فهرست مطالب

مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 16، تابستان 1401)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 16، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ارائه الگوی مفهومی عوامل موثر بر بهبود و توسعه رقابت پذیری شرکت های نوآور و نوپا در بازارهای بین المللی: رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد
  ابوطالب مطلبی، اکبر غفارلو*، رحیم محمدخانی، آراز راشدی زهرا صفحه 1
  زمینه و هدف

   رقابت پذیری عامل کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها، بنگاه ها و صنایع در میدان-های رقابتی تجاری، اقتصادی و سیاسی به شمار می رود. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توسعه رقابت پذیری در شرکت های نوآور و نوپا و ارایه راهکارهایی برای توسعه و بهبود رقابت پذیری است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر مبنای فلسفی تفسیری داشته و جهت گیری آن بنیادی است. رویکرد این پژوهش، استقرایی بوده و از روش کیفی و استراتژی نظریه داده بنیاد برای انجام آن استفاده شده است. نمونه گیری براساس رویکرد شیوه نظری و با استفاده از روش های گلوله برفی و هدفمند انجام شد. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 14 نفر از خبرگان مطرح درزمینه بهبود رقابت پذیری شرکت های نوآور و نوپا، انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد عوامل علی (دانش نیازهای بازار و اتخاذ دور نمای بازاریابی)، محوری (خلاقیت و نوآوری، تحقیق و توسعه)، زمینه ای (بررسی و پایش محیط، زیرساخت قانونی، منابع مالی و انسانی)، راهبردها (آموزش و روش های مدیریتی) و پیامدها شامل (سود بیشتر و رضایت مشتری) بر توسعه و بهبود رقابت پذیری تاثیرگذارند.

  نتیجه گیری

  مدل ارایه شده می تواند راهنمایی برای شرکت های نوآور و نوپا برای ارایه محصولات و خدمات نوین به منظور افزایش رقابت پذیری و حضور فعالانه در نمایشگاه های بین المللی باشد.

  کلیدواژگان: بهبود و توسعه، رقابت پذیری، شرکت های نوآور و نوپا، نظریه داده بنیاد
 • پیشایندها و پسایندهای رفتارهای ضد تولید در سازمانهای دفاعی دانش بنیان و فناور
  علی فرهادی*، سلمان جواشی جدید صفحه 2
  زمینه و هدف

   بروز رفتارهای ضد تولید منجر به افزایش هزینه های سازمان، کاهش استانداردهای کیفیت و کمیت در تولیدات و خدمات، اتلاف و استفاده های شخصی از اموال و منابع سازمان، کاهش بهره وری و عملکرد سازمانی کارکنان و افزایش استرس محیط کار خواهد شد، لذا هدف از این تحقیق شناسایی پیشایندها و پسایندهای رفتارهای ضد تولید در سازمانهای دفاعی دانش بنیان و فناور می باشد.

  روش شناسی

  این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی است و از نظر روش کیفی اکتشافی است. منابع اطلاعاتی پژوهش را مقالات و مستندات علمی منتشر شده و همچنین مصاحبه با خبرگان سازمانهای دفاعی دانش بنیان تشکیل می دهند که با استفاده از روش گراندد تیوری (رویکرد ظاهر شونده گلیزر) و با کمک نرم افزار مکس کیودی ای تجزیه وتحلیل شده اند.

  یافته ها

  از تحلیل مقالات مرتبط، اسناد و مصاحبه ها تعداد 544 کد اولیه شناسایی شد که در یک فرایند چند مرحله ای کدگذاری، پیشایندها و پسایندهای رفتارهای ضد تولید شناسایی گردید.

  نتیجه گیری

  پیشایندهای رفتارهای ضد تولید در سازمانهای دانش بنیان و فناور شامل چهار بعد عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی اجتماعی و عوامل فردی وپسایندهای رفتارهای ضد تولید نیز در دو بعد فردی و سازمانی شناسایی و طبقه بندی گردیدند.

