فهرست مطالب

سیاست جهانی - سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 39، بهار 1401)

فصلنامه سیاست جهانی
سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 39، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • خلیل الله سردارنیا*، مهران شرفی صدرآبادی صفحات 7-45

  این پژوهش به منظور ارزیابی واقع بینانه از جایگاه ایران در سطح جهانی و سطح کشورهای منتخب بر اساس آخرین گزارش های مربوط به شاخص های توسعه انجام شده است. در این راستا از 12 شاخص بین المللی استفاده شد که حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در بر می گیرند. جامعه مورد بررسی پژوهش، وبسایت های معتبر جهانی از جمله بانک جهانی، سازمان ملل، صندوق بین المللی پول، سازمان شفافیت جهانی است که به رده بندی کشورها بر اساس شاخص های توسعه ای گوناگون می پردازند. یافته های مقاله نشان می دهد که ایران در شاخص توسعه انسانی توانسته است هم در سطح جهانی و هم در میان کشورهای منتخب وضعیت مطوبی کسب نماید. وضعیت ایران در عملکرد زیست محیطی، در سطح جهانی مطلوب و در سطح کشورهای منتخب هشدار دهنده است. در شاخص های پیشرفت اجتماعی و جرم و جنایت در سطح جهانی در وضعیت هشدار دهنده و در سطح کشورهای منتخب در وضعیت بحرانی و در شاخص های سرانه تولید ناخالص داخلی، کامیابی لگاتوم، فلاکت، دولت های شکننده، شادی، ادراک فساد، گذرنامه هنلی و تورم سالانه بر اساس درصد قیمت های مصرف کننده، هم در سطح جهانی و هم در سطح کشورهای منتخب در وضعیت بحرانی قرار دارد.

  کلیدواژگان: ایران، شاخص های توسعه یافتگی، سطح جهانی، کشورهای منتخب
 • حسن یوسفی، حسن خداوردی*، گارینه کشیشیان سیرکی صفحات 47-77
  روابط خارجی یکی از وجوه مهم زندگی ملت ها و کشورها به شمار می رود و بررسی چگونگی عملکرد دولت-ها در ارتباطات خارجی، مهم تلقی می شود. بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تونس و تاثیرات آن بخصوص در دو مقطع دولت های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد و دولت های یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی، می تواند به تدوین و تعیین راهبردهای آتی در روابط خارجی در دولت های مختلف کشورمان کمک کند و شرایط را برای رفع مشکلات و نقایص احتمالی فراهم آورد. پس از بیداری اسلامی دولت هایی در کشورهایی مانند تونس روی کار آمدند که بر روابط با ایران تاثیرگذار بودند. در این مقاله سعی شده است تا با نگاهی سازه انگارانه به روابط ایران و تونس، سیاست خارجی کشورمان در دولت های مورد اشاره مورد نقد و بررسی قرار گیرد و به این سیوال پاسخ داده شود که روابط ایران و تونس بین سال های 2005 تا 2021 چگونه بوده؟ در پاسخ به این پرسش و در مقام صورتبندی فرضیه باید گفت؛ در دولت موسوم به عدالت محور احمدی نژاد، درگیر بودن در برخی تنش های داخلی و فقدان رویه ای ثابت در سیاست خارجی و در دولت موسوم به اعتدال گرا روحانی، تمایل بیش از حد به روابط با غرب و درگیر بودن با برجام، توسعه روابط را با کشورهایی مانند تونس کند کرد و زمینه های تاریخی، اشتراکات فرهنگی و سیاسی به همراه فرصت شکل گرفته از بیداری اسلامی نیز نتوانست به این روابط کمک چندانی بکند.
  کلیدواژگان: روابط خارجی، عدالت محور، اعتدال گرا، بیداری اسلامی، تونس
 • سید میثاق حبیب زاده، حکیمه پورجمال قویجاق*، منصور شعبانی صفحات 79-106
  چکیدهیکی از ابزارهای تولید محتوای تبلیغاتی در زمینه های مختلف، استعاره است. امروزه با توجه به روند پیشرفت تبلیغات از طریق رسانه های تصویری، استفاده از استعاره تصویری اهمیت و کاربرد روزافزونی در انتقال محتوای ایدیولوژیک پیدا کرده است. هدف تحقیق حاضر بررسی و تفسیر استعاره های تصویری، تصویری-کلامی و حوزه های مفهومی آن ها در پوسترهای علیه جنگ نرم در زبان فارسی براساس مدل تحلیلی فورسویل (1996) است. این پژوهش از نوع کیفی می باشد و روش انجام آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. همچنین این پژوهش به دنبال نشان دادن ابزارهای شناختی دیگر در پوسترها می باشد. همچنین تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این سوالات می باشد: 1- در پوسترهای علیه جنگ نرم از چه نوع استعاره های مفهومی برای انتقال مفاهیم استفاده شده است؟ 2- حوزه های مفهومی استعاره های مورد استفاده در پوسترهای علیه جنگ نرم کدام اند؟ 3- در استعاره های مورد استفاده در پوسترهای علیه جنگ نرم، چه مفاهیمی از حوزه مبدا در حوزه مقصد نگاشته شده است؟ بدین منظور، از میان تصاویر و پوسترهای موجود، ده پوستر و تصویر به صورت تصادفی انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که ابزار مختلفی توسط طراحان پوسترها و تصاویر استفاده شده است. این ابزارهای شناختی عبارتند از استعاره مفهومی، مجاز مفهومی، تلفیق، استفاده از رنگ های نمادین و استعاره های مخلوط و ایستا. در تصاویر و پوسترهای استعاری تک وجهی، تصاویر به تنهایی قادر به انتقال مفهوم مقابله با جنگ نرم بوده اند و در تصاویر و پوسترهای چند وجهی کلام با تصویر در می آمیزد و مفهوم مدنظر را به مخاطب ارایه می دهند.
  کلیدواژگان: استعاره مفهومی، استعاره تصویری، استعاره تصویری-کلامی، جنگ نرم
 • میلاد منصوری، محمد ترابی*، ماشاالله حیدرپور صفحات 107-127

