes. Despite the fact that these interpretations were very widespread until the fourteenth century A.H., the new updated interpretations have been offered in contemporary period partly because of emerging questions and doubts over Islamic teachings on women. Focusing on Al-Manār, Al-Mīzān and Min Waḥy Al-Qur'ān, the authors will prepare a comparative study of all different interpretations that have been projected around the holy verse Q 2:282. This study illustrates that the authors of the above-mentioned exegesis have tried to provide new understandings of the holy verse, which are appropriate to modern questions and needs of Muslim world.

  Keywords: Gender Equality, Gender Discrimination, Comparative Interpretation, Sheikh Muhammad Abduh, Muhammad Hussein Tabātabāei, Muhammad Hussein Fadlallāh
 • Mahdi Farahani *, Jafar Taban, Seyyed Karim Khoobbin Khoshnazar Pages 137-164

  In this library research method paper written in descriptive-analytical method the aim is to closely investigate tاe phenomenon of orientation to religious superstition and recognizing the factors persuading people to this phenomenon based on Quran . Factors such as profiteering, etc,… defending the favorite religion and weakening religions of cons, corruption in religion, religious tyranny and … sometimes superstitions such as heresy, distortion, syllogism, following Mutashabihat or the intentional or inadvertent mistakes of the listener or the transmitter are born due to weakness of belief. Sometimes it is even possible that extremism or neglect in matters such as rationalism or quoting, religious negligence or idolizing people could lead to creation of religious superstitions. Undoubtedly recognizing the reasons behind the birth and orientation to superstition is the main and crucial step in pathology of this negative phenomenon, providing preventive methods for religious societies and strengthening the understanding of whole religious population so that they can avoid superstitions and disengage religion and religiosity of this incongruous factor. Thus rationality and believe in God besides strengthening the knowledge and understanding of ourselves as well as following the teachings of religious leaders are the only ways to conquer this destroying evil.

  Keywords: orientation to superstition, distortion(Tahrif), hyperbole, invention(Bid&rsquo, ah), syllogism
 • Zahra Kafaei Jalili Fard, Shadi Nafisi, Nosrat Nilsaz Pages 165-189

  Jihad is one of the important Islamic pillars that to be noticed in Quran and Traditions of Imams. Therefore commentators and lawyers write about this very much. Lawyers and many primitive commentators approve 2 kinds of jihad even some of them behoove 2 kinds of jihad. Elementary jihad and defensive jihad. In 2 recent century for important subjects that humans encounter with them for example freedom of opinion, a group of commentator deny elementary jihad and another group accept that implicitly then analyze the fact of elementary jihad because they want to solve the contrast between elementary jihad and freedom of opinion and explicate elementary jihad to 4 kinds of defensive jihad. . 1- Elementary jihad for defensive of humanities nature. 2- Elementary jihad as advance far. 3- Elementary jihad for removing of obstacles in guidance way or Liberator jihad. 4. Elementary jihad as denying superstition.This research deals with for views or theories in descriptive an analytical method and don’t know any of them completely. Because they could not solve the mention contrast comprehensively.

  Keywords: Elementary Jihad, Defensive of humanities nature, Liberator jihad, Advance far, Freedom of opinion
 • Isa Isazadeh *, Yaser Abouzadeh Gatabi Pages 191-220

  Education is one of the most crucial goals and concerns of the religions, which has been heeded by divine books such as the Qur’an and Old Testament. Thus, it has been carefully pursued by the Qur’anic exegetes in both Shi’ite and Sunni schools. According to religious teachings, God and His prophets, as the main custodians of human training, have tried to religiousely educate the people in various ways. The present article has endeavored to introduce these custodians through a descriptive-analytical method, considering the Qur’anic exegetes’ viewpoints from the two Sunni and Shi’ite schools. In the following and by pointing out their educational methods, it has analyzed and evaluated these two groups’ manners, taking a religious studies approach. As the results of the conducted studies, while examining the viewpoints of both schools’ exegetes, as well as the texts of the Qur’an and Old Testament, it can be noted that God and His prophets have been introduced as the main custodians of religious education in both traditions. In addition, both traditions are common in conveying the methods of religious education. However, there are some notable differences. The Qur’an mentions the spiritual education’s custodians as uswa (good example) ones, while the Old Testament, on the contrary, has even attributed some discreditable mistakes to them. Moreover, in the Qur’anic accounts, God and His prophets have taken care of the resurrection and the divine rewards and punishments more than in the Old Testament. It can be thus concluded that the methods of religious education in the Qur’an are richer and more comprehensive than those mentioned in the Old Testament.

