فهرست مطالب

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی - پیاپی 30 (بهار 1401)

فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
پیاپی 30 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/31
 • تعداد عناوین: 20
|
 • جواد پورکریمی، علی سیفی*، فرشته قائمی، مهدی نامداری پژمان صفحات 17-46
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی شایستگی های لازم برای ورود به دانشگاه فرهنگیان در رشته آموزش ابتدایی انجام شده است. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، از نوع آمیخته است. جامعه آماری پژوهش متخصصان تعلیم و تربیت، خبرگان دانشگاهی و فارغ التحصیلانی است که با دانشگاه فرهنگیان و شایستگی های لازم برای ورود به دانشگاه فرهنگیان آشنایی دارند. روش نمونه گیری در بخش کیفی غیر احتمالی و هدفمند بود. بر این اساس، 18 نفر از استادان، متخصصان و فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان در پژوهش شرکت کردند. روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختمند بوده است. روش نمونه گیری در بخش کمی، نمونه گیری خوشه ای بوده است که بدین ترتیب، 320 نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش به طراحی الگوی شایستگی های لازم برای ورود به دانشگاه فرهنگیان در رشته ابتدایی در 6 حیطه منجر شد که عبارت اند از شایستگی های دانشی (دانش پایه ای، دانش زمینه ای، دانش عمومی)، شایستگی های ارتباطی (مهارت سخنوری، مهارت شنیداری، مهارت برقراری ارتباط با کودکان، برقراری ارتباط با افراد به زبان محلی، مهارت کارگروهی)، شایستگی های ادراکی (تفکر سیستمی، تفکر منطقی، تفکر انتقادی، تفکر خلاق، توانایی استدلال، توانایی حل مسیله)، شایستگی های اجرایی (مهارت برنامه ریزی، مهارت مدیریت زمان، مهارت خواندن و نوشتن و مهارت هنری)، شایستگی های شخصیتی و اخلاقی (گشودگی، نگرش مثبت، خودراهبری، اعتماد به نفس، محبت و مهربانی، صبر و حوصله، نظم و انضباط، پشتکار و اراده، ایثار و فداکاری، صداقت)، و شایستگی های نگرشی (علاقه و انگیزه نسبت به شغل معلمی، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران، علاقه به علم و علم اندوزی، عشق و علاقه به کودکان) شده است.
  کلیدواژگان: آموزش ابتدایی، تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان، شایستگی
 • اسد حجازی* صفحات 47-76
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی اهداف و فعالیت‎های یادگیری مطلوب برنامه درسی کارورزی تربیت معلم ایران بود. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، آمیخته (کیفی - کمی) است. جامعه آماری بخش کیفی شامل متخصصان و خبرگان کارورزی در تربیت معلم، که به شیوه نمونه گیری هدفمند 18 نفر انتخاب شدند. در بخش کیفی، 18 متخصص به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه گیری تا اشباع داده ها ادامه یافت. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل دانشجومعلمان و دانش‎آموختگان پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان تهران بود (6102 N=). 278 نفر با روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه است. برای تعیین روایی سوال‎های مصاحبه و پرسشنامه از روایی محتوایی، و برای برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، در حیطه اهداف کارورزی، بیشترین اولویت مربوط به «مرتبط کردن مباحث نظری دانشگاهی با فضای کار مربوط به رشته های تعهد دبیری» و «ارتقای مهارت‎های تخصصی و شایستگی های معلمی در همه ابعاد» است. در حیطه فعالیت یادگیری «تمرین فعالیت‎های خاص مانند روایت پژوهی و تنظیم گزارش های پایانی» و «فراگرفتن چگونگی عملیاتی کردن دانش نظری مربوط به رشته در فعالیت های یاددهی و یادگیری کلاس درس» بیشترین اولویت را دریافت کردند. همچنین، نتایج نشان داد میانگین نظرات شرکت کنندگان در زمینه اهداف برنامه درسی کارورزی و فعالیت یادگیری در برنامه درسی کارورزی بیشتر از سطح معیار فرضی است. نتایج این پژوهش می‎تواند به عنوان چارچوبی در فرایند برنامه ریزی کارورزی رشته های تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان و سایر دانشگاه‎ها مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اهداف و فعالیت ها، تربیت معلم، کارورزی
 • رحیم احمدی، سید داوود حسینی نسب*، معصومه ازموده صفحات 77-100

  هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های خودتنظیمی انگیزشی بر سرزندگی تحصیلی، تاب آوری و درگیری تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول دارای عملکرد تحصیلی پایین ناحیه 5 تبریز است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوره اول آموزش و پرورش ناحیه 5 تبریز است که از بین کل مدارس ناحیه 5 (47 مدرسه)، 19 مدرسه دارای عملکرد تحصیلی پایین بودند که از آن ها دو مدرسه (پایه هشتم) دارای کمترین میانگین پیشرفت تحصیلی انتخاب و از هر مدرسه 25 نفر دانش آموز پایه هشتم به طور تصادفی در گروه های آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند. ابزارهای اندازه گیری شامل آزمون سرزندگی تحصیلی دهقانی زاده و حسین چاری (1393)، آزمون تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) و آزمون درگیری تحصیلی کریسیتانا می باشند. بسته آموزشی مهارت های خودتنظیمی انگیزشی بر روی گروه آزمایش اجرا شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که آموزش های مبتنی بر مهارت های خودتنظیمی انگیزشی بر سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: تاب آوری، درگیری تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، مهارت های خودتنظیمی انگیزشی
 • زینب نقی لو*، فرشته کتبی، مجید نامور صفحات 101-119
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر کیفیت زندگی کاری بر فلات شغلی معلمان ورزش استان زنجان بود. روش تحقیق کاربردی، از نوع توصیفی- همبستگی به روش میدانی است. 130جامعه آماری معلمان ورزش استان زنجام بود.  نفر از معلمان ورزش استان (460 نفر در 14 منطقه) بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری طبقه ای در پژوهش شرکت کرده و به دو پرسشنامه استاندارد فلات شغلی میلیمن (1992) و کیفیت زندگی کاری والتون (1973) با پایایی (آلفای کرونباخ به ترتیب 82/0 و 81/0) و روایی قابل قبول پاسخ دادند. تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و با آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم افزار اس پی اس اس انجام گرفت. نتایج نشان داد کیفیت زندگی کاری و خرده مقیاس های آن بر فلات شغلی معلمان ورزش استان زنجان تاثیر دارد. بنابراین، با توجه بیشتر به عوامل کیفیت زندگی کاری معلمان ورزش می توان با کاهش فلات شغلی آنان در مسیر سازمانی پویا و هدفمند گام برداشت.
  کلیدواژگان: فلات شغلی، کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی، معلمان ورزش
 • احمد شاهورانی سمنانی*، فاطمه سادات شاه امیری، مژده افشار کرمانی صفحات 121-143

  تحقیق حاضر، از نوع روش نیمه تجربی با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل و استفاده از پیش آزمون و پس آزمون و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم پایه دهم در درس ریاضی در مدارس دولتی شهرستان بوشهر که تعداد آن ها بر اساس سالنامه آماری سال 1396 تعداد 1178 نفر است. به جهت کثرت جامعه آماری از این بین تعداد 280 نفر از این دانش آموزان را در یک منطقه از شهرستان بوشهر را به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری در این تحقیق به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای است که پس از برگزاری آزمون ورودی 80 نفر از این دانش آموزان که همگی در درس ریاضی در یک سطح بودند، به دلیل همسانی و همگنی نمونه آماری، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. سپس، به صورت تصادفی در چهار کلاس 20 نفره در قالب گروه های آزمایش و شاهد گمارده شدند. ابزار گردآوری داده ها در تحقیق حاضر دو پرسشنامه محقق ساخته سطوح بالای یادگیری و انگیزش در درس ریاضی و برگزاری آزمون پیش آزمون و پس آزمون ریاضی در قبل و بعد از اجرای دوره سنجش عملکردی است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد نتایج پژوهش نشان داد اجرای سنجش عملکردی بر سطوح بالای یادگیری و انگیزش در درس ریاضی دانش آموزان دختر متوسطه دوم پایه دهم مدارس دولتی شهرستان بوشهر موثر است.

