فهرست مطالب

فصلنامه ابن سینا
سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 79، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/04
 • تعداد عناوین: 10
|
 • لیلا مختاری، طاهره باقرپور*، نعمت الله نعمتی صفحات 4-16
  زمینه و اهداف

  تغییر وضعیت آنتی اکسیدانی و تغییرات غلظت فاکتورهای التهابی از طریق فعالیت بدنی و مکمل ها به عنوان یک بحث مبهم برای محققین است. این پژوهش با هدف بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی همراه با ژل رویال بر سیستم اکسیداتیو بافت هیپوکمپ موش های صحرایی مبتلا به آلزایمر مدل تری متیلتین انجام شد.

  روش بررسی

  تعداد 60 سر رت نر بالغ به طور تصادفی به شش گروه شامل 1) کنترل سالم؛ 2)کنترل آلزایمر؛ 3) شم؛ 4) ژل رویال؛ 5) تمرین؛ و 6) تمرین+ژل رویال تقسیم شدند. گروه های تحت مداخله تمرین به مدت هشت هفته، سه جلسه تمرینات مقاومتی انجام دادند. همچنین گروه های مصرف کننده ژل رویال حل شده در نرمال سالین را به مدت هشت هفته با دوز روزانه mg/kg100 به صورت صفاقی دریافت کردند. به منظور بررسی تغییرات بیان ژن SOD، GPX و CAT بافت هیپوکمپ از تکنیک qRT-PCR استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بیان ژن SOD در گروه تمرین مقاومتی و همچنین گروه تمرین+ ژل رویال به نسبت گروه کنترل سالم افزایش معناداری داشت (001/0=p). بیان ژن GPX در گروه تمرین مقاومتی و همچنین تمرین+ ژل رویال به نسبت گروه کنترل آلزایمر و کنترل سالم افزایش معناداری داشت (001/0=p). در گروه تمرین+ ژل رویال به نسبت گروه کنترل سالم، افزایش معناداری در بیان CAT ایجاد شد (015/0=p). در گروه آلزایمر به نسبت گروه کنترل سالم کاهش معناداری در CAT وجود دارد (038/0=p).

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد ترکیب مداخله فعالیت ورزشی به همراه ژل رویال می تواند اثرات مثبت و مشهودتری بر سیستم آنتی اکسیدانی رت های آلزایمری بگذارد.

  کلیدواژگان: ژل رویال، تمرین مقاومتی، استرس اکسیداتیو، آلزایمر، رت
 • آمنه آقافتحی، امیر سرشین*، علیرضا رحیمی، عیدی علیجانی صفحات 17-27
  زمینه و اهداف

  غوطه وری در آب سرد یک روش مورد علاقه ورزشکاران در جهت تسریع در روند ریکاوری است. هدف این پژوهش تعیین تاثیر غوطه وری در آب سرد بر میزان لاکتات خون و شاخص های عملکردی متعاقب وهله های تکراری رقابت شبیه سازی شده بود.

  روش بررسی

  در این تحقیق نیمه تجربی، 12 تکواندوکار مرد شهرستان کرج به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه غوطه وری در آب سرد و گروه کنترل (ریکاوری غیرفعال) تقسیم شدند. آزمودنی ها در فواصل زمانی یک ساعت، سه مسابقه شبیه سازی شده تکواندو را انجام دادند. غوطه وری در آب سرد به صورت غوطه وری موضعی پاها در آب سرد با دمای 11 درجه سانتی گراد و به مدت 11 دقیقه، انجام شد. میزان لاکتات خون، شاخص خستگی، ضربان قلب و ضربات موفق پا اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس عاملی با اندازه گیری های مکرر، آزمون تی وابسته و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی داری 05/0p< تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که رقابت شبیه سازی شده منجر به افزایش معنی دار میزان لاکتات خون، شاخص خستگی، ضربان قلب و کاهش ضربات موفق پا شد (001/0>p). غوطه وری در آب سرد در کل مراحل پژوهش با کاهش لاکتات خون، شاخص خستگی، ضربان قلب و افزایش ضربات موفق نسبت به گروه کنترل همراه بود (001/0>p).
  کند.