  در سال های اخیر، جامعه بین المللی شاهد اعمال نفوذ و قدرت یابی قدرت های نوظهور اقتصادی (بریکس) در امور جهان است و موضوع اصلی مناظره های نظری در سطح جهانی شده. تشکیل بلوک بریکس که پیشرو نظم جدیدی در جهان است، موجب شد این بلوک خود را به عنوان بازیگر کلیدی در نظم بین الملل مطرح کند. مسیله اساسی مقاله این است که راهبرد توسعه قدرت های نوظهور اقتصادی(بریکس) بر اساس انطباق نسبی با مراحل رشد اقتصادی نظریه توسعه روستو، بر مبنای چه رویکردی و مولفه هایی قابل تبیین است و چشم انداز آینده آن چیست؟ فرضیه اصلی پژوهش در پاسخ به این سوال است که راهبرد توسعه قدرت های نوظهور اقتصادی(بریکس) بر مبنای توسعه انسانی نسبی مبتنی بر بهره برداری از منابع داخلی، استفاده از فرصت های اقتصادی - سیاسی خارجی ، همسویی شاخص های اقتصادی و انسانی، تحقق افزایش مبادلات تجاری، کاهش وابستگی و نفوذ اقتصادی - سیاسی در امور جهانی قابل تبیین و ارزیابی می باشد و از سیطره اقتصاد لیبرالی، به سمت نظم جدید اقتصادی در حرکت است. این پژوهش با شیوه کتابخانه ای و روش تحلیلی_توصیفی به تشریح عوامل عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان عوامل داخلی و عوامل خارجی به نقش مهم بازیگران ژیواستراتژیک و محورهای ژیوپلیتیک آن را با چشم اندازی به آینده مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، قدرت های نوظهور، بریکس، نظم جدید، بازیگران ژئواستراتژیک
 • علی شکری، علی شیاری*، محمد یوسفی جویباری صفحات 129-155
  مقاله حاضر با عنوان « نقش پویایی فکری آذربایجان در تکوین ایده دولت ملی در ایران » به شیوه تحلیلی- توصیفی و رویکرد باری بوزان به دولت انجام گرفته است و هدف اصلی آن، تحلیلی محققانه از نقش و سهم اندیشه‎ورزان و مصلحان آذربایجان در تکوین و توسعه هویت ملی و ایده‎ی ناسیونالیسم در ایران می‎باشد. آذربایجان در طول تاریخ ایران از جایگاه ویژه‎ای برخوردار بوده و این جایگاه در تاریخ معاصر برجسته‎تر شده است. این منطقه دروازه ورود ایده‎ها و افکار جدید جهان غرب به ایران و آسیا در سده‎های اخیر بوده است. از جمله این ایده‎ها می‎توان به مفهوم ناسیونالیسم اشاره نمود. این ایده نوعی سازه‎ای نظری برای انسجام و وحدت‎بخشی به ملت و تقویت بنیان‎های استقلال و تمامیت ارضی کشور محسوب می‎شود. اندیشه‎ورزان آذری، رواج ناسیونالیسم را برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و ترویج ایده‎های مردم‎سالارانه و مشروطه‎خواهی ضروری می‎دانستند. بزرگانی چون آخوندزاده، مستشارالدوله، طالبوف و تقی‎زاده، چهار اندیشمند و مصلح بزرگ در این حوزه هستند که از نظر فکری به رواج مولفه‎های ناسیونالیسم نقش بی‎بدیلی را ایفا نموده‎اند آنان عناصری چون سرزمین، تاریخ و زبان و دین مشترک را عامل مهم و قوام‎بخش هویت ایرانی می‎دانند و علاوه بر اندیشه‎ورزان این منطقه مردم آذری نیز در طول تاریخ برای حفظ هویت ملی و تمامیت ارضی کشور چه جانفشانی‎ها که نکرده‎اند.
  کلیدواژگان: ناسیونالیسم، آذربایجان، هویت ملی، اشتراکات تاریخی
 • امید رحیمی*، سید امیر نیاکوئی صفحات 157-180

  کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از دهه دوم قرن بیست و یکم فرایند مشارکت در توسعه زیرساخت های راهبردی آسیای مرکزی را آغاز کرده اند. این مشارکت در حوزه توسعه زیرساخت های تولید و انتقال انرژی و تقویت بسترهای لجستیک و ترانزیت صورت گرفته است. با این حال به دلیل عدم پیوستگی و پایداری در مشارکت و عدم انسجام در رویکردهای همگرایانه درونی (با کشورهای عربی) و بیرونی (با دیگر بازیگران بین المللی فعال)، چگونگی تاثیرگذاری این روند تاکنون مشخص نبوده است. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که مشارکت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با منطقه آسیای مرکزی در حوزه زیرساخت های راهبردی چگونه می تواند بر جایگاه ژیواکونومیک ایران به عنوان یک پل میان منطقه ای بین حوزه عربی خلیج فارس و آسیای مرکزی تاثیرگذار باشد؟ در پاسخ فرضیه ای این مقاله بر این امر استوار است که این تاثیرگذاری به میزان قابل توجهی بر دینامیسم های منطقه ای خاورمیانه وابسته است. در صورتی که این پویایی ها به سمت تخاصم بیشتر ایران و کشورهای عربی حرکت کند، شاهد تضعیف جایگاه ژیواکونومیک ایران خواهیم بود و در وضعیتی که این مناسبات به سوی بهبود و ترمیم هدایت شود، می توان از قبل توسعه پیوند میان منطقه ای حوزه عربی خلیج فارس و آسیای مرکزی، ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور پل را در این فرایند، انتظار داشت. پژوهش حاضر با اتکاء به استراتژی قیاسی با بهره گیری از چارچوب تیوریک میان منطقه گرایی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، مبتنی بر تحلیل سناریوها و متغیرهای تاثیرگذار، در پی اثبات فرضیه فوق الذکر است.