  کلیدواژگان: انگیزش، درس ریاضی، سنجش عملکردی، یادگیری
 • امیرهوشنگ ملاحسینی، محمدعلی نادی*، ایلناز سجادیان صفحات 145-167
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش رفتارهای اجتماعی مطلوب تحصیلی بر اشتیاق و پایستگی تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری مطالعه حاضر کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر قم در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 12045 نفر بودند. در این پژوهش تعداد 50 دانش آموز با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (25 دانش آموز در گروه آزمایش و 25 دانش آموز در گروه گواه). گروه آزمایش مداخله آموزش رفتارهای اجتماعی مطلوب تحصیلی (محقق ساخته) را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه 90دقیقه ای دریافت کردند. پرسشنامه های پژوهش شامل پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد و پاریس (2004)، و پایستگی تحصیلی مارتین و مارش (2008) بود. داده های پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش رفتارهای اجتماعی مطلوب تحصیلی بر اشتیاق و پایستگی تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم تاثیر معنادار دارد (001/0>P). بدین صورت که این مداخله توانسته به بهبود اشتیاق و پایستگی تحصیلی دانش آموزان منجر شود. بر اساس یافته ها، آموزش رفتارهای اجتماعی مطلوب تحصیلی با بهره گیری از مفاهیمی مانند تعامل مثبت، مسیولیت پذیری، پیروی از راهنمایی های معلم، ارتباط بین فردی، مهارت حل مسیله، خودکارآمدی تحصیلی و تلاش برای پیشرفت می تواند به عنوان یک آموزش کارآمد برای بهبود اشتیاق و پایستگی تحصیلی دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اشتیاق تحصیلی، آموزش رفتارهای اجتماعی مطلوب تحصیلی، پایستگی تحصیلی، رفتارهای اجتماعی
 • مجید امیری، ستاره موسوی* صفحات 169-192
  هدف مطالعه حاضر تبیین و بررسی نشانگرهای نوآوری محتوای برنامه های درسی هنر است. پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی، با رویکرد ترکیبی است. جامعه پژوهش در بخش کیفی، جمعی از صاحب نظران آموزش هنر داخلی و خارجی و متخصصان برنامه های درسی در سطح کشور بودند، که به روش هدفمند و شبکه ای و با معیار اشباع نظری داده ها 19 نفر از آنان انتخاب شد، در بخش کمی، شامل 1969 نفر از معلمان ناحیه های 1، 3 و 4 اصفهان بوند که 170 نفر به روش طبقه ای انتخاب شده اند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. برای تعیین روایی مصاحبه و پرسشنامه از روایی محتوا، و برای برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته های کیفی بر اساس مقوله بندی و یافته های کمی با آمارهای توصیفی و استنباطی تحلیل شد. طبق نتایج تحقیق مهم ترین نشانگرها عبارت است از استقرار سامانه به روزکردن سرفصل های موجود، توجه به درس ها و موضوع های تلفیقی و همگرا، کاربست رویکرد دانش محوری بر پایه خلاقیت و با تاکید بر تقویت همزمان توانمندی های علمی و هنری در تدوین محتوا،توجه به تفاوت های فردی در حین فرایند تدوین محتوای برنامه درسی هنری، حاکم کردن قابلیت های هنری و زیباشناختی بر محتوای برنامه های درسی، توجه به آموزه های هنر اسلامی در راستای تدوین محتوا. یافته های پژوهش در بخش کمی نیز نشان داد میزان کاربست نشانگرهای نوآوری در محتوای برنامه های درسی هنری بیشتر از سطح متوسط است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی هنر، محتوای برنامه درسی، نوآوری محتوا
 • وحید نقدی دورباطی* صفحات 193-221
  در پژوهش حاضر تاثیر ابعاد اجتماعی موفقیت جوانان در یادگیری فیزیک آزمون تجربی شده است. رویکرد اصلی، نظریه تلفیقی و چندبعدی نظم اجتماعی است؛ زیرا در آن، به ارتباط نکات محوری نظریه های تربیتی توجه، و از تقلیل گرایی مرسوم اجتناب شده است. روش انجام تحقیق، بنا به امکانات و ماهیت تحقیق، سنجش اجتماعی است؛ و عمده گزارش تحقیق مبتنی بر نتایج پیمایش است. نمونه تحقیق شامل 398 دانش آموز دوره دوم متوسطه است که به روش نمونه گیری خوشه ای از سطح استان البرز انتخاب شده اند. نتایج تحقیق، با توان تبیین 70 درصد از تغییرات نمره فیزیک دانش آموزان، چگونگی تایید فرضیه های تحقیق را آشکار می کند. نتایج تحلیل رگرسیونی چندگامه حاکی از آن است که از میان متغیرهای سطح فرد، متغیرهای علاقه به درس فیزیک و هوش ریاضی بیشترین نقش تقویت کننده را در کسب نمره فیزیک دارا هستند. در میان متغیرهای سطح خانواده، اقتدار اخلاقی والدین، درآمد سرپرست خانواده، و نحوه مدیریت مادران پرتجربه مهم ترین عوامل تقویت کننده نمره فیزیک جوانان می باشند. از میان متغیرهای سطح مدرسه، متغیرهای تدریس کاربردی توسط معلم فیزیک، عدم غیبت در طول ترم، و مشارکت در امور سیاحتی و تفریحی توسط دانش آموزان بیشترین نقش را در تقویت نمره فیزیک دارا هستند.
  کلیدواژگان: اقتدار اخلاقی، سنجش اجتماعی، شرایط اجتماعی، نظم خرد، یادگیری فیزیک
 • آزاده ظفرمند، بهروز مهرام*، محسن نوغانی دخت بهمنی صفحات 223-253

