فهرست مطالب

علوم و فناوری بذر ایران - سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 25، بهار 1401)
 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 25، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علیرضا باقری*، فرزاد مندنی، آزاده گراوندی، سحر امیری صفحات 1-14

  پرایمینگ بذر یکی از روش های بسیار موثر در بهبود جوانه زنی و استقرار گیاهچه است. برای بررسی اثر اسمو و هیدرو پرایمینگ بر جوانه زنی شکل های مختلف گیاه همیشه بهار رقم پر پر (Calendula officinalis L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عامله در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در سال 1393 اجرا شد. صفات مربوط به جوانه زنی شکل های مختلف بذور همیشه بهار شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه و طول ساقه چه در شرایط تیمارهای آزمایش محاسبه بودند. نتایج نشان داد که بذر های هلالی شکل بیشترین درصد، سرعت و شاخص جوانه زنی را به ترتیب با مقادیر 51/75 درصد، 48/4 جوانه در روز و 97/18 در اسموپرایمینگ 6- بار از خود بروز دادند. علاوه بر این بررسی اثر اسمو و هیدروپرایمینگ نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی (56/75 درصد) در اسموپرایمینگ صفر و به مدت 8 ساعت هیدروپرایمینگ مشاهده شد. بیشترین سرعت جوانه زنی در تیمارهای هیدروپرایمینگ به ترتیب 8 و 16 ساعت با مقادیر 16/3 و 26/3 جوانه در روز بود. بیشترین شاخص جوانه زنی تیمارهای هیدروپرایمینگ نیز به ترتیب در 8 و 16 ساعت با مقادیر 22/12 و 75/11 ثبت شد. به طورکلی پرایمینگ می تواند در کاهش تاثیرات منفی عوامل مختلف در زمان جوانه زنی و پس از آن اثرگذار باشد. در مجموع نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از هیدرو و اسموپرایمینگ برای بذور هلالی شکل گیاه دارویی همیشه بهار بیشترین عملکرد جوانه زنی را به دنبال داشت.