  نتیجه گیری: با توجه به نتایج، به نظر می رسد که غوطه وری در آب سرد طی وهله های مسابقات تکراری می تواند به کاهش خستگی و بهبود عملکرد در تکواندوکاران کمک

  کلیدواژگان: ورزش، خستگی، غوطه وری
 • پیمان حاتمیان*، کاظم رسول زاده طباطبایی، پرویز آزادفلاح، جعفر حسنی صفحات 28-39
  زمینه و اهداف

  از آنجایی که خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی نقش مهمی در کاهش یا افزایش مشکلات روانشناختی افراد دارد، بنابراین پژوهش حاضر با هدف وارسی کیفی عوامل خانوادگی موثر بر تنظیم هیجان در جامعه ایرانی انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع تحلیل محتوای کیفی استقرایی و به شیوه تحلیل نهفته بود. جامعه آماری شامل متخصصان و صاحبنظران تنظیم هیجان در ایران بود که با روش نمونه گیری هدفمند تا حد اشباع با 11 نفر از متخصصان، مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد.

  یافته ها

   تحلیل یافته ها منجر به دو طبقه اصلی فرآیندهای ارتباطی کارآمد در خانواده و فرآیندهای ارتباطی ناکارآمد در خانواده و همچنین شش زیر طبقه شد. زیر طبقات عواملی از قبیل روابط موثر خانوادگی، سبک های والدگری تنظیم کننده هیجان، جو عاطفی امن و حمایت در خانواده، روابط نامناسب درون خانواده، سبک های والدگری زمینه ساز بدتنظیمی هیجان و ناامنی و عدم حمایت در خانواده را شامل می شود.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که هم فرآیندهای ارتباطی کارآمد و هم فرآیندهای ارتباطی ناکارآمد در خانواده می توانند به دو شکل متفاوت بر شیوه تنظیم هیجان افراد تاثیر بگذارند. بنابراین به مشاوران و درمانگران حوزه خانواده توصیه می شود به این مسیله توجه ویژه ای داشته باشند.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، خانواده، مطالعه کیفی
 • فرشته میرزایی*، علی دلاور، فاطمه قائمی، فریبرز باقری صفحات 40-49
  زمینه و اهداف

  روابط زناشویی از مهمترین عناصر تحکیم بنیاد خانواده هستند. تاب آوری، سلامت روان و حمایت اجتماعی می توانند از متغیرهای مهم در پیشگیری از دلزدگی زناشویی باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی تاب آوری فردی در رابطه بین سلامت روان و حمایت اجتماعی ادراک شده با دلزدگی زناشویی در زنان نابارور بود.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نوع همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل زنان نابارور مراجعه کننده به بخش ناباروری یکی از بیمارستان های شهر تهران درسال 1399-1398 بود. از طریق نمونه گیری در دسترس 361 نفر برای شرکت در مطالعه، انتخاب شدند. پرسشنامه دلزدگی زناشویی، پرسشنامه تاب آوری، پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده و پرسشنامه سلامت عمومی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. در پژوهش حاضر، برای تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

   طبق نتایج حاصل، بین سلامت عمومی (56/0)، حمایت اجتماعی (55/0) و تاب آوری (61/0) با دلزدگی زناشویی رابطه منفی معنادار در سطح 01/0 وجود دارد. همچنین تاب آوری در رابطه بین سلامت روان و حمایت اجتماعی ادراک شده با دلزدگی زناشویی در زنان نابارور دارای نقش میانجی بود (05/0>p).

  نتیجه گیری

  طبق نتایج، متغیر تاب آوری فردی در نقش تعدیل کننده بر رابطه بین سلامت روان و دلزدگی زناشویی زنان نابارور اثر مثبت دارد. به عبارت دیگر، سلامت روان در سطوح بالای تاب آوری فردی، کاهش دلزدگی زناشویی این افراد را پیش بینی می کند.