  هدف پژوهش حاضر واکاوی برنامه درسی پنهان در شکل گیری رفتار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در دانش آموزان بود. پژوهش با رویکرد کیفی و مبتنی بر الگوی ارزشیابی خبرگی و نقادی آیزنز بود. مطابق با چهار مرحله الگوی ارزشیابی یادشده، ابتدا قلمروی مورد مطالعه توصیف، سپس، عوامل ممکن یا مانع درون عناصر برنامه درسی تفسیر شد. ارزشیابی یافته ها در مسیر بررسی همسویی یا تعارض مولفه های برنامه درسی با وضعیت مطلوب مولفه های اقتصاد مقاومتی انجام شد. سپس، مضمون یابی یافته های تحقیق برای تعمیم بر پایه مشابهت ها به سایر موقعیت های آموزشی، انجام شد. داده ها از طریق مشاهده، بررسی اسناد، مصاحبه با دانش آموزان و معلمان به دست آمد. یافته ها دلالت بر آن داشت که اقتصاد مقاومتی در مدرسه در قالب «دوری از اسراف و تجمل» و «صرفه جویی در اقلام مصرفی و انرژی» مورد توجه قرار گرفته و تاثیری بر توسعه ابعاد متنوع اقتصاد مقاومتی نداشته است. ضرورت توسعه مفهومی اقتصاد مقاومتی و عمل در تمامی لایه ها و ساحت های آن برای تمامی اقشار درون مدرسه توصیه شده است.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، برنامه درسی پنهان، تربیت اقتصادی، مدرسه
 • شیرین فانی*، وحیده زلفی، منوچهر کریمی صفحات 255-278
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش راهبرد های تنظیم هیجان بر مولفه های اهمال کاری تحصیلی و مولفه های عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه (200 نفر) شهر گرگان بود. در این پژوهش به صورت تصادفی 30 نفر از جمعیت یادشده انتخاب، و سپس به روش تصادفی درگروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گماشته شدند. برای گروه آزمایش بسته آموزشی راهبردهای تنظیم هیجان گراس اجرا شد. شایان ذکر است دانش آموزان در مرحله پیش و پس از اجرا به پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984) و عملکرد تحصیلی فام و تایلور پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس یک راهه و تحلیل کوواریانس چندمتغیره بررسی شد. یافته ها نشان داد آموزش راهبردهای تنظیم هیجان در گروه آزمایش سبب کاهش میانگین مولفه های اهمال کاری شد. میانگین مولفه های عملکرد تحصیلی (خودکارآمدی، برنامه ریزی و انگیزش) افزایش و در مقابل میانگین آثار هیجانی و فقدان کنترل پیامد کاهش یافت. این تغییرات در سطح 001/0 معنادار بودند. مطالعه حاضر در حالت کلی نشان داد برنامه آموزشی راهبردهای تنظیم هیجان منجر به کاهش مولفه های اهمال کاری و بهبود مولفه های عملکرد تحصیلی آن ها شده است. پیشنهاد می شود این برنامه آموزشی برای افرادی مرتبط با آموزش و یادگیری استفاده شود.
  کلیدواژگان: اهمال کاری، راهبردهای تنظیم هیجان، عملکرد تحصیلی، کاربرد هیجان
 • علی اکبر عجم*، نسرین رنجبر اسفیجر صفحات 279-298

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جو روانی- اجتماعی با خلاقیت هیجانی دانش آموزان پایه ششم منطقه گلبهار انجام شد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و برحسب روش از نوع پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه ششم در مدارس دولتی و غیر دولتی، به تعداد 1676 نفر بودند که تعداد نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین شده، و با روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه جو روانی - اجتماعی کلاس فریزر، گیدینگز و مک رویی (1995) و پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل و توماس نولز (1991) بود. برای جمع آوری و تحلیل داده ها 286 پرسشنامه مورد استفاده و استناد قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های آماری SPSS تحلیل ها انجام گرفت. یافته ها بیان کننده وجود رابطه معناداری میان جو روانی- اجتماعی کلاس با خلاقیت هیجانی دانش آموزان است. از سوی دیگر، جو روانی- اجتماعی کلاس و خلاقیت هیجانی باتوجه به نوع مدرسه اعم از مدارس دولتی و غیر دولتی دارای تفاوت معناداری نمی باشد، اما با توجه به عامل جنسیت دارای تفاوت معناداری می باشندبنابراین، می توان با تدابیری در راستای مدیریت کلاس و استفاده از نظرات و پیشنهادهای دانش آموزان جو روانی- اجتماعی مطلوب تری را برقرار و با استفاده از کارگاه های آموزشی و مشاوره، به دانش آموزان کمک کرد تا بتوانند با شناخت و آگاهی، هیجانات خود را تنظیم و خلاقیت هیجانی دانش آموزان بهبود یابد.

  کلیدواژگان: جو روانی- اجتماعی کلاس، خلاقیت هیجانی، خلاقیت، دانش آموزان
 • خسرو نظری*، روح الله گل پور، آیت الله کریمی باغملک، سید رسول حسینی صفحات 299-328

  هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر برنامه تعالی مدیریت بر نوآوری با نقش واسطه ای چابکی و یادگیری سازمانی در مدارس متوسطه شهر ری بود. روش پژوهش توصیفی - همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه دوم ناحیه دو شهرستان ری به تعداد 175 نفر بوده که بر اساس فرمول یری کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب، 146 نفر از آنان انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های نوآوری مدارس ساعتچی، کامکاری و عسکریان (1389)، چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (2000)، یادگیری سازمانی نیف (2001)، و پرسشنامه محقق ساخته برای برنامه تعالی مدیریت مدرسه استفاده شده است. بررسی وضعیت متغیرها با استفاده از نرم افزار SPSS و لیزرل نشان داد، نوآوری (89/3)، چابکی سازمانی (80/3)، یادگیری سازمانی (78/3) و برنامه تعالی (73/3) بالاتر از حد متوسط بوده است. مدل معادلات ساختاری نیز با شاخص های برازش مدل تایید شد. بر این اساس، برنامه تعالی مدیریت مدرسه به طور مستقیم بر چابکی و یادگیری سازمانی و با میانجی گری چابکی و یادگیری سازمانی بر نوآوری تاثیرگذار بوده ولی به طور مستقیم بر نوآوری سازمانی تاثیرگذار نیست. می توان اینگونه نتیجه گرفت برنامه تعالی مدیریت، نه تنها موجب ارتقای یادگیری و چابکی را فراهم می کند، بلکه نوآوری را به واسطه یادگیری و چابکی سازمانی تسهیل می کند. به عبارت دیگر، با اجرای برنامه تعالی مدیریت در مدرسه، نوآوری با به کارگیری عوامل چابکی و یادگیری سازمانی در سطح مدارس متوسطه محقق خواهد شد.

