فهرست مطالب

مطالعات جامعه شناسی - سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 54، بهار 1401)
 • سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 54، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی مبارکی، باقر ساروخانی *، منصور وثوقی صفحات 7-34

  این مقاله قصد دارد با رویکرد عدالت فضایی، به تشخیص وضعیت توزیع و استقرار امکانات (کاربری) فرهنگی- هنری به عنوان یکی از بسترهای شکل گیری فعالیت های فرهنگی در شهر اراک بپردازد تا بر اساس آن به فهم و تحلیل ارتباط نحوه توزیع این امکانات با نیازها و استحقاق فرهنگی- هنری شهروندان ساکن در مناطق مختلف بپردازد. روش این مطالعه ترکیبی (کمی و کیفی) از نوع همزمان بوده که در بخش کمی، جمع آوری داده ها با ابزار پرسشنامه و با شیوه نمونه گیری متناسب با حجم انجام شد. در بخش کیفی جمع آوری اطلاعات مربوط به مطالعات کالبدی (میزان و نحوه توزیع کاربری های فرهنگی- هنری در مناطق شهر) با تحلیل ثانویه انجام و پس از آن مکانی گردیده است. از مهمترین نتایج می توان به کاستی و تفاوت معنادار و مسیله مند نحوه و میزان برخورداری از امکانات و خدمات فرهنگی- هنری در مناطق پنچ گانه شهری اراک اشاره کرد که نشان دهنده شکاف و نابرابرهای محسوس در توزیع و تخصیص امکانات و خدمات مذبور می باشد، وضعیت شاخص منفعت جمعی در بخش فرهنگی-هنری (با در نظر گرفتن عامل سرانه، سرانه استاندارد و شعاع عملکردی) از وضعیت محرومیت فضایی و اجتماعی بخش قابل توجهی از پهنه جغرافیای اجتماعی آن حکایت دارد. نهایتا الگوی توزیع فضایی امکانات فرهنگی- هنری بر مبنای نیازها و استحقاق شهروندان در شهر اراک، ناکارا و نابرابر و ناعادلانه می باشد که تفاوت و نابرابری های جدی را در سطح مناطق و در بین شهروندان ساکن در آن ایجاد نموده است.

  کلیدواژگان: عدالت فضایی، منفعت عمومی، نیاز، استحقاق، امکانات فرهنگی - هنری
 • عباس قائدامینی هارونی، رضا ابراهیم زاده دستجردی*، علیرضا ابراهیم پور صفحات 35-59

  هدف این تحقیق بررسی تاثیر قلدری در محیط کار بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق رهبری مخرب و رهبری زهرآگین است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) به تعداد660تشکیل دادند که از طریق فرمول محاسبه نمونه گیری کوکران تعداد 244 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد قلدری در محیط کار اینرسن وهمکاران (2009) و پرسش نامه استاندارد رفتارهای انحرافی در محیط کار بنت و رابینسون(2000) و پرسش نامه استاندارد رهبری مخرب گل پرور (1393) و پرسشنامه استاندارد رهبری زهرآگین اشمیت (2008) بودند که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران،صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند و مورد تایید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب (85/0) ،(88/0) ، (86/0) و (81/0) برآورد شد . تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که قلدری در محیط کار از طریق رهبری مخرب بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 44/0 است و از طریق رهبری زهرآگین بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 55/0 است

  کلیدواژگان: قلدری در محیط کار، رفتارهای انحرافی در محیط کار، رهبری زهر آگین، رهبری مخرب
 • سارا فیروزیان، علیرضا اسماعیلی *، رحمت الله امیراحمدی، محمدرضا نعیمی صفحات 61-79

  هدف از تحقیق حاضر ارایه الگوی نگرش زیستی در راستای بهبود سلامت جامعه با استفاده از روش داده بنیاد بود. جهت دستیابی به اهداف تحقیق از روش داده بنیاد استفاده شد. نمونه‌های آماری تحقیق جهت مصاحبه‎ی عمیق از شامل متخصصان و اساتید حوزه جامعه شناسی، جغرافیا و محیط زیست انتخاب شدند. در این  پژوهش، محقق داده های مورد نیاز خود را با انجام مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با 15 نفر از اعضای جامعه به جمع آوری نمود. الگوی نگرش زیستی در راستای بهبود سلامت جامعه و تبیین چگونگی ارتباط میان مولفه های اصلی و مولفه های فرعی در قالب ارایه تم های تحقیق صورت گرفت. نتایج حاصل از بررسی مدل نشان داد که براساس الگوی طراحی شده « مسیولیت پذیری زیستی» به عنوان مقوله محوری بر مبنای شرایط علی «استفاده بهینه از منابع طبیعی، بکارگیری تکنولوژیهای سبز و منابع انسانی مجرب» و از طریق راهبردهای « سیاستگذاری آموزشی در زمینه زیست محیط، محرکها و مشوقهای زیست محیطی، تحقیق توسعه در زمینه زیست محیط، تقویت فعالیتهای نهادی» با در نظر گرفتن "تخصیص منابع مالی، نظارت مستمر بر اجرای برنامه های زیست محیطی و عوامل زمینه ای و اجتماعی" (به عنوان زمینه الگو) محقق می شود و منجر به تحقق پیامدهای "حفظ محیط زیست و ارتقای آگاهی اجتماعی" می گردد.

