فهرست مطالب

دانش انتظامی آذربایجان غربی - پیاپی 55 (تابستان 1401)

نشریه دانش انتظامی آذربایجان غربی
پیاپی 55 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سیامک حقیرمشتاقی، یعقوب علیزاده* صفحات 1-23

  پیدایش و پیشرفت  تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر کنونی به همراه تحولاتی که در فضای مجازی بوجود آمده است، بسیاری از کارکردهای خانواده ها را دچار اختلال و مورد تهدید قرار داده است. در مباحث آسیب شناختی نهاد خانواده، یکی از محورهای مهم، بررسی آسیب های ناشی از تحولات خانواده است. تحولاتی که خود منشا بروز دگرگونی هایی عمیق و اساسی در نوع روابط و ارزش های خانوادگی می باشند. بسیاری از این تحولات و دگرگونی ها از بیرون، بر خانواده تحمیل می شود. از زمانی که اینترنت وارد زندگی انسان شده تا به امروز، علی رغم تمام محاسن و مزایای آن، یکسری دغدغه ها و نگرانی هایی را بر خانواده ها تحمیل نموده است. موضوعی که در تمام جوامع موضوعیت داشته و محدود به جامعه و یا اقلیتی خاص نمی شود. به دلیل ویژگی های خاص فضای مجازی و نو بودن این پدیده، بسیاری از والدین فرصت، امکان و یا توان کافی برای شناخت دقیق این فضا و کاربردهای آن را به دست نیاورده اند و عدم آشنایی مناسب آنها با این فضا و در مقابل استفاده روزمره نوجوانان و جوانان و حتی کودکان از این فضا باعث شده است که یک فضای محرمانه و خصوصی در داخل خانه برای فرزندان ایجاد شود و آنها بدون دغدغه و بدون احساس وجود ناظر بیرونی به سایت های مختلف در این فضا دسترسی یافته و بعضا به دلیل ویژگی های سنی و شخصیتی و کنجکاوی های خود متاثر از فضاهای ناسالم موجود در اینترنت گردند.لذا در این پژوهش به این مهم پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: خانواده، فضای مجازی، روابط اجتماعی، تاثیرات اجتماعی، اینترنت
 • اسماعیل تاتاری بله سور صفحات 24-37

  در نظام حقوقی فعلی ایران ضابطین دادگستری به دو دسته ی ضابط عام و ضابط خاص تقسیم می شود.ضابط عام شامل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که در تمام جرایم ضابط تلقی می شوند و با توجه به جایگاه اساسی ناجا در سطح جامعه وظیفه سنگینی بر عهده دارد. عوامل متعددی در تشکیل پرونده کیفری دخالت دارند که مهمترین آنها، ضابطین دادگستری می باشند، شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مامورین که در شکل گیری پرونده کیفری، بویژه در مراحل اولیه، تحقیقات مقدماتی و موثرند در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان، نقش بسیار دارد. ضابطین دادگستری یکی از اهرم های است که می تواند سیستم قضایی و ناجا را در رسیدن بهتر و مطلوب تر امور مختلف یاری نماید. هدف از تحقیق حاضر مطالعه و بررسی ضابطین دادگستری اهرم استراتژیک در سیستم قضایی و ناجا است. تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی-توصیفی صورت گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از منابع متعدد استفاده شده است. بدون تردید نیروی انسانی یکی ازمولفه های مهم در ارتقای سطح کمی وکیفی فرآیند رسیدگی به جرم است بدون وجود نیروی انسانی آموزش دیده، متخصص وماهر امکان فرآهم آوردن عدالت کیفری مناسب وتوسعه قضایی لازم درکشور امکان پذیرنمی باشد ضابطین قضایی بخشی از نیروی انسانی دستگاه عدالت کیفری محسوب می شوند. بنابراین ضابطین دادگستری یکی از ارکان اصلی ناجا در عصر کنونی به شمار می رود.

  کلیدواژگان: ضابطین دادگستری، سیستم قضایی، ناجا، حقوق شهروندی، عدالت کیفری
 • رضا خلیلی *، میثم عیوضی، محمد پیری صفحات 38-54

  امروزه هر چقدر سازمان ها در نگهداشت نیروی انسانی توانمند خود بکوشند، توانسته اند سرمایه انسانی خود را حفظ نموده و موفق شوند. موفقیت هر سازمانی بستگی به تخصیص و به کارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، مواد خام و منابع انسانی در برنامه های سازمان دارد و این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که سازمان ها بتوانند مهارت ها، توانایی ها و خصوصیات فردی و جمعی کارمندان خود را در راستای اهداف سازمان به کارگیرند از این رو حفظ و نگهداری نیروی انسانی سازمان ها اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش در جهت زمینه یابی و کشف عوامل حفظ و نگهداشت کارکنان انجام گرفته است. هدف این پژوهش شناسایی عوامل تاثیرگذار بر حفظ و نگهداشت کارکنان در ستاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی است. روش بکار گرفته شده در این پژوهش ابزار پرسشنامه و با بهره مندی از نظرات خبرگان و کارشناسان است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان ستاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی است که متشکل از 12 خبره به عنوان نمونه پژوهش تعیین شد؛ و برای تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد دیمتل استفاده شده است. نتایج نشان داد معیار انگیزش ، تاثیرگذارترین و معیار نگرش به یادگیری تاثیرپذیرترین معیاراست. همچنین معیارهای، انگیزش، تعهد سازمانی و قدردانی به ترتیب جنبه علت دارند و تاثیرپذیری آن ها از تاثیرگذاری آن ها بیشتر است. معیارهای مهارت رهبری ، پیروی از رویه ها ، تدوین برنامه های کاهش دهنده فشار شغلی و نگرش به یادگیری جنبه معلول دارند و به ترتیب از تاثیرپذیری بالاتری برخوردارند.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، اهداف سازمانی، نگهداری کارکنان، انگیزش، رویکرد دیمتل
 • کامران حجاج*، اکبر رضازاده، صیاد درویش صفحات 55-84

  انسان ها از دیرباز برای جلوگیری از وقوع جرم و یا حتی الامکان کنترل آن، مجموعه نیروهایی را بکار برده اند که در طول زمان با تغییر و تحولاتی همراه بوده است در اصطلاح جرم شناسی پیشگیری شامل اقداماتی است که به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده با هدف کاهش بزهکاری به عمل می آید. هدف پژوهش حاضر ، بررسی تاثیر گشت هدفمند در پیشگیری از سرقت می باشد. مورد مطالعه این تحقیق در فرماندهی انتظامی شهرستان نقده در سال 1399 می باشد. جامعه آماری در این تحقیق، فرماندهان و مدیران و کارشناسان انتظامی شاغل در فرماندهی انتظامی شهرستان نقده می باشند ، که تعداد آنها 220 نفر برآورد شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران حدودا 140 نفر برآورد شد که با استفاده از روش تصادفی ساده برای توزیع پرسشنامه انتخاب شدند. برای بررسی تاثیر گشت هدفمند در پیشگیری از سرقت، ازپرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید. جهت تجزیه تحلیل داده و آزمون فرضیات از آزمون های کولموگروف- اسمیرتوف، تی و فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داده اند که گشت هدفمند بر پیشگیری از سرقت تاثیر دارد. نتایج حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرتوف نشان دهنده نرمال بودن توزیع متغییر ها بود. بر اساس آزمون t تک نمونه ای چون میانگین بیشتر از 3 بود فرضیه ها تایید شدند. و بر اساس آزمون فریدمن دیده شد که تاثیر وجود یک تیم تجزیه و تحلیل بر کیفیت عملکرد پلیس در اولویت اول قرار گرفت. همچنین مشخص گردیدکه هر سه فرضیه فرعی تحقیق صحیح و قابل قبول می باشند.

  کلیدواژگان: گشت هدفمند، گشت انتظامی، سرقت، پیشگیری از سرقت، شهرستان نقده
 • افسانه حسین زاده*، بابک فرشباف، وحید نیکراد صفحات 85-105

  حقوق کیفری اسلام به عنوان نظام مرتبط با نظام حقوقی حقوق و مبانی اسلامی عمل می کند. شریعت راهی است که مستقیما با آموزه های قرآن و سنت مرتبط است که قابل اعتراض نیست و در نتیجه پیروی از آن الزامی است. هدف این مطالعه بررسی اجرای قانون کیفری اسلامی در کشورهای مسلمان در حال توسعه بر اساس توسعه و چالش های آن است. این مقاله بر اساس داده های ثانویه مانند کتاب ها، مقالات، گزارش های مختلف حقوق ملی و بین المللی و قوانین تهیه شده است. قوانین جزایی کشورهای عمدتا اسلامی بر اساس قوانین کیفری مدرن معاصر است. یک مورد افراطی از حقوق فقیه از طریق تعدادی از قواعد کیفری مسلمانان ارایه شده است، که قوانین جزایی اسلامی را توصیف می کند که توسط کارشناسان خصوصی مذهبی به عنوان قانون فقیه شکل گرفته و توسعه یابد. اسلام حقوق حریم خصوصی و حرمت، اسامی و مکاتبات افراد در تفتیش و ضبط را مشخص کرده است. نتیجه این پژوهش این است که حقوق کیفری اسلام قطعا ریشه در افشاگری های تضمین کرامت و قدردانی از ارزش های زندگی انسان دارد.

  کلیدواژگان: قانون کیفری اسلامی، دولت های اسلامی، حقوق کیفری، چالش ها
 • ابعاد و مولفه های اشراف اطلاعاتی در مقابله با بحران های اجتماعی
  ابوالفضل پورمنافی*، ابراهیم قربانی صفحات 106-124

  رهبران سازمانهای اطلاعاتی با تمام ساز و کارهای خود در انجام وظایف و ماموریت های شان، نیاز به اطلاعات دارند و تلاش می نمایند تا در حوزه قلمرو فعالیت خود، اشراف اطلاعاتی داشته باشند. تحقیق حاضر با هدف ارایه ابعاد و مولفه های اشراف اطلاعاتی در مقابله با بحران های اجتماعی در کلانشهر ارومیه انجام شد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق تحلیل تم صورت گرفت. مشارکت کنندگان پژوهش، شامل 13 نفر از خبرگان بوده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تا زمان اشباع نظری در فرایند تحقیق حاضر حضور داشتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه نیمه ساختار یافته بوده که به جهت تحلیل داده های حاصله از نرم افزار MAXQDA استفاده گردید. یافته ها نشان داد که در روند اشراف اطلاعاتی در در مقابله با بحران های اجتماعی ، بایستی 4 بعد و 22 مولفه مد نظر باشد. اشراف جمعیتی، اشراف موضوعی، اشراف زمانی، اشراف محیطی و اشراف علمی به عنوان بخشی از مهمترین شاخص های اشراف اطلاعاتی در مقابله با بحران های اجتماعی در کلانشهر ارومیه مطرح شد.

  کلیدواژگان: اشراف اطلاعاتی، پیشگیری، بحرانهای اجتماعی
|
 • siyamak hagi rmoshtagi, Yaghob Alizadeh Pages 1-23

  The emergence and advancement of new communication technologies in the present era along with the developments that have occurred in cyberspace have caused  many of the functions of families to get impaired and threatened. In the subjects of damage to the family institution, one of the important themes is the study of the damages of family developments. Developments those themselves are the source of profound and fundamental changes in the type of relationships and family values. Many of these changes are imposed on the family from the outside. Since the entrance of the Internet, despite all its merits and benefits, it has imposed some concerns and concerns on families.  A subject that is not limited to a particular community or minority in all societies. Due to the special features of cyberspace and because this phenomenon is new, many parents have not gained the opportunity, possibility or ability to accurately understand this space and its applications And their lack of proper familiarity with this space and against the everyday use of teenagers and young people and even children from this space has caused a private and private space indoors for children, and they have accessed various sites in this space without any concern and without feeling the presence of an external observer, and sometimes due to their age and personality characteristics and curiosities affected by unhealthy spaces. Therefore, this important issue has been discussed in this study.

  Keywords: family, Virtual Space, Social Relations S, ocial Effects, Internet
 • Esmail Tatari Balehsor Pages 24-37

  In the current legal system of Iran, judicial officers are divided into two categories: general officers and special officers. General officers include the police force of the Islamic Republic of Iran, who are considered officers in all crimes. Numerous factors are involved in the formation of criminal cases, the most important of which are judicial officers. Judicial officers are one of the levers that can help the judicial system and the NAJA in achieving better and more desirable matters. The purpose of the present study is to study the judicial officers of strategic leverage in the judicial system and the NAJA. The present research has been done in an analytical-descriptive manner and various sources have been used to collect information. Undoubtedly, human resource is one of the important components in improving the quality and quantity of the criminal investigation process. Without trained, specialized and skilled human resources, it is not possible to provide appropriate criminal justice and necessary judicial development in the country. Judicial officers are part of the human rights system. Therefore, judicial officers are one of the main pillars of NAJA in the current era.

  Keywords: judicial officers, judicial system, Naja, citizenship rights, Criminal justice
 • Reza Khalili *, Meysam Eyvazi, Mohammad Piri Pages 38-54

  Today, whatever, organizations try to maintain their capable human resources, they have been able to maintain their human capital and succeed in achieving . The success of any organization depends on the proper allocation and use of tools, equipment, raw materials and human resources in the organization's programs, and this will be possible if organizations can develop the skills, abilities and individual and collective characteristics of their employees. They are used in line with the goals of the organization, so maintaining the human resources of organizations is of particular importance .This research has been done to find the ground and discover the factors of employee maintenance. The purpose of this study is to identify the factors affecting the maintenance of staff in the Disciplinary police headquarters of West Azerbaijan province. The method used in this research is a questionnaire tool with the opinions of experts and experts. The statistical population of the research is the experts of the Disciplinary Command Headquarters of the Police Force of West Azerbaijan Province, which consists of 12 experts and was selected as the research sample; Demetel approach has been used to analyze the data. The results showed the motivation criterion, the most effective, and the criterion of attitude to learning is the most impressionable criterion. Also, motivation, organizational commitment and appreciation are also causal, respectively, and their effectiveness is greater than their impressionable. Criteria for leadership skills follow of procedures, development of job reduction programs and attitudes to learning are the most impressionable criterions

  Keywords: Human Resources, Organizational goals, Maintenance of staff, Motivation, Demetel approach
 • Kamran hjaj, Akbar Pakdel, Saiad Darvish Pages 55-84

  Humans have long used a set of forces to prevent or even control crime, which has changed over time. In criminology, prevention includes measures to prevent future crime. It is done with the aim of reducing crime. The purpose of this study is to investigate the effect of targeted patrol in the prevention of theft. The subject of this research is the police command of Naghadeh city in 2022. The statistical population in this study is the commanders, managers and law enforcement experts working in the police command of Naghadeh city, whose number is estimated at 220 people. The sample size based on Cochran's formula was estimated to be about 140 people who were selected using a simple random method to distribute the questionnaire. A researcher-made questionnaire was used to evaluate the effect of targeted patrol on theft prevention. Kolmogorov-Smirtov, T-test and Friedman tests were used to analyze the data and test the hypotheses. The results show that targeted patrols have an effect on theft prevention. The results of Kolmogorov-Smirtov test showed that the distribution of variables was normal. Based on a single sample t-test, the hypotheses were confirmed because the mean was more than 3. And based on Friedman test, it was seen that the impact of having an analysis team on the quality of police performance was the first priority. It was also found that all three sub-hypotheses of the research are correct and acceptable.

  Keywords: Targeted Patrol, Police Patrol, Theft, Theft Prevention, Naghadeh County
 • Afsaneh Hosseinzadeh, Babak Farshbaf, Vahid Nikrad Pages 85-105

  Islamic criminal law acts as a system related to the legal system of Islamic law and principles. Shari'a is a way that is directly related to the teachings of the Qur'an and Sunnah that cannot be challenged and therefore it is obligatory to follow it. The purpose of this study is to investigate the implementation of Islamic criminal law in developing Muslim countries based on its development and challenges. This article is based on secondary data such as books, articles, various national and international law reports and laws. The criminal law of predominantly Islamic countries is based on contemporary modern criminal law. An extreme case of jurisprudential rights has been presented through a number of Muslim penal codes, which describe Islamic penal code developed and developed by private religious experts as jurisprudential law. Islam defines the rights of privacy and dignity, the names and correspondence of individuals in the search and seizure. The result of this research is that Islamic criminal law is definitely rooted in revelations guaranteeing dignity and appreciation of the values ​​of human life.

  Keywords: Money laundering, criminal activity, Economic Crimes, Economic Security Police
 • Dimensions and components of information aristocracy in dealing with social crises
  aboalfazl pourmanafi, Ebrahim Ghorbani Pages 106-124

  The leaders of the intelligence agencies, with all their mechanisms in the performance of their duties and missions, need information and strive to have intelligence aristocracy in their field of activity. The aim of this study was to present the dimensions and components of information aristocracy in dealing with social crises in the metropolis of Urmia. This research was conducted within the framework of a qualitative approach and using the research method of theme analysis. The participants of the study included 13 experts who were present in the current research process using purposive sampling method until theoretical saturation. Data collection tool was a semi-structured questionnaire that was used to analyze the data from MAXQDA software. Findings showed that in the process of information aristocracy in dealing with social crises, 4 dimensions and 22 components should be considered. Demographic aristocracy, thematic aristocracy, temporal aristocracy, environmental aristocracy and scientific aristocracy were introduced as part of the most important indicators of intelligence aristocracy in dealing with social crises in Urmia.

  Keywords: Intelligence Aristocracy, prevention, Social Crises