فهرست مطالب

نوآوری های مدیریت آموزشی - سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 66، بهار 1401)
 • سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 66، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین فلسفی نژاد، حسن دهقان دهنوی*، شهناز نایب زاده صفحات 1-16

  پژوهش حاضر به شناسایی عوامل موثر راهبردی بر رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان در شرکت بیمه البرز می پردازد و از نوع ترکیبی (کیفی _کمی) می باشد. راهبرد های مورد نظر در بخش کیفی نظریه داده بنیاد مشخص شده و مشارکت کنندگان در این بخش با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز مصاحبه نیمه ساختار یافته انتخاب گردید. در بخش کمی جهت برازش مدل به دست آمده در بخش کیفی، نسبت به تهیه پرسشنامه محقق ساخته اقدام شد و به نمونه گیری به روش تصادفی از بین کارشناسان بیمه البرز اقدام گردید. جامعه آماری شامل 670 نفر از کارشناسان شرکت در ادارات مرکزی و تعداد 53 شعبه سراسر کشور می باشد. برای تبیین روابط میان متغیر  های از تکنیک معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (pls) و نرم افزار smart PLS استفاده شد. بخش کیفی نتایج نشان داد که مقوله های فرایند و استراتژی سازمان، ارتباطات برون سازمانی و دانش سازمانی از راهبرد های تاثیرگذار بر رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان در شرکت بیمه البرز هستند. همچنین ارتباط ابعاد و مقوله ها معنادار بوده و مدل به دست آمده در بخش کیفی پژوهش، مورد تایید قرار گرفت. با توجه به مدل پیشنهادی حاضر، نتایج نشان می دهند که هوش سازمانی با تاثیر مقوله های راهبردی (دانش سازمانی، فرایند و استراتژی سازمان و ارتباطات برون سازمانی) با ضریب مسیر 184/0 تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد.

  کلیدواژگان: هوش سازمانی، راهبردها، عملکرد کارکنان
 • معصومه جعفری، فاطمه حمیدی فر*، بهارک شیرزادکبریا صفحات 17-29

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی با عملکرد و خودکارآمدی شغلی معلمان دوره اول متوسطه منطقه 9 شهر تهران صورت گرفت. این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی محسوب می شود که به روش پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری متشکل از 295 نفر معلمان دوره اول متوسطه منطقه 9 شهر تهران می باشد که 167 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل3 پرسشنامه استاندار رهبری اخلاقی،استاندارد عملکرد و خودکارآمدی شغلی می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) به وسیله نرم افزار spss استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که بین رهبری اخلاقی با عملکرد شغلی و خودکارآمدی معلمان دوره اول متوسطه منطقه 9 شهر تهران، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بررسی مدل تاثیر رهبری اخلاقی سبک های بر مدیریتی عملکرد شغلی و خودکارآمدی شغلی معلمان نیز نشان می دهد که 8/18 درصد از کل تغییرات عملکرد شغلی و 9/39 درصد تغییرات خودکارآمدی معلمان به وسیله رهبری اخلاقی تبیین شدند؛ همچنین تاثیر رهبری اخلاقی بر خودکارآمدی معلمان بیش از عملکرد شغلی است. در بین مولفه های رهبری اخلاقی، مولفه انصاف دارای بیشترین تاثیر و رابطه با بحث عملکرد شغلی و خودکارآمدی شغلی است.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، عملکرد شغلی معلمان، خودکارآمدی شغلی معلمان، دوره اول متوسطه، آموزش و پرورش منطقه 9 شهر تهران
 • علیرضا حبیبی بنافتی، کیومرث خطیرپاشا*، یوسف قلی پور کنعانی، محمدرضا باقرزاده صفحات 30-43
  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل سلامت سازمانی‎ در ادارات دولتی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، پژوهشی توسعه ای و کاربردی است که رویکردی آمیخته (کمی و کیفی) دارد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی شامل خبرگان سلامت اداری در سازمان های دولتی استان مازندران بوده و در بخش کمی شامل 292 نفر  از رویسا، مدیران و معاونین سازمان های دولتی استان مازندران بود، که در بخش کیفی، تعداد 24 نفر به روش غیرتصادفی هدفمند به شیوه گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری داده ها و در بخش کمی تعداد 168 نفر به شیوه خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته‎های پژوهش نشان می دهد که سلامت‎سازمانی‎ در ادارات دولتی استان مازندران به 57 شاخص در غالب 13 مولفه و 3 بعد شناسایی شد. ابعاد شناسایی شده عبارت از بعد سازمانی، مدیریتی و رفتاری می‎باشند. برای بعد سازمانی معیارهای رویکرد، پاسخگو بودن، اجتماع پذیری، یادگیری و جو، برای برای بعد مدیریتی معیارهای رهبری، انگیزش، فرآیند و مالی و برای بعد رفتاری معیارهای نوآوری، فرهنگ سازی، توسعه کارکنان و  اعتبار سازی تقسیم شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در طراحی مدل بومی سلامت‎سازمانی‎ در ادارات دولتی استان مازندران باید به سه بعد  سازمانی، مدیریتی و رفتاری توجه داشت.
  کلیدواژگان: سلامت سازمانی‎، انگیزش، رهبری، فرآیند مالی
 • زهرا دیلمی، رستم پور رشیدی* صفحات 44-58

