فهرست مطالب

نشریه حقوق بشر و شهروندی
سال چهارم شماره 2 (پیاپی 8، پاییز و زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/11/15
 • تعداد عناوین: 5
|
 • محمد هاشمی سیاوشانی*، سید محمدحسین پیغمبری صفحات 97-130
  در هر نظام انتخاباتی، چگونگی بهره برداری از بسترهای حقوقی و قانونی جهت موفقیت در انتخابات، یکی از عناصر ضروری و بلکه اصلی ترین مولفه در تحقق نتیجه مطلوب در انتخابات است؛ با عنایت به اینکه در بسیاری از نظام ها، فرایندهای انتخاباتی حول احزاب شکل می گیرد و مدیریت می شود، نقش احزاب در این جریان ها غیرقابل انکار است. بنابراین، اهتمام به قواعد حقوقی فعالیت های انتخاباتی با عنایت به محوریت احزاب، مسیله اساسی در بسیاری از نظام های انتخاباتی است که جمهوری اسلامی نیز از این مبحث مستثنی نیست و اهتمام این پژوهش نیز، بر مسیله مزبور قرار گرفته است و با تحلیل رقابت های سیاسی، جایگاه رقابت های سیاسی در اندیشه دینی، تبیین جایگاه شوراها، ارایه مباحثی حول نسبت آزادی و رقابت های سیاسی و همچنین جایگاه ها، رویکردها و فعالیت های احزاب در نظام های انتخاباتی، شرح مسایلی می باشد که در این پژوهش مورد تاکید قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: انتخابات، احزاب، قواعد سیاسی، رقابت سیاسی
 • امیرحسین اقبالی*، نیلوفر مقدمی خمامی صفحات 131-152

  با وجود اختلاف های فراوان و اقتضایات خاص هر نظام حقوقی، همه نظام های حقوقی با مسیله شفافیت هنجارهای حقوقی و دسترسی آسان شهروندان به آنها مواجه هستند. اینکه چگونه می توانیم دسترسی به قوانین معتبر را برای شهروندان به آسانی ایجاد کنیم، خود در کشورهای مختلف در صورت های مختلف بروز و ظهور یافته است. ایجاد امنیت حقوقی شهروندان نیز در سایه داشتن نظام قانون گذاری جامع و کارآمد، شناخت دقیق تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نگاه تاریخی به آن با رویکرد مطالعه تطبیقی امکان پذیر است و در نوشتار پیش رو سعی بر این است که گذاری به مفهوم شناسی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و ریشه یابی آن با رویکرد مطالعه تطبیقی و ارتباط آن با امنیت حقوقی شهروندان بپردازیم و غایت این است به روش کتابخانه ای، علل نافرجام نظام بایسته تنقیح قوانین و مقررات در کشور را، در ریشه های تاریخی و مفهوم شناسی آن و نه در آسیب شناسی های مرسوم و رایج آنکه در دیگر مقاله ها و نوشته ها بدان پرداخته شده است، بیابیم. هر چند موارد اخیر را هم مورد اشاره و بررسی قرار خواهیم داد.

  کلیدواژگان: امنیت حقوقی، تدوین و تنقیح، کدیفیکاسیون، نظام قانون گذاری
 • محمد خورشیدی اطهر* صفحات 153-168

  بر اساس بند دوم اصل 151 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادستان در نظام حقوقی ایران رسالت قوه قضاییه را مبنی بر «احیای حقوق عامه» بر عهده دارد. این وظیفه دادستان شامل اقداماتی می شود که ضمن جلوگیری از تشدید آثار زیان بار ناشی از تضییع حقوق عامه، زمینه اعاده آن را فراهم می کند. در پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه ای، اسناد و منابع حقوقی ضمن بررسی کارآمدی نهاد دادستانی در ایفای این وظیفه مهم دستگاه قضایی در پی پاسخ به این پرسش است که اقدامات حقوق عامه ای دادستان از چه ماهیتی برخوردار بوده و ساز و کار دادخواهی از آن چگونه است. به نظر می رسد که این قبیل اقدام های دادستان از ماهیت دستورگونه بر خور دار بوده که فقط از جانب مقام قضایی صادر کننده آن قابل عدول است. همچنین، نظارت سلسله مراتبی دادستان کل کشور و دادستان های شهرستان های مرکز استان فقط جنبه نظارت اداری دارد و می تواند به عنوان تضمین کننده رعایت اصول عدالت عمومی در این زمینه محسوب شود. هر چند که شایسته است نظام هماهنگ و جامع تری به منظور صیانت از حقوق عامه تدوین شود که در آن، شیوه اعتراض به اقدامات حقوق عامه ای دادستان نیز پیش بینی شده باشد.