  کلیدواژگان: رفتارهای ضد تولید، پیشایندها، پسایندها، سازمانهای دانش بنیان و فناور
 • شناسایی الگوی توسعه صنعت فین تک در ایران با رویکرد نظام نوآوری فناورانه
  مهدی محمدی*، فاطمه غفاری، امیر خانلری صفحه 3

  این مقاله به دنبال ارایه الگوی شکل گیری و رشد نظام نوآوری فناورانه در حوزه فینتک در ایران و همچنین شناسایی اجزاء تاثیرگذار و موضوعات کلیدی بر فاز شکل گیری و توسعه این نظام میباشد.در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و استراتژی پژوهشی مطالعه موردی استفاده گردید و در این خصوص به مصاحبه با فعالان این حوزه و بررسی و تحلیل محتوای اسناد و فعالیت های انجام شده در این بخش پرداخته ایم.با بهره گیری از مفهوم نظام نوآوری فناورانه و با استفاده از لنز ساختاری و لنز کارکردی نظام نواوری فناورانه، اجزاء کلیدی تاثیرگذار بر فاز شکل گیری و رشد حوزه فینتک در ایران شناسایی و مهمترین محرک ها و موانع در این مسیر استخراج و بر این اساس موضوعات سیاستی کلیدی موجود برای شکل گیری قوی تر این نظام و برطرف شدن موانع ارایه گردید. نتایج نشان می دهد، طی یک دهه اخیر، شکل گیری و توسعه نظام نوآوری فناورانه در حوزه فینتک در نتیجه شکل گیری عوامل ساختاری صورت پذیرفته است. و خاستگاه شکل گیری بازار در حوزه فینتک، از استارتآپ های فردی و در پاسخ به نیازهای نوظهور گوشه های خالی بازارهای مالی B2C و B2B بوده است. در فاز بعدی،کارآفرینی و سرمایه گذاری سازمانهای بزرگ و بانکها، تعاملات و نهایتا کارآفرینی های دانشگاهی در توسعه این حوزه موثر بوده اند. هر چند که نقش دولت از طریق تدوین قوانین تنظیمی امری حیاتی بوده است. این قوانین در اوایل عمدتا به موضوعات کلی تر و در سالهای اخیر، مصوبات اختصاصیتر در این حوزه، تصویب شده است

  کلیدواژگان: فین تک، نظامهای فناورانه نوآوری، کارکردهای نظام نوآوری، عوامل ساختاری
 • تدوین الگوی نوآورانه پدافند سایبری با رویکرد یکپارچگی دسترسی به داده ها در سازمان های داده محور
  محمدعلی محامد، نجلا حریری*، فهیمه باب الحوائجی صفحه 4
  زمینه و هدف

   با توجه به رشد روزافزون فن آوریها، بهرهگیری از داده های عظیم که منتج از رویکرد یکپارچگی دسترسی به داده ها است، ضرورتی انکارناپذیر میباشد. استفاده از یک الگوی پدافند سایبری در حوزه مذکور، که هدف پژوهش حاضر است، می تواند موجب ارتقای شناسایی، کاهش مخاطرات و ممانعت از حملات و تهدیدات سایبری متصور بر مخازن و زیرساخت های داده ای سازمان گردد.

  روش شناسی

   برای شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های پدافند سایبری از روش اسنادی و کتابخانه ای، برای نهایی سازی ابعاد، مولفه ها و شاخص های اشاره شده از خبرگان و انجام روش کیفی دلفی و برای پاسخگویی به پرسش های پژوهش از روش پیمایشی استفاده می گردد.

  یافته ها

  5 بعد همراه با 21 مولفه و 70 شاخص پدافند سایبری و حوزه سایبری یکپارچگی دسترسی به داده ها در سازمان های داده محور شناسایی و احصاء گردیدند، ضمنا به استناد انجام تحلیل عاملی تاییدی بر روی الگوی احصاء شده، تاثیرگذاری هر یک از بعد های پدافند سایبری بر سازمان داده محور تایید و داده های تجربی، داده های نظری را پشتیبانی و در نهایت الگوی پدافند سایبری در حوزه سایبری یکپارچگی دسترسی به داده ها در سازمان های داده محور ارایه گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به مطالعه انجام شده و همچنین وجود فضای رقابتی در عصر حاضر، ضروریست سازمان های داده محور با بهرهگیری از الگوی ارایه شده در این پژوهش برنامه ریزی لازم را در خصوص اجرای پدافند سایبری در حوزه یکپارچگی دسترسی به داده ها در سازمانهای خود بهعمل آورند.