  کلیدواژگان: ایران، آسیای مرکزی، حوزه عربی خلیج فارس، میان منطقه گرایی، زیرساخت های راهبردی
 • حمید سروش، حسین احمدی*، محمدعلی بصیری صفحات 181-206

  سیاست خارجی بر آیند اقتدارگرایانه تخصیص ارزش ها در برخورد با یکدیگر است که در یک واحد سیاسی از مجموعه توانایی ها و قابلیت ها جهت افزایش بهره وری هنجارها و معیارهای مطلوب در بعد خارجی استفاده می کند .سیاست خارجی عربستان سعودی و قطر و جمهوری اسلامی ایران ، مانند هر پدیده و فرآیند سیاسی دیگر در خلا شکل نمی‏گیرد، بلکه معلول بستر، بافت و شرایط اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی خاص این کشورهاست. بررسی سیاست خارجی کشورها معمولا با تاکید بر مولفه های متعددی انجام می گیرد .در راستای انجام این پژوهش که تحت عنوان واکاوی پیامدهای سیاسی امنیتی بحران قطر و عربستان سعودی و تاثیر آن بر سیاست خارجی ایران در منطقه خلیج فارس از 2010 تا 2022 نام دارد این سوال مطرح گردید است که بحران حاصله در روابط قطر و عربستان سعودی چه تاثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس دارد ؟. یافته های تحقیق حاکی از آن است بحران ایجاد شده در روابط قطر و عربستان سعودی منجر به تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس شده است . کلید واژه: سیاست خارجی ، جمهوری اسلامی ایران ، عربستان سعودی ، قطر ، بحران

  کلیدواژگان: حوزه خلیج فارس، منافع جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، قطر، بحران بین المللی
 • مهناز محمدی، محمد کلهر*، فرشته سادات اتفاق فر صفحات 207-227

  سینمای ایران در دهه 40ش، تولیدات بی شماری را به نمایش گذاشت و با تمام فراز و فرودهایی که جامعه ایران از سر گذراند، رونق خاصی داشت. سینماگران موضوعات مختلفی را برای به تصویرکشیدن و جذب مخاطب انتخاب می کردند که دست یافتن به محبوب مورد علاقه و کسب ثروت، از مولفه های مهمی برای موفقیت و استقبال مخاطبین از یک فیلم به حساب می آمد. در کنار این موضوعات، در این دهه برخی از سینماگران تلاش کردند تا قسمتی از مظالم نظام ارباب رعیتی را در ایران به تصویر بکشند. این اتفاق در حالی رخ داد که از اوایل این دهه اصلاحات ارضی در جهت برطرف کردن مشکل رعایا و رهایی آن ها از آن نظام ناعادلانه صورت گرفت. باید اذعان کرد علاوه بر نمایش چهره واقعی ارباب، خان و خان زاده در تعدادی از فیلم ها، نگاه مثبتی به طبقه متمول شهری(بورژوا و تازه به دوران رسیده) و طبقه کارگر هم ارایه شد. سوال اصلی پژوهش حاضر چنین سامان یافت که اصلاحات ارضی چه تاثیری بر سینمای ایران برجای نهاد؟ از این رو روش تحقیق تاریخی با رویکرد توصیف و تحلیل در دستور پژوهش قرار گرفت. تا این دغدغه مهم را با بررسی و واکاوی برخی از فیلم های مهم این دوره، تجزیه و تحلیل نماید.

