فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی - سال هفتم شماره 4 (پیاپی 28، زمستان 1399)
 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 28، زمستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ندا سلیمی*، پریسا سلیمی صفحات 11-22
  هدف پژوهش: کتابداران کتابخانه های عمومی با طیف وسیعی از مردم که از لحاظ جنسیت، سن، موقعیت اجتماعی، ملیت و یا نژاد متفاوت هستد، سروکار دارند. از آنجا که هدف کتابخانه های عمومی رفع نیازهای اطلاعاتی کاربران و جلب رضایت آن هاست، کتابداران این کتابخانه ها برای این که بتوانند خدمات و امکانات کتابخانه را به طور موثری ارایه دهند، به برقراری ارتباط درست و موثر با اربرانشان نیاز دارند، لذا هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت مهارت های ارتباطی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی شهرستان اردبیل و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن هاست.روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی شهرستان اردبیل در سال 1396 است که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. ابزار پژوهش در این پژوهش پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون در سه بعد کلامی، شنود و یازخورد است که روایی و پایایی آن در پژوهش رییسی (1388) تایید شده است.یافته ها یافته های این پژوهش نشان می دهد که مهارت های ارتباطی کتابداران در بعد کلامی و بازخورد بالاتر از سطح متوسط قرار دارد، به طوری که مهارت های کلامی در رتبه اول و مهارت های بازخوردی در رتبه دوم قرار دارد، ولی نمره بعد شنود کمی پایین تر بوده، به طوری که با کسب رتبه سوم مهارت های ارتباطی، در سطح متوسط قرار دارد، پس باید، در جهت بهبود و ارتقای آن تا سطح مطلوب اقدامات موثر را اتخاذ کرد، که در این مقاله ارایه خواهد شد. همچنین بین هیچ کدام از ابعاد مهارت‎های ارتباطی و ویژگی های جمعیت شناختی از جمله جنسیت، سن، سطح تحصیلات و رشته تحصیلی تفاوت معنی داری مشاهده نشدبحث و نتیجه گیری: در هر رشته آموزشی، سوابق آموزشی و تجربه دلیل بر افزایش مهارت های ارتباطی کارکنان نیست و این مهارت ها که برای پیشرفت و موفقیت کاری مورد نیاز است، باید آموزش داده شوند. به طوری که آموزش فنون ارتباطی، چشم اندازهای ارتباطی و سبک های ارتباطی مختلف از عوامل موثر در این زمینه هستند. افزون بر این، سبک مدیریتی در یک سازمان، همچون کتابخانه، تاثیر به سزایی در نحوه ارتباط کارکنان آن سازمان دارد، که باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، کتابداران، کتابخانه های عمومی، شهرستان اردبیل، راهکارها
 • مژگان سادات موسویان*، ثریا ضیایی صفحات 23-35
  هدف

  ارایه الگویی منسجم و تصویر کلی از رابطه اشتراک دانش، رهبری تحول آفرین و نوآوری است که این مولفه ها نقش مهمی در توسعه پایدار سازمانی دارند.

  روش شناسی

  این مطالعه پژوهشی بنیادی با رویکرد کیفی از نوع سنتز پژوهی و راهبرد مورد استفاده فراترکیب است. 317 مقاله نشریات معتبر علمی از پایگاه های معتبر داخلی و خارجی بین سال های 2010 تا 2021 مورد بررسی قرار گرفت . پس از سه مرحله پالایش 18 مقاله انتخاب گردید. جهت تحقق هدف پژوهش از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد.

  یافته ها

  با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 2020 ، تعداد 122 کد باز استخراج شد. این کدها در پنج کد محوری، سه مقوله فرعی و یک مقوله اصلی مشخص گردید. اعتبار پایگاه های مورد جستجو و مجلات از طریق پایگاه استنادی وب آف ساینس استعلام گردید. پایایی و روایی پژوهش از طریق بازبینی در زمان کدگذاری، تایید خبرگان حوزه پژوهش و کفایت منابع مورد ارجاع بررسی گردید. کدهای احصا شده با مدل های معتبر تطبیق داده شد. چندین بار کدگذاری ها مرور شد که منجر به تغییراتی در نحوه دسته بندی کدها و جابجایی برخی کدها شد، کدها و مدل احصا شده در اختیار خبرگان حوزه پژوهش قرار گرفت. نهایتا یافته های پژوهش در قالب مدل نهایی پژوهش ارایه گردید.