  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، جوانه زنی، شکل بذر، بذر پرایم شده
 • جلیل عباسپور، بهروز صالحی اسکندری*، مریم منتظری نجف آبادی صفحات 15-26
  نیکل از عناصر کم مصرف ضروری است اما افزایش غلظت آن در محیط، جوانه زنی و رشد گیاهان را به مخاطره می اندازد. در مطالعه حاضر، اثر پرولین به صورت پیش تیمار و تیمار خارجی بر مراحل اولیه رشد خیار چنبر تحت تنش نیکل بررسی شد. بدین منظور، گروهی از بذور پس از خیساندن در غلظت های صفر و 10 میلی مولار پرولین به پتری دیش های حاوی غلظت های مختلف نیکل (صفر ، 2/0، 4/0 و 6/0 میلی مولار) منتقل شدند درحالی که در گروه دیگر تیمار پرولین هم زمان با غلظت های نیکل اعمال گردید. پس از 10 روز، شاخص های جوانه زنی بذر، رشد گیاهچه، مقدار پراکسیداسیون لیپید و نشت پذیری غشاء سلولی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد شاخص های جوانه زنی تحت تاثیر نیکل و پیش تیمار پرولین قرار نگرفت. حساسیت ریشه چه به افزایش غلظت نیکل بیشتر از ساقه چه بود و میزان مالون د آلدیید و نشت پذیری غشاء سلولی با بالا رفتن غلظت نیکل افزایش یافت. حضور پرولین، به همراه نیکل، به طور معنی داری باعث کاهش درصد و سرعت جوانی زنی شد و میانگین زمان جوانه زنی را افزایش داد. پیش تیمار پرولین در حضور تیمارهای نیکل باعث بهبود طول ریشه چه و نسبت ریشه چه به ساقه چه شد. اما افزودن پرولین خارجی باعث افزایش طول ساقه چه در غلظت پایین نیکل و گروه شاهد شد درصورتی که طول ریشه چه و نسبت آن ها را کاهش داد. حضور مداوم پرولین در محیط احتمالا با جذب آب توانایی جذب آن را توسط رویان کاهش داده اما پیش تیمار پرولین در مقایسه با حضور آن در محیط، به عنوان یک محلول سازگار و آنتی اکسیدانت، باعث بهبود مراحل اولیه رشد و کاهش خسارت ناشی از سمیت نیکل در گیاهچه خیار می گردد.
  کلیدواژگان: پیش تیمار، پایداری غشاء، جوانه زنی، ریشه چه، ساقه چه
 • نوید عباسی، حمیدرضا بلوچی*، علیرضا یدوی، امین صالحی صفحات 27-42
  به منظور بررسی تاثیر تنش کمبود آب و منابع کود نیتروژن بر خصوصیات جوانه‏زنی و بنیه بذرهای گندم رقم چمران آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس اجرا شد. در این آزمایش ابتدا بذرهای گندم در سه سطح تنش کمبود آب (آبیاری کامل، تنش کمبود آب در مرحله شیری و تنش کمبود آب در مرحله خمیری) و چهار سطح منابع کود نیتروژن (کود اوره 100 درصد نیاز گیاه، کود اوره 25 درصد به همراه نیتروکسین و نیتراژین، کود اوره 50 درصد به همراه نیتروکسین و نیتراژین، کود اوره 75 درصد به همراه نیتروکسین و نیتراژین) تولید شد. سپس کیفیت و بنیه بذرهای حاصل در دو آزمایش استاندارد جوانه‏زنی و پیری تسریع شده به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای آزمایش بر تمامی صفات اندازه‏گیری شده به جز درصد جوانه‏زنی معنی‏دار بود. تنش آب و منابع کود نیتروکسین و نیترازین به همراه اوره 25 درصد در ابتدای زوال منجر به افزایش غلظت پروتیین (39/12 درصد) شد و اما کمترین میزان نشاسته (85/20 درصد) تحت اثر متقابل تیمار کود نیتروکسین و نیتراژین به همراه 75 درصد اوره در زمان 48 ساعت زوال مشاهده شد. همچنین تنش کمبود آب منجر به افزایش غلظت، قندهای محلول و کاهش میزان آنزیم های آلفا آمیلاز دانه نیز شد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از تیمارهای تلفیقی کود اوره و کودهای زیستی در شرایط تنش برای تغذیه گیاه مادری، منجر به تولید بذرهایی با قوه نامیه بالاتر و متحمل تر به زوال شد.
  کلیدواژگان: بنیه بذر، تنش کمبود آب، تولید بذر، گندم، نیتروژن
 • زهرا پورامان، رضا تقی زاده*، داوود حسن پناه صفحات 43-52
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر کود وکوزیم حاوی جلبک دریایی بر بذور حقیقی هیبرید سیب زمینی حاصل از تلاقی دو رقم ساوالان و ساتینا، در شرایط نرمال و تنش کم آبی و درون شامه ای در آزمایشگاه شرکت فناوری زرع گستر آرتا در طی سال 1396 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل سه سطح پلی اتیلن گلیکول 6000 (صفر، 3- و 6- بار) به منظور اعمال تنش کم آبی و فاکتور دوم سه سطح وکوزیم (صفر، 30 و 60 میلی لیتر در لیتر)، بود. اثر تنش کم آبی بر روی تمامی صفات و اثر وکوزیم به غیراز درصد جوانه زنی بذور بر سایر صفات موردبررسی معنی دار بود. اثر متقابل تنش کم آبی× وکوزیم ازنظر همه صفات به غیراز طول ساقه معنی دار بود. طول ساقه براثر افزایش شدت تنش کم آبی کاهش یافت و بیشترین صدمه در تنش شدید ملاحظه گردید. بیشترین طول ساقه (67/4 سانتی متر) در سطح 30 میلی لیتر در لیتر کود وکوزیم مشاهده شد. تنش کم آبی باعث کاهش مقادیر همه صفات شد. بر اساس نتایج در شرایط تنش شدید اعمال 60 میلی لیتر در لیتر وکوزیم می تواند باعث بهبود درصد جوانه زنی، طول ریشه و ساقه شد ولی تاثیر معنی داری بر وزن و تعداد ریز غده نداشت. علاوه بر این در شرایط بدون تنش 60 میلی لیتر در لیتر وکوزیم می تواند باعث بهبود اکثر صفات شود.
  کلیدواژگان: تنش کم آبی، درون شیشه ای، کود زیستی، سیب زمینی
 • پریسا شیخ نواز جاهد، محمد صدقی*، رئوف سید شریفی، امید سفالیان صفحات 53-71
  به منظور بررسی اثر پرایمینگ بر جنبه های مختلف جوانه زنی بذور فرسوده کدو پوست کاغذی آزمایشی تحت تنش شوری به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تکرار در آزمایشگاه اجرا شد. تیمارها شامل سطوح مختلف فرسودگی (شاهد، 85% و 75% جوانه زنی شاهد) و تنش شوری (صفر، 75 و 150میلی مولار) و پرایمینگ (شاهد، هیدرو، جیرلین، Gr24، بنزیل آمینوپورین و اسپرمیدین) بود. بذرها به روش فرسودگی سریع به سطح بنیه مورد نظر رسید. صفات مورفولوژیک با استفاده از آزمون رشد گیاهچه مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات فیزولوژیکی شامل تحرک ذخایر لیپیدی ، رنگدانه های فتوسنتزی ، کربوهیدرات، شدت فتوسنتز، آلفاآمیلاز و میزان یون سدیم جذب شده مورد مطالعه قرار گرفتند.در بررسی صفات مربوط به جوانه زنی، تحرک ذخایر لیپیدی، کربوهیدرات، کلروفیل a، فتوسنتز و میزان سدیم، تنش شوری، فرسودگی و پرایمینگ منجر به ایجاد تغییر معنی دار آن ها نسبت به شاهد گردید. در حالی که در مورد وزن خشک ساقه چه و ریشه چه، کلروفیل b، و نسبت کلروفیل a/b تحت تاثیر شوری، فرسودگی و پرایمینگ تغییر معنی داری از نظر آماری نسبت بذور شاهد مشاهده نگردید. به طور کلی بیشترین تاثیر پرایمینگ بذور مربوط به جیبرلین در مورد صفات جوانه زنی و اسپرمیدین درمورد صفات فیزیولوژیک مشاهده شد.
  کلیدواژگان: پرایمینگ، جوانه زنی، تنش، بذر، خصوصیات فیزیولوژیک
 • کوروش رهبری، مهدی مدندوست*، فرهاد مهاجری، محمدرحیم اوجی صفحات 73-84