  کلیدواژگان: نگرش زیستی، محیط زیست، سلامت جامعه، رویکرد داده بنیاد
 • ستاره آزادی، سید سعید آقایی *، بهرام قدیمی صفحات 81-98

  جمعیت سالمندان در ایران، رو به افزایش است و بررسی وضعیت سلامت و بیماری سالمندان در ایران حاکی از ابتلای آنها به بیماری‌های مزمن و مختلف می باشد که اقدامات پیشگیرانه سلامت‌محور را در مورد آنها ضروری می سازد. این تحقیق با توجه به اهمیت رفتارهای سلامت محور از جمله ورزش همگانی در این گروه سنی و با هدف بررسی تفاوت های جنسیتی در رابطه بین مشارکت در ورزش همگانی و کیفیت زندگی سالمندان شهر تهران انجام شده است. 8/7 درصد از کل جمعیت شهر تهران از سالمندان می باشند .در این تحقیق پیمایشی، 400 نفر زن و مرد سالمند به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند.ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه محقق ساخته می باشد.انتخاب نمونه ها به شیوه نمونه گیری تصادفی و در دسترس از مناطق 22گانه شهر تهران بوده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که سطح کیفیت زندگی زنان و مردان سالمند مشارکت کننده در ورزش های همگانی در حد متوسط است، هرچند درصد زنان سالمند با سطح پایین کیفیت زندگی بیشتر از مردان می باشد و درصد مردان با کیفیت زندگی بالاتر بیشتر است. بررسی تفاوت های جنسیتی در رابطه بین ابعاد مختلف متغیر کیفیت زندگی با مشارکت سالمندان در ورزش همگانی نشان می دهد بین دو متغیر بعد رضایت از روابط اجتماعی و منزلت نقشی (زیر شاخص کیفیت زندگی) با متغیر مشارکت در ورزش همگانی در بین دو جنس زنان و مردان مشارکت کننده در ورزش همگانی رابطه ای وجود ندارد،

  کلیدواژگان: سالمند، ورزش همگانی، کیفیت زندگی، تفاوت جنسیتی، سبک زندگی سالم
 • سمیرا رحمانیان، مجیدرضا کریمی *، کرامت الله راسخ صفحات 99-122

  پژوهش حاضر به بررسی تعیین کننده‌های اجتماعی گرایش به فساد اداری و مالی در بین کارمندان ادارات شهر جهرم پرداخته است. روش به کار رفته در این پژوهش، پیمایش است. جامعه آماری کلیه کارمندان دولتی شهر جهرم می باشند که 400 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شده اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که برای تعیین اعتبار آن از روش اعتبار صوری و برای تعیین پایایی، از شیوه هماهنگ درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج توصیفی پژوهش، بیانگر آن هستند که میانگین گرایش به فساد در بین کارمندان ادارات شهر جهرم در سطح پایینی است. نتایج تحلیلی پژوهش نشان می دهد در بین سازه های تحقیق، وجدان کاری، دین داری و فرهنگ سازمانی مشارکتی و انعطاف پذیری بر گرایش به فساد اداری مالی تاثیر مثبت و معنادار داشته اند. در بین متغیرهای جمعیتی رابطه نوع شغل، طبقه اجتماعی و درآمد با گرایش به فساد اداری و مالی معنادار است. تبیین متغیر وابسته بر حسب مجموع متغیرهای مستقل، بیانگر آن است که پنج متغیر فرهنگ سازمانی، وجدان کاری، طبقه اجتماعی، درآمد و بعد یکپارچگی فرهنگ سازمانی به ترتیب قوی ترین پیش بینی کننده گرایش به فساد اداری مالی هستند و قادرند 203/0 از تغییرات گرایش به فساد اداری مالی را تبیین کنند. یافته های تحقیق با نتایج مشابه مقایسه گردیده، و در نهایت، پیشنهاداتی برای جلوگیری از گسترش فساد اداری و مالی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: فساد اداری مالی ووجدان کاری وعدالت سازمانیو فرهنگ سازمانی ودین داری
 • بهروز فولادی *، علی محسنی، رضا پریزاد صفحات 123-139
  زمینه و هدف

  هدف این پژوهش تعیین عوامل موثر بر رفتارهای نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی در فضای مجازی بود.