  کلیدواژگان: برنامه تعالی مدیریت مدرسه، چابکی سازمانی، نوآوری مدارس، یادگیری سازمانی
 • حسن گلستانی، سکینه جعفری* صفحات 329-350
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان بر اساس بافت اجتماعی کلاس با میانجی گری مشارکت رفتاری و عاطفی دانش آموزان متوسطه دوره اول شهرستان میامی در سال تحصیلی 98- 1397 بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی-همبستگی محسوب می شود. دانش آموزان متوسطه دوره اول شهرستان میامی (641 نفر) در سال تحصیلی 98- 1397 جامعه آماری پژوهش بودند. شرکت کنندگان 240 نفر از دانش آموزان (130 نفر دانش آموز دختر، 110 نفر دانش آموز پسر) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. همه آن ها پرسشنامه های مشارکت عاطفی و رفتاری تحصیلی، حمایت معلم و همکلاسی و فرسودگی تحصیلی را تکمیل کردند. داده ها با روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر تحلیل شدند. یافته ها نشان داد حمایت همکلاسی، حمایت معلم، مشارکت رفتاری و عاطفی اثر مستقیم، منفی و معناداری بر فرسودگی تحصیلی دارند. حمایت معلم با میانجی گری مشارکت رفتاری و عاطفی اثر غیر مستقیم، منفی و معناداری بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دارد. همچنین، حمایت هم کلاسی با میانجی گری مشارکت رفتاری و عاطفی اثر غیر مستقیم، منفی و معناداری بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دارد. هرچند فشارهای موجود در مدرسه و محیط زندگی باعث ایجاد فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان می شود، ولی عواملی مانند حمایت معلم و هم کلاسی ها و همچنین، مشارکت رفتاری و عاطفی تا حد زیادی می توانند فرسودگی تحصیلی را تحت تاثیر قرار دهند.
  کلیدواژگان: بافت اجتماعی کلاس، فرسودگی تحصیلی دانش آموزان، مشارکت رفتاری و عاطفی
 • کمال نصرتی هشی*، نفیسه عباسپور، آرزو اسکندری، زهرا نادری صفحات 351-376
  هدف پژوهش حاضر، اثربخشی اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر روی نگرش به خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر شهر اصفهان در سال تحصیلی 96-97 است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر رده سنی 12 تا 14 ساله شهر اصفهان تشکیل می دهد که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای از میان کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر اصفهان، 2 مرکز (یک مرکز به عنوان گروه آزمایش و مرکز دیگر به منظور گروه کنترل) به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس، از هر یک از این مراکز تعداد 15 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی گزینش و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. به منظور گردآوری داده ها ابتدا از پرسشنامه های نگرش نسبت به خلاقیت چارلز لی شیفر (1998) و انگیزش پیشرفت هرمنس (1970) استفاده شد. پایایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 61/0 و 79/0 محاسبه شد. در ادامه، برنامه آموزش فلسفه برای گروه آزمایش به مدت 15 جلسه یک ساعته (هر هفته 2 جلسه) آموزش داده شد. در پایان دوره نیز پرسشنامه های یادشده مجددا توسط هر دو گروه تکمیل شد. بنابراین، مقایسه میانگین نمره های نگرش به خلاقیت و انگیزه پیشرفت در گروه آزمایش و گواه با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شد و مبین تفاوت معناداری بود (001/0P<). به عبارتی، می توان اذعان داشت؛ اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر افزایش خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان تاثیر مثبتی داشته است. در همین راستا، با تدارک دوره های آموزشی فلسفه برای کودکان در مدارس کشور، امید است بتوان گامی در جهت ارتقای خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان برداشت.
  کلیدواژگان: آموزش فلسفه به کودکان، انگیزه پیشرفت، دانش آموزان دختر، نگرش به خلاقیت
 • ناصر کرمی*، رضا کچوئیان جوادی، مجید قدمی، علی محبی صفحات 377-402
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های فرامنطقه ای تربیت شهروندی در مکتب اسلام، با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی به تحلیل محتوای متون مرتبط با تربیت شهروندی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، مجموعه افکار اندیشمندان، متخصصان و دانشمندان حوزه تربیت شهروندی در اسلام است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مورد تربیت شهروندی اظهار نظر کرده اند. بدین منظور به شکل هدفمند و در راستای تحقق هدف پژوهش، مقالات، کتب، اسناد، مجلات، پایان نامه ها، رساله های دکتری و سایت های اینترنتی در دسترس بررسی و این افکار و اندیشه ها، برای بررسی و تحلیل موضوع انتخاب شده فیش برداری و استفاده از این متون تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار جمع آوری داده ها فیش برداری بود. با کاربرد تکنیک تحلیل محتوا و کدگذاری سه گانه (باز، محوری و انتخابی) به کمک نرم افزار MAXQDA12 داده های جمع آوری شده تحلیل شد. برای اعتباریابی کیفی داده ها از تکنیک قابل قبول و معتبربودن از طریق جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف و چندگانه اقدام شد. به علاوه، از 5 نفر از اسلام شناسان حوزه علمیه و اساتید فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان خبرگان موضوع، برای بررسی، بازبینی و استحکام داده ها کمک گرفته شد. در فرایند تحلیل تعداد 205 کد باز، 22 کد محوری و 2 کد انتخابی با عنوان سیاسی و اجتماعی به عنوان ابعاد تربیت شهروندی اسلام با نگاه فرامنطقه ای شناسایی و احصا شد. با انجام تحقیقات بیشتر زمینه تدوین و ارایه الگویی جهان شمول برای معرفی مفهوم تربیت شهروندی اسلامی به جهانیان به عنوان الگویی سعادت آفرین برای شهروندان جهانی ورای دین و قومیت و... فراهم شود.
  کلیدواژگان: ابعاد اجتماعی و سیاسی تربیت، تربیت شهروندی در اسلام، تربیت شهروندی، مولفه های فرامنطقه ای
 • علی رشیدی*، محمدحسین رحمتی، حسین خنیفر، ناهید نادری صفحات 403-423
  امروزه موضوع آموزش و پرورش در دنیا به یک بحث مهم برای توسعه پایدار تبدیل شده است و در این میان صاحبنظران محور اصلی این توسعه را مشارکت مستمر سازمان ها و نهادها با آموزش و پرورش می دانند. هدف از این پژوهش شناسایی الگوی مشارکت سازمان ها و نهادهای با نظام تعلیم و تربیت کشور بود. پژوهش حاضر از دید هدف در زمره تحقیقات توسعه ای و از دید طرح پژوهش جزء طرح های پژوهش کیفی بود. در این مطالعه از روش فراترکیب برای یکپارچه سازی مطالعات و ایجاد یافته های جامع و تفسیری استفاده شد. در این تحقیق مقالات و کتب داخلی و خارجی مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت و به خصوص مشارکت در تعلیم و تربیت، بین سال های 2000 تا 2020 انتخاب و بررسی شدند که پس از جمع بندی و بررسی کلی 29 مقاله تحلیل شد. در نهایت، نتایج تجزیه و تحلیل پس از بررسی مقولات اولیه و ثانویه 9 شیوه کلی مشارکت در آموزش و پرورش را شناسایی کرد که شامل مشارکت در توسعه تکنولوژی، مشارکت تحقیق و توسعه، مشارکت در منابع انسانی، مشارکت در ارزشیابی، مشارکت در پیاده سازی، مشارکت در برنامه ریزی، مشارکت در پاسخگویی، مشارکت مالی، و مشارکت اطلاعاتی بود. بنابراین، با توجه به ابعاد شناسایی شده در تحقیق حاضر باید مدیران و مسیولان در هر سازمان، نحوه مشارکت خود را در آموزش و پرورش شناسایی کرده و با این کار سهم مشارکت خود در این سازمان را ایفا کنند.
  کلیدواژگان: مشارکت مالی، مشارکت، نظام تعلیم و تربیت رسمی، نظام تعلیم و تربیت
 • سعیده افضلی*، علیرضا صادقی، نعمت الله موسی پور، مصطفی قادری صفحات 427-448

  هدف مقاله حاضر ارزیابی ابعاد سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان است. رویکرد پژوهش کمی و از روش پیماشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بوده که تعداد آن ها در سال تحصیلی 1399-1398 برابر با 46819 نفر گزارش شد. روش نمونه گیری از نوع خوشه ای تصادفی بوده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است و تعداد کل نمونه 382 نفر لحاظ شد. گردآوری داد ه ها با پرسشنامه سنجش سواد چندفرهنگی صادقی (1397) که ابعاد سواد چندفرهنگی(دانش- نگرش و مهارت) را می سنجد، انجام شد. داده ها با روش های آمار توصیفی (میانگین، فراوانی، درصد، انحراف استاندارد و...) و آمار استنباطی مانند آزمون تی تک نمونه ای تحلیل شد. نتایج نشان داد سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در بعد دانش در سطح مطلوبی قرار دارند و در بعد نگرش چندفرهنگی در سطح متوسط بوده، اما در بعد مهارت چندفرهنگی در سطح چندان مطلوبی نیستند. مهمترین پیشنهاد برای ارتقای سواد چندفرهنگی، دانشجومعلمان در واقع، پذیرش واحترام به فرهنگ های ایرانی است.