  کلیدواژگان: ازدواج، سلامت روان، حمایت اجتماعی، تاب آوری، ناباروری
 • تکتم اکبری خلج، نگار سنگ سفیدی، وحید فکور، جمشید جمالی، وحید قوامی* صفحات 50-59
  زمینه و اهداف

  تصادفات در سال های اخیر یکی از عوامل اصلی مرگ و میر بوده و پیامدهای سنگین اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار داده است. با توجه به این که ایران یکی از کشورهای دارای بیشترین موارد جراحات و مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی است و این موضوع سبب تخصیص حجم قابل توجهی از اعزام های اورژانس پیش بیمارستانی به تصادفات می شود، در این مطالعه قصد داریم به بررسی و پیش بینی روند تعداد اعزام های حوادث ترافیکی اورژانس پیش بیمارستانی درون شهری مشهد بپردازیم.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر یک مطالعه طولی گذشته نگر بوده و شامل تعداد اعزام های حوادث ترافیکی اورژانس پیش بیمارستانی شهر مشهد از ابتدای سال 2009 تا انتهای سال 2018 است. روش آماری به کار رفته در این تحقیق روش های سری زمانی بود و کلیه تجزیه و تحلیل ها توسط نرم افزار آماری R انجام گردید.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد 6/74% تعداد مجروحین اعزام ها مربوط به مردان و 4/25% مربوط به زنان است. همچنین میانگین سنی مجروحین 3/16±5/30 سال بوده و 3/70% مجروحین را افراد زیر 35 سال تشکیل داده اند. مدل آریما فصلی (0،1،1)(0،1،3) به عنوان بهترین مدل انتخاب و برای مدت سه سال این تعداد پیش بینی گردید.

  نتیجه گیری

   مدل سری زمانی آریما فصلی (0،1،1)(0،1،3) به عنوان بهترین مدل از بین سایر مدل ها انتخاب گردید و پیش بینی تعداد اعزام های حوادث ترافیکی اورژانس پیش بیمارستانی شهر مشهد برای سه سال آینده روند ثابتی را نشان داد.

  کلیدواژگان: حوادث ترافیکی، خدمات فوریت های پزشکی، سری زمانی، پیش بینی
 • سید هادی حسینی، محمد عرب*، لیلا کیکاوسی آرانی صفحات 60-69
  زمینه و اهداف

  مدیریت ایمنی فرآیند تعیین، تحلیل، تخمین و پیشگیری از خطرات است و بیمارستان ها به دلیل حساسیت زیاد و انتظارات ذی نفعان، نیازمند ارزیابی آن هستند؛ لذا این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت مدیریت ایمنی در حوزه های ستادی و بالینی بیمارستان ها به انجام رسید.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در 10 بیمارستان در دسترس وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1397 با حجم نمونه 124 نفر انجام پذیرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه 115 سوالی در دو حوزه ستادی (کمیته ایمنی و حوادث، سازمان و ساختار) و بالینی (اتاق عمل و بخش های بستری) بود که روایی و پایایی آن به تایید رسید.

  یافته ها

  وضعیت کلی مدیریت ایمنی در 10 بیمارستان، «متوسط» ارزیابی شد. اختلاف میان میانگین امتیازات بخش های بستری از نظر آماری معنی دار بود (003/0=p). همچنین این امتیازات با درصد اشغال تخت بیمارستان ها ارتباط معکوس و معنی دار داشتند (011/0=p)؛ و نیز با مجموع امتیاز کمیته ایمنی و حوادث، ارتباط مستقیم و معنی دار مشاهده گردید (005/0=p).

  نتیجه گیری

   برای تقویت مدیریت ایمنی در بخش های بستری لازم است که مراجعات، مدیریت شده و با ظرفیت خدمت رسانی بخش ها هماهنگ گردد. همچنین بهبود فعالیت های ستادی (کمیته ایمنی و حوادث) با توجه به ارتباط معنادار و مستقیم آن با مدیریت ایمنی در بخش های بالینی، ضروری است.