  کلیدواژگان: سازمان داده محور، یکپارچگی دسترسی به داده، الگوی پدافند سایبری، روش دلفی، تحلیل عاملی تاییدی
 • چارچوب نوآوری مدل کسب و کار مبتنی بر کاربست فناوری های دیجیتالی
  زهرا اسحاقیان، سید محمدباقر جعفری*، حمیدرضا یزدانی صفحه 5
  زمینه و هدف

   بازطراحی مدل کسب وکار پیشنیاز توسعه و بقای سازمان ها در عصر دیجیتال است. براین اساس هر سازمانی می بایست به جای تکیه بر مدل های ایستا، همگام با تغییرات محیطی و انتظارات مشتریان، منطق کسب وکار خود را از طریق بهره گیری از قابلیت های فناوری ها به روز نماید. هدف از پژوهش حاضر ارایه رویکردی سیستماتیک برای نوآوری مدل کسب وکار مبتنی بر کاربست فناوری های دیجیتالی است.

  روش شناسی

   در فاز نخست با روش فراترکیب از 42 مقاله منتخب، مولفه های نوآوری مدل کسب وکار استخراج شد. سپس به روش پیمایش و با نمونه گیری غیرتصادفی و هدفمند خبرگان حوزه فناوری و تحلیل فازی پرسشنامه های دریافتی، کاربرد فناوری های دیجیتالی در مولفه های نوآوری مدل کسب وکار استخراج شده در فاز اول ارایه گردید.

  یافته ها

  در فاز نخست مولفه های مدل در قالب پنج مقوله شامل نوآوری در کلان فعالیت های شبکه ارزش، نوآوری در کلان فعالیت های درون سازمانی، نوآوری در ساختار، نوآوری در حکمرانی و نوآوری در جنبه مالی و تم های تشکیل دهنده هر یک شناسایی شد. سپس با استخراج دیدگاه خبرگان حوزه فناوری درخصوص کاربست فناوری های دیجیتالی مشتمل بر هفت گروه پلتفرم، اتصال، محصول نقش محور، گردآوری داده سنسورمحور، تحلیل بینش ساز، تعامل تحلیلی و تعامل افزوده، چارچوب نوآوری مدل کسب وکار ارایه گردید.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش بیانگر آن است که در واکنش به پویایی ها و تغییرات محیطی، نوآوری در چه ابعاد و مولفه هایی از مدل کسب وکار و با بکارگیری کدام گروه از فناوری های دیجیتالی مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نوآوری مدل کسب وکار، فناوری های دیجیتالی، فراترکیب
 • تدوین الگوی روابط بین ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی
  عادل ساجدی، هوشنگ تقی زاده*، غفار تاری، مجتبی رمضانی صفحه 6
  زمینه و هدف

  هدف این پژوهش تدوین الگوی روابط بین ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی بوده است.

  روش شناسی

  روش تحقیق آمیخته اکتشافی بوده است. در بخش کیفی بر اساس تحلیل تم ، ابعاد اکوسیستم نوآوری مشخص شده است. ابزار گردآوری داده ها در این بخش مصاحبه بوده است. نمونه گیری به صورت اشباع نظری انجام گرفته است. در بخش کمی نیز الگوی روابط بین ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط تدوین شده است. تحلیل داده ها در بخش کمی بر اساس تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی ساختاری تفسیری انجام گرفته است. گردآوردی داده ها در بخش کمی بر اساس دو پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری در بخش تحلیل عاملی، کلیه مدیران صنایع کوچک و متوسط با نمونه 335 نفری و در بخش مدلسازی ساختاری تفسیری 11 نفر از خبرگان بخش کیفی بوده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش در بخش کیفی نشان دهنده هفت تم اصلی و سی و سه تم فرعی بوده است. در بخش کمی، نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده مناسب بودن هر یک از الگوهای تاییدی بوده است. همچنین نتایج مدلسازی ساختاری تفسیری نشان می دهد که ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی در پنج سطح قرار می گیرد که هر سطح دارای روابط مستقیم و غیر مستقیم با سطوح دیگر می باشد.

  نتیجه گیری

  برای افزایش نوآوری در صنایع کوچک و متوسط، مدیران این صنایع بایستی ابتدا بر مصنوعات و ابزارهای نوآوری به عنوان ابعاد اصلی اکوسیستم نوآوری صنایع کوچک و متوسط تمرکز نمایند.

