فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهناز میرزاابراهیم طهرانی، رضا مرندی، مریم نعمتی صفحات 1-12

  این تحقیق برحسب هدف کاربردی و شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات مطالعات پیشینه کتابخانه‌ای و بخش میدانی استفاده از جامعه آماری و توزیع پرسشنامه انجام‌گرفته است. سوالات پرسشنامه با بهره‌گیری از طیف لیکرت به شکل 5 گزینه‌ای و سطوح رتبه‌ای با پایایی 8/0 انجام و رواسازی به شکل صوری صورت گرفته است. حجم نمونه انتخاب شده براساس کیفی بودن تحقیق و بهره گیری از مدل معادلات ساختاری از جدول مورگان –جامعه آماری100 نفره با سطح اطمینان 99 درصد- (99 نمونه) انتخاب شد. با انتقال اطلاعات پرسشنامه از نرم افزار SPSS به نرم افزار AMOS پس از رسم مدل معادلات ساختاری (تحلیل مسیر تاییدی) پس از اعمال آخرین اصلاحات در مدل تحلیل عاملی تاییدی، نتایج مدل معادلات ساختاری اعم از ضرایب رگرسیونی استانداردشده و ضرایب توان دوم همبستگی چندگانه (معادل ضریب تعیین)، استخراج و گزارش‌شده است. یافته های توصیفی متغیرها نیز نشان می دهد از هشت متغیر آشکار (فنی، علمی، سیاسی، مالی، فرهنگی، اجتماعی، زمان و مکان) بیشترین میانگین (مطابق طیف لیکرت) پاسخ های پرسشنامه مربوط به عوامل فرهنگی و کمترین میانگین مربوط به عوامل علمی می باشد. نرمالیته متغیرها با بررسی چولگی و کشیدگی آنها سنجش و نرمال گزارش گردید. تحلیل عاملی مرتبه اول برای بررسی بارهای عاملی متغیرها و برازش مدل انجام شده و بدلیل مطلوب بودن 3 شاخص از 5 شاخص گزارش شده نتیجه برازش مبنی بر مطلوب بودن متغیرها می باشد. یافته های مدل ساختاری تایید می نماید که کنترل منابع اب بر ردپای آب- محاسبات ردپای آب بر توسعه اجتماعی- اقتصادی و محیط زیست تاثیر دارد. معناداری مسیر متغیرها با شاخص نسبت بحرانی (CR) مسیر ردپای آب با عوامل اجتماعی- اقتصادی با CR برابر 01/55 از معناداری بیشتری برخوردار است. با توجه به اهداف تحقیق، و مدل ارایه‌شده می‌توان نتیجه گرفت، به کنترل درآوردن منابع آبی به‌طور مستقیم تابع عوامل متعدد فنی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زمان و مکان و تاثیرگذار در محاسبات ردپای آب می باشد. تحت تاثیر موارد برشمرده، مباحث کلان محیط زیستی و توسعه پایدار اجتماعی-اقتصادی نیز تحت تاثیر محاسبات ردپای آب قرار می‌گیرند. با بررسی مطالعات گذشته در خصوص ردپای آب به‌وضوح می‌توان نارسایی هر تحقیق را دریافت به‌ خصوص در بخش داخلی که اساسا ماهیت اندازه‌گیری ردپای آب بالاخص همگام با استانداردی جهانی و برمبنای آن تاکنون انجام نگرفته است. همچنین در مقالات حاضر بیشترین نگرانی‌های مطرح‌شده به جهت عدم مدیریت صحیح منابع آب بوده که نگرانی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیط‌زیستی به‌صورت مجزا اشاره‌شده است. در مدل ارایه‌شده سعی شده بخشی از کاستی‌های علمی جبران شده و قدمی تازه در محاسبات نهاده شود.