  روش

  روش پژوهش تحقیق حاضر روش تحقیق اسنادی است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی در فضای مجازی است. تکنیک جمع‌آوری اطلاعات نیز فیش‌برداری است.

  یافته ها

  دریک کشور دموکراتیک با نوع حکمرانی خوب مشارکت نخبگان سیاسی و مردم نقش موثری در تدوین خط‌ مشی‌های حکومت در عرصه عمومی دارد. یک حکومت خوب تلاش می کند تا بسترهای مناسب برای مشارکت همه آحاد جمعه و همچنین نخبگان سیاسی را در امر سیاست گذاری و تدوین استراتژی های حکومتی فراهم نماید.

  نتیجه گیری

  امروزه با پیدایش رسانه های نوین ارتباطی توجه ها به سمت استفاده از این بستر تبادل اطلاعات برای بهبود مشارکت و کنشگری سیاسی نخبگان و عامه، جلب شده است. در این مقاله نیز باهدف بررسی عوامل موثر بر رفتارهای نخبگان در فضای مجازی تلاش کردیم تا به این سوال که چه پیش نیازها و عواملی باعث می شود تا نخبگان سیاسی در فضای مجازی دست به رفتار و کنشگری سیاسی بزنند پاسخ دهیم. بدیهی است که یک حکومت مبتنی بر دموکراسی و مشارکت سیاسی و اجتماعی بالا نیازمند تقویت تعامل‌ها و کنش های اجتماعی و سیاسی در بین همه احاد جامعه به‌ویژه نخبگان سیاسی می باشد.

  کلیدواژگان: نخبگان سیاسی، رفتار سیاسی، فضای مجازی
 • ژاله سربازوطن، محمدرحیم نجف زاده، حمید جنانی، جعفر برقی مقدم صفحات 141-157

  هدف از این پژوهش تعیین نقش هوش هیجانی بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی بود. روش تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع تحلیلی بوده که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری ، کلیه معلمان تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی به تعداد (1312نفر) و حجم نمونه براساس جدول مورگان 298 نفر تعیین شد . شیوه نمونه گیری ، تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بود . ابزار جمع آوری داده ها ، پرسشنامه های هوش هیجانی برادبری و گریوز (2004) و عملکرد شغلی بیرن و همکاران (2005) و کونوی (1999) که پس ازاعتبار یابی بین آزمودنی ها توزیع شد . نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد (05/0>p ، 69/0 =r). بین هوش هیجانی با عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد (05/0>p). همچنین بین مولفه‌های هوش هیجانی (خودآگاهی ، خود مدیریتی ، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه)با عملکرد شغلی رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد (05/0>p).

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، عملکرد شغلی، معلمان تربیت بدنی
 • علی مدبر خاک نژاد، کریم حسین زاده دلیر، بختیار عزت پناه صفحات 159-177

  گردشگری صنعتی است که بیشترین تبادلات فرهنگی در آن انجام می‌گیرد و یکی از اهداف توسعه‌ی آن ضمن رشد و توسعه‌ی اقتصادی، نمایش فرهنگ به دیگر جوامع، علی‌الخصوص از طریق توسعه‌ی گردشگری تاریخی-فرهنگی می‌باشد. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسعه‌ی گردشگری تاریخی-فرهنگی در شهر تبریز نگارش شده است. روش تحقیق در مطالعه‌ی حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه‌ی اجرا، پیمایشی و از نظر زمانی، مقطعی می‌باشد. جامعه‌ی آماری تحقیق نیز شامل مدیران، مسیولان و کارشناسان حوزه‌ی گردشگری شهر تبریز بوده که حجم نمونه بر اساس روش دلفی 100 نفر برآورد شده است. همچنین به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک حداقل مجذورات جزیی در نرم‌افزار Warp-PLS و آزمون تی تک‌نمونه‌ای در نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که عدم توسعه‌ی گردشگری تاریخی-فرهنگی در شهر تبریز ناشی از نارسایی‌هایی در سطوح خرد و کلان می‌باشد. در سطح خرد می‌توان به کاستی‌های پروژه‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری و در سطح کلان می‌توان به مولفه‌هایی همچون عدم وجود دیدگاه همه‌جانبه نگر و سیستمی، روابط سیاسی نامناسب و شکل‌گیری تصویر منفی از ایران در اذهان عمومی و تصدی‌گری دولت در بخش گردشگری اشاره کرد.