  کلیدواژگان: اکوسیستم نوآوری، مصنوعات، ابزارهای نوآوری، رهبر اکوسیستم
|
 • Providing a Conceptual Model of Factors Affecting The Improvement and Development of Competitiveness of Start-up Companies in International Markets: An Approach Based on Grounded Theory
  Aboutaleb Motaleb, AKBAR GHAFFARLOU *, Rahim Mohammadkhan, Araz Rashedi Zahra Page 1
   Background & Purpose

  Competitiveness is a key factor in assessing the degree of success of countries, firms and industries in competitive commercial, economic and political arenas. The purpose of this study is to identify the factors affecting the development of competitiveness in innovative and start-up companies and to provide solutions for the development and improvement of competitiveness.

  Methodology

  The present study has an interpretation on philosophical foundations and its orientation is fundamental. The approach of this research is inductive and the qualitative method and strategy of grounded theory have been used to do it. Sampling was done based on the theoretical method approach and using snowball and purposeful methods. Data collection was done through semi-structured interviews with 14 experts in the field of improving the competitiveness of innovative and start-up companies.

  Findings

  The results showed that causal factors (knowledge of market needs and adoption of marketing perspective), pivotal (creativity and innovation, research and development), contextual (environmental monitoring, legal infrastructure, financial and human resources), strategies (training and management methods) And the consequences (more profit and customer satisfaction) affect the development and improvement of competitiveness.

  Conclusion

  The proposed model can be a guide for innovative and start-up companies to offer new products and services in order to increase competitiveness and active participation in international exhibitions.

  Keywords: Improvement, Development, Competitiveness, Start-Up Companies, Grounded Theory
 • Antecedents and consequences of anti-production behaviors in knowledge-based and technology defense organizations
  Ali Farhadi *, Salman Javashi Jadid Page 2
  Background & Purpose

  The emergence of anti-production behaviors will lead to increased costs of the organization, reduced quality and quantity standards in products and services, waste and personal use of property and resources of the organization, reduced productivity and organizational performance of employees and increased workplace stress. This study identifies the antecedents and consequences of anti-production behaviors in knowledge-based and technology defense organizations.

  Methodology

  This research is applied in terms of purpose and is exploratory in terms of qualitative method. The research information resources consist of published scientific articles and documents as well as interviews with experts from knowledge-based defense organizations that have been analyzed using grounded theory method (Glaser emerging approach) and with the help of MAXQDA software.

  Findings

  From the analysis of related articles, documents and interviews, 544 initial codes (through a multi-step coding process) were identified by which the antecedents and consequences of anti-production behaviors were identified.

  Conclusion

  The antecedents of anti-production behaviors including four dimensions of managerial factors, organizational factors, socio-cultural factors and individual factors and the consequences of anti-production behaviors were also identified and classified in two dimensions: individual and organizational.

  Keywords: Anti-production behaviors, antecedents, consequentials, Knowledge-based, technology organizations
 • Identifying the Pattern of Fintech Development in Iran by the Technological Innovation System Approach
  Mehdi Mohammadi *, Fatemeh Ghaffari, Amir Khanlari Page 3

  This article seeks to provide a model for the formation and growth of technological innovation system of Fintech in Iran and also to identify the key issues on the formation and development phase of this system.In this research, the qualitative research method and research strategy of case study were used. so, we interviewed activists in this field in Iran and analyzed the content of documents and activities carried out in this section. With the concept of technological innovation system and using structural and functional lenses, key components affecting the formation and growth phase of FinTech, were identified and the most important stimuli and Obstacles were extracted in this direction. then, the key policy issues were presented for the stronger formation of this system and the removal of obstacles.The results show that during the last decade, the formation and development of technological innovation system in fintech has occurred as a result of the formation of structural factors. And the origins of the fintech market have been those of personal startups that have responded to the emerging needs of the empty corners of the B2C and B2B financial markets. In the next phase, entrepreneurship of large organizations, interactions and finally university entrepreneurship have been effective in the development of this field. However, the role of the government through the enactment of regulatory laws has been vital. These laws in the early years dealt with more general issues and in recent years, more specific approvals have been adopted.