  نتایج

  مطابق یافته ها، عوامل موثر در اشتراک دانش و سبک رهبری تحول آفرین در ایجاد انگیزه برای نوآوری در سازمان اهمیت قابل توجهی دارد و ایجاد نوآوری در سازمان منجر به توسعه پایدار سازمانی می شود.

  کلیدواژگان: «_ اشتراک دانش»، رهبری تحول آفرین»، نوآوری»، توسعه پایدار سازمانی»، فراترکیب»
 • حسین ادبی فیروزجاه*، مظفر چشمه سهرابی صفحات 37-48
  هدف
  تحلیل استنادی یکی از روش های مهم و معتبر برای ارزیابی عملکرد و فعالیت های پژوهشی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقالات مرتبط با بیماری کووید-19 در بازده زمانی سال های 2020 تا 2021 است.روش شناسی: در این پژوهش با روش تحلیل استنادی، وضعیت استنادی 3499 پیشینه مرتبط با بیماری کووید-19 مستخرج از پایگاه استنادی وب آو ساینس بین سال های 2020 تا 2021 مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شده است.یافته ها: از بین 3499 استناد صورت گرفته، پراستنادترین نویسنده، عبدالحمید و همکاران؛ پراستنادترین مقاله،  Omega-3 fatty Acids for the primary  و پراستنادترین موضوع یا کلیدواژه ها مربوط به Polyunsaturated Fatty-Acids; Chronic Heart-Failure;... است و بیشترین نرخ استناد به مقالات هم مربوط به  Acids بود. همچنین در بررسی وضعیت زبانی استنادها به مقالات، زبان انگلیسی بیشترین استناد را داشت و در مورد روند استناد بر اساس سال هم سال 2020 نسبت به 2021 استناد بیشتری داشت.بحث و نتیجه گیری: تحلیل استنادی یک روش کمی علم سنجی معتبر در بررسی وضعیت استناد به منابع است که با اطلاعات کتابشناختی کامل این کار به شکل صحیح و مناسب انجام می گیرد.
  کلیدواژگان: تحلیل استنادی، مقالات، مطالعات استنادی، ارزیابی
 • عظیم کشاورز*، فائزه دلقندی صفحات 49-60

  هدف اصلی این پژوهش سنجش میزان آگاهی ازمنشورحقوق شهروندی کتابداران واعضای بالای 18 سال کتابخانه های عمومی شیراز،به عنوان مراکز یادگیری مادام العمر می باشد.روش پژوهش پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته می باشد. و جامعه پژوهش را32 کتابخانه عمومی 64 نفر کتابدار و 21529 نفر از اعضای کتابخانه های عمومی شیراز تشکیل داده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و آماره های استنباطی و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از نرم افزار SPSS استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان دادند میزان آگاهی از منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران در بین کتابداران و اعضای بالای 18 سال کتابخانه های عمومی شیراز پایین تر از حد متوسط است. همچنین میزان امکانات، منابع و ظرفیت های کنونی کتابخانه های عمومی در جهت پاسخگوی به نیازهای افراد جامعه در خصوص آموزش حقوق شهروندی از دیدگاه کتابداران و اعضاء پایین تر از حد متوسط است. از دیدگاه کتابداران و اعضاء کتابخانه های عمومی شیراز، نقش کتابخانه ها در ارتقاء دادن سطح آگاهی حقوق شهروندی به صورت مادام العمر در جامعه پایین تر از حد متوسط است. همچنین نقش و جایگاه کتابداران کتابخانه های عمومی از نظر حرفه ای در آموزش و تسهیل یادگیری های مادام العمر از دیدگاه کتابداران بالاتر از حد متوسط و از دیدگاه اعضای کتابخانه ها پایین تر از حد متوسط است.

  بحث و نتیجه گیری

  این پژوهش جزو اولین پژوهش هایی است که به بررسی میزان آگاهی از منشور حقوق شهروندی کتابداران در کتابخانه های عمومی پرداخته و نقش کتابخانه های عمومی در یادگیری های مادام العمر را بررسی می نماید.

  کلیدواژگان: کتابخانه عمومی، حقوق شهروندی، یادگیری مادام العمر، منشور حقوق شهروندی
 • آزاده نامداری*، عبدالحسین فرج پهلو صفحات 61-79
  هدف

  هدف پژوهش حاضر آن است که ضمن ارایه تعاریف و دیدگاه ها و پیشینه های موجود در حوزه ی ارتقاء القای مطالعه و پیشینه پژوهش های خارجی و داخلی وضعیت مطالعات را بررسی و با مطرح کردن پیشنهاد هایی به ارتقاء و پیشرفت القای مطالعه در این حوزه در کشور ایران کمک نماید.