  کلیدواژگان: توسعه ی فرهنگی، سیاست گذاری، توسعه ی گردشگری، گردشگری تاریخی-فرهنگی، شهر تبریز
 • شهلا سهرابی صمیره، مهرداد نوابخش، زهرا حضرتی صومعه صفحات 179-198

  هدف تحقیق تحلیل جامعه شناختی بررسی تاثیر طبقات اجتماعی و رسانه های اجتماعی در انسجام اجتماعی در بین شهروندان اندیمشک در سال 1398-99 می باشد. روش پیمایش از نوع توصیفی و تبیینی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان واقع در سن 15 تا 65 سال ساکن در شهر اندیمشک بود که با محاسبه فرمول کوکران به تعداد 384 نفر حاصل آمد. یافته های پژوهش نشان داد که طبق نتایج تحلیل مسیر اثر کل متغیر طبقات اجتماعی بر متغیر انسجام اجتماعی برابر 382/0 و اثر کل متغیر رسانه های اجتماعی بر متغیر انسجام اجتماعی برابر 356/ بود. سطح معنی داری متغیر رسانه های اجتماعی و فضای مجازی برابر 000/0 و سطح معنی داری (طبقات اجتماعی) برای متغیرهای تحصیلات، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، درآمد ماهیانه، طبقه اجتماعی 000/0 بر انسجام اجتماعی اثر دارند. نتایج یافته ها نشان داد متغیرهای طبقات اجتماعی و رسانه های اجتماعی بر انسجام اجتماعی تاثیر دارند.

  کلیدواژگان: انسجام اجتماعی، طبقات اجتماعی، رسانه های اجتماعی، شهر اندیمشک
 • حسام شیرازه محبت، محمد عباس زاده، مهران صمدی، صمد عابدینی صفحات 199-217

  هویت قومی و تشدید و برجستگی آن، یکی از مسایل اجتماعی مهم کشورهای چند قومیتی است. اهمیت این مساله، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته بیشتر است. همگرایی اقوام با عنایت به تاثیر عمیق آن در تحقق امنیت ملی و اجتماعی و مقابله با هرگونه آثار مخرب اجتماعی، امری لازم و ضروری است تا از این طریق بتوان ضمن برقراری وحدت در راستای حفظ منافع جمعی به همکاری گسترده با یکدیگر بپردازند. این امر در کنار وجود اراده سیاسی و اجتماعی، نیازمند فرهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در این مسیر است. اصلی ترین نقش در این زمینه به عهده رسانه های اجتماعی است تا بتوانند از قدرت بی بدیل خود در این مسیر بهره گیرند. این امر جز با بهره گیری مطلوب از رسانه های اجتماعی حاصل نمی شود. بر این اساس این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی و میزان همگرایی اقوام در ارومیه است که با استفاده از روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل کلیه‌ شهروندان بالای 20 سال شهر ارومیه می‌باشد که بر اساس آخرین سرشماری برابر با 512166 نفر می - ‌باشد که براساس فرمول کوکران 970 نفر از آن‌ها به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شده‌اند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری و توسط نرم افزارهای SPSS و Lisrel تحلیل شدند که نتیجه نشان داد فرضیه معناداری ارتباط همگرایی اقوام و نقش رسانه های اجتماعی به اثبات رسید.

  کلیدواژگان: همگرائی اقوام، رسانه های اجتماعی، ارومیه، قوم کرد، قوم ترک
 • اختلال یادگیری پیش زمینه اختلال اجتماعی : مطالعه اثر بخشی تمرینات ادراکی- حرکتی بر پردازش دیداری - فضایی و عملکرد دیکته در دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری شهر تبریز
  منیره حجابی دخت ایمن، سیدداود حسینی نسب، معصومه آزموده صفحات 219-234

  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر تمرینات ادراکی – حرکتی بر پردازش دیداری – فضایی و عملکرد دیکته در دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری شهر تبریز انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی که در آن از طرح پژوهشی پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری شهر تبریز بود. نمونه آماری تحقیق حاضر تعداد 20 دانش آموز با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه بصورت تصادفی جایگزین شد. مداخلات ادراکی - حرکتی طی 10 جلسه برای گروه آزمایشی هفته ای 2 جلسه 45 دقیقه ای اجرا شد. ابزارهای مورد استفاده شامل پکیج آموزشی آموزش و پرورش استثنایی کشور بنام مداخله بهنگام آموزش و توانبخشی نوآموزان با مشکلات عمومی یادگیری و آزمون وکسلر 4 و آزمون تشخیصی خواندن سیما شیرازی و نیلی پور بود. داده های پژوهش با روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار (SPSS) انجام گرفت. نتایج آزمون اثرات بین گروهی پس آزمون با برداشتن اثر پیش آزمون نشان می دهد که بین میانگین های دو گروه آزمایش و کنترل در مولفه های نمادیابی (05/>0 P، 545/2= F) و رمز گردانی (05/0 P>، 280/1=F) و خط زنی (05/0 P>، 787/2= F) و طراحی مکعب (05/0 P>، 857/0=F)تفاوت معنی داری وجود ندارد. اندازه اثر محاسبه شده در دیکته (510/0= P) نشانگر تاثیر زیاد تمرینات ادراکی- حرکتی است.