  کلیدواژگان: مدیریت ایمنی، مدیریت بیمارستانی، بیمارستان های دانشگاهی
 • فاطمه عباس زاده، محمدکاظم فخری*، قدرت الله عباسی صفحات 70-76
  زمینه و اهداف

  اختلال اضطراب اجتماعی دختران، اختلالی شایع، پیچیده و ناتوان کننده بوده و درصورت درمان نشدن تداوم می یابد. نوجوانان با اختلال اضطراب اجتماعی در عملکرد تحصیلی و سلامت روان آسیب می بینند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حساسیت اضطرابی وتکانشگری در دختران نوجوان دارای اختلال اضطرابی انجام شد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش جامعه آماری  شامل کلیه دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهرهای ساری، بابل و قایمشهر در سال 99-98 بودند. انتخاب نمونه به صورت نمونه گیری هدفمند از بین مراکز مشاوره که واجد شرایط بودند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه حساسیت اضطرابی، پرسشنامه تکانشگری و پرسشنامه اضطراب اجتماعی استفاده شده است. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در 8 جلسه بر روی گروه آزمایش اعمال شد و در نهایت از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور معنا داری باعث کاهش حساسیت اضطرابی و تکانشگری دختران نوجوان دارای اختلال اضطراب اجتماعی بوده و به کاهش نمرات حساسیت اضطرابی وتکانشگری در پس آزمون منجر گشته است (05/0>p).

  نتیجه گیری

   درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند برای حل مشکلات دختران نوجوان دارای اختلال اضطراب اجتماعی در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، دختران نوجوان، تکانشگری، اضطراب اجتماعی
 • فرزین باقری شیخانگفشه*، معصومه آریانی پور، وحید صوابی نیری، شهرزاد شایان فر، فاطمه عسگری صفحات 77-86
  زمینه و اهداف

  طی همه گیری کووید-19 کادر درمانی بیمارستان ها به علت بی خوابی، فرسودگی و فشار کاری، اضطراب زیادی را تجربه کردند که موجب کاهش سلامت روان آنها شد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تاب آوری و خودکارآمدی در ارتقای سلامت روان کادر درمانی طی همه گیری کووید-19 انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه مروری با جستجو در عنوان و چکیده مقالات منتشر شده در پایگاه های علمی معتبر بین المللی نظیر گوگل اسکالر، پابمد، ساینس دایرکت و اسکوپوس در سال های 2020 (از ماه فوریه) و 2021 (تا ماه جولای) انجام گرفت. 26 مقاله نهایی برای بررسی جامع و استخراج داده ها انتخاب شدند. از چک لیست پریزما برای بررسی و کنترل کیفیت مقالات استفاده شد.

  یافته ها

   پرستاران و پزشکانی که از تاب آوری و خودکارآمدی بالایی برخوردار بودند از نظر سلامت روانشناختی در وضعیت خوبی قرار داشتند. عواملی مانند سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سابقه شغلی و فعالیت در بخش ویژه کووید-19 بر میزان تاب آوری و خودکارآمدی کادر درمانی طی شیوع کووید-19 تاثیرگذار بود. همچنین اضطراب، استرس پس از سانحه، افسردگی، بی خوابی و فرسودگی شغلی از شایع ترین اختلالات ایجاد شده توسط کووید-19 در پرستاران و پزشکان در این همه گیری بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به این که در دوران بعد از کرونا نیز شاهد بروز اختلالات گسترده روانشناختی مانند استرس پس از سانحه و فرسودگی شغلی در کادر درمانی بیمارستان ها هستیم، لازم است کارگاه ها و همایش هایی در جهت افزایش تاب آوری و خودکارآمدی کادر درمانی بیمارستان ها اتخاذ گردد.

  کلیدواژگان: تاب آوری روانی، خودکارآمدی، سلامت روان، کادر درمانی، کووید-19
 • بابک جعفری* صفحات 87-93

  اختلال دو قطبی از اختلالات جدی روانپزشکی با ماهیتی عود کننده و گاهی مزمن است و در اکثر موارد نیاز به درمان و مراقبت طولانی مدت و مادام العمر دارد. بدیهی است که این بیماران نیز ممکن است به دلیل بیماری های جسمی و اقدامات تشخیصی و درمانی، از جمله جراحی، به بستری در بیمارستان های عمومی و بیهوشی نیاز پیدا کنند. در این گزارش بیمار مردی 51 ساله با سابقه 17 سال ابتلا به اختلال دوقطبی نوع یک بستری در یک بیمارستان روانپزشکی شرح داده می شود که در دوره عود شدید علایم مرحله شیدایی به دلیل شکستگی مچ دست تحت عمل جراحی قرار گرفته است. نکته مهم و اساسی در این مورد کاهش کامل علایم شیدایی بعد از عمل جراحی و ریکاوری از بیهوشی است.

