فهرست مطالب

منابع و سرمایه انسانی - سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار 1401)

نشریه منابع و سرمایه انسانی
سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/20
 • تعداد عناوین: 16
|
 • محمد کارگر شورکی* صفحات 1-28

  کسب و کارها با دو چالش پایداری و تحولات دیجیتال مواجه هستند. یکی از بخش های مهم کسب و کارها، حوزه مهم منابع انسانی بوده، چرا که انسان هم عامل توسعه و هم هدف توسعه می باشد. از طرفی دیگر سازمان ها علاوه بر چالش اقتصادی با چالش های دیگری همچون چالش زیست محیطی و چالش اجتماعی نیز درگیر می باشند و موضوع توسعه پایدار بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لذا یکی از مهمترین عوامل تحقق استراتژی پایداری در کسب و کار ها، موضوع مدیریت منابع انسانی پایدار در عصر تحول دیجیتال می باشد. در این تحقیق تاثیری گذاری تکنولوژی های دیجیتال در مدیریت منابع انسانی پایدار در شرکت فناپ زیرساخت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش بصورت آمیخته کیفی و کمی بوده، که ابتدا به کمک روش فراترکیب و با بررسی سیستماتیک مقالات منتخب معتبر فارسی و انگلیسی بوده و ابعاد نهایی آن در سه حوزه تکنولوژی های دیجیتال، مدیریت منابع انسانی دیجیتال و مدیریت منابع انسانی پایدار استخراج گردیده و سپس به کمک روش کمی سکا و با نظر خبرگان شرکت فناپ زیرساخت در دو مرحله شامل بررسی تاثیر تکنولوژی های دیجیتال بر مدیریت منابع انسانی با رویکردی پایداری، وزن دهی شده و سپس تاثیر نتیجه حاصل از این مرحله را بر پایداری کسب و کار وزن دهی نموده است. نتایج نشان می دهد که توجه به سلامت کارکنان و مدیریت استعدادها مهمترین موضوعات حوزه مدیریت منابع انسانی پایدار در شرکت فناپ زیرساخت بوده و نقش مهمی در تحقق چشم انداز آن دارد. همچنین بیشتری تاثیر پذیری آن در بعد پایداری زیست محیطی سازمان می باشد.

  کلیدواژگان: تکنولوژی های دیجیتال، پایداری، مدیریت منابع انسانی دیجیتال، مدیریت منابع انسانی پایدار، پایداری کسب و کار
 • سید کامران یگانگی*، مریم محبی، مریم ابراهیمی صفحات 29-49
  زمینه و هدف

  هدف این تحقیق بررسی این دو موضوع برای یافتن ارتباط بین آن ها می باشد که در سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز انجام گرفته است.

  روش شناسی

  این تحقیق از نظر روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه و نمونه ی آماری شامل کارکنان و مدیران (سرپرستان و مدیران میانی) است که با استفاده از جدول مورگان و از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، تعداد 90 نفر انتخاب گردیده اند. مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) به عنوان یک تکنیک قدرتمند و چند متغیره برای تجزیه و تحلیل روابط علی بین متغیرها و ابعاد آنها استفاده می شود.

  یافته ها

  در این تحقیق ارتباط مثبت و معنی دار بین دو متغیر یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی مورد تایید قرار گرفت. هم چنین رابطه ی بین ابعاد اعتماد سازمانی (اعتماد افقی، عمودی و موسسه ای) با ابعاد یادگیری سازمانی (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری گروهی و تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی، تسهیم دانش و توسعه ی شایستگی های کارکنان) مورد تایید قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  با توجه به تایید فرضیه اصلی تحقیق (وجود رابطه معنی داری بین یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی)، افزایش اعتماد در محیط سازمان منجر به بالا رفتن سطح یادگیری سازمانی می شود.