  کلیدواژگان: اختلالات یادگیری، ادراکی &ndash، حرکتی، پردازش دیداری &ndash، فضایی، دیکته
 • ایوب یوسف پور نظامی، صمد صباغ دهخوارقانی، داود کوهی، محمد عباس زاده صفحات 235-257

  این کنکاش انتقادی، برساخت"عقد/ازدواج آریایی"را در زمینه ای از مسایل زبان فارسی (پساقاجاری) طرح نموده و به نقش شناسی آن در تشدید مسایل نهاد خانواده ایرانی/اسلامی پرداخته است. این موضوع (حلقه ای از یافته های زمینه یابانه گسترده تر پژوهشگر در "مسیله شناسی زبان بنیاد ایران") بر اساس تظاهرات در دسترسی از آن در فضای سایبری (میدان پژوهش)، همچون "سندرمی" از آریاگرایی (ساخت ستیزی پساقاجاری) کاویده شده است. دیدگاه زبانشناختی هایدگر (موتور پارادایمی) با برداشتی آزاد و اهتمامی ترکیبی/تلفیقی فضای نظری و بینش روش شناختی کنکاش را ساخت داده است. زبان، افزون بر اینکه میدان و ابزار پژوهشی است؛ جوهره هستی جامعه و"خانه هستی" نیز می باشد؛ وجود و مسایل جامعه نیز در و با زبان اتفاق می افتد؛ با چنین فضای مفهومی (موسیقی متن) "عقدآریایی" نیز با بنیادی زبانی (سیاق زیست زبانی نژادپرستانه) و با ادعاها / بهانه های زبانی ("عدم فهم" متن عربی مرسوم ، ضرورت متنی به "فارسی سلیس") ؛ در بستری از ام المسیله ایران پساقاجار (ناجامعه گشتگی) فهمیده شد. با تکه چینی معمول در گرانددتیوری، نتایج آگزیوماتیک زیر به دست آمد : به نظر می رسد برساخت مزبور با ویژگی نژاد پرستانه (ماخوذ از میدان مطالعاتی)، ضمن تغذیه از تولیدات زبانی و پیوستگی با برساخت های ضد ساختی دیگر (کولبر، سوختبر و...) از آلاینده های معاصرتر فارسی است؛ که در پیوند با ستیزه های "روشنفکری پس افتاده فرهنگی"، در سطوح صورت (سامان نوشتاری/ لغوی) و سیرت (سرمایه/ ادبیات اخلاقی و معنوی) زبان فارسی و نیز امنیت اخلاقی/ملی را تهدید نموده، با کژکارکردهای عینی (بازتولید ساخت ستیزی/ تشدید ناجامعه سازی ایران، نژادپرستی) و احتمالی (ضد اخلاقی) ضمن همجوشی با مسایلی داخلی (روابط ضربدری، ازدواج سفید و...) و جهانی (در وضعیت پست مدرن) تدریجا می تواند به "ناخانواده سازی" نهاد خانواده نیز منجر گردیده، سامان خانواده/ انتظام اجتماعی را مخدوش سازد. در این امر افزون بر اغواهای سیاسی/ ایدیولوژیکی (اسلام ستیزی آریاگرایی)؛ مصرف گرایی مسلط بر جامعه مصرفی، تبلیغات (بنگاه های خدمات ازدواج)، کالایی شدن امور (مراسمات و...) در وضعیت پست مدرن نیز نقش آفرینی فعالی نشان می دهد.

  کلیدواژگان: ازدواج، عقدآریائی، ناجامعه سازی، گشتگی، روشنفکری پس افتاده فرهنگی، ناخانواده سازی، مسائل اجتماعی زبان بنیاد
|
 • Mehdi mobaraki, Bagher saroukhani *, Mansoor vosoogh Pages 7-34

  In this article, with the approach of spatial justice, the status of distribution and establishment of cultural-artistic facilities (as one of the bases for the formation of cultural activities) is analyzed and the relationship between the distribution of these facilities and cultural-artistic needs and entitlements in Arak. The research method is a mix method. Quantitatively, data were collected using a questionnaire and sampling method appropriate to the volume in the quality of collecting information related to physical studies (the amount and manner of distribution of cultural-artistic uses in urban areas) with secondary analysis and then location. According to the results, the pattern of spatial distribution of cultural-artistic facilities based on the needs and entitlements of citizens in the city of Arak is inefficient, unequal and unjust.