  زمان نامناسب برداشت باعث تولید بذر با کیفیت پایین می‏گردد، زیرا در این شرایط نشت مواد از پوسته بذر افزایش می‏یابد. بنابراین تعیین رطوبت‏ مناسب بذر در هنگام برداشت اهمیت بسزایی دارد. این پژوهش در دو سال شامل سال‏های 1397 و 1398 بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول سه رقم ذرت (Simon، AS71 و KSC703) و عامل دوم چهار زمان برداشت از نظر درصد رطوبت دانه (30 ، 35 ، 40 و 45 درصد) بود. نتایج نشان داد که بیشترین هدایت الکتریکی در تیمار برداشت زود هنگام با رطوبت 45 درصد و کمترین هدایت الکتریکی بذرهای ذرت در تیمار 30 درصد رطوبت در زمان برداشت مشاهده شد. برداشت زود هنگام با رطوبت 45 درصد سبب کاهش زنده‏مانی، درصد و سرعت جوانه زنی بذرهای ذرت گردید. بیشترین زنده‏مانی بذرهای ذرت در رطوبت 35 درصد در زمان برداشت در رقم AS71 مشاهده شد. جوانه‏ زنی بذرهای ذرت ارقام Simon و KSC703 در تیمار 30 درصد رطوبت در زمان برداشت با 35 و 40 درصد رطوبت اختلاف آماری معنی‏داری نشان نداد. تیمار 45 درصد رطوبت در زمان برداشت سبب تاخیر در سرعت جوانه‏زنی شده است. در مجموع با توجه به کاهش پاسخ جوانه‏زنی در رطوبت‏های بالا در زمان برداشت برای آزمون‏های استاندارد و پیری تسریع شده، رطوبت 30 و 35 درصد در زمان برداشت جهت تولید بذر با کیفیت برای ذرت توصیه می‏شود.

