فهرست مطالب

Medicinal Plants - Volume:21 Issue: 82, Jun 2022
 • Volume:21 Issue: 82, Jun 2022
 • تاریخ انتشار: 1401/04/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مطالعه تنوع در صفات اگرو- مورفولوژیکی، ترکیبات تقریبی و ترکیبات فنلی برخی گونه‎ های شنبلیله در ایران
  زیبا بختیار، محمدرضا حسندخت*، محمدرضا نقوی، محمدحسین میرجلیلی صفحات 1-12
  مقدمه

  جنس شنبلیله (Trigonella L.) یکی از جنس های شناخته شده خانواده بقولات است که در سراسر جهان می رویند. این گیاهان علاوه بر مصارف غذایی دارای خواص دارویی از جمله کاهش دهنده چربی و قند خون، ضد باکتری، ضد زخم و ضد درد می باشند.

  هدف

  مطالعه تنوع صفات اگرو- مورفولوژیکی، ترکیبات تقریبی و ترکیبات فنولیک اندام هوایی برخی گونه ها و خویشاوندان جنس شنبلیله بومی ایران برای معرفی گونه برتر جهت استفاده در برنامه های اصلاحی انجام شده است.

  روش بررسی

  نمونه های بذر M. orthoceras ،M. monspeliaca ،M. monspeliaca ،M. monantha ،M. crassipes ،T. spruneriana ،T. foenum-graecum، T. filipes، T. elliptica، T. astroides و  M. phrygia از مناطق مختلف ایران جمع آوری و در شرایط زراعی یکسان کشت شدند. صفات مورفولوژیکی با خط کش، کولیس دیجیتال و ترازو اندازه گیری شد. ترکیبات تقریبی (رطوبت، خاکستر، فیبر، پروتیین، چربی و کربوهیدرات) و اسیدهای فنولیک اندام هوایی به ترتیب با روش AOAC و HPLC تعیین شد.

  نتایج

  تفاوت های مورفولوژیکی معنیداری بین گونه های مورد مطالعه مشاهده شد. بیشترین محتوای پروتیین در  M. orthoceras (%13/4 ± 0/4)  و پس از آن T. filipes (%11/5 ± 0/8)، و T. spruneriana (%11/1 ± 0/4) اندازه گیری شد. محتوای فیبر بین 0/04 ± 0/7 % تا 0/4 ± 4/9 % بود. عصاره گونه های مورد مطالعه، ترکیبات کاتچین، کلروژنیک اسید، پارا کوماریک اسید به وفور (0/7 ± 69/32 تا 0/05 ± 0/01 میلی گرم بر گرم وزن خشک) یافت شدند.

  نتیجه گیری

  دو گونه T. filipes و T. spruneriana می توانند به عنوان گونه های مناسب برای بهره برداری در سیستم های کشاورزی، صنایع غذایی و دارویی انتخاب شوند.

  کلیدواژگان: تنوع، بقولات، شنبلیله، بخش رویشی، ارزش غذایی، فنول، ادویه
 • ارزیابی پتانسیل آنتی‎اکسیدانی مفراح (نعناعیان) و تاثیرات آن بر پایداری اکسیداتیو روغن بکر آفتابگردان تحت شرایط نگه‎داری تسریع شده
  محمدرضا معتقد، امیر نیلی احمد آبادی، شیرین مرادخانی* صفحات 13-27
  مقدمه

  گیاه مفراح یا پونه سای مواج، گیاهی یکساله و بومی مناطق خاصی از استان همدان در ایران می باشد.

  هدف

  این مطالعه به بررسی پروفایل آنتی اکسیدانی گیاه مفراح می پردازد.

  روش بررسی

  اسانس گیاه با روش تقطیر با آب و عصاره ی آن از راه خیساندن در متانول تهیه شد. سپس آزمون های متعددی شامل سنجش DPPH ،FRAP ، TBARS،اندیس پراکسید و بتاکاروتن- لینولییک اسید، به منظور مشخص کردن خواص آنتی اکسیدانی و اثرات جلوگیری کننده بر روی اکسیداسیون اسیدهای چرب بر روی آنها انجام گرفتند.

  نتایج

  عصاره ی گیاه در تمامی آزمون ها دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتری نسبت به اسانس آن بود. اسانس گیاه در مقایسه با ترکیبات استاندارد و حتی عصاره نیز فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی از خود نشان نداد. تست های DPPH و FRAP تا حدود زیادی با یکدیگر همبستگی داشتند اما داده های حاصله از آزمون بتاکاروتن- لینولییک اسید تا حدودی با سایر داده ها ناهماهنگ بودند. نتایج تست های TBARS و اندیس پراکسید نیز نشان دادند که غلظت های خاصی از عصاره به طور موثری از فرآیند اکسیداسیون در روغن آفتابگردان جلوگیری به عمل می آورند.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان دادند که عصاره ی متانولی گیاه مفراح می تواند به عنوان یک کاندید مناسب از منابع آنتی اکسیدانی طبیعی برای استفاده در صنایع دارویی و غذایی در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: پونه‎سای مواج، اسانس، اثر آنتی‎اکسیدانی، اکسیداسیون، اسید چرب
 • اثر پروآپوپتوتیک نانولیپوزوم‎های بارگذاری شده با عصاره هیدروالکلی گل راعی در ترکیب با کورکومین بر رده‎ های سلولی سرطان کولورکتال SW48 و SW1116
  فرزانه رضایی نژاد، حسن بردانیا، فریده قلم‎فرسا، سجاد حسن ‎زاده، فرهاد جدیدی نیارق، قاسم قلم‎فرسا* صفحات 28-42
  مقدمه