  کلیدواژگان: اعتماد افقی، اعتماد عمودی، اعتماد موسسه ای، چشم انداز، فرهنگ
 • بهار جوان مولایی*، سعید رکوعی صفحات 50-69

  این مقاله مروری جامع و نقادانه بر ادبیات موضوع در زمینه عوامل حیاتی موفقیت (CSF) در پروژه های ساختمانی دارد . عوامل کلیدی و معیارهای ارزیابی موفقیت پروژه دو مفهوم اساسی در زمینه موفقیت پروژه بشمار می آیند . اگرچه اهمیت آن ها بطور فزاینده ای مورد تحقیق قرار گرفته است ، اما مرور یکپارچه و منسجمی که شامل عوامل حیاتی موفقیت ، معیارهای ارزیابی و سنجش عملکرد پروژه باشد انجام نگرفته است . نتایج این تحقیق نشان می دهد پشتیبانی مدیریت ارشد و مدیر پروژه با تجربه مهم ترین عوامل کلیدی موفقیت و زمان ، هزینه ، کیفیت و رضایت ذینفعان مهم ترین معیارهای موفقیت پروژه هستند . در نهایت برای روشن شدن ابهامات موضوع و حصول موفقیت در پروژه های آتی ، توصیه هایی عنوان گردیده است که می تواند مثمر ثمر واقع گردد . 

  کلیدواژگان: عوامل حیاتی موفقیت، پروژه های ساختمانی، مدیریت پروژه، موفقیت پروژه
 • بهار جوان مولایی*، احد نظری، سعید رکوعی صفحات 70-88

  این مقاله مروری جامع و نقادانه بر ادبیات موضوع در زمینه کاربرد واقعیت مجازی در مدیریت ایمنی پروژه های ساختمانی (با تاکید بر آموزش) دارد. واقعیت مجازی و معیارهای ارزیابی مدیریت ایمنی پروژه دو مفهوم اساسی در زمینه موفقیت پروژه بشمار می آیند. اگرچه اهمیت آن ها بطور فزاینده ای مورد تحقیق قرار گرفته است، اما مرور یکپارچه و منسجمی که شامل عوامل حیاتی ایمنی، معیارهای ارزیابی و سنجش عملکرد پروژه باشد انجام نگرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد کیفیت و اثربخشی سیستم مدیریت ایمنی، یکی از عوامل حیاتی در تحقق اهداف پروژه ها است. توجه به مسایل ایمنی، علاوه بر پیشگیری از حوادث محیط کار، باعث کاهش خطرپذیری، تامین آسایش خاطر، افزایش بهره وری، بالا بردن کیفیت شده و می بایست در یک قالب نظام مند و تحت کنترل مراجع و سازمان های ذیربط صنعت ساخت وساز قرار گیرد. علی رغم مزایای پیاده سازی مدیریت ایمنی در پروژه های ساخت وساز، به دلیل فقدان آگاهی طراحان نسبت به پیش نیازها و عدم ملاحظات ایجاد سیستم مدیریت ایمنی و همچنین نبود ابزارها و تکنولوژی های نوین در مرحله طراحی پروژه های ساخت، بخصوص در کشورهای در حال توسعه همچون ایران، این سیستم هنوز آنچنان که باید مورد ارزیابی قرار نگرفته است. واقعیت مجازی یکی از آن دسته پیشرفت هایی است که به تازگی در میان مدیران پروژه ها محبوبیت و کاربرد بسیاری کسب نموده و با ورود به حیطه های مختلف مهندسی، باعث افزایش کارایی و توانمندی مهندسان گردیده است.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی : واقعیت مجازی، مدیریت ایمنی، پروژه های ساختمانی، آموزش
 • بهار جوان مولایی*، احد نظری، سعید رکوعی صفحات 89-108

  این مقاله ، مروری جامع و نقادانه بر ادبیات موضوع در زمینه کاربرد واقعیت مجازی در پروژه های ساخت وساز دارد. امروزه صنعت ساخت دچار تحولات گسترده ای شده است و با ورود تکنولوژی های جدید از روش های انجام پروژه به صورت سنتی در فازهای مختلف فاصله گرفته است. یکی از این فناوری ها، تکنولوژی واقعیت مجازی می باشد که روز به روز کاربردهای بیشتری از آن در مراحل مختلف چرخه عمر پروژه های عمرانی از طراحی تا تحویل نمایان می شود. یکی از قابلیت هایی که این تکنولوژی فرآهم می کند این است که افراد می توانند قبل از تکمیل پروژه جزییات ساخت آن را به صورت مجازی مشاهده کنند، به ارزیابی مشخصه های پروژه در زمان تکمیل بپردازند و درکی نزدیک به واقعیت از محصول نهایی داشته باشند. در این میان ظهور و گسترش مدلسازی اطلاعات ساختمان در سال های اخیر و در دسترس قرارگرفتن مدل های سه بعدی از پروژه های عمرانی کمک شایانی به توسعه هرچه بیش تر تکنولوژی های مبتنی بر واقعیت مجازی داشته است. علاوه بر این فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از فضاهای ابری و اینترنتی راه تعامل افراد و به اشتراک گذاری اطلاعات را هموارتر ساخته است.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی : واقعیت مجازی، پروژه های ساخت وساز، مدلسازی اطلاعات ساختمان
 • سیده مریم حسینی* صفحات 109-129