  کلیدواژگان: سینمای ایران، انقلاب سفید، نظام ارباب و رعیتی، طبقه بورژوا و طبقه کارگر
 • زهرا عبدلی طغرالجردی، محمدحسین رمضانی قوام آبادی*، امان الله علیمرادی، سید مهدی احمدی موسوی، محمد امینی زاده صفحات 229-252

  این مقاله به آسیب شناسی قاعده گذاری حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در موضوع منابع آب متمرکز است. این مساله در قلمرو مطالعات علمی مساله ای بینارشته ای است که فقدان توجه بایسته به ماهیت بینارشته ای آن بر چالش های تقنینی سیاست جرایم آب افزوده است. یافته های این مقاله  بیانگر این است که اساسی ترین چالش سیاست جنایی تقنینی در جرایم مرتبط با آب، نبود یک سیاست جنایی تقنینی اصولی، سنجیده و کاربردی است؛ دلیل این فقدان، شاید عدم بهره گیری از متخصصان علوم میان رشته ای و داده های دانش سیاست جنایی به ویژه در حوزه قانون گذاری باشد.. باید حفظ و صیانت از منابع آب در مقابل تجاوزگران در دستور کار قرار گیرد. ابتدا ریشه های جرایم را شناسایی و رفع نماییم و سپس به عنوان آخرین چاره، به فکر تدابیر سرکوبگر باشیم. تدابیری که به نوبه خود، با بهره گیری از داده ها و متخصصان علوم مربوطه؛ مثل کیفرشناسی تعیین گردند تا بهترین نتایج را حاصل نمایند. در این پژوهش ضمن تبیین ابزارهای اجرا و پیاده سازی سیاست جنایی تقنینی در پیشگیری از جرایم مرتبط با آب به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای جلوه های نابسامانی نهادی در خصوص ابزارهای سیاست جنایی تحلیل و بررسی شده است.

  کلیدواژگان: حکمرانی منابع آب، قواعد تقنینی جرائم منابع ملی آب، نهادگرایی
 • شاخوان سورانی، عباد روحی *، جوانمیر عبداللهی صفحات 253-278

  هدف این مقاله  بررسی بنیان های  مشروعیت  رفراندوم 2017 استقلال اقلیم کردستان از عراق است. با توجه به بررسی نظریات حقوقی و مطالعه لوایح دولت ها، تجربه کوزوو و نظرات قضات دیوان، حال سوال مطرح شده در این مطالعه که آیا برگزاری رفراندوم 2017 اقلیم کردستان در حقوق بین الملل و قانون اساسی عراق مشروعیت دارد یا خیر؟ روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتوا است. بحث این مطالعه نشان داد که استقلال خواهی اقلیم کردستان عراق در صورت اثبات تحت اشغال بودن، نقض سیستماتیک حقوق بشر آن ها توسط رژیم حاکم بر عراق و اقناع جامعه بین المللی در دارا بودن مولفه های موثر، مشروعیت می یابد. عدم اجرای ماده 64 پیمان سور و مشکلات تاریخی الحاق کردستان به عراق، نقض 55 اصل قانون اساسی توسط دولت عراق، نادیده گرفتن اصول مشارکت و توازن و تلاش برای کاهش نقش کردستان و عدم توانایی دفاع از اقلیم کردستان توسط عراق، مواردی است که مردم کرد را به برگزاری همه پرسی در سال 2017 تشویق کرد. این مسایل موجب شد که برگزاری همه پرسی به عنوان راهی دموکراتیک و صلح آمیز برای اعلام و اعلان خواست مردم مشروع تلقی شود. مردم اقلیم کردستان به صورت مسالمت آمیز پیام خود را به حکومت مرکزی منتقل کردند، این تلاش با مخالفت حکومت مرکزی، کشورهای همسایه و مجامع بین المللی روبه رو شد. روش گردآوری داده ها در این مقاله کتابخانه ای است.

  کلیدواژگان: رفراندوم استقلال کردستان 2017، حق تعیین سرنوشت، جدایی یکجانبه
|
 • Khalilolah Sardarnia *, Mehran Sharafi Sadrabadi Pages 7-45

  This study was conducted to realistically assess Iran's position both at the global level and at the selected countries level based on the latest reports on development indicators. In this regard, 12 international indicators were used, which cover the political, economic, social and environmental fields. The study sources are reputable global websites such as the World Bank, the United Nations, the International Monetary Fund, Transparency International, etc., which rank countries based on various development indicators. Findings of the article show that Iran in the human development index has been able to achieve a favorable situation both globally and among selected countries. Iran's situation in environmental performance is favorable at the global level but alarming at the level of selected countries. In the indicators of social progress and crime index, the situation of Iran at the global level is alarming and among the selected countries is critical, and in the indicators of GDP per capita, Legathum Prosperity Index, misery, fragile governments, happiness, perception of corruption, Henley Passport and annual inflation based on the percentage of consumer prices is in a critical state, both at the global level and among the selected countries.

