فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم ناصر*، مسعود صفائی پور، کامران رضایی جعفری صفحات 1-22
  زمینه و هدف

  افزایش درجه حرارت شهرها نسبت به اطراف، یکی از اثراتی است که به دخالت مستقیم انسان ها مرتبط است.جزیره حرارتی شهر ناشی از ویژگی های شهرسازی، آلودگی هوا، گرمای انسانی، وجود سطوح نفوذناپذیر در سطح شهر، خواص حرارتی مواد شهری می باشد در این میان شناخت تاثیرات جزایر گرمایی بر روح و روان افراد اهمیت فراوان دارد. هدف مورد مطالعه این پژوهش بررسی و شناخت تاثیر جزایر گرمایی شهر اهواز بر میزان آسایش روانی شهروندان است.

  روش بررسی

  این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی تحلیلی مبتنی بر رویکرد مطالعات مکانی- و تحلیل تصاویر ماهواره ای است. برای شناخت و واکاوی جزایر گرمایی شهر اهواز از تصاویر ماهواره ای در طول 5 دوره در سال های 1380 تا 1398 و نرم افزار (ENVI) جهت پردازش استفاده شده است. برای تحلیل اثرات جزایر گرمایی بر آسایش روانی از داده های مربوط پرسشنامه و تحلیل در محیط نرم افزار SPSS استفاده گردید.

  یافته ها و نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان می دهد که جنوب غربی شهر اهواز به علت تعدد قرارگیری مراکز آلوده کننده همچون مراکزی پالایش نفت و گاز و شهرک های صنعتی مرکز آلودگی این شهر بحساب می آید.در بین مناطق شهراهواز به ترتیب مناطق 2،1 و8 در بدترین وضعیت ازنظر میزان آلودگی قرار دارند که این مناطق با درصد بالای جمعیت، منطبق بر مراکزی هستند که از نظر شاخص های 8 گانه وضعیتی بحرانی دارند. نتایج تحلیل پرسشنامه نشان می دهد که آستانه تحمل گرمای هوا در شهر اهواز ابتدا باعث افزایش استرس و فشار روزمره در افراد می شود و پس از آن کاهش شادی و احساس رضایت از زندگی را در افراد به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: جزیره گرمایی، آسایش روانی، آستانه تحمل، شهر اهواز، GIS
 • سیما بیابانی*، مهدی پورطاهری، عبدالرضا رکن الدین افتخاری صفحات 23-43
  زمینه و هدف

  محیط روستایی به عنوان بستر زندگی و فعالیت های انسان، موضوعی چند بعدی است. در این بین مساله اوقات فراغت روستایی بخشی از مسایل گسترده تری است که در سطح ملی و منطقه ای نمود پیدا می کند و لازم است در تمامی ابعاد آن به ویژه کاربری اراضی اوقات فراغت پژوهش صورت گیرد. به تبع این ضرورت، این پژوهش بر آن است تا به مطالعه، تحلیل توزیع کاربری اراضی اوقات فراغت در روستاهای شهرستان مراغه بپردازد.

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و جهت جمع آوری اطلاعات آن از روش های اسنادی- میدانی استفاده شده است. در انجام این مطالعه ابتدا از اطلاعات مورد نیاز در زمینه موضوع و منطقه جمع آوری و سپس براساس روشی فرآیندی و با استفاده از   SPSS تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده ها و هچنین تلفیق و ترکیب لایه های اطلاعاتی صورت گرفته و علاوه بر تطبیق نتایج و درک صحیح تر مساله، مطالعات میدانی نیز به عمل آمده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش بیانگر این مطلب است که در بین کاربری های اوقات فراغت، کاربری فرهنگی و مذهبی دارای اهمیت یکسان و دارای اولویت اول از نگاه روستاییان بوده، همچنین الگوی توزیع کاربری ها دارای الگوی نامتوازن بوده و تنها روستای ورایوی و نوا از سطح برخورداری بالاتری برخودار می باشند. متناسب با یافته های پژوهش، افزایش سطح کاربری و تفریحی برای جوانان، توجه به مقوله فرهنگ و بافت فرهنگی نواحی روستایی و تهیه و تدوین برنامه های مفرح و معرفی جاذبه های روستایی از طریق رسانه های جمعی، پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: اوقات فراغت، کاربری اراضی، الگوی توزیع فضایی، مناطق روستایی، شهرستان مراغه
 • فاطمه عباسی سورکی*، احمدرضا شیخی، هدایت الله نوری زمان آبادی صفحات 44-67
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی این چالش ها و تلاش  در جهت برطرف شدن آن ها شکل گرفته است.  