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عزت نفس سازمانی دبیران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان دیلم با نقش میانجی سبک رهبری دانشی صورت گرفت. هدف پژوهش به صورت کاربردی و روش آن به صورت کمی و توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران دوره متوسطه شهرستان بندر دیلم در سال تحصیلی 1396_1397 به تعداد 355 نفر می باشد که حجم نمونه برابر 185 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه عزت نفس سازمانی و پرسشنامه سبک رهبری دانشی است. داده ها با استفاده از روش آماری توصیفی و استنباطی و مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیر های مکنون به وسلیه نرم افزار Smart_PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش حاضر نشان دادند که بین عزت نفس سازمانی و ابعاد آن (خود مختاری، ارزش فرد در سازمان، سازگاری و قابلیت فردی) با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه دوم رابطه وجود دارد. همچنین بین عزت نفس سازمانی و ابعاد آن (خود مختاری، ارزش فرد در سازمان، سازگاری و قابلیت فردی) با سبک رهبری دانشی دبیران رابطه وجود دارد. در این راستا سبک رهبری دانشی دبیران بین عزت نفس سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای نقش میانجی می باشد (05/0>P).

  کلیدواژگان: عزت نفس سازمانی، سبک رهبری دانشی، پیشرفت تحصیلی، دبیران، دوره متوسطه دوم
 • مریم تقوایی یزدی* صفحات 59-79