  Keywords: Iran, Development Indicators, Global Level, Selected Countries
 • Hassan Yousefi, Hassan Khodaverdi *, Garineh Keshishyan Siraki Pages 47-77
  Foreign relations are one of the most important aspects of the lives of nations and countries, and it is important to examine how governments operate in foreign relations. Examining the foreign policy of the Islamic Republic of Iran towards Tunisia and its effects, especially in the two periods of the ninth and tenth governments headed by Mahmoud Ahmadinejad and the eleventh and twelfth governments headed by Hassan Rouhani, can formulate and determine future strategies in foreign relations in different governments. Help our country and provide the conditions for solving possible problems and defects. After the Islamic Awakening, governments came to power in countries such as Tunisia that affected relations with Iran. In this article, an attempt has been made to take a constructive look at Iran-Tunisia relations, to review our country's foreign policy in the mentioned governments, and to answer the question of how Iran-Tunisia relations between 2005 and 2021 been? In answer to this question and in the position of formulating the hypothesis, it should be said; Ahmadinejad's so-called justice-oriented government was embroiled in some internal tensions and a lack of consistency in foreign policy, and in the so-called Rouhani's moderate government, an over-indulgence in relations with the West and a nuclear deal, the development of relations with It slowed down countries like Tunisia. Historical contexts, cultural and political commonalities, along with the opportunity created by the Islamic Awakening, could not help these relations much.
  Keywords: Foreign Relations, Justice-oriented, Moderate, Islamic Awakening, Tunisia
 • Seyyed Misagh Habibzadeh, Hakimeh Pourjamal Ghouyjagh *, Mansour Sha&#, Abani Pages 79-106
  One of the tools of producing advertising content in various fields is metaphor. Nowadays due to the progress of advertising through visual media, application of pictorial metaphor has become extensively important and worthwhile in conveying the ideological content. The aim of the present study is to analyze and interpret the Pictorial, Verbo-pictorial metaphors and other conceptual domains in Persian anti-cold war posters within the framework of Forceville (1996). This research is qualitative and its method is descriptive-analytical. The present study also seeks to answer these questions: 1. What kind of conceptual metaphors are used in posters against cold war to convey concepts? 2. What are the conceptual domains of the metaphors used in anti-soft war posters? 3. What concepts of origin are written in the target domain of the metaphors used in the anti-soft war posters? Moreover, this study is to divulge other cognitive tools. In this regard, out of the available pictures and posters, ten of them have been selected at random. The result of different tools has been used by the designers of the posters and pictures. These cognitive tools include conceptual metaphor, conceptual metonymies, blending, the use of colors symbolically, and mixed and static metaphor. In mono-modal metaphorical pictures and posters, images have been able to convey the concept of coping with soft war independently and in multimodal metaphorical pictures and posters words merge into images and provide the intended concept to the audience.
  Keywords: conceptual metaphor, pictorial metaphor, verbo-pictorial metaphor, soft war
 • Milad Mansoori, Mohammad Torabi *, Mashaallah Haidarpour Pages 107-127

  In recent years, the international community has witnessed the influence and rise of the emerging economic powers (BRICS) in world affairs and has become a major topic of theoretical debate worldwide. The formation of the BRICS bloc, which is the forerunner of a new order in the world, led to this bloc emerging as a key player in the international order. The main issue of the article is that the strategy of development of emerging economic powers (BRICS) based on relative adaptation to the stages of economic growth of Rosto development theory, on the basis of what approach and components can be explained and what is its future perspective? The main hypothesis of the research is in response to the question that the strategy of development of emerging economic powers (BRICS) based on relative human development based on the exploitation of domestic resources, use of foreign economic-political opportunities, alignment of economic indicators And human, the realization of increasing trade, reducing dependence and economic-political influence in world affairs can be explained and evaluated and is moving from the domination of liberal economy to the new economic order. This research uses a library method and descriptive-analytical method to describe the factors of political, economic and social factors as internal factors and external factors to the important role of geostrategic actors and its geopolitical axes with a view to the future.