  سرطان کولورکتال (CRC) همچنان یکی از علل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در جهان است و تقریبا 70 تا 75 درصد از بیماران مبتال به سرطان کولورکتال متاستاتیک تا 1 سال پس از تشخیص زنده می مانند. کورکومین (CUR) یک عامل شیمی درمانی بالقوه است که برای درمان سرطان استفاده می شود. شواهد زیادی از اثرات بازدارنده عصاره گل راعی (Hypericum perforatum extract: HPE) بر تکثیر سلولی و اثرات آن بر القای آپوپتوز در رده های سلولی مختلف سرطان انسان وجود دارد.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی اثر پروآپوپتوتیک HPE و نانولیپوزوم های آن (Lip-HPE) و بررسی پتانسیل هم افزایی و درمانی ترکیب نانولیپوزوم آنها (Lip-CUR/HPE) بود.

  روش بررسی

  در مطالعه آزمایشگاهی حاضر، رده های سلولی SW1116 و SW48 کشت و سپس با دوزهای مختلف CUR ،HPE لیپوزوم تنها (Lip-Sol) و نانولیپوزوم های بارگذاری شده با CUR/HPE (CUR/HPE-Lip) و CUR (CUR-Lip) ، HPE (HPE-Lip)  به مدت  24 ،48 و 72 ساعت تیمار شدند. سمیت سلولی با روش MTT و میزان آپوپتوز با روش رنگ آمیزی یدید پروپیدیوم انکسین-V با استفاده از فلوسیتومتری اندازه گیری شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که زنده مانی سلولی در تمامی گروه ها به صورت وابسته به دوز و زمان در مقایسه با گروه کنترل مهار شد. استفاده از نانولیپوزوم ها نتایج را بهبود بخشید. Lip-CUR/HPE فعالیت سیتوتوکسیک و پروآپوپتوتیک بیشتری در شرایط آزمایشگاهی در برابر رده های سلولی سرطان روده SW1116 و SW48 نشان داد (P < 0/05).

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه نشان می دهد که کمپلکس Lip-CUR/HPE می تواند یک استراتژی بالقوه برای دستیابی به اثر هم افزایی HPE و CUR در درمان سرطان کولورکتال ارایه کند.

  کلیدواژگان: گل راعی، کورکومین، نانولیپوزوم، سرطان کولورکتال، آپوپتوز
 • بهینه ‎سازی استخراج اینولین از ریشه گیاه زنجبیل شامی با استفاده از روش سطح پاسخ و آنالیز آن با روش‎های واجذب-یونش لیزری به کمک ماتریس و کروماتوگرافی لایه نازک
  مهدی مریدی فریمانی، الهام احمدی، حسن رضادوست* صفحات 43-55
  مقدمه

  اینولین به عنوان یک پری بیوتیک شامل مخلوطی از زنجیره های خطی بتا-2،1 فروکتان با درجات مختلف پلیمریزاسیون 2 تا 60 است. درجات مختلف پلیمریزاسیون کاربردهای متفاوتی در صنایع آرایشی و بهداشتی، دارویی و غذایی دارند.

  هدف

  این مطالعه سعی دارد بهترین روش برای ارزیابی درجات پلیمریزاسیون را پیدا کند.

  روش بررسی

  بهینه سازی استخراج اینولین از ریشه گیاه زنجبیل شامی با استفاده از روش سطح پاسخ انجام شد. چهار فاکتور زمان، دما، نسبت حلال به ماده جامد و pH بر راندمان اینولین استخراج شده بررسی گردید. خالص سازی اینولین با آب داغ، و سپس با استفاده از کلسیم هیدروکسید و فسفریک اسید انجام گردید. میزان درجه پلیمریزاسیون اینولین با استفاده از روش های اسپکتروفتومتری، MALDI-TOF و FLD-TLC ارزیابی شد.

  نتایج

  بر اساس آزمایش های انجام شده شرایط بهینه استخراج اینولین، با بازده 10/1 درصد؛ دمای C °79/6 ، زمان 31/9 دقیقه، نسبت حلال به ماده جامد 39/9 :1 و pH 7/7 تعیین گردید. طیف FT-IR  سه جذب 820، و 864 -1 cm 932 که به ترتیب متعلق به 2-کتوز، واحد بتا-2،1 فروکتوفورانوزیل و α-D گلوکوپیرانوز است را نشان داد. مقدار درجه پلیمریزاسیون اینولین در طیف MALDI-TOF معادل با 16 و وزن مولکولی 2633 دالتون بود. طیف FLD-TLC درجه پلیمریزاسیون 1 تا 15 را نشان داد. همچنین در روش اسپکتروفتومتری میزان درجه پلیمریزاسیون تقریبا معادل با 0/04 ± 22/3 بدست آمد.