  کلیدواژگان: تترازولیوم، هدایت الکتریکی، ذرت، زمان برداشت
 • رضا کمائی، محمد کافی*، رضا توکل افشاری، سعید ملک زاده، جعفر نباتی صفحات 85-100
  به منظور شناسایی خصوصیات جوانه زنی توده های مختلف بذر پیاز ، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه بیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1398 اجرا شد. تیمارهای مورد مطالعه 29 توده بومی بذر پیاز مناطق مختلف ایران و دو رقم اصلاح شده به عنوان شاهد بود. نتایج نشان داد شاخص های طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن ریشه چه، وزن ساقه چه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه 1، شاخص بنیه 2، متوسط زمان جوانه زنی و هدایت الکتریکی در توده های مختلف بذر تفاوت معنی داری نشان دادند. همچنین نتایج خوشه بندی توده ها، بر اساس خصوصیات ظاهری نشان داد در میان 4 خوشه، خوشه ای که شامل 9 توده (هرسین، کوار، آذرشهر، بناب، یاسوج، قروه، سفید کاشان، سفید نیشابور و قولی قصه) بود دارای خصوصیات ظاهری بهتری از نظر وزن هزاردانه (میانگین 54/4 گرم)، طول دانه (میانگین 08/3میلی متر) و قطر دانه (9/1 میلی متر) بودند. همچنین بر اساس خصوصیات جوانه زنی، از میان شش خوشه تقسیم بندی شده، توده های بذر مناطق یاسوج، سفید کاشان، زرد درچه، ترکیه، طارم، سفید نیشابور و قروه دارای خصوصیات جوانه زنی بهتری بودند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت از میان خصوصیات ظاهری و جوانه زنی، توده های یاسوج، سفید کاشان و سفید نیشابور دارای کیفیت مطلوب تری از نظر وزن هزاردانه، طول دانه، قطر دانه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و هدایت الکتریکی بودند که می توان به عنوان توده های برتر جهت برنامه های اصلاحی معرفی گردند.
  کلیدواژگان: پیاز، جوانه زنی، خوشه بندی، سفید کاشان، یاسوج
 • طیبه السادات چراغی تخت چوبی، سید امیر موسوی*، احمد زارع، احمد کوچک زاده، قاسم پرمون صفحات 101-116

  اثر پیری تسریع شده بر روی جوانه زنی بذر شکر تیغال با استفاده از مدل های غیر خطی سیگمویید، دندانه ای، گامپرتز و ریچارد و همینطور هیدروتایم در توزیع های ویبول، نرمال و گامبل کمی سازی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل های آزمایشی شامل پیری بذر برای مدت (0، 24، 48، 72 و 96 ساعت) در رطوبت نسبی 100=RH، دمای (T) 40 درجه سلسیوس و هفت پتانسیل اسمزی (صفر، 2/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0-، 1-، 2/1- MPa) بود. نتایج آزمایش نشان داد که اثر متقابل میان پیری و تنش اسمزی روی درصد و سرعت جوانه زنی شکر تیغال معنی دار بود. صفات جوانه زنی بذر شکر تیغال با افزایش زمان پیری تار 72 ساعت افزایش یافت اما در تیمار 96 ساعت کاهش پیدا نمود. گامپرتز بهترین برازش را برای تیمار پیر نشده، 24 و 48 ساعت پیر شده ایجاد نمود و مدل سیگمویید برای 72 و 96 ساعت پیری بهترین برازش را نشان داد. در بین تمامی توزیع های مورد بررسی، توضیع نرمال مناسب ترین بود و بنابراین پتانسیل پایه (ψb) و ثابت هیدروتایم (θH) بر اساس آن به ترتیب MPa 68/0- و MPa h 6 براورد شدند. اگرچه پس از 96 ساعت تیمار پیری، ψb و θH یه ترتیب MPa 731/0- و MPa h 3/19 برآورد شدند. می توان نتیجه گرفت که بذرهای برداشت تازه شکرتیغال دارای درجاتی از خواب بذر هستند که در شرایط تیمار پیری خفیف تا متوسط برطرف شده اما پس از 72 ساعت، مکانیسم های پیر باعث ایجاد آسیب شده و کیفیت جوانه زنی کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: تنش اسمزی، زوال، گامبل
 • زهرا رضالو، سمیرا شهبازی*، حامد عسکری صفحات 117-130
  یکی از روش های پیش جوانه زنی (پرایمینگ)، بیوپرایمینگ با باکتری های محرک رشد به منظور افزایش جوانه زنی بذر و تحریک رشد گیاهچه است. در این پژوهش، اثرات مختلف پرتو گاما بر باکتری ها به عنوان موتانت، باکتری های پرتوندیده (وحشی) و شاهد و سپس تاثیر آن ها بر جوانه زنی و صفات رویشی بذور بررسی گردید. بذور منتخب شامل حبوبات، غلات و گیاهان باغی بودند. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شدند. نتایج نشان داد که جوانه زنی در بذور، واکنش مثبت به باکتری ها داشتند؛ اما بذر لوبیا، واکنش های متفاوتی نسبت به تیمارها داشت. واکنش بذور مختلف به باکتری های موتانت و وحشی متفاوت بود. نخود جوانه زنی صد درصدی با باکتری های محرک رشد به دست آورد. سویا، کتان، ماش، گندم و کاهو افزایش جوانه زنی بالاتری نسبت به شاهد داشتند. در دیگر صفات رویشی اندازه گیری شده نسبت به شاهد، در اثر باکتری ها، به ویژه باکتری-های موتانت مشاهده شد. اما به طور کلی می توان بیان کرد که تمام بذور در بیشتر صفات نسبت به شاهد افزایش داشته و واکنش مثبت نشان دادند.
  کلیدواژگان: بیوپرایمینگ، باکتری، جوانه زنی و گاما
 • سید مهدی موسوی، حشمت امیدی*، سید اسماعیل موسوی صفحات 118-145