  Keywords: Economic Development, emerging powers, BRICS, new order, geostrategic actors
 • Ali Shokri, Ali Shiari *, Mohammad Yousefi Jooybari Pages 129-155
  This article, entitled "The Role of Azerbaijan's Intellectual Dynamism in establishing the Idea of the National Government in Iran" has been implemented in an analytic-descriptive method and Barry Buzan's approach to the government and its main purpose is a scholarly analysis of the role and contribution of Azerbaijani thinkers and reformers in formation and development of national identity and the idea of nationalism in Iran. In the history of Iran, Azerbaijan has had a special position in and this position has become more prominent in contemporary history. This region has been the gateway for entrance of new ideas and thoughts of the Western world to Iran and Asia in recent centuries. One of these ideas that can be pointed out is the concept of nationalism. This idea is a theoretical structure concept for cohesion and unification of the nation and strengthening the foundations of independence and territorial integrity of the country. Azerbaijani thinkers were considering the prevalence of nationalism necessary to preserve the independence and territorial integrity of the country and developing the ideas of democracy and constitutionalism. The great people such as Akhodzadeh, Mostasharadoleh, Talbof and Taghizadeh are four great thinkers and reformers in this field who had a unique role in developing the components of nationalism. They consider the concepts like territory, the history and common religion and language as a strengthening and important factor in Iranian identity and in addition to the thinkers of this region,
  Keywords: Nationalism, Azerbaijan, National Identity, historical commonalities
 • Omid Rahimi *, Seyed Amir Niakoee Pages 157-180

  The Arab countries of Persian Gulf have begun a process of participating in the development of Central Asia's strategic infrastructure since the second decade of the 21st century. This partnership has taken place in the field of development of energy infrastructure and strengthening of logistics and transit initiatives. However, due to the lack of coherence and stability in participation and the lack of coherence in the convergent approaches internally (with Arab countries) and externally (with other active international actors), how this process will affect has not been clear. This paper seeks to answer the question of how the participation of the Arab countries of the Persian Gulf with the Central Asian states in the field of strategic infrastructure can affect the geo-economic position of Iran, as an inter-regional bridge. The hypothetical answer to this question is based on the fact that this influence is significantly dependent on the regional dynamics of the Middle East. If these dynamics move towards more tensions between Iran and the Arabic countries of Persian Gulf, weakening of Iran's geo-economic position is expected; and in the case that the relations improves in a revival process, the promotion of geo-economic position of the Iran as a bridge country through the inter-regional ties between the Arab countries of Persian Gulf and Central Asia is expected. The paper seeks to prove the hypothesis by relying on the deductive strategy, applying the theoretical framework of inter-regionalism and using a descriptive-analytical method based on the analysis of scenarios and influential variables.

  Keywords: Iran, Central Asia, Arab countries of Persian Gulf, inter-regionalism, strategic infrastructure
 • Hamid Soroush, Hosein Ahmadi *, Mohammd Ali Basiri Pages 181-206

  Foreign policy is the authoritarian result of assigning values ​​in dealing with each other, which in a political unit uses a set of capabilities and capabilities to increase the productivity of desirable norms and standards in the foreign dimension. The political process no longer takes place in a vacuum, but is the result of the context, context, and social, cultural, geographical, and economic conditions specific to these countries. The study of countries' foreign policy is usually done with emphasis on several components. What is the impact of the crisis in the relations between Qatar and Saudi Arabia on the foreign policy of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf region? The findings of the study indicate that the crisis in Qatar-Saudi Arabia relations has strengthened the position of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf region.Key word:Foreign Policy, Islamic Republic of Iran, Saudi Arabia, Qatar, Crisis

