فهرست مطالب

پژوهشنامه حلال - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 12، بهار 1401)
 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 12، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مرتضی عمارلو* صفحات 1-15
  مقدمه

  روزی حلال یکی از مسایل مهم و تاثیرگذار در زندگی انسان است و در آموزه های دینی بویژه قرآن کریم خداوند به آن در آیات متعددی و به شکل های مختلفی اشاره می کند و به گونه ای که حدود 123 بار واژه «رزق» همراه با مشقات آن در قرآن به کار رفته است. و هدف از پژوهش، فرهنگ سازی روزی حلال براساس آموزه های قرآنی است.

  روش ها:

   این پژوهش با محوریت آیات قرآن و با استفاده از روایات و کتب تفاسیر، درصدد تبیین فرهنگ استفاده از رزق حلال از منظر آموزه های دینی بویژه قرآن کریم  می باشد. این پژوهش به روش مطالعه کتابخانه ای انجام گرفته و اطلاعات لازم جمع آوری وتجزیه و تحلیل شده است؛ بنابراین روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی محسوب می شود. 

  نتایج

  اهمیت رزق حلال و جایگاه آن در متون دینی بویژه قرآن کریم بیان شده است و برای فرهنگ سازی روزی حلال در زندگی فردی و اجتماعی نیازمند کاربردی کردن قرآن در جامعه اسلامی است و سعی شده آنچه را که به نظر نگارنده، در مسیله رزق حلال با استناد به قرآن کریم آنچه که مهم است، اینکه رزاق حقیقی، الله است و اقسام رزق در قرآن عبارت است از: حسن، کریم، طیب، معلوم و بغیرحساب و همچنین عوامل ایجادی رزق بر اساس آیات قرآنی؛ اخلاص، اطاعت، انفاق و... بیان شده است.

  نتیجه گیری: 

  رزق حلال در قرآن از جایگاه والایی برخوردار است و خداوند در آیات متعددی علاوه بر تبیین رزق حلال و اوصاف آن، عوامل زمینه ساز رزق را بیان می کند.  در قرآن بر فرهنگ سازی کردن روزی حلال در زندگی و توجه داشتن به تغذیه، تاکید فراوان شده است که نتیجه آن فرهنگ سازی آموزه های قرآنی از جمله رزق حلال در جامعه اسلامی است.

  کلیدواژگان: رزق، حلال، رزاق، قرآن
 • حمید توکلی پور، قاسم عبدالله زاده، محسن مختاریان* صفحات 16-25
  مقدمه

  در سال های اخیر ضایعات نان افزایش داشته است که از دلایل آن می توان به کیفیت نامناسب آردهای موجود در کشور و پدیده بیاتی نان اشاره کرد. در این پژوهش اثر دو صمغ کربوکسی متیل سلولز (CMC) و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC) در سه سطح مقداری 1/0، 3/0 و 5/0% روی دو نوع آرد تهیه شده از دو رقم گندم سرداری و سرخه کشت شده در استان خراسان مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات شیمیایی (شامل مقدار رطوبت، خاکستر، پروتیین، گلوتن مرطوب و pH) و ریولوژیکی روی دو نوع آرد تهیه شده صورت گرفت و پس از تهیه نان، آزمایش بیاتی (بلافاصله پس از پخت، 24 ساعت و 48 ساعت پس از پخت) نیز انجام گردید.

  روش ها:

   این تحقیق روی نان تافتون است. نتایج حاصل براساس آزمایش های اسپلیت پلات در قالب طرح کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت و جهت مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن در سطح آماری یک درصد (01/0=α) استفاده گردید.

  نتایج

  نتایج نشان داد که هر دو صمغ HPMC و CMC بر ضریب تحمل خمیر و مقاومت خمیر اثر قابل ملاحظه ای و مثبت دارد. همچنین این دو هیدروکلویید در به تعویق انداختن بیاتی نان نقش دارند بطوریکه HPMC از CMC کارآمدتر عمل می نماید. به علاوه، نتایج این آزمون نشان می دهد که آرد سرداری از کیفیت نانوایی مناسبی برخوردار نیست اما آرد سرخه کیفیت نانوایی خوبی (به دلیل پروتیین و گلوتن مرطوب بالا) دارد.