  روش شناسی

  این پژوهش با مرور نوشتارهای مختلف حوزه ی مطالعه انجام شده است. و مروری بودن آن نیز بیانگر این واقعیت است که با استفاده از شیوه مطالعات کتابخانه ای ضمن ارزیابی وضعیت موجود کتاب خوانی با استفاده از شیوه کتابخانه ایی و مرور نوشتارهای مختلف در منابع داخلی و خارجی شاخص ها و توصیه های اجرایی از آن به دست خواهد آمد.در این پژوهش میزان اثر مولفه های تاثیرگذار ارتقای مطالعه به روش ارزیابی مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور از اصول کلی دخیل در روش های مطالعه در جوامع مختلف که توسط محققین شناسایی شده، استفاده گردیده و جهت ارزیابی در نظام مطالعه و پیشبرد آن استفاده شده است.

  یافته ها

  پژوهش های حوزه مطالعه رامی توان به پیشینه مطالعه، مطالعات اولیه، جامعه شناسی مطالعه و مدیریت مواد مطالعه ی، مطالعه افراد خاص و مطالعه الکترونیکی تقسیم نمود. مطالعاتی که اطلاعات مطالعه ایی الکترونیکی را موردبررسی قرار داده اند را می توان در سه دسته جای داد 1- مدیریت مطالعه شخصی افراد 2-مقایسه مدیریت مطالعه الکترونیکی چاپی با مکتوب 3-ابزارهای به کاررفته در مدیریت مطالعه، و پژوهش های صورت گرفته صرفا به پیمایش و توصیف وضعیت موجود پرداخته اند. در این ،- مدیریت مطالعه شخصی افراد 2-مقایسه مدیریت مطالعه الکترونیکی چاپی با مکتوب 3-ابزارهای به کاررفته در مدیریت مطالعه، و پژوهش های صورت گرفته صرفا به پیمایش و توصیف

  کلیدواژگان: ارتقای القا، حس مطالعه، مطالعه، مدیریت مطالعه، ارتقای مطالعه
 • مرتضی کوکبی صفحات 81-91

  فهرستهای منابع در هر نوعی از آثار منتشر شده یا ارسالی برای انتشار، همواره یکی از معیارهای ارزیابی آثار بودهاند. از منظری خرد، یکی از معیارهای ارزیابی مقالات نشریات، یک یا دو مورد پرسش درباره میزان کهنگی منابع مورد استفاده در مقاله، در سیاهه ارسالی به داوران از سوی هر نشریه است. از منظری کلان، وجود سازمانهایی بینالمللی مانند تامسون رویترز و دیگر سازمانها از جمله دانشگاه- هایی که عموما با اتکا به منابع، به ارزیابی دانشگاه ها در سطح بینالمللی میپردازند نشان از اهمیت منابع دارد. رواج مفاهیمی مانند ISI که در برخی مواقع موضوع بحثهایی در میان دانشگاهیان و کارشناسان در ایران بود و نیز نسخه بومی آن یعنی ISC نیز دلیلی بر برنامه درسی)بازنگری شده(مقطع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش- « اهمیت فهرست منابع است. هدف پژوهش حاضر بررسی است تا از این رهگذر، نقاط ضعف و قوت احتمالی این سرفصل را از منظر کهنگی منابع ارایه شده » شناسی: گرایش مدیریت اطلاعات برای هر درس، درسهای همنوع و درسهای کل سرفصل روشن سازد. پژوهش حاضر را میتوان بهگونهای، از انواع تحلیل محتوا نامید، برنامه درسی)بازنگری شده(مقطع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش- « زیرا اتکای آن صرفا بر محتوای منابع هر درس در سرفصل است. جامعه پژوهش حاضر را تمامی منابع ارایه شده در این سرفصل تشکیل میدهند و آزمون آماری » شناسی: گرایش مدیریت اطلاعات مورد استفاده در این نوشته، میانگین است. پژوهش حاضر نشان داد که اگرچه عمر منابع فارسی یک سال از عمر منابع انگلیسی کمتر است اما در کل، هر دو گروه از منابع کهنه هستند. اما مقایسه تعداد و میانگین منابع فارسی مربوط به رشته با تعداد و میانگین منابع انگلیسی مربوط به رشته وضعیت نسبتا مناسبی را نشان داد. مقایسه تعداد و میانگین کتابهای تالیفی فارسی با تعداد و میانگین کتابهای ترجمه فارسی نیز نسبت مناسبی را نشان میدهد .