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه صفات شخصیت و سبک های مقابله ای با اضطراب اجتماعی در افراد نابینا انجام شد. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه افراد نابینا شهر قزوین بین سنین 18 تا 50 سال بودند که از میان آن ها 170 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه های صفات شخصیت neo (کاستا و مک کرا،1992)، پرسش نامه مقابله با موقعیت های استرسزا(اندلر و پارکر،1990) و مقیاس اضطراب اجتماعی(واتسون و فرند1969) را تکمیل کردند. داده ها با روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.نتایج این پژوهش در سطح معناداری 05/0نشان داد که بین صفات شخصیتی روان نژندگرایی با اضطراب اجتماعی افراد نابینا رابطه مثبت و معنادار و بین صفات انعطاف پذیری، وجدانی بودن، توافق پذیری و برون گرایی با اضطراب اجتماعی این افراد رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین سبک مقابله ای مسیله مدار با اضطراب اجتماعی افراد نابینا رابطه منفی و معنادار؛ و بین سبک های مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی با اضطراب اجتماعی آن ها همبستگی مثبت و معنادار برقرار است. نتیجه آن که بر اساس یافته های این پژوهش می توان استنباط کرد که صفات شخصیتی و سبک های مقابله ای توان پیش بینی اضطراب اجتماعی را در افراد نابینا دارند.

  کلیدواژگان: صفات شخصیتی، سبک های مقابله ای، اضطراب اجتماعی، افراد نابینا
 • سهیل هوشنگی فر* صفحات 130-145

  در این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر تجربه برند برتمایل به پرداخت و طرفداری مشتری از برند پرداخته شده است، پژوهش از لحاظ هدف جزو پژوهش های کاربردی است و از لحاظ روش پیمایشی و به لحاظ ماهیت نیز پژوهش توصیفی است، در این پژوهش که در بین مصرف کنندگان محصولات رشته ای و ماکارونی پرداخته شده است، با توجه به نامعلوم و نامتناهی بودن این مشتریان، بر اساس فرمول کوکران خطای 5% تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، برای این پژوهش از چند پرسشنامه استفاده شده است که برای بررسی تجربه برند و تمایل به پرداخت از پرسشنامه ویویدی و نایم و مرششد(2018) استفاده شده است و همچنین برای بررسی طرفداری مشتری از برند نیز از پرسشنامه شیمول و فا(2018) استفاده شده است. در ادامه با استفاده از نرم افزار smartpls و با استفاده از آزمون آماری معادلات ساختاری به بررسی این روابط پرداخته شد که نتایج نشان دهنده این بود که تجربه برند دارای یک رابطه مثبت معنادار با تمایل به پرداخت و طرفداری مشتری از برند است.

  کلیدواژگان: برند، تجربه برند، تمایل به پرداخت، طرفداری مشتری از برند
 • ودود جوان امانی، حمید اکبری* صفحات 146-171

  امروزه بسیاری از سازمان ها دریافته اند که حضور در بازارهای جهانی نیازمند کسب و حفظ راهبرد شایستگی های اصلی مهارت و دانش تخصصی است که موجب ایجاد مزایای رقابتی برای سازمان می شود. برون سپاری به عنوان یک تصمیم راهبردی و حساس، با توسعه سازمان و ارتقاء بهره وری در قالب کوچک سازی، موجب گسترش توانایی سازمان ها و دستیابی به راهبرد شایستگی های اصلی در محیط کسب و کار جهانی شده است. برون سپاری در صورتی که به درستی صورت پذیرد، منافع بی شماری را برای سازمان به همراه دارد. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر تصمیم به اتخاذ سیاست راهبردی برون سپاری خدمات دولتی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام گرفت. جامعه آماری شامل 100 نفر از کارکنان و مدیران این سازمان می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها به دو روش اولیه و ثانویه انجام گرفت. در روش اولیه پرسشنامه با طیف لیکرت 5 گزینه ای است و 4 فرضیه بر مبنای متغیرهای مدل یعنی عامل راهبرد، هزینه، عامل فعالیت و عامل محیطی تدوین شده است. فرضیات تحقیق با توجه به آمارهای توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. آزمون روایی پرسشنامه با روش محتوایی یعنی دیدگاه خبرگان و تست پایایی نیز توسط نرم افزار SPSS انجام شد و 50 پرسشنامه مورد پیش آزمون قرار گرفت. نتیجه تحلیل پایایی بیش از 80 درصد بود و تحلیل کلی تحقیق توسط نرم افزار Lisrel انجام و هر 4 فرضیه تایید شدند.