  به منظور بررسی تاثیر تیمارهای زیستی بر شاخص های جوانه زنی، رشدی وفیزیولوژیک گیاهچه شنبلیله تحت تنش شوری طبیعی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران در سال 1397 اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل پیش تیمارهای زیستی در چهار سطح (کنترل، تلقیح با کود زیستی ازته ، تلقیح با کود زیستی فسفاته و تلقیح با تلفیقی از کودهای زیستی) و سطوح شوری طبیعی (نمک طبیعی دریاچه قم) در پنج سطح (صفر، 3 ، 6 ، 9 و 12 دسی زیمنس بر متر) بودند. نتایج نشان داد افزایش شوری باعث بیشتر شدن میانگین مدت زمان جوانه زنی شد و استفاده از تیمارهای کود زیستی فسفاته و تیمار تلفیقی منجر شد این شاخص در بالاترین سطح شوری نسبت به تیمار شاهد و در همان سطح شوری 22 درصد کاهش نشان دهد. شوری باعث کاهش ضریب جوانه زنی گردید و بیشترین میزان این شاخص (3/74) در شوری 3 دسی زیمنس بر متر تیمار تلفیقی به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد و در همان سطح شوری 89 درصد افزایش نشان داد. شوری کلروفیل کل را کاهش داد و تیمار زیستی ازته موجب گردید میزان کلروفیل کل در شوری صفر نسبت به همان سطح شوری در تیمار شاهد 155 درصد افزایش پیدا کند. پروتیین های محلول با افزایش شوری افزایش یافت و تیمار تلفیقی این شاخص را در بالاترین سطح شوری نسبت به تیمار شاهد 12 درصد افزایش داد. استفاده از تیمارهای زیستی با بالا بردن تولید آنزیم های آنتی اکسیدانت باعث شد اثر شوری تعدیل و کاهش یابد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدانت، پروتئین، طول گیاهچه، کلروفیل، کود زیستی
|
 • Alireza Bagheri *, Farzad Mondani, Azadeh Geravandi, Sahar Amiri Pages 1-14

  Seed priming is one of the most effective methods for improving germination and seedling establishment. In order to study the effect of priming on germination of different shapes of Marigold compact petal variety (Calendula officinalis L.), a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with three replications in 2014. The germination traits were calculated for different shapes of Marigold seedlings such as germination percentage, germination rate, seedling index, root length and shoot length. The results showed that crescent-shaped seeds exhibited the highest percentage, rate and germination index with 75.51%, 4.48 germination per day and 18.97%, respectively. In addition, the effect of osmo and hydro priming on seeds showed that the highest germination percentage (75.56%) was observed in zero bar of osmo priming and hydro priming of 8 hours. The highest germination rate in the hydro priming treatments was 8 and 16 hours, with values of 3.16 and 3.26 germination per day, respectively. The highest germination index of hydro priming treatments was recorded at 8 and 16 hours with values of 12.22 and 11.75, respectively. Priming action can be effective in reducing the negative effects of various factors during germination and afterwards. Overall, the results of this experiment showed that the use of osmo and hydro priming for the crescent-shaped seeds of Mrigold had the highest germination traits.