  کلیدواژگان: ابعاد چندفرهنگی، دانشجومعلمان، سواد چندفرهنگی، سواد فرهنگی
 • رسول جماعتی، امیرحسین مهدیزاده*، رضوان حکیم زاده، علیرضا عراقیه، بتول فقیه آرام صفحات 449-476

  هدف پژوهش حاضر ارایه الگویی برای برنامه درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بود. برای تحقق این هدف، از روش پژوهش کیفی عام استفاده شد. جامعه آماری شامل مطالعات، کتاب ها و مقالات، اسناد و متخصصان دانشگاه فرهنگیان بود که حداکثر ممکن مطالعات، دو سند و 37 نفر از متخصصان به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از فرم های تحلیل محتوا و مصاحبه استفاده شد. داده های پژوهش از طریق تحلیل محتوای کیفی تحلیل شد. بر اساس نتایج پژوهش چهار بعد اهداف، محتوا، روش و شیوه های ارزشیابی و 43 ویژگی برای برنامه درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان به دست آمد. ویژگی های اهداف شامل اتکا بر اسناد فرادستی و شایستگی محوری، استانداردمحوری، نیازمحوری، همگامی نظریه و عمل، مهارت محوری، تناسب با فناوری روز، مبتنی بر تولید دانش، توجه به تفکر انتقادی، مسیله محوری، مشارکتی بودن، فاوامحور بودن، پژوهش محوری، مبتنی بودن بر تجربه و زندگی واقعی، انعطاف پذیری است. ویژگی های محتوا شامل مبتنی بودن بر فناوری، تنوع، روزآمدی، انسجام، ارتباط با حوزه های علمی چندگانه، تناسب با فرد و نیاز مخاطب و جامعه و زیست بوم است. پروژه محوری، تلفیق نظریه و عمل، مشارکتی، اکتشافی، فعال و نوین و گروهی بودن، مبتنی بر حل مسیله، در محیط واقعی، مبتنی بر عمل و کارگاهی، خودانگیختگی یادگیرنده از ویژگی های روش های یاددهی-یادگیری است و ویژگی های ارزشیابی شامل توجه بر عمل و عملکردمحوری، حل مسایل واقعی از طریق روش ها و ابزارهای متعدد، کاربرد آموخته ها در عمل یاددهی- یادگیری، از منظر خود یادگیرنده، استاد و دیگران و بهره گیری از ابزارهای مختلف است. متناسب با این ویژگی ها در این مقاله، الگوی برنامه درسی تلفیقی این دانشگاه ترسیم شد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، برنامه درسی تلفیقی، تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان
 • مینا مهبد، فریده یوسفی* صفحات 477-504
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم انگیزش در رابطه بین فراشناخت و سرزندگی تحصیلی دانشجویان انجام پذیرفت. شرکت کنندگان پژوهش شامل 336 نفر (170 زن و 166 مرد) از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز سال تحصیلی 92-93 بودند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. این پژوهش از نوع همبستگی است، که در آن رابطه بین متغیرهای پژوهش با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری بررسی شد. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش همه شرکت کنندگان مقیاس سرزندگی تحصیلی دهقانی زاده و حسین چاری (1391)، پرسشنامه راهبردهای تنظیم انگیزش والترز (1999)، و مقیاس آگاهی فراشناختی شراو و دنیسون (1994) را تکمیل کردند. برای بررسی پایایی ابزارها از روش آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی آن ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان دادند که پایایی و روایی ابزارها در حد مطلوب است. به منظور بررسی مدل پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان دادند مدل پیشنهادی با داده های این پژوهش برازش مناسبی دارد. فراشناخت به طور مستقیم توانست سرزندگی تحصیلی را پیش بینی کند. همچنین، فراشناخت از طریق واسطه گری راهبردهای تنظیم انگیزش، به طور غیر مستقیم و معنادار نیز سرزندگی تحصیلی را پیش بینی کرد. بر اساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت فراشناخت از طریق افزایش به کارگیری راهبردهای تنظیم انگیزش دانشجویان می تواند بر سرزندگی تحصیلی آن ها اثر مثبت بگذارد.
  کلیدواژگان: دانشجو، راهبردهای تنظیم انگیزش، سرزندگی تحصیلی، فراشناخت
 • مهدی وارسته نیا*، احمدرضا اوجی نژاد صفحات 505-531
  این پژوهش با هدف پیش بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی از طریق سازگاری تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و اضطراب امتحان انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل متوسطه دوم آموزش و پرورش عشایر فارس در سال تحصیلی 98-97 بود که تعداد آن ها بر اساس آمار سازمان آموزش و پرورش 1400 نفر برآورد شد. 100 نفر از دانش آموزان به شیوه نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه های انگیزش تحصیلی هارتر، سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک، فرسودگی تحصیلی مسلش و اضطراب امتحان فریدمن و همکاران بوده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف استاندارد و از آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد رابطه معناداری بین فرسودگی تحصیلی و اضطراب امتحان با انگیزه پیشرفت تحصیلی وجود داشت. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که متغیرهای فرسودگی تحصیلی و اضطراب امتحان، واریانس انگیزه پیشرفت تحصیلی را تبیین می کنند. در حالی که متغیر سازگاری تحصیلی، نقش اندکی در پیش بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی داشت؛ بنابراین، دانش آموزانی که فرسودگی تحصیلی و اضطراب امتحان کمتری داشتند، از انگیزه پیشرفت تحصیلی مناسب تری نسبت به سایر دانش آموزان برخوردار بودند. همچنین، باید با ارایه اطلاعات و آگاهی های لازم به دانش آموزان، در کسب مهارت های سازگاری راهنمایی و هدایت شوند.
  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، انگیزه پیشرفت تحصیلی، سازگاری تحصیلی، فرسودگی تحصیلی
|
 • Javad Pourkarimi, Ali Seyfi *, Fereshteh Ghaemi, Mahdi Namdari Pejman Pages 17-46
  The purpose of this study is to identify the competencies required for entering primary education program of Farhangian University. The research method implemented in this applied study has been mixed-method. The statistical population includes educational experts, academic experts and graduates who are familiar with the competencies required for entering Farhagian University. Accordingly, 18 faculty members, experts and graduates of Farhangian University were selected as the sample of the study. The sampling method used in the qualitative section is non-probable and purposeful and qualitative method of data collection is semi-structured interview. The sampling method in the quantitative section is cluster sampling and 320 people were selected as the sample of the study. The results led to the design of a model regarding the competencies required for entering primary education program of Farhangian University in six categories. 1) knowledge competencies (basic, background and general), 2) communication skills (oral skills, listening skills, skills needed for communicating with children and local people and teamwork ), 3) perceptual competencies (systematic thinking, logical thinking, critical thinking, creative thinking, reasoning and problem solving), 4) executive competencies (planning skills, time management, reading and writing skills and art), 5) personality and moral competencies (openness, positive attitude, self-direction, self-esteem, kindness, patience, discipline, perseverance, self-sacrifice, and honesty), 6) attitudinal competencies (showing interest in and motivation for the teaching as a profession, believing in Islamic Republic of Iran values, good values and beliefs, being interested in science and education, being interested in working with children).
  Keywords: Farhangian University, Primary education, Professional Competencies, teacher education
 • Asad Hejazi * Pages 47-76
  The aim of the present study was to identify the goals and activities of the Iranian teacher training internship program. The research method is applied in terms of purpose and mixed (qualitative-quantitative) in terms of data collection method. The statistical population of the qualitative section includes experts and internship experts in teacher training, who were selected by targeted sampling of 18 people. The statistical population of the quantitative sector also included students, teachers and graduates in the field of continuous bachelor's degree on the campuses of Farhangian University of Tehran Province (6102 N =). A total of 278 multi-stage clustering methods were considered for sample size. The data collection tool is a semi-structured interview and questionnaire. Content validity was used to determine the validity of the interview questions and the questionnaire and Cronbach's alpha coefficient was used to estimate the reliability of the questionnaire. The results showed that in the field of internship goals, the highest priority is related to "linking academic theoretical issues with the workplace related to the disciplinary commitment disciplines" and "improving professional skills and competencies of teachers in all dimensions". In the field of learning activities, "Practicing special activities such as storytelling and final reporting" and "Learning how to implement theoretical knowledge related to the field in teaching and learning activities in the classroom" received the highest priority. The results of this study can be used as a framework in the process of internship planning in the fields of teacher training at Farhangian University and other universities
  Keywords: Activities, Goals, Teacher training
 • Rahim Ahmadi, Seyyed Davood Hosseini Nasab *, Masomeh Azemoseh Pages 77-100