  Keywords: Qur’an, Old Testament, God, prophets, religious education, Qur’anicexegetes
 • Fateme Asaee, Kavous Roohi * Pages 221-248

  Free will or determinism is a debate that has engaged Muslims' minds since the first years of the rise of Islam and led to the emergence of various theological theories. There are three fundamental approaches to this issue. According to the first view, man is subject to determinism. Based on the second theory, man has freedom of will. The third theory, developed by the Imamiyyeh, is the proof of God's Providence and man's providence simultaneously. Under this view, the apparent contradiction between man's providence and God's Providence is solved, and man's freedom of will is proved parallel to God's will. The current study, which was prepared by the library (desk) collection method and descriptive-analytical and critical processing, seeks to present the statement of free in the determinism and free will through the review, analysis, and critique of these three theological views and their manifestation in the interpretations given by verse 30 of Surah Al-Insan (Man), and reveal the falseness of other statements. The study's findings indicate that the most important criticism on determinists is the disregard for divine wisdom, and the most fundamental objection to the delegation theory is to limit the power and ownership of God.

  Keywords: Verse 30 of Surah Al-Insan, Al-Amr-u Bayn Al-Amrayn, Free Will, Determinism, Destiny, Tafwîz
 • Saeed Azizi *, Ali Rad Pages 249-277

  The appearance of some verses of the Holy Quran is such that it indicates the impatience,disobedience and rebellion of Prophet Younus(A.S) in carrying out his mission and the Holy Prophet(PBUH)has been forbidden to be like him.This issue has caused that Imam to be accused of sin and infallibility in the eyes of some Muslims.On the other hand, the commentators and hadith scholars of Shitte and Sunni tried to provide a correct interpretation of the verses of the Qur'an and the narrations and to reveal the weakness of this notion.Based on the results of this research, Imamieh commentators have presented two approaches in response to the Questions of infallibility.A) Abandoning the superior action, b) perception of the event before the mission of Younus(AS). A wide range of Sunni commentators have also expressed the two approaches, but some have chosen the approach of Younus(AS). In this paper, three approaches are evaluated and at the end, the selected theory is presented. The results of evaluation and critique of the mentioned approaches indicate that the only acceptable approach to the verses of the Qur'an is the theory of "abandoning the superior action" which has been proposed by most of the Shitte and Sunni commentators.

  Keywords: Prophet Younus (AS), chastity, Quranic Questions, Interpreters' Approach, Theological Interpretation, Comparative Interpretation
 • Lotfali Abdollahi Vashan*, Majid Maaref, Sayyid Husayn Husayni Bujdani, |Samaneh Zarei Husaynabad Pages 279-307

  To study the inimitability of the Qur’an, many Qur’anic exegetes have obviously paid more attention to its lexical and rhetorical features. However, it should not be forgotten that an important aspect of inimitability of the Qur’an can also be considered related to its content, which in its turn correlates to the inner meanings of the Qur’an. What can be deduced from the comparison shows that attention to this specific aspect of inimitability has been associated with strengths and weaknesses over the centuries. Accordingly, the present study tries through an analytical-comparative approach to examine the examples of the inimitability of the content of the Qur’an from the perspective of Shi’ite and Sunni scholars. Comparing the two viewpoints, one can recognize that although these two groups do not differ much in expressing the dimensions of the inimitability of the Qur’anic contents, the main discrepancy between them seems related to the type of attention to these examples. In addition, Sunni exegetes have paid more attention to this aspect in the first centuries, while their Shi’ite colleagues have mostly heeded these examples in contemporary times. Of course, a more careful study of the viewpoints of Shi’ite and Sunni scholars shows that there are some differences between them in the examples of contents and issues related to them. For example, one can refer to a case such as buṭūn (ventricles) of the Qur’an that, although its instances are quoted in the Sunni narrations, with a slight omission from the Prophet (PBUH) or his companions, do not raise a significant issue, however, the Shi’ites have paid special attention to it.

