فهرست مطالب

پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 17، بهار 1401)
 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 17، بهار 1401)
 • جلد دو
 • تاریخ انتشار: 1401/04/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اسماعیل قنبری*، افسون مهدوی صفحات 1-8

  امروزه جهانی شدن نیز باعث دگرکونی فرهنگ، اقتصاد، ارتباط جوامع و... شده است. افزایش احساس شهروند جهانی یا جهان وطنی، جهانی شدن اقتصاد یا یکپارچگی اقتصادی در عصر حاضر، حاکی از تاثیر جهانی شدن بر شهرها می باشد. قشم از این حیث و به دلیل طبقه بندی به عنوان یک منطقه آزاد و در بر داشتن مناطق گردشگری قابل توجه پتانسیل باالیی در تبدیل به یک جهان شهر را داراست. بنابراین، مطالعه حاضر بر روی تاثیرات متقابل و جنبه های مختلف ارتقاء و توسعه اکوتوریسم در قشم و جهانی شدن این شهر متمرکز است. روش تحقیق به صورت مروری با مطالعات کتابخانه ای، مقالات فارسی و لاتین و بررسی اسناد و همچنین مصاحبه با صاحبنظران این حوزه است. نتایج بدست آمده از مطالعه نشان میدهد که قشم با وجود استعداد قابل توجه در حوزه گردشگری زیستی، و با ارتقا و توسعه اکوتوریسم میتواند با جنبه هایی مانند ترویج بازارهای آزاد، جهانی سازی اقتصاد جزیره، گسترش شرکت ها در بخش خصوصی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، تسهیل ورود فناوری های خارجی همراه باشد که همگی اثرات مثبت در راستای تحقق جهان شهر شدن این شهر به شمار می آیند.

  کلیدواژگان: جهانی شدن، توسعه پایدار، اکوتوریسم، جزیره قشم
 • ولی نوذری*، ابوذر زارع صفحات 9-18

  گردشگری ورزشی در کشورهای مختلف جهان رشد چشمگیری دارد و در کشورها نیز گسترش آن برای رشد صنعت گردشگری اجتناب ناپذیر است. پژوهشها نشان دادهاند یکی ازمهمترین راهکارهای توسعه گردشگری ورزش، بازاریابی است. لذا این تحقیق نقش بازاریابی را در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد مورد توجه قرار داده و در این راستا پنج عامل تعدیل سیاستگذاریهای کالن کشوری، توسعه ساختار زیربنایی، توجه به جاذبه های گردشگری ورزشی، فعالیتهای تبلیغاتی و تنظیم راهبردها که بهنظر می رسد با توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد مرتبط باشند به عنوان ابعاد موضوع مطرح شد. پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی و از نوع هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش که شامل 225نفر و حجم نمونه به صورت تمام شمار برآورد گردید. برای جمع آوری اطلاعات و شناسایی جنبه های مختلف موضوع از پرسشنامه شاخصهای بازاریابی استفاده شد. داده های گردآوری شده با شاخصهای آماری کای دو، آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد تمامی عواملی که در این پژوهش مطرح شده اند با توجه به سطح معنی داری بهدست آمده (005/0=s) در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه و بویر احمد موثرند. طبق آزمون فریدمن، فعالیتهای تبلبغاتی با رتبه میانگین 12/2 در اولویت نخست و توسعه ساختارهای زیربنایی با رتبه میانگین 22/1 دراولویت آخر قرار دارد، اگر سیاستهای کالن کشوری را تعدیل کرده و قوانین را طوری تنظیم کنیم که خواسته ها و نیازهای گردشگران را تامین کند، موجبات جذب گردشگران فراهم می شود و اگر با توجه بیشتر به جاذبه های گردشگری ورزشی آنها را بهسازی و جاذبه های جدیدی را شناسایی کنیم و به خوبی به گردشگران ارایه دهیم و آنگاه زیر ساختهای مناسب را ایجاد کنیم نتیجه ی آن جایگاه سازی مثبت گردشگری ورزشی در ذهن گردشگران است که به نوعی به رشد این صنعت کمک میکند.

  کلیدواژگان: تعدیل سیاستگذاریهای کلان کشوری، توسعه ساختارهای زیربنائی، جاذبه های گردشگری ورزشی، فعالیتهای تبلیغاتی و تنظیم راهبردها
 • اکرم محمدی نیکو*، لیلا تقوائی فرد صفحات 19-28
  هدف

  از این پژوهش بررسی میزان و نحوه گذران اوقات فراغت با میزان شادمانی گردشگران در تفرجگاه های استان گلستان (مطالعه موردی پارک جنگلی ناهارخوران و کبود وال علی آباد کتول) است. روش تحقیق: پیمایشی از نوع همبستگی، از حیطه کاربرد از نوع تحیقات کاربردی است می باشد. ابزاری گردآوری اطالعات ،پرسشنامه می باشد در مرحله اول استفاده از منابع کتابخانه ای با روش فیش برداری و در مرحله بعد روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. واحد تحلیل در این تحقیق، فرد پاسخگو بوده و بدین ترتیب، سطح تحلیل خرد است. جامعه مورد نظر در پژوهش حاضر را کلیه تفرجگران وگردشگرانی که برای تفریح به تفرجگاه های جنگلی ناهارخوران وآبشارکبودوال علی آبادکتول آمده اند را شامل می شود با جمع متوسط روزانه افرادی که از این دو تفرجگاه) پارک جنگلی ناهارخوران و کبود وال(استفاده می کنند در حدود 6222 نفر به عنوان جامعه آماری در نظرگرفته شدهاند. حجم نمونه تحقیق 012 نفر در نظرگرفته شده که با استفاده از فرمول کوکران و جدول تعادلی مورگان همخوانی دارد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری spss در سطح آمار توصیفی و استنباطی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاکی از این است که نحوه و میزان اوقات فراغت بر افزایش شادمانی موثر است و نشان داد که تفاوت معناداری بین آنها وجود دارد.

