فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 10 (پیاپی 117، دی 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد مشهدی*، منصور صاحب الزمانی، عبدالحمید دانشجو، سید حسن عادلی، ناهید ونارجی صفحات 660-672
  زمینه و هدف

  سندرم حاد تنفسی کووید-19 در سراسر جهان گسترش یافته و عوارض و علایم ماندگار مختلفی، از جمله اختلالات مختلف جسمانی و روانی در بیماران ترخیص شده و بهبودیافته مشاهده شده است. هدف از مطالعه مروری حاضر، بررسی علایم ماندگار در بهبودیافتگان کووید-19 و اهمیت توانبخشی در مرحله پسا حاد بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه مروری نظام مند، مقالات مرتبط از پایگاه های اطلاعاتی شامل مدلاین، پابمد، گوگل اسکالر، ساینس دایرکت، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران، وب آو ساینس، اسکوپوس، اشپرینگر از سال 2019 تا اوت سال 2021 بررسی شد. همچنین در فرایند جست وجو مقالات از کلیدواژه های کووید-19 (و مشابه آن) بهبودیافتگان، بازماندگان، ترخیص شدگان، علایم ماندگار، پیامدها و پسا حاد استفاده شد.

  یافته ها

   در جست وجوی مقالات در پایگاه های داده 10227 مقاله شناسایی شد. پس از حذف مقالات تکراری، مقالات به زبان های غیرفارسی و انگلیسی، مقالات غیرپژوهشی و غیرمرتبط با موضوع، تعداد 61 مقاله به دست آمد که به بررسی علایم ماندگار بیماران ترخیص شده و بهبودیافته پرداخته بودند. بیشترین علایم شامل تنگی نفس، خستگی و ضعف اکتسابی، مشکلات روان شناختی و کاهش کیفیت زندگی بود.

  نتیجه گیری

   یافته ها نشان داد با توجه به علایم ماندگار و شرایط بالینی ناشی از بیماری کووید-19، توانبخشی حرکتی و ریوی برای بهبودیافتگان ضروری است. این برنامه ها باید در بخش های تخصصی یا از طریق توانبخشی خانگی با هدف بازیابی مهارت های حرکتی و بهبود وضعیت روانی ادامه یابد.

  کلیدواژگان: کووید-19، بهبودیافتگان، توانبخشی، علائم ماندگار، علائم پسا حاد کووید-19
 • علی زارع پور مقدمی، رضا نوروززاده* صفحات 674-683
  زمینه و هدف

  یکی از عوامل اثرگذار بر رفتارهای بهداشتی سالمندان، خودکارآمدی است و شادکامی سبب ایجاد موفقیت و سلامت خواهد شد؛ بنابراین این بررسی با هدف ارتباط شادکامی سالمندان و خودکارآمدی در سالمندان دچار بیماری مزمن صورت پذیرفت.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی-تحلیلی روی 132 سالمند شصت سال و بالاتردر سال 1399 مقیم در سرای سالمندان شهرستان تبریز که به صورت تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. روش نمونه‌گیری به صورت در دسترس و آسان بود. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه اطلاعات جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد، مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی و با استفاده از آزمون‌های آماری توسط نرم‌افزار SPSS نسخه22 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته‌ ها

  بین شادکامی با تاهل در سالمندان (02/0=P)، نمره خودکارآمدی سالمندان با متغیرهای جنسیت (02/0=P)، شغل (03/0=P) و داشتن پول کافی جهت رفع نیازهای خود (008/0=P) رابطه معناداری وجود داشت. با توجه به آنالیز رگرسیون خودکارآمدی سالمندان با تحصیلات و تاهل رابطه آماری دیده شد (04/0=P) و با توجه به ضریب همبستگی مثبت می‌توان بیان کرد که با افزایش شادکامی، خودکارامدی سالمندان نیز افزایش می‌یابد.

  نتیجه‌گیری

   افزایش شادکامی سالمندان  باعث ارتقای عملکرد آن‌ها در مدیریت هر چه بهتر درمان از طریق خودکارآمدی مناسب خواهد شد.