  Keywords: Foreign Policy, Islamic Republic of Iran, Saudi Arabia, Qatar, crisis
 • Mahnaz Mohammadi, Mohammad Kalhor *, Fereshteh Sadat Etefaghfar Pages 207-227

  In the Iranian cinema showed countless productions, and despite all the ups and downs that Iranian society went through, had certain prosperity. Cinematographers chose different subjects to depict and attract the audience that reaching their lovers and gaining wealth were considered important components for the success and audience acceptance of a film. In addition to these issues, in this decade, some cinematographers tried to portray part of the oppression of the lord-serf system in Iran. This happened while land reforms were carried out from the beginning of this decade to solve the problems of the subjects and free them from that unjust system. It must be acknowledged that in addition to showing the real face of Arbab (Master), Khan (Lord) and Khanzadeh (their children) in some films, a positive view of the wealthy urban class (bourgeois and newly arrived) and the working class was also presented. The main question of the present research was organized as follows: What effect did land reforms have on Iranian cinema? Therefore, the historical research method with the approach of description and analysis was placed in the order of the research. to analyze this important concern by examining and analyzing some important films of this period.

  Keywords: Iranian cinema, white revolution, lord, serf system, bourgeois, working class
 • Zahra Abdoli Togroljerdi, Mohammad Hossin Rameazni Ghavamabadi *, Aman Allah Alimoradi, Saeyd Mehdi Ahmadi Mousavi, Mohammad Aminizadeh Pages 229-252

  The discourse on the prevention of water-related crimes is not limited to criminal proceedings, and all dimensions, levels and tools of criminal legislative policy must be applied. Iran's current criminal legislative policy in the face of water-related crimes does not fundamentally use specific sciences, and there are conflicting policies that sometimes openly ignore justice. The analysis of this article concludes that in fact the main challenge of criminal legislative policy in water-related crimes is the lack of a principled, measured and practical legislative criminal policy. is The reason for this lack, perhaps lack Utilization of forensic experts and data on criminal policy knowledge, especially in the field of legislation, which has caused the inability of the criminal legislative policy of the situation. In this article, while explaining the tools of implementation and implementation of criminal legislative policy in the prevention of water-related crimes, the effects of disorder and turmoil on the tools of criminal policy will be analyzed and examined.

  Keywords: Governance of water resources, legal rules of crimes of national water resources, Institutionalism
 • shaxavan sorani, Ebad Rouhi *, jovanmir abdullahi Pages 253-278

  The purpose this study is to investigate the legitimacy of holding the 2017 referendum of the Kurdistan Region of Iraq and measure people's opinion. According to the review of legal theories and the study of government bills, the experience of Kosovo and the opinions of the court judges, the question is: Is the holding of the 2017 referendum of the Kurdistan Region legitimate in international law and the Iraqi constitution? The research method is a descriptive-analytical type of content analysis. this study shows that the independence of the Kurdistan region of Iraq, will be legitimate in the case of occupation, the systematic violation of human rights by the ruling regime in Iraq. Non-implementation of Article 64 of the Treaty of Sèvres, historical challenges of Kurdistan's accession to Iraq, violations of 55 articles of the constitution by the Iraqi government, disregard for principles of participation and balance, and efforts to diminish Kurdistan's role and inability to defend the Kurdistan region by Iraq, have prompted the Kurdish people to support the conduct of the 2017 referendum. These issues have led to the referendum being viewed as a legitimate democratic and peaceful means of expressing the people's will. The people of the Kurdistan region conveyed their message to the central government peacefully. Despite opposition from the central government, and international community, this effort culminated in the holding of the referendum in September 2017. Although this action was not universally accepted by the international community, considering the legal and historical context, it seems legitimate.

  Keywords: 2017 Kurdistan independence referendum, Self-Determination right, unilateral secession