  کلیدواژگان: اختلال دو قطبی، دوره شیدایی، عمل جراحی
 • کامیاب علیزاده، رضا اسلامی* صفحات 94-99
|
 • Leila Mokhtari, Tahereh Bagherpour*, Nematollah Nemati Pages 4-16
  Background and aims

   Changes in the antioxidant status and changes in the concentration of inflammatory factors through physical activity and supplements are a vague argument for researchers. The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of resistance training (RT) with royal jelly (RJ) on the oxidative system of hippocampal tissue in rats with Alzheimer's disease (AD) induced by trimethylettin.

  Methods

  A total of 60 adult male rats were randomly divided into six groups: 1) Healthy control; 2) AD control; 3) Sham; 4) RJ; 5) RT; and 6) RT+RJ. The RT groups performed three sessions of RT for eight weeks. The RJ groups received 100mg/kg/day RJ dissolved in normal saline by intraperitoneal injection for eight weeks. qRT-PCR technique was used to evaluate changes in SOD, GPX, CAT gene expression of hippocampal tissue.

  Results

  The results showed that the expression of SOD gene in either the RT and the RT+RJ groups had a significant increase compared to the healthy controls (p=0.001). GPX gene expression in either the RT and the RT+RJ groups was significantly increased compared to the AD controls as well as healthy controls (p=0.001). There was a significant increase in CAT expression in the RT+RJ group compared to the healthy controls (p=0.015). There was a significant decrease in CAT in the AD controls compared to the healthy controls (p=0.038).

  Conclusion

  It seems that the combination of exercise intervention with RJ may have more positive and obvious effects on the antioxidant system in rats with AD.

  Keywords: royal jelly, Resistance Training, Oxidative, Alzheimer Disease, Rats
 • Ameneh Aghafathi, Amir Sarshin*, Alireza Rahimi, Eidi Alijani Pages 17-27
  Background and aims

  Cold-water immersion (CWI) is a favorite method for athletes to accelerate the recovery process. The aim of this study was to investigate the effect of CWI on blood lactate levels and functional indicators after the repetitive sessions of simulated competition.

  Methods

  In this quasi-experimental study, 12 male taekwondo practitioners of Karaj city by available sampling were selected. They were randomly divided into CWI group and control group (inactive recovery). Subjects performed three simulated taekwondo competitions at one-hour intervals. CWI was performed by local immersion of feet in cold water at 11°C for 11 minutes. Blood lactate levels, fatigue index, heart rate and successful leg kicks were measured. Data were analyzed using analysis of variance using repeated measures factor analysis of variance, dependent t-test, and Bonferroni post hoc test at p<0.05.

  Results

  The results showed that the simulated competition led to significant increase in blood lactate, fatigue index, heart rate, and decreased successful leg kicks (p<0.001). CWI in all stages of the study was associated with decreased blood lactate, fatigue index, heart rate, and increased successful leg kicks compared to the control group (p<0.001).

  Conclusion

  According to the results, it seems that CWI during repetitive competitions can help reduce fatigue and improve performance in taekwondo players.

  Keywords: Sport, Fatigue, Immersion
 • Peyman Hatamian*, Kazem Rasoulzadeh Tabatabaei, Parviz Azadfallah, Jafar Hasani Pages 28-39
  Background and aims

  Since the family as a social institution plays an important role in reducing or increasing the psychological problems of individuals; therefore, the present study was done with the aim of  qualitative analysis of family factors affecting emotion regulation in Iranian society.

  Methods

  A qualitative study through inductive content analysis and analysis of latent content was performed. The statistical population included specialists and experts in the field of emotion regulation in Iran. Semi-structured interviews were conducted with purposive sampling method with saturation of 11 specialists.