  The overall purpose of this study was to the effectiveness of motivational self-regulatory skills training on academic buoyancy, resilience, and academic engagement in junior high school students with low academic performance in the fifth district of Tabriz. The research method of the present study is quasi-experimental of pre-test and post-test with control group. The statistical population of this study includes all high school students in the first period of education in District 5 of Tabriz. Out of all schools in District 5 (47 schools), 19 schools had low academic performance, of which three schools (eighth grade) had the lowest average academic achievement and 25 students from each school (eighth grade) were randomly divided into two groups. Experiment and a control group were included. Measurement tools include academic buoyancy test, resilience test, and academic engagement test. The training package of motivational self-regulation skills was performed on the experimental group. Findings indicate that motivational self-regulatory skills training has an effect on academic buoyancy and academic engagement of junior high school students.

  Keywords: Academic Engagement, Academic uoyancy, Motivational self-regulatory skills, Resilience
 • Zeinab Naghiloo *, Fereshteh Kotobi, Majid Namvar Pages 101-119
  The purpose of this study was to investigate the effect of quality of work life on the career plateau of sport teachers in Zanjan province. The research method is applied and descriptive-correlation by field method. 130 sport teachers of the province (80 females, 50 males) randomly stratified answered to the questionnaires of quality of work life Walton (1973) and career plateau Milliman (1992) with acceptable validity and reliability. Data analysis was performed at two levels of descriptive and inferential statistics using Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation and Regression tests in SPSS software. The results showed that the quality of work life and its subscales have an impact on the career plateau of sport teachers in Zanjan province. Therefore, paying more attention to the quality of work life of sport teachers can by reducing their career plateau in a dynamic and purposeful organizational path.
  Keywords: Career Plateau, Quality of Life, Quality of Work Life, Sport teachers
 • Ahmad Shahvarani Semnani *, FATEMEH SADAT Shahamiri, Mojdeh Afshar Kermani Pages 121-143

  The present study is a semi-experimental study with two controls and experimental groups and a pretest-posttest design. The statistical population includes all 10th grade female students in the math lesson of the public schools of Bushehr; there were as many as 1178 students in the statistical yearbook of 2017-2018. Given the high number of the statistical population, as many as 280 students from one district of Bushehr were selected as the statistical population. The sampling method multistage clustered. After holding the entrance exam, as many as 80 students being at the same level in math (for achieving the homogeneity of the statistical sample) were randomly selected as the research samples. The data collection tools of the present study include two researchers-made questionnaires of high levels of learning and motivation in math lesson as well as holding pretest and posttest of math both before and after implementing functional assessment. Analysis of covariance was used for analyzing the collected data. The results of the present study indicate that implementing functional assessment has been effective on high levels of learning and motivation in the math lesson among 10th grade female students of public schools in Bushehr.

  Keywords: Functional assessment, learning, Math lesson, Motivation
 • Amir Hoshang Mollahoseini, Mohammad Ali Nadi *, Ilnaz Sajadian Pages 145-167
  The present study was conducted with the purpose of investigating the effectiveness of favorable academic social behaviors training on the academic engagement and buoyancy of secondary high school male students. the present study was quasi-experimental with pretest, posttest and control group design. The statistical population of the present study included 12045 secondary high school male students in academic year 2019-20. 50 students were selected through convenient sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (25 students in the experimental group and 25 students in the control groups). The experimental group received the ten ninety-minute interventions of favorable academic social behaviors training (researcher-made) during two-and-a-half months. The applied questionnaires in this study included academic engagement questionnaire (Fredericks, Blumenfeld and Paris, 2004) and academic buoyancy (Martin and March, 2008). The data were analyzed through ANCOVA method. results revealed that favorable academic social behaviors training has significant effect on the academic engagement and buoyancy of secondary high school male students (p<0.001) in a way that this intervention succeeded in the improvement of the students’ academic engagement and buoyancy. findings of the present study implied that favorable academic social behaviors training can be used as an efficient training to improve the students’ academic engagement and buoyancy through employing concepts such as positive interaction, accountability, following teacher’s guidance, interpersonal skills, problem-solving communication, academic self-efficacy and attempt to develop.
  Keywords: academic buoyancy, Academic Engagement, Favorable academic social behaviors training, Social behaviors
 • Majid Amiri, Setareh Mousavi * Pages 169-192
  The present study aims to determination of Innovation Indicators in the content of art curricula in schools. The present work is applied and descriptive- analysis study. Qualitative and quantitative methods have been used in order to carry out the research. The statistical population was the qualitative part of all faculty members In Isfahan Art University, internal and external authorities in art education throughout the country out of whom 19 were network and purposefully selected as samples. The statistical population in the quantitative part consisted of 1969 teachers of Isfahan whom 170 people were randomly selected.The research data were collected from semi-structured interviews and realized questionnaires According to these results, in both parts, the most important Innovation Indicators in the content of art curricula consist of: Deployment to refresh the outline, - Due to the integrated and convergent disciplines and , Application of knowledge-based approach with an emphasis on creativity and at the same time strengthening the scientific and artistic capabilities in content development- Ruling the artistic and aesthetic capabilities on the content of the curriculum- According to the teachings of Islamic art in order to develop content- The application of national and international standards in the development of curriculum content Art- The application of innovative approaches in the development of the arts curriculum content, Training content is based on the teachings of cognitive and metacognitive- According to the three areas of knowledge, skills and attitudes in the development of the arts content- Instead of emphasizing the indicative content prescriber Moreover, the findings in this research in the quantitative part showed that the application of innovation indicators for content of art curricula” are more than medium.
  Keywords: Art curriculum, Content curriculum, Content innovation
 • Vahid Naghdi Dorbati * Pages 193-221
  In this article, social aspects of youth educational fulfillment are practically examined. Basic approach is social order theory as composed and polygonal theory; because there are full of important educational point and refused from general reductionism. The method of research, according to the facilities and nature of research, is social measurement; and most research reports are based on survey results. Thus, it is selected six typically different high schools and distributed questionnaire among 389 students. The results with 70 percent in determined coefficient indicates haw hypothesizes are confirmed. Regression results in stepwise method indicate that math intelligence and eagerness to physics have the most effective roles among individual variables in explaining score achieving. Moral authority of parents, Money, and practiced mothers' management among variables on family level, are the most important factors in physics score variance. Results indicate that teacher's empirical teaching, non-absence of student, and participations in outdoor school affairs, among variables on school level, have the most important effectiveness in physics score.
  Keywords: Learning of physics, Micro order, Moral authority, Social circumstances, Social measurement
 • Azadeh Zafarmand, Behrooz Mahram *, Mohsen Noghani Dokhtbamani Pages 223-253