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، نظری- کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی است. در روند تهیه و تولید داده ها ابتدا عوامل موانع گذار از گردشگری سنتی به گردشگری هوشمند با استفاده از نظرات 30 نفر از خبرگان حوزه گردشگری از طریق روش دلفی شناسایی شده است. سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات سیزده عامل به عنوان موانع تاثیرگذار قوی بر گردشگری هوشمند بخش بن رود شهرستان اصفهان، از مدلسازی تفسیری-ساختاری ISM و سپس با نرم افزار میک مک بهره گرفته شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  نتیجه به دست آمده از مدل تفسیر ساختاری نشان داد که اساسی ترین عامل چالش ها و مشکلاتی در خصوص فراهم کردن بستر هوشمند برای مردم محلی و گردشگران در روستاهای بخش بن رود بخش اصفهان مرتبط با سطح اول است که مربوط به عدم اعتقاد کسب و کار به بسترهای انلاین، عدم قابلیت های اقامتگاه های بوم گردی برای رزرو انلاین هستند.این عوامل دارای بالاترین قدرت تاثیر گذاری هستند؛ همچنین نتایج حاصل از تحلیل میک مک می توان بیان کرد همه متغیرهای جزء متغیرهای پیوندی هستند، این متغیرها از وابستگی بالا و قدرت هدایت بالا برخوردارند.

  کلیدواژگان: گردشگری سنتی، هوشمند، بخش بن رود، اصفهان
 • هادی آتش بار، مریم ایلانلو* صفحات 68-87
  زمینه و هدف

  با توجه به اهمیت شکوفایی شهری هدف از این پژوهش بررسی نحوه توزیع شاخص های شکوفایی شهری و اولویت بندی این شاخص ها در مناطق پنج گانه بندر ماهشهر است.

  روش بررسی

   روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، از نوع نظری - کاربردی با رویکرد اصلی توصیفی- تحلیلی است و به صورت موردی  مناطق 5 گانه بندر ماهشهر مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق، متغیرهای تحقیق تهیه گردید. سپس پرسش نامه ای طراحی گردید که شامل 6 شاخص و و 21 معیار و 63 زیر معیار می گردد. سپس پرسش نامه طراحی شده میان جامعه آماری توزیع گردید و نتایج آن با استفاده از آزمون t و تحلیل واریانس و آزمون Scheffe تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها و نتیجه گیری

  در ابتدای امر اختلاف میان گروه ها و میانگین های مورد بررسی به عنوان داده های خام مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن برای شکوفایی شهری مناطق نشان داد که شاخص ها از سطح معنادار (Sig) بالایی برخوردار هستند. سپس برای وزن دهی معیارها نیز از روش AHP فازی استفاده گردید. نتایج نشان داد، شاخص بهره وری با وزن 203/0 رتبه اول و بعد از آن شاخص کیفیت زندگی با رتبه 195/0 رتبه دوم و زیرساخت ها با وزن 187/0 در رتبه سوم قرار دارد. در مرحله بعد استفاده از روش های TOPSIS, Waspas و در نهایت از مدل ادغامی کپلند به اولویت بندی مناطق پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد منطقه سه شهری بندر ماهشهر بیشترین میزان و اولویت اول را از حیث شاخص های شکوفایی شهری را به خود اختصاص داده و آخرین منطقه نیز اختصاص به منطقه یک است.