  کلیدواژگان: اوقات فراغت، شادمانی، شادی، گردشگر، تفرجگاه
 • سهیلا خدامی، امیرحسین ایمنی، ثریا مهرآریا* صفحات 29-38

  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر جهتگیری ارزشی مشتریان بر ایجاد دلبستگی به خدمات هتلداری لوکس با نقش میانجی ارزش لوکس ادراک شده پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی - توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان هتل های 4 و 5 ستاره در سطح کشور می باشد که تعداد آنها نامحدود است، برای حجم نمونه، تعداد 300 تن و براساس فرمول تعیین حجم نمونه گرین (1992)انجام شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه از پژوهش های استاتوپولوو و بالابانیس (2019)گومز-سیوارز و ولسو (2020)و ال-ایدلی (2018)بوده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی تحلیل محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های با استفاده نرم افزار SmartPLS انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که خودشیفتگی بر سه متغیر ارزش عملکردی، شخصی و اجتماعی محصوالت لوکس اثر مثبت و معنادار دارد. محافظه کاری بر ارزش مالی محصوالت لوکس اثر مثبت و معنادار دارد. سه متغیر مقدار عملکردی، فردی و اجتماعی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار دارد. اما ارزش مالی بر دلبستگی محصول اثر مثبت و معنادار ندارد. در بین ارزش های عملکردی، شخصی، مالی و اجتماعی، ارزش های شخصی بیشترین تاثیرگذاری بر دلبستگی محصول را داشته است.

  کلیدواژگان: خودشیفتگی مشتریان، ایجاد دلبستگی به خدمات، هتلداری لوکس، ارزش لوکس ادراک شده
 • محمدرضا احمدی*، مهدی نعمتی صفحات 39-48

  گردشگری مذهبی یکی از انواع گردشگری شهری محسوب می گردد که از ادوار گذشته تا به امروز مورد توجه بوده است. در خصوص این نوع گردشگری بناهای مذهبی اصلی ترین هدف گردشگران به شمار می آید که مضامین دیوارنگاره های آن ها نقش بسیار مهمی در توسعه این نوع گردشگری دارد. بعد از گسترش دین اسلام در ایران، مضامین تزیینات بناها در شهرهای مختلف نیز تغییر فراوان کرد و موضوعات مذهبی اسلامی نقشمایه اکثر کاشیکاری ها و دیگر هنرهای این دوره شد. حماسه عاشورا به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ اسلام مورد توجه هنرمندان این دوره قرار گرفت و نقش آن در بسیاری از بناها بر روی کاشی ایجاد شد. این حادثه آن چنان مورد توجه قرار گرفت که بسیاری از مردم، داستان این رویداد بسیار مهم مذهبی را حتی در خانه های خود بر روی کاشی اجرا می کردند. شهر شیراز نیز از این امر مستثنی نبوده و در بسیاری از بناهای مذهبی این شهر، این رویداد مهم توسط هنرمندان این شهر بر روی کاشی نقش شده است. در این مقاله سعی بر آن شده تا نقشمایه های عاشورایی بناهای شهر شیراز مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: گردشگری مذهبی، کاشی، بناهای مذهبی، عاشورا، شیراز
 • محمدرضا عطایی*، علیرضا نوری صفحات 49-62

  استفاده از استانداردهای عمومی ملی و اختصاصی بین المللی مانند ایزوها بر عملکرد کارکنان و مدیران هتلها و بالا بردن کیفیت خدمات موثر بوده است و میتوان از این طریق به بهره وری بیشتر منابع انسانی و رضایت بیشتر میهمانان دست یافت. در این راستا تحقیق حاضر که از نوع کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی پیماشی است، صورت گرفته است. از پرسشنامه استاندارد سروکوال برای متغیر کیفیت خدمات و پرسشنامه محقق ساخته برای استانداردهای ملی و بین المللی استفاده شد. برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی سازه پرسشنامه از تحلیل بارهای عاملی تاییدی استفاده گردیده است. جامعه آماری شامل مدیران میانی و عالی هتلهای 0 و 1 ستاره شهر مشهد هستند. حجم نمونه آماری 591 نفر و روش نمونه گیری با توجه به محدودیتهای کرونایی غیراحتمالی در دسترس بود. در بخش آمار استنباطی از آزمون کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین توزیع نرمالیته و آزمون تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی و آزمون معادله ساختاری برای پاسخ فرضیه های تحقیق استفاده شد. برای انجام محاسبات بسته نرمافزاری pc/Spss و لیزرل به کارگیری شد. نتایج تحقیق نشان داد استانداردهای ملی و بین المللی بر رضایت از کیفیت خدمات و تمامی ابعاد آن تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: رضایت، استانداردهای ملی، استانداردهای بین المللی، هتل، کیفیت