  کلیدواژگان: برنامه درسی، کارشناسی ارشد، دانش و علم اطلاعات، مطالعات مدیریت اطلاعات
|
 • Neda Salimi *, Parisa Salimi Pages 11-22
  Purpose
  The librarians of Public Libraries deal with a wide range of people who differ in gender, age, social status, nationality, or race, Because the purpose of public libraries is to meet the information needs of users and satisfy them, the librarians of these libraries, need to communicate properly and effectively with their users in order to be able to provide library services and facilities effectively. Therefore the purpose of this study is to investigate librarians' communication skills that working in public libraries of Ardabil city and provide solutions to improve them.
  Methodology
   This is a survey study. The statistical population of the study is all librarians working in public libraries of Ardabil city in 1396 and the sampling approach is convenience or accidental. The research tool in this research is Barton's communication skills questionnaire in three dimensions: verbal, listening, and postural. The validity and reliability of this study was confirmed in the research paper (Raeissi, 2009).
  Findings
  The findings of this study indicated that communication skills of librarians in the verbal and feedback dimensions are above average, So that verbal communication skills are in the first place and feedback skills are in the second place, but the listening dimension is slightly lower than two former dimensions, so that it is in the third place and it's moderate. Therefore, effective measures should be taken to upgrade it to the desired level, which will be presented in this article. Also, there was no significant difference between any dimensions of communication skills and demographic characteristics, including level of education and field of study and this indicates that in any field of study, educational background and experience is not a reason to increase staff communication skills, and these skills, which are needed for career advancement and success, must be taught.
  Conclusion
  that training communication techniques, communication perspectives and different communication styles are effective factors in this field. In addition, the management style in an organization, such as the library, has a significant impact on how the employees of that organization communicate, which should be considered.
  Keywords: Communication Skills, librarians, public libraries, Ardabil city, solutions
 • Mozhgansadat Mousavian *, Soraya Ziaei Pages 23-35
  Purpose

  To provide a coherent model and an overview of the relationship between knowledge sharing, transformational leadership and innovation that these components play an important role in sustainable organizational development.

  Methodology

  This is a basic research study with a qualitative approach of the type of synthesis research and the strategy used. 317 articles of reputable scientific journals from reputable domestic and foreign databases between 2010 and 2021 were reviewed. After three stages of refinement, 18 articles were selected. To achieve the purpose of the study, the seven-step method of Sandlowski and Barroso was used.

  Results

  Using MAXQDA 2020 software, 122 open codes were extracted. These codes were identified in five central codes, three sub-categories and one main category. The validity of the searched databases and journals was inquired through the Web of Science citation database. The reliability and validity of the research were assessed through review at the time of coding, approval of experts in the field of research and adequacy of referenced resources. The coded codes were matched with valid models. The codings were reviewed several times, which led to changes in the way codes were categorized and some codes were moved, and the codes and model were provided to experts in the field.

  Conclusion

  the research findings were presented in the form of the final research model.

  Results

  According to the findings, the effective factors in sharing knowledge and transformational leadership style are significant in motivating innovation in the organization and creating innovation in the organization leads to sustainable organizational development.

  Keywords: Knowledge Sharing», «_ Transformational Leadership», Innovation, Sustainable Organizational Development», Meta-Integration»
 • Hossein Adabi Firozjah *, Mozafar Cheshmehsohrabi Pages 37-48
  Purpose
  Citation analysis is one of the most important and valid methods for evaluating performance and research activities. The purpose of this study is to use this method for articles related to Covid -19 between 2020 and 2021.
  Methodology
  In this study, citation analysis method, 3499 citation status associated with covid -19 diseases exceeded the website of the Web of Science, between 2020 and 2021. Excel software has been used to analyze the data.
  Findings
  Of the 3499 citation, the most writer, Abdulhamid et al. The most detailed paper, Omega-3 Fatty Acids for the Primary ... and the most detailed theme or keywords related to Polyunsaturated Fatty-Acids; Chronic Heart-Failure, ... and the highest rate of citation for articles was also related to Article. Also, in examining the language of citations, citations were the most cited to English articles, and in the case of the citation process, 2020 were more cited than 2021.Discussion and
  Conclusion
  Citation analysis is a quantitative method of qualifying science in examining the status of references to resources, which is done correctly with full bibliographic information
  Keywords: Citation Analysis, articles, citation studies, Evaluation
 • Azim Keshavarz *, Faeze Delghandi Pages 49-60
  Purpose

  This survey investigated the awareness level of Citizenship rights of librarians and public libraries’ members who are over 18 years while these libraries are considered as a center for lifetime learning and their social functions are scrutinized.