  Results

  The analysis of findings led to two main categories of efficient communication processes in the family and dysfunctional communication processes in the family. The results were also divided into six subcategories, including effective family relationships, parenting styles emotion regulation, safe emotional atmosphere andsupport in the family, inappropriate relationships within the family, parenting styles emotion dysregulation and insecurity, and lack of support in the family.

  Conclusion

  The results showed that both efficient communication processes and dysfunctional communication processes in the family they can affect the way people regulate their emotion in two different ways. Therefore, family counselors and therapists are advised to pay special attention to this issue.

  Keywords: Emotion Regulation, Family, Qualitative Research
 • Fereshteh Mirzaei*, Ali Delavar, Fatemeh Ghaemi, Fariborz Bagheri Pages 40-49
  Background and aims

  Marital relationships are one of the most important elements in strengthening the family foundation. Resilience, mental health, and social support can be important variables in preventing marital boredom. The aim of this study was to investigate the mediating role of resilience in the relationship of mental health and perceived social support with marital boredom in infertile women.

  Methods

  The present study was a correlational and structural equation modeling type. The statistical population included infertile women referring to the infertility ward of a hospital in Tehran in 2019-2020. Through available sampling, 361 people were selected to participate in the study. The couple burnout measure, the resilience questionnaire, the perceived social support questionnaire, and the general health questionnaire were used to collect data. In the present study, Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used to analyze the data.

  Results

  There is a significant negative relationship between general health (0.56), social support (0.55), and resilience (0.61) with marital boredom at the level of 0.01. Also, resilience had a mediating role in the relationship of mental health and perceived social support with marital boredom in infertile women (p<0.05).

  Conclusion

  According to the results, the individual resilience as a moderating variable has a positive effect on the relationship between mental health and marital boredom in infertile women. In other words, mental health at high levels of resilience predicts a reduction in marital boredom.

  Keywords: Marriage, Psychological Resilience, Mental Health, Infertility, Social Support
 • Toktam Akbari Khalaj, Negar Sangsefidi, Vahid Fakoor, Jamshid Jamali, Vahid Ghavami* Pages 50-59
  Background and aims

  In recent years, accidents have been a major cause of death and have had serious social, cultural, and economic consequences for human societies. Given that Iran is one of the countries with the highest number of injuries and deaths in traffic accidents, and this issue leads to the allocation of a significant volume of prehospital emergency dispatches to accidents. In this study we reviewed and examined the number of dispatches for pre-hospital emergency services to the traffic accidents in Mashhad city.

  Methods

  The present study was a retrospective longitudinal study and included the number of dispatches for prehospital emergency traffic accidents in Mashhad from the beginning of 2009 to the end of 2018. The statistical method used in this research was time series methods, and all analyzes were performed by R statistical software.

  Results

  The results showed that 74.6% of the injured were men and 25.4% were women. The mean age of the injured was 30.5±16.3, and 70.3% of the injured were under 35 years old. The seasonal time series ARIMA model (0,1,3) (0,1,1) was selected as the best model, and this number predicted for three years.

  Conclusion

  The seasonal ARIMA model (0,1,3) (0,1,1) was the best model among others, and the forecast of the number of dispatches for prehospital emergency accidents in Mashhad showed a constant trend for the next three years.

  Keywords: Traffic Accidents, Medical Emergency Services, Time Series, Forecasting
 • Seyed Hadi Hosseini, Mohammad Arab*, Leila Keikavoosi-Arani Pages 60-69
  Background and aims

  Safety management is the process of determining, analyzing, estimating, and preventing risks, and hospitals need to evaluate it due to the high sensitivity and stakeholder expectations. Therefore, this study was conducted to evaluate the status of safety management in the selected hospitals’ headquarter and clinical settings.

  Methods

  This descriptive-analytical study was performed in 10 available hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences in 2018 with a sample size of 124 people. Data collection tool was a 115-item questionnaire in two areas: headquarters (safety and accident committee, organization, and structure) and clinical setting (operating room and inpatient wards), and its validity and reliability was approved.