  Keywords: germination, Medicinal plants, Primed seed, Seed shape
 • Jalil Abaspour, Behrooz Salehi-Eskandari *, Maryam Montazeri-Najafabadi Pages 15-26
  Nickel is an essential microelement, but the increased concentration it in the medium disrupts the germination and growth of plants. In the present study, the effect of pretreatment and exogenous proline in the seedling growth of Cucumis melo under nickel stress was investigated. For this purpose, seeds were divided into two groups. In one group, seeds were sterilized for 24h, then they soaked in 0, 10 mM proline and finally cultured in different nickel concentrations. Another group seeds were soaked in deionized water for 24 hours and then cultured in petri dishes containing the same from one another concentrations of nickel and proline. All seeds were kept for 10 days, then measured germination, and growth parameters and membrane stability. The results showed that germination parameters were not affected by nickel. Radicle was more sensitive to Ni excess than hypocotyl. The amount of malondialdehyde increased with increasing nickel concentration. Add exogenous proline significantly reduces germination percentage and germination index but it increased mean germination time. Proline pretreatment in the presence of nickel treatments improved radical length, root to shoot ratio. But the addition of exogenous proline increased hypocotyl length while radical length and their ratio decreased in lower exposure levels. However, exogenous proline reduced lipid peroxidation and membrane permeability more than similar treatments under nickel treatments. Proline, as a pretreatment as a compatible solution and antioxidant, improves the early stages of growth and reduces the damage caused by nickel toxicity in the early stages of cucumber seedling growth.
  Keywords: germination, Hypocotyl, membrane stability, Pretreatment, Radical
 • Navid Abbasi, Hamidreza Balouchi *, Alireza Yadavi, Amin Salehi Pages 27-42
  In order to investigate the effect of water deficit stress and sources of nitrogen fertilizer on germination quality and vigor of wheat seeds of Chamran cultivar, an experiment was conducted in Agricultural Research Center of Fars province. In this experiment, wheat seeds were first treated at three levels of water deficit stress (complete irrigation, water deficit stress in milky and rough stage) and four levels of nitrogen fertilizer sources (urea fertilizer 100% plant requirement, urea fertilizer 25% Along with nitroxin and nitrogen, 50% urea fertilizer with nitroxin and nitrogen, 75% urea fertilizer with nitroxin and nitrogen were produced. Then, the quality and vigor of the seeds were tested in two standard experiments of germination and accelerated aging in a factorial design with four replications. The results showed that the effect of experimental treatments on all measured traits except germination percentage was significant. Water deficit stress and sources of nitroxin and nitrogen fertilizer with 25% urea at the beginning of decline led to an increase in protein concentration (12.39%), but the lowest amount of starch (20.85 %) under the interaction of nitroxin and nitrogen fertilizer with 75% urea in 48 hours Deterioration was observed. Water deficit stress also increased the concentration of soluble sugars and decreased the grain alpha-amylase enzymes. Overall, the results of this study showed that the use of combined treatments of urea fertilizer and biofertilizers in stress conditions to feed the mother plant led to the production of seeds with higher vigor and more resistance to decay.
  Keywords: nitrogen, seed production, Seed vigor, Water deficit stress, Wheat
 • Zahra Pouraman, Reza Taghizadeh *, Davood Hassanpanah Pages 43-52
  To investigate the effect of Wokozim Fertilizer, containing seaweed, on potato hybrids obtained from the crossing of Savalan and Satina cultivars under normal and water deficiency stress conditions was conducted in the laboratory of Zare Gostar Arta Technology Company, under in vitro conditions, during 2017. The experiment was performed as a factorial experiment in a completely randomized design with three replications. The first factor consisted of three levels of polyethylene glycol 6000 (zero, -3 and -6 bar) to apply water deficiency stress and the second factor consisted of three levels of Wokozim (zero, 30 and 60 ml /L). The effect of water deficiency stress on all traits and the effect of Wokozim on the all studied traits except for seed germination percentage was significant. The interaction effect of water deficiency × Wokozim was significant for all traits except stem length. Stem length decreased due to increasing water stress intensity. The maximum stem length (4.67 cm) was observed at the 30 ml/l of level of Wokozim fertilizer. The water deficiency stress reduced the values of all traits. According to the results, in conditions of severe stress, application of 60 ml/l of Wokozim can improve germination percentage, root and stem length, but had no significant effect on weight and number of microtubers. In addition, in conditions without stress, 60 ml /l and Wokozim can improve most of the traits.
  Keywords: Biofertilizer, in vitro, Potato, Water deficiency stress
 • Parisa Sheikhnavajahed, Mohammad Sedghi *, Raouf Seyedsharifi, Omid Sofalian Pages 53-71
  In order to investigate the effect of priming on different aspects of germination of aged pumpkin seeds under drought stress, a factorial experiment was conducted based on a completely randomized design with four replications in the laboratory. Treatments included different levels of aging (control, 85% and 75% of control germination), salt stress (0, 75 and 150 Mmol) and priming (control, hydro, gibberellin, GR24, benzyl aminopurine and spermidine). The seeds reached the desired vigor level by accelerated ageing test. Morphological traits were also studied using seedling growth test. Mobility of seed lipid reserves, carbohydrate, number of photosynthetic pigments, photosynthesis, α-amylase and the amount of sodium ions were measured. In the study of germination traits, motility of lipid reserves, carbohydrates, chlorophyll a, photosynthesis and sodium content, salinity stress, seed deterioration and priming led to a significant change in them compared to the control seed. While in the case of shoot and root dry weight, chlorophyll b, and chlorophyll a / b ratio under salinity, seed deterioration and priming, no statistically significant change were compared to the control seed, the greatest effect of gibberellin-related seed priming was observed on germination traits and spermidine on physiological traits.
  Keywords: priming, germination, Stress, seed, physiological characteristics
 • Koorosh Rahbari, Mehdi Madandoost *, Farhad Mohajeri, MohamadRahim Owji Pages 73-84