  کلیدواژگان: ردپای آب، مدل معالات ساختاری، محیط زیست، عوامل اقتصادی و اجتماعی، توسعه پایدار
 • افشین فهیم، سیده طوبی شفیقی، مینا سیف زاده، یاسمن اعتمادیان، مونا خبازکار املشی صفحات 13-22

  هدف از این مطالعه ارزیابی شاخص های فساد شیمیایی و میکروبی از قبیل میزان TVBN و پراکسید و نیز شمارش کلی باکتری های مزوفیل، کلی فرم استافیلوکوکوس اوریوس، اشریشیاکلی و سالمونلا در دو نوع برگر تولید شده از ماهی و گوشت قرمز طی سه ماه نگهداری در دمای 18- درجه سانتی گراد بوده است. ماهی فیتو فاگ و گوشت قرمز پس از خریداری بلافاصله همراه با یخ به آزمایشگاه مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان منتقل شد و آزمون های شیمیایی و میکروبی بر اساس روش استاندارد ملی ایران صورت گرفت. نتایج نشان داد با افزایش مدت زمان نگهداری برگر ماهی کپور نقره ای در سردخانه میزان TVB-N و پراکسید به طور معنی داری افزایش می یابد. میانگین (انحراف معیار) میزان TVB-N از 14/0± 6/12در زمان تولید به 14/0±4/15 میلی گرم درصد، پراکسید از صفر به 14/0± 33/1 میلی اکی والان اکسیژن در کیلوگرم در سه ماه نگهداری در سردخانه رسید. میزان TVB-N برگر گوشت تولیدی ابتدا 14/0±14 بود که در ماه های پس از آن به ترتیب 14/0±16 و 14/0±2/17 میلی گرم در صد گرم نمونه افزایش یافت تفاوت معنی داری بین میزان TVB-N برگر ماهی کپور نقره ای وبرگر گوشت قرمز طی ماه سوم نگهداری مشاهده شده است که در مقایسه با ماه های قبل از آن افزایش معنی داری را نشان می دهد (05/0 < pو 3d=f). شمارش کلی باکتری های مزوفیل، کلی فرم و استافیلوکوکوس اوریوس در برگر خام تولید شده از گوشت ماهی نسبت به برگر تولید شده از گوشت قرمز کمتر بوده و به ترتیب میانگین این دو تیمار برای باکتریهای مزوفیل در ماه اول و برای باکتری های کلی فرم و استافیلوکوکوس اوریوس در ماه دوم از نظر آماری اختلاف معناداری نشان داد (05/0<p).

  کلیدواژگان: برگر ماهی، برگر گوشت قرمز، شاخص های فساد شیمیایی، شاخص های فساد میکروبی، سردخانه
 • حمیده نجار هادویی، محمد کاظمیان، حسین عمادی صفحات 23-32

  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر جابجایی ماهیان با تور دستی و فیش پمپ بر روی ویژگی های ظاهری و فاکتورهای خونی بچه ماهیان شانک اروپایی در کارگاه تیاب پران قشم می باشد. جامعه آماری شامل 1500 عدد ماهی با میانگین وزنی 10 گرم بود. در گروه شاهد، ماهیانی که در حال آرامش بوده و فاقد هرگونه تنش و فشاری بودند مورد بررسی قرار گرفتند.در تیمار دوم جابجایی و حمل ماهی ها با توردستی انجام گرفت و ماهیان تیمار سوم با استفاده از دستگاه فیش پمپ انتقال داده شدند. بر اساس نتایج بدست آمده در پارامترهای هماتولوژی مورد بررسی، بلافاصله بعد از جابجایی ماهیان، بیشترین تعداد گلبول های قرمز(49/1) و گلبول های سفید (91/46) در میلی متر مکعب، در نمونه های منتقل شده با فیش پمپ ثبت گردید. همچنین حداکثر مقدار لاکتات (46/58)، کورتیزول (32/1) بر حسب نانوگرم در میلی متر، گلوکز (01/64 میلی گرم در دسی لیتر) و کلر (55/130فتومتر) در تیمار مربوط به انتقال ماهیان به روش فیش پمپ حاصل شد. نتایج نشان داد که میزان تنشی که به ماهی درحین استفاده از فیش پمپ وارد می شود به نسبت بیشتر از زمانی است که از تور دستی استفاده می شود(05/0 >P). البته استفاده از فیش پمپ سبب آسیب های مکانیکی و تلفات کمتری به ماهیان می شود. لذا جابجایی ماهیان با فیش پمپ با در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای کاهش استرس، می تواند برای انتقال حجم بیشتری از ماهیان با آسیب مکانیکی قابل قبول، از روش های قابل اعتماد بشمار رود.