  Results

  The general status of safety management in 10 hospitals was assessed as "moderate", the difference between the mean scores of hospital wards was statistically significant (p=0.003). These scores were inversely and significantly related to the hospital bed occupancy rate (p=0.011), and also a direct and significant relationship was observed between the total scores of the safety and the accidents committee (p=0.005).

  Conclusion

  To strengthen safety management in the inpatient wards, it is necessary that the referrals be managed and coordinated with the service capacity of wards. It is also necessary to improve the activities of headquarter (the safety and accident committee) due to its direct significant relationship with safety management of clinical wards.

  Keywords: Safety Management, Hospital Administration, University Hospitals
 • Fatemeh Abbaszadeh, MohammadKazem Fakhri*, Ghodratollah Abbasi Pages 70-76
  Background and aims

  Girls' social anxiety disorder is a common, complex , and debilitating disorder that persists if left untreated. Adolescents with social anxiety disorders suffer from poor academic performance and mental health. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on anxiety sensitivity and impulsivity in adolescent girls with anxiety disorder.

  Methods

  In a quasi-experimental study with pre-test and post-test design and control group, the statistical population consisted of all students who referred to counseling centers in Sari, Babol, and Ghaemshahr in 2019-2020. The sample selection was done by purposive sampling from counseling centers that were eligible and were randomly assigned into two experimental (n=15) and control (n=15) groups. Anxiety sensitivity questionnaire, impulsivity questionnaire, and social anxiety questionnaire were used to collect data. ACT was applied to the experimental group in eight sessions and finally post-test was taken from both groups.

  Results

  The results showed that ACT significantly reduced anxiety sensitivity and impulsivity in adolescent girls with social anxiety disorder. This led to a decrease in anxiety sensitivity and impulsivity scores in the post-test (p<0.05).

  Conclusion

  ACT can be considered as a suitable treatment to solve the problems of adolescent girls with social anxiety disorder.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Female Adolescents, Impulsivity, Social Anxiety
 • Farzin Bagheri Sheykhangafshe*, Masoumeh Arianipour, Vahid Savabi Niri, Shahrzad Shayanfar, Fatemeh Asgari Pages 77-86
  Background and aims

  During the COVID-19 pandemic, hospital staff experienced severe anxiety due to insomnia, burnout, and work stress, which reduced their mental health. In this regard, the present study aimed to investigate the role of resilience and self-efficacy in promoting the mental health of medical staff during the COVID-19 pandemic.

  Methods

  This review was done by searching in the titles and abstracts of articles published in reputable international scientific databases such as Google Scholar, PubMed, Science Direct, and Scopus from February 2020 to July 2021. Finally, 26 articles were selected for comprehensive review and data extraction. The PRISMA checklist was used to review and control the quality of articles.

  Results

  Nurses and physicians with high resilience and self-efficacy were in good mental health. Factors such as age, gender, marital status, work history, and working in the COVID-19 wards affected the resilience and self-efficacy of the medical staff during the outbreak of COVID-19. Additionally, anxiety, post-traumatic stress disorder (PTSD), depression, insomnia, and burnout were also the most common disorders caused by COVID-19 in nurses and physicians in the pandemic.

  Conclusion

  Since we also see the occurrence of widespread psychological disorders such as PTSD and burnout in the medical staff of hospitals in the post-corona era, it is necessary to organize workshops and conferences to increase the resilience and self-efficacy of medical staff.

  Keywords: Psychological Resilience, Self Efficacy, Mental Health, Medical Staff, COVID-19
 • Babak Jafari* Pages 87-93

  Bipolar disorder is one of the serious psychiatric disorders that has recurrent and sometimes chronic nature and in most cases requires long-term and lifelong treatment and care. It's obvious that due to physical illness and diagnostic as well as therapeutic measures like surgery, these patients may also require hospitalization and anesthesia in general hospitals. In this report, we described a 51-year-old patient with a 17-year history of bipolar type 1 disorder admitted to a psychiatric hospital and during a period of severe recurrence of manic symptoms underwent surgery due to a wrist fracture. In this case, the important and fundamental point was the complete reduction of manic symptoms after surgery and recovery from anesthesia.

  Keywords: Bipolar Disorders, Manias, Surgery
 • Kamyab Alizadeh, Reza Eslami* Pages 94-99