  Keywords: Spatial justice, public interest, need, eligibility, cultural-artistic facilities
 • Abbas Gheadamini Harouni, Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi *, Ali Reza Ebrahimpour Pages 35-59

  The aim of this study was to investigate the effect of bullying in the workplace on deviant behaviors in the workplace through destructive leadership and Toxic leadership. The present study is applied in terms of purpose and in terms of how to collect descriptive information of the correlation type. The statistical population of the present study consisted of 660 employees Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan). 244 people were selected through the Cochran's sampling calculation formula as a sample. In the work environment, Inerson et al. (2009) and the standard questionnaire of deviant behaviors in the workplace of Bennett and Robinson (2000) and the standard questionnaire of destructive leadership of Golparvar (2014) and the standard questionnaire of Toxic leadership of Schmidt (2008) were based on the validity of the questionnaires. Content validity using the opinion of experts, formally based on The views of a number of statistical population were examined and confirmed. ) Estimated . Data analysis was performed at the inferential level including structural equation modeling. The results showed that bullying in the workplace through destructive leadership has a positive and significant effect on deviant behaviors in the workplace, the coefficient of which is 0.44, and through Toxic leadership has a positive and significant effect on deviant behaviors in the workplace. This effect is 0.55 and also bullying in the workplace has a positive and significant effect on deviant behaviors in the workplace, the coefficient of which is 0.77.

  Keywords: bullying in the workplace, deviant behaviors in the workplace, Toxic leadership, destructive leadership
 • Sara Firuzian, Alireza Esmaeili *, Rahmat alh Amir ahmadi, Mohammad reza Naeimi Pages 61-79

  The purpose of this study was to provide a model of biological attitudes in order to improve community health using the data foundation method. The foundation data method was used to achieve the research objectives. Statistical samples of the research were selected for in-depth interviews from experts and professors in the fields of sociology, geography and environment. In this study, the researcher collected the required data by conducting in-depth and semi-structured interviews. The biological attitude logo was designed to improve community health and explain how the relationship between the main components and sub-components in the form of research themes. The results of the model showed that according to the designed model, "bio-responsibility" as a central category based on causal conditions, "optimal use of natural resources, use of green technologies and experienced human resources" and through strategies of "educational policy in the field of biology" Environment, environmental stimuli and incentives, research on environmental development, strengthening institutional activities "with regard to" allocation of financial resources, continuous monitoring of the implementation of environmental programs and contextual and social factors "(as a model) researcher And leads to the realization of the consequences of "preserving the environment and promoting social awareness."

  Keywords: Biological attitude, environment, community health, data foundation approach
 • Setare Azadi, Seyed Saeed Aghaei *, Bahram Ghadimi Pages 81-98

  The population of the elderly in Iran is on the rise and the study of the health and disease status of these citizens indicates that they suffer from noncommunicable and chronic diseases which makes health-oriented preventive measures indispensable .This study is conducted to considerr the importance of health-oriented practices such as public sports in this age group and with the aim of investigating gender differences between participation in public sports and quality of life of the elders in Tehran. elders cover 7.8% of the total population in Tehran. In this survey, 400 old men and women were selected as the sample size. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The samples were selected by multi-stage cluster sampling from 22 districts of Tehran. The results show that the quality of life  index of these two sexes participating in public sports is moderate, although the percentage of women with lower quality of life is higher than men and the percentage of men with higher quality of life is higher.A study of gender differences in the relationship between different dimensions of quality of life variable with the participation of the elderly in public sports shows that between the two variables dimension of social relationship satisfaction and role status (below quality of life index) with the variable of participation in public sports between women and. There is no correspondence between men and women participating in public sports; however, the qualities of life of the elderly of both sexes from all aspects show a strong relationship with participation in public sports.

  Keywords: Elderly, Mass exercise, Quality of life, Gender differences, Healthy lifestyle
 • SAMIRA RAHMANIAN, MAJIDREZA KARIMI *, Keramatollah Rasekh Pages 99-122

  Purpose of this study was to investigate social determinants of tendency to administrative and financial corruption among government employees in JAHROM. Method used in this study is survey. Statistical population is all government employees in JAHROM city and four hundred persons have selected as a sample using systematic sampling method. Study tool is questionnaire and its face validity method used to determining its validity and Cronbach's alpha method used to determining its reliability. Descriptive results of this study indicate that average tendency to corruption among employees of JAHROM is low. Analytical results of study revealed that among components of study, work conscience, religiosity, participatory organizational culture and flexibility have a positive and significant effect on tendency to financial corruption. Among demographic variables, relationship between job type, social class and income with tendency to corruption is significant. Specifying dependent variable according to sum of independent variables indicated that five variables include organizational culture, work conscience; social class, income and organizational culture integration are strongest predictors of corruption tendency respectively and they are capable to specifying 0/203 changes of tendency to financial corruption. Research findings are compare with similar results. Finally, suggestions has made to prevent spread of corruption.