  کلیدواژگان: حقوق عامه، دادستان، اعتراض، نظارت قضایی، دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه
 • محمدصادق داریوند* صفحات 169-194

  رکن مهم و اساس هر حکومتی، حضور و مشارکت مردم در عرصه اداره کشور است و این حضور منوط به رعایت حقوق و آزادی های مردم در عرصه های فردی و اجتماعی است و مکتب اسلام نه تنها از این امر مهم غفلت نکرده بلکه در دل ارزش های والای خود، تاکید فراوانی بر رعایت حقوق و آزادی های شهروندی امت مسلمان از سوی زمامداران اسلامی دارد و بر حاکمان اسلامی واجب می داند که این نوع حقوق و آزادی ها را به رسمیت شناخته و تمام کوشش خود را معطوف به عملیاتی کردن آنها بنمایند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (رحمت الله علیه)، افقی نو و ویژه بر روی مردم گشود تا حقوق و آزادی های شهروندی خود را مطالبه کنند زیرا حضور مردم از ارکان بنیادی پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود و این امر مهم توسط منتخبان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی پیگیری شد تا جایی که فصل سوم این قانون به نام حقوق ملت نام گذاری شد. در این میان شهید بهشتی به عنوان نایب رییس این مجلس نقشی برجسته در تصویب اصول مربوط به حاکمیت ملی، نقش مردم در اداره حکومت و به رسمیت شناختن و رعایت حقوق و آزادی های شهروندی آنها داشته است. پرسش اصلی مقاله این است که آراء و اندیشه های شهید بهشتی به عنوان یکی از مهمترین رهبران فکری انقلاب اسلامی در زمینه حقوق و آزادی های شهروندی مردم ایران با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پژوهش و تحقیق حاضر سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود.

  کلیدواژگان: آزادی های عمومی، انقلاب اسلامی ایران، حقوق شهروندی، شهید بهشتی، قانون اساسی
 • کیان بیگلربیگی* صفحات 195-234

  حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، همواره از مسایلی است که حاکمان به دلیل وسعت اختیارات و قدرتشان به دنبال محدود کردن حیطه آزادی ها و درنتیجه تضییع حقوق مردم هستند. شاکله حقوق عامه در یک نظام حقوقی، در قالب حقوق اساسی چهارچوب بندی می شود و به عنوان مبنای حقوق عمومی مطمع نظر قرار می گیرد. در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با اعتقاد به اینکه همه امکانات و برنامه ریزی ها باید برای تامین حقوق ملت به کارگرفته شود، به شناسایی و تضمین و صیانت از حقوق و آزادی های ملت برآمده و در فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» به آن پرداخته است و از طرف دیگر صرف اعلام حقوق و آزادی ها در قوانین اساسی و عادی به تنهایی نمی تواند برای تحقق آن کافی باشد، برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی های مشروع، نیاز به سازوکارها و ابزارهایی است که آنها را تضمین کند. از همین رو بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع را به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه برشمرده است. این قوه برای انجام هر چه بهتر کارویژه مذکور، از سازوکارهای گوناگونی چون دادگاه های دادگستری، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و... برخوردار است. اما با وجود تصریح قانون اساسی به وظیفه قوه قضاییه در احیای حقوق عامه، این وظیفه به درستی صورت نگرفته است. بنابراین پرسش اصلی مقاله حاضر، بررسی سازوکارهای مذکور در راستای تضمین حقوق عامه و موانع تحقق احیای آن می باشد و سپس راهکارهایی برای رفع موانع موجود ارایه شده است.

  کلیدواژگان: حقوق عامه، قوه قضائیه، اصل 156 قانون اساسی، حقوق ملت، موانع احیای حقوق عامه
|
 • Mohammad Hashemi Siyavashani *, Seyed Mohammad Hosein Peighambari Pages 97-130
  Legal rules of lawful and responsible activity of parties in elections; With emphasis on general election policies; In any electoral system, how to use the legal framework to succeed in elections is one of the essential elements and the main component in achieving the desired result in elections; Given that in many systems, electoral processes are formed and managed around parties, the role of parties in these processes is undeniable. Therefore, paying attention to the legal rules of electoral activities, taking into account the centrality of the parties, is a fundamental issue in many electoral systems, of which the Islamic Republic is no exception. The position of political competition in religious thought, explaining the position of councils, presenting discussions on the relationship between freedom and political competition, as well as the positions, approaches and activities of parties in electoral systems, are the description of the issues emphasized in this study.
  Keywords: elections, parties, political rules, Political Competition
 • Amir Hossein Eghbali *, Niloufar Moghaddami Khomami Pages 131-152

  Different legal systems, according to their special circumstances, have sought to solve a problem, and that is transparency in legal norms and legal norms and creating easy access to them, and the goal was how we can distinguish valid laws from invalid ones. How can we easily provide access to valid laws for citizens and this case has emerged in different countries in different forms. Creating legal security of citizens in the shadow of a comprehensive and correct legislative system and accurate knowledge of the development and revision of laws and regulations And a historical view of it is possible with the approach of comparative study and in the present article we try to deal with the concept of formulation and revision of laws and regulations and find its roots with the approach of comparative study and its relationship with citizens' legal security. This is a library method, the causes of the failure of the system should be the revision of laws and regulations in the country, in its historical roots and semantics and not in its common pathologies that have been addressed in other articles and writings. Has been found. However, we will also mention the recent cases.