  The purpose of study was to investigate hidden curriculum in shaping behavior base on resistance economics. This research has been qualitative and based on Eisner’s Connoisseurship and Educational Criticism Model. Domain of study was described, then the possible or preventive factors within curriculum components were interpreted. Evaluation of the findings compared to favorable situation of the components of resistance economy and thematic the findings of the research to generalize based on the similarities to other educational settings. Data were obtained through observation, review of documents, interviews with students and triangulating methods. The results determined that the school fallows resistance economics in form of "avoidance of squander and luxe" and "thrift in consumer goods and energy". There is no clear effect on creating morale adequate to resistance economy. Based on findings, necessity to develop conceptual of resistance economy and act in all its layers is recommended for all in school

  Keywords: Economic education, Hidden curriculum, Resistance economy, school
 • Shirin Fani *, Vahedeh Zolfy, Manouchehr Karimi Pages 255-278
  The aim of this study was to determine the effectiveness of teaching emotion regulation strategies and academic procrastination on girl high school students (200 people) in the city of Gorgan. In the present study, 30 students from the mentioned population were randomly selected. Then they were randomly assigned to the experimental group (15 students) and the control group (15 students).The Regulation strategies were implemented on the experimental group. The students answered the Solomon and Roth Bloom (1984) academic procrastination questionnaires and the Pham and Taylor academic performance questionnaires before and after the performance. The data were analyzed using one-way analysis of covariance and multivariate analysis of covariance. The results showed these teachings in the experimental group reduced the mean of procrastination components. Components of academic performance (self-efficacy, planning and motivation) increased, while the mean of emotional effects and lack of outcome control decreased. These changes were significant at the level (p <0.001). As the result, the present study generally showed That teaching this training can be effective Therefore, it is recommended to use this educational program for people who deal with teaching and learning in schools.
  Keywords: Academic Performance, Emotion regulation strategies, Procrastination, The application of excitement
 • Ali Akbar Ajam *, Nasrin Ranjbar Esfijer Pages 279-298

  The purpose of this study is to investigate the potential role of the class psychosocial climate in the emotional creativity of sixth-grade students in Golbahar district, Iran. This is a practice- and survey-based research and the population studied in this study was all sixth grade male and female students in public and non-governmental schools, 1676 people. The number of statistical samples was determined using Karajsi and Morgan tables and selected by cluster and random sampling method. Using the class psychosocial climate questionnaire by Fraser, Giddings, and McRobbie (1995), and the emotional creativity questionnaire by April and Thomas Nowles (1991) to gather information. A total of 286 questionnaires were distributed and recorded. The research hypothesis was tested by using SPSS version 24.The results indicated a meaningful association of the class psychosocial climate with the students’ emotional creativity. Also no evidence of a significant link between the class psychosocial climate and emotional creativity was observed in public and private schools, but the sex difference in all factors showed significantly different values. Therefore, it is possible to establish a more desirable psychosocial climate by taking measures to manage the classroom and use the opinions and suggestions of the students. Also used workshops and counseling to help students regulate their emotions with knowledge and awareness and improve students' emotional creativity.

  Keywords: Classroom psychosocial climate, Creativity, Emotional creativity, Students
 • Khosrow Nazari *, Roholah Golpour, Ayatolah Karimi Baghmalek, Seyd Rasul Hoseini Pages 299-328

  The purpose of this study was to study the effect of management excellence program on innovation with the mediating role of agility and organizational learning in high schools in Rey. The research method was descriptive-correlation and analysis method was structural equation modeling. The study population consisted of all secondary school principals in Rey, 146 people were selected out of 175 people, based on the Cochran sampling formula and stratified sampling method with appropriate allocation. Data were collected using the Innovation Questionnaire of Saatchi et al. (2010), Sharifi & Zhang (2000) Organizational Agility Niefe (2001), and the Researcher-made Questionnaire for the School Management Excellence Program. Examination of the status of variables using Spss and LISREL software showed that innovation (3.89), organizational agility (3.80), organizational learning (3.78) and excellence program (3.73) were above average. The structural equation model was confirmed with model fit indices. Accordingly, the school management excellence program has directly affected organizational agility and learning. Also, management excellence program mediated by agility and organizational learning has an impact on innovation but does not directly affect organizational innovation. It can be concluded that the management excellence program not only promotes learning and agility, but also facilitates innovation through organizational learning and agility.

  Keywords: Organizational agility, Organizational Learning, School innovation, School management excellence program
 • Hassan Golestani, Sakineh Jafari * Pages 329-350
  The purpose of present study was to predict students 'academic burnout based on the class social context by mediating the students' behavioral and emotional participation of high school students in the first year of Miami in the academic year of 2018-19. From the viewpoint of purpose, this study is practical and from the viewpoint of gathering the data, this study is a type of descriptive-correlative studies. The statistical population includes all high school students in the first year of Miami )641 people (in the academic year of 2018-19. Participants included 240 students (130 female, 110 male) who were selected by random category sampling method. Findings showed that Classmate support, teacher support, behavioral and emotional participation have a direct, negative and significant effect on academic burnout. Teacher support by mediating emotional and behavioral participation has an indirect, negative and significant effect on students' academic burnout. Also, the support of classmates by mediating behavioral and emotional participation has an indirect, negative, and significant effect on students' academic burnout. However, the pressures in school and living environment cause academic burnout in students, but factors such as teacher and classroom support as well as emotional and behavioral engagement can greatly affect academic burnout.
  Keywords: Classtexture, Behavioral, emotional, Academic burnout
 • Kamal Nosrati Heshi *, Nafiseh Abaspour, Arezo Eskandari, Zahra Naderi Pages 351-376
  The main aim of current study was to investigate the effectiveness of the implementation of teaching philosophy to children program on the attitude toward creativity and achievement motivation of girl students in Isfahan in the academic year of 2017-18. This study was a quasi-experimental one conducted through a control group and a pretest and posttest. The statistical population of the study included all female students in Isfahan aged 12 to 14 which a sample was selected randomly through cluster sampling from two of the Centers of Children and Adolescents. Then, 15 students were selected randomly from each of these centers and were put into two control and experimental groups. To collect data, at first, Charls. L. Schiefer's creativity attitude scale (CAS) (1998) and Hermann's achievement motivation questionnaire (1970) with Cronbach's alpha coefficient of 0.61 and 0.79 respectively were used. Later on, the subjects in the experimental group attended 15 one-hour sessions - every week 2 sessions - of teaching philosophy to children program. At the end, the questionnaires were completed again by both groups. Comparison of mean scores of attitude toward creativity and achievement motivation in the experimental and control group were analyzed using multivariate analysis of covariance and showed a significant difference (P <0.001). In other words, it can be acknowledged that the implementation of teaching philosophy to children program has had a positive impact on the growth of creativity and achievement motivation of children. Hence, by providing educational courses of philosophy to children in schools throughout the country, it hopes to improve the creativity and achievement motivation of children in schools.
  Keywords: Achievement motivation, Attitude towards creativity, Female Students, Teaching philosophy to children
 • Nasser Karami *, Reza Kachoueian, Majid Ghadami, ALI Mohebi Pages 377-402
  The present study aimed to identify the trans-regional components of citizenship education in the school of Islam, using the method of qualitative content analysis to analyze the content of texts related to citizenship education. The statistical population of this research is the collection of thoughts of thinkers, experts and scientists in the field of citizenship education in Islam who have directly and indirectly commented on citizenship education. For this purpose, in order to achieve the purpose of the research, articles, books, documents, journals, dissertations, doctoral dissertations and available websites are reviewed and these thoughts and ideas, to review and analyze the selected topic, file and use these texts to The achievement of theoretical saturation continued. The data collection tool was fiches. The collected data were analyzed using content analysis and triple coding techniques (open, axial and selective) using MAXQDA12 software. To qualitatively validate the data, an acceptable and valid technique was used through data collection from various sources. In addition, five Islamic theologians and professors of philosophy of education, as subject matter experts, were consulted to review and validate the data. In the process of analysis, 205 open code as indicator, 22 central codes as components and 2 selected codes with political and social titles were identified as dimensions of Islamic citizenship education with a trans-regional perspective. By conducting more research, the field of compiling and presenting a universal model to introduce the concept of Islamic citizenship education to the world as a prosperous model for global citizens beyond religion and ethnicity, etc. should be provided.
  Keywords: Citizenship education in Islam, citizenship education, Social, political dimensions of education, Transregional components
 • ALI Rashidi *, Mohammad Hossein Rahmati, Hossein Khanifar, Nahid Nadri Pages 403-423
  Today, the issue of education in the world has become an important issue for sustainable development In the meantime; experts consider the main axis of this development to be the continuous participation of organizations and institutions with education. The purpose of this study was to identify the pattern of participation of organizations and institutions with the country's education system. The present study was a developmental research in terms of purpose and a qualitative research in terms of research design. In this study, the Meta-synthesis method was used to integrate the studies and create comprehensive and interpretive findings. In this study, Persian and Latin articles and books related to the field of education, especially participation in education, were selected and reviewed between 2000 and 2020. After summarizing and reviewing 29 articles, they were analyzed. Finally, the results of the analysis, after examining the primary and secondary categories, identified 10 general methods of participation in education Including: Participation in technology development, Participation in research and development, Participation in human resources, Participation in relation to the environment, Participation in evaluation, Participation in implementation, Participation in planning, Participation in Accountability, Financial partnership, Information participation.Therefore, according to the dimensions identified in the present study, it is necessary for managers and officials in each organization to identify how they participate in education and thus play their part in this organization.
  Keywords: education system, Financial participation, Formal education system, Participation
 • Saeideh Afzali *, Alireza Sadeghi, Nematollah Mousapour, Mostafa Ghaderi Pages 427-448