  کلیدواژگان: اعتماد، سرمایه اجتماعی، بهره وری، مدل SCAT، بهزیستی
 • سهیل هوشنگی* صفحات 172-188

  در این پژوهش به بررسی تاثیر گذاری بازاریابی اینترنتی بر روی میزان اعتماد مصرف کنندگان پرداخته شده است که در این میان نقش میانجی ریسک درک شده از کیفیت محصول را نیز سنجیده شده است. روش این تحقیق بر اساس هدف کاربردی می باشد. برای انجام این پژوهش پنج شرکت در این خصوص انتخاب شدند که معیارهای انتخاب میزان فعالیت این شرکت ها در فضای مجازی و همچنین فضای واقعی بوده است به طوری که در هر دو حوزه حضوری فعال داشته باشند، که در این حوزه پنج شرکت انتخاب شدند، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از بین مشتریان حضوری و آنلاین این شرکت ها در حدود 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، برای بررسی تاثیر بازار یابی اینترنتی از پرسشنامه بازاریابی اینترنتی محقق ساخته با 8 گویه استفاده شده است، سپس برای بررسی اعتماد مشتری از پرسشنامه پاپاس (2016) با 8 گویه و برای بررسی نقش ریسک احساس شده از نظر کیفیت نیز از پرسشنامه محقق ساخته با 7 گویه استفاده شد. برای تحلیل و بررسی نتایج به دست آمده از نرم افزار smdrtpls22 استفاده شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر معکوس تبلیغات بازار یابی بر ریسک حاصل از کیفیت درک شده محصول است که همین امر سبب شده است که بر رابطه بین میزان ریسک درک شده و همچنین میزان اعتماد مردم برای خرید نیز رابطه معکوس باشد یعنی با کاهش ریسک درک شده از کیفیت میزان اعتماد به محصولات که در فضای آنلاین تبلیغ میشوند اعتماد بیشتر میشود.

  کلیدواژگان: بازار یابی اینترنتی، اعتماد مشتریان، ریسک، ریسک درک شده از کیفیت محصول
 • آرین قلی پور، ندا دهقانی* صفحات 189-206

  در شرکتهای تولید نرم افزار، با توجه به نیاز بالا به متخصصان و انتظارات نسل های متفاوت از سازمان، مدیریت منابع انسانی به یک چالش تبدیل شده است. بعد از کرونا، مرزهای فیزیکی حذف شده و امکان کار در شرکت هایی از سراسر دنیا فراهم شد. در این محیط رقابتی، ایجاد تعلق خاطر در کارکنان، برای شرکت ها اهمیت بسیار یافت، زیرا کارکنان دارای تعلق خاطر بالاتر، کمتر به ترک سازمان می اندیشند. محققان به منظور بهبود تعلق خاطر کارکنان، توصیه به مدیریت تجربه کارکنان نموده اند. تجربه کارکنان، در لحظات مواجهه با حقیقت، شکل می یابد. برای مدیریت تجربه کارکنان، باید مفهوم تجربه کارکنان را شناخت. هدف از پژوهش جاری شناخت معنایی است که کارکنان در لحظات مواجهه با حقیقت به تجربه همکاری با سازمان می دهند.برای فهم تجربه زیسته کارکنان از همکاری با دو شرکت نرم افزاری داتین و همکاران سیستم از روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. بیست و یک فرد مشارکت کننده در تحقیق، با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و گروه کانونی جمع آوری و با رویه موستاکاس تحلیل گردید. برای اطمینان از پایایی و روایی تحقیق از درگیری طولانی مدت و مشاهده دیرپا در محل مطالعه، مثلث سازی، بررسی اعضا، باز آزمون و ارزیاب بیرونی استفاده شد. در مجموع، بیست عامل اثرگذار بر تجربه کارکنان در شش لحظه مواجهه با حقیقت شناسایی و ارایه شد. این عوامل، متاثر از واکنش سازمان در لحظات حقیقت است. برآورده شدن انتظارات کارکنان در این لحظات، تجربه همکاریشان را تحت تاثیر قرار داده و بعد از ترک سازمان نیز بر این رویکرد موثر است.