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه خویشتن شناسی مدیران با سلامت سازمانی و بالندگی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ساری صورت گرفت. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها به صورت توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف به صورت کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران سه دوره تحصیلی سازمان آموزش و پرورش شهر ساری ناحیه یک به تعداد 190 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز براساس جدول کرجسی و مورگان از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برحسب جنسیت تعداد 127 نفر می باشد. گردآوری داده ها با استفاده از روش های کتابخانه ای و میدانی صورت گرفت. پرسشنامه های استاندارد خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون (1991)، سلامت سازمانی (OHI) هوی و همکاران (1996) و بالندگی سازمانی اسپایدرز (2007) به عنوان ابزار پژوهش استفاده شدند. روایی ابزار مورد تایید صاحب نظران و متخصصین قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز براساس آزمون آلفای کرونباخ خویشتن شناسی برابر 87/0، سلامت سازمانی برابر 91/0 و بالندگی سازمانی برابر 65/0 به دست آمدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند میان خویشتن شناسی مدیران با مولفه های سلامت سازمانی (یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تاکید علمی) و بالندگی سازمانی در سازمان آموزش وپرورش ناحیه یک شهر ساری رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: خویشتن شناسی مدیران، سلامت سازمانی، بالندگی سازمانی
 • ارائه الگوی مدیریت آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان ابتدایی مبتنی بر عوامل سه شاخگی
  علی جباری ظهیرآبادی، مهدی شریعتمداری*، یلدا دلگشایی، فرشته کردستانی صفحات 80-100
  پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی مدیریت آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان ابتدایی مبتنی بر عوامل سه شاخگی صورت گرفت. جامعه آماری در بخش کمی شامل معلمان ابتدایی شاغل به تدریس در شهرستان رفسنجان به تعداد 1457 نفر بودند که تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران حداقل 304 نفر برآورد شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تبیین بهتر نتایج و آشکار شدن موارد مغفول در فاز کمی، 13 مصاحبه عمیق در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و به صورت گلوله برفی انجام شدند. ابزار جمع آوری داده ها در خصوص مولفه های آموزش مهارت های زندگی و عوامل سه شاخگی، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن به وسیله تحلیل عاملی تاییدی و روایی صوری و پایایی آن توسط محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب با مقادیر 830/0 و 81/0 سنجیده شد. الگوی اجرایی پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و بهره گیری از فنون آمار توصیفی، استنباطی و مدل سازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. این الگوی با 15 مولفه مهارت زندگی و 10 مولفه از عوامل سه شاخگی ارایه گردید. نتایج پژوهش نشان دادند که مولفه کتاب درسی از عوامل سه شاخگی زمینه ای، یکی از مهم ترین مولفه های تاثیر گذار بر ارتقاء سلامت روان دانش آموزان ابتدایی می باشد که می تواند 6 مولفه از مهارت های زندگی را به شرح ذیل پیش بینی نماید؛ ارتباطات، مهارت های قابل عرضه، خود مسیولیتی، اخلاق کاری، مدیریت، مهارت های زندگی سالم. مولفه جامعه از عوامل سه شاخگی رفتاری دومین مولفه مهم و تاثیر گذار می باشد که قابلیت پیش بینی 5 مولفه از مهارت های زندگی به شرح ذیل دارد؛ تصمیم گیری، تفکر خلاق، هدف گذاری، حل مسیله و خود آگاهی. درنهایت مولفه های تلویزیون و مدرسه از عوامل سه شاخگی خانواده، قابلیت پیش بینی 3 مولفه از مهارت های زندگی را دارند.
  کلیدواژگان: الگو، دانش آموزان ابتدایی، مدل سه شاخگی، مهارت های زندگی
 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با نوآوری در طراحی برنامه درسی (مورد مطالعه: معلمان زن مقطع ابتدایی شهر خرم آباد، سال تحصیلی 1399_1400)
  فاطمه فتاحی، منصور ترکیان تبار* صفحات 101-115

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با نوآوری در طراحی برنامه درسی از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر خرم آباد در سال تحصیلی 1399_1400 صورت گرفت. روش پژوهش به صورت توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل معلمان زن مقطع ابتدایی شهر خرم آباد به تعداد با 489 می باشد که براساس جدول کرجسی مورگان حجم نمونه برابر 214 نفر برآورد گردید. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه های استاندارد هوش هیجانی کلمن (1920) و خلاقیت تورنس (1979) و پرسشنامه محقق ساخته نوآوری در طراحی برنامه درسی ابتدایی استفاده شد. جهت تحلیل داده ها نیز از آزمون پیرسون و رگرسیون به روش گام به گام استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر خرم آباد بین هوش هیجانی و خلاقیت با نوآوری در طراحی برنامه درسی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد هوش هیجانی (شامل خود آگاهی، خود تنظیمی، خود انگیختگی، همدلی و انعطاف پذیری) با نوآوری در طراحی برنامه درسی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین ابعاد 4 گانه خلاقیت (شامل سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط ایده) با نوآوری در طراحی برنامه درسی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، خلاقیت، برنامه درسی، نوآوری، طراحی برنامه درسی
 • ارائه الگوی توسعه حرفه ای معلمان ریاضی مبتنی بر رویکرد تربیت مغز در نظام آموزشی ایران
  سعیده شاهسونی، مریم براتعلی*، نرگس کشتی آرای صفحات 116-130

  پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی توسعه حرفه ای معلمان ریاضی مبتنی بر رویکرد تربیت مغز در نظام آموزشی ایران صورت گرفت. این پژوهش از نوع کیفی و در زمره مرورهای نظام مند است. برای پاسخ به سوال پژوهش، یافته های کلیدی متون کدگذاری و سپس مقوله بندی شدند. روش مورد استفاده برای نمونه گیری به صورت هدفمند بود. جهت انتخاب بهترین متن از فلوچارت پریزما استفاده گردید. حاصل این تلاش تعداد 109 مقاله در مرحله اول جمع آوری اطلاعات بود. نهایتا تعداد 29 مقاله به عنوان رکورد های نهایی در پژوهش وارد گردید. حاصل مطالعه این متون انتخاب یافته های کلیدی، کد گذاری آن ها و نهایتا دسترسی به مقوله هایی بود که ابعاد الگو را تشکیل دادند. یافته های پژوهش حاضر درخصوص شناسایی ابعاد الگوی توسعه حرفه ای مداوم معلمان ریاضی نشان دادند که الگوی شناسایی شده بر 9 بعد استوار است. ابعاد این الگو به ترتیب میزان تاکید در مطالعات پیشین عبارت اند از برقراری ارتباط بین علوم اعصاب شناختی و آموزش ریاضی در کلاس درس به کمک تصویر برداری عصبی، تغییر روش تدریس ریاضی با درک عملکرد مغز در هنگام یادگیری ریاضی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در ریاضیات به کمک یادگیری سازگار با مغز، ساختار مغز و پردازش ریاضی، نقش حافظه کاری و کنترل توجه در پیشرفت ریاضی، محدودیت های پژوهش های علوم اعصاب آموزشی در کاربرد آن در حوزه آموزش ریاضی، به کار گیری پردازش های عددی در پیشرفت ریاضی، مدل جامع پردازش ریاضی و تهیه یک بسته آموزشی مبتنی بر مغز برای کمک به معلمان ریاضی در تدریس. پیاده سازی صحیح الگوی توسعه حرفه ای مداوم معلمان ریاضی مبتنی بر رویکرد تربیت مغز در کلاس درس ریاضی می تواند منجر به ایجاد تفاوت های معنا دار و اثر بخشی در تدریس معلمان شود که دارای تاثیرات مثبتی می باشد.

  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای مداوم معلمان، معلمان ریاضی، رویکرد مبتنی بر تربیت مغز، نظام آموزشی کشور ایران
|
 • Hossein Falsafinezhad, Hassan Dehghandehnavi *, Shahnaz Nayebzadeh Pages 1-16

  The present study aims to identify the effective strategic factors of organizational intelligence relation with employee’s performance in Alburz Insurance Company. The research is mixed (qualitative- quantitative). In qualitative phase, the grounded theory approach was applied. The participants were selected by purposive sampling in this phase. The research tool was semi-structured interviews. In the quantitative phase, in order to fit the obtained model from qualitative phase, a researcher- made questionnaire was prepared and random-sampling from Alburz Insurance experts was performed. The statistics population includes 670 experts in central offices and 53 branches all through the country.For explaining the relations between the variants, structural equation techniques with partial least squares approach (pls), and smart pls software was used. The qualitative phase showed that the categories of process and the organization strategy, extra-organizational relationships, and organization knowledge are considered as effective strategies on organizational intelligence relation with employees’ performance in Alburz Insurance Company. The relation between the dimensions and categories was significant and the achieved model in the qualitative phase was confirmed. According to the proposed model in this study, the results show that the organizational intelligence with the impact of strategic categories (organizational knowledge, the process and strategy of the organization, and extra- organizational relationships) has positive and significant effect (with 0.184 path coefficient) on organizational performance.

  Keywords: Organizational Intelligence, Strategies, Employees’ Performance
 • Masoumeh Jafari, Fatemeh Hamidifar *, Baharak Shirzad Kubria Pages 17-29

  The aim of this study was to investigate the relationship between ethical leadership with performance and job self-efficacy of first grade high school teachers in District 9 of Tehran. The present study is an applied descriptive research that has been conducted by survey method. The statistical population of this study is 295 first grade high school teachers in District 9 of Tehran, of which 167 people were selected as a statistical sample by simple random sampling and by distributing a questionnaire, the required data were collected. The research instruments are three standards of ethical leadership standard, standard performance questionnaire, and job self-efficacy questionnaire. Pearson correlation coefficient and multivariate analysis of variance (MANOVA) were used to analyze the data by SPSS software. The results showed that there is a significant positive relationship between ethical leadership with job performance and self-efficacy of junior high school teachers in Tehran's 9th district. Changes in job performance and 39.9% of changes related to teacher self-efficacy explained by ethical leadership have an effect on teachers' self-efficacy more than job performance. Among the components of ethical leadership, fairness has the greatest impact and relationship with the discussion of job performance and job self-efficacy.

