فهرست مطالب

طب مکمل - سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 42، بهار 1401)
 • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 42، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سمیه عظیمی، بهمن برائی، راضیه کیخائی، روشنک وکیلیان، سویل حکیمی* صفحات 2-13

  هدف تولید شیر ناکافی یکی از مشکلات مهم و شایع مادران پس از زایمان است که برای افزایش آن، به دلیل اثرات جانبی داروهای شیمیایی افزایش دهنده شیر، به گیاهان دارویی روی آورده اند. طی سال های اخیر، با روشن شدن لزوم عملکرد بالینی مبتنی بر شواهد، به اطلاعات با کیفیت و مناسب نیاز است، بنابراین مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی مطالعات کارآزمایی بالینی در رابطه با گیاه خارمریم در جهت افزایش تولید شیر مادران انجام شد.  روش ها در این مطالعه مرور سیستماتیک اطلاعات مربوط به تاثیر گیاه خارمریم بر افزایش تولید شیر از پایگاه های فارسی مگ ایران، ایران مدکس، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، مدلیب با کلید واژه های خارمریم، سیلی مارین، گیاهان شیرافزا و کارآزمایی بالینی و پایگاه های انگلیسی ام بیس، پابمد، اسکوپوس، آوید و پروکویست با کلید واژه های Milk thistle ،Silybum marianum، Similarly ، Silymarin Silybin ، breast milk production ،herbal galactogogues ،increase breast milk ، Clinical trial به صورت منفرد و ترکیبی استفاده شد. این جست وجو در فاصله سال های 2005 تا 2020 صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی انجام شد. یافته ها از 624 مقاله به دست آمده، 4 مقاله دارای معیارهای ورود بودند.کل حجم نمونه مورد نظر 294 نفر بود. تمام مطالعات نشان دادند گیاه خارمریم بر افزایش شیر تاثیر مطلوبی دارد. در این مطالعات عارضه جانبی جدی ناشی از مصرف این گیاه گزارش نشده است. نتیجه گیری به طور کلی گیاه خارمریم باعث افزایش تولید شیر در مادران تازه زایمان کرده می شود. اما تعداد مطالعات در این زمینه به خصوص در کشور ایران که سابقه زیادی در طب سنتی و گیاه درمانی دارد،کم است و نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه است.

  کلیدواژگان: خارمریم، شیر مادر، مرور سیستماتیک
 • احسان حسینی نژاد، وحید ولی پور ده نو*، احسان قهرمانلو، علی گرزی صفحات 14-26

  هدف اخیرا، علاقه زیادی به درمان های ترکیبی در معالجه اکثر بیماری ها وجود دارد. شواهد درحال ظهور نشان می دهد در عوارض دیابت، آنزیم آرژیناز نقش کلیدی دارد و تعدیل این آنزیم می تواند درمان مناسبی برای کاهش عوارض بیماری باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی به همراه عصاره هیدروالکلی دارچین بر سطوح آنزیم آرژیناز و P38 MAPK عضله نعلی در موش های مبتلا به دیابت نوع 2 بود. روش ها در این پژوهش، 35 سر موش نر ویستار 8 هفته ای (200 تا 250 گرم) به طور تصادفی به 5 گروه مساوی کنترل، دیابت، دیابت و مکمل، دیابت و تمرین هوازی و دیابت، تمرین هوازی و مکمل تقسیم شدند. برنامه تمرینی هوازی به صورت پیشرونده 5 جلسه در هفته در 8 هفته اجرا شد. موش ها در گروهای دیابت و مکمل و دیابت، تمرین هوازی و مکمل در این مدت، روزانه 200 میلی گرم/کیلوگرم مکمل دارچین به صورت گاواژ دریافت کردند و موش ها در گروه های کنترل و دیابت و تمرین هوازی در این مدت آب دریافت کردند. 48 ساعت پس از اتمام پروتکل ها، عضله نعلی جدا شد و اندازه گیری آنزیم ها در آن صورت گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و برای بررسی روابط بین متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری P<0/05 استفاده شد.  یافته ها سطح آنزیم آرژیناز در گروه دیابت (0/05±1/17) نسبت به گروه کنترل (0/08±0/53) به طور معناداری بیشتر بود. همچنین سطح آنزیم آرژیناز در گروه دیابت، تمرین هوازی و مکمل (0/09±0/67) در مقایسه با گروه دیابت به طور معناداری کمتر بود. سطح پروتیین P38 MAPK در هیچ یک از گروه ها اختلاف معنی داری نداشت. همچنین بین سطح قند خون و آنزیم آرژیناز همبستگی مثبت معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری ترکیب ورزش و عصاره دارچین می تواند سطح آنزیم آرژیناز را کاهش دهد. بنابراین با توجه به مرتبط بودن بسیاری از عوارض دیابت با افزایش آنزیم آرژیناز، این روش درمانی می تواند کمک کننده باشد. از آنجایی که این پژوهش اطلاعات قانع کننده ای از تاثیر مثبت ورزش و دارچین بر عوارض دیابت در سطح غیربالینی فراهم کرده است، می تواند زمینه ساز انجام مطالعات کارآزمایی بالینی شود.