  Keywords: legal security, drafting, revision, codification, legislative system
 • Mohammad Khorshidi Athar * Pages 153-168

  The prosecutor in the Iranian legal system is responsible for the mission of the judiciary to "revive public rights" in accordance with the second paragraph of Article (151) of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. This duty of the prosecutor includes actions that preventing the aggravation of the harmful effects caused by the violation of public rights and provide the ground for its restoration. In the present study, with an analytical approach and through the study of legal documents and resources, while examining the efficiency of the prosecutor actions in performing this important task seeks to answer the question of what is the nature of the prosecutor's public rights actions and function of protesting to it. it seems that such actions of the prosecutor have an orderly nature that can be reversed only by the issuing judicial authority. Also, the hierarchical supervision of the Attorney General and the prosecutors of the cities of the center of the province on the manner of conducting the public rights of the relevant prosecutor has only the aspect of administrative supervision and is considered as a guarantee of compliance with the principles of public justice in this regard. However, it is appropriate to develop a more coordinated and comprehensive system for the protection of public rights, in which the manner of protesting to the actions of the public rights of the prosecutor is also provided.

  Keywords: public law, prosecutor, Protest, Judicial Oversight, Instruction on Oversight, Pursuit of Public Rights
 • Mohammad Sadiq Darivand * Pages 169-194

  the main pillar of any government is the presence and participation of people in the arena of the country and this presence is subject to the observance of the rights and freedoms of the people in the individual and social arenas and The school of Islam does not only neglect this important matter, but rather in the heart of its high values, there is a great emphasis on the observance of citizenship rights and freedoms of muslim nation by Islamic authorities and it is obligatory for Islamic rulers to recognize this type of rights and obligations and to make their efforts to operationalize them. the victory of the Islamic revolution of iran led by imam khomeini opened a new and special horizontal position on the people to demand their citizenship rights and freedoms because the presence of the people was one of the fundamental pillars of the victory of the islamic revolution of iran and this important issue was pursued by Elected representatives of the people in the Assembly of Experts for Constitution until the third chapter of this law was named as the nation's rights. meanwhile, martyr beheshti as deputy chairman of this Assembly has a prominent role in approving the principles of national sovereignty, The role of the people in running the government and recognition and observance of their citizenship rights and freedoms. the main question of this article is that what are the views and thoughts of martyr beheshti as one of the most important intellectual leaders of Islamic revolution in the field of citizenship rights and freedoms of iranian people by relying on the principles of constitution of Islamic republic of iran.

  Keywords: Public Freedoms, the Islamic Revolution of Iran, Citizenship rights, martyr beheshti, The Constitution
 • Kian Biglarbeigi * Pages 195-234

  Individual and social rights and freedoms have always been one of the issues that the rulers, due to the extent of their powers and rights, seek to limit the scope of freedoms and thus violate the rights of the people. The structure of the public law in a legal system is formed in the form of the constitution and is considered as the basis of public law. In this regard, the Constitution of the Islamic Republic of Iran, believing that all facilities and planning should be used to ensure the rights of the nation, has recognized, guaranteed and protected the rights and freedoms of the nation and in the third chapter entitled " The rights of the nation " has dealt with it. On the other hand, the mere declaration of rights and freedoms in the constitution and ordinary law alone cannot be sufficient to achieve it. Mechanisms and tools to ensure the implementation of citizens' rights and the protection of legitimate freedoms are needed. Therefore, paragraph 2. Article 156 of the Constitution enumerates the restoration of the public rights and the promotion of justice and legitimate freedoms as one of the duties of the judiciary. It has various mechanisms, including the Courts of Justice, the Court of Administrative Justice, the General Inspection Organization, etc. to perform the above-mentioned function as well as possible. But despite the constitution stating that the judiciary's duty to restore the public rights has not been properly restored. Therefore, the main question of the present article is to review the mentioned mechanisms in order to guarantee the public rights and the obstacles to the realization of the revival of the public rights, and then solutions to remove the existing obstacles are presented.

  Keywords: The Public Law, The Judiciary, Article 156 of the Constitution, The rights of the nation, Obstacles to the Restoration of the Public Rights