  کلیدواژگان: بهره وری، زیرساخت، کیفیت زندگی، پایداری محیطی، حکمرانی شهری، ماهشهر
 • مصطفی آریان کیا*، نگار خراسانی، براتعلی خاکپور صفحات 88-107
  زمینه و هدف

  امروزه توسعه دغدغه خاطر بسیاری از کشورهاست که هدف آن بهبود بخشیدن به شرایط کیفی زندگی انسان است. برای رسیدن به الگوی توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصت ها و توزیع عادلانه امکانات، مشارکت مردم راهکار اصلی و محوری به شمار می رود. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی میزان تحقق پذیری شاخص های مشارکت فعال مردمی در راستای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می پردازد.

  روش بررسی

  نوع پژوهش کاربردی- تطبیقی و روش پژوهش، تحلیل محتوا است و از روش اطلاعات کتابخانه ای و میدانی در انجام پژوهش استفاده شده است. در روش میدانی از تکنیک پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل50 نفر از نخبگان و کارشناسان در دسترس می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری T تک نمونه ای و کروسکال والیس و همچنین جهت تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها از مدل استراتژیک SWOT استفاده شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  نتایج حاصل از آزمون t نشان داده است که یک رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل مورد مطالعه در پژوهش حاضر و تحقق پذیری الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت وجود دارد. بنابراین متغیرهای مستقل مورد مطالعه بر تحقق پذیری الگو اثرگذار می باشند. همچنین نتایج آزمون کروسکال والیس نیز نشان داده که تمایل مردم به مشارکت در ارتباط با شاخص های و متغیرهای مورد سنجش در جهت تحقق پذیری الگو از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: مشارکت، توسعه پایدار، الگوی اسلامی- ایرانی، برنامه ریزی، پیشرفت
 • احسان سهرابی اشلقی، مریم ایلانلو* صفحات 108-127
  زمینه و هدف

  در سال های اخیر مفهوم شهر خلاق به یکی از مباحث پرطرفدار نزد صاحب نظران، محققان و تصمیم سازان بدل شده است، به طوری که  شهرهای بزرگ و کلان شهرهایی تمرکز دارند که بتوانند آستانه ی تقاضای کافی و متنوعی از مردم و فعالیت ها را به وجود آورند. هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت کلان شهر تهران می باشد، به این منظور که وضع موجود تا چه حد می تواند شهر تهران را به عنوان شهری خلاق با توجه به عوامل و ویژگی های عنوان شده، معرفی کند. در همین راستا پرسش نامه ای براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش در 6 شاخص (سرزندگی شهری، مشارکت، تکنولوژی ارتباطی، کارآیی و اثر بخشی، تنوع شهری و صنایع خلاق)  طراحی گردید.

  روش بررسی

   با توجه به اینکه جمعیت شهر تهران در سال 1395 برابر با 8679936 نفر است. طبق  فرمول کوکران تعداد پرسش نامه توزیع شده برابر با 403 عدد می باشد. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های اماری آزمون t، آزمون فیشر، میانگین رتبه، رگرسیون و همبستگی چند متغیره استفاده شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

    بیشترین مقدار t متعلق به تکنولوژی ارتباطی می باشد که مقدار آن برابر033/11می باشد.  کمترین مقدار هم متعلق به صنایع خلاق امور با 780/2- می باشد که بیانگر نامطلوب بودن وضعیت این گویه می باشد. در تمامی شاخص های به جزء صنایع خلاق مقدار t بیشتر از صفر و مثبت است. نتایج پژوهش نشان می دهد از میان شاخص های بررسی شده، شاخص صنایع خلاق با مقدار بتای313/0 بیشترین نقش و قدرت تبیین را در پیش بینی تحقق شهر خلاق در محدوده مورد مطالعه داشته است. همچنین با توجه به آزمون های آماری مناطق 22، 6 و 2، 1، 21 در رتبه های اول و دوم سطوح خلاقیت در شهر تهران قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: شهرخلاق، صنایع خلاق، مشارکت، تهران
|
 • Maryam Naser *, Masoud Safaeepour, Kamran Rezaei Jafari Pages 1-22
  Background and Aim

  Rising temperatures in cities are one of the effects of direct human intervention. The thermal island of the city is due to the characteristics of urban planning, air pollution, human heat, and the existence of impermeable surfaces in the city. In the meantime, recognizing the effects of heat islands on the psyche of people is very important. The purpose of this study is to study and identify the heat islands of Ahvaz according to the pattern of air pollution.