  نتیجه گیری:

   با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود صمغ های CMC و HPMC در سطح مقداری 5/0% برای آرد سرداری و 3/0% برای آرد سرخه جهت بهبود کیفیت نان های حاصله و به تعویق انداختن بیاتی استفاده شود.

  کلیدواژگان: رئولوژی خمیر، نان مسطح، تافتون، هیدروکلوئید
 • آتنا رمضانی*، مهسا امیرپور امیرپور صفحات 26-34
  مقدمه

  سندرم پیش از قاعدگی یکی از اختلالات شایع در خانم ها در سنین باروری است. از آنجایی که علت اصلی این سندروم ناشناخته است، رعایت الگوی مناسب غذایی نسبت به روش های درمان دارویی، بی خطر، مطمین، کم هزینه و کم عارضه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان فعالیت بدنی و الگوهای غذایی بر پایه هرم غذایی  الگوی بشقاب من (My Plate) بر شدت سندرم پیش از قاعدگی بود.

  روش ها: 

  در این مطالعه 45 نفر از دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه های علوم پزشکی مازندران، در هرگروه (مورد و شاهد) انتخاب شدند. روش نمونه گیری اولیه، آسان و مبتنی بر هدف انجام شد. مطالعه در مرحله اول، ابتدا شاخص های انتروپومتری توسط پرسشنامه جمع آوری شد. سپس جهت بررسی فراوانی و شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی از ملاک های تشخیصی دانشکده آمریکایی بیماری های زنان و زایمان (American College of Obstetrics and Gynecology) ACOG استفاده شد؛ افرادی که حداقل2 نشانه (حداقل یک نشانه عاطفی و یک نشانه جسمانی) با شدت متوسط و متوسط به بالا داشتند، با عنوان سندرم پیش از قاعدگی یا (Premenstrual syndrome)  PMSتشخیص داده شدند. که 45 نفر در هر گروه مورد و شاهد واجد شرایط شرکت در کارآزمایی بودند. در مرحله بعدی، افراد پرسشنامه هرم غذایی را پر کردند و در خصوص الگوی بشقاب من از افراد خواسته شد روی کاغذ و الگوی خالی بشقاب من (بشقاب خالی نشان دهنده ی دریافت معمول فرد که توسط افراد پر شد) سهم هایی را که برای هر گروه در این الگوی غذایی مصرف می کنند مشخص نمایند. همچنین یاد آمد خوراک 24 ساعته 2 روز قبل از قاعدگی نیز دریافت شد.

  نتایج

  در گروه نان و غلات بین مصرف نان لواش و ماکارونی با شدت علایم PMS ارتباط معنی داری وجود داشت (به ترتیب 006/0<p و 003/0<p). همچنین بین مصرف گروه میوه ها و شیرینی و شدت علایم PMS ارتباط معنی داری یافت شد.

  نتیجه گیری: 

  به طورکلی، مصرف غلات کامل، میوه ها و کاهش مصرف کربوهیدرات های ساده و شیرینی ها در تسکین علایمPMS  می تواند موثر باشد.

  کلیدواژگان: سندرم پیش از قاعدگی، فعالیت بدنی، هرم غذایی، الگوی بشقاب من (My Plate)
 • مرتضی عمارلو* صفحات 35-47
  مقدمه

  مسیله حرمت مال دیگران یکی از اساسی ترین اموری است که در زندگی آدمی، در بعد فردی و اجتماعی، دارای آثار منفی است و در آموزه های دینی به ویژه در قرآن به احترام به اموال غیر و نهی از تصرف بدون اجازه، سفارش شده است و در فقه به عنوان یک قاعده مشهور است. هدف از این پژوهش، بیان خاستگاه و حکمت تشریع حلیت و همچنین اسباب حلیت با تکیه بر آیات و روایات و دیدگاه فقها است.