  Keywords: ethical leadership, Teachers 'Job Performance, Teachers' Job Self-Efficacy, First Year of High School, Tehran 9th District Education Office
 • Alireza Habibi Banafti, Kiumars Khatirpasha *, Yousef Gholipour Kanani, Mohammadreza Bagherzadeh Pages 30-43
  The present study aimed to provide an organizational health model in government offices. In terms of purpose, the present study is a developmental and applied research that has a mixed approach (quantitative and qualitative). The statistical population of the study in the quantitative part included administrative health experts in government organizations of Mazandaran province and in the quantitative part included 292 heads, managers and deputies of government organizations in Mazandaran province, in the qualitative part, 24 people non-randomly The method of snowball until the theoretical saturation of the data and in a quantitative part 168 people were selected by cluster sampling as a statistical sample. Findings show that organizational health in government offices in Mazandaran province was identified into 57 indicators in 13 components and 3 dimensions. The identified dimensions are organizational, managerial and behavioral dimensions. For the organizational dimension, the criteria of approach, accountability, sociability, learning and atmosphere, for the management dimension, the criteria of leadership, motivation, process and finance, and for the behavioral dimension, the criteria of innovation, culture building, staff development and accreditation are divided. The results indicate that in designing the native model of organizational health in government offices of Mazandaran province, three organizational, managerial and behavioral dimensions should be considered.
  Keywords: organizational health, motivation, Leadership, financial process
 • Zahra Deylami, Rostam Pourrashidi * Pages 44-58

  The aim of this study was to investigate the relationship between the teachers' organizational self-esteem and academic achievement of high school students in Deylam city with the mediating role of knowledge leadership style. The research method was quantitative-descriptive-correlational and applied from in terms of purpose. The statistical population included all high school teachers in Bandar Deylam city in the academic year 1396-1397, whose total number is 355 people. The sample size was 185 people. The research instruments included organizational self-esteem questionnaire and knowledge leadership style questionnaire. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods and structural equation modeling or multivariate analysis with latent variables using Smart-PLS software. Findings showed that there is a relationship between organizational self-esteem and its dimensions (autonomy, individual value in the organization, adaptability and individual ability) with the academic achievement of high school students. Also, there is a relationship between organizational self-esteem and its dimensions (autonomy, individual value in the organization, adaptability and individual capability) with teachers' knowledge leadership style and teachers' knowledge leadership style mediates between organizational self-esteem and students' academic achievement (P<0/05).

  Keywords: Organizational Self-esteem, Knowledge Leadership Style, Academic Achievement, teachers, Secondary school
 • Maryam Taghvaee Yazdi * Pages 59-79

  The present study is an analysis of the relationship between managers' self-knowledge and organizational health and maturity in the education department of district one of Sari. The research could be considered a descriptive correlation in terms of data collection method and practical in purpose. The statistical population( 190 people), includes all the managers of the three education levels in Sari, District 1, and the statistical sample size according to Krejcie and Morgan table was 127 people. In this study, stratified random sampling method considering the gender was used. For data collection,  two methods were used: library method and field method. Three standard questionnaires of self-knowledge were used by David Watten and Kim Cameron (1991), Organizational Health (OHI), Hui et al. (1996) and Spiders (2007) organizational maturity were applied for the research tool. The validity of the tools was confirmed by experts and specialists. Based on Cronbach's alpha test of self-knowledge, the reliability of the questionnaires was estimated 0.87; organizational health was 0.91 and organizational maturity was 0.65. To analyze the data, descriptive statistics (mean, variance, standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation test and multiple regression test) were used using SPSS software. The results showed that there is a significant relationship between managers' self-knowledge and the components of organizational health (institutional unity, manager influence, consideration, constructiveness, resource support, morale, scientific emphasis) and organizational maturity in the education department of District One.