  Methods

  This research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical methodology based on spatial studies approach and analysis of satellite images. To identify and analyze the heat islands of Ahvaz, satellite images were used during 5 periods from 2001 to 2017 and processed using software (ENVI). Also, data related to the air pollution index (AQI) in the city of Ahvaz was used in a period of 7 years from 2010 to 2017. In order to identify the areas with the most pollution, the network analysis process (Network Analyst) has been used in the ArcGIS environment.

  Findings and Conclusion

  The results of this study show that southwest of Ahvaz Due to the multiplicity of polluting centers such as oil and gas refining centers and industrial towns, the pollution center of this city is considered. The results of the questionnaire analysis also show that the Heat tolerance threshold in the city of Ahvaz in the first place reduces the increase in stress and daily pressure in people and then reduces happiness and freedom and reduces the feeling of life satisfaction will follow.

  Keywords: heat island, Mental comfort, Tolerance threshold, Ahvaz, GIS
 • Sima Biabani *, Mehdi Pour Taheri, Abdolreza Roknedin Eftekhari Eftekhari Pages 23-43
  Background and Aim

  The rural environment as the bed of human life and activities is a multidimensional issue. In the meantime, the issue of rural leisure is one of the broader issues that are reflected at the national and regional levels, and it is necessary to conduct research in all its dimensions, especially the use of leisure lands. Due to this necessity, this research intends to study and analysis the distribution of leisure land use in the villages of Maragheh city.

  Methods

  This research is of descriptive-analytical type and documentary-field methods have been used to collect its information. In this study, first, the required information in the field of subject and region was collected and then based on a process method using SPSS data analysis and summarization as well as integration and combination of information layers and in addition to matching the results and a more accurate understanding of the problem has been done in field studies.

  Findings and Conclusion

  The research findings showed that, among leisure uses, cultural and religious uses are of equal importance and have the first priority from the villagers' point of view. Also, the pattern of distribution of land uses has an unbalanced pattern and only the villages of Varjoui and Nova have a higher level of enjoyment.

  Keywords: Leisure, land use, Spatial distribution pattern, Rural Regions Maragheh Township
 • Fatemeh Abasi Soraki *, AhmadReza Shaikhi, HedaytoAllah Nori Zaman Abadi Pages 44-67
  Background and Aim

  Benroud section of Isfahan city has a traditional structure in tourism and reaching the smart bed requires going through the traditional structure of tourism and removing its obstacles and challenges in these villages. Therefore, the present study has been formed with the aim of identifying these challenges and trying to address them.

  Methods

  The present research is of theoretical-applied type and in terms of study method, descriptive-analytical. . In the process of preparing and producing data, first, the factors of obstacles to the transition from traditional tourism to smart tourism have been identified using the opinions of 30 experts in the field of tourism through the Delphi method. To analyze the information of thirteen factors as strong impact barriers on smart tourism in Benroud section of Isfahan city, interpretive-structural modeling of ISM and then Mikomak software has been used.

  Findings and Conclusion

  The result obtained from the structural interpretation model showed that the most important factor of challenges and problems in providing a smart bed for local people and tourists in the villages of Ben Roud district of Isfahan district is related to the first level, which is related to business disbelief. Online platforms are the inability of eco-lodges to book online. These factors have the highest impact power. The results of Mick Mac analysis can be stated that all variables are part of the link variables, these variables have high dependence and high conductivity; Also, the results of Mick Mac analysis can be stated that all variables are part of link variables, these variables have high dependence and high conductivity.

  Keywords: Traditional tourism, Smart Tourism, ISM, MICMAC, Ben Rood district, Isfahan
 • Hadei Atashbar, Maraym Ilanloo * Pages 68-87
  Background and Aim

  Considering the importance of urban prosperity, the purpose of this study is to investigate the distribution of urban prosperity indicators and prioritize these indicators in the five areas of Mahshahr port.