  نتیجه گیری

  مقدار فاکتورهای مناسب برای استخراج اینولین از گیاه زنجبیل شامی پیشنهاد شد. درجه پلیمریزاسیون بدست آمده از روش FLD-TLC نتایجی قابل قبولتر و با دقت بیشتر را نسبت به روش اسپکتروفوتومتری در مقایسه با MALDI-TOF نشان داد.

  کلیدواژگان: اینولین، MALDI-TOF، اسپکتروفتومتر، زنجبیل شامی، کروماتوگرافی لایه نازک، فلورسانس
 • قرص کبر: از شکل دارویی سنتی تا نوین
  سمیه اسماعیلی، بهناز کرامتیان، حانیه کشفرودی، رسول چوپانی، هما حاجی مهدی پور* صفحات 56-65
  مقدمه

  کبر از گیاهان پرمصرف در طب ایرانی در درمان بسیاری از بیماریها می باشد. جهت مصرف راحت تر گیاه و پذیرش بهتر توسط بیماران و افزایش پایداری باید گیاه به شکل دارویی مناسب فرموله شود. هدف از این تحقیق، فرمولاسیون قرص از میوه کبر و کنترل کیفیت فرآورده بوده است.

  روش بررسی

  عصاره گیری میوه با روش ماسراسیون و اتانول 80 درصد صورت گرفت. عصاره با خشک کن انجمادی خشک شد. هشت فرمولاسیون با الکتوز، آویسل، سیلیکون دیاکسید و منیزیوم استیارات تهیه شدند و فرمولاسیون منتخب وارد آزمون های پایداری شد ولی به علت ناپایداری، از خشک کن پاششی، مالتودکسترین و سیلیکون دیاکسید برای خشک کردن استفاده شد. هشت فرمولاسیون دیگر با الکتوز، آویسل، کراس کارملوز سدیم، PVPK30 و منیزیوم استیارات تهیه شدند و بهترین فرمولاسیون انتخاب و کنترل کیفیت آن انجام شد. پایداری در شرایط تسریع شده و نیز دمای 30 درجه به مدت شش ماه بررسی شد.

  نتایج

  قرص های حاصله در شرایط پایداری تسریع شده ناپایدار ولی در 30 درجه پایدار بودند. قرص ها سبزآبی، دارای ابعاد 6/7 × 9/9 × 20/3 میلی متر، وزن 10% ± 1115 میلی گرم، سختی 1/52 ± 18/33 kp، زمان باز شدن 3/5 ± 15 دقیقه بودند. مقدار روتین 0/02 ± 0/58 میلی گرم در هر قرص بوده و 3/61 ± 93/03 درصد از این ماده بعد از یک ساعت از قرص آزاد می شد.

  نتیجه گیری

  قرص حاصل از عصاره خشک شده با خشک کن پاششی، پس از آزمون های حیوانی و کارآزمایی های بالینی کاندید مناسبی برای تولید صنعتی بوده ولی انجام آزمون پایداری طولانی مدت در بسته بندی نهایی مناسب الزامی است.

  کلیدواژگان: کبر، قرص، فرمولاسیون، پایداری، طب سنتی ایرانی، طب ایرانی
 • تغییرات در صفات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیتوشیمیایی گیاهان دیپلوئید و تتراپلوئید القایی داتوره تماشایی
  پریسا نادریان، نسرین مشتاقی*، عبدالرضا باقری، سعید ملک زاده شفارودی صفحات 66-79
  مقدمه

  گیاهان جنس داتوره طیف وسیعی از آلکالوییدهای تروپانی با ارزش دارویی را تولید می کنند. گیاه داتوره تماشایی یکی از گونه های سمی جنس داتوره است و به دلیل داشتن آلکالوییدهای مختلف دارای بوی نامطبوعی می باشد.

  هدف

  این مطالعه با هدف القای پلیپلوییدی با تیمار کلشیسین بر روی داتوره تماشایی و تاثیر آن بر ظاهر گیاه و محتوای هیوسیامین انجام شد.

  روش بررسی

  به منظور القای تتراپلوییدی در داتوره تماشایی، آزمایشی به صورت فاکتوریل با دو عامل غلظت کلشیسین (0/05 ،0/1 و 0/2 درصد) و زمان تیمار (48 و 72 ساعت) با 3 بوته برای هر تیمار با استفاده از گلوله پنبه ای آغشته به کلشیسین در نوک مریستم انتهایی گیاهان انجام گرفت. تغییرات مورفولوژیکی مشاهده شد و نزدیک به زمان گلدهی، گیاهان با فلوسایتومتری آنالیز شدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که غلظت و زمان قرار گرفتن در معرض کلشیسین و اثر متقابل آنها بر درصد تتراپلوییدی تاثیر می گذارد. بیشترین درصد تتراپلوییدی در غلظت 0/2 درصد و 72 ساعت مشاهده شد. از سوی دیگر، استفاده از غلظت های مختلف کلشیسین و زمان، تاثیر معنی داری بر بقای گیاه نداشت. تعداد سلول های محافظ روزنه کاهش یافت، اما تفاوت معنی داری در محتوای کلروفیل کل و کاروتنوییدها مشاهده نشد. همچنین میزان هیوسیامین در گیاهان تتراپلویید نسبت به دیپلویید به نصف کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  به طور کلی، القای تتراپلوییدی در این گیاه میتواند برخی از صفات فنوتیپی را تغییر دهد اما بر محتوای هیوسیامین تاثیر منفی دارد.