  The purpose of this article is to evaluate the dimensions of multicultural literacy of Farhangian University students and teachers. The research approach is quantitative and the survey method is used. The statistical population included students and teachers of Farhangian University, whose number in the academic year 1399-1398 was equal to 46819 people. The sampling method was random cluster and Cochran's formula was used to determine the sample size and the total number of samples was 382. Data were collected using Sadeghi Multicultural Literacy Assessment Questionnaire (2015). This questionnaire measures the dimensions of multicultural literacy (knowledge-attitude and skills). Data was classified, adjusted, summarized and analyzed, and according to the nature of the research, descriptive statistical methods (mean, frequency, percentage, standard deviation, etc.) and inferential statistics such as one-sample t-test were used. The results indicate that the multicultural literacy of students and teachers of Farhangian University are at a desirable level in terms of knowledge and at a moderate level in terms of multicultural attitudes, but are not very desirable in terms of multicultural skills. The most important suggestion for promoting multicultural literacy is for student-teachers to actually accept and respect Iranian cultures.

  Keywords: Cultural literacy, Multicultural dimensions, Multicultural literacy, student-teacher
 • Rasoul Jamaati, Amir Hosain Mehdizadeh *, Rezvan Hakimzadeh, Alireza Araghieh, Bita Faghiharam Pages 449-476

  The purpose of this study was to provide a model for the integrated curriculum of. Farhangian University’s teacher training. To achieve this goal, the general qualitative research method was used. The statistical population included studies, books and articles, documents, and specialists of Farhangian University. As many studies as possible, two documents and 37 specialists were selected as the sample by purposive sampling. Content analysis and interview forms were used to collect data. Research data were analyzed through qualitative content analysis. Based on the results of the research, 4 dimensions of objectives, content, methods and methods of evaluation and 43 characteristics were obtained for the integrated curriculum of Farhangian University teacher training. Characteristics of goals include relying on superior documents and competency-oriented, standard-based, need-oriented, theory-practice synchronization, skill-oriented, appropriate to modern technology, based on knowledge production, attention to critical thinking, problem-oriented, participatory, ICT-oriented, research-oriented Based on real experience and life and flexibility. The characteristics content include being based on technology, diversity, up-to-dateness, coherence, connection with multiple scientific fields, fit to the individual and the needs of the audience, fit to the society and ecology and flexibility. Project-oriented, combination of theory and practice, participatory, exploratory, active and new and group-based, problem-solving, in a real environment, based on action and workshop, learner spontaneity are the Characteristics of teaching-learning methods., the characteristics evaluation include attention to action and performance-based, solving real problems through various methods and tools, application of what has been learned in teaching-learning practice, from the perspective of the learner, professor and others and using different tools. In accordance with these characteristics, the model of the integrated curriculum of this university was drawn.

  Keywords: curriculum, Farhangian University, integrated, Teacher training
 • Mina Mahbod, Farideh Yousefi * Pages 477-504
  This study was conducted aiming to investigate the mediating role of motivational regulation strategy in relationship between metacognition and academic buoyancy. The participants were 336 (170 women and 166 men) undergraduate students from Shiraz University selected by random multistage cluster sampling method. The participants completed three measures: Academic Buoyancy scale (Dehghanizadeh & Hosseinchari, 1391), Motivational Regulation Strategies Inventory (Wolters, 1999), and Metacognitive Awareness Inventory (Schraw & Dennison, 1994). Cronbach alpha coefficient was used to examine the reliability of the Scales. To determine the validity, confirmatory factor analysis was applied. The findings showed the reliability and validity of all instruments were at satisfactory level. The results indicated that the model had a good fitness with the data. Metacognition could predict academic buoyancy in a direct mannar. Moreover, motivational regulation strategy had a mediating role in relationship between metacognition and academic buoyancy. According to this reseach findings, it can be concluded that the metacognition can affect students’ academic buoyancy in a positive manner through increasing use of motivational regulation strategy.
  Keywords: academic buoyancy, Metacognition, Motivational regulation strategies, student
 • Mehdi Varasteniya *, Ahmadreza Ojinejad Pages 505-531
  The aim of this study was to predict the motivation of academic achievement through academic adjustment, academic burnout and test anxiety. The research method was correlational and based on structural equation modeling. The statistical population of this study included all male students studying in the secondary education of Fars nomadic education in the academic year of 2018-2019, whose number was estimated at 1400 according to the statistics of the Education Organization. 100 students were selected by purposive sampling. The instruments used in this study were Harter Academic Motivation questionnaire, Baker and Cyriac Academic Adjustment questionnaire, Muslesh Academic Burnout and Exam Anxiety Friedman et al. Descriptive statistics such as mean and standard deviation were used to analyze the data and inferential statistics such as Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were used. The results showed that there was a significant relationship between academic burnout and test anxiety with academic achievement motivation. The results of structural equation modeling showed that the variables of academic burnout and test anxiety explain the variance of academic achievement motivation. While the variable of academic adjustment played a small role in predicting motivation for academic achievement; Therefore, students with lower academic burnout and test anxiety had better motivation for academic achievement than other students. It is also necessary to provide guidance and guidance in acquiring adaptation skills by providing the necessary information and knowledge to students.
  Keywords: Academic Achievement Motivation, academic adjustment, Academic burnout, Exam anxiety