  The improper harvesting time can result in producing poor quality seed because leakage from the seed coat increases under these conditions. As such, it is critical to determine the proper seed moisture at the harvesting time. This study is included two years conducted in 2018 and 2019 as a factorial in the form of a randomized complete design under three replications. The first factor contains three corn varieties (Simon, AS71 and KSC703) whereas the second factor contains four harvesting times in terms of the seed moisture content (30, 35, 40 and 45%). The obtained results indicate that the highest electrical conductivity is observed in the early harvest treatment with 45% moisture, whereas the lowest electrical conductivity is observed in the treatment with 30% moisture at the harvesting time. The early harvest with 45% moisture decreases the viability as well as the percentage and germination rate of corn seeds. The highest viability of corn seeds at 35% moisture at the harvesting time is observed in AS71 varietie. Moreover, the germination of seeds of the Simon and KSC703 varieties did not reveal a statistically significant difference in the treatment of 30% moisture at the harvesting time with 35% and 40% moisture. The treatment with 45% moisture delayed the germination rate. In general, due to the reduction in the germination response at high moisture content at maturity time for standard and aging acceleration test, 30 and 35% moisture content at maturity time were found to be appropriate to produce high quality corn seeds.

  Keywords: Corn, Electrical conductivity, harvesting time, Tetrazolium
 • Reza Kamaei, Mohammad Kafi *, Reza Tavakkol Afshari, Saeid Malekzadeh Shafaroudi, Jafar Nabati Pages 85-100
  In order to identify different landraces of onion seeds in terms of germination characteristics, an experiment was conducted in a completely randomized design with four replications in the Biology Laboratory of the Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad in 2020. The experimental treatments were 29 native landraces of onion seeds from different regions of Iran and two improved cultivars as control. The results showed a significant difference for all measured indices amongst landraces. Also, the clustering results of the landraces, based on the apparent characteristics, showed that among the 4 clusters, the third cluster, which includes 9 landraces (Harsin, Kavar, Azarshahr, Bonab, Yasuj, Qorveh, Kashan white, Neishabour white and Qoli Qeseh) has better appearance characteristics in terms of 1000-grain weight (average 4.54 g), grain length (average 3.08 mm) and grain diameter (1.9 mm). Also, it was shown based on germination characteristics that among the six indivisual clusters, the fourth cluster with 7 landraces including Yasuj, Kashan white, Dorcheh Yellow, Turkey, Tarom, Neishabour white and Qorveh has better germination characteristics. In general, it can be concluded that based on the appearance and germination characteristics, Yasuj, Kashan white and Neishabour white landraces showed a better seed quality.
  Keywords: Clustering, germination, Kashan white, Onion, Yasuj
 • Tayebeh Alsadat Cheraghi Takht Choobi, Seyed Amir Moosavi *, Ahmad Zare, Ahmad Koochekzade, Ghasem Parmoon Pages 101-116