  کلیدواژگان: کلروفیل، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، هیوسیامین، متابولیت، پلی‎پلوئیدی
 • تهیه و ارزیابی پلت‎ های حاوی عصاره گیاه بابونه دارویی با طعم پوشانده شده
  نوشین بلورچیان*، ساحل شیروانی، فراز مجاب صفحات 80-92
  مقدمه

  خواص قابل توجه گیاه بابونه دارویی (بابونه شیرازی) موجب شده است که به طور گسترده ای در درمان بیماری های مختلف از جمله اختلالات گوارشی مورد توجه قرارگیرد.

  هدف

  در مطالعه حاضر، پلت های روکش داده شده حاوی عصاره بابونه با هدف پوشاندن طعم تلخ آن، بهبود دوزینگ و نیز پذیرش بیمار به ویژه در کودکان، ساخته شد.

  روش بررسی

  عصاره گیاه به روش خیساندن در اتانول % 70 استخراج و به روش تبخیر دوار و خشک کردن انجمادی خشک گردید. سپس به همراه نسبت های مختلف مواد افزودنی گوناگون مانند آویسل، نشاسته و الکتوز برای تهیه پلت به روش اکستروژن - اسفرونایزیشن مورد استفاده قرار گرفت. پلت ها از نظر اندازه، کرویت، نسبت ابعاد و فرسایش پذیری بررسی شدند. فرمولاسیون بهینه، پس از انجام فرایند روکش دهی با استفاده از اودراژیت E، از نظر کارایی پوشاندن طعم، انحلال و مورفولوژی ارزیابی گردید.

  نتایج

  پلت های بهینه با اندازه ذره ای، کرویت و نسبت ابعاد به ترتیب برابر با 1/13 میلی متر، 0/924 و 1/172 ساخته شدند. فرسایش پذیری کم، جریان پذیری (شاخص کار = 3/01%) و همچنین انحلال مناسب موجب گردید که این نمونه برای پوشاندن طعم به روش روکشدهی مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس مطالعات انحلال برون تن، گرچه لایه روکش به طور قابل توجهی آزادسازی اجزا را در pH بالاتر نسبت به ذرات فاقد روکش کاهش داد، ولی انحلال قابل قبولی در pH برابر با 1/2 مشاهده شد. پوشش مناسب طعم این فرآورده با آنالیز درون تن نیز تایید گردید.

  نتیجه گیری

  پلت های حاوی عصاره گیاه بابونه دارویی با طعم پوشانده شده و ویژگی های مناسب می تواند سامانه مطلوبی همراه با پذیرش بالاتر بیمار باشد.

  کلیدواژگان: بابونه، پلت، عصاره گیاهی، اکستروژن- اسفرونایزیشن، پوشش طعم، روکش‎دهی
 • طراحی، ساخت و استانداردسازی داروی گیاهی تقویت کننده حافظه مبتنی بر طب سنتی ایران
  فرید دباغیان، امیر آزادی، محمدمهدی زرشناس* صفحات 93-110
  مقدمه

  آلزایمر، شایع ترین نوع دمانس می باشد که در طب سنتی تحت عناوینی همچون "فراموشکاری"، "فساد ذکر" و "نسیان" ذکر شده است. با توجه به چالش های این بیماری، تحقیقات جهت دستیابی به ترکیبات طبیعی موثر در آن حایز اهمیت می باشد.

  هدف

  هدف، ارایه ی قرص گیاهی استاندارد موثر در پیشگیری و درمان آلزایمر مبتنی بر طب سنتی ایرانی می باشد.

  روش بررسی

  فرآورده های مرکبه مرتبط از کتب مرجع طب سنتی ایران گردآوری شد. از میان 127 فرمولاسیون، فرآورده حاوی زیره ایرانی و فلفل سیاه از کتاب قانون ابن سینا انتخاب و پس از ارزیابی اکسپیان های مختلف، فرمولاسیون حاوی 40 درصد زیره ایرانی، 40 درصد فلفل سیاه و 20 درصد HPMC و PVP به عنوان محلول چسباننده، تهیه گردید. فرمولاسیون نهایی و هریک از اجزای آن جهت ارزیابی GC و استانداردسازی فرآورده، اسانس گیری شدند؛ همچنین عصاره گیری با استفاده از اتانول و دی کلرومتان به منظور تهیه اثر انگشت HPTLC و تعیین میزان آلکالویید تام موجود در قرص با استفاده از روش طیف سنجی انجام شد.