  کلیدواژگان: فیش پمپ، استرس، فاکتورهای خونی
 • اعظم محمد صالحی، محمد ولایت زاده صفحات 33-40

  تعیین جنسیت در صنعت شیلات برای تکثیر و پرورش ماهیان با ارزش اقتصادی بسیار حایز اهمیت است. در تاس ماهیان نیز به دلیل استحصال خاویار روش تعیین جنسیت مناسب، ضروری می باشد. این پژوهش در سال 1396 بر روی 1000 قطعه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) در یک سیستم مدار بسته در مزرعه پرورش ماهیان خاویاری حنطوش زاده در استان خوزستان انجام شد. برای تعیین جنسیت، ابتدا ماهیان درون وان ppm 100 اوژنول بیهوش شدند، سپس به وسیله ترازوی دیجیتال با دقت یک گرم توزین انجام گرفت. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش اولتراسوند همه ماهیان با 100 درصد دقت تعیین جنسیت شدند. از 1000 قطعه تاسماهی سیبری مورد مطالعه، 630 قطعه نر و 570 قطعه ماده بودند. ماهیان ماده در مرحله 2، 3 و 4 رسیدگی جنسی به ترتیب میانگین وزنی 82/48±32/5254، 75/56±49/6670 و 09/76±63/8642 گرم داشتند و 3 تا 4 ساله بودند. میانگین وزن ماهیان نر نیز 65/71±32/7238 گرم به دست آمد. با توجه به اینکه همه ماهیان مورد مطالعه به وسیله دستگاه سونوگرافی تعیین جنسیت شدند، لذا می تواند روشی مناسب برای تعیین جنسیت تاس ماهیان محسوب شود، زیرا استرسکمی در ماهی ایجاد می نماید.

  کلیدواژگان: تاسماهی سیبری، تعیین جنسیت، سونوگرافی، استان خوزستان، روش اولتراسوند
 • سیامک باقری، جلیل سبک آرا، مرضیه مکارمی صفحات 41-52

  این مطالعه برای شناسایی زیوپلانکتون، فراوانی و ارتباط بین پارامترهای زیستی و غیر زیستی در رودخانه کن در 3 ایستگاه در سال 1393 انجام گردید. در این مطالعه 26 گروه زیوپلانکتونی شامل Annelida (1 جنس)، Diptera (1 جنس)، Rotatoria (11 جنس)، Nematoda (1 جنس)، Protozoa (6 جنس) Tardigrada (1جنس) وArthropoda (5 جنس) شناسایی گردید. یافته ها نشان داد، گروه های Protozoa و Rotifera با میانگین به ترتیب فراوانی 18± 19 و 10± 11 عدد در لیتر زیوپلانکتون غالب رودخانه کن بودند و میانگین تراکم سالانه زیوپلانکتون 26 ± 34 عدد در لیتر بود. آنالیز PCA نشان داد، گروه های Protozoa و Rotatoria با بیشترین loading Component، کمترین واریانس و بیشترین تراکم را در اجتماعات زیوپلانکون بخود اختصاص دادند. براساس CCA همبستگی محسوسی بین تراکم گروه هایزیوپلانکتون با فاکتورهای محیطی مشاهده نگردید. نتایج حاصله از گروه های زیوپلانکتون نشان داد، رودخانه کن با میزان شاخص تنوع گونه ای بین 8/1 و 2 در رده آب های نیمه پاکیزه قرار گرفته است.همچنین امکان روند یوتریفیکاسیون در رودخانه کن در آینده وجود دارد.

  کلیدواژگان: زئوپلانکتون، ساختار، کیفیت آب، رودخانه کن
 • گلناز میرزاپور، افتخار شیروانی مهدوی، لیندا یادگاریان صفحات 53-60

  این مطالعه به بررسی فلزات سنگین نیکل و وانادیوم، در رسوب و گاماروس در استان گیلان پرداخته است. نمونه برداری از 5 ایستگاه در استان گیلان در فصل بهار سال 1395 از رسوبات سطحی و گاماروس غالب انجام گرفت. ارزیابی فلزسنگین نیکل و وانادیوم با دستگاه ICP انجام شد. یافته ها با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تکمیلی دانکن بررسی گردید. نتایج نشان داد که میزان وانادیوم در رسوب و گاماروس بیشتر از نیکل بود و تجمع بیشتری از هر دو فلز در بخش غربی استان (منطقه رودسر) در مقایسه با بخش شرقی مشاهده شد. همبستگی معنی داری بین پارامترهای محیطی و میزان فلزات وجود نداشت. براساس معادله رگرسیون ارتباط مثبت ضعیفی بین میزان نیکل و وانادیوم در رسوب و گاماروس بدست آمد که معنی دار نبود. در مقایسه با استاندارد (2004) NOAA میزان نیکل و وانادیوم در رسوبات سواحل استان گیلان بیشتر نبوده و در محدوده مجاز قرار دارد.