  The effects of accelerated aging treatment on seed germination of Echinops was quantified using nonlinear models using Sigmoid, Segmented, Gompertz and Richards models and hydrotime model in Weibull, Normal and Gombel distribution functions. Experimental factors were seed aging for (0, 24, 48, 72 and 96 hour) at relative humidity (RH)=100%, temperature (T) =40 oC and seven osmotic potential (0, -0.2, -0.4, -0.6, -0.8, -1, -1.2 MPa). Results of experiment revealed that interaction effect of aging and osmotic stress on seed germination and germination rate of Echinopsis was significant. Seed germination parameters of Echinops were increase by aging treatment up to 72 h but it was declined at aging treatment of 96 h. Seed germination and germination rate were increased by aging treatment till 72 h but at 96 h, both were declined. Gompertz exhibited the best fit for no aged, 24 h and 48 h while sigmoid function was provided the best fit for aging at 72 and 96 h. Among all studied distribution function, it was revealed that normal distribution was the most effective one thus base potential (ψb) and hydrotime constant (θH) were -0.68 MPa and 6 MPa hour, respectively. However, after 96 h of aging treatment ψb and θH were estimated 0.731 MPa and 19.3 MPa hour, respectively. It can be concluded that freshly harvested Echinops exhibited some levels of seed dormancy which was alleviated at mild to moderate aging conditions, but after 72 h, deteriorative mechanism led to damaging effects and declined seed germination quality.

  Keywords: osmotic stress, deterioration, Gumbel
 • Zahra Rezaloo, Samira Shahbazi *, Hamed Askari Pages 117-130
  One of the methods of priming is biopriming with growth promoting bacteria to increase seed germination and stimulate seedling growth. In this study, different effects of gamma ray on bacteria as mutants, irradiated (wild type) and control bacteria and then their effect on germination and vegetative traits of seeds were investigated. Seeds were selected from the legumes, cereal and garden plants. Experiments were conducted in a completely randomized design with 3 replications. The results showed that germination in the seeds had a positive reaction to the bacteria. But bean seeds had different responses to treatments. Reaction of different seeds to mutant and wild bacteria was different. Chickpeas achieved 100% germination with growth-promoting bacteria. Soybeans, flax, mung bean, wheat and lettuce had higher germination rates than controls. In the other measured vegetative traits, the bacteria showed different responses to the bacteria compared to the control and should be carefully studied for their use. But in general it can be said that all seeds increased in most of the traits compared to control and showed a positive reaction.
  Keywords: Biopriming, Bacteria, germination, Gamma
 • Mousavi Seyyed Mehdi, Heshmat Omidi *, Seyyed Esmaeil Mousavi Pages 118-145

  To study of the effect of biological pre-treatments on germination and growth of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) seedling under natural salinity stress, a factorial experiment in a completely randomized design was conducted in three replications. Experimental treatments were biological pre-treated at four levels (control, inoculation with Azoto bio-fertilizer, inoculation with Phosphate bio-fertilizer, inoculation with both bio-fertilizers) and natural salinity (salt of Qom Lake) at five levels (zero, 3, 6, 9 and 12 dS/m).The results showed that increasing of salinity levels led to increasing of mean germination time and using of bio-fertilizer treatments and combination treatment caused this index show 22 percentages reduction at highest level of salinity compared to control treatment at same level of salinity. Salinity reduced the germination coefficient and the highest amount of this index (74.3) obtained at 3 dS/m level of salinity that compared to control treatment and at the same level of salinity showed 89 percentages increasing. Salinity reduced total chlorophyll and using of biological treatments caused amount of total chlorophyll at zero level of salinity show 155 percentages increasing compared to control treatment and at the same level of salinity. With increasing of salinity level increased soluble protein and combination treatment increased this index 12 percentages at the highest level of salinity compared to control. Under stress, plants face with oxidative stress and to confront of that use antioxidant enzymes. In this experiment, the using of biological treatments by raising of the production of antioxidant enzymes caused the reduction of salinity effects.

  Keywords: Antioxidant, Biofertilizer, chlorophyll, plantlength, protein