فهرست مطالب

برنامه ریزی توسعه کالبدی - پیاپی 25 (بهار 1401)
 • پیاپی 25 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی اکبر عنابستانی*، سودابه احمدی صفحات 11-31

  درگیری کامل ادراکات حسی انسان با فضا و وجود عناصر معنابخش در آن، بستر ایجاد کیفیت محیط در زمان های آینده خواهد شد و آگاهی جمعی از کیفیت کالبدی مدنظر را موجب می شود. هدف کلیدی این تحقیق، تحلیل تاثیر ادراک محیطی در  برنامه ریزی کالبدی سکونتگاه های روستایی پیراشهری کلان شهر مشهد است. این پژوهش از حیث ماهیت، توصیفی-تحلیلی و ازلحاظ هدف، کاربردی است. جمع آوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی بوده که روش میدانی مبتنی بر توزیع پرسشنامه است. واحد تحلیل در این پژوهش خانوارهای روستایی است که در تحقیق حاضر با توجه به فرمول کوکران 193 خانوار از کل 4800 خانوار روستایی ساکن در 12 روستای پیرامون کلان شهر مشهد در بخش مرکزی این شهرستان مورد بررسی قرارگرفته اند. بر پایه نتایج تحقیق، ازنظر روستاییان سطح برنامه ریزی کالبدی سکونتگاه های روستایی در کل با مقدار آماره T 66/7- پایین تر از میانه نظری تحقیق (یعنی 3) بوده است؛ که با توجه به نتایج مدل ارزیابی تولید وزنی تجمعی (WASPAS)، روستاهای لقمانی، امرغان طوس و اروند دارای بالاترین سطح برنامه ریزی کالبدی روستایی می باشند. بر اساس نتایج رتبه بندی مدل GRA، روستاهای اروند و لقمانی و امرغان طوس در رتبه اول تا سوم قرارگرفته اند. نتایج نشان داد که رابطه معنادار و مستقیم بین دو متغیر برقرار است (با مقدار T برابر با 394/7 و سطح معناداری قابل قبول)؛ و ادراک یک فرد از محیط کالبدی با ضریب تاثیر برابر 487/0 به صورت مستقیم بر برنامه ریزی کالبدی روستایی تاثیر نسبتا زیادی داشته است. این بیانگر رابطه مستقیم میان درک افراد از محیط اطراف با تصویر ذهنی آن ها از محیط است. همچنین از سویی، درک انسان از محیط بر برنامه ریزی کالبدی تاثیر می گذارد و از سوی دیگر، قابلیت برنامه ریزی محیطی، ادراک فرد را متاثر از خود می سازد. ادراک از محیط کالبدی، عوامل واکنش فرد را به محیط تعیین می کند و سبب ترجیح محیط طبیعی توسط فرد و به دنبال آن اثربخشی برنامه ریزی می شوند.

  کلیدواژگان: کالبد، ادراک محیط، سکونتگاه های پیراشهری، درک بصری-کالبدی، مشهد
 • مصطفی طالشی*، عبدالحمید نظری، محمدعلی معین فر صفحات 33-52

  یکی از اهداف بنیادین در برنامه ریزی توسعه کالبدی، کاهش آسیب پذیری فضای کالبدی در برابر مخاطرات محیطی است. از مهم ترین بحران های خطرآفرین در فضای جغرافیایی کشور، وقوع زلزله و خسارات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن است. وقوع زلزله بم در سال 1382به اجرای «طرح بازسازی شهر بم وروستاهای پیرامون» در سال 1384منجر شد که تغییرات تامل برانگیزی را در طرح ریزی و بازسازی مسکن روستایی داشته است. این پژوهش قصد دارد با بررسی و ارزیابی کالبدی طرح مذکور، چگونگی تحول مسکن و کارکردهای بنیادی آن را در شناخت ساختاری-کارکردی مسکن روستایی مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی با رویکرد  «اثبات گرایی» و از حیث روش شناسی توصیفی_تحلیلی است. گردآوری اطلاعات و داده ها به شیوه اسنادی و میدانی و استفاده از پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه های هدفمند صورت گرفت. این داده ها در محیط نرم افزارهای آماری و GIS ثبت، پردازش و تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش، روستاهای شامل طرح بازسازی شهرستان بم و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، 12روستای نمونه براساس میزان اثر نفوذ زلزله و تشکیل ماتریس سه بعدی (تعداد خانوار روستا، فاصله روستا از گسل و کانون زلزله و میزان آسیب دیدگی روستا) انتخاب و در مرحله بعد، انتخاب نمونه ها براساس جدول مرگان تعیین و در نهایت با توزیع پرسشنامه های محقق ساخته به نسبت وزنی جمعیت هرروستا، تعداد 354 پرسشنامه توسط سرپرستان خانوار تکمیل شد. سنجش روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با بهره گیری ازخبرگان حوزه برنامه ریزی روستایی و آزمون کرونباخ (مقدار 94/0) بهدست آمد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تغییرات اساسی در الگوی مسکن روستایی، در روستاهای آسیب دیده بم در مقاوم سازی و نوع و محل تامین مصالح، نقشه، تعداد اتاق، سطح زیر بنا نسبت به قبل و بعد از زلزله به وقوع پیوسته است. از نتایج اثربخشی طرح بازسازی بر تحولات کارکردی مساکن روستایی، تغییرات کارکردی نمایان و فقدان و یا عدم تناسب بعضی کارکردها در مساکن نو ساخت مشهود است. به گونه ای که، مساکن با کارکرد زیستی- معیشتی قبل از زلزله، به مساکن با کارکرد صرفا زیستی پس از بازسازی تبدیل شده و نقش مشارکت روستایی در شکلگیری این تحولات بسیار ناچیز بوده که ناشی از تمرکزگرایی طرح بوده است. در بازنگری به شیوه طراحی و بازسازی مسکن روستایی در نواحی روستایی در معرض خطر زلزله ، بایستی با نهادسازی مشارکت روستایی و بهر ه گیری از دانش بومی مسکن روستایی با کارکردهای اقتصادی_اجتماعی و به ویژه خاستگاه های فرهنگ خاص، طرح ریزی و مداخله در بافت کالبد روستایی و دستیابی به الگوی مسکن روستایی بادوام و پایدار فراهم شود.

  کلیدواژگان: ساختار کالبدی، مسکن روستایی، طرح بازسازی، روستاهای آسیب پذیر، زلزله بم
 • حمیدرضا رخشانی نسب*، حسنیه شیران صفحات 53-66

  یکی از عمده ترین سیاست های کشور در سال های اخیر با هدف تامین مسکن اقشار مختلف، «طرح مسکن مهر» است که به عنوان یکی از استراتژی های اصلی دولت با هدف تامین مسکن اجرا شد. هدف این پژوهش، «ارزیابی تطبیقی میزان سنجش رضایت ساکنان از مسکن مهر در شهر زاهدان» است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی است. در جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، ساکنان مجتمع های مسکن مهر شرق و غرب زاهدان و شامل 4950 سرپرست خانوار است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 562 سرپرست خانوار برآورد شده که برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان می دهد اگرچه بین متغیرهای سن و درآمد ماهیانه و میزان تحصیلات با رضایت از مجتمع مسکونی رابطه معنی داری وجود دارد. اما نتایج آزمون T نشان داد رضایت مندی ساکنان مجتمع های مسکن مهر زاهدان با میانگین کلی 79 زیرمعیار، پایین تر از حد متوسط(41/2) است. برای رتبه بندی نهایی شاخص ها از آزمون فریدمن و مهمترین اثرگذار نیز شاخص عملکردی-ساختاری شامل دسترسی ها و تسهیلات است، برای تحلیل موثرترین شاخص های اثرگذار بر کیفیت سکونتی ازنظر کارشناسان، از مدل SAWARA و مهمترین شاخص محتوایی شاخص اثرگذار وجود دوربین مدار بسته، نزدیکی بیشتر به مرکز خرید است. در نهایت نتایج آزمون T مستقل برای مقایسه دو مجتمع مسکونی مهر نشان داده، اختلاف معنی داری از نظر سطح رضایت مندی در مساکن مهر زاهدان وجود ندارد.

  کلیدواژگان: سنجش، مسکن مهر، شاخص های کیفی مسکن، شهر زاهدان. رضایت مندی
 • حسن هوشیار*، رضا قادری، حسین رمضان تاش دهگرجی صفحات 67-79

  شناسایی نواحی مناسب برای ارایه خدمات مورد نیاز گردشگران در قالب دهکده های گردشگری، از مهم ترین موضوعات برنامه ریزان گردشگری است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف مکان یابی پهنه های مستعد در سطح محدوده جنگل میرآباد واقع در شهرستان اشنویه، با توجه به 9 شاخص موثر در مکان گزینی دهکده های گردشگری (معیار شیب، آفتاب گیری، کاربری اراضی، مالکیت اراضی، فاصله از خط جنگلی، جاده، سکونتگاه روستایی، خطوط گسل و مسیل) انجام گرفته است. رویکرد حاکم بر پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است. به منظور تجزیه و تحلیل مکان های مناسب برای احداث دهکده های گردشگری در محدوده مورد مطالعه از انواع تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاری مبتنی بر GIS استفاده شده است. بدین صورت که برای ارزش گذاری و استاندارد سازی معیارها، از روش منطق فازی جهت تعیین وزن معیارها و تعیین مکان های بهینه به لحاظ مولفه های مورد بررسی روش مقایسات زوجی و تاپسیس به کار گرفته شده است. با تحلیل نتایج حاصل از خروجی لایه نهایی و انطباق آن با واقعیات زمینی، سه سایت براساس درجه مطلوبیت برای توسعه و ایجاد دهکده گردشگری در قالب پیکسل های 100 در 100 متری (معادل یک هکتار) پیشنهاد و در نهایت پیشنهادهایی در راستای توسعه گردشگری محدوده مورد مطالعه ارایه شد.

  کلیدواژگان: دهکده گردشگری، مکان یابی، تحلیل تصمیم چندمعیاری، جنگل روستای میرآباد
 • کیا بزرگمهر*، علی اصغر جعفری، مهرداد رمضانی پور، لیلا ابراهیمی جمنانی صفحات 81-92

  اهمیت قوانین و مقررات شهرسازی در شکل گیری و ایجاد شهر خوب و پایدار، ضرورت توجه به اهداف و آرمان های توسعه پایدار از ابعاد مختلف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در تدوین ضوابط متناسب با ویژگی های سکونتگاه های شهری و نیازهای روز شهروندان، همچنین کارآمدی در اجرا و وجود مدیریت واحد و یکپارچه شهری را فراهم می سازد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر قوانین و مقررات شهرسازی در توسعه پایدار شهری بابلسر است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان دستگاه های اجرایی و شهروندان شهر بابلسر هستند. اثرگذاری قوانین و مقررات شهرسازی از ابعادی چون ضوابط طرح های توسعه شهری، ضوابط مربوط به ساخت و سازهای عمرانی و ساختمانی، مقررات اراضی و زمین شهری، مصوبات کمیسیون های ماده 5 و 100 و رعایت اصول صحیح مدیریت در توسعه پایدار شهری به عنوان چارچوب تحلیلی پژوهش در نظر گرفته شده است. یافته ها مبین آن است که از میان شاخص های تاثیرگذار بر توسعه پایدار شهری در روش رتبه بندی توانی، شاخص ضوابط مربوط به ساخت و سازهای عمرانی و ساختمانی با وزن استاندارد شده 431/0، بیشترین تاثیر و شاخص اصول صحیح مدیریت شهری با وزن استاندارد شده 048/0، کمترین تاثیر را دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که اثرات قوانین و مقررات شهرسازی در توسعه پایدار شهری در سطح خانوارهای نمونه، کمتر از حد متوسط ارزیابی شده است. با بهره گیری از روش (TOPSIS) در جهت رتبه بندی محلات شهر بابلسر برحسب اوزان مورد محاسبه در هر شاخص به ترتیب، محله جواهری با مقدار (9101/0) ci، با رتبه 1 بالاترین جایگاه و محله کتی بن با مقدار (3008/0) ci، با رتبه 20 پایین ترین جایگاه را دارند.

  کلیدواژگان: قوانین و مقررات شهرسازی، توسعه پایدار، شهر بابلسر
 • کیومرث خداپناه* صفحات 93-106

  امروزه صنعت گردشگری، به مثابه پدیده پویای جهانی و اجتماعی است که شناخت و تحلیل علمی آن می تواند چارچوب مطمینی را برای برنامه ریزی صنعت گردشگری فراهم سازد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های موثر بر وضعیت آینده گردشگری پایدار روستایی در شهرستان نیر و چگونگی تاثیرگذاری این پیشران ها بر یکدیگر انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت، بر اساس روش علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی و بر اساس هدف کاربردی است که در دو مرحله تعیین شاخص های کلیدی از طریق روش دلفی و شناسایی پیشران ها بر اساس نرم افزار MicMac بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع انجام شده است. در این راستا پس از برگزاری جلسات و بحث با 30 نفر از متخصصین و نخبگان گردشگری شهرستان نیر به عنوان جامعه آماری که تحقیق به صورت هدفمند انتخاب شدند، 37 متغیر در قالب چهار بعد شناسایی شد. یافته ها بر اساس وضعیت صفحه پراکندگی عوامل نشان داد، سیستم ناپایدار است و بیشتر عوامل در اطراف محور قطری صفحه پراکنده هستند. همچنین از بین 37 عامل در نظر گرفته شده، در نهایت با توجه به امتیاز بالای تاثیرگذار و تاثیرپذیری مستقیم 13 عامل به عنوان خروجی میک مک و عوامل پیشران، در آینده توسعه پایدار گردشگری روستایی شهرستان نیر تاثیرگذار هستند. نتایج نشان می دهد از بین 13 عامل پیشران، عوامل جذب نیروی مازاد بخش کشاورزی در فعالیت های گردشگری، افزایش فناوری، دریافت اعتبارات بانکی، مدیریت زمین روستایی، توزیع درآمد و تنوع بخشی به اقتصاد و افزایش فرصت های شغلی برای جوانان دارای تاثیرگذاری بالاتری بوده و اهمیت بیشتری دارند.

  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، توسعه روستایی، آینده پژوهی پیشران های گردشگری پایدار، شهرستان نیر
 • المیرا مصدق زاده، محمد خلج* صفحات 107-116
  مورفوتکتونیک علمی است که تاثیر تکتونیک فعال را با استفاده از شاخص های ژیومورفیک به عنوان سنجش و توصیف کمی اشکال و چشم اندازهای زمین مشخص می کند؛ بر همین اساس اندازه گیری های کمی، شرایطی را فراهم می آورد تا با استفاده از آن ها به شناسایی وضعیت مناطق دارای تکتونیک فعال پرداخته شود. در این مطالعه با استفاده از شاخص های کمی مورفومتری حاصل از مطالعات مورفوتکتونیک بخشی از البرز مرکزی (شهرهای مرزن آباد و طالقان)، مورد بررسی قرار گرفته و پنج شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی (a∆)، شاخص انشعابات (R)، شکل حوضه (Ff)، تراکم زهکشی (Dd) و ضریب ناهمواری (Bh) در 19 حوضه زهکشی محاسبه شده است. در این مناطق هر یک از این شاخص ها به پنج گروه بسیار بالا، بالا، متوسط، کم و بسیار کم طبقه بندی شده اند و در نهایت شاخص تکتونیک فعال نسبی (Iat) به دست آمده است. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، حوضه هایی گسل های خزر، شمال البرز، دزدبن و راندگی های کندوان و شمال طالقان در گروه های بسیار بالا و بالا قرار گرفته اند که بیانگر تاثیر این گسل ها بر تکتونیک فعال منطقه است. در اثر بالا بودن این مقادیر، انتظار می رود که ریسک لرزه خیزی منطقه نیز در اثر گسیختگی گسل ها افزایش یابد. تراکم کانون لرزه ای زمین لرزه های اخیر در منطقه تصدیقی بر اثبات این موضوع است.
  کلیدواژگان: مورفوتکتونیک، مورفومتری، البرز، حوضه آبریز، زمین لرزه
 • پرنا کاظمیان، محمدرضا پاکدل فرد*، حسن ستاری ساربانقلی، فروس حاجیان پاشاکلایی صفحات 117-124

  در برنامه ریزی توسعه پایدار، توجه به مفهوم مسکن و خانه ضروری است. زیرا مسکن مفهومی فیزیکی است، اما خانه به عنوان مکان زندگی انسان با تمام ابعاد زندگی او در ارتباط و کنش متقابل است و معانی مختلفی را فراتر از مسکن در خود جای می دهد. با بهره گیری از مباحث پدیدارشناسی به عنوان روش ادراک ساختارهای تجربه و آگاهی، می توان به مطالعات کیفی درباره رابطه انسان و فضای زندگی پرداخت. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر حیاط به عنوان یک عنصر کالبدی ثابت، در معنابخشی به مفهوم خانه سنتی ایرانی به عنوان الگوی مسکن پایدار و بازنمایی آن در سینمای معاصر است. برای این منظور، دو فیلم «طهران تهران» و «مهمان مامان» ساخته داریوش مهرجویی که داستان هایی برگرفته از زندگی زیسته مردم در دوره معاصر هستند، مورد مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی، تفسیر و استدلال درباره نقش معناساز عناصر حیاط برای خانه در روایت های سینمایی مذکور پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مفهوم خانه و پیوند وجودی آن با انسان در آثار مهرجویی، تاکیدی بر هویت بخشی متقابل میان خانه و زندگی انسان است و حیاط، مرکزی حیات بخش در خانه بوده و از عوامل اصلی در پایداری خانه سنتی ایرانی است. لذا با توجه به بحران هویت و معنا در زندگی های معاصر، یکی از راهکارهای بازیابی آن ها توجه به نقش حیاط، به عنوان فضای گمشده مسکن معاصر در برنامه ریزی های توسعه پایدار شهری با استفاده از شیوه های نوین معماری است.

  کلیدواژگان: مسکن، حیاط مرکزی، خانه سنتی ایرانی، توسعه پایدار شهری، داریوش مهرجویی
|
 • Aliakbar Anabestani *, Soudabeh Ahmadi Pages 11-31

  The complete involvement of human sensory perceptions with space and the presence of meaningful elements in it, will be the basis for creating the quality of the environment in future times and will cause a collective awareness of the physical quality in question. The key purpose of this study is to analyze the effect of environmental perception on the physical planning of rural suburbs of Mashhad metropolis. . This research is descriptive-analytical in nature and applied in terms of purpose. Data collection was done by two methods documentary and field. The field method is based on the distribution of questionnaires. The unit of analysis in this study is rural households. In the present study, according to Cochran's formula, 193 households out of a total of 4800 rural households living in 12 villages around the metropolis of Mashhad in the central part of the township have been studied. Based on the results of the research, according to the villagers, the level of physical planning of rural settlements in general with a value of T-7.66 was lower than the theoretical average of the research (ie 3). According to the results of Cumulative Weight Production Evaluation Model (WASPAS), Loghmani, Amrghan Toos and Arvand villages have the highest level of rural physical planning. According to the GRA model ranking results, Arvand, Loghmani and Amrghan Toos villages are ranked first to third. The results showed that there is a significant and direct relationship between the two variables (with a value of T equal to 7.394 and an acceptable level of significance); and a person's perception of the physical environment with an impact factor of 0.487 has a direct effect on rural physical planning. This indicates a direct relationship between people's perception of the environment and their mental image of the environment. Also, on the one hand, human perception of the environment affects physical planning, and on the other hand, the ability of environmental planning affects the individual's perceptions. Perception of the physical environment determines the factors of a person's reaction to the environment and causes the individual to prefer the natural environment, followed by the effectiveness of planning.

  Keywords: Physical Environment, Perception of environment, Suburban settlements, Visual-physical perception, Mashhad
 • Mostafa Taleshi *, Abdolhamid Nazari, MohammadAli Moinfar Pages 33-52

  One of the fundamental goals in physical development planning is to reduce the vulnerability of the constructed space to environmental hazards. One of the most important dangerous crises in the geographical space of the country is the occurrence of earthquakes and the resulting economic and social damages. The occurrence of the Bam earthquake in 2003 led to the implementation of the "Reconstruction Plan of Bam city and surrounding villages" in 2005, which has had thought-provoking changes in the planning and reconstruction of rural housing. This study intends to identify and analyze the evolution of housing and its basic functions in the structural-functional understanding of rural housing by physically examining and evaluating the mentioned plan. The present study is applied in terms of purpose with a "positivist" approach and is descriptive-analytical based on methodology. Information and data were collected through documentary and field methods in the form of questionnaires, observations and purposeful interviews. Data were recorded, processed and analyzed in statistical software and GIS environment. The statistical population of the study was the villages covered by the Bam city reconstruction plan. Twelve villages were selected using cluster sampling method based on the effect of earthquake penetration and the formation of a three-dimensional matrix. The three-dimensional matrix included: the number of households in the village, the distance of the village from the fault and the epicenter of the earthquake, and the amount of damage to the village. In the next step, the samples were determined based on Morgan table and finally, by distributing the researcher-made questionnaires in proportion to the weight of the population of each village, 354 questionnaires were completed by the heads of households. The validity and reliability of the questionnaire were determined using experts in the field of rural planning and Cronbach's test (0.94), respectively. Findings show that in the housing pattern of the affected villages of Bam, fundamental changes have taken place in retrofitting and the type and location of materials, map, number of rooms and the level of infrastructure compared to before and after the earthquake. One of the results of the effectiveness of the reconstruction plan is the visible functional changes and the lack or incompatibility of some functions in the newly built houses. This means that pre-earthquake bio-subsistence housing has become purely post-reconstruction bio-housing. The role of the villagers in these developments has been very small, which has been due to the centralism of the project. In reviewing the design and reconstruction of rural houses at risk of earthquakes, the following should be considered: institutionalization of rural participation, utilization of indigenous knowledge, rural housing with socio-economic functions and especially the origins of special culture, planning and intervention in rural physical context and access to the pattern of sustainable rural housing.

  Keywords: physical structure, rural housing, Reconstruction Plan, Vulnerable Villages, Bam Earthquake
 • HamidReza Rakhshaninasab *, Hosniyeh Shiran Pages 53-66

  One of the main policies of the country and one of the most important strategies of the government in recent years is the "Mehr Housing Project" with the aim of providing housing for different groups. The purpose of this study is "Comparative evaluation of residents' satisfaction with Mehr housing in Zahedan." The research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature and method. In the process of collecting data and information, documentary and field methods have been used. The statistical population of the study is the residents of Mehr Shargh and Gharb housing complexes in Zahedan and includes 4950 heads of households. The sample size was estimated to be 562 heads of households based on Cochran's formula and SPSS software was used to analyze the data. The results of Pearson correlation analysis show that there is a significant relationship between age and monthly income and education with satisfaction with the residential complex. However, the results of t-test showed that the satisfaction of the residents of Mehr Zahedan housing complexes with a total average of 79 sub-criteria is lower than the average (2.41). Friedman test was used for the final ranking of indicators and the most important effect is the performance-structural index including accesses and facilities. SAWARA model was used to analyze the most effective indicators affecting the quality of housing according to experts. The most important content indicators are the presence of CCTV cameras and closer proximity to the shopping center. Finally, the results of independent t-test to compare the two residential complexes of Mehr showed that there is no significant difference in terms of satisfaction in Mehr housing in Zahedan.

  Keywords: Assessment, Mehr housing, Housing Quality Indicators, Zahedan city, Satisfaction
 • Hasan Houshyar *, Reza Ghaderi, Hossein Ramadan Tash Dehraji Pages 67-79

  Identifying suitable areas to provide the services needed by tourists in the form of tourist villages is one of the most important issues for tourism planners. The aim of this study was to find suitable areas in Mirabad forest located in Oshnoyeh township according to 9 effective indicators in locating tourist villages (slope, sunshine, land use, land ownership, distance from the line Forests, roads, rural settlements, fault lines and canals). The research approach is descriptive-analytical and applied. In order to analyze the suitable places for the construction of tourist villages in the study area, various GIS-based multi-criteria decision-making techniques have been used. To evaluate and standardize the criteria, the fuzzy logic method has been used, to determine the weight of the criteria and to determine the optimal locations in terms of the studied components, the pairwise comparison and TOPSIS methods have been used. By analyzing the results of the final layer output and its adaptation to the ground realities, three sites based on the degree of desirability for development and creation of a tourist village in the form of 100 by 100 meter pixels (equivalent to one hectare) are proposed and finally proposals for tourism development in the studied area was presented.

  Keywords: tourist village, location, Multi-Criteria Decision Analysis, Mirabad Village Forest
 • Kia Bozorgmehr *, Aliasghar Jafari, Mehrdad Ramzanipor, Leila Ebrahimi Pages 81-92

  Cities are a complex and alive system of integrated economic, social, and physical identities in which economic, social, cultural, and physical components play a role. Sustainable development, which is one of the main goals of the policies and activities of the United Nations and is a constant discussion of developed and developing countries, has been mentioned as a process, the need for improvement and progress in various fields. The goal of sustainable development is very broad and its achievement takes place in the shadow of planning. Planning should be a two-way planning because at the macro level, the policies of national governments, even global policies, and at the micro level, education and public participation are very effective in achieving sustainable development and advancing its goals. The issue of urban laws and regulations is one of the most important issues of urban planning and urban planning and it is the basis for the balanced growth of cities and the implementation of a comprehensive plan and detailed plans and criteria set out in the plans. In fact, by applying the rules and methods, control and monitoring the separation of land and buildings, and authorizing the relevant authorities in urban planning to review and amend the proposed separation plans by landowners before registration measures at least 60% of correction comments can be implemented in comprehensive and detailed plans. The purpose of this study is to investigate the impact of urban planning laws and regulations on sustainable urban development (Case study of Babolsar city). The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. The method of data collection was designed as a document and field through a questionnaire in the form of Likert scale and research questions were evaluated by SPSS software. The results show that according to the average of items and the use of one-sample t-test, the opinions of experts and citizens in all indicators and items explaining the level of significance is higher than 0.05. This means that the effects of urban planning laws and regulations on sustainable urban development on the level of sample households are below average. The use of TOPSIS method for ranking Babolsar neighborhoods based on the effects of urban planning laws and regulations on sustainable urban development in terms of the weights calculated in each index showed that Javaheri neighborhood with a value of (0.9101) ci with 1 rank of the highest status and neighborhood Katie Bin with the value of (0.3008) ci with the rank of 20 had the lowest position.

  Keywords: Rules, Regulations, Urban Planning, Sustainable Development, Babolsar city
 • Kiomars Khodapanah * Pages 93-106

  Nowadays, the tourism industry is a dynamic global and social phenomenon whose scientific knowledge and analysis can provide a reliable framework for planning the tourism industry. The aim of this study was to identify the drivers that affect the future status of sustainable rural tourism in Nir township and how these drivers affect each other. In terms of nature, this research is based on the method of futures research, analytical and exploratory science and is based on an applied goal. After holding meetings and discussions with 30 tourism experts and elites of Nir township as a statistical population, 37 variables were identified in four categories. Findings based on the condition of the scattering plate showed that the system is unstable and most of the factors are scattered around the diagonal axis of the plate. Out of 37 factors considered, due to the high impact score and direct impact, only 13 factors as the output of Mick Mac and drivers are influential in the future of sustainable development of rural tourism in Nir township. The results show that among the 13 driving factors, the following are more influential and important: factors of attracting surplus agricultural sector in tourism activities, increasing technology, receiving bank credits, rural land management, income distribution and diversification to the economy and increasing job opportunities for young people.

  Keywords: rural tourism, Rural Development, Future Research, Sustainable Tourism Drivers, Nir Township
 • Elmira Mosadeghzadeh, Mohammad Khalaj * Pages 107-116
  Morphotectonics is a science that determines the effect of active tectonics by using geomorphic indicators as a measurement and quantitative description of landforms and landscapes. Morphotectonics provides quantitative measurements that can be used to identify areas with active tectonics. In this study, using quantitative morphometric indices obtained from morphotectonic studies, a part of Central Alborz (Marzanebad and Taleghan cities) has been studied and five hierarchical anomaly indices (a∆), branching index (R), Basin shape (Ff), drainage density (Dd) and roughness coefficient (Bh) were calculated in 19 drainage sub-basins. In these areas, each of these indices is classified into five groups: very high, high, medium, low and very low, and finally the relative active tectonic index (Iat) is obtained. Based on the results of this study, the Caspian, North Alborz, Dozdben and Kandovan and North Taleghan fault basins are in very high and high groups, which indicates the impact of these faults on the active tectonics of the region. Due to these high values, it is expected that the seismic risk of the region will increase due to fault rupture. The density of recent earthquakes in the region confirms this.
  Keywords: Morphotectonics, Morphometry, Alborz, Catchment, earthquake
 • Parna Kazemian, Mohammadreza Pakdelfard *, Hassan Sattari Sarbangholi, Ferdos Hajian Pashakalaie Pages 117-124

  In sustainable development planning, it is necessary to pay attention to the concept of housing and home. Home as a place for human life is related and connected to all aspects of her/his life and has different meanings beyond housing. Using phenomenological topics as a method of perceiving the structures of experience and consciousness, qualitative studies on the relationship between humans and living space can be done. The purpose of this study is to investigate the effect of the yard as a fixed physical element in interpreting the concept of a traditional Iranian house as a model of sustainable housing and its representation in contemporary cinema. For this purpose, two films "Tehran Tehran" and "Mom's Guest" made by Dariush Mehrjoui, which are stories taken from the lives of people in the contemporary period, were studied. Using a descriptive-analytical method, the semantic role of courtyard elements for the house in the above-mentioned cinematic narratives has been studied, interpreted and argued. The results show that the concept of home and its existential connection with human beings in Mehrjoui's works emphasizes the mutual identification between home and human life. The central courtyard is the lifeblood of the house and is one of the main factors in the stability of the traditional Iranian house. Therefore, due to the crisis of identity and meaning in contemporary lives, one of the ways to recover them is to pay attention to the role of the yard as a lost space of contemporary housing in sustainable urban development planning using new architectural methods.

  Keywords: Housing, Central Yard, Traditional Iranian House, sustainable urban development, Dariush Mehrjoui