  کلیدواژگان: رسوب، گاماروس، آلودگی، فلزات سنگین، دریای خزر
 • افشین محسنی آراسته، کامران لاری صفحات 61-76

  مطالعه حاضر به بررسی روشی مبتنی بر استفاده از کانال های صوتی زیر آب برای دریافت سیگنال های زمین لرزه ای زیرآبی پرداخته است. در این پژوهش، پس از بررسی وجود و ایجاد کانال صوتی در دریای عرب و دریای عمان با ارزیابی اطلاعات موجود از پارامترهای فیزیکی آب دریا و امکان تغییرات مکانی و زمانی آن در اثر وقوع پدیده های مختلف نظیر باد، جریانات سطحی، جریانات داخلی، رسوبگذاری و غیره، امکان انتقال صوت حاصل از زمین لرزه در کانال صوتی مطالعه شده است. همچنین زمان سیر سیگنال صوتی و مقایسه آن با زمان رسیدن یک سونامی احتمالی، محاسبه گردید. روش کار مبتنی بر شناخت از نحوه تشکیل کانال صوتی با تغییر پارامترهای فیزیکی آب دریا، تغییر در تشکیل لایه آمیخته و ارزیابی شیب موجود در کانال صوتی با تغییر در شیب لایه آمیخته است. نتایج نشان داد که می توان از کانال صوتی برای ردیابی صوت حاصل از زمین لرزه زیرآبی در این نواحی استفاده نمود. زمان سیر این صوت در کانال صوتی، یک هفتم زمان سیر سونامی بوجود آمده در اثر زمین لرزه است.

  کلیدواژگان: سونامی، دریای مکران، دریای عرب، سامانه DART، کانال صوتی
 • استخراج و شناسایی ترکیبات طبیعی عصاره ی جلبک قهوه ای Cystoseira trinodis
  مهسا ایلخانی صفحات 77-85

  در مطالعه حاضر، ترکیبات طبیعی استخراج شده از جلبک قهوه ای Cystoseira trinodis مورد بررسی قرار گرفته است. عملیات عصاره گیری جلبک مورد نظر پس از جمع آوری از سواحل خلیج فارس در بوشهر بوسیله ی سه حلال دی اتیل اتر، اتانول و نرمال هگزان انجام گردید و توسط دستگاه Rotary evaporator تحت خلاء تغلیظ شد. سپس ترکیبات با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی و طیف سنج جرمی GC/MS جداسازی و شناسایی شد.16 ترکیب H-Pyrazole-4,5-dihydro-4,5-dimethyl (2.36%)، Decane (1.24%)، Limonene (1.80%)، Dodecane (1.06%)، (3.58%) 1-alpha-Terpineol، (1.48%) naphthalene،Tridecane (0.79%)، (1.25%) N-tetradecane، Isolongifolene (0.99%)، Tetradecamethylcycloheptasiloxane (1.16%)، (1.00%) 1,2-Benzenedicarboxylic acid، (5.57%) Octadecane Heptadecane (35.55%)، α-pinene (15.84%) و Hexadecanoic acid (5.57%) ترکیبات اصلی شناسایی شد. از میان ترکیبات شناسایی شده α-pinene و Heptadecane در بررسی مواردی همچون خواص ضد ویروسی، ضد توموری، ضد قارچی و ضد باکتریایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: جلبک قهوه ای، Cystoseira trinodis، فعالیت بیولوژیکی، Analysis GC، MS
|
 • mahnaz mirza ebrahim tehrani, R. Marandi, M. Neamati Pages 1-12