  Keywords: Fintech, Technological Innovation Systems, Innovation system functions, structural factors
 • Development an Innovative Model of Cyber Defense With an Integrated Approach to Data Access in Data-Driven Organizations
  MohammadAli Mohamed, Nadjla Hariri *, Fahime Babalhavaeji Page 4
  Background & Purpose

  Given the growing number of technologies, the use of big data, which results from the integrated approach to data access, is an undeniable necessity. The use of a cyber defense model in this area, which is the aim of the present study, can improve the identification, reduce risks and prevent cyber attacks and threats on the repositories and data infrastructure of the organization.

  Methodology

  Documentary and library methods was used to identify the dimensions, components and indicators of cyber defense, Delphi qualitative method was used to finalize the mentioned dimensions, components and indicators using experts, and a survey method was used to answer research questions.

  Findings

  5 dimensions along with 21 components and 70 indicators of cyber defense and cyber domain of data access integration were identified and counted in data-driven organizations. Based on confirmatory factor analysis on the enumerated model, the impact of each dimension of cyber defense on the data-driven organization was confirmed and empirical data, supported the theoretical data and finally the cyber defense model in the field of cyber integration of data access in data-driven organizations was presented.

  Conclusion

  According to the study and the competitive environment in the present era, it is necessary for data-driven organizations to use the model presented in this study to implement the necessary planning for the implementation of cyber defense in the field of data access integration in their organizations.

  Keywords: Data-driven organization, Data access integrity, Cyber Defense Pattern, Delphi method, Confirmatory Factor Analysis
 • Business Model Innovation Framework based on Digital Technologies
  Zahra Eshaghian, Seyed Mohammadbagher Jafari *, Hamid Reza Yazdani Page 5
  Background & Purpose

  Redesigning the business model is a prerequisite for the development and survival of organizations in the digital age. Accordingly, instead of relying on static models, every organization should update its business logic in line with environmental changes and customer expectations by utilizing the capabilities of technologies. The purpose of this study is provide a systematic approach to business model innovation based on using digital technologies.

  Methodology

  In the first phase, business model innovation components were extracted from 42 selected articles. Then, by survey method and by non-random and purposeful sampling of technology experts and fuzzy analysis of the received questionnaires, the application of digital technologies in the innovation components of the business model extracted in the first phase was presented.

  Findings

  In the first phase, the components of the model were identified in the five categories, innovation in value network macro-activities, innovation in intra- organizational macro-activities, innovation in structure, innovation in governance and innovation in financial affairs and themes. Then, by extracting the views of experts in the field of technology regarding the application of digital technologies, including seven groups of platform, connectivity, Actor-based product, sensor-based data collection, analytical insight generation, analytical interaction and augmented interaction, the business model innovation framework is presented.

  Conclusion

  The findings indicate in response to environmental dynamics and changes, innovation in what dimensions and components of the business model and using which group of digital technologies should be considered.

  Keywords: Business Model Innovation, digital technologies, Meta Synthesis Method
 • Compilation a Pattern of Relationships between the Dimensions of the Innovation Ecosystem in Small and Medium Enterprises of East Azerbaijan province
  Adel Sajedi, Houshang Taghizadeh *, Ghaffar Tari, Mojtaba Ramazani Page 6
  Background & Purpose

  The purpose of this study was to compilated a model of relationships between the dimensions of the innovation ecosystem in small and medium enterprise of East Azerbaijan province

  Methodology

  The research method was exploratory. In the qualitative section, based on theme analysis, the dimensions of the innovation ecosystem are identified. Sampling was performed in the form of theoretical saturation. In the quantitative part the pattern of relationships between the dimensions of the innovation ecosystem in small and medium enterprise is formulated. Quantitative data analysis is based on confirmatory factor analysis and interpretive structural modeling. Data collection was done in a quantitative part based on two questionnaires. The statistical population in the factor analysis section, all managers of small and medium industries with a sample of 335 people and in the interpretive structural modeling section were 11 experts in the qualitative section.

  Findings

  The research findings in the qualitative section show seven main themes and thirty-three sub-themes. In the quantitative part, the results of confirmatory factor analysis indicate the appropriateness of each of the confirmatory models. Also, the results of interpretive structural modeling show that the dimensions of the innovation ecosystem in small and medium industries of East Azerbaijan province are in five levels, each of which has direct and indirect relations with other levels.

  Conclusion

  To increase innovation in small and medium industries, managers of these industries must first focus on artifacts and innovation tools as the main dimensions of the innovation ecosystem of small and medium industries.

  Keywords: Innovation ecosystem, Artifacts, Tools of innovation, Ecosystem leader