  کلیدواژگان: شادکامی، سلامت، خودکارآمدی
 • تقی حاجیلوئی، امیرحسین ظهیرنیا، حسن نصیریان*، بهروز داوری صفحات 684-695
  زمینه و هدف

  با وجود پیشرفت بهداشتی جوامع، آلودگی به شپش سر همچنان یک معضل مهم بهداشتی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع آلودگی به شپش سر و عوامل همراه آن بین دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان قهاوند انجام و با مطالعات پیشین مقایسه شد.

  روش بررسی

  دانش آموزان مدارس دخترانه مقطع ابتدایی به صورت مقطعی (توصیفی تحلیلی) بررسی شده و افراد آلوده به شپش شناسایی شدند. اطلاعات جمعیت شناختی دانش آموزان گردآوری و ثبت شد. نتایج با آزمون کای دو یا خی دو نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل و سطح معنا داری 05/0<p در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   از میان 499 شرکت کننده در مطالعه، 89 دانش آموز (8/17 درصد) مبتلا به شپش بودند. تفاوت معنا داری بین میزان شیوع آلودگی به شپش سر از نظر سطح تحصیلات پدر و مادر، سابقه ابتلای قبلی، کمک والدین در انجام امور بهداشتی، تعداد افراد خانوار و حالت، نوع و طول موی سر مشاهده شد (05/0<p)، اما از نظر پایه تحصیلی، اشتغال پدر، دفعات هفتگی استحمام و استفاده از شانه شخصی تفاوت معنا دار مشاهده نشد (05/0>p) که با مطالعات پیشین مقایسه شدند.

  نتیجه گیری

   آلودگی به شپش سر در دانش آموزان دختر به طور نسبی بالا است که به عواملی مانند سطح تحصیلات پدر و مادر، سابقه ابتلای قبلی، کمک والدین در انجام امور بهداشتی، تعداد افراد خانوار و حالت، نوع و طول موی سر دانش آموزان بستگی دارد و درمان آلودگی با رعایت دستورالعمل ها و آموزش والدین و مسیولین بهداشتی مدارس توصیه می شود.

  کلیدواژگان: شپش، شیوع، آلودگی های انگلی، شپش سر
 • مرضیه حسینی، عبادالله احمدی*، نادر شهامت، مژگان امیریان زاده صفحات 696-707
  زمینه و هدف

  اهمیت دادن به امر تحقیقات و افزایش فعالیت‌های پژوهشی در هر کشور بسترهای مناسبی برای توسعه و پیشرفت آن کشور فراهم می‌کند. این تحقیق با هدف طراحی و اعتباریابی مدل بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج انجام شد.

  روش بررسی

  این تحقیق، یک مطالعه آمیخته از نوع اکتشافی متوالی است. جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند انجام شد. شرکت‌کنندگان کلیدی پژوهش، اعضای هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بودند که از بین آن‌ها تعداد 21 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و با آن‌ها مصاحبه انجام شد. روش تحلیل مضمون به شیوه آتراید استرلینگ برای تجزیه و تحلیل استفاده شد‌. جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی مشتمل بر همه اعضای هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به تعداد 280 نفر بوده است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده بر اساس جد‌ول کرجسی و مورگان بود که تعداد 190 نفر انتخاب و در‌نهایت تعداد 178 پرسش‌نامه قابل تجزیه و تحلیل به دست آمد.

  یافته‌ها

  در این مطالعه، 21 نفر از اعضای هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بر اساس قاعده اشباع نظری در تحقیق مشارکت داشتند که از این تعداد نه نفر زن و یازده نفر مرد بودند. از نظر رتبه علمی، چهار نفر دارای مرتبه استاد تمام، هفت نفر دانشیار و ده نفر استادیار بودند. پس از تجزیه و تحلیل داده‌های مصاحبه و کدگذاری نخست، هشتاد مضمون پایه به دست آمد که پس از آن به چهارده مضمون سازمان‌دهنده تقلیل پیدا کرد. در‌نهایت مضامین فراگیر سیاست‌گذاری، فردی و موقعیتی به عنوان عوامل مرتبط با بهبود عملکرد پژوهشی هییت علمی شناسایی شد و در بخش کمی تحلیل عاملی تاییدی مدل به‌دست‌آمده را تایید کرد.