  This is a descriptive correlation and data collection based research for practical purposes. The data collection was done by library research, and field studies were performed using statistical population and distribution of questionnaires. The questionnaire was used using Likert 5 option scale and ranking levels with a reliability of 0.8 and face-to-face validation. The sample size was selected based on the qualitative research and structural equation model from Morgan table was used - a statistical population of 100 people with a confidence level of 99% (99 samples).The information from the questionnaire was transferred from SPSS software to AMOS software, after designing the structural equation model (confirmatory path analysis) and after applying the latest corrections to the confirmatory factor analysis model, the results of structural equation modeling, including standardized regression coefficients and multiple power correlation coefficients were reported. The descriptive findings of the variables showed that from the eight most obvious variables (technical, scientific, political, financial, cultural, social, time and place), the cultural factor had the highest mean (according to the Likert spectrum), and the lowest mean was related to scientific factors.Normality of variables was reported by measuring their skew and elongation. The first order factor analysis was performed to examine the factor loads of variables and the fitting of the model. Because of the desirability of 3 of the 5 indexes reported, the fitting of result showed that the variables are desirable. Structural model findings, confirm that water resource control on water footprint-water footprint calculations affects socio-economic and environmental development.The significance of the paths of variables is significantly more than the critical ratio index (CR) of the water footprint with socioeconomic factors with CR of 5.015. Considering the research objectives and the proposed model, it can be concluded that control of water resources directly depends on numerous factors of technical, scientific, political, social, economic, cultural, time and place and influence in tracking water calculations. Affected by these issues, macroeconomic issues and sustainable socioeconomic development are also affected by water footprint calculations. By examining past studies of water footprints, it is clear that the research can be incomplete, especially in the internal sector, when basically the nature of the water footprint measurement has not been done specifically in accordance with international standardsand in fact no research has been done accordingly so far.Also, in the the reviewed articles, most of the concerns raised are the lack of proper management of water resources, addressing the economic, social, cultural, political and environmental factors separately. The proposed model attempts to compensate for some of the scientific shortcomings and provide a new step in the calculation.

  Keywords: Water footprint, structural modeling, environment, economic, social factors, sustainable development
 • afshin fahim, S. T. Shafighi, M. Seifzadeh, Y. Etemadian, M. khabbaz kar amlashi Pages 13-22

  The purpose of this study was to evaluate the chemical and microbial spoilage indicators, such as TVN, Peroxide and the total count of mesophilic, Coliforms, Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Salmonella bacteria in two types of fish and meat burgers during three months of storage at -18°C.Silver carp and red meat were immediately transferred to the laboratory of National Fish Processing Research Center (UNIDO), in the presence of ice, after purchase. After weighing, the raw paste was prepared along with other additives, according to the general method of burger production ‎from meat. Chemical and biological tests were based on the method recommended by Iranian National Standards Organization.‎ The results showed that with increasing storage time, TVB-N and peroxide were significantly increased in silver carp burgers, in cold storage,. The mean (±SD) of TVB-N of fish burger changed from 12.6±0.14 mg% at the time of production to 14.4±0.14 mg% and the peroxide changed from zero to 1.33±0.14 meq of oxygen at the end of three months of storage. Total count of mesophilic bacteria, coliform and staphylococcus aurous were lower in fish burgers compared to meat burger products, and for both treatments statistically significant difference was observed for the mean total count of mesophilic bacteria in the first month and for coliform, Staphylococcus aurous bacteria in the second month(p<0.05). Salmonella and E.coli were not observed in any of the treatments and at the end of the storage period they were in accordance with the standards recommended by Iranian National Standards Organization. Therefore, it can be concluded that fish burgers have longer cold storage period compared to burgers produced from red meat.

  Keywords: Fish burger, meat burger, chemical spoilage indicators, microbial spoilage indicators, frozen storage
 • H. Najar hadavi, Mohammad Kazemiyan, H. Emadi Pages 23-32

  The aim of this study was to investigate the effect of fish displacement using fishing net and fish pump on the apparent characteristics and blood factors of Sparus aurata fishes in Tiyab Pran Qeshm workshop. The statistical population consisted of 1500 fish with an average weight of 10 g. In the control group, fish were kept calm and were not subjected to any tension and pressure. The second group consisted of a treatment in which the displacement was carried out using fishing net and the third group was the treatment in which a fish pump was used for transferring the fish. Regarding the hematological parameters, the highest number of red blood cells (1.49) and white blood cells (46.91) in cubic millimeters were recorded in fish samples displaced using the fish pump. Similarly, the maximum amount of lactate (58.66) and cortisol (1.32) in ng / ml, glucose (64.01 mg / dl) and chlorine (130.55 μm) were obtained in the treatment using the fish pump. The results of the study showed that the tensions that were introduced to the fish while using the fish pump were more compared with the treatment using fishing net (p <0.05). However, the use of the fish pump caused less mechanical damage and less fish mortality, and more fish could be displaced using this method and during transfer fish did not suffer from lack of oxygen, as they were in the water during the transfer, and received enough oxygen. Therefore, displacement of fish with a fish pump, taking into account the necessary measures to reduce stress, can be considered as reliable methods for transferring more fish from acceptable mechanical damage.