  روش ها: 

  این پژوهش با استفاده از آیات و روایات و کتاب های مرتبط با آنها در صدد تبیین اسباب حلیت از منظر فقه امامیه می باشد. این پژوهش به روش مطالعه ی کتابخانه ای انجام گرفته و اطلاعات لازم جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است؛ بنابراین روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی محسوب می شود.

  نتایج

  بر اساس آموزه های دینی، تصرف در اموال دیگران، جایز نیست و از طرف شارع نهی شده است و هر گونه تصرف در اموال دیگران باید در چارچوب قوانین و ضوابط دینی باشد و این قاعده عقلایی است که مورد تایید و امضا شرع است که با مطالعه و بررسی انجام شده در فقه امامیه، خاستگاه تشریع حلیت که از احکام شرعی می باشد خدا است و حکمت تشریع حلیت از منظر قرآن، پاک بودن، وجود منفعت، رفع حرج و دفع ضرر است و همچنین اسباب حلیت براساس آیات قرآنی، روایات و دیدگاه های فقهای امامیه، از جمله؛ اذن الهی، فقدان اهلیت تکلیف، عذر، ،اذن و یا اجازه مالک یا ولی، عقود اذنی و اسباب ملکیت تبیین شده است.

  نتیجه گیری: 

  اصل اولی در تصرف اموال دیگران بر اساس آموزه های دینی حرمت است و هرگونه تصرف در اموال دیگران باید در چارچوب قوانین و ضوابط دینی باشد و این یک قاعده عقلایی، که مورد تایید و امضاء شارع است و همچنین خاستگاه تشریع حلیت که از احکام شرعی می باشد خدا است و حکمت تشریع حلیت و اسباب حلیت از منظر قرآن بیان شده است.

  کلیدواژگان: حلیت، قاعده حلیت، اسباب حلیت، قرآن، فقه امامیه
 • فرحناز کشوری فرد، حمید توکلی پور، محسن مختاریان* صفحات 48-62
  مقدمه

  یکی از مهمترین واکنش های مرتبط با فساد روغن های خوراکی واکنش های اکسایشی بوده که سبب تغییرات نامطلوب در طعم، بو و بافت می شود. از طرف دیگر داشتن طعم و رایحه نامطلوب، مورد پسند مصرف کنندگان نیستند. از این رو در این مطالعه به منظور بر طرف نمودن این محدودیت ها تولید روغن سویای طعم دار توسط اسانس نعناع فلفلی مورد بررسی قرار گرفت.

  روش ها: 

  به منظور یافتن حداقل غلظت افزودن اسانس نعناع فلفلی جهت بهبود پایداری اکسایشی (از طریق تعیین اندیس های پراکسید و تیوباربیتوریک اسید (TBA)، شاخص پایداری اکسایشی (OSI) و دوره القاء) و نیز خصوصیات چشایی روغن سویا (از طریق ارزیابی طعم و مزه، رایحه و پذیرش کلی) از طرح مرکب مرکزی با 13 آزمایش استفاده گردید. محدوده غلظت و دوره انبارمانی در طرح بهینه سازی به ترتیب (تا حداکثر 8 روز) و (0، 900 و 1800 ppm) انتخاب شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که با افزایش زمان نگهداری روغن در آون (دمای oC60) به طور نسبی مقدار شاخص های پراکسید (01/0>p) و TBA افزایش (05/0>p) و مقدار دوره القاء و OSI کاهش یافت (05/0<p) که همراه با کاهش خصوصیات چشایی روغن بود. همچنین نتایج نشان داد که افزودن اسانس تا مقدار بهینه (1300 ppm) سبب کاهش شاخص های پراکسید (01/0>p) و TBA (05/0<p) و افزایش دوره القاء (05/0<p) گردید. به علاوه افزودن اسانس به روغن در تمامی غلظت ها تاثیر مثبت روی درک خصوصیات چشایی توسط ارزیابان حسی داشت.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به فرآیند بهینه سازی، حداقل غلظت اسانس مورد استفاده جهت طعم دار کردن روغن سویا ppm 1300 تعیین شد. در نقطه بهینه (غلظت اسانس ppm 1300) مقادیر پاسخ های اندیس پراکسید، اندیس TBA، دوره القاء، OSI و طعم و مزه، رایحه و پذیرش کلی به ترتیب meq O2/g 037/0، meq MDA/kg 023/0، h 33/7، 029/1، cm 9، cm 43/8 و cm 43/17 به دست آمد.