  کلیدواژگان: تجربه کارکنان، لحظات مواجهه با حقیقت، پدیدارشناسی، مدیریت منابع انسانی
 • مهدی احمدی*، مریم امیری دره بیدی، علیرضا کاملی، علی جمشیدی صفحات 207-229
  زمینه و هدف

  خودکارآمدی به عنوان یکی از مولفه های رفتار سازمانی مثبت گرا نقش مهمی را در بهبود و توسعه ی عملکرد کارکنان ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل اثرگذار بر احساس خودکارآمدی در میان کارکنان دانشگاه تهران می باشد.

  روش شناسی پژوهش

  تحقیق حاضر در پارادایم تفسیری قرار گرفته و بر اساس نوع هدف کاربردی، و از نظر ماهیت داده ها کیفی بوده و دارای رویکرد استقرایی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر را کارکنان آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران تشکیل داده و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر در دسترس است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است.

  یافته ها

  پس از انجام مصاحبه با 12 نفر از کارکنان و رسیدن به اشباع نظری، محقق به 12 مضمون فرعی و 4 مضمون اصلی دست یافت. مضامین اصلی و فرعی پژوهش حاضر شامل: عوامل سازمانی(بازخورد مثبت مدیران، بی عدالتی در سازمان، فرهنگ سازمانی انعطاف ناپذیر و نحوه ی سرپرستی و مدیریت)، عوامل شغلی(انگیزه در شغل، عدم تناسب شغل و شاغل و ویژگی ها و خصوصیات شغلی)، عوامل فردی(تجربه موفق شخصی، یادگیری خودکارامدی و ویژگی های شخصیتی و روانی) و عوامل اجتماعی(بازخورد مثبت همکاران و موفقیت ها و پیروزی های همکاران) می باشد.

  نتیجه گیری

  توجه به عوامل سازمانی، شغلی، فردی و اجتماعی می تواند زمینه لازم برای افزایش خودکارآمدی کارکنان را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی مثبت، رفتار سازمانی مثبت، خودکارآمدی، خودکارآمدی کارکنان، تحلیل مضمون
 • عمران بائوج خوشامیان*، مینا نعیمی، میترا صدوقی صفحات 230-247

  پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش و انتقال مهارت های مدیریتی به منظور افزایش عملکرد سازمانی شرکت پترو نیرو صبا صورت گرفت. روش بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآور ی داده ها توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت پترو نیرو صبا بود که از میان آنها 200 نفر با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد 100 نفر انتخاب شدند . روش جمع آوری داده ها بر اساس دو پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش صورت گرفت. پایایی این پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پرسشنامه ها بیش از 7/0 بدست آمد که نشان از پایایی مناسب ابزار پژوهش داشت. برای محاسبه روایی از روایی ظاهری و محتوایی استفاده شد که نتاج بیانگر روا بودن ابزار تحقیق بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، داده هایی که از اجرای پرسشنامه ها به دست آمد، با استفاده از نرم افزار SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش توصیفی عملیات مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی افراد نمونه آماری با استفاده از فرامین نرم افزار SPSS صورت گرفت. هم چنین از نمودارها و جداولی که حاو ی میانگین ،فراوانی و درصد تجمعی است در این بخش استفاده شد و تست نرمال بودن نیز توسط آزمون کالموگراف اسمیرنوف انجام گرفت در بخش استنباطی نیز از روش پیرسون استفاده شد که نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش بر انتقال مهارت های مدیریتی بر عملکر سازمانی کارکنان بوده است.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، مهارت های مدیریتی، عملکرد سازمانی
 • عمران بائوج خوشامیان*، مینا نعیمی، میترا صدوقی صفحات 248-270