  Keywords: Fish pump, Stress, hematological factors
 • A. Mohammad Salehi, M. Velayatzadeh Pages 33-40

  Gender determination in the fisheries industry is important for the propagation and cultivation of economically valuable fish. In fish meat, due to the extraction of caviar, the proper method of gender determination is essential. This research was conducted in 1396 on Siberian sturgeon (Acipenser baerii), in a closed circuit system, at the Hanusushadeh sturgeon farm, in Khuzestan province. To determine the gender, the fish were first anesthetized in a tub with 100 ppm of eugenol. They were then weighed using a digital scale, with a precision of one gram. In this research, gender determination of all fish was carried out with 100% accuracy. Of the 1,000 pieces of Siberian sturgeon, 630 male and 570 female pieces were studied. Females, in stages 2, 3 and 4 had a mean weight of 5254.32±48.82 g, 6670.49±56.75 g and 642.66±56.09 g, respectively, and were 3 to 4 years old. The average weight of male fish was 7238.62 ± 71.66 g. Given that gender evaluation on all fish was carried out using ultrasound, this method can be considered the best and most reliable method for determining the gender of sturgeon, as the use of methods which cause the least stress in fish is always a priority.

  Keywords: Siberian sturgeon, gender determination, Ultrasonography, Khuzestan province, ultrasound method
 • Siamak Bagheri, J. Sabkara, M. Makaremi Pages 41-52

  This study focused on identification of zooplankton and relationship between biotic and abiotic parameters at three stations in Kan river during 2014. This study identified 26 zooplankton taxa, comprised of Arthropoda (5 genus), Protozoa (6 genus), Rotatoria (11 genus), Nematoda (1 genus) Tardigrada (1 genus), Dipter (1 genus) and Annelida (1 genu). The Rotatoria and Protozoa abundance were dominated with means of 19 ± 18 and 11 ± 10 ind.l-1 respectively in Kan River. The annual average zooplankton abundance was measured as 34± 26 ind.l-1. PCA analysis showed that Rotatoria ndProtozoa with high components loading had the lowest variance and the highest abundance. Based on CCA, there was no correlation between abundance of zooplankton groups and abiotic parameters. The findings showed that the biodiversity index of plankton was between 1.8 and 2 for Kan River and the river is located in the mesotrophic category. There is also an increased possibility of eutrophication in Kan River, in future.

  Keywords: Zooplankton, Structure, Water Quality, Kan River
 • G. Mirzapour, E. Shirvani Mahdavi, L. Yadegarian Pages 53-60

  In this study nickel and vanadium heavy metals were investigated in sediments and gammarus in Gilan Province. Sampling was carried out from sediments and dominant Gammarus, from 5 stations in Gilan province, in the spring of 2016. Nickel and vanadium analysis was carried out using an ICP/MS instrument. The results were statistically analyzed using one-way ANOVA and Duncan's test. The results showed that the amount of vanadium in sediment and Gammarus was higher compared to nickel and more accumulation of both metals was observed in the western part of the province (Rudsar area) compared to the eastern part. There was no significant correlation between environmental parameters and the concentration of metals. Based on the regression equation, a weak positive correlation was found between the amount of nickel and vanadium in sediments and Gammarus, which was not significant. Comparing results with NOAA standard (2004), the amount of nickel and vanadium in the sediments of the coast of Gilan province were not higher than the permissible range.

  Keywords: Sediment, Gammarus, Heavy metals, Caspian Sea
 • A. Mohseni Araste, K. Lari Pages 61-76

  In this project it was focused on a method which used sound channel to receive underwater seismo signals. After the discovery of sound channel existence in Arabian Sea and Makran Sea, all the sea water physical parameters data and the possibility of their variations caused by wind, surface currents, internal currents, sedimentations, etc. were analyzed, following which, the seismo acoustics transmission in sound channel was studied. Furthermore time travel of a sound signal was calculated and compared with a tsunami wave time travel. Research method was based on the study of sound channel formation with regards to sea water physical parameters variations, change in mixed layer formation and evaluation of SOFAR cline with changes in mixed layer cline. Results showed that we can use underwater sound channels to trace underwater seismo acoustics in these regions. Travel time of this sound was one seventh of a tsunami wave travel time.

  Keywords: Tsunami, Arabian Sea, Makran Sea, seismo acoustics, DART
 • Extraction and Identification of natural compounds of brown alga Cystoseira trinodis
  M. Ilkhani Pages 77-85