  Keywords: Financial Corruption, Work Conscience, Organizational Justice, Organizational Culture, religiosity
 • Behrooz Foladi*, Ali Mohseni, Reza Parizad Pages 123-139
  Background and Aim

  The purpose of this study was to determine the factors affecting the behaviors of the political elites of the Islamic Republic in cyberspace.

  Method

  Research Method The present study is a documentary research method. The statistical population of the study includes the political elites of the Islamic Republic in cyberspace. The technique of collecting information is also taking notes.

  Findings

  In a democratic country with good governance, the participation of political elites and the people has an effective role in formulating government policies in the public arena. A good government strives to provide a platform for the participation of all members of the community, as well as the political elite, in policy-making and the formulation of government strategies.

  Conclusion

  Today, with the emergence of new communication media, attention has been drawn to using this information exchange platform to improve the participation and political activism of the elite and the public. In this article, with the aim of examining the factors affecting the behavior of elites in cyberspace, we tried to answer the question of what prerequisites and factors cause political elites to engage in political behavior and activism in cyberspace. It is obvious that a government based on democracy and high political and social participation needs to strengthen social and political interactions and actions among all sections of society, especially the political elite.

  Keywords: Political Elite, Political Behavior, Cyberspace
 • Jaleh Sarbazvatan, Mohamdrahim Najafzadeh, Hamid Janani, Jafar Bargmogadam Pages 141-157

  The purpose of this study was to determine the role of emotional intelligence on job performance of physical education teachers in East Azerbaijan province. The research method was applied based on the purpose and in terms of survey method, which was conducted in the field. The statistical population was all physical education teachers in East Azerbaijan province (1312 people) and the sample size was 298 people based on Morgan table. The sampling method was multi-stage cluster random. Data collection tools were Bradbury and Graves (2004) Emotional Intelligence Questionnaire and Byrne et al. (2005) and Conway (1999) Job Performance Questionnaire which were distributed among the subjects after validation.The results showed that there was a significant positive relationship between emotional intelligence and job performance (p <0.05, r = 0.69). There is a significant positive relationship between emotional intelligence and task performance and contextual performance (p <0.05). There is also a significant positive relationship between emotional intelligence components (self-awareness, self-management, social awareness and relationship management) and job performance (p <0.05).

  Keywords: emotional intelligence, Job Performance. physical educational teachers
 • Ali Modabber Khaknezhad, Karim Hosseinzadeh Dalir, Bakhtiar Ezzatpanah Pages 159-177

  Tourism is an industry which most cultural exchanges take place, and one of its development goals, while economic growth and development is to show culture to other communities, especially through the development of historical-cultural tourism. According to imprtance of subject, the present study has been written with the aim of evaluating the planning and policy-making of historical-cultural tourism development in Tabriz metropolis. The research method in the present study is applied in terms of purpose, survey in terms of implementation method and cross-sectional in terms of time. The statistical population of the study also includes managers, officials and experts in the field of tourism of Tabriz, whose sample size is estimated based on the Delphi method of 100 people. Also, in order to analyze the data, has been used the technique of least squares in Warp-PLS software and sample t-test in SPSS software. Findings indicate that the lack of development of historical-cultural tourism in the city of Tabriz is due to inadequacies at the micro and macro levels. At the micro level, it can be attributed to the shortcomings of urban regeneration projects and at the macro level, we can point to components such as the lack of a comprehensive and systematic view, inadequate political relations, and the formation of a negative image of Iran in the public mind, and the government's tenure in the tourism sector.

  Keywords: calture development, Policy Making, tourism development, historical-cultural tourism, Tabriz Metropolis
 • Shahla Sohrabi Samireh, Mehrdad Navabakhsh, Zahra Hazrati Soumea Pages 179-198

  The purpose of sociological analysis is to investigate impact of social classes and social media on social cohesion among citizens of Andimeshk in 2019-2021. The survey method is descriptive and explanatory. The statistical population of the study included all citizens aged 15 to 65 years living in Andimeshk, which was calculated by calculating the Cochran's formula to 384 people. Findings showed that according to the results of path analysis, the total effect of social class variable on social cohesion variable was 0.382 and the total effect of social media variable on social cohesion variable was / 356. The level of significance of the social media and cyberspace variables is equal to 0.000 and the level of significance (social classes) for the variables of education, father education, mother education, monthly income, social class have an effect on social cohesion. The results showed that social class and social media variables affect social cohesion.