  Keywords: Inimitability of the Qur’an, inimitability of content, semantic inimitability, Shi’ite exegetes, Sunni exegetes
 • Soheila Pirouzfar *, Fahimeh Jamali Rad Pages 309-335

  The criteria determining the importance of the Koran to Koran Interpretation method in words context analysis of the text SummaryAbundance and variety of interpretative Quran with the Quran deductions and appearance of new thoughts and new scientific suppositions in the sacred area of Islam has causedmany challenges which necessitates the reference to the Koran and methodicalcomprehension of it more than before. Among different interpretative methods , the Koran to Koran interpretation,as the best method has developedand continued its evolutionary way ; however, lack of acceptable criteria has caused some errors and leads to the wrong interpretative perception of the Koran. So, this research based on principles and rules of the Koran comprehension presents some of the measures and criteria of the importanceof the Koran to Koran interpretation and concludes that ,by regarding them, a great part of disagreements will be settled among those interpretators emphasizing on this method.the Koran to Koran interpretation , the Koran comprehension, the criteria of importance , words context , style ,

  Keywords: nterpretation of the Qur 'an with theQur' an, the semantics of words, credit measurest, Qur 'an, Hadith, Rulls
 • sayed hosein mosavi, Amir Ahmad nezhad Pages 337-364

  The existence of some common features of the‌‌ ‌interpretation of the Shia and Sunni ‌in Al-Tibbyan shows author's motivation to write an approximate interpretation.This has been influential in the way of the quoting Interpretative traditions,‌especially the traditions of ahlul-Bait.In the following centuries, interpretive method of Al-Tibbyan wasused insome‌ Shiite interpretations, especially the MajmaaAl-Bayan.On the other hand, some Sunni scholars praise the moderate method of Tabarsi and as a result, MajmaaAl-Bayan is known an approximate interpretation, According to the age Al-Tibbyan and use of the Tusi interpretive ‌method by Tabarsi,‌this approach must be searched in al-Tibbyan.This study, by using the library method and text analysis, explores the approximate features of Quoting in these interpretations.Attention to non-Shi'a sources, the quoting of many traditions of Prophet and Imam Ali from Sunni sources, the restraint to the quoting of the primacy traditions of Ahlul-Bayt and the blaming Caliphs, and the Lack of quotation of the Shi'i teachings explicitly are among the approximate attributes of two interpretations. use of more resources, mentioning of the Shia and Sunni resources, especially the Shia, abundance of the Shiite traditions Below the verses, especially the traditions of superiority , including the differences of Majmaa Al-Bayan with al-Tibbyan.

  Keywords: Al-Tebayan fi Tafsir al-Quran, Sheikh Tusi, Majmaa Al-Bayan, Tabrasi, Approximate interpretation
 • Leila Khalaj *, Nikzad Iesazadeh Pages 365-387

  the evolution of collation in sunni interpretationsThe term "Comparison" has literally been applied parallel to the counterbalance, simultaneous and analogy, however, the application of comparing and analogy are mostly similar in examining the correspondence between the schools of thought. These methodologies help exploring pros and cons and ultimately the superiority of one over another. The findings indicate that before the second century there had been no signs of applying comparison in Sunni commentries methodologyEven there had been no mention to the contradictory view points regarding approved narrations among companions and then their descendantsIn the fourth century, with the establishment and development of other schools, such as Mu`tazily, a number of commentries began to consider some contradict opinions using counterbalance and simultaneous methoddology The drastic trend of political and social changes then led to the criticism by which the comparative methodology emerged This article has been written in a format of analysis and comparison to achieve a new and important way of better understanding and explanation.Keywords: Quran, comparative commentray, counterbalance commentray, simultaneous commentray, analogical commentray

  Keywords: Quran, comparative commentray, counterbalance commentray, simultaneous commentray, analogical commentray