  کلیدواژگان: نعناع فلفلی، خصوصیات چشایی، پایداری اکسایشی، دوره القاء، خصوصیات ضداکسیدانی
 • جواد دستمراد*، هادی غیبی صفحات 63-74
  سابقه و هدف

  موضوع حلال و توجه به فرهنگ استفاده از آن، موضوعی است که مورد تاکید دین مبین اسلام می باشد. با تامل در آیات و روایات به خوبی در می یابیم که این موضوع درنگرش اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و اسلام توجه زیادی به آن کرده است، و آثار و پیامدهای فراوانی برای رعایت ویا عدم رعایت آن ذکرکرده است. از منظر علمی هم آثار و فواید غذای حلال و پیامدهای منفی استفاده از غذای حرام در بسیاری از موارد به اثبات رسیده است. بنابراین از لحاظ منطقی می بایست همه انسان ها حتی غیر مسلمانان به رعایت این موضوع اهتمام داشته باشند.

  نتایج

  عواملی در ترویج و اشاعه حلال وجود دارد که بسیاری از دولتمردان کشورهای غیر اسلامی به مقابله با آن می پردازند. طبیعتا باید این عوامل را در خارج از اصل موضوع حلال جستجو کرد. این مقاله به بررسی آثار و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی تهیه غذای حلال پرداخته، که در واقع باعث نگرانی کشورهای غیر اسلامی شده و به مقابله با ترویج فرهنگ حلال می پردازند.

  نتیجه گیری:

   مقابله دولت های غیر اسلامی با این فرهنگ به دلیل استقبال مردم آن کشورها از محصولات حلال علنی نیست و حتی هم اکنون برندهای حلال در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد ولی در عمل با روش های گوناگونی از جمله برجسته سازی برندهای غیر اسلامی و ایجاد موانع مختلف به تضعیف جایگاه برند حلال در کشورهای خود می پردازند.

  کلیدواژگان: غذای حلال، تمدن اسلامی، رونق اقتصادی، قدرت سیاسی و اجتماعی حلال، ناهنجاری های اجتماعی
|
 • Morteza Ammarloo * Pages 1-15
  Introduction

  Halal Sustenance is one of the most significant and influential issues in human life and religious teachings, especially Holy Quran, God refers to it in several verses and in different forms so the word “Sustenance” with its derivatives is used 123 times in Quran. The purpose of this research is to create a culture of halal Sustenance based on Quranic teachings. 

  Methods

   This research, focusing on Quranic verses and using narrations and books of commentaries, seeks to explain the culture of using halal sustenance from the perspective of religious teachings, especially the Holy Quran. This research has been done by the library study method and the necessary information has been collected and analyzed; Therefore, the research method in this article is descriptive-analytical.

  Results

   The importance of halal sustenance and its status has been stated in religious texts, especially the Holy Quran and the Holy Quran needs to be applied in Islamic society for the culturalization of halal sustenance in public and personal life and it has been tried that what is important in the author’s opinion in the field of halal sustenance according to the Holy Quran is that the main provider is Allah and varieties of sustenance named in the Holy Quran are: Hassan, karim, tayyib, known, without measure; and also reasons that can bring sustenance based on the Holy Quran are: devotion, obedience, charity and etc.

  Conclusion

  Halal sustenance has a high status in the Quran, and in several verses, God, in addition to explaining halal sustenance and its attributes, expresses the underlying factors of sustenance. In the Quran, there is a lot of emphasis on culturizing halal sustenance in life and paying attention to nutrition, which results in culturizing the Quranic teachings, including halal sustenance in Islamic society.