  کلیدواژگان: عصاره دارچین، دیابت، ورزش، آنزیم آرژیناز
 • سپیده فرازنده، راضیه تقوی زاد*، شیوا خلیل مقدم صفحات 28-42

  هدف برخی گیاهان دارای نقش های ضد عفونی کننده و اغلب بدون عارضه بر انسان و حیوان هستند. در این تحقیق سعی داریم گیاهانی را برای ضدعفونی فضاها و سطوح آلوده به باکتری ها به صورتی که ماده سمی در محیط باقی نماند، معرفی کنیم.  روش ها باکتری های لیوفیلیزه سودوموناس آیروژینوزا، استافیلوکوکوس اوریوس و پروتیوس ولگاریس تهیه شدند و از عصاره های عرعر و مریم گلی مزرعه روی در شرایط در شیشه استفاده شد. برگ عرعر و سرشاخه گلدار مریم گلی جمع آوری و در سایه خشک و پودر شدند. عصاره های آبی، هیدروالکلی و متانولی به طور جداگانه از گیاهان به روش ماسراسیون تهیه شدند. پس از تبخیر حلال و خشک شدن عصاره، از چهار غلظت 20، 30، 40، 50 میلی گرم بر میلی لیتر در محیط کشت مولر هینتون آگار به روش چاهک استفاده شد. استخراج ساپونین با اتانول 20 درصد انجام شد. نتایج آماری با نرم افزار گراف پد پریسم، نسخه 7 بررسی شدند. یافته ها عصاره آبی مریم گلی مزرعه روی بر سودوموناس آیروژینوزا موثر بود و بهترین نتیجه را داد (با قطر هاله عدم رشد1± 26 میلی متر). قطر هاله عدم رشد با عصاره متانولی عرعر برای سودوموناس ایروژینوزا 0/5±17/5میلی متر و برای استافیلوکوکوس اوریوس 0/5±16/5 میلی متر و معنی دار بودند (p<0.0001). تنها عصاره هیدروالکلی عرعر بر پروتیوس ولگاریس تاثیر داشت. عصاره های مریم گلی مزرعه روی بر پروتیوس ولگاریس بی اثر بود. داشتن ساپونین زیاد 2 گیاه اثر بخشی را افزایش داده است. نتیجه گیری برای ممانعت از رشد و تکثیر سودوموناس آیروژینوزا عصاره آبی مریم گلی مزرعه روی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: ضدعفونی، عرعر، عصاره آبی، مریم گلی مزرعه روی
 • سمانه صدیقی خویدک، نرگس شکربیگی، مریم دلفانی*، فرومن حیدرنژاد صفحات 44-54

  هدف خرما یکی از قدیمی ترین غذاهای دارویی است که حاوی قندهای طبیعی (ساکارز، گلوکز و فروکتوز)، ویتامین ها، مواد معدنی، ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدانی بالاست. طیف وسیعی از متابولیت های ثانویه در خرما شامل آنتوسیانین ها، کاروتنوییدها، فلاونوییدها، اسید فنولیک، پروسیانیدین و استرول وجود دارند. این ترکیبات فعال زیستی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی، ضدمیکروبی، ضدسرطان، ضدالتهاب و محافظت از کبد هستند. هدف از این پژوهش بررسی ارزش دارویی و غذایی خرما در پزشکی نوین و طب سنتی (ایرانی اسلامی) است. روش ها در این مطالعه مروری متون برگزیده طب سنتی اسلامی و تمامی مقالات ثبت شده در پایگاه های اطلاعاتی علمی معتبر (پابمد، مگ ایران، آوید، گوگل اسکالر، قرآن، مخزن الادویه) طی سال های 2010 تا 2021، با در نظر گرفتن کلید واژه های تخصصی و عمومی در قسمت آزمایش های بالینی انسان و بیماری های مشترک (زنان، قلبی عروقی، التهاب گوارشی و مغز) جست وجو و بررسی شدند. یافته ها با توجه به خواص آنتی اکسیدانی (فلاونوییدی و پلی فنولی) خرما، این میوه برای حفظ سلامت قلبی عروقی، باروری، رفع التهاب، بهبود کارکرد دستگاه گوارش و سلامت مغز هم در پزشکی نوین و هم در طب سنتی، اعم از طب سنتی عمومی، یونانی، رومی، ایرانی، چینی و هند استفاده می شود. همچنین جهت رفع ضعف، بی ثباتی حافظه، تب، درد، اختلالات عصبی، ناباوری زنان و مردان، سیاه سرفه، دردهای مثانه و برای آرام بخشی و به عنوان خلط آور، ملین و ادرارآور معرفی شده است. در متون اسلامی و قرآن کریم (در سوره مبارکه مریم) به خرما اشاره شده است. این میوه باعث تقویت انقباض و عضلات دهانه رحم در ماه های آخر حاملگی می شود. همچنین باعث کاهش فشار خون در زنان باردار برای مدت زمان کوتاهی می شود که موجب کاهش میزان خونریزی در حین زایمان می شود. نتیجه گیری نتایج این پژوهش مروری حاکی از اهمیت ارزش دارویی و تغذیه ای خرما در بهبود فعالیت های متابولیکی بدن، به خصوص عملکرد قلب، باروری و دستگاه گوارش است.

  کلیدواژگان: خرما، فواید غذایی، طب ایران باستان، طب سنتی ایرانی
 • میثم ایرانی اسکی شهر، رقیه افرونده*، آیلار بیرار صفحات 56-68

  هدف مصرف عصاره انار به همراه تمرینات استقامتی موجب بهبود جریان خون، افزایش متابولیسم استراحتی و کاهش وزن می شود. با این حال تاثیر مصرف آن به همراه تمرینات مقاومتی بر ترکیب بدن و کنترل وزن بررسی نشده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف عصاره انار بر میزان متابولیسم استراحتی، هایپرتروفی و قدرت عضلانی دانشجویان پسر غیرفعال بود. روش ها در این پژوهش نیمه تجربی، 42 نفر از پسران غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی با نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و پس از کسب رضایت نامه کتبی از آن ها به صورت تصادفی به 4 گروه تمرین مقاومتی (11 نفر) ، تمرین مقاومتی به همراه مصرف عصاره انار (11 نفر)، عصاره انار (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین مقاومتی 8 هفته، 3 جلسه در هفته و شامل 2 حرکت برای بالاتنه (پرس سینه هالتر و پرس سرشانه هالتر) و 2 حرکت برای پایین تنه (جلو پا دستگاه و پرس پا دستگاه) اجرا شد. آزمودنی های گروه تمرین مقاومتی + عصاره انار (نیم ساعت قبل از تمرین) و گروه عصاره انار 3 بار در هفته و هر بار 100 میلی لیتر عصاره انار مصرف کردند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (آنووا) با آزمون تعقیبی LSD و تی همبسته در سطح معنی داری 0/05≥ P انجام شد. یافته ها میزان هایپرتروفی عضلانی (دور ران) پس از 8 هفته در دو گروه تمرین مقاومتی و تمرین مقاومتی به همراه مصرف عصاره انار افزایش معنی داری پیدا کرد که این افزایش در گروه تمرین مقاومتی به همراه مصرف عصاره انار نسبت به گروه تمرین مقاومتی بیشتر بود (0/001=P). حداکثر قدرت در عضلات پایین تنه آزمودنی های هر 2 گروه تمرین مقاومتی و تمرین مقاومتی به همراه مصرف عصاره انار پس از 8 هفته به طور معنی داری افزایش یافت (0/001=P). همچنین درصد چربی بدن آزمودنی ها در گروه تمرین مقاومتی + عصاره انار به طور معنی داری کاهش یافت (0/03=P). از طرفی تغییر معنی داری در متابولیسم استراحتی گروه های تحقیق مشاهده نشد (0/05<p). نتیجه گیری با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر می رسد مصرف عصاره انار به همراه تمرین مقاومتی، اثرات آن را بر قدرت و هایپرتروفی عضلانی افزایش می دهد.</p).

  کلیدواژگان: چربی بدن، هایپرتروفی، انار، میزان متابولیسم استراحتی، تمرین مقاومتی
 • محسن اکبرپور، فضل الله فتح الهی شورابه*، محمدرضا مرادپوریان صفحات 70-83

  هدف سرطان پروستات دومین علت عمده مرگ و میر ناشی از سرطان در میان مردان سراسر جهان و ایران است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف آب انار بر برخی میکرو microRNAs و پروتیین های سرگوبگر تومور در مردان مبتلا به سرطان پروستات است. روش ها در این مطالعه نیمه تجربی که در سال 1400 انجام شد، 40 مرد مبتلا به سرطان پروستات با میانگین سنی61 سال انتخاب شده و به طور تصادفی به 4 گروه 10 نفری تمرین هوازی، مصرف آب انار، تمرین هوازی همراه با مصرف آب انار و کنترل تقسیم شدند.گروه های تمرینی طی 8 هفته و هر هفته 3 جلسه، تمرینات هوازی 60 تا90 دقیقه با شدت 50 تا70 درصد حداکثر ضربان قلب انجام دادند. گروه های مصرف کننده آب انار نیز قبل از هر جلسه تمرین به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه ، 100 سی سی آب انار مصرف کردند. جهت بررسی متغیرهای پژوهش 48 ساعت قبل و بعد از اجرای پروتکل تمرینی از شرکت کننده ها جهت بررسی متغیرهای تحقیق خون گیری به عمل آمد. پس از پایان تمرینات جهت بررسی داده ها از آزمون تی وابسته، تحلیل واریانس یک طرفه آنووا و آزمون تعقیبی LSD استفاده شده و نتایج آزمون با سطح معناداری 05/P≤0 بررسی شد. یافته ها نتایج این پژوهش نشان داد 8 هفته تمرین هوازی به همراه مصرف آب انار باعث کاهش معنی دار در سطح سرمی mir-21 (P=0/001) و mir-155 (P=0/001) و افزایش معنی داری در سطوح پروتیین P53 در مردان مبتلا به سرطان پروستات شد. نتیجه گیری تمرین هوازی و مصرف آب انار به طور همزمان باعث کاهش میکرو RNAهای انکوژن مثل mir-21 و mir-155 و افزایش پروتیین های سرکوبگر تومور در مردان مبتلا به سرطان پروستات شد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، آب انار، میکروRNA ها، P53، سرطان پروستات
 • علی رسولی فوشازده، بهرام عابدی*، حسن متین همایی، پویا شوکتی صفحات 84-98
  مقدمه

  استرس اکسیداتیو و آپوپتوز ناشی از مسمومیت پراکسید هیدروژن تاثیر عمده ای در مکانیسم های فیزیولوژیکی و پاتوفیزیولوژیکی ریه دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر تمرین هوازی و عصاره خارخاسک بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو و آپوپتوز بافت ریه رت های نر نژاد ویستار مسموم شده بود.

  مواد و روش ها

  در یک طرح تجربی 49 سر موش 10 تا 12 هفته ای بطور تصادفی در 7 گروه: کنترل، مسمومیت، مسمومیت+ تمرین، مسمومیت+ خارخاسک1 (5 میلی گرم/ کیلوگرم وزن بدن)، مسمومیت+ خارخاسک2 (10 میلی گرم/ کیلوگرم وزن بدن)، مسمومیت+ تمرین+ خارخاسک1،  مسمومیت+ تمرین+ خارخاسک2 تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی شامل هشت هفته (5 روز در هفته) دویدن روی نوارگردان با سرعت 20 متر در دقیقه و به مدت 60 دقیقه در هر جلسه بود. عصاره الکلی پس از تهیه با دوزهای 5 و 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به حیوانات هدف در طی هشت هفته بصورت گاواژ تجویز شد. مقادیر سرمی شاخص های استرس اکسیداتیو با کیت های ویژه و میزان بیان شاخص های آپوپتوزی بافت ریه با روش ایمنوهیستوشیمی اندازه گیری شد. فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دوراهه و آزمون تعقیبی LSD در سطح معناداری 0/05 تحلیل شد.

  یافته ها

  هشت هفته تمرین هوازی باعث افزایش معنادار آدنوزین تری فسفات (ATP) (0/468, ƞ=0/002, p=19/238F=) و کاهش معنادار غلظت سیتوکرومC  (0/697 ƞ=0/001, p=68/980F=)، و تعادل اکسیدانی- پرواکسیدانی (PAB) (0/464, ƞ=0/001, p=12/025F=) ریوی شد، در حالیکه اثر معنی داری بر مقادیر مالون دی آلدیید (MDA) (0, ƞ=0/044169./0, p=1/067F=) نداشت. دریافت دو دوز عصاره خارخاسک موجب کاهش معنادار شاخص PAB (0/4030, ƞ=0/001, p=10/118F=) و دریافت 10 میلی گرم آن موجب افزایش ATP (0/7010, ƞ=0/001, p=35/040F=)  و کاهش معنادار غلظت سیتوکرومC  (0/417, ƞ=0/004, p=13/730F=) و MDA  (0/3720, ƞ=0/002, p=5/824F=) گردید. پس از دریافت خارخاسک و هشت هفته تمرین هوازی میزان بیان پرویین Bax (0, ƞ=0.804001/0, P=54/247F=)، (745/0, ƞ=002/0, p=201/51F=) و کاسپاز 3 (504/0, ƞ=003/0, p=118/49F=)، (498/0, ƞ=004/0, p=001/49F=) بصورت معناداری کاهش یافت، در حالیکه میزان بیان BCl-2  (815/0, ƞ=001/.0, p=014/63F=)، (706/0, ƞ=003/0, p=112/50F=) افزایش یافت. بیشترین تغییرات شاخص های ارزیابی شده هنگام ترکیب تمرین هوازی با 10 میلی گرم عصاره خارخاسک مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  ظاهرا 8 هفته تمرین هوازی راهکار مناسبی برای کاهش عوارض استرس اکسیداتیو و آپوپتوز ناشی از مسمومیت با پراکسید هیدروژن است. در عین حال اثرات عصاره خارخاسک ممکن است در مواردی وابسته به دوز باشد. علی رغم اینکه تعامل تمرین هوازی با خارخاسک نتایج بهتری در کنترل آنزیم های استرس اکسیداتیو و عوامل آپوپتوز ریوی دارد، اما برای کسب نتایج بهتر باید از دوره های تمرینی طولانی و دوزهای دارویی بیشتر استفاده نمود.

  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، پراکسید هیدروژن، تمرین هوازی، خارخاسک
 • سید مجید غضنفری، جمشید جمالی، مهدی یوسفی، مریم نواب زاده، محسن ذاکریان، سید روح الله حسینی، ملیحه متوسلیان* صفحات 100-117

  هدف حجامت یکی از روش های پیشگیری و درمانی طب ایرانی است که به دو روش خشک و تر انجام می شود. نکته مهم آن است که حجامت می بایست در زمان و محل مناسب و برای افراد واجد شرایط انجام شود تا بیشترین اثرات مفید خود را داشته باشد. این مطالعه به منظور بررسی علل انجام حجامت در ایام حزیران و میزان آگاهی افراد نسبت به شرایط و اصول انتخاب حجامت انجام شد.  روش ها این مطالعه مقطعی توصیفی در سال 1398 و در شهرهای مشهد و بیرجند در بازه زمانی هفته آخر خرداد و هفته اول تیرماه انجام شد. حجم نمونه مورد نیاز مطالعه درمجموع 400 نفر تعیین شد. نمونه ها به روش آسان انتخاب شدند. تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد. یافته ها از 392 پرسش نامه، 62/8 درصد (246 نفر) شرکت کنندگان مرد، 75/1 درصد (292 نفر) متاهل و 40/3 درصد (154 نفر) دارای تحصیلات دانشگاهی و 77/7 درصد (289 نفر) دارای وضعیت اجتماعی اقتصادی متوسط بودند. 2/82 درصد (53 نفر) خانم ها، خانه دار و 6/6 درصد (26 نفر) مراجعین دارای بیماری زمینه ای بودند. 8/40 درصد (119 نفر) مراجعین دارای سابقه حجامت 2 بار یا بیشتر در سال بودند و 7/42 درصد (132 نفر) مراجعین رضایت متوسطی از انجام آن داشتند. در این مطالعه بیشترین علت انجام حجامت، حفظ سلامتی مراجعین (73/9 درصد - 272 نفر) و در مرحله بعد، با هدف درمان بیماری بود. درمورد میزان آگاهی افراد نسبت به اصول حجامت مشخص شد بیش از نیمی از مراجعه کنندگان درخصوص بهترین فصل سال برای انجام حجامت (بهار)81/5 درصد (255 نفر) ، سیر بودن در زمان انجام حجامت 4/74 درصد (210 نفر) و زمان مناسب استحمام بعد از حجامت (بعد از 24 ساعت) 7/79 درصد (240 نفر)، نوع تغذیه بعد از حجامت (شربت عسل) 64/7 درصد (189 نفر) و عوارض ناشی از حجامت (بدون هیچ عارضه) 3/69% (185 نفر) اطلاعات صحیحی دارند ولی در سایر موارد مثل بهترین ساعات انجام حجامت در روز (ساعات اولیه صبح) 46/9 درصد (130 نفر)، بهترین روز هفته (پنجشنبه) 3/21 درصد (62 نفر) و بهترین روزهای ماه جهت انجام حجامت (میانه ماه) 35/6 درصد (86 نفر) میزان آگاهی شان مطلوب نبود. نتیجه گیری با توجه به استقبال زیاد افراد جامعه از حجامت حزیران و با عنایت به سطح آگاهی کم مراجعه کنندگان از برخی اصول و شرایط صحیح حجامت، مانند زمان حجامت، آگاهی بخشی کافی به افراد جامعه ازطریق رسانه ها و بهره گیری از متخصصین طب سنتی جهت نظارت بر انجام حجامت صحیح و رعایت اصول آن در این مراکز ضروری است.

  کلیدواژگان: حزیران، حجامت تر، آگاهی، علل مراجعه، اصول حجامت
|
 • Somayeh Azimi, Bahman Baraie, Raziyeh Keykhaei, Roshanak Vakilian, Sevil Hakimi* Pages 2-13
  Objective 

  One of the important and common problems of mothers after giving birth is insufficient milk production. To increase it, due to the side effects of chemical drugs that increase milk, medicinal plants have become more popular. In recent years, with the clarification of the need for evidence-based clinical practice, quality and appropriate information is needed. The present study aims to review the results of clinical trials on the effect of milk thistle in increasing breast milk volume.

  Methods

  In this systematic review study, the search for the effects of milk thistle in increasing breast milk volume was conducted in Magiran, MedLib, SID, and IranMedex using the keywords milk thistle, silymarin, milky plants. The search for clinical trials was conducted in EMBASE, PubMed, Scopus, Ovid, and ProQuest using the keywords Milk thistle, Silybum marianum, Silymarin Silybin, breast milk production, herbal galactagogues, increase breast milk, and Clinical trial. The publication year was 2005-2020. The criteria for excluding articles were: Unavailability of full texts, irrelevant results, pilot studies, case reports, review studies, and animal studies. Data analysis was done qualitatively.

  Results

  Initial search yielded 624 records. Of these, 4 eligible articles with a sample size of 294 were selected and reviewed. All studies showed that milk thistle plant had a positive effect on increasing milk volume. In these studies, no serious side effects from the consumption of this plant were reported.

  Conclusion

  Milk thistle plant increases milk production in new mothers. The number of studies in this field is low, especially in Iran, which has a long history in traditional medicine and use of herbal medicine. More studies are needed in this field.

  Keywords: Milk thistle, Breast milk, Systematic review
 • Ehsan Hoseininejad, Vahid Valipour Dehnou*, Ehsan Ghahramanlou, Ali Gorzi Pages 14-26
  Objective

  Recently, there has been a great interest in combined therapies in the treatment of most diseases. Emerging evidence suggests that the arginase enzyme plays a key role in the complications of diabetes; modulation of this enzyme may help reduce the complications of diabetes. This study aims to evaluate the effect of 8 weeks of aerobic exercise with cinnamon extract supplementation on arginase and P38 MAPK levels in soleus muscle of rats with type 2 diabetes.

  Methods

  In this study, 35 eight-week-old male Wistar rats (weighted 200-250 g) were randomly divided into five groups: Control (C), diabetes (D), diabetes + supplement (DS), diabetes + exercise (DE) and diabetes + exercise + supplement (DES). The aerobic exercise was progressively performed for 8 weeks at five sessions per week. The rats in the DS and DES groups received 200 mg/kg of hydroalcoholic cinnamon extract daily by gavage, while those in groups C and DE received water during this period. Forty-eight hours after the intervention, soleus muscle was isolated and enzyme levels were measured. To analyze the collected data, one-way analysis of variance was used and Pearson correlation test was used to examine the relationships between the study variables, considering a significance level of P<0.05.

  Results

  The level of arginase enzyme in group D (1.17±0.05) was significantly higher than in group C (0.53±0.08), and its level in group DES (0.67±0.09) was significantly lower than in group D. There was no significant difference in p38 MAPK protein level between any groups. There was a significant positive correlation between blood glucose and arginase enzyme levels.

  Conclusion

  The combination of aerobic exercise with hydroalcoholic cinnamon extract supplementation can reduce the level of arginase enzyme. Since many complications of diabetes are associated with an increase in the arginase enzyme level, this intervention can be helpful. The findings of this study about the positive effects of aerobic exercise and cinnamon on the complications of diabetes can pave the way for clinical trials.

  Keywords: Cinnamon extract, Diabetes, Exercise, Arginase enzyme
 • Sepideh Farazandeh, Razieh Taghavizad*, Shiva Khalil Moghaddam Pages 28-42
  Objective

  Some plants have antiseptic properties with no harm to humans or animals. In this study, we aim to assess the effects of Ailanthus altissima and Salvia nemorosa extracts on Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, and Proteus vulgaris in vitro.

  Methods

  Ailanthus altissima leaves and flowered branch of Salvia nemorosa were collected and dried in shade and powdered. Their aqueous, hydroalcoholic and methanolic extracts were prepared separately from the plants by Maceration method at four concentrations of 20, 30, 40, 50 mg/mL which were used in Mueller-Hinton Agar culture medium by the well diffusion method. Saponin was extracted was using 20% ethanol. The statistical results were analyzed in GraphPad Prism v.7 software.

  Results 

  The aqueous extract of Salvia nemorosa was more effective on Pseudomonas aeruginosa (mean non-growth halo diameter = 26±1 mm). The diameter of the non-growth halo with Ailanthus altissima methanolic extract was 17.5±0.5 mm in Pseudomonas aeruginosa and 16.5±0.5 mm in Staphylococcus aureus, and the effect was significant (P<0.0001). Only Ailanthus altissima hydroalcoholic extract had an effect on Proteus vulgaris. High saponin content of two plants increased their effectiveness.

  Conclusion

  Aqueous extract of Salvia nemorosa is recommended to inhibit the growth and proliferation of Pseudomonas aeruginosa.

  Keywords: Aqueous extract, Ailanthus altissima, disinfection, Salvia nemorosa
 • Samaneh Sedighi-Khavidak, Narges Shekarbeygi, Maryam Delfani*, Froman Haidar Nejad Pages 44-54
  Objective 

  Dates are one of the oldest medicinal foods that contain natural sugars (sucrose, glucose, and fructose), vitamins, minerals, phenolic compounds, and high antioxidants. There is a wide range of secondary metabolites in dates including anthocyanins, carotenoids, flavonoids, phenolic acid, procyanidin, and sterols. These bioactive compounds have antioxidant, antimicrobial, anticancer, anti-inflammatory, and liver protection properties. This study aims to investigate the medicinal and nutritional values of dates in modern medicine and Iranian traditional medicine.

  Methods 

  In this review study, data were collected from traditional Iranian-Islamic medicine books (Quran, Makhzan-Al-Adviyeh) and all articles published from 2010 to 2021 in the field of clinical trials on humans and common diseases (Gynecological, cardiovascular, gastrointestinal inflammation, and brain disorders) and indexed in online databases (Google Scholar, PubMed, Ovid, MagIran) using specialized keywords.

  Results

  Due to the antioxidant properties (flavonoid and polyphenolic), dates have been recommended for cardiovascular health, fertility, reduction of inflammation, digestive health, and brain health in modern medicine, and for treating weakness, memory instability, fever, pain, nervous disorders, male and female infertility, pertussis, and bladder pain as a sedative, expectorant, laxative, and diuretic product in traditional medicine (Iranian, Greek, Roman, Chinese and Indian). In Quran (Surah Maryam), it has been mentioned that dates fruit strengthens the contractile and cervical muscles in the last months of pregnancy. It also lowers the blood pressure in pregnant women for a short time, which reduces the amount of bleeding during childbirth.

  Conclusion 

  The results of studies indicate the medicinal and nutritional values of dates in improving the metabolic activities, especially the functions of heart, fertility, digestion, and brain.

  Keywords: Dates, Food Benefits, Ancient Iranian Medicine, Persian Traditional Medicine
 • Meysam Irani, Roghayyeh Afroundeh*, Aylar Birar Pages 56-68
  Objective

  Consumption of pomegranate extract along with resistance training can improve the blood flow, resting metabolism and cause weight loss. However, their effect on body composition and weight control has not been studied. This study aims to investigate the effect of 8 weeks of resistance training combined with pomegranate extract supplementation on resting metabolic rate, hypertrophy and muscle strength of inactive male college students. 

  Methods

  In this quasi-experimental study, 42 inactive male college students voluntary participated after signing a written informed consent form. They were randomly divided into four groups: resistance training (n=11), resistance training + supplementation (n=11), supplementation (n=10), and control (n=10). The resistance training was performed for 8 weeks, 3 sessions per week and included two movements for the upper body (barbell chest press and barbell shoulder press) and two movements for the lower body (leg extension and leg press with machine). The pomegranate extract was consumed at a dose of 100 mL 3 times a week (half an hour before training). Data analysis was performed using one-way analysis of variance with least significant difference post hoc test and paired t-test considering a significance level of P≤0.05. 

  Results

  The rate of muscle hypertrophy (hip circumference) increased significantly after intervention in two groups of resistance training and resistance training + supplementation, which was higher in the combined intervention group (P=0.001). The maximum strength in lower body muscles also increased significantly after intervention in these two groups (P=0.001). Body fat percentage decreased significantly in the resistance training + supplementation group (P=0.03). No significant change was observed in the resting metabolic rate of the study groups (P>0.05).

  Conclusion 

  It seems that the combination of resistance training with pomegranate extract supplementation increases the muscle strength and hypertrophy in young men.

  Keywords: Body fat percentage, Hypertrophy, Pomegranate, Resting metabolic rate, Resistance training
 • Mohsen Akbarpour, Fazlollah Fahollahi*, Mohammad Reza Muradpourian Pages 70-83
  Objective 

  Prostate cancer is the second leading cause of cancer mortality among men worldwide and in Iran. This study aims to assess the effect of eight weeks of aerobic training and consumption of pomegranate juice on some MicroRNAs and a tumor suppressor protein (P53) in men with prostate cancer.

  Methods

  This quasi-experimental study was conducted in 2021 on 40 men with prostate cancer with a mean age of 61 years who were randomly divided into four groups (10 indivituals): control, exercise, exercise + supplementation, and supplementation. Exercise groups performed aerobic exercises for eight weeks, three sessions per week, each for 60-90 minutes with an intensity of 50-70% of maximum heart rate. Supplementation groups consumed 100 cc of pomegranate juice for 8 weeks, three times per week. Blood samples were taken from the participants 48 hours before and after the implementation of the exercise protocol. Dependent t-test and one-way ANOVA with the least significant difference post hoc test were used to analyze the data, considering a significance level of P≤0.05.

  Results

  Eight weeks of aerobic exercise combined with consumption of pomegranate juice caused a significant decrease in serum levels of miR-21 (P= 0.001) and miR-155 (P= 0.001) and a significant increase in P53 protein level in men with prostate cancer..

  Conclusion

  Aerobic exercise and consumption of pomegranate juice simultaneously can reduce miR-21 and miR-155 levels and increase the P53 protein level in men with prostate cancer.

  Keywords: Aerobic exercise, Pomegranate juice, microRNAs, P53, Prostate cancer
 • Ali Rasouli Fooshazdeh, Bahram Abedi*, Hasan Matinhomaee, Pouya Shokati Pages 84-98
  Objective

  Oxidative stress and apoptosis due to hydrogen peroxide poisoning have a major effect on the physiological and pathophysiological mechanisms of the lung. This study aims to evaluate the effect of aerobic exercise and Tribulus terrestris extract on some indicators of oxidative stress and lung tissue apoptosis in poisoned male Wistar rats. 

  Methods

  In this experimental study, 49 male rats aged 10-12 weeks were randomly divided into seven groups: Control, Poisoned, Poisoning+ Exercise, Poisoning+ Supplementation 1 (Tribulus terrestris 5 mg/kg), Poisoning+ Supplementation 2 (Tribulus terrestris 10 mg/kg), Poisoning+ Exercise + Supplementation 1, Poisoning+ Exercise+ Supplementation 2. The aerobic exercise program consisted of eight weeks (5 days a week) of running on a treadmill at a speed of 20 meters per minute for 60 minutes per session. Alcoholic extract of Tribulus terrestris at two doses of 5 and 10 mg/kg was administered to the target animals by gavage for eight weeks. Serum levels of oxidative stress markers were measured with special kits, and the expression of apoptotic markers of lung tissue was measured by immunohistochemistry. The study hypotheses were analyzed using two-way analysis of variance and Least Significant Difference post hoc test, considering a significance level of P<0.05.

  Results

  Eight weeks of aerobic exercise significantly increased Adenosine Triphosphate (ATP) (F=19.238, P=0.002, ƞ2=0.468) and significantly reduced Cytochrome C concentration (F=68.970, P=0.001, ƞ2=0.697) and Prooxidants-Antioxidant balance (PAB) (F=12.025, P=0.001, ƞ2=0.464), while had no significant effect on malondialdehyde (MDA) (F=1.067, P=0.169, ƞ2=0.044). Both doses of Tribulus terrestris extract significantly reduced PAB (F=10.118, P=0.001, ƞ2=0.403) while its 10 mg/kg dose increased ATP (F=35.040, P=0.001, ƞ2=0.701) and reduced cytochrome C (F=13.730, P=0.004, ƞ2=0.417) and MDA (F=5.824, P=0.002, ƞ2=0.372) concentrations. After receiving 5 and 10 mg/kg doses of Tribulus terrestris extract and eight weeks of aerobic exercise, The expression of Bax protein (F=54.247, P=0.001, ƞ2=0.804; F=51.201, P=0.002, ƞ2=0.754) and Caspase 3 (F= 49.118, P=0.003, ƞ2=0.504; F=49.001, P=0.004, ƞ2=0.498) were significantly reduced while the BCl-2 expression (F=63.014, P=0.001, ƞ2=0.815; F=50.112, P=0.003, ƞ2=0.706) significantly increased. The most changes in the study markers were observed when aerobic exercise was combined with 10 mg/kg of Tribulus terrestris extract supplementation. 

  Conclusion

  It seems that 8 weeks of aerobic exercise can reduce the effects of oxidative stress and apoptosis caused by hydrogen peroxide poisoning. However, the effects of Tribulus terrestris extract may be dose-dependent in some cases. Although the combination of aerobic exercise with Tribulus terrestris extract supplementation has better results in controlling oxidative stress enzymes and apoptotic factors, for better results, longer training duration and higher doses of extract are recommended.

  Keywords: Oxidation Stress, Hydrogen peroxide, Aerobic training, Tribulus terrestris
 • Seyed Majid Ghazanfari, Jamshid Jamali, Mahdi Yousefi, Maryam Navabzadeh, Mohsen Zakerian, Seyed Ruhollah Hosseini, Maliheh Motavasselian* Pages 100-117
  Objective

  Cupping is one of the preventive and treatment methods in traditional Iranian medicine, which has two types, dry and wet cupping. The important point is that cupping should be done at the appropriate time and place and by the qualified people to have the most beneficial effects. This study aims to investigate the reasons for wet cupping therapy in Haziran, and the people’s knowledge of the cupping principles.

  Methods 

  This descriptive cross-sectional study was conducted in 2019 in Mashhad and Birjand cities during the last days of June. Finally, 400 eligible samples participated in this study who were selected using a convenience sampling method. The collected data were analyzed in SPSS v. 16 software.

  Results

  Of 400 participants, 392 completed the questionnaires; 62.8% (n=246) were male, 75.1% (n=292) were married. 40.3% (n=154) had a university education, and 77.7% (n=289) had moderate socio-economic status. 82.2% (n=53) of the women were housewives; 6.6% (n=26) of participants had an underlying disease, 40.8% (n=119) had a history of cupping two times or more in a year, and 42.7% (n=132) had moderate satisfaction with cupping therapy. The most common reason for cupping was the “maintenance of health” (73.9%, n= 272) followed by “disease treatment”. Regarding the people’s knowledge of the principles of cupping, it was found that more than half of  participants had correct information about the best season  (spring) for cupping  (81.5%, n=255), satiety during cupping (74.4%, n=210), the best time for having bath after cupping (after 24 hours) (79.7%, n=240), what to eat after cupping (Honey syrup) (64.7%, n=189) and complications of cupping (69.3%, n=185), but their knowledge was not desirable in other areas such as the best hours of day for cupping (46.9%, n=130), the best day of the week for cupping (21.3%, n=62), and the best days of month for cupping (35.6%, n=86).

  Conclusion 

  Due to the high popularity of wet cupping in Haziran in Iran, and considering the people’s low knowledge of the proper principles and conditions of cupping (such as the time of cupping), it is necessary to inform the community through the media and use specialists in traditional medicine to monitor proper cupping and observance of its principles in the cupping clinics.

  Keywords: Haziran, Wet cupping, Knowledge