  نتایج

  آنالیز اسانس قرص موید حضور دو ترکیب ترانس کاریوفیلن (22/29 درصد) و گاماترپینن (72/17 درصد) بود و استانداردسازی قرص بر اساس این دو ترکیب انجام شد؛ به گونه ای که بصورت میانگین در هر قرص 0/041 میلی گرم ترانس کاریوفیلن و 0/018 میلی گرم گاماترپینن وجود داشت. میزان آلکالویید تام موجود در هر قرص، 0/06 میلی گرم معادل آتروپین محاسبه گردید.

  نتیجه گیری

  این فرمولاسیون طبیعی می تواند به عنوان یک محصول طب سنتی ایرانی به صورت بالینی مورد ارزیابی قرار گیرد و به عنوان یک مکمل تقویت کننده ی حافظه ارایه شود.

  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، قرص، زیره ایرانی، فلفل سیاه، استانداردسازی، طب سنتی
 • اثرات اسکولیسیدال عصاره ‎ی گیاه تنباکو در غلظت‎ها و زمان‎های مختلف
  رویا لطیفی، عباس آزادمهر*، سحر مصلی، کیارش سالکی، رضا حاجی آقایی صفحات 111-118
  مقدمه

  تنباکو گیاهی است که به دلیل داشتن ترکیباتی از قبیل نیکوتین سولفات دارای خواص ضد نماتودی و ضد التهابی است. از این گیاه به عنوان دارو در درمان بیماری های عفونی و همچنین برای کشتن لارو حشرات و آفات گیاهی استفاده می شود.

  هدف

  هدف از این مطالعه ارزیابی اثر عصاره گیاه تنباکو بر روی اسکولکس های کیست هیداتیک بود.

  روش بررسی

  کیست های هیداتیک از کبد گوسفندان آلوده در کشتارگاه قزوین جمع آوری شد و پروتو اسکولکس ها در شرایط استریل از این کیست ها جدا شدند. زنده بودن پروتواسکولکس ها با روش های آزمایشگاهی تایید شد. پروتواسکولکس های زنده با غلظت های مختلف عصاره اتانولی گیاه تنباکو (3، 5، 10، 25، 50 و 100 میلی گرم در میلی لیتر) در مدت زمان های مختلف (10، 20، 30، 40، 50 و 60 دقیقه) مواجه شدند. از کلرید سدیم 0/9 درصد به عنوان کنترل منفی استفاده شد. میزان زنده بودن پروتواسکولکس ها پس از مواجهه با رنگ آمیزی ایوزین ارزیابی شد.

  نتایج

  عصاره تنباکو در غلظت 100 میلی گرم در میلی لیتر در 10 دقیقه باعث کشته شدن 91/19 درصد از پروتواسکولکس ها شد در حالی که در باقی زمان ها (20 تا 60 دقیقه) منجر به کشته شدن 100 % پروتواسکولکس ها شد.

  نتیجه گیری

  این گیاه دارویی اثرات ضد پروتواسکولکسی خوبی نشان داد و احتمالا می تواند در جراحی کیست هیداتیک کمک کننده باشد. البته برای مشخص شدن هر چه بهتر نیاز به انجام تحقیقات بیشتر است.

  کلیدواژگان: داروی گیاهی، تنباکو، کیست هیداتیک، درمان کیست هیداتیک، ایمنوتوکسیسیتی
|
 • Study of variability in agro-morphological traits, proximate composition, and phenolic compounds of some Trigonella L. species in Iran
  Ziba Bakhtiar, Mohammad Reza Hasandokht*, Mohammad Reza Naghavi, Mohammad Hossein Mirjalili Pages 1-12
  Background

  Trigonella L. is a well-known worldwide growing genus of the Fabaceae family. In addition to food, the plants have various medicinal properties, including reducing fat and blood sugar, antibacterial, anti-ulcer, and analgesic.

  Objective

  Variability in agro-morphological traits, phenolic compounds, and proximate composition of the aerial parts of some Iranian Trigonella and its relative e.g. Medicago L. species was studied to introduce the superior species for further use in breeding and exploitation programs.

  Methods

  The seed samples of T. astroides, T. elliptica, T. filipes, T. foenum-graecum, T. spruneriana, M. crassipes (syn: T. crassipes), M. monantha (syn: T. monantha), M. monspeliaca (syn: T. monspeliaca), M. orthoceras (syn: T. orthoceras), and M. phrygia (syn: T. aurantiaca) were collected from different regions of Iran, and then were cultivated at the same agronomic conditions. Morphological traits were measured by a ruler, digital caliper and scales. Proximate composition (moisture, ash, fibre, protein, fat, and carbohydrates) and phenolic acids of the aerial parts were determined by the AOAC method and HPLC, respectively.

  Results

  Significant morphological differences among the studied species were observed. The highest protein content was measured in M. orthoceras (13.4 ± 0.4 %), followed by T. filipes (11.5 ± 0.8 %), and T. spruneriana (11.1 ± 0.4 %). Fibre content was ranged from 0.7 ± 0.04 % to 4.9 ± 0.4 %. In the extracts of the studied species, catechin, chlorogenic acid, and p-coumaric acid were found in abundance (0.01 ± 0.05 - 69.32 ± 0.7 mg/g DW).