  Keywords: sustenance, Halal, Provider, Quran
 • Hamid Tavakolipour, Ghasem Abdollahzadeh, Mohsen Mokhtarian * Pages 16-25
  Introduction

   In recent years, bread waste has increased, which can be attributed to the poor quality of flour in the country and the phenomenon of bread stale. In this study, the effects of separate addition of two hydrocolloids carboxy methyl cellulose (CMC) and hydroxyl propylmethyl cellulose (HPMC) at 0.1, 0.3 and 0.5% levels with two flours made from two native wheat varieties (Sardary and Sorkheh) in Khorasan provience were studied. Chemical (including moisture content, ash, protein, wet gluten and pH) and rheological tests were performed on both flour and after preparing bread, stale test was performed (immediately after baking, 24 hours and 48 hours after baking).

  Methods

  Present study is on Taftoon bread. The obtained data evaluated in basis of split plots experiment in a complete random design and by using the Duncan's multiple range tests, and the average of  replicates were compared at statistical level of 1% (a=0.01).

  Results

   The results indicated that, the CMC and HPMC gums enhanced mixing tolerance and raising dough resistance of their resulting dough’s, but anti-staling and improving properties of HPMC was better than CMC. In addition to, while Sardary flour didn't show appropriate baking quality, the Sorkheh flour exhibited good baking quality (due to high protein and wet-gluten).

  Conclusion

  According to the findings of this study, it is suggested that CMC and HPMC gums at a level of 0.5% for Sardary flour and 0.3% for Sorkheh flour to improve the quality of the resulting breads and delay staleness.

  Keywords: Dough rheology, Flat Bread, Taftoon, Hydrocolloids
 • Atena Ramezani *, Mahsah Amirpour Pages 26-34
  Introduction

   Premenstrual syndrome is one of the most common disorders in women of childbearing age. Since the main cause of this syndrome is unknown. Adherence to an appropriate dietary pattern concerning drug treatment methods is safe, low-cost, and low-complication. This study aimed to evaluate the level of physical activity and dietary patterns based on the food pyramid and MY PLATE on the severity of the premenstrual syndrome.

  Methods

  45 female students living in medical dormitories of Mazandaran were selected in each group (case and control). The initial sampling method was easy and purposeful. In the first stage of the study, anthropometric indices were collected by a questionnaire. The American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) diagnostic criteria were used to assess the frequency and severity of PMS symptoms. They were moderate to moderate in severity and were diagnosed as PMS. 45 people in each case and control group were eligible to participate in the trial. Next, individuals filled out a food pyramid questionnaire and were asked about my plate pattern. On paper and the blank my plate pattern (empty plate representing a person's normal intake filled in by individuals) the shares for each group. In this food pattern, they specify. It was also recalled that 24-hour food was received 2 days before menstruation.

  Results

   In the bread and cereals group, there was a significant relationship between the consumption of lavash bread and pasta and the severity of PMS symptoms. Also, a significant relationship was found between the consumption of fruits and sweets and the severity of PMS symptoms

  Conclusion

  In general, eating whole grains, and fruits, and reducing the intake of simple carbohydrates and sweets can be effective in relieving the symptoms of PMS.

  Keywords: Premenstrual syndrome, physical activity, Food Pyramid, My Plate Pattern
 • Morteza Ammarloo * Pages 35-47
  Introduction

   The issue of respect for the property of others is one of the most fundamental issues that has negative effects on human life in individual and social extents and in religious teachings, especially in the Qur'an, respect for other people's property and prohibition of possession without permission is recommended and is an important rule in fiqh. The purpose of this research, is the expression of the origin and reasoning the legislation of legitimacy as well as the causes of legitimacy is based on verses and hadiths and the views of jurists.

  Methods

   This study tries to explain the causes of hillat from the perspective of Imami jurisprudence by using verses and hadiths and related books. This research has been done by library study method and the necessary information has been collected and analyzed; Therefore, the research method in this article is descriptive-analytical.