  با توجه به اینکه خودکارآمدی نیروی انسانی مهمترین منبع کسب مزیت رقابتی در هر سازمانی به شمار می آید، مدیران همواره میکوشند عملکرد کارکنان سازمان خود را ارتقا بخشند تا از این راه به اهداف خود برسند.هدف از انجام این مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و تفکر انتقادی به منظور افزایش خودکارآمدی حرفه ای کارکنان شرکت پترو نیرو صبا است. در این مطالعه متغیرهای هوش هیجانی، تفکر انتقادی بعنوان متغیرهای پیش بین و خودکارآمدی بعنوان متغیر ملاک مورد بررسی قرار گرفتند در یک طرح پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، از روی جدول کرجسی و مور گان با در نظرگرفتن حجم جامعه تعداد 150 کارکنان شرکت پترو نیرو صبا با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در بررسی نتایج از روش آزمون همبستگی پیرسون ورگرسیون چند متغیره با روش گام به گام استفاده شد. یافته ها بین مولفه هوش هیجانی و تفکر انتقادی با خودکارآمدی حرفه ای کارکنان رابطه مثبت و معنادار دیده شد (p<0.05). تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین متغیرهای تحقیق تفکر انتقادی بیشترین تاثیر رو بر روی متغیر ملاک یعنی خود کارآمدی دارد. با توجه به وجود رابطه معنادار هوش هیجانی و تفکر انتقادی با خود کارآمدی حرفه ای در کارکنان افزایش توانایی کارکنان برای کنترل هیجانات و داشتن تفکر انتقادی ، امکان مقابله سازگارانه با مقتضیات و کشمکش های زندگی را فراهم نموده و سبب خواهد شد عملکرد مثبت و منعطف و خودکارآمدی را در ارتباط با جامعه برای کارکنان تامین شود و از بروز هیجانات منفی ممانعت کند.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، خودکارامدی حرفه ای، تفکر انتقادی
 • صدیقه ستاری* صفحات 271-307

  برنامه ریزی عبارت است از هماهنگ سازی مجموعه تلاشهای فردی و گروهی برای تحقق اهداف مورد نظر.برنامه ریزی شامل پاسخ به این موارد است: چه کاری2؟ چگونه و چرا3؟ چه زمانی4؟ چه کسانی5؟ چه هزینه ای؟درعلم مدیرت برنامه ریزی به عنوان یک نگرش ویک راه زندگی است که متضمن تعهدبه مبنای اندیشه ،تفکرآینده نگروعزم راسخ به برنامه ریزی منظم ومداوم می باشد .درهرکاری بدون برنامه ریزی تحقق اهداف ناممکن و یا با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد.برنامه ریزی و گره خوردن آن با محقق شدن نتایج آموزشی عبارت است ازفراگرد تعیین و تالیف اهداف سازمانی و تدارک دقیق و پیشاپیش اقدامات و وسایلی که تحقق اهداف را میسر می سازد.برنامه ریزی آموزشی در حقیقت نگاهی به آنچه که هستیم و آنچه که می خواهیم باشیم. و همچنین تدابیر و طرح هایی هست جهت رسیدن به اهدافی که قبلا مشخص شده است.برنامه ریزی در سازمان ها سبب می شودکه هر یک از عملیات های مورد نیاز در سازمان پیش بینی گردد و بر اهداف سازمان متمرکز گردد.

  کلیدواژگان: مدیریت، آموزشی، کارکنان، برنامه ریزی، توانمندی
 • لاچین آبلو* صفحات 330-351

  منابع انسانی، سرمایه انسانی و نیروی کار شاید در لغت بتوان آنها را مترادف اما در کارکرد متمایز هستند. با توجه به گسترش روزافزون علم و فناوری و همچنین ضرورت به روز شدن عوامل سازمانی، آگاهی ها و مهارت های نیروی انسانی شاغل در سازمان ها، توجه به آموزش به معنی تمام فرایندهایی که باعث توسعه فردی و صلاحیت های لازم در رابطه با شغل مورد نظر در کارکنان می شود، ضروری می نماید که البته این آموزش ها بایستی با توجه به یک سیستم منظم و معتبر نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی و به اجرا درآید. بسیاری از سازمان ها آموزش را هزینه تلقی می نمایند و به همین منظور بودجه اندکی را به امر آموزش نیروی انسانی اختصاص می دهند که این طرز تفکر اشتباه باعث عقب ماندگی سازمان از فناوری و دانش روز شده است. آموزش هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری در زمینه تحقق اهداف سازمانی می باشد.در حرکت به سوی عصر آموزش و دانش و هجرت از دوره صنعتی به دوره دانش محوری، بسیاری از جنبه های مