فهرست مطالب

 • پیاپی 31 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/13
 • تعداد عناوین: 26
|
 • سمیه گلکاری، محسن آیتی*، محمدعلی رستمی نژاد، عباس تقی زاده صفحات 7-38

  تربیت رسانه ای فرصت آموزشی است که در آن دانش آموزان به مجموعه صلاحیت های سواد رسانه ای دست می یابند. دست یابی دانش آموزان به صلاحیت های سواد رسانه ای نیازمند معلمانی است که توانایی آموزش آن ها را داشته باشند. بنابراین باید این صلاحیت ها را در برنامه های قبل از خدمت خود کسب کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی وضع موجود تربیت رسانه ای دانشجو معلمان است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده بنیاد انجام گرفت. مشارکت کنندگان از بین اساتید و دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان شهر بیرجند به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 دانشجو معلم و هشت استاد جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. برای ارزیابی اعتبار تحقیق از رویکرد لینکن و کوبا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده چهل و هشت مقوله فرعی و بیست و یک مقوله اصلی است که در قالب مدل پارادیمی شامل برداشت متناقض از تربیت رسانه ای به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (فعالیت های برنامه ریزی شده، فعالیت های برنامه ریزی نشده، محتوای آموزشی و فرایند یاددهی-یادگیری)، عوامل زمینه ای (محیط های تربیتی و عوامل سازمانی)، شرایط مداخله گر (عوامل انسانی، عوامل آموزشی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل اقتصادی، امکانات و تجهیزات، محدودیت زمانی، انگیزش و حمایت سازمانی)، راهبردها (اقدامات به کار برده شده و اقدامات احساس نیاز شده) و پیامد (بهبود بهداشت روانی و جسمی، توسعه حرفه ای معلم، توسعه دانش و توسعه مهارت های شهروندی) قرار گرفت.

  کلیدواژگان: تربیت رسانه ای، دانشجو معلمان، دانشگاه فرهنگیان، سواد رسانه ای
 • لیلا مصلحی*، فرزانه داوری صفحات 39-61
  اهمیت تدریس و نقش زیربنایی آن در دستیابی به اهداف آموزشی و تاکید بر تدریس موثر به صورتی که بتواند دستیابی به اهداف دانشگاه را فراهم کند، مسلم و بدیهی است. بنابراین، در پژوهش حاضر شاخص های تدریس اثربخش اساتید رشته تربیت بدنی در دروس عملی شناسایی و از دیدگاه دانشجویان اولویت بندی گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان اصفهان و برابر با 185 نفر بود. نمونه آماری برابر با جامعه و به صورت کل شمار انتخاب شد. شاخص های تدریس اثربخش در ابتدا بر اساس مطالعات کتابخانه ای، سپس، بر اساس نظرات اساتید خبره و با استفاده از روش دلفی شناسایی و پرسشنامه پژوهش بر این مبنا طراحی شد. روایی محتوا و صوری پرسشنامه براساس نظرهای اساتید و پایایی از طریق آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون تی تک نمونه و فریدمن استفاده شد. بر اساس نتایج روش دلفی، عوامل موثر بر تدریس اثربخش در 6 مقوله کلی شامل مهارت های آموزشی، تجربه، مهارت های ارتباطی، ویژگی های شخصیتی، رعایت قوانین و اصول آموزشی و ارزشیابی قابل بررسی می باشند. اولویت بندی کلی شاخص ها در سطح معناداری 05/0> Pنشان داد، از دیدگاه دانشجویان شاخص مهارت های ارتباطی استاد اولویت بالاتری نسبت به دیگر شاخص ها دارد.
  کلیدواژگان: تدریس اثربخش، تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، شاخص تدریس
 • علی سعیدی* صفحات 69-101
  هدف پژوهش بررسی فرایند تولید کتاب های درسی در ایران و مقایسه آن با کره جنوبی، ژاپن، آمریکا، سنگاپور و ترکیه بود. پژوهش از نوع کیفی با روش تطبیقی انجام گرفت. جامعه آماری کتاب های درسی کشورهای جهان بود و نمونه به روش هدفمند انتخاب شد. داده ها با روش چهارمرحله ای جرج بردی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد: 1. در همه کشورها، کتاب درسی اصلی ترین رسانه آموزشی است و مسیولیت تدوین سیاست های اساسی و کلی تهیه کتاب های درسی بر عهده وزارت آموزش و پرورش است. 2. برخلاف سایر کشورها، در ایران یک دوره 10ساله به عنوان فاصله زمانی تجدید نظر و بازبینی کلی کتاب درسی در نظر گرفته شده است که تقریبا دوبرابر سایر کشورهای مورد مطالعه است. 3. در همه کشورهای مورد مطالعه به جز ایران، سیاست های چندتالیفی و تولید غیر متمرکز وجود دارد. 4. در همه کشورهای مورد مطالعه مرجعی فراتر از مولفان کتاب های درسی برای بررسی پیش نویس کتاب ها و تایید آن وجود دارد؛ اما جایگاه این مرجع در سلسله مراتب درون وزارت آموزش و پرورش متفاوت است. 5. در حالی که در سایر کشورها، مولفان دولتی و غیر دولتی کتاب درسی تالیف می کنند، در ایران تنها مولفان انتخاب شده دولتی که توسط دفتر تالیف و تحت شرایطی گزینش می شوند، وجود دارند. 6. انتخاب کتاب درسی در ایران مفهومی ندارد، اما در سایر کشورها انتخاب به معنای گزینش بهترین کتاب از بین کتاب های تاییدشده و متناسب با نیازهای آموزشی مدرسه، معلم و دانش آموز است. 7. در همه کشورها مراحل برنامه ریزی، تالیف، تایید و انتشار کتاب درسی اگر چه با برخی تفاوت ها، مشترک است.
  کلیدواژگان: جرج بردی، فرایند تالیف، کتاب درسی، مطالعه تطبیقی
 • سید کاظم بنی هاشم*، مهدی بدلی، خدیجه علی آبادی، سعید پور روستایی اردکانی صفحات 97-120

  پژوهش ها نشان می دهد طراحی یادگیری و واکاوی یادگیری در کنار هم باعث هم افزایی در بهبود یادگیری می شوند. هرچند در چگونگی این هم افزایی اختلاف نظر وجود دارد. در این پژوهش کیفی از روش تحلیل محتوا برای تدوین الگوی تلفیقی طراحی یادگیری سازنده گرا و واکاوی یادگیری استفاده شده است. بدین منظور، 14 نفر از متخصصان موضوعی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. مبنای انتخاب این تعداد از متخصصان، قاعده اشباع نظری بود که به معنای کفایت داده جمع آوری است. اعتبار الگو از طریق نظرسنجی از 20 نفر از متخصصان موضوع انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه بدون ساختار و پرسشنامه سنجش اعتبار الگو بود. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. نتایج تحلیل داده ها منجر به شناسایی مولفه ها و ارایه الگوی تلفیقی طراحی یادگیری و واکاوی یادگیری مبتنی بر نظریه سازنده گرایی شد. طبق یافته های پژوهش پیشنهاد می شود از الگوی مزبور در کاربست واکاوی یادگیری در محیط های یادگیری سازنده گرا استفاده شود.

  کلیدواژگان: الگوی تلفیقی، طراحی آموزشی، طراحی یادگیری، نظریه سازنده گرایی، واکاوی یادگیری
 • علی یاسینی*، اردشیر شیری، حسین کریمی تبار صفحات 121-148
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارهای توسعه و نگهداشت نومعلمان در نظام آموزش و پرورش به شیوه کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا کیفی صورت گرفته است. 19 نفر از خبرگان، مدیران و معاونان منابع انسانی، و نومعلمان استخدام شده 5 سال اخیر نظام آموزش و پرورش به روش گلوله برفی انتخاب و با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. برای تحلیل داده ها از فن تحلیل محتوای کیفی مصاحبه با رویه کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد روایی کدهای به دست آمده از طریق بررسی همکاران و پایایی نیز از طریق ضریب توافق کندال محاسبه شد. نتایج تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها نشان داد سازوکارهای توسعه نومعلمان شامل نشست های درون و برون مدرسه ای، مسیر پیشرفت شغلی تخصصی، فنون طراحی مشاغل، تسهیم دانش، یادگیری عملی، شبکه سازی، مدیریت عملکرد، خودتوسعه ای، جانشین پروری، آموزش، کار تیمی و مسیر پیشرفت شغلی عمودی است. پرداخت مبتنی بر عملکرد و شایستگی، مزایا، توجه به نیازهای سطح بالا (معنوی) و توجه به نیازهای سطح پایین (مادی) مهمترین سازوکارهای نگهداشت نومعلمان بودند. نظام آموزش و پرورش برای تحقق برنامه ها و سیاست های تحول باید برای توسعه و نگهداشت معلمان تازه کار مستعد، سازوکارهای نظام مند و هدف محوری تعریف، اجرا و ارزیابی کند.
  کلیدواژگان: سازوکارهای توسعه، سازوکارهای نگهداشت، نومعلمان
 • کریم سواری*، فاطمه فرزادی صفحات 149-164
  رفتارهای مخرب کلاسی، یکی از موضوعات مورد توجه بسیاری از صاحبنظران بوده است و تاکنون در مورد آن تحقیقات بین المللی کمتری صورت گرفته است، بنابراین، برای شناخت بهتر آن به ابزارهای مناسبی مورد نیاز است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای مخرب کلاسی در بین دانشجویان است. کلیه اساتید هییت علمی و حق التدریس دانشگاه پیام نور اهواز در سال تحصیلی 1397، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده بوده اند که از بین آنان 120 نفر (87 مرد و 33 زن) به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی- اکتشافی است و داده ها با کمک پرسشنامه محقق ساخته به دست آمد و برای تجزیه و تحلیل آن ها، از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد پرسشنامه رفتارهای مخرب کلاسی از 11 ماده تک عاملی تشکیل شده و از پایایی و روایی نسبتا خوبی برخوردار است. با توجه به اینکه پرسشنامه محقق ساخته تحقیق حاضر از نوع خود جدید است، بنابراین، به پژوهشگران علاقمند به رفتارهای مخرب کلاسی پیشنهاد می شود از این ابزار استفاده کنند.
  کلیدواژگان: اساتید دانشگاه، دانشجویان، رفتارهای مخرب کلاسی، رفتارهای مخرب
 • سید ابراهیم راد، علیرضا جباری* صفحات 165-193

  توجه آموزش عالی و آموزش و پرورش به موضوع مدیریت سبز و آموزش همگانی حفظ محیط زیست نیاز مبرم جامعه در مواجهه با چالش ها و بحران های اساسی زیست محیطی است. در این راستا هدف این پژوهش شناسایی و دسته بندی مولفه های دانشگاه سبز در دانشگاه فرهنگیان بوده است، رویکرد پژوهش کیفی، روش تحقیق مطالعه موردی بوده و جامعه پژوهش برای مصاحبه، خبرگان و متخصصان دانشگاهی، در بخش اسناد، اسناد راهبردی بلندمدت دانشگاه های داخلی و خارجی، یادداشت ها، دستورالعمل ها، گزارش ها و اقدامات دانشگاه های سبز، در خصوص مصنوعات انسانی نیز مقالات منتشرشده داخلی و خارجی در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها و ایجاد پایگاه داده ها از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA12 و برای تحلیل داده ها در آن از روش تحلیل شبکه مضمونی استفاده شده است. یافته های تحلیل شبکه مضامین نشان داد 7 مضمون اصلی (فراگیر) و 30 مضمون فرعی (سازمان دهنده) و 380 کد اولیه (پایه) مولفه ها و مقوله های دانشگاه سبز هستند. مقوله های اصلی دانشگاه سبز در دانشگاه فرهنگیان در قالب 7 بعد ارایه شد که عبارت اند از «آموزش و یادگیری»، «مشارکت و شبکه تعاملات اجتماعی»، «سیستم مدیریت زیست محیطی»، «پژوهش، فناوری و نوآوری»، «رهبری و برنامه ریزی»، «نظارت، ارزیابی و گزارش دهی» و «مدیریت منابع انسانی و مالی». دانشگاه فرهنگیان براساس ابعاد هفتگانه یادشده با پیگیری دو رویکرد اصلی یکی عاملیت دانشگاه به رعایت ملاحظات زیست محیطی در برنامه های راهبردی و فعالیت های روزمره و دیگری تلفیق مسایل زیست محیطی در بحث آموزش، پژوهش و فناوری دانشگاه می تواند به مدد ظرفیت دانشجومعلمان در فرهنگ سازی حفظ محیط زیست در جامعه نقش ارزشمندی ایفاکند.

  کلیدواژگان: آموزش محیط زیست، دانشگاه سبز، دانشگاه فرهنگیان، مدیریت سبز
 • کتایون میدانی پور*، عباس عباس پور، علی خورسندی طاسکوه، صمد برزویان صفحات 195-220
  پژوهش حاضر به منظور شناسایی زمینه های همکاری و تعامل آموزشی بین مدارس متوسطه و دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی شهر تهران و با استفاده از روش کیفی داده بنیاد انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل همه دست اندرکاران و صاحبنظران دانشگاهی و آموزش و پرورش بود که در ارتباط با موضوع تعامل بین مدارس و دانشگاه ها، دارای سابقه اجرایی یا علمی بودند. 26 نفر از طریق نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، از کدگذاری استفاده شد. برای بررسی روایی و پایایی پژوهش، از تایید مصاحبه شوندگان برای کنترل روایی پژوهش بهره گرفته شده است و در ارتباط با پایایی نیز، توافق یا همخوانی بین دوکدگذار در کدگذاری چهار مصاحبه، محاسبه شده است. ضریب توافق به دست آمده، 85/0 بوده که حاکی از توافق و همخوانی بالا و نیز ضریب پایایی مناسب است. یافته های پژوهش نشان داد مدارس متوسطه و دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی شهر تهران می توانند، در سه زمینه کلی توسعه مشارکت، پژوهش، و توسعه حرفه ای و 50 زمینه جزیی با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند.
  کلیدواژگان: پژوهش، تعامل و همکاری، توسعه حرفه ای، توسعه مشارکت، مدارس متوسطه، دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی شهر تهران
 • محسن حلاجی* صفحات 221-246
  هدف پژوهش حاضر واکاوی دلالت های اسناد بالادستی دانشگاه فرهنگیان بر ویژگی های معلم بود. این تحقیق از نظر سنجش پذیری داده ها جزء روش های کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی با رویکرد عرفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا (جمع آوری داده ها) جزء پژوهش های اسنادی است. جامعه آماری تحقیق اسناد بالادستی دانشگاه فرهنگیان بود. نمونه پژوهش تمامی گزاره ها، احکام و مواد اسناد بود. نمونه گیری با توجه به هدف و روش شناسی تحقیق به شکل هدفمند انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات به منظور پاسخ گویی به سوالات تحقیق از چک لیست کیفی استفاده شد. روایی ابزار تحقیق توسط صاحب نظران حوزه علوم تربیتی تایید شد. یافته ها نشان داد جامعه آماری دارای گزاره ها، مواد و بندهایی است که شامل واحد معنایی دلالت کننده بر ویژگی های معلم هستند. همچنین یافته ها نشان داد از دلالت های به دست آمده از اسناد می توان رمزهای را برای دستیابی به ویژگی های معلم استخراج کرد. ویژگی های معلم در قالب زیرمقوله ها و مقوله ها دسته بندی شدند. به کار گیری شیوه استدلال استقرایی در نهایت، زیرمقوله های مانند خصوصیات شخصیتی؛ مهارت های پداگوژیکی، قابلیت های ذهنی - عقلانی، توجه به اصول پداگوژیکی، شایستگی های پایه و ویژه، وظایف سازمانی، قدرت علمی تخصصی، وظایف شغلی، خدمات سازمانی، رشد سازمانی، توانمندسازی، احراز صلاحیت و ارزیابی عملکرد را آشکار کرد و به تناسب، آن ها را در هر دو سند (اساسنامه و سند راهبردی دانشگاه فرهنگیان) در ذیل سه مقوله ویژگی فردی، ویژگی حرفه ای و ویژگی سازمانی قرار داد. در نتیجه، ویژگی های معلم از منظر اسناد بالادستی دانشگاه فرهنگیان در یکی از سه مقوله فردی، حرفه ای و سازمانی جای می گیرد.
  کلیدواژگان: اسناد بالادستی دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فرهنگیان، ویژگی های معلم
 • فرشته قائمی، سید محمد میرکمالی، رضا رستمی، کیوان صالحی* صفحات 247-270
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی برحسب مولفه های کارکردهای اجرایی مغز نظیر؛ بازداری پاسخ، توجه پایدار، حافظه کاری، انعطاف پذیری، برنامه ریزی، تصمیم گیری و شناخت اجتماعی، انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس ناحیه 7 مشهد بوده که با روش نمونه گیری طبقه ای با احتساب متناسب، حجم نمونه 106 نفر تعیین شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه کارکردهای اجرایی با پایایی (88/0) و پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران مدارس با آلفای کرونباخ (90/0) گردآوری شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که بین کارکردهای اجرایی مغز مدیران با عملکرد آنان (0001/0=sig، 71/0= r) در سطح معناداری 01/0 همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد. همچنین، یافته های رگررسیون گام به گام نشان داد در بهترین مدل پیش بینی (مدل چهارم) برای عملکرد مدیران مدارس ابتدایی ناحیه 7 مشهد، مولفه شناخت اجتماعی کمترین نقش پیش بینی کننده (156/0 =Beta) و مولفه انعطاف پذیری بیشترین نقش پیش بینی کننده (482/0 =Beta) را دارد. با توجه به یافته های به دست آمده، ضرورت دارد برای انتخاب و انتصاب مدیران مدارس به منظور انجام بهینه وظایف خویش، در درجه اول از میزان و کیفیت بالای کارکردهای ایشان اطمینان حاصل کرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، عملکرد شغلی، عملکرد مدیران مدارس ابتدایی، کارکردهای اجرایی
 • خدیجه بزرگی نژاد، رضا زارعی*، مژگان امیریان زاده، محمد خیر صفحات 271-298
  پژوهش حاضر با هدف ارایه الگویی برای رتبه بندی مدارس غیر دولتی دوره دوم متوسطه نظری با رویکرد ذی نفعان و اسناد بالادستی آموزش و پرورش انجام شد. این پژوهش یک راهبرد ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی بود که به صورت مطالعه موردی در شهر شیراز انجام گرفت. جامعه آماری، ذی نفعان مدارس غیر دولتی شامل کارشناسان مشارکت های مردمی اداره آموزش و پرورش و ارکان پنج گانه مدارس در دوره دوم متوسطه نظری بود. انتخاب نمونه در بخش کیفی به روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک ملاک محور صورت گرفت. در بخش کمی از نمونه گیری تصادفی طبقه ای با حجم نمونه 333 نفر استفاده شد. ابزار پژوهش بخش کیفی، مصاحبه باز با مشارکت کنندگان و بررسی کتابخانه ای اسناد بالادستی و مدارک کلیدی آموزش و پرورش، و ابزار پژوهش بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بر اساس یافته های بخش کیفی بود. تحلیل داده های کیفی به روش تحلیل مضمون و تحلیل داده های بخش کمی با تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفت. یافته های بخش کیفی نشان داد 9 معیار و 28 شاخص در رتبه بندی مدارس غیر دولتی دوره دوم متوسطه نظری منظور شد. نتایج تحلیل عاملی مربوط به بخش کمی نشان داد مسیرهای منتهی به معیارهای رتبه بندی مدارس غیر دولتی در الگوی پیشنهادی، مثبت و معنادار بودند. بار عاملی تک تک معیارها مطلوب و مقدار تی نیز بالاتر از 96/1 به دست آمد و الگوی رتبه بندی ارایه شده تایید شد. همچنین از دیدگاه ذی نغعان، سه معیار خدمات آموزشی و پرورشی، بروندادها و ارگونومی دانش آموزان به ترتیب، در اولویت های بالاتری قرار داشتند. در نتیجه، شاخص های آن ها می توانند سهم زیادی در نظام رتبه بندی مدارس داشته باشند.
  کلیدواژگان: اسناد بالادستی، ذی نفعان، شبکه مضامین، مدرسه غیر دولتی
 • زهرا نیکخواه فرخانی*، سکینه نعمتی داغیان، مرضیه ملامحمد زمانی، محمد شیخ زاده صفحات 299-324
  هدف پژوهش حاضر تبیین تجربه کاری معلمان شهرستان بجنورد است. در همین راستا، مدل مفهومی تحقیق مشتمل بر سه متغیر اصلی «متغیرهای محیط کار»، «ویژگی های شغلی» و «پیامدهای شغلی» طراحی شد. جامعه آماری پژوهش، همه معلمان شهرستان بجنورد و روستاهای اطراف آن است که 14000 نفر بودند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد ریزو و همکاران (1970)، بابین و بولس (1996)، هاکمن و اولدهام (1980)، چرچیل و همکاران (1974)، و بوش و همکاران (1990) بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش، همه معلمان شهرستان بجنورد بودند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 374 نفر برآورد شد. برای اطمینان از بازگشت پرسشنامه ها، 390 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شده و 385 پرسشنامه جمع آوری و تحلیل شد. داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Lisrel و SPSS تحلیل شد. نتایج نشان دهنده آن بود که تجربه کاری معلمان مشغول به خدمت در شهر با روستا متفاوت است و رابطه میان متغیرهای محیط کاری و پیامدهای شغلی را تعدیل می کند. همچنین، متغیرهای محیط کار بر پیامدهای شغلی معلمان تاثیرگذارند و ویژگی های شغلی این رابطه را تسهیل می کند. نتایج این پژوهش می تواند راهنمای عملی برای مدیران مدارسی باشد که در مناطق محروم کشور خدمت کرده و دغدغه افزایش کیفیت آموزشی و تعالی دانش آموزان و معلمان مدرسه خود را دارند.
  کلیدواژگان: ابهام نقش، تعارض نقش، درگیری شغلی، رضایت شغلی، عملکرد شغلی
 • حسین ذوالفقاری* صفحات 325-352
  هدف اصلی این پژوهش عبارت بود از بررسی ارتباط بین «پنج عامل بزرگ شخصیتی» و مولفه های الگوی MUSIC درباره انگیزش تحصیلی (MAMM). برای به دست آوردن داده ها زمینه یابی با استفاده از دو ابزار انجام شد. «پرسشنامه پنج بزرگ» (BFI)، که صفات شخصیتی پنجگانه دانشجویان را اندازه گیری می کرد، «پرسشنامه الگوی MUSIC در زمینه انگیزش تحصیلی» (MAMMI) که باورهای انگیزشی دانشجویان را اندازه می گرفت. داده های با استفاده 300 دانشجوی رشته آموزش از راه دور در دانشگاه های استان همدان به دست آمده است. تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری به انجام رسید تا به این پرسش پاسخ داده شود: «تا چه اندازه عوامل بزرگ شخصیتی FFM به مولفه های MAMM مرتبط هستند»؟ مدل های اندازه گیری برای هر دو متغیر دارای برازش مناسب بود. همچنین، چندین مسیر ساختاری معنادار نیز به دست آمدند: تجربه پذیری و وجدانی بودن دارای اثری منفی و معنادار بر توانمندسازی بودند، در حالی که برونگردی دارای اثری مثبت و معنادار بر توانمندسازی، سودمندی، و علاقه مندی بود. علاوه بر این، دلپذیری اثری مثبت و معنادار بر سودمندی، موفقیت، علاقه مندی، و مراقبت بود. در نهایت، روان آزردگی گرایی اثری منفی بر موفقیت نشان داد. یافته های پژوهش نشان داد عوامل شخصیتی قادر به پیش بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان هستند. نتایج این پژوهش می تواند شواهدی را در زمینه اینکه آیا صفات شخصیتی دانشجویان بر انگیزه تحصیلی آن ها اثر دارد یا خیر را ارایه دهد.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، سودمندی، علاقه مندی، عوامل بزرگ شخصیتی، مراقبت، موفقیت
 • سیما ربی، نسیم اصغری* صفحات 353-387
  بازنمایی، یکی از ابزارهای مناسب برای نمایش روابط بین اجزای یک مفهوم یا موقعیت است، اما هر بازنمایی نمی تواند یک مفهوم ریاضی را به طور کامل شرح دهد، بلکه فقط اطلاعاتی راجع به جنبه هایی از آن مفهوم را نشان می دهد. حل یک مسیله هندسی، اغلب اوقات نیازمند تعامل بین این سه درک (اجمالی، عاملی و استدلالی) و تشخیص تمایز آن ها از یکدیگر است. این مطالعه بر آن است که چگونگی درک های اجمالی و عاملی دانش آموزان دوره متوسطه در مواجهه با شکل هندسی را هنگام انجام تکالیف هندسی بررسی کند، بدین منظور طی یک مطالعه موردی آزمونی براساس چارچوب دووال (1998) متشکل از دو فعالیت با شرکت 305 دانش آموز پایه نهم دهم و یازدهم برگزار شد. تجزیه و تحلیل پاسخ های دانش آموزان براساس چارچوب استدلال شناختی دووال انجام شد. نتایج نشان داد بسیاری از دانش آموزان برای پاسخ به سوالات هندسی از درک اجمالی نسبت به درک عاملی بیشتر استفاده می کنند. همچنین، تدریس هندسه با توجه به درک های اجمالی و عاملی می تواند به دانش آموزان کمک کند تا از مسیر درک طبیعی نگاه کردن به شکل هندسی به مسیر درک استدلالی ارتقا یابند. بنابراین، یافته های این تحقیق می تواند افق تازه ای برای آموزش ضمن خدمت معلمان بگشاید.
  کلیدواژگان: آموزش هندسه، بازنمایی، درک اجمالی و عاملی، دوره متوسطه
 • سید احمد مدنی*، محمد امینی، لیلی کاشانیان صفحات 389-418
  هدف پژوهش حاضر واکاوی دیدگاه ها و روش های معلمان برای تکلیف دهی به دانش آموزان دوره اول ابتدایی است. روش پژوهش از نوع کیفی مبتنی بر مصاحبه است. جامعه آماری را آموزگاران خبره دوره اول ابتدایی در شهرستان کاشان تشکیل می دهند که 33 نفر از ایشان به روش نمونه گیری هدفمند برای مصاحبه انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه ها ابتدا به صورت جزء به جزء و در نهایت، به روش کدگذاری کل گرایانه تحلیل شد. پایایی در کدگذاری داده ها با روش توافق درون کدگذار بررسی شد که بر مبنای شاخص کل گرایانه برای کدهای منتخب از 65/0 تا 75/0 برآورد شد. تحلیل ها نشان داد معلمان در شش زمینه مرتبط، به طور سازنده ای از تکلیف منزل بهره گیری می کنند: 1. به عنوان راهبردی برای یادگیری کامل تر؛ 2. به عنوان راهبردی برای مشارکت؛ 3. به عنوان راهبردی برای ارزیابی تکوینی و بهبود تدریس؛ 4. به عنوان راهبردی برای آموزش مجزا؛ 5. به عنوان راهبردی برای بازخوردهی؛ و 6. به عنوان راهبردی برای تنوع بخشی به فعالیت های آموزشی. یافته تکمیلی و مهم پژوهش حاضر اینست که تفاوت های قابل ملاحظه ای در روش معلمان برای تکلیف دهی وجود دارد؛ زمان مورد نیاز برای انجام تکالیف بسیار متفاوت است، گاه برای تکلیف دهی از روش های نامتعارف استفاده می شود، گاهی معلمان ماهیت تکالیف را به دلیل اعمال فشار از سوی والدین، مدیر مدرسه، حتی سایر معلمان تغییر می دهند؛ و رویکرد منسجمی در زمینه ارزیابی تکالیف ندارند.
  کلیدواژگان: آموزش ابتدایی، تدریس، تکلیف منزل، مدیریت کلاس
 • منصور دهقان منشادی، محمدابراهیم قادری مقدم*، رضا ساکی صفحات 419-448

  توجه به ارزشیابی به عنوان یکی از مولفه های زیرنظام تربیت معلم، ایجاب می کند عملکرد دانشگاه فرهنگیان، بر اساس استانداردها در سطح ملی ارزیابی شود. هدف این پژوهش، مقایسه عملکرد نومعلمان دانش آموخته کارشناسی پیوسته و مهارت آموزان ماده 28 دانشگاه فرهنگیان بر اساس ملاک های مورد انتظار مبتنی بر چارچوب ارزشیابی آموزش دنیلسون با چهار دامنه برنامه ریزی و آماده سازی، محیط کلاس درس، آموزش و مسیولیت های حرفه ای بود که با روش علی- مقایسه ای انجام شد. جامعه آماری شامل 46851 نفر از نومعلمان دانش آموخته کارشناسی پیوسته و 14467 نفر مهارت آموز ماده 28 کشور و حجم نمونه، 380 نفر از هر گروه بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، بازبینه مشاهده کلاسی و بررسی کارپوشه آموزشی بود. داده ها، با روش تحلیل واریانس تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد نومعلمان دانش آموخته کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان از نومعلمان ماده 28، در همه 22 مولفه از چهار دامنه عملکرد، میانگین بیشتری داشتند که در 14 مولفه، تفاوت معنادار بود.

  کلیدواژگان: دانشگاه فرهنگیان، عملکرد مورد انتظار، مهارت آموز ماده 28، نومعلم
 • افسانه الله وردی زاده، شیرین زینالی*، حسین رستمی صفحات 449-467
  مطالعه درباره خودکارآمدی تحصیلی و عوامل موثر بر آن در جامعه امروزی برای دانش آموزان توجه ویژه ای می طلبد. هدف تحقیق حاضر پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس سبک های دلبستگی و مهارت های فراشناختی دانش آموزان بود. مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود و نمونه آماری به روش خوشه ای، 195 نفر از دانش آموزان دختر پایه سوم شهرستان اهر بود. بر اساس اهداف از سه پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی یلروی و بانتینگ (2002)، دلبستگی کولینز و رید (1990) و فراشناخت اونیل و عابدی (1996) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد مولفه های مهارت فراشناختی با خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت و معنادار دارند و همچنین، با مولفه های دل بستگی نا ایمن اجتنابی و ایمن رابطه مثبت و معنادار دارند، ولی مولفه سبک دلبستگی اضطرابی رابطه منفی با خودکارآمدی تحصیلی دارد (05/0>P). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد میزان تاثیرگذاری مولفه های آگاهی فراشناختی، راهبرد شناختی، برنامه ریزی و خودبازبینی بر خودکارآمدی تحصیلی به ترتیب، برابر 29/0، 28/0، 37/0، 11/0 است (05/0>P). همچنین، نتایج نشان داد میزان تاثیرگذاری مولفه های وابستگی (نا ایمن اجتنابی)، نزدیک بودن (ایمن)، اضطرابی بر خودکارآمدی تحصیلی به ترتیب برابر 44/0، 24/0، 11/0- است (05/0>P). از این نتایج چنین استنباط می شود که با نهادینه کردن فرایند یاددهی -یادگیری معنا دار و همچنین، شرایط دور از اضطراب می توان خودکارآمدی دانش آموزان را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی تحصیلی، سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی ناایمن، مهارت های فراشناختی
 • فاطمه کارخانه، آمنه عالی*، فاطمه نیکخو صفحات 469-486
  پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه راهبردهای انضباطی معلمان با حواس پرتی از تکلیف و بدرفتاری در کلاس درس از نظر دانش آموزان در قالب طرح همبستگی اجرا شد. نمونه پژوهش از بین 50 کلاس پایه ششم ابتدایی مدارس دخترانه دولتی و غیر انتفاعی منطقه 15 شهر تهران در سال تحصیلی 98-97، طبق جدول کرجسی و مورگان (1970) ، 200 دانش آموز بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه های لوییس (2001، 2005 و 2008) با عناوین، راهبردهای انضباطی معلمان، بدرفتاری کلاسی دانش آموزان و حواس پرتی از تکلیف گردآوری شد. طبق شاخص های توصیفی متغیرها، رایج ترین راهبرد انضباطی معلمان پرخاشگری و پس از آن به ترتیب، تنبیه، گفت وگو، اشاره غیر مستقیم، پاداش دهی و در نهایت، تصمیم گیری مشارکتی است. نتایج نشان داد، استفاده از راهبرد پاداش دهی با کاهش بدرفتاری و راهبردهای تنبیه و پرخاشگری با افزایش بدرفتاری دانش آموزان رابطه دارد، اما بین بدرفتاری و دیگر راهبردهای انضباطی رابطه معنادار مشاهده نشد. همچنین، راهبردهای گفت وگو، اشاره غیر مستقیم و پاداش دهی با کاهش حواس پرتی از تکلیف و راهبردهای تنبیه و پرخاشگری با افزایش حواس پرتی رابطه دارد، ولی بین راهبرد تصمیم گیری مشارکتی و حواس پرتی از تکلیف رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین، راهبردهای انضباطی معلمان مدارس دولتی با معلمان مدارس غیر انتفاعی تفاوت معناداری نداشت. طبق این یافته ها، اغلب معلمان برای مواجهه با بی انضباطی و برقراری نظم در کلاس بیشتر از راهبردهای انضباطی استفاده می کنند که با افزایش بدرفتاری کلاسی و حواس پرتی از تکلیف رابطه دارند و در مقابل، نسبت به کاربرد راهبردهای اثربخش تر که مرتبط با کاهش بدرفتاری و حواس پرتی از تکلیف اند کم توجه اند. این مسیله ضرورت بازاندیشی بر عمل تربیتی را برای معلمان ابتدایی دوبرابر می کند.
  کلیدواژگان: بدرفتاری کلاسی دانش آموزان، حواس پرتی از تکلیف، راهبردهای انضباطی معلمان
 • فاطمه رمضانی*، احسان یاوری، محمدحسین حیدری صفحات 487-521
  شایسته شخصیت سقراط است که پیش و بیش از دیده‎شدن از زوایای دیگری همچون فلسفه و فیلسوف بودن، از زاویه معلمی بدان نگریسته شود؛ چرا که این معلم بزرگ، یک تنه با ایستادگی در برابر سوفسطاییان، جریان تعلیم و تربیت را به شاهراه اصلی خود باز می گرداند و خدشه ای که نگاه منفعت طلبانه سوفیست ها بر جایگاه و شانیت معلمی وارد آورده را می زداید. افزون براین، شاگردانی چون افلاطون را تربیت می کند که با دنبال کردن راه و رسم معلم خویش، تداوم حیات معنوی سقراط را نه تنها در آن زمان و مکان خاص، بلکه در گستره تاریخ و پهنه زمین موجب می شوند. بر این اساس، شرح، بسط و تبیین ویژگی های سقراط در جایگاه معلمی هدف پژوهش حاضر واقع شده و برای نیل به آن، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، آثار و مکتوبات مرتبط با موضوع، مورد خوانش، بازخوانی و کدگذاری و تحلیل قرار گرفته است. ماحصل پژوهش حاضر در گام نخست استحصال بیست و پنج مضمون اصلی (ویژگی) است، که این مضامین ضمن تحلیل، در قالب 4 مضمون سازمان دهنده منش علمی و دانشوری، منش اخلاقی و رفتاری، منش اجتماعی و بین فردی و منش تعلیمی و تربیتی دسته بندی شده اند. گام دیگر، صورت بندی مضامین سازمان دهنده در قالب دو مضمون فراگیر سلوک فردی - معاشرتی و سلوک علمی- تربیتی، و پس از آن تجمیع و ترسیم تمام مضامین یادشده در قالب جدول و شبکه مضامین است.
  کلیدواژگان: سقراط، معلم الهام بخش، معلم، الهام بخشی
 • مسیح الله بخشی جهرمی، اسمعیل کاووسی*، مجتبی معظمی، جعفر حسین پور سعادت ابادی صفحات 523-546

  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان انجام شد. این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است که از نظریه داده بنیاد استفاده شده است. مشارکت کنندگان شامل متخصصان و صاحب نظران حوزه کارآفرینی، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی و مدیریت آموزش عالی در کشور و مسیولان دانشگاه فرهنگیان بودند، که از طریق روش نمونه گیری هدفمند 12 نفر به عنوان مطلعان کلیدی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و کدگذاری مجدد توسط خبرگان به دست آمد. داده ها به وسیله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند، تعداد 136 کد باز، 26 مفهوم و 17 مقوله احصاء شد. مقوله های عمده و هسته ای در قالب ابعاد شش گانه شرایط علی از جمله (تجاری سازی فعالیت های پژوهشی، توسعه سرمایه گذاری، توسعه مکانیزم های مالی، توسعه مهارت های شغلی)، پدیده محوری (توسعه کارآفرینی آموزشی، توسعه شبکه های اجتماعی، یادگیری مشارکتی)، شرایط زمینه ای (کارگروهی، توسعه هویت آموزش، توسعه هنجارها)، شرایط مداخله گر (تمرکز بر تغییرات، حمایت بیرونی)، راهبردها (توسعه قوانین حمایت گرایانه، حمایت بیرونی) و پیامدها (توسعه فردی و توسعه دانشگاه) طبقه بندی شد و در نهایت، مدل پارادایمی پژوهش ارایه شد.

  کلیدواژگان: دانشگاه های فرهنگیان، فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی
 • هادی دهقانی یزدلی*، محمدرضا پاشایی، جواد حیدری صفحات 547-575
  اگزیستانسیالیسم، مکتب فکری است که به دغدغه های بودن و هستن آدمی در جهان هستی می پردازد. از مولفه های نخستین و اساسی که این افق اندیشگی سعی در تبیین آن دارد، آزادی است. اندیشمندان این رویکرد اندیشگی، آزادی و مسیولیت پذیری انسان را در جهان زیسته خویش از اولین و مهم ترین کارکرد آدمی در جهان بیرون و درون او می دانند. از آنجا که اساس تفکر آدمی در اندیشیدن به جهان خود، استعاری است، استعاره های مفهومی از مهم ترین ابزار و محمل هایی است که می تواند مولفه اگزیستانسیالیستی آزادی را در خود جای دهد. پژوهش حاضر بر بنیان رویکرد اندیشه اگزیستانسیالیسم به هستن آدمی و جایگاه مقوله آزادی در آن به متن می نگرد. نظر به اهمیت نقش و تاثیر کتاب های درسی، به ویژه استعاره های آن در ذهنیت و اندیشه خودآگاه و ناخودآگاه دانش آموزان، این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی- تفسیری و با هدف تبیین و چگونگی کارکرد بن مایه اگزیستانسیالیستی آزادی به بررسی این درون مایه در لایه های زبانی رویین و زیرین استعاره های مفهومی کتاب فارسی یازدهم دوره دوم متوسطه می پردازد. بر اساس یافته ها، در متن های گوناگون فارسی یازدهم به ترتیب سه استعاره مفهومی بنیادین «آزادی، مبارزه است»، «خدا، پادشاه جبار است» و «آزادی، مسیولیت پذیری است» خود را از میان لایه های استعاره های مفهومی دیگر آشکار می کنند. همچنین، مولفان کتاب فارسی و آموزشگران در یاددهی متن های درسی این کتاب باید التفات ویژه ای به درون مایه های متن درسی داشته باشند که سویه آزادی و مسیولیت آدمی را کم رنگ یا بر آن تاکید می کنند. آگاهی، نقد و گفت وگوی مولفان، آموزشگران و دانش آموزان بر این سویه ها، راهی است برای پرورش ذهنیت خلاق و در نتیجه زیستن و هستنی آگاهانه و شکوفا.
  کلیدواژگان: آزادی، استعاره مفهومی، اگزیستانسیالیسم، کتاب فارسی، یازدهم متوسطه
 • محبوبه موسیوند* صفحات 577-599
  هدف پژوهش، بررسی نقش مولفه های تفکر انتقادی و سرمایه روان شناختی در رضایت شغلی معلمان متاهل شهر تهران است. برای گردآوری و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی و همبستگی استفاده شده است. جامعه پژوهش را کلیه معلمان شاغل در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل می دادند که از آن میان، تعداد 142 معلم شامل 70 نفر زن (8 نفر زیر 5 سال، 16 نفر بین 10-6 سال، 11 نفر بین 15-11 سال، 32 نفر بیش از 15 سابقه خدمت) و 72 نفر مرد (4 نفر زیر 5 سال، 11 نفر بین 10-6 سال، 23 نفر بین 15-11 سال، 29 نفر بیش از 15 سابقه خدمت) به روش دردسترس و داوطلب برای شرکت در پژوهش از مناطق 1، 2، 4، 6، 10 و 15 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 انتخاب شدند و پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا، سرمایه روان شناختی لوتانز و رضایت شغلی فیلد و روث را تکمیل کردند. داده های گردآوری شده با روش همبستگی و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد میانگین رضایت شغلی معلمان 27/63 و بیش ترین میانگین در سرمایه های روان شناختی در بعد امیدواری با نمره 94/23 و بیش ترین میانگین در تفکر انتقادی در بعد مهارت استدلال استقرایی با نمره 57/4 است. در حالی که دامنه نمره تفکر انتقادی بین 34-0 است که نشان دهنده نمرات پایین معلمان در انواع مهارت های تفکر انتقادی است.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، رضایت شغلی، سرمایه های روان شناختی، معلمان
 • مجتبی ابراهیمی، رجبعلی محمدزاده ادملایی*، جمال صادقی، علی اصغر شجاعی صفحات 601-624
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی حمایت خودمختاری معلمان برا ساس عوامل استرس زای شغلی با‎ میانجی گری راهبرد های مقابله ای بود. روش پژوهش توصیفی و طرح پژوهش، همبستگی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل همه معلمان متوسطه اول و دوم مدارس دولتی شهرستان نور و چمستان درسال تحصیلی 99-98 به تعداد 636 نفر بود که براساس فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 240 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه معلم به عنوان متن اجتماعی ولبورن و همکاران (1992)، پرسشنامه عوامل استرس زای شغلی اترو- لوپس و همکاران (2006) و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای کارور (1997) استفاده شد. تمام تحلیل ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل استرس زای شغلی بر راهبردهای مقابله ای و حمایت خودمختاری اثر مستقیم دارد. راهبردهای مقابله ای بر حمایت خودمختاری اثر مستقیم دارد. همچنین، عوامل استرس زای شغلی به صورت غیرمستقیم و از طریق راهبردهای مقابله ای بر حمایت خودمختاری تاثیر می گذارد. نتایج این پژوهش از نقش میانجی راهبردهای مقابله ای در روابط بین عوامل استرس زای شغلی با حمایت خودمختاری معلمان حمایت کرد.
  کلیدواژگان: حمایت خودمختاری، راهبردهای مقابله ای، عوامل استرس زای شغلی
 • محمدحسین کفراشی، نرگس حسن مرادی*، مجتبی معظمی صفحات 625-653

  هدف این پژوهش مقایسه تطبیقی نحوه خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان شهداء و جان باختگان، جانبازان و رزمندگان» در کشورهای مختلف بود؛ بنابراین، از روش پژوهش تطبیقی استفاده شد. جامعه پژوهش شامل 27 کشورهای جهان بود که کشورهای ایران، آلمان، ژاپن، انگلیس، روسیه، عراق، کویت، فرانسه، کرواسی، تایوان، ارمنستان، آمریکا، لیبی، الجزایر، ترکمنستان، آذربایجان، چین، کره شمالی، کره جنوبی، لبنان، هندوستان، پاکستان، استرالیا، ویتنام، ترکیه، تاجیکستان، کانادا و سوریه به روش هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مشاهده و بررسی اسنادی استفاده شد. داده های پژوهش از طریق تحلیل محتوای کیفی، رعایت قواعد مقوله بندی و با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای 12 تحلیل شد. براساس یافته های این پژوهش در کشورهای مختلف حدود 80 نوع خدمت آموزشی و تربیتی به فرزندان شهدا، جانبازان و رزمندگان ارایه می شود که بیشترین آن به کشورهای ایران، لبنان، تایوان، انگلیس و الجزایر و کمترین میزان به کشورهای کویت، پاکستان، هندوستان، آلمان اختصاص دارد. بیشترین خدمات آموزش و پرورشی شامل پذیرش بدون آزمون در دانشگاه و آموزشگاه های فنی دولتی و غیره، کمک های مالی و پرداخت هزینه تحصیلی و بورسیه تحصیل در خارج از کشور و کمترین خدمات به آموزش شغلی، دریافت رایگان کتب درسی، مدارس بزرگسالان ایثارگران، طرح پراکنده و امکان تحصیل پس از 2 بار مردودی اختصاص دارد. 9 خدمت آموزشی و پرورشی بین ایران و کشورهای دیگر مشترک است، 3 خدمت مدارس شاهد، مدارس بزرگسالان ایثاگران و طرح پراکنده شاهد خاص ایران است، 6 خدمت در دیگر کشورها ارایه می شود که در ایران مد نظر قرار نگرفته است. متناسب با یافته های یادشده پیشنهاد می شود ضمن تقویت و ارتقای خدمات آموزشی و تربیتی خاص کشور، زمینه های لازم برای بهره گیری از خدمات آموزشی و تربیتی ارایه شده در کشورهای دیگر فراهم شود.

  کلیدواژگان: جان باختگان، جانبازان، خدمات آموزشی، خدمات پرورشی، رزمندگان، شهدا
 • ماریا شرخانزاده، محمد حاتمی*، حسن احدی، غلامرضا صرامی صفحات 655-673

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی رفتار درمانی- شناختی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بی نظمی هیجان افراد مبتلا به پرخوری عصبی انجام شد. روش تحقیق نیمه تجربی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان متوسطه دوم شهر کرمان در ناحیه 2 آموزش و پرورش بود. حجم نمونه پژوهشی حاضر با توجه به توان آزمون (80/0)، اندازه اثر (50/0) و سطح اطمینان (05/0) برای هر گروه نمونه 15 نفر در نظر گرفته شد که ابتدا به صورت خوشه ای چندمرحله ای از 4 دبیرستان دختران انتخاب شد. ابتدا از طریق پرسشنامه غربالگری رفتار پرخوری افرادی که از طریق نقطه برش مشکوک به رفتار پرخوری هستند؛ تفکیک شد. سپس، با انجام مصاحبه بالینی 45 نفر از آن ها که تشخیص نهایی اختلال پرخوری را داشت، انتخاب شد و در سه گروه 15 نفری به صورت گمارش تصادفی قرار گرفت. ابزار پژوهش مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر (2004) بود. گروه های آزمایش تحت مداخله شناختی-رفتاری و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند. تحلیل داده ها پس از بررسی مفروضه های آماری با روش تحلیل کوواریانس انجام گرفت. نتایج تحلیل نشان داد مداخله مبتنی مداخله شناختی-رفتاری و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی روی ابعاد دشواری تنظیم هیجان اثربخش بوده اند.

  کلیدواژگان: بی نظمی هیجان، پرخوری عصبی، شناختی- رفتاری-ذهن آگاهی
 • حسین سوری، پروین کدیور، حسین حافظی، مهدی حسنوند عموزاده صفحات 675-696

  هدف مطالعه حاضر ارایه و معرفی مقیاس نقش شاهدان در قلدری همراه با ویژگی های روان سنجی این مقیاس در دانش آموزان است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم استان لرستان در سال تحصیلی 1398-1397 بود. نمونه آماری 617 دانش آموز (324 پسر و 293 دختر) که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به پرسشنامه پاسخ دادند. پایایی نسخه فارسی مدل چهارعاملی و سه‌عاملی مقیاس نقش شاهدان از طریق روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) بررسی شد. دامنه ضرایب آلفای کرونباخ خرده‌مقیاس ها از 80/0 تا 91/0 در نوسان بود، همچنین، ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس 90/0 به دست آمد. ساختار عاملی مقیاس مدل چهارعاملی و سه‌عاملی از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مدل سه‌عاملی از برازش قابل قبولی تری برخوردار بود. با توجه به نتایج، می توان بیان کرد نسخه فارسی مدل سه‌عاملی مقیاس نقش شاهدان خصوصیات روان‌سنجی مطلوبی دارد و ابزار معتبر بای استفاده در موقعیت های پژوهشی است.

  کلیدواژگان: روان سنجی، قلدری، مدرسه، مقیاس نقش شاهدان
|
 • Somayeh Golkari, Mohsen Ayati *, Mohammad Ali Rostami Nejad, Abbas Taghizadeh Pages 7-38

  Media education is an educational opportunity in which students acquire media literacy. Acquiring media literacy competencies by students requires capable teachers; therefore, these competencies should be considered in their pre-service programs. The aim of this study is investigating the current status of media education among teacher- students. Grounded theory from Qualitative research method used for this purpose. The participants selected from faculty members and teacher- students of Farhangian University in Birjand, who were selected through purposive sampling method. Data were collected by semi-structured interviews with seventeen teacher- students and eight faculty members. Data analysis was performed using open, axial and selective coding. Lincoln and Cuba's approach were used to evaluate the research. The results showed forty-eight concepts and twenty-one categories, while the paradigm model includes contradictory perceptions of media education” as a central category and causal conditions (planned,  Unplanned  activities, educational content and teaching-learning process); Background factors (educational environments and organizational factors); intervening conditions (human, educational, social and cultural, economic factors, facilities and equipment, time limitation, motivation and organizational support); strategies (The actions taken and  felt actions Feeling needed). Finally outcomes include improvement of mental and physical health, development of teacher profession, development of knowledge and development of citizenship skills.

  Keywords: Farhangian University, media education, media literacy, Teacher students
 • Leila Moslehi *, Farzaneh Davari Pages 39-61
  The importance of teaching and its underlying role in achieving educational goals and emphasizing effective teaching in a way that can provide the achievement of university goals is obvious. Therefore, in the present study, the indicators of effective teaching of physical education teachers in practical courses were identified and prioritized from the students' point of view. The statistical population of the study included all students in the field of physical education of Farhangian University of Isfahan and was equal to 185 people. The statistical sample was equal to the population and was selected as a census. Indices of effective teaching were first identified based on library studies, then based on the opinions of expert professors and identified using the Delphi method and a research questionnaire was designed based on this. The content validity and formality of the questionnaire were evaluated based on professors' opinions and the reliability was assessed and confirmed through Cronbach's alpha. In order to analyze the data, T-test and Friedman test were used. Based on the results of the Delphi method, the factors affecting effective teaching can be examined in 6 general categories including educational skills, experience, communication skills, personality traits, observance of educational rules and principles and evaluation. The general prioritization of the indicators at a significance level of P <0.05 showed that from the students' point of view, the teacher's communication skills has a higher priority than other indicators.
  Keywords: Effective teaching, Farhangian University, Physical Education, Teaching indicator
 • Ali Saeidi * Pages 69-101
  This qualitative study with comparative method and with the help of George Brady model was conducted with the aim of examining the textbook production process in Iran and comparing it with South Korea, Japan, USA, Singapore and Turkey. The statistical population of this study was the textbooks of the countries of the world, the sample of which was purposefully selected. The required information was collected by library method and analyzed using George Brady's four-step method. The results showed: 1. In the Islamic Republic of Iran, as in other countries, the textbook is the main educational media and the Ministry of Education is responsible for formulating basic and general policies for the preparation of textbooks. 2. Unlike other countries, in the Islamic Republic of Iran, a 10-year period is considered as the time interval for revision and general revision of the textbook, which is almost twice the period considered in other countries under study. 3. In all countries studied except Iran, there are multi-authorization policies and decentralized production. 4. In all countries under study, there is a reference beyond textbook authors to review and approve draft books; But the position of this authority in the hierarchy within the Ministry of Education is different. 5. While in other countries, governmental and non-governmental authors (individually or in groups in the form of companies and private publishers) write textbooks, in Iran there are only selected government authors selected by the author under certain conditions. 6. Choosing a textbook in Iran does not make sense, but in other countries the choice means choosing the best book from the approved books and tailored to the educational needs of the school, teacher and student. 7. In examining the main stages of the process of preparing textbooks of the formal education system in the studied countries, it was also found that in all of them, stages planning, authorship, approval, publication, although with some differences, are common.
  Keywords: comparative study, George brady, Textbook, Writing process
 • Seyyed Kazem Banihashem *, Mehdi Badali, Khadijeh Aliabadi, Saeid Pourroostaei Ardakani Pages 97-120

  Research shows that learning design and learning analytics together have a synergistic potential to promote learning. However, it is controversial how this synergy works. In this qualitative study, content analysis method was used to develop a constructivist learning design and learning analytics (CLDLA) model. For this purpose, 14 subject experts were selected through purposeful sampling method and were interviewed. The logic for selecting this number of experts was the theoretical saturation rule, which refers to the adequacy of collected data. The validity of the model was assessed by a survey of 20 subject experts. Research tools include an unstructured interview and the Model Validity Assessment Questionnaire. Data analysis was performed in three stages inlcudig open coding, axial coding, and selective coding. The results of data analysis led to the identification of components and the proposition of the CLDLA model. According to the results of this study, it is suggested to use the CLDLA model in the application of learning analytics in constructivist learning environments.

  Keywords: CLDLA model, constructivism theory, Instructional Design, Learning analytics, Learning design
 • Ali Yasini *, Ardeshir Shiri, Hossein Karimitabar Pages 121-148
  The present study aims to identify the mechanisms of development and retention of newly hired teachers in the education system in a qualitative manner. In the present qualitative study, 19 experts, managers and deputies of human resources, and newly hired teachers of the last 5 years of the education system were selected as snowballs and semi-structured interviews were conducted with them. In order to analyze the data, the technique of analyzing the qualitative content of the interviews according to the coding procedure was used. The results of the thematic analysis indicated that the mechanisms for the development of newly hired teachers included; In-school and out-of-school sessions, career development pathways, job design techniques, knowledge sharing, practical learning, networking, performance management, self-development, succession parenting, training, teamwork, and vertical career advancement. Performance based payment, benefits, attention to spiritual needs, and attention to material needs were the most important mechanisms for teacher retention. To implement transformation programs and policies, the education system must define, implement and evaluate systematic and goal-oriented mechanisms for the development and retention of talented novice teachers.
  Keywords: Development mechanisms, Maintenance mechanisms, Novice Teachers
 • Karim Sevari *, Fatemeh Farzadi Pages 149-164
  Classroom destructive behaviors have been one of the topics of concern for many experts and so far less international research has been done on it, so to understand it better, appropriate tools are needed. The purpose of this study was to investigate the factor structure, reliability and validity of the researcher-made questionnaire of classroom destructive behaviors among students. All faculty and teaching professors of Payame Noor University of Ahvaz in the academic year 2018, have formed the statistical population of the present study, from which 120 people (87 men and 33 women) were selected voluntarily. The research method is descriptive-exploratory and the data were obtained with the help of a researcher-made questionnaire and exploratory and confirmatory factor analysis was used to analyze them. Exploratory factor analysis showed that the classroom destructive behavior questionnaire consists of 11 single-factor items and has relatively good reliability and validity. Due to the fact that the researcher-made questionnaire of the present study is new in its kind, therefore, researchers interested in discussing classroom destructive behaviors are recommended to use this tool.
  Keywords: Classroom destructive behaviors, Destructive behaviors, Students, university Professors
 • Seyed Ebrahim Rad, Alireza Jabari * Pages 165-193

  Attention of higher education and education to the issue of green management and public education for environmental protection is an urgent need of society in the face of major environmental challenges and crises. In this regard، the purpose of this study was to identify and categorize the components of green university in Farhangian University Qualitative research approach and research method is "case study" and to collect data and create a database of MAXQDA12 qualitative data analysis software and to analyze the data in it، the thematic network analysis method is used. The findings of the thematic network analysis showed that 7 main themes (comprehensive), 30 sub-themes (organizing) and 380 primary codes (basic) are components and categories of Green University. The main categories of Green University in Farhangian University were presented in the form of 7 dimensions، which are: "teaching and learning"; "Participation and network of social interactions"; "Environmental Management System"; Research، Technology and Innovation "; "Leadership and planning"; "Monitoring، Evaluation and Reporting" and "Human and Financial Resource Management". Farhangian University، based on the above seven dimensions، by pursuing two main approaches، one is university agency to observe environmental considerations in strategic plans and daily activities، and the other is combining environmental issues in education، research and technology of the university can help student-teacher capacity To play a valuable role in creating a culture of environmental protection in society.

  Keywords: Environmental Education, Farhangian University, Green management, Green university
 • Katayoon Meidanipour *, Abbas Abbaspour, Ali Khorsandi Taskoh, Samad Borzooian Pages 195-220
  The present study was conducted to identify areas of cooperation and educational interaction between high schools and faculties of psychology and educational sciences in Tehran using a qualitative data-based method. The statistical population of the study included all academic and educational staff and experts who had an executive or scientific background in relation to the subject of interaction between schools and universities. 26 subjects were selected through purposive sampling to achieve theoretical saturation. Data were collected through semi-structured interviews. Coding was used to analyze the interview data. To check the validity and reliability of the research, the confirmation of the interviewees was used to control the validity of the research, and in relation to the reliability, the agreement or concordance between the two coders in coding the four interviews was calculated. The obtained coefficient of agreement was 0.85, which indicates a high agreement and compatibility as well as a suitable reliability coefficient. Findings showed that high schools and faculties of psychology and educational sciences in Tehran can cooperate and interact with each other in three general areas of participation development, research, and professional development and 50 minor areas.
  Keywords: Faculties of psychology, educational sciences in Tehran, Interaction, cooperation, Participation development, Research, Secondary schools, Vocational development
 • Mohsen Hallaji * Pages 221-246
  The purpose of this research was to examine the attributes of the upstream documents of the Farhangian University on the characteristics of the teacher. This research is a qualitative method of qualitative content analysis with a conventional approach. The statistical population was the upstream documents of the Farhangian University. The statistical sample was all the statements of the documents. Sampling was done purposefully. A checklist was used to collect information to answer the research questions. The results showed that the statistical society has predictions, materials and clauses that include semantic unit that affects teachers' characteristics. Also, the findings showed that the signatures obtained from the documents could be extracted to obtain teacher attributes. The teacher's characteristics are categorized under the categories and categories. Applying the method of inductive reasoning in the end are subcategories such as personality traits, pedagogical skills, mental-intellectual capabilities, attention to pedagogical principles, basic and special competencies, organizational tasks, specialized scientific power, job tasks, organizational services, organizational growth, empowerment, qualification and performance evaluation in proportion to both documents, classified in three categories of individual characteristics, professional characteristics, and organizational characteristics.
  Keywords: Farhangian University, Teacher characteristics, The upstream documents
 • Fereshteh Ghaemi, Seyed Mohammad Mirkamali, Reza Rostami, Keyvan Salehi * Pages 247-270
  The aim of this study was to predict the performance of primary school principals in terms of components of brain executive functions. The present study is a descriptive-correlational and statistical population including all school principals in District 7 of Mashhad. The sample size of 106 people was determined by stratified sampling method using proportional calculation using Cochran sampling formula. Data were collected using the Executive Function Questionnaire with reliability (0.88) and the school principals' performance evaluation questionnaire with reliability (0.90). The results of Pearson correlation coefficient showed that there is a positive and direct correlation between executive functions of managers' brains and their performance (sig = 0.0001, r = 0.71) at a significant level (a = 0.01). Also, the results obtained from stepwise regression showed that in the best predictive model (fifth model) for the performance of primary school principals in District 7 of Mashhad, the component of Social cognition has the least predictive role (Beta = 0.156) and the flexibility component has the most predictive role (Beta= 0/482). According to the obtained findings, it is necessary to ensure the high level and quality of their functions in order to select and appoint school principals in order to perform their duties optimally.
  Keywords: Executive Functions, Job Performance, Performance appracial, Performance of primary school principals
 • Khadijeh Bozorginezhad, Reza Zarei *, Mozhgan Amirianzadeh, Mohammad Khayyer Pages 271-298
  The purpose of this study was to provide a model for ranking of non-governmental secondary schools. This research was a sequential exploratory mixed strategy which was done as a case study in Shiraz. The statistical population was non-governmental schools’ stakeholders of secondary schools in Shiraz including experts and public participation in education and five pillars of schools (school’s principle, teachers, school council, students and parents) .Sampling in the qualitative part was done by targeted method. In the quantitative part, stratified random sampling with a sample size of 333 people was used. The research tool of the qualitative part was an open interview with the participants and a library survey of Key education documents. Research tools in the quantitative part of the research were based on the findings of the qualitative part. The analysis of the qualitative data was done by using thematic analysis and statistical analysis of the quantitative part was performed through confirmatory factor analysis. The findings of the qualitative section showed that 9 criteria and 28 indices are effective in the ranking of non-governmental secondary schools. The results of factor analysis related to the quantitative part showed that proposed model the ranking model of non-governmental schools was approved. Moreover, from the perspective of the stakeholders, three scales, namely the education services, outputs and the student-related ergonomics, are to be respectively given the highest priorities so their indices can play an important role in the rating of the schools.
  Keywords: National documents, Non-governmental school, Stakeholders, Thematic network
 • Zahra Nikkhah Farkhani *, Sakine Nemati Daghiyan, Marziyeh Zamani, Mohammad Shaykhzadeh Pages 299-324
  The purpose of this study is to explain the work experience of teachers in Bojnord. In this regard, a conceptual model of research consisting of three main variables "workplace variables", "job characteristics" and "job outcomes" was designed. The statistical population of the study is all teachers in Bojnord and surrounding villages, which were 14,000 people. The standard questionnaires were used by Rizzo et al. (1970), Babin and Bulls (1996), Hackman and Oldham (1980), Churchill et al. (1974), and Bush et al. (1990). The statistical population of the study was all teachers in Bojnord city and the sample size was estimated to be 374 people using Cochran's formula. To ensure the return of the questionnaires, 390 questionnaires were distributed by simple random sampling and 385 questionnaires were collected and analyzed. Data were analyzed by structural equation modeling and LISREL and SPSS software. The results showed that the work experience of teachers working in urban and rural areas is different and modulates the relationship between work environment variables and job outcomes. Also, work environment variables affect teachers' job outcomes and job characteristics facilitate this relationship. The results of this study can be a practical guide for school principals who have served in deprived areas of the country and are concerned about increasing the quality of education and excellence of students and teachers of their school.
  Keywords: Job Involvement, Job Performance, job satisfaction, Role ambiguity, Role conflict
 • Hossein Zolfaghari * Pages 325-352
  Scholars have long been interested in the complex relationships between personality and motivation. However, much of their understanding has been limited to The Big Five personality factors, and a proliferation of motivation constructs emanating from a large number of different theories and sub-theories. This study adds to the body of personality psychology and motivation science literature by examining the relationships between The Big Five personality factors and The MUSICSM Model of Academic Motivation (MMAM) components. The MMAM is comprised of five components that summarize the many instructional implications derived from motivation theories and research to provide instructors with a holistic, conceptual understanding of them. The results of this study may provide evidence as to whether or not the personality traits of college students influence their academic motivation beliefs. To obtain data, I surveyed college students using two self-report instruments. The first instrument, the Big Five Inventory (BFI), measured college students on The Big Five personality factors. The second instrument, the MUSIC Model of Academic Motivation Inventory (MMAMI), measured the academic motivation beliefs of college students as related to the MMAM. Data were obtained from 305 college students at a single university in southwest Virginia enrolled in an online course. Exploratory Factory Analysis and Confirmatory Factor Analysis using Structural Equation Modeling were used to answer the following research question: To what extent do the Five Factor Model factors relate to the MMAM components? Due to the lack of substantiated knowledge regarding the relationships between The Big Five personality factors and the MMAM components, specific hypotheses were not generated. The measurement models for the Big Five personality factors and the MMAM fit well. However, the structural model, in which the Big Five factors were modeled to predict the MMAM components, did not adequately fit the data for these college students. Yet, there were a number of significant pathways between The Big Five personality factors and the MMAM components. Openness and Conscientiousness had a significant, negative impact on Empowerment, while Extraversion had a significant, positive impact on eMpowerment, Usefulness, and Interest. Additionally, Agreeableness had a significant, positive impact on Usefulness, Success, Interest, and Caring, while Neuroticism had a significant, negative impact on Success. Findings indicated that personality factors can relate to or predict academic motivation. In other words, students’ academic motivation beliefs are, to a certain degree, influenced by some of their personality traits, and these differences in traits may manifest themselves in the classroom. In the future, researchers could examine the extent to which students with different personality traits display varying preferences as to the types of pedagogical methods or strategies that motivate them academically.
  Keywords: Caring, Empowerment, interest, Success, The Big Five, Usefulness
 • Sima Rabbi, Nasim Asghary * Pages 353-387
  Representation is one of the appropriate tools for displaying the relationship between the components of a concept or a situation. However, any representation cannot completely describe a mathematical concept and can only provide information regarding some aspects of that concept. Solving a geometrical task often requires interaction among these three types of apprehension (perceptual, operative, and discursive) and recognition of their differences. This study aims to investigate middle school students’ apprehensions about confronting geometrical figures when doing geometry homework. Thus, a case study was designed. To this end, a test based on Duval (1998) was given to 305 students of the ninth, tenth, and eleventh grades. Qualitative analysis of the answers based on Duval’s cognitive argument indicated that most of the students use perceptual apprehension more than operative apprehension to solve the problems. Further, teaching geometry regarding cognitive apprehensions can help students to promote from the natural path of looking at a geometrical figure to the mathematical one. Therefore, the findings of this study can shed light on the in-service training of teachers.
  Keywords: Geometry education, Operative apprehension, Perceptual apprehension, Representation, Secondary School
 • Sayed Ahmad Madani *, Mohammad Amini, Leili Kashaniyan Pages 389-418
  The purpose of this inquiry was exploring teachers' methods and practices regarding homework assignment in junior elementary education. An interview-based qualititavie research method was adopted for this purpose. The Statistical population included experienced teachers in junior elementary level in the city of Kashan. 33 teachers were selected accordning to purposeful sampling method for interviewing. The interview data were analyzed through fragmental and holistic coding method in Atlas.ti software. Coding reliability was estimated to be around 0.65 to 0.75 according to intercoder aggrement and Holistic Index. After coding and stepwise refinement of codes in Atlas.ti, six semantic networks were discovered which revealed teachers’ productive use of homework: 1. As a Strategy for more complete learning; 2. As a Strategy for developing participation; 3. As a Strategy for formative evaluation and teaching improvement; 4. As a Strategy for differentiated instruction; 5. As a Strategy for giving feedback; and 6. As a Strategy for diversifying instructional activities. One complementary and substantial finding of this research is the considerable differences in teachers’ methods for homework assignment: The required time for completing homework varies to a great extent, teachers may change the nature of homework due to the pressure they experience from the parents, principal and other teachers’ side, and there is no consistent and settled approach regardning homework evaluation.
  Keywords: Assignment, classroom management, Homework, Primary education, Teaching
 • Mansoor Dehghan Manshadi, Mohammadibrahim Ghaderimoghaddam *, Reza Saki Pages 419-448

  Paying attention to the evaluation as one of the components of teacher training sub-system requires that the performance of Farhangian University, be evaluated based on the standards at national level. The aim of this study was to compare the performance of new bachelor graduate teachers and trainee of Madde 28 in Farhangian University based on Danielson teaching evaluation framework. It has four domains of planning and preparation, classroom environment, training and professional responsibilities that was done by causal-comparative method. The statistical population was 46851 of new bachelor graduate teachers and 14,467 of trainee of Madde 28 in country and the sample size was 380 people from each group. The sampling method was multi-stage cluster random sampling. Data collection tools were checklist of class observation and studying educational portfolio. Data were analyzed by variance analysis. The results showed new bachelor graduate teachers of Farhangian University had higher average in all 22 components of the four domains of performance than the new teachers of Madde 28 and in 14 components, the difference was significant.

  Keywords: Expected performance, Farhangian University, New teacher, Trainee of Madde 28
 • Afsaneh Allahverdizadeh, Shirin Zeinali *, Hossein Rostami Pages 449-467
  The study of academic self-efficacy and factors influencing it in today's society requires special attention for students. The aim of this study was predicting academic self-efficacy based on attachment styles and meta-cognitive skills. It was descriptive-correlational study and statistical samples (n=195) were selected by a cluster-random sampling method from third-grade high school female students of Ahar. Mac Elroy & Banting's academic self-efficacy questionnaire (2002), the Adult Attachment Scale (AAS, Collins & Read, 1990), and the metacognition questionnaire (O'Neil and Abedi, 1996) were employed for data gathering. Correlation analysis results showed a positive and significant relationship between the components of metacognitive skills and academic self-efficacy and the components of secure and insecure avoidance attachment, the relationship between the component of anxious attachment style with academic self-efficacy was negative (p <0.05). Regression analysis, the rate of influence of metacognitive awareness, cognitive strategy, planning, and self-monitoring components on academic self-efficacy was respectively 0.29, 0.28, 0.37, 0.11 (p <0.05). The rate of influence of attachment components (insecure avoidance), proximity (secure), and anxiety on academic self-efficacy were respectively 0.44, 0.24, -0.11, respectively (p <0.05). As with results, the self-efficacy of students can be promoted through significant systematizing the process of teaching-learning as well as anxiety-avoidance conditions.
  Keywords: Academic self-efficacy, Insecure attachment style, Metacognitive Skills, Secure attachment style
 • Fateme Karkhane, Amene Aali *, Fateme Nikkhoo Pages 469-486
  Understanding the best disciplinary strategies for dealing with classroom issues is a general and ongoing concern of teachers throughout the education community. Accordingly, the present study was conducted to determine the relationship between teachers 'disciplinary strategies and distraction from students' homework in the classroom in the form of a correlation plan. The research sample included 200 members of the sixth-grade elementary school students of public and non-profit schools in Tehran's 15th district, who were selected by cluster sampling. Data were collected by Lewis questionnaires with titles, teachers 'disciplinary strategies, students' class abuse, and distraction. According to the descriptive indicators of the variables, the most common disciplinary strategy of aggressive teachers and then in order of punishment, conversation, indirect reference, reward and finally participatory decision making. The results of the Pearson correlation test also showed that students' abuse is negatively related to reward strategy and positively related to punishment and aggression strategies. And students' distractions are negatively associated with conversational strategies, indirect references and rewards, and positively correlated with punishment and aggression strategies. Also, based on the results of analysis of variance, the disciplinary strategies of public-school teachers were not significantly different from those of non-profit school teachers. According to these findings, training and application of disciplinary strategies related to child abuse and distraction in students are recommended to all those involved in teacher training and primary school teachers.
  Keywords: Disruption, Students' misbehavior, teachers' disciplinary strategies
 • Fatemeh Ramezani *, Ehsan Yavari, Mohammad Hossein Heidari Pages 487-521
  It is worthwhile to look at the character of Socrates from the point of view of the teacher because this great teacher stands against the greed of the sophists and Puts education in the right direction and educates disciples like Plato. Accordingly, the purpose of this study is to obtain Socrates' characteristics as a teacher and to explain these characteristics. To achieve this goal, Thematic analysis method was used. The result of the present study is the achievement of twenty-five main themes, which in the first stage are classified into four themes that organize scientific characteristics, moral characteristics, social characteristics, and educational characteristics. The next step is to categorize these themes in the form of two comprehensive themes of individual-societal behavior and scientific-educational behavior. These features are also explained and are mentioned at the end in the table and network of Thematic.
  Keywords: Inspiring teacher, Inspiring, Socrates, Teacher
 • Masihollah Bakhshi Jahromi, Emmaeil Kavousy *, Mjtaba Moazami, Jafar Hosseinpour Saadatabadi Pages 523-546

  Purpose of the present study is Developing Model of Entrepreneurship Culture Development in Farhangian University. The research method was qualitative the type of grounded theory method. Participants included experts in the field of entrepreneurship, educational management, educational planning and higher education management in the country and officials of Farhangian University which through purposeful sampling out of whom 16 experts selected as key informants. The data were collected through semi-structured interviews. Reliability and validity of the data were obtained from the two methods of reviewing participants and re-coding by experts. Data were analyzed by open, axial and selective coding, 136 open codes, 26 concepts and 17 categories were counted. Major and core categories in the form of 6 dimensions of causal conditions including (commercialization of research activities, investment development, development of financial mechanisms, development of job skills), central phenomenon (development of educational entrepreneurship, development of social networks, participatory learning) context conditions (teamwork, development of educational identity, development of norms), interfering conditions (focus on change, external support), strategies (development of protectionist rules, external support) and consequences (individual development and university development) were classified and Finally, paradigm model of the research was presented.

  Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial culture, Farhangian University
 • Hadi Dehghani Yazdeli *, Mohammad Reza Pashaei, Javad Heydari Pages 547-575
  Existentialism is a school of thought that deals with the concerns of being and being in the universe. One of the first and basic components that this horizon of thinking tries to explain is freedom. Scholars of this thoughtful approach consider human freedom and responsibility in their living world as the first and most important function of man in his world outside and inside. Since the theme of human thinking about one's world is metaphorical, conceptual metaphors are one of the most important tools and means that can accommodate the existential component of freedom. The present study based on the position of freedom in the thought of existentialism and with a descriptive and analytical method, considering the importance of the role and effect of textbooks in the mentality and thought of students, examines the function of the existentialist theme of freedom in the conceptual metaphors of the eleventh-grade Persian textbook. Based on the study of this research, in the various texts of the 11th Farsi textbook, the three basic conceptual metaphors of "freedom is a struggle", "God is the king of tyranny" and "freedom is responsibility" are revealed among the metaphorical layers. Based on the findings of the present article, the authors of the Farsi book and the educators in teaching the textbooks of this book should pay special attention to the themes of the textbook that underestimate or emphasize the aspect of human freedom and responsibility. Awareness, critique, and dialogue of authors, educators, and students on these aspects is a way to cultivate a creative mindset and as a result, live and flourish consciously and being.
  Keywords: Conceptual metaphor, Eleventh high school, Existentialism, Farsi Book, Freedom
 • Mahboobeh Moosivand * Pages 577-599
  The aim of this study was to investigate the role of critical thinking components and psychological capital in the job satisfaction of married teachers in Tehran. Descriptive and correlation methods have been used to collect and analyze information. The research population consisted of all teachers working in the education areas of Tehran, of which 142 teachers, including 70 women (8 under 5 years, 16 between 6-10 years, 11 between 11-15 Years, 32 people with more than 15 years of service) and 72 men (4 people under 5 years, 11 people between 6-10 years old, 23 people between 11-15 years old, 29 people with more than 15 years of service) available and volunteer To participate in the research, they were selected from 1, 2, 4, 6, 10 and 15 education districts of Tehran in the academic year 2009-2010 and completed the California Critical Thinking Questionnaire, Lutens Psychological Capital and Field and Ruth Job Satisfaction. The collected data were analyzed by correlation and stepwise regression. The results showed that the average job satisfaction of teachers was 63.27 and the highest average in psychological capital in the dimension of hope with a score of 23.94 and the highest average in critical thinking in the dimension of inductive reasoning skills with a score of 4.57. While the critical thinking score range is between 0-34, which indicates the low scores of teachers in a variety of critical thinking skills.
  Keywords: Critical Thinking, job satisfaction, Psychological Capital, Teachers
 • Mojtaba Ebrahimi, Rajabali Mohammadzadeh Edmalai *, Jamal Sadeghi, Ali Asghar Shojaei _ Pages 601-624
  The aim of this study was to predicting teachers' autonomy support based on job stressors by mediating coping strategies. The research method was descriptive, and the research design was correlational and structural equations. The statistical population included first and second secondary school teachers in noor and chamestan public schools in the academic year 1398-99 numbering 636 teachers. Based on the Cochran's formula and stratified random sampling were selected 240 teachers. To collect data, the questionniar was used. Teacher as Social Context questionnaire of Wellborn et al (1992), Job stressors questionnaire of Otero-Lopez et al (2006) and the coping strategies of Carver (1997). Structural equation modeling was used to analyze the data. The results of the study showed that job stressors have a direct effect on coping strategies and autonomy support. Coping strategies have a direct effect on autonomy support. Job stressors indirectly affect autonomy support through coping strategies. The results of this study support the mediating role of coping strategies in the relationships between job stressors with the teachers' autonomy support.
  Keywords: Autonomy support, coping strategies, Job stressors
 • Mohammad Hossien Kafrashi, Narges Hassan Mordi *, Mojtaba Moazzami Pages 625-653

  The purpose of this study was a comparative comparison of educational services to the children of martyrs and Killed, veterans and combatants in different countries; therefore, the comparative research method was used. The study population included 27 countries, including Iran, Germany, Japan, Britain, Russia, Iraq, Kuwait, France, Croatia, Taiwan, Armenia, USA, Libya, Algeria, Turkmenistan, Azerbaijan, China, North Korea, South Korea, Lebanon. , India, Pakistan, Australia, Vietnam, Turkey, Tajikistan, Canada and Syria were purposefully selected. Documentary observation and review were used to collect information. The research data were analyzed through qualitative content analysis, observance of categorization rules and using Maxiquid 12 software. Based on the findings of this study, about 80 types of educational services are provided to the children of Killed, veterans and combatants in different countries, most of which are to Iran, Lebanon, Taiwan, Britain and Algeria and the least to Kuwait, Pakistan, India, Germany. Belongs. Most education services include admission without exams in government universities and technical colleges, etc., financial aid and payment of tuition and scholarships abroad and the least services to vocational education, free textbooks, and adult schools for veterans, scattered plan and it is possible to study after 2 rejections. 9 educational services are common between Iran and other countries, 3 services are control schools, adult schools of veterans and the scattered plan is specific to Iran, 6 services are provided in other countries that are not considered in Iran. In accordance with the above findings, it is suggested that while strengthening and upgrading the special educational and training services of the country, the necessary grounds be provided to benefit from the educational and training services provided in other countries.

  Keywords: Breeding services, educational services, Killed, Martyrs, Veterans, Warriors
 • Marya Shirkhanzadeh, Mohammad Hatammi *, Hassan Ahadi, Gholamreza Sarami Pages 655-673

  The aim of this study was to compare the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and mindfulness-based cognitive therapy on emotion disorder in people with bulimia nervosa. The research method was quasi-experimental. The statistical population of the present study was all secondary school students in Kerman in District 2 of Education. The sample size of the present study according to the test power (0.80), effect size (0.50) and confidence level (0.05) was considered for each sample group of 15 people, which were initially in the form of multi-stage clusters. Selected from 4 high schools for girls. First, through the behavioral screening questionnaire of people who are suspected of overeating through the cut-off point; Was separated. Then, by conducting clinical interviews, 45 of them who had the final diagnosis of overeating disorder were selected and randomly assigned to three groups of 15 people. The research tool was a scale of difficulty in regulating emotion Graz and Roemer (2004). The experimental groups underwent cognitive-behavioral intervention and mindfulness-based cognitive therapy. Data analysis was performed after examining statistical assumptions by analysis of covariance. The results of the analysis showed that the intervention based on cognitive-behavioral intervention and mindfulness-based cognitive therapy were effective on the difficult dimensions of emotion regulation.

  Keywords: Cognitive-behavioral – mindfulness, Emotion disorder, Nervous overeating
 • hossein souri, parvin kadivar, hossein hafezi, mehdi hasanvand amouzadeh Pages 675-696

  The aim of this study was to present and introduce the scale of the Participant Role Scales in bullying with the psychometric properties of this scale in students. Method of research is descriptive of correlation type. The statistical population of the second-grade students was Lorestan province in the year 2017-2018. Sample size of 617 students (324 males and 293 females) who were selected by multi stage cluster sampling and responded to the questionnaire. The reliability of the Persian version of the 4-factor model and 3 factors of the Participant Role Scales through the internal consistency method (Cronbach's alpha) were examined. The range of Subscales Cronbach's alpha coefficients varied from 0.8 to 0.91, and the Cronbach's alpha coefficient of the whole scale was 0.90. The factor structure of the 4-factor and 3-factor model scale was explored through exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. The results of the exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis of the model 3 had a more acceptable fit. According to the results, Persian version of the 3-factor model of the Participant Role Scales has good psychometric properties and is a valid Instruments for use in research positions.

  Keywords: Bullying, Participant role scale, Psychometric, School