  Results

   According to religious teachings, seizing other people's property is not allowed and it is forbidden by Shariah. Any seizure of other people's property must be within the framework of religious laws and regulations. This is a rational rule that is approved by Sharia. According to the study done in Imamiyyah jurisprudence, the origin of Hillat law, which is one of the Sharia rules, is God, and the philosophy of Hillat law from the perspective of the Qur'an is purity, existence of benefit, removal of fault and prevention of harm. Also, the causes of hillat are based on Quranic verses, traditions and views of Imamiyya jurists, including; God's permission, lack of capacity to commit, excuse, permission of the owner or guardian, permission contracts and property assets have been explained.

  Conclusion

  The first principle in seizing other people's property is sanctity based on religious teachings, and any seizure of other people's property must be within the framework of religious laws and regulations. This is a rational rule, which is approved by the Shariah, and also the origin of Hillat legislation, which is one of the Shariah rules is God, and the wisdom of the legislation of Hillat and the means of Hillat is expressed from the perspective of the Qur'an.

  Keywords: Solution, rule of solution, causes of solution, Quran, Imami Jurisprudence
 • Farahnaz Keshvari Fard, Hamid Tavakolipour, Mohsen Mokhtarian * Pages 48-62
  Introduction

   One of the most reactions that related with edible oil spoilage is oxidative reactions that cuase undesirable change in taste, smell and texture. On the other hand, consumers are not preferred the desirable taste and smell. Thus, in this research to improve these limitations, production of flavored soy oil by peppermint essential oil was investigated.

  Methods

   To find the minimal concentration addition of peppermint essential oil to improve oxidation stability (by determining the peroxide and TBA indices, oxidative stability index) and also organoleptical properties of soy oil (taste, smell and overall palatability), central composed design (CCD) with 13 experiments was used. In optimization design, the range of essential oil concentration and storage time were select (up to 8 day) and (0, 900 & 1800 ppm), respectively.

  Results

   The results indicated that by increasing oil storage time in the oven (at 60oC) peroxide (p<0.01) and TBA (p<0.05) indices increased relatively and induction period and OSI decreased (p>0.05) that this action corresponding to reduction of organoleptic attributes of the oil. Also, the results showed that addition of essential oil to optimum value (1300 ppm) caused to decreased peroxide (p<0.01) and TBA (p>0.05) indexes and increased of induction period (p>0.05). Furthermore, the addition of essential oil to soybean oil in all concentrations had a positive effect on the perception of organoleptic attributes by panelist.

  Conclusion

  According to optimization properties, the minimum concentration of essential oil for production of flavored soybean oil was determined equal 1300 ppm. At optimum point (essential oil concentration of 1300 ppm), the values of responses such as peroxide value, TBA index, induction period, OSI, taste, smell and overall palatability were reported 0.034 meq O2/g, 0.023 meq MDA/kg, 7.33 h, 1.029, 9 cm, 8.43 cm and 17.43 cm, respectively.

  Keywords: Peppermint, Organoleptic attribute, Oxidative stabillity, Induction Period, antioxidant properties
 • Javad Dastmorad *, Hadi Gheybi Pages 63-74
  Background and objective

    The matter of halal and paying attention to the culture of its use is an issue that is emphasized by Islam. Reflecting on the verses and hadiths, we understand that this issue is quite important in the view of Islam, and it has paid much attention to it and has mentioned many effects and consequences for its observance or non-observance. From a scientific point of view, the effects and benefits of halal food and the negative consequences of using haram food have been proven in many cases. Therefore, logically, all human beings, even non-Muslims, should pay attention to this issue.

  Results

   There are factors in the promotion and dissemination of halal that many statesmen in non-Islamic countries deal with. Naturally, these factors must be sought outside the realm of halal. This article examines the cultural, social, political, and economic implications of preparing halal food, which raises concerns among non-Muslim countries and counteracts the promotion of halal culture.

  Conclusion

  The confrontation of non-Islamic states with this culture is not public due to the acceptance of halal products by the people of those countries, and even now there are halal brands in most countries of the world, but in practice, there are various methods such as highlighting non-Islamic brands and creating various obstacles to weakening the position of Halal brands in their countries.

  Keywords: Halal food, Islamic Civilization, Economic Prosperity, Political, Social Power of Halal, social anomalies