  Keywords: social cohesion, social classes, social media, Andimeshk city
 • Hesam SHirazeh mohabat, Mohammad Abbaszadeh, Mehran Samadi, Samad Abedini Pages 199-217

  Ethnic identity and its intensification and prominence is one of the important social issues of multiethnic countries. This is especially important in underdeveloped countries. The integration of ethnic groups, considering its profound impact on the realization of national and social security and confronting any destructive social effects, is necessary and essential in order to be able to cooperate with each other while establishing unity in order to preserve collective interests. This, along with the existence of political and social will, requires the creation of a culture and unity of procedure in this direction. The main role in this field is played by social media so that they can use their unparalleled power in this direction. This can only be achieved through the optimal use of social media. Accordingly, this study aims to determine the relationship between the use of social media and the degree of ethnic convergence in Urmia, which is a survey using the research method and the statistical population includes all citizens over 20 years of age in Urmia, which according to the latest census is equal to 512166 people, 970 of whom have been selected for the study by simple random sampling according to Cochran's formula. Data were collected using a questionnaire and analyzed by SPSS and Lisrel software, which showed the hypothesis of a significant relationship between ethnic convergence and the role of social media.

  Keywords: Convergence of ethnicities, social media, Urmia, Kurdish ethnic group, Turkish ethnic group
 • A Study of the Effectiveness of Perceptual-Motor Exercises on Visual-Spatial Processing and Dictation Function in Second Grade Elementary School Girls with Learning Disabilities in Tabriz
  MONIREH Hejabidokht Imen, Seyed Davood Hosseini Nasab, Masoumeh Azmoudeh Pages 219-234

  The aim of this study was to determine the effect of perceptual-motor exercises on visual-spatial processing and dictation performance in second grade elementary school girls with learning disabilities in Tabriz. The present research method is quasi-experimental in which a pre-test-post-test research design with a control group was used. The statistical population included all female second grade elementary school students with learning disabilities in Tabriz. The statistical sample of the present study was 20 students using the available sampling method and randomly replaced in the experimental and control groups. Perceptual-motor interventions were performed in 10 sessions for the experimental group, 2 sessions of 45 minutes per week. The tools used included the educational package of exceptional education in the country called timely intervention for education and rehabilitation of new students with general learning problems and Wechsler 4 test and diagnostic reading test of Sima Shirazi and Nilipour. Research data were analyzed by analysis of covariance. Data analysis was performed using software (SPSS). The results of the post-test intergroup effects test by removing the pre-test effect show that between the means of the experimental and control groups in the components of symbolization (P <0.05, F = 2.545) and encryption (P> 0.05). , F = 1.280) and line drawing (P> 0.05, F = 2.787) and cube design (P> 0.05, F = 0.857) there is no significant difference. The effect size calculated in dictation (P = 0.510) indicates the high effect of perceptual-motor exercises.

  Keywords: Learning disabilities, Perceptual-Motor, Visual-Spatial Processing, dictation
 • Ayyub Yussefpour Nezami, Samad Sabbagh Dehkharqani, Davud Davud Kuhi, Mohammad Abbaszadeh Pages 235-257

  This critical investigation addresses Arian marriage/marriage contract within the framework of post-Qajar Farsi language framework and deals with its functions in Iranian/Islamic family institution issues. In the context of the current research, the subject has been treated as a syndrome of (post-Qajarid anti-structuralist) Arianism. The research has also been shaped by an interpretation of Heideggerian linguistic approach (paradigmatic motor concept). We have argued that language is not only a field and instrument of research but it also is the essence of social existence and the house of being. Social realities also exist in and through language. Hence, Arian marriage contract has a linguistic reality and with its claims and linguistic excuses it should be understood within the context of post-Qajarid era. Using a grand theory perspective, the current research resulted in some axiomatic findings it seems that this racist construct is fed by and is related to the linguistic products of other anti-structuralist constructs. This formal and functional relationship between Arian construct and other anti-structuralist constructs has threatened the very ethical/national security. Its explicit malfunctioning can be integrated with the internal and international affairs and finally result in destructionof the family institution and social order. It has been argued that political/ideological provocations can be combined with the dominant consumerist spirits, the propaganda from marriage service instituions and commodification of marriage ceremony in this post-modern atmosphere and facilitate the spread of Arian marriage in society.

  Keywords: Aryan Marriage Contract, Asocialization, RetrospectiveCultural Intellectualism, Linguistically-Based Social Affairs, Racism