  Methods

  The research method used in this research is theorical-applied with a main descriptive-analytical approach and the five areas of Mahshahr port have been studied on a case-by-case basis. Using the theoretical foundations of the research and the research background, the research variables were prepared. Then a questionnaire was designed that includes 6 indicators and 21 criteria and 63 sub-criteria. Then the designed questionnaire was distributed among the statistical population and its results were analyzed using t-test and analysis of variance and Scheffe test.

  Findings and Conclusion

  At the beginning, the differences between the groups and the means were studied as raw data, the results of which showed that the indicators have a high level of significance (Sig) for the urban prosperity of the regions. Then, the fuzzy AHP method was used to weight the criteria. The results showed that the productivity index with a weight of 0.203 is in the first rank and then the quality of life index with a rank of 0.195 is in the second rank and infrastructure with a weight of 0.187 is in the third rank. In the next step, the use of TOPSIS and Waspas methods and finally the Copeland integration model were prioritized. The results showed that the three-urban area of Mahshahr port has the highest rate and the first priority in terms of urban prosperity indicators, and the last area is allocated to region one.

  Keywords: Productivity, infrastructure, Quality of Life, Environmental Sustainability, Urban Governance, Mahshahr
 • Mostafa Arian Kia *, Negar Khorasani, Baratali Khakpoor Pages 88-107
  Background and Aim

  Today, development is a concern of many countries with the aim of improving the quality of human life. In order to achieve the desired development pattern or the correct use of resources and opportunities and the fair distribution of facilities, people's participation is the main and pivotal strategy. Accordingly, the present study examines and evaluates the feasibility of indicators of active public participation in line with the Islamic-Iranian model of progress.

  Methods

  The type of applied-comparative research and research method is content analysis and library and field information methods have been used in conducting research. In the field method, a questionnaire technique was used to collect information. The statistical population of the study includes 50 elites and available experts. SPSS statistical software and one-sample t-test and Kruskal-Wallis statistical tests were used to analyze the questionnaire data and also the SWOT strategic model was used to determine strengths, weaknesses, opportunities, and threats.

  Findings and Conclusion

  The results of t-test showed that there is a significant relationship between the independent variables studied in the present study and the feasibility of the Islamic-Iranian model of progress. Therefore, the studied independent variables affect the feasibility of the model. Also, the results of Kruskal-Wallis test have shown that the tendency of people to participate in relation to the indicators and variables measured in order to achieve the model is in a favorable position. The results of the SWOT model in relation to the status of the pattern as well as the scoring of the relevant factors indicate the choice of offensive strategy in the direction of action.

  Keywords: Participation, sustainable development, Islamic-Iranian model, P lanning, Progress
 • Ehsan Sohrabi Ashlaghi, Maraym Ilanloo * Pages 108-127
  Background and Aim

  In recent years, the concept of creative city has become one of the most popular topics among experts, researchers, and decision-makers, so large cities and metropolises are focused on being able to create a sufficient and diverse demand threshold for people and activities. The purpose of this study was to investigate the situation of the metropolis of Tehran in order to what extent the current situation can introduce the city of Tehran as a creative city according to the factors and characteristics. In this regard, a questionnaire was designed based on theoretical foundations and research background in 6 indicators (urban vitality, participation, communication technology, efficiency and effectiveness, urban diversity, and creative industries).

  Methods

  Considering that the population of Tehran in 2016 is equal to 8,679,936 people. According to Cochran's formula, the number of distributed questionnaires is 403. In data analysis, statistical methods of t-test, Fisher test, mean rank, regression, and multivariate correlation were used.

  Findings and Conclusion

   The maximum value of t belongs to communication technology, the value of which is equal to 11.03.03. The lowest amount belongs to the creative industries of affairs with -2.780, which indicates the unfavorable situation of this item. In all indicators except creative industries, the value of t is more than zero and positive.The results show that among the studied indicators, the Creative Industries Index with a beta value of 0.313 has the most role and explanatory power in predicting the realization of a creative city in the study area. Also, according to the statistical tests of regions 22, 6, and 2, 1, 21 are in the first and second ranks of creativity levels in Tehran.

  Keywords: Creative City, Creative industries, Participation, Tehran