  Keywords: Managers' Self-Knowledge, organizational health, organizational maturity
 • Presenting the management model of teaching life skills to elementary school students Based on triangulation factors
  Ali Jabbari Zahirabadi, Mehdi Shariatmadari *, Yalda Delgoshaei, Fereshteh Kordestani Pages 80-100
  This study aimed to provide a pattern of life skill education management for primary students based on trifurcation factors. In the quantitative phase, the statistical population included 1457 primary teachers of Rafsanjan. Applying Cochran formula, the sample size was estimated at least 304, which were selected by simple random sampling. In order to explain the results better and discover the hidden cases in quantitative phase, 13 depth interviews were conducted in qualitative phase through purposive sampling method in the form of snow-ball. The data-collection tool in the life skill education component and trifurcation factors was researcher-made questionnaire. Its reliability by confirmatory factor analysis, its face validity and reliability by Alpha Cronbach calculation were estimated respectively 830.0 and 81.0. The research executive pattern was analyzed using the collected data from questionnaire and also applying descriptive and inferential statistical skills. The research pattern was proposed with 15 life skill components and 10 trifurcation factor components. The results of the research show that textbooks as one of the components of trifurcation factors are among the most effective components on mental health promotion. It can predict 6 life skill components; communication, representable skills, self- responsibility, work ethics, management, and healthy life skills. And society as the other effective component from behavioral trifurcation factors, can predict 5 life skill components; decision-making, creative thinking, targeting, problem-solving, and self-consciousness. And the next effective component of trifurcation factors include family, television, and school. Each is capable to predict 3 life skill components
  Keywords: Pattern, life skills, Primary Scholl students. Trifurcation Model
 • Investigating the Relationship between Emotional Intelligence, Creativity and Innovation in Curriculum Design (Case Study: Female Primary School Teachers in Khorramabad, Academic Year 1399-1400)
  Fatemeh Fatahi, Mansour Torkiantabar * Pages 101-115

  The purpose of this study was to investigate the relationship between emotional intelligence and  creativity and innovation in designing the curriculum considering the perspective of female primary school teachers in Khorramabad in 2020-2021. The research method was descriptive-correlational. The statistical population of the study included 489 female primary school teachers in Khorramabad. Based on Krejcie Morgan table, the sample size was estimated 214 people. To collect the data of the research, Gelman Emotional intelligence questionnaire, Torrance Creativity (1979), and researcher-made questionnaire on designing primary school curriculum were used.  To analyze the data, Pearson test and stepwise regression were used. The research findings showed, there is a positive and significant relationship between emotional intelligence and creativity and innovation in designing the curriculum considering the perspective of female primary school teachers of Khorramabad.  . Also, there is a positive and significant relationship between the dimensions of emotional intelligence,( self-awareness, self-regulation, self-motivation, empathy and flexibility) and curriculum designing. And there is also a positive and meaningful relationship between the four dimensions of creativity (fluidity, flexibility, initiation, developing the idea) and curriculum designing.

  Keywords: emotional intelligence, creativity, curriculum, Innovation, Curriculum Designing
 • Providing a model for the professional development of mathematics teachers based on the brain training approach in the Iranian educational system
  Saeedeh Shahsavani, Maryam Baratali *, Narges Keshtiaray Pages 116-130

  The aim of this study was to provide a model for the professional development of mathematics teachers based on the brain training approach in the Iranian educational system. This research is of qualitative type and is in the category of systematic reviews. To answer the research question, the key findings of the texts were coded and then categorized. The method used for purposive sampling. Prism flowchart was used to select the best text. The result of this effort was 109 articles in the first phase of data collection. Finally, 29 articles were included as the final records in the research. The study of these texts resulted in the selection of key findings, their coding, and finally access to the categories that formed the dimensions of the model. The findings of the present study regarding the identification of the dimensions of the pattern of continuous professional development of mathematics teachers showed that the identified pattern is based on 9 dimensions. The dimensions of this model, in order of emphasis in previous studies, are the connection between neuroscience and mathematics education in the classroom with the help of neuroimaging, changing the method of teaching mathematics by understanding brain function when learning mathematics, students' academic achievement In mathematics with the help of adaptive learning, brain structure and mathematical processing, the role of working memory and attention control in mathematical progress, limitations of educational neuroscience research in its application in the field of mathematical education, the use of numerical processing in mathematical progress, comprehensive model Math processing and development of a brain-based training package to assist math teachers in teaching. Proper implementation of the continuous professional development model of mathematics teachers based on the brain training approach in the mathematics classroom can lead to significant differences and effectiveness in teachers' teaching, which has positive effects. Proper implementation of the continuous professional development model of mathematics teachers based on the brain training approach in the mathematics classroom can lead to significant differences and effectiveness in teachers' teaching, which has positive effects.

  Keywords: Continuing Professional Development of Teachers, Mathematics Teachers, Brain Training Based Approach, Iranian Educational System