  Conclusion

  Trigonella filipes and T. spruneriana could be selected as suitable species for further exploitation in food and pharmaceutical industries.

  Keywords: Diversity, Fabaceae, Fenugreek, Herb, Nutritive value, Phenol, Spice
 • Assessment of the anti-oxidative potential of Nepeta crispa Willd. (Lamiaceae) and its effects on oxidative stability of virgin sunflower oil under accelerated storage conditions
  Mohamadreza Motaghed, Amir Nili-Ahmadabadi, Shirin Moradkhani* Pages 13-27
  Background

  Nepeta crispa, is an annual plant native to certain regions of Hamadan province in Iran.

  Objective

  This study aims to investigate the antioxidant potential of N. crispa.

  Methods

  Hydro-distillated essential oil and methanol extract from aerial parts of N. crispa were obtained. They were subjected to several assays (DPPH, FRAP, TBARS, peroxide value and β-carotene-linoleic acid assay) in order to evaluate their antioxidant properties and their effect on prevention of oxidation in sunflower oil.

  Results

  The extract consistently exhibited more activity than the essential oil in each and every one of the assays. The activity of the essential oil was not significant compared to positive controls or even the extract. The results from DPPH and FRAP assays correlated well with one another but those obtained from β-carotene-linoleic acid assay were to some extents inconsistent with the others. The results from TBARS and peroxide value assays revealed that certain concentrations of the extract effectively prevent the oxidation process in sunflower oil.

  Conclusion

  Our data suggest that the methanol extract of N. crispa may be considered as novel bio-resource of natural antioxidants for using in pharmaceutical and food industries. Hopefully as the future research progress, new lights will be shed on characterization of components in the extract and the mechanisms through which they provide antioxidant activity.

  Keywords: Nepeta crispa, Essential oil, Antioxidant activity, Oxidation, Fatty acid
 • Proapoptotic effect of nanoliposomes loaded with hydroalcoholic extract of Hypericum perforatum L. in combination with curcumin on SW48 and SW1116 colorectal cancer cell lines
  Farzaneh Rezaeinejad, Hasan Bardania, Farideh Ghalamfarsa, Sajad Hasanzadeh, Farhad Jadidi-Niaragh, Ghasem Ghalamfarsa* Pages 28-42
  Background

  Colorectal cancer (CRC) continues to be a leading cause of cancer related death in the world and approximately 70 to 75 % of patients with metastatic colorectal cancer survive for up to 1 year after diagnosis. Curcumin (CUR) is a potential chemotherapeutic agent used to treat cancer. There is ample evidence of the inhibitory effects of Hypericum perforatum L. extract (HPE) on cell proliferation and its effects on the induction of apoptosis in various human cancer cell lines.

  Objective

  The purpose of this study was to investigate the proapoptotic effect of HPE and its nanoliposomes (HPE-Lip) and to scrutinize the synergistic and therapeutic potential of HPE/CUR-loaded nanoliposome (HPE/CUR-Lip).

  Methods

  In the present in vitro study, SW1116 and SW48 cell lines were cultured and then treated with different doses of HPE, CUR, bare liposome solely (Lip-Sol), and nanoliposomes loaded with HPE (HPE-Lip), CUR (CUR-Lip) and CUR/HPE (HPE/CUR-Lip) for 24, 48 and 72 hours. Cytotoxicity was measured by MTT assay and apoptosis rate by an annexin-V FITC/propidium iodide double-staining method using flow cytometry.

  Results

  The results showed that cell viability was inhibited in a dose-dependent and time-dependent manner in all groups compared to the control group. The use of nanoliposomes improved the outcomes. HPE/CUR-Lip exhibited higher in vitro cytotoxic and proapoptotic activity against SW1116 and SW48 cell lines (P < 0.05).

  Conclusion

  The findings of this study suggest that the HPE/CUR-Lip complex could provide a potential strategy to achieve a synergistic effect of HPE and CUR in the treatment of colorectal cancer.

  Keywords: Hypericum perforatum, Curcumin, Nanoliposome, Colorectal cancer, Apoptosis
 • Optimization of inulin extraction from Inula helenium L. using response surface methodology followed by its MALDI-TOF and TLC-FLD based characterization
  Mahdi Moridi Farimani, Elham Ahmadi, Hassan Rezadoost* Pages 43-55
  Background

  Inulin, a prebiotic, is a mixture of linear chains β-2,1 fructans with a degree of polymerization (DP) of 2 to 60. Different DPs have various applications in the cosmetics, pharmaceutical, and food industries.

  Objective

  This study aims to find the best method for DP determination.

  Methods

  RSM was applied to optimize the extraction of inulin from Inula helenium. Four factors, including time, temperature, solvent-to-sample ratio, and pH and yield as response were selected. Inulin was purified using a hot water extraction followed by a slurry of calcium hydroxide and phosphoric acid. TLC-FLD, MALDI-TOF, and spectrophotometric methods were used to characterize and compare the DP of inulin.