  نتیجه‌گیری

  رسیدن به یک عملکرد جامع در زمینه پژوهش منوط به توجه به برنامه‌ریزی‌های مناسب و درست در این عرصه است. توجه به سیاست‌گذاری، در این رابطه تمرکز بر عوامل فردی مانند مهارت‌ها، صلاحیت‌های پژوهشی، خود‌تنظیمی استادان و عوامل موقعیتی مانند تفکر تیمی، دانش‌محوری و جامع‌محوری می‌تواند موجبات بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هییت علمی را فراهم ‌آورد.

  کلیدواژگان: عملکرد پزشکی، اعضای هیئت علمی، پژوهش، پژوهش کیفی
 • محمد ساسانی پور* صفحات 708-716
  زمینه و هدف

  این مطالعه در تلاش است تا به منظور ارزیابی بار بیماری در سطح استان های کشور، تفاوت های استانی علل اصلی سال های عمر از دست رفته زودرس در سنین سالمندی در سال 1395 را بررسی کند.

  روش بررسی

  این مطالعه به صورت توصیفی-مقطعی است که در سال 1395 در سطح استانی و کشوری انجام شده است. این داده ها از سامانه ثبت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ شده و با استفاده از روش استاندارد سازمان بهداشت جهانی، تعداد سال های از دست رفته عمر بر اساس سه علت مرگ برای سالمندان محاسبه شده است.

  یافته ها

  سهم فوت سالمندان از کل فوت ها از 43 درصد در استان سیستان و بلوچستان تا 77 درصد در استان گیلان در نوسان بود. استان گلستان بالاترین میزان سال های از دست رفته عمر به علت مرگ زودرس ناشی از بیماری های قلبی-عروقی (345 در هزار) و سرطان ها (227 در هزار) در سنین سالمندی را داشتند و استان کرمان با میزان 81 در هزار بالاترین میزان سال های از دست رفته عمر ناشی از بیماری های دستگاه تنفسی در این سنین داشتند.

  نتیجه گیری

  افزایش نسبت جمعیت سالخورده در آینده و به تبع آن روند رو به رشد مرگ و میرها در این سنین و به منظور مدیریت بهتر آن توجه به تفاوت های استانی و پتانسیل های بهبود وضعیت سلامت سالمندان، به ویژه در زمینه علل فوت ضروری است.

  کلیدواژگان: مرگ و میر، بیماری های قلبی-عروقی، سرطان ها
 • منیر حسینیان، حورا جلالی تهرانی، قربانگل اصحابی، سولماز خلیفه، افشین خردمند* صفحات 718-725
  زمینه و هدف

  مواجهه قبل از تولد با مورفین، اثرات طولانی‌مدتی بر شکل‌پذیری سیناپسی دارد. فاکتور نوروتروفیک مشتق‌شده از مغز نقش مهمی در بقا و رشد نورون ایفا کرده و به عنوان یک تعدیل‌کننده و انتقال‌دهنده عصبی در پلاستی‌سیته عصبی که برای شناخت، یادگیری و حافظه ضروری است، شرکت می‌کند. کیناز تنظیم‌شده با سیگنال خارج سلولی یکی از پروتیین‌های مهم پایین‌دست مسیر سیگنالینگ فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز-تروپومایسین کیناز رسپتور بی است. اثر دقیق اپیوییدها بر بیان کیناز تنظیم‌شده با سیگنال خارج سلولی در سلول‌های عصبی هنوز مشخص نیست. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر در معرض مورفین قرار‌ گرفتن قبل از تولد بر سطوح پروتیین فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز و کیناز تنظیم‌شده با سیگنال خارج سلولی در مغز جنین موش صحرایی بود.

  روش بررسی

  موش‌های صحرایی باردار دزهای افزایشی مورفین (1/0 تا 4/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم) را در آب آشامیدنی خود دریافت کردند. مغز جنین‌های مادران معتاد به مورفین و گروه کنترل در روز نوزده بارداری جدا شد و سپس سطوح فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز و کیناز تنظیم شده با سیگنال خارج سلولی فسفریله با استفاده از روش وسترن بلات اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون تی تست انجام شد.

  یافته‌ها

  داده‌های ما نشان داد که سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز و کیناز تنظیم شده با سیگنال خارج سلولی فسفریله در مغز جنین مادران معتاد به مورفین نسبت به گروه کنترل به‌طور معناداری کاهش یافته است.

  نتیجه‌گیری

   مواجهه مزمن با مورفین قبل از تولد می‌تواند شکل‌پذیری ساختاری مغز موش‌های صحرایی در حال رشد را تحت تاثیر قرار داده و آن را کاهش دهد. این احتمال وجود دارد که مورفین این اثر را با کاهش سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز اعمال کند که این خود در‌نهایت فسفوریلاسیون کیناز تنظیم شده با سیگنال خارج سلولی را کاهش می‌دهد.

  کلیدواژگان: شکل پذیری سیناپسی، مورفینغ موش صحرایی، فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز
 • عمران داوری نژاد، طاهره محمدی مجد، معصومه عباسی*، سودابه اسکندری صفحات 726-734
  زمینه و هدف

  اختلال اسکیزوفرنیا یکی از شدیدترین اختلالات روانی با ماهیتی عودکننده است. وقوع عودهای مکرر، تاثیرات مخربی بر افکار، رفتار و روابط بیمار گذاشته و سبب مختل شدن عملکرد فردی و اجتماعی وی می شود. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل خطرساز در افزایش وقوع تعداد عودها  انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه Retrospective Cohort از اطلاعات بیماران اسکیزوفرنیا در مرکز آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه در دوره ابتدای سال 2014 تا انتهای سال 2019 بستری شده بودند، استفاده شد. روش انتخاب نمونه به صورت در دسترس  بود. برای تعیین فاکتورهای موثر بر عود از رگرسیون پواسن با استفاده از نرم افزار STATA نسخه 14. 1 استفاده شد.

  یافته ها

   بر اساس داده های 401 بیمار ثبت شده، 255 (6/63 درصد) از آن ها مرد و 146(4/36 درصد) زن بودند. مجموع تعداد دفعات عودها 1105 بار بود که برای مردان 683 و برای زنان 422 عود ثبت شد. 65 (2/16 درصد) از بیماران نیز 5 تا 11 بار عود را تجربه کردند. از بین متغیرهای مورد بررسی، فاکتورهای اثر بیکاری (85/0P=، 043/0= RR)، سن کم شروع بیماری (99/0= RR، 03/0= P)، نحوه شروع تدریجی بیماری (027/0= RR، 78/0=P0) و عدم تبعیت دارویی (67/1= RR، 001/0P<) بر افزایش وقوع عود معنادار شدند.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج این مطالعه، سن پایین شروع اختلال اسکیزوفرنیا ، نحوه شروع تدریجی این اختلال، بیکاری و عدم تبعیت دارویی، اثر معناداری برای افزایش خطر عود در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا داشتند. با توجه به ماهیت مزمن و عود کننده اسکیزوفرنیا، انجام اقدامات پیشگیرانه و درمانی به منظور کاهش احتمال تعداد دفعات عود آن بر اساس فاکتورهای یاد شده ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: اسکیزوفرنیا، اختلال، عود، توزیع پواسن
|
 • Mohammad Mashhadi*, Mansour Sahebozamani, Abdolhamid Daneshjoo, Seyyed Hasan Adeli, Nahid Venarji Pages 660-672
  Background and Objectives

  Coronavirus disease 2019 (Covid-19) Acute Respiratory Syndrome has spread around the world. Various persistent complications and symptoms, including various physical and mental disorders, have been observed in recovered and discharged patients. The purpose of this review article was to study the persistent symptoms in patients recovering from Covid-19 and the importance of rehabilitation in the post-acute phase.

  Methods

  In this review study, related articles from databases including Google Scholar, PubMed, Medline, ScienceDirect, SID, Inlm, Web of Science, Scopus, Springer from 2019 to August 2021, were reviewed. The following keywords were also used in the article search process: Covid-19 (and similar) recovered, survivors, discharged, Persistent symptoms, consequences and post-acute.

  Results

  A search of articles in databases identified 10,227 articles. After removing duplicate articles, articles in non-Persian and English languages, non-research articles and non- related articles, 61 articles were obtained that examined the persistent symptoms of recovered and discharged patients. The most persistent symptoms included dyspnea, fatigue and acquired weakness, psychological problems, and decreased quality of life.

  Conclusion

  The results showed that due to the persistent symptoms and clinical condition of Covid-19 disease, motor and pulmonary rehabilitation is necessary for the recovering. These programs should be continued in specialized departments or through home rehabilitation with the aim of regaining motor skills and improving mental health.

  Keywords: Covid-19, Recovered, Rehabilitation, Persistent Symptoms, Post-acute
 • Ali Zarepour Moghadami, Reza Norouzadeh* Pages 674-683
  Background and Objectives

  One of the factors affecting healthy behaviors in the elderly is self-efficacy and happiness will lead to success and health; therefore, the aim of this study was to determine the relationship between elderly happiness and self-efficacy in the elderly with chronic diseases.

  Methods

  A descriptive-analytical study was conducted among 132 elderly people aged 60 years and older living in a nursing home in Tabriz, IRAN (2010) that the sampling method was accessible and easy. Data were collected using Demographic Information Questionnaire and Oxford Happiness Questionnaire, General Self-Efficacy Beliefs Scale and analyzed by SPSS v. 18 software

  Results

  There was a significant relationship between happiness and marriage in the elderly (P=0.02) and between the self-efficacy score of the elderly with gender (P=0.02) and job (P=0.03) in order to have enough money to meet their needs (P=‌0.008). According to regression analysis, there was a statistical relationship between self-efficacy of the elderly with education and marriage (P=0.04). According to the positive correlation coefficient, with increasing Happiness, self-efficacy of the elderly also increases.

  Conclusion

  Increasing the happiness of the elderly will improve their performance in better management of treatment through appropriate self-efficacy.

  Keywords: Happiness, Health, Self-efficacy
 • Taghi Hajiloie, AmirHossein Zahirnia, Hassan Nasirian*, Behroz Davari Pages 684-695
  Background and Objectives

  Despite the progress of communities’ health, head lice (Pediculus capitis) infestation remains a major health problem. The aim of the study was to investigate the prevalence of head lice infestation and its associated factors among female primary school students in Ghahavand County and compare with the previous studies.

  Methods

  The students were cross-sectionally examined and pediculosis infected students were identified. The student demographic information was collected and recorded. The results were analyzed by Chi-square test of SPSS software. Significance level was considered P<0.05.

  Results

  Among 499 students participating in the study, 89 students (17.8%) had pediculosis. There was a significant difference between student pediculosis prevalence in terms of parents’ educational level, previous infestation history, parental assistance in health affairs, number of household members, and condition, type and length of students’ hair (P<0.05) But there was not a significant difference between student pediculosis prevalence in terms of student educational level, father’s employment, weekly bathing, and the use of personal brush (P>0.05). The results compared with the previous studies.

  Conclusion

  Head lice infestation is relatively high in students that depends on factors such as parent educational levels, previous infestation history, parental assistance in health care, number of household members, and the condition, type and length of the students’ hair. It is recommended to treat the pediculosis infected students along with attention to the instructions and training of parents and school health instructors.

  Keywords: Pediculus, Prevalence, Lice Infestations, Pediculus capitis
 • Marziyeh Hoseini, Ebadollah Ahmadi *, Nader Shahamat, Mojgan Amirianzadeh Pages 696-707
  Background and Objectives

  Giving importance to research and increasing research activities in each country provides appropriate contexts for the development and progress of that country. This study was conducted to identify components related to the performance of faculty members of Yasuj University of Medical Sciences.

  Methods

  This research is a qualitative study of descriptive-exploratory type. In this study, purposeful sampling was used. Data collection was performed through semi-structured in-depth interviews, face to face and telephone calls. The key participants in the study were faculty members of Yasuj University of Medical Sciences, of whom 21 were selected by purposeful sampling and interviewed. Each interview lasted an average of 40 to 60 minutes. Atrid-Sterling method was also used for analysis.

  Results

  In this study, 21 faculty members of Yasuj University of Medical Sciences participated in the study, which 9 were female and 11 were male. In terms of academic rank, 4 people had full professor, 7 people had associate professor and 10 people had assistant professor. Finally, after analyzing the interview data and first coding, 80 basic themes were obtained, which were then reduced to fourteen organizing themes. Finally, global themes policy, individual and situational were identified as factors related to faculty research performance.

  Conclusion

  to achieve a comprehensive performance in the field of research depends on proper and correct planning in this area. Situations such as team thinking, knowledge-based, and community-oriented can improve faculty members’ research performance.

  Keywords: Medicine, Faculty, Research, Qualitative Research
 • Mohammad Sasanipour* Pages 708-716
  Background and Objectives

  In order to evaluate the burden of disease in the provinces of Iran, this study seeks to investigate the provincial differences of the main causes of years of life lost in old age in 2016.

  Methods

  This is a descriptive cross-sectional study that was conducted in 2016 at the provincial and national levels. These data were obtained from the registration system of the Ministry of Health and Medical Education, and using the standard method of the World Health Organization, the number of years of life lost was calculated based on three causes of death for the elderly.

  Results

  The share of elderly deaths in total deaths ranged from 43% in Sistan and Baluchestan province to 77% in Gilan province. Golestan province had the highest YLL rate due to cardiovascular diseases (345 per thousand) and cancers (227 per thousand) in old age and Kerman province with 81 per thousand had the highest YLL rate due to respiratory diseases at this age they had.

  Conclusion

  Increasing the proportion of elderly population in the future and, consequently, the increasing trend of deaths at this age and in order to better manage it, it is necessary to pay attention to provincial differences and potentials to improve the health of the elderly, especially in the field of causes of death.

  Keywords: Mortality, Cardiovascular Diseases, Neoplasms
 • Monir Hosseinian, Hora Jalali Tehrani, Ghorbangol Ashabi, Solmaz Khalifeh, Afshin Kheradmand* Pages 718-725
  Background and Objectives

  Prenatal exposure to morphine has long-lasting effects on synaptic plasticity. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) plays an important role in neuronal survival and growth, serves as a neurotransmitter modulator, and participates in neuronal plasticity, which is essential for cognition, learning and memory. Extracellular signal-regulated kinase (ERK) is one of the important downstream proteins of BDNF- tropomycin receptor kinase B (TrkB) signaling. Exact effect of opioids on ERK expression in the neuronal cells is still unclear. The aim of this study was to evaluate the effect of prenatal morphine exposure on BDNF and ERK protein levels in the rat fetal brain.

  Methods

  Pregnant rats (n=8) received increasing daily doses of morphine (0.1-0.4 mg/kg) in their drinking water. The brains of fetuses from both morphine-addicted and controls mothers were isolated at day 19 of gestation, and the levels of BDNF and p-ERK were measured using Western-blotting assay. The data presented as Mean±‌SEM and statistical analysis was performed by Unpaired T-test to compare between two groups.

  Results

  Our data revealed that the level of BDNF and p-ERK significantly decreased in the fetus’s brain of morphine addicted mothers comparing to control group.

  Conclusion

  Chronic exposure to morphine prenatally, could affect and diminish structural plasticity in the developing rat brain. It is probable that morphine exert this effect by reduction of BDNF level that consequently attenuate ERK phosphorylation.

  Keywords: Synaptic plasticity, Morphine, Rat, brain-derived Neurotrophic factor
 • Omran Davarinejad, Tahereh Mohammadi Majd, Masoumeh Abbasi*, Soudabeh Eskandari Pages 726-734
  Background and Objectives

  Schizophrenia is one of the most severe psychiatric disorders that has a recurrent nature. Frequent relapses have destructive impacts on patient’s thoughts, behaviors and relationships. These can lead to disruption of personal and social performance of patient. The aim of this study was to identify risk factors for increasing the number of relapses.

  Methods

  In this retrospective cohort study, data from medical records of individuals with SSD who were admitted at least once to Farabi Hospital between 2015 and 2019 years extracted. To determine factors related to recurrence of Schizophrenia, Univariate and multivariate analysis and multivariate Poisson Regression were performed respectively. Analysis was done using STATA 14.1.

  Results

  Based on extracted data from 401 medical records, 255 (63.6%) were males and 146 (36.4%) were females. A total of 1105 relapse were observed in males with 683 cases, and females with 422 cases. 65 patient experienced relapse from 5 to 11 times. Among considered variables, Employment status (RR=0.85, P-value=0.043), age (RR=0.99, P-value=0.03), Mode of Onset (RR=0.78, P-value=0.027) and Medication Adherence (RR=1.67, P<0.001) were significant on increasing readmission.

  Conclusion

  According to the results of this study, the young age of onset of schizophrenia, the gradual onset of the disorder, unemployment and drug non-compliance had a significant effect on increasing the risk of recurrence in patients with schizophrenia. considering above risk factors, it seems necessary to perform preventive and therapeutic measures to reduce the risk of relapses. Patients with non-adherence can be under education and counseling.

  Keywords: Schizophrenia, Disorder, Recurrence, Poisson Distributio