  Method

  The descriptive-survey method is used in this applied research. The data are gathered by the questionnaires which are made by the researchers. The questions are designed according to Likert Scale.this research, thirty-two public libraries with their sixty-four librarian and 21529 members (over eighteen years) form the statistical population. According to Morgan Table, the random sample is 55 librarians and 377 members who are over eighteen years old. The data are analyzed by descriptive and inferential statistics using SPSS 24.

  Findings

  The findings based on the ideas of librarians and members showed that the following cases are less than average in public libraries: 1- knowing about the Islamic Republic’s citizenship rights 2- The facilities, resources and current capacities of the public library to teach citizenship rights 3- the role of public libraries to improve the awarning of citizenship rights 4- the role and position of the librarian to teach and facilitate the life long learning. 63.6% of librarians believe that appropriate policies and guidelines for how to provide lifelong learning services need to be designed and implemented by public libraries.

  Discussion and Conclusion

  The current research is the first research carried out on the Study of the Awareness Level of Citizenship Rights for Librarians and Public Libraries members of Shiraz and Its Role in Lifelong Learning.Keywords: Public Libraries, Citizenship Rights, Life Learning

  Keywords: public libraries, Citizenship Rights, Life Learning
 • Azadeh Namdari *, Abdolhossin Farajpahlu Pages 61-79
  Objective

  The purpose of this study is to provide definitions, views and backgrounds in the field of promoting study induction and the background of foreign and domestic research to review the status of studies and to help promote the development of study induction in this field in Iran by making suggestions.

  Methodology

  This research has been done by reviewing various articles in the field of study. And its review also indicates the fact that by using the library study method while evaluating the current situation of book reading using the library method and reviewing various articles in internal and external sources, indicators and executive recommendations will be obtained from it.

  Results

  Studies in the field of study can be divided into study background, preliminary studies, sociology of study and management of study materials, study of special people and electronic study. Studies that have examined e-study information can be divided into three categories: 1. Personal study management of individuals 2. Comparison of print and e-study management with written 3) Tools used in study management, and research conducted solely by surveying and Describe the current situation. In this study, the findings indicate that the community includes all those who devote time to study in any way, whether in school or university or otherwise, and the purpose of this study is to find a way to increase the amount of study in People who spend time studying. Findings indicate that in order to improve the performance of students in the selection of study materials, restrictions should be applied to lead to organization and also to create widespread patterns for students.

  Keywords: Induction Promotion, Study Sense, Study, Study Management, Study Promotion
 • Mortaza Kokabi Pages 81-91

  References in any type of published works or sent to be published have always been a criterion for works evaluation. From a worm eyes view, one criterion to evaluate the papers has been one or two questions in the list sent to reviewers concerning the obsolescence of references. From a bird eyes view, the existence of organizations such as Thomson Reuters as well as some universities evaluating universities at the international level, is a sign of the importance of references. The dominance of concepts such as ISI that has been a matter of discussion among academicians and experts for some time, and its native version, that is ISC is another reason for the importance of references. The purpose of the present paper is to study the “M Lib. on knowledge and information science curriculum (revised): information management studies major” in order to indicate the weak points and strengths of the curriculum in terms of the updatedness of its references. The paper is somehow of content analysis type since it relies on references of the curriculum. Research population consists of all references presented in “M Lib. on knowledge and information science curriculum (revised): information management studies major”. The statistical test employed is mean.The paper illustrated that although Farsi references life is one-year less than the English references, both references are somehow obsolete. Number and mean of Farsi references compared to those of English references, and field-related Farsi references compared to those of English ones, showed a somehow better situation. The same was true about the number and mean of Farsi authored books compared to those of Farsi translated books.

  Keywords: n Knowledge, Information Science Curriculum (Revised): Information Management Studies Major”. Knowledge, Information Management, 7(2), 81-92. (In Persian)