  Results

  RSM proposed a maximum yield (10.1 %) at a temperature of 79.6 °C, time of 31.9 min, the solvent-to-sample ratio of 39.9: 1, and pH of 7.7. The quality of extracted inulin was evaluated as follow: FT-IR spectra indicated typical bands at 820, 864, and 932 cm-1 that assigned the presence of 2-ketose, β-(2→1) fructofuranosyl unit, and α-D-glucopyranose residue. Inulin with DP (16) and molecular weight 2633 Da was determined in MALDI-TOF. Furthermore, TLC-FLD confirmed the approximate fructose and DP from (1-15). Also, the spectrophotometric method showed an approximate number of 22.3 ± 0.04 as the DP.

  Conclusion

  In conclusion, the optimized isolation factors for inulin from the Inula helenium were proposed. In comparison with the spectrophotometric result, TLC-FLD quantitative result is much more confirmable to MALDI-TOF. TLC-FLD technique offered a simple and more precise than the spectrophotometric method for the quality of inulin.

  Keywords: Inulin, MALDI-TOF, Spectrophotometry, Inula helenium, TLC, Fluorescence
 • Capparis spinosa L. tablet: from traditional to modern dosage form
  Somayeh Esmaeili, Behnaz Keramatian, Haniyeh Kashafroodi, Rasool Choopani, Homa Hajimehdipoor* Pages 56-65
  Background

  Capparis spinosa is used in Persian medicine for treatment of various diseases. In order to easier use, better patient’s acceptance and more stability, preparing a suitable dosage form is necessary.

  Objective

  The aim of the study was preparing tablet form from caper fruits and quality assessment of the product.

  Methods

  The fruit extraction was performed using ethanol 80% and maceration technique and the extract was dried by freeze dryer. Eight formulations were made using lactose, avicel PH-102, SiO2 and magnesium stearate. The best formulation was failed during stability tests; therefore, the extract was dried by spray drying method along with maltodextrin and SiO2 as excipients. Eight formulations were prepared using lactose, avicel PH-102, croscarmellose sodium, PVP K30 and magnesium stearate and the best one was selected. Physicochemical and microbial assessments were performed on the selected formulation and stability tests were done in 40°C and 75% humidity as well as 30°C.

  Results

  Caper tablets with freeze dried extract were deformed and their color changed but tablets with spray dried extract were stable in 30°C. They were oblong, green-blue, biconvex, scored tablets with 20.3×9.9×6.7 mm dimensions. Weight, hardness, disintegration time, rutin assay and dissolution were 1115 mg ± 10%, 18.33 ± 1.52 kp, 15±3.5 min, 0.58 ± 0.02 mg/tab and 93.03 ± 3.61 % in 60 min, respectively.

  Conclusion

  Caper tablets are good candidate for production in industrial scale after in vivo and clinical studies. Moreover stability assessment of the tablets should be performed in suitable packaging in long term study.

  Keywords: Capparis spinosa, Tablet, Formulation, Stability, Iranian traditional medicine, Persian medicine
 • Variations in morphological, biochemical and phytochemical traits of diploid and induced tetraploid plants of downy thorn-apple (Datura innoxia Mill.)
  Parisa Naderian, Nasrin Moshtaghi*, Abdolreza Bagheri, Saeed Malekzade Shafaroudi Pages 66-79
  Background

  Datura species produce a wide range of tropane alkaloids with medicinal values. D. innoxia is a species of the Datura genus which is poisonous and has an unpleasant odor due to the presence of tropane alkaloids.

  Objective

  The study aimed to induction of polyploidy by colchicine treatment on downy thorn-apple and the effect of it on appearance and hyoscyamine content.

  Methods

  In order to induce tetraploidy in downy thorn-apple, a factorial experiment was carried out with two factors: colchicine concentrations (0.05, 0.1, and 0.2 %) and exposure time (48 and 72 h) with 3 plants for each treatment with using a cotton ball included colchicine on shoot tip. Morphological changes were observed and the plants were analyzed by flow cytometry in near to the flowering time.

  Results

  The results showed that the concentration and exposure time of colchicine, and their interaction affected the percentage of tetraploidy. The maximum percent of tetraploidy was observed in concentration of 0.2 % and 72 h. On the other hand, the application of different concentrations of colchicine and exposure time didn’t have a significant effect on plant survival. The number of stomatal guard cells were decreased but no significant differences were observed in the content of total chlorophyll and carotenoids. Also, the hyoscyamine content in tetraploid plants was decreased to half in comparison to diploid ones.

  Conclusion

  In general, induction of tetraploidy in this plant could change some phenotypic traits but has a negative effect on hyoscyamine content.

  Keywords: Chlorophyll, HPLC, Hyoscyamine, Metabolite, Polyploidy
 • Development and evaluation of taste-masked pellets loaded with Matricaria chamomilla L. extract
  Noushin Bolourchian*, Sahel Shirvani, Faraz Mojab Pages 80-92
  Background

  Remarkable properties of Matricaria chamomilla L. (Mch) have caused it to be considered widely in the treatment of different ailments including gastrointestinal disorders.

  Objective

  In the present study, the Mch extract-loaded coated pellets were developed with the aim to mask its bitter taste and to improve its dosing flexibility and patient compliance, especially in children.

  Methods

  The plant extract was obtained by maceration with ethanol 70 % and dried using rotary evaporating and freeze drying methods. Then it was used for pellet preparation along with different proportions of various additives such as Avicel, starch and lactose by extrusion-spheronization technique. The pellets were analyzed for their size, sphericity, aspect ratio and friability. The optimized formulation, subjected for coating by Eudragit E, was evaluated for taste-masking efficiency, dissolution and morphology.

  Results

  The optimized pellets were produced with particle size, sphericity and aspect ratio equal to 1.13 mm, 0.924 and 1.172, respectively. Low friability, suitable flow properties (carr’s index = 3.01 %) as well as dissolution led this sample to be considered for taste-masking coating. Based on in vitro dissolution studies, although the coating layer significantly decreased the release of the components at higher pH compared to the uncoated particles, acceptable dissolution was observed at pH 1.2. Appropriate taste-masking of the product was also confirmed by in vivo analysis.

  Conclusion

  The taste-masked Mch-loaded pellets with suitable characteristics could be an appropriate delivery system with improved patient compliance.

  Keywords: Matricaria chamomilla, Pellets, Herbal extract, Extrusion-spheronization, Taste-masking, Coating
 • Design, reformulation, and standardization of a traditional-based memory enhancer herbal preparation originated from Persian medicine
  Farid Dabaghian, Amir Azadi, Mohammad Mehdi Zarshenas* Pages 93-110
  Background

  Alzheimer’s disease (AD) is the most common type of dementia that has been cited in traditional Persian medicine (TPM) manuscripts under the heading "Farāmūshkārī", "Fesād-e-Zekr" and "Nesiān". Since AD is a significant challenge for health professionals, searching for natural and effective compounds is crucial.

  Objective

  Given the importance of AD, this study has provided a standardized plant-based tablet based on TPM.

  Methods

  Related preparations were extracted from leading pharmaceutical manuscripts of TPM. Out of 127 gathered compound formulations, a preparation containing Bunium persicum (Boiss.) B.Fedtsch. (Persian cumin) and Piper nigrum L. (black pepper) was selected from the Canon of Medicine of Avicenna. After evaluating various excipients for tablet preparation, the proportions of Persian cumin (40 %), black pepper (40 %), hydroxypropyl methylcellulose (HPMC), and polyvinylpyrrolidone (PVP) as solution binder (20 %) were chosen. The final formulation was undergone through ethanol and dichloromethane and essential oil extractions to prepare for HPTLC fingerprints and GC assessments, respectively. The total alkaloid in the tablet's ethanol extract was also determined via spectrophotometry.

  Results

  The final tablet was standardized via GC based on trans-caryophyllene (29.22 %) and g-terpinene (17.72 %). Each tablet contains an average of 0.041 mg of trans-caryophyllene and 0.018 mg of g-terpinene. The amount of the total alkaloid in each tablet was determined 0.06 mg, equivalent to atropine.

  Conclusion

  This prepared simple natural formulation can be considered a traditional-based product to be evaluated clinically and presented as a memory enhancer supplement.

  Keywords: Alzheimer's disease, Tablet, Bunium persicum, Piper nigrum, Standardization, Traditional medicine
 • Scolicidal effects of the Nicotiana tabacum L. extract at various concentrations and exposure times
  Roya Latifi, Abbas Azadmehr*, Sahar Mosalla, Kiarash Saleki, Reza Hajiaghaee Pages 111-118
  Background

  Tobacco is a plant that has anti-nematode and anti-inflammatory properties, due to that it contains compounds such as nicotine sulfate. It is utilized as a medicinal plant in the therapy of infectious diseases; also, it has been used to kill insects’ larvae and plant pests.

  Objective

  The goal of this work was the evaluation of tobacco extract effects on the scolices of hydatid cysts.

  Methods

  Hydatid cysts of the infected sheep livers were gathered from the Qazvin abattoir and their protoscolices were isolated under sterile conditions. Fertility and viability of protoscolices were confirmed before the experiments. The protoscolices were exposed to the ethanolic extract of Nicotiana tabacum, at different concentrations (3, 5, 10, 25, 50, and 100 mg/ml) and various exposure times (10, 20, 30, 40, 50 and 60 min). Sodium chloride 0.9 % was selected as negative control. The viability of protoscolices was evaluated by staining via 0.1 % eosin.

  Results

  At 100 mg/ml, the tobacco extract caused the death of 91.19 % of protoscolices after 10 minutes of contact, and other exposure times (20 to 60 minutes) resulted in the death of 100 % of protoscolices.

  Conclusion

  This medicinal plant showed a good scolicidal effect and it may be used for improving the procedure of hydatid cyst surgery. But, further studies are required.

  Keywords: Herbal medicine, Tobacco, Hydatic cyst, Scoliocidal treatment, Immunotoxicity