فهرست مطالب

پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری - سال دوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار 1401)

نشریه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری
سال دوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عباس صمدی *، روح الله سهرابی، الهام رضائی، نگین مقصود صفحات 1-22

  سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری مالی با مسیله‌هایی مواجه هستند. افرادی که کنترل احساسات خود را ندارند دست به تصمیمات غیرمنطقی می‌زنند از طرف دیگر خلق‌وخوهای روزانه هم تاثیر بسیاری بر تصمیم‌گیری مالی دارد. در این پژوهش به تاثیر متغیرهای روانشناختی هوش هیجانی با میانجی‌گیری خلق‌وخو بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران پرداخته شده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری سرمایه‌گذارانی در شهر همدان است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش مبتنی بر پرسشنامه است. پرسشنامه هوش هیجانی بارآن با 90 سنجه، پرسشنامه پاناس برای سنجش متغیر خلق‌وخو با 20 سنجه و پرسشنامه تصمیم‌گیری بروس و اسکات با 25 سنجه مورد استفاده قرار گرفته است. برای تایید اعتبار این پرسشنامه علاوه برای تایید روایی صوری و محتوایی از روایی سازه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با آزمون‌های رگرسیون خطی انجام شد. نتیجه به دست آمد که رابطه بین هوش هیجانی و تصمیم‌گیری مالی وجود دارد از نتایج جزیی عدم وجود رابطه بین هوش هیجانی و تصمیم‌گیری شهودی است و رابطه منفی هوش عاطفی با تصمیم‌گیری عقلایی است اما هوش هیجانی با سه سبک وابستگی، آنی و اجتنابی رابطه مستقیم دارد. اما نتایج دیگر اینکه خلق‌وخوی مثبت مانند مشتاق، فعال، هوشیار با تصمیم‌گیری شهودی رابطه ندارد و با سبک تصمیم‌گیری عقلایی، آنی و اجتنابی رابطه مثبت و با سبک تصمیم‌گیری وابستگی رابطه منفی دارد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، مالی رفتاری، خلق و خوی سرمایه گذار، تصمیم گیری مالی
 • فائزه عرب نژاد، علی خوزین * صفحات 23-36

  امروزه خودتوسعه‌ای منابع انسانی عاملی کلیدی در موفقیت سازمان‌ها می‌باشد چرا که نیروی انسانی خودتوسعه‌گر نه تنها با توسعه و تعالی خویش بر مهارت‌هایش می‌افزاید بلکه زمینه رشد و پیشرفت سازمان را از نظر سرمایه فکری نیز فراهم می‌کند. با توجه به نقش تعیین‌کنده‌ای که حسابداران به عنوان مهم‌ترین منابع انسانی در موفقیت یا شکست سازمان‌ها در عرصه مالی و اقتصادی دارند، این پژوهش به بررسی تاثیر خودتوسعه‌ای بر ارتقای مهارت حسابداران با نقش میانجی سرمایه فکری می‌پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری، حسابداران شاغل در بخش خصوصی استان گلستان مشتمل بر 198 نفر بوده و روش نمونه‌گیری به صورت در دسترس می‌باشد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل مسیر در نرم‌افزار PLS استفاده شده است. یافته‌ها نشا ن می‌دهد خودتوسعه‌ای هم به صورت مستقیم و هم به طور غیرمستقیم و از طریق سرمایه فکری بر ارتقای مهارت حسابداران تاثیر دارد و بیانگر آن است که به‌کارگیری ابزار خودتوسعه‌ای نه تنها موجب افزایش سطح سرمایه فکری می‌شود بلکه ارتقای مهارت حسابداران را نیز به واسطه‌ی سرمایه فکری به دنبال خواهد داشت.

  کلیدواژگان: خودتوسعه ای، سرمایه فکری، مهارت
 • محمدرضا تات، منصور گرکز *، محمدرضا عبدلی، سعید براتی صفحات 37-52

  قضاوت و تصمیم‌گیری انسان، بر تمام مراحل ایجاد اطلاعات حسابداری، از شروع تا تفسیر اطلاعات، تاثیر می‌گذارد. روند تصمیم‌گیری را می‌توان با احساسات شکل داد، احساسات می‌تواند سیگنال‌های ارزیابی، درک ریسک و جهت‌گیری استراتژیک را تغییر دهد. بنابراین جنبه‌ای از رفتار انسان در روند قضاوت و تصمیم‌گیری وجود دارد که در اطلاعات حسابداری افشا شده در صورت‌های مالی منعکس می‌شود. از این رو در تحقیق حاضر، تاثیر حالات مختلف عاطفی (احساسات) بر تصمیم‌گیری‌های مغرضانه در حسابداری بررسی شده است. این پژوهش، کاربردی از نوع توصیفی و نیمه تجربی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری در محیط شبیه‌سازی شده با ارایه یک سناریو به عنوان مدیر مالی می باشند. تعداد نمونه با توجه به نامعلوم بودن تعداد جامعه از طریق فرمول جامعه نامعلوم 198 نفر تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد حالت‌های مختلف عاطفی (خوشحال/ ناراحت) در تصمیم‌گیری دانشجویان در نقش مدیران مالی تاثیر معناداری دارد. تصمیم‌گیری مدیران مالی (دانشجویان حسابداری) که حالت عاطفی معمولی داشته‌اند نسبت به مدیران مالی که حالت عاطفی غیرمعمول (خوشحال/ ناراحت) داشته‌اند، کمتر مغرضانه بوده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد وقتی افراد حالات عاطفی طبیعی و پایدار را تجربه می‌کنند، می‌توانند به درستی تصمیم بگیرند. اما وقتی حالتشان غیر معمول است، قادر به تصمیم‌گیری صحیح نیستند.

  کلیدواژگان: احساسات، تصمیم گیری مغرضانه، حالات عاطفی، قضاوت اخلاقی
 • نازنین بشیری منش *، سید حسام وقفی، کبری شمس الدینی صفحات 53-72

  مدیران خودشیفته برای شهرت طلبی و بزرگ‌نمایی خود تلاش می کنند تا در عرصه فعالیتهای اجتماعی، حضور فعالی داشته و از این طریق ضعف‌های خود را پوشانده و منافع بیشتری کسب کنند. از سوی دیگر احتمال می رود مدیران خودشیفته، اطمینان بیش از حد به نگرش‌ها و توانمندهای‌شان داشته باشند. براین اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر خود شیفتگی مدیران بر عملکرد اجتماعی داخلی و خارجی با تاکید بر بیش اطمینانی است. به این منظور، نمونه ای متشکل از 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بررسی شدند. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از داده‌های ترکیبی و به‌کارگیری رگرسیون چندگانه و لاجیت در نرم افزارهای استتا و ایویوز آزمون شدند. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیان می کنند، خودشیفتگی مدیران بر عملکرد اجتماعی مدیران در حوزه داخلی و خارجی تاثیر مثبت و معناداری دارد. مدیران خودشیفته در جهت خود نمایی و جلب توجه ذینفعان داخلی و خارجی در فعالیتهای اجتماعی مشارکت می‌کنند. همچنین یافته ها نشان داد، بیش اطمینانی تاثیر منفی و معناداری بر رابطه خودشیفتگی مدیران و عملکرد اجتماعی داخلی و خارجی دارد. براین اساس، اعتماد به نفس کاذب مدیران منجر به کاهش اثر مثبت ویژگی خودشیفتگی مدیر بر عملکرد اجتماعی می شود.

  کلیدواژگان: عملکرد اجتماعی، خودشیفتگی مدیران، بیش اطمینانی مدیران
 • جلال آذربراهمان، سعید پاکدلان *، علیرضا آذربراهمان، محمدرضا رمضانی کارشک صفحات 73-89

  اخلاق و مبانی مرتبط با آن از دیرباز مدنظر پژوهشگران و اندیشمندان حوزه‌های مختلف بوده است. توجه به این مبانی با توجه به تاثیر مثبت آن بر نظام‌های تصمیم‌گیری سازمانی اهمیتی غیرقابل انکار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش معنوی و شجاعت اخلاقی در بروز رفتارهای اخلاقی بین ذی‌حسابان دستگاه‌های دولتی است. جامعه آماری کلیه ذی‌حسابان دستگاه‌های دولتی در سال 1399 می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 278 نفر به صورت آسان انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده گردید و به‌منظور آزمون فرضیه‌ها از روش‌های تحلیل عاملی، جدول همبستگی توافقی و آزمون کای دو به کمک نرم افزارهای اس‌پی‌اس‌اس و لیزرل بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد سطح بالایی از هوش معنوی در بروز رفتارهای اخلاقی با الگوی رفتاری مجاز اخلاقی رابطه معنادار دارد. بررسی یافته‌های پژوهش بیانگر این است که سطح پایینی از هوش معنوی در بروز رفتارهای اخلاقی با الگوی رفتارهای سازگاری اخلاقی دارای رابطه می‌باشد. همچنین تعیین گردید سطح بالایی از شجاعت اخلاقی در بروز رفتارهای اخلاقی با الگوی رفتار مجاز اخلاقی مرتبط است. در نهایت مشخص شد سطح پایینی از شجاعت اخلاقی موثر در بروز رفتارهای اخلاقی با الگوی رفتاری سازگاری اخلاقی می‌باشد.

  کلیدواژگان: رفتارهای اخلاقی، هوش معنوی، شجاعت اخلاقی
 • هنگامه ویسی زاده، الله کرم صالحی * صفحات 90-109

  قابلیت مقایسه یکی از ویژگی‌های کیفی کلیدی اطلاعات حسابداری است که مقایسه صورت‌های مالی را تسهیل می‌کند. قابلیت مقایسه در بازار سرمایه و بدهی برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان بسیار حایز اهمیت است؛ زیرا تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و وام‌دهی بر ارزیابی فرصت‌ها یا پروژه‌های جایگزین مبتنی است و بدون وجود این اطلاعات قابل مقایسه نمی‌توان اقدام به اتخاذ تصمیم بهینه کرد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر ساختار بدهی‌ها با تاکید بر نقش بیش اعتمادی مدیران در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 تا 1398 با استفاده از اطلاعات 144 شرکت با استفاده از روش رگرسیونی حداقل مربعات تعمیم‌یافته و گشتاورهای تعمیم‌یافته پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی و با رویکرد قیاسی-استقرایی می باشد. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه صورت‌های مالی از الگوی دی‌فرانکو و همکاران (2011) و به پیروی از پژوهش احمد و دویلمن (2013) برای اندازه‌گیری بیش اعتمادی مدیران از بیش سرمایه‌گذاری استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از هر دو روش نشان داد که قابلیت مقایسه صورت‌های مالی باعث کاهش ساختار بدهی‌ها شده و بیش اعتمادی مدیران منجر به افزایش ساختار بدهی‌ها می گردد. همچنین بیش اعتمادی مدیران رابطه منفی بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و سررسید بدهی‌ها را تشدید کرده و منجر به افزایش آن می‌شود.

  کلیدواژگان: قابلیت مقایسه، ساختار سررسید بدهی، بیش اعتمادی مدیران
 • عاطفه فاضل دهکردی، حمیدرضا جعفری دهکردی *، بهروز عیدی وندی صفحات 110-131

  گزارش حسابرسی به‌عنوان نتیجه فرآیند خدمات اطمینان بخشی و خوانایی آن‌یکی از مولفه‌های پراهمیت قابل‌فهم بودن این گزارش، برای کاربران است که می‌تواند از عواملی بسیاری همچون ویژگی‌های شخصیتی حسابرسان تاثیر بپذیرد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تیپ شخصیتی حسابرسان بر جنبه محتوایی خوانایی گزارش حسابرسی می‌پردازد. در این پژوهش داده‌های مربوط به متغیر تیپ شخصیتی حسابرس با استفاده از آزمون مولفه‌های اصلی و پنج عامل شخصیت شامل برونگرایی، روان رنجوری، انعطاف‌پذیری، توافق پذیری و باوجدان بودن، از طریق پرسشنامه پنج عاملی نیو مک کری و کاستا (1997)، گردآوری شد. برای اندازه‌گیری متغیر جنبه محتوایی خوانایی گزارش حسابرس، از شاخص‌های گانینگ فاگ و فلش استفاده شد. نمونه انتخابی در این پژوهش تعداد 87 نفر از شرکا و مدیران حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و تعداد 231 گزارش حسابرس مربوط به شرکت‌های بورسی که در سال 98 توسط این موسسات مورد رسیدگی قرار گرفتند، می‌باشد. یافته‌ها نشان داد تیپ شخصیتی حسابرس بر جنبه محتوایی خوانایی گزارش حسابرس تاثیرگذار است و ویژگی‌های شخصیتی شامل باوجدان بودن و انعطاف‌پذیری و برونگرایی حسابرس بر خوانایی گزارش حسابرس اثر مثبت و معناداری دارد و روان رنجوری و توافق پذیری حسابرس ارتباط معناداری با جنبه محتوایی خوانایی گزارش حسابرسی ندارند.

  کلیدواژگان: تیپ شخصیتی حسابرسان، جنبه محتوایی خوانایی گزارش حسابرس، نظریه صفات شخصیت
|
 • abas samadi *, roholah sohrabi, elham rezaei, negin maghsod Pages 1-22

  Investors face problems in making financial decisions. People who have no control over their emotions make irrational decisions. On the other hand, daily moods have a great impact on financial decisions. In this study, the effect of psychological variables of emotional intelligence mediated by mood on investors' decision making has been investigated. The research method is applied in terms of purpose and descriptive and survey in terms of nature. The statistical population is investors in the city of Hamedan. The data collection tool in this study is based on a questionnaire. The Baron Emotional Intelligence Questionnaire with 90 scores, the Panas Questionnaire with 20 scores were used to measure the mood variable and the Bruce and Scott Decision Making Scale with 25 scales. In order to confirm the validity of this questionnaire, in addition to confirming the face and content validity, construct validity was used. Data analysis was performed by linear regression tests. It was concluded that there is a relationship between emotional intelligence and financial decision making. One of the minor results is the lack of relationship between emotional intelligence and intuitive decision making and the negative relationship between emotional intelligence and rational decision making but emotional intelligence is directly related to three styles of dependence, instant and avoidance . But the other result is that positive mood such as enthusiastic, active, alert is not related to intuitive decision making and is positively related to rational, instantaneous and avoidant decision-making style and negatively related to dependent decision-making style.

  Keywords: Emotional Intelligence, Behavioral Finance, The Mood of the Investor, Financial Decision Making
 • Faezeh Arab Nezhad, Ali Khozain * Pages 23-36

  Nowadays self-development of human resource is a key factor in organizations success that’s why man power of self-developer not only augments its skills with own expansion and elevation, but also provides growth and progression ground of organization from intellectual capital point of view. According to determinative role that accountants contain most important man power in success or defeat of organizations in economic and financial condition, this research to study affection of self-development on improving the skill of accountants with the mediating role of intellectual capital. Current research is functional in view point goal and descriptive-geodesic in terms of essence. The statistical population is employed accountants in private sector of Golestan state which included 198 individuals and the way of sampling is available sampling. For collecting information has been used standard questionnaire and for examining the hypotheses of research have been used from model ways of structural equations and analysis of course in PLS software. Findings show that self-development affects directly and indirectly on promotion of accountants skill through intellectual capital and it explains that utilization of self-development implements not only cause to increase intellectual capital level, but also it leads to skill promotion of accountants because of intellectual capital.

  Keywords: Self-Development, Intellectual Capital, Skill
 • mohammadreza tat, mansour garkaz *, mohammadreza abdoli, saeid baraty Pages 37-52

  Human judgment and decision-making affect all stages of the creation of accounting information, from the beginning to the interpretation of information. The decision-making process can be shaped by emotions, emotions can change signals of evaluation, risk perception and strategic orientation. Thus, there is an aspect of human behavior in the judgment and decision-making process that is reflected in the accounting information disclosed in the financial statements. Therefore, in the present study, the effect of different emotional states (emotions) on biased decisions in accounting has been investigated. This research is a descriptive and quasi-experimental application. The statistical population of this research is graduate students of accounting in a simulated environment by presenting a scenario as a financial manager. The number of samples was determined according to the unknown number of population through the formula of unknown population 198 people. One-way analysis of variance and LSD post hoc test were used to analyze the data. The results of this study show that different emotional states (happy / sad) have a significant effect on students' decision-making in the role of financial managers. The decision-making of financial managers (accounting students) who were in a normal emotional state was less biased than that of financial managers who were in an unusual (happy / sad) emotional state. The results of this study show that when people experience natural and stable emotional states, they can make the right decisions. But when their condition is unusual, they are unable to make the right decision.

  Keywords: Biased Decision Daking, Emotional States, Emotions, Moral Judgment
 • nazanin bashirimanesh *, seyyed hesam vaghfi, kobra shamsodinin Pages 53-72

  The narcissistic managers try to be active and active in the field of social activities in order to gain fame and magnification, and in this way, they cover their weaknesses and gain more benefits. On the other hand, narcissistic managers are more likely to have overconfidence in their attitudes and abilities. According to this ,The purpose of this study is to investigate the narcissism of managers and internal and external social performance with emphasis on overconfidence. For this purpose, a sample of 129 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2014 to 2021 were reviewed. Research hypotheses were tested using combined data and using multiple and Logit regression in Stata and Eviews software. Findings from the test of research hypotheses show that managers 'narcissism has a positive and significant effect on managers' social performance in the internal and external field. Narcissistic managers participate in social activities in order to show off and attract the attention of internal and external stakeholders. The findings also showed that overconfidence has a negative and significant effect on the relationship between managers' narcissism and internal and external social performance. Accordingly, managers' false self-confidence reduces the positive effect of managerial narcissism on social performance.

  Keywords: social performance, managers 'narcissism, managers' overconfidence
 • Jalal Azarberahman, Saeed Pakdelan *, Alireza Azarberahman, Mohamad Reza Ramzani Karashk Pages 73-89

  Ethics and its related principles have long been considered by researchers and thinkers in various fields. Paying attention to these principles is of undeniable importance due to its positive impact on organizational decision-making systems. The purpose of this study is to investigate the role of Spiritual intelligence and Moral courage in the occurrence of moral behaviors among accountants in government agencies. The statistical population is all accountants of government agencies in 2020. Using Morgan table, 278 people were easily selected. Standard questionnaires were used to measure the variables and in order to test the hypotheses, the methods of factor analysis, agreement correlation table and chi-square test using SPSS and LISREL software were used. The results showed that a high level of Spiritual intelligence in the occurrence of moral behaviors has a significant relationship with the permissible moral behavior pattern. The findings of the study indicate that a low level of Spiritual intelligence in the occurrence of moral behaviors is related to the pattern of moral adaptation behaviors. It was also determined that a high level of Moral courage in the occurrence of moral behaviors is related to the pattern of morally permissible behavior. Finally, it was found that a low level of Moral courage is effective in the emergence of moral behaviors with a behavioral pattern of moral adaptation.

  Keywords: Ethical Behaviors, Spiritual Intelligence, Moral Courage
 • Hengameh veysizadeh, Allah Karam Salehi * Pages 90-109

  Comparability is also one of the key quality features of accounting information that facilitates the comparison of financial statements, comparability in the capital market and debt is very important for investors and creditors; Because investment and lending decisions are based on evaluating alternative opportunities or projects, without this comparable information, no optimal decision can be made. Due to the importance of this issue, in this study, the effect of comparability of financial statements on debt maturity structure with emphasis on the role of managers' overconfidence in the Tehran Stock Exchange in the period 2014 to 2020 using the information of 144 companies using the generalized least squares and generalized moment procedure regression has been investigated. The research method is applied, descriptive and with deductive-inductive approach. To measure the comparability of financial statements, the model of De Franco et al. (2011) and following the research of Ahmed and Duellman (2013) to measure managers' overconfidence, over-investment has been used. The results using both methods show that the comparability of financial statements reduces the debt maturity structure and managers' overconfidence leads to an increase in the debt maturity structure. Managers' overconfidence also increases the negative relationship between the comparability of financial statements and debt maturity structure and increases its severity.

  Keywords: Comparability, Debt maturity structure, Managers’ overconfidence
 • Atefeh fazel Dehkord, Hamidreza Jafaridehkordi *, Behrouz Eydivandi Pages 110-131

  The audit report as a result of the assurance service process and its readability is one of the most important components of the report's comprehensibility for users, which can be influenced by many factors such as the personality traits of the auditors. The present study examines the effect of auditors' personality type on the content aspect of the readability of the audit report. In this study, data related to the auditor personality type variable were collected using the principal components test and five personality factors including extraversion, neuroticism, flexibility, agreeability and conscientiousness, through Neo McCray and Costa (1997) five-factor questionnaire. Gunning phage and flash indices were used to measure the content variability of the auditor's report. The selected sample in this study is 87 partners and audit managers who are members of the Society of Certified Public Accountants and 231 audit reports related to listed companies that were reviewed by these institutions in 2019. The results showed that the auditor's personality type in terms of content The readability of the auditor's report is influential and personality traits including conscientiousness, flexibility and extraversion of the auditor have a positive and significant effect on the readability of the auditor's report and the auditor's neuroticism and agreeability have no significant relationship with the content aspect of the readability of the audit report.

  Keywords: Auditors' Personality Type, Content Aspect Of Readability Of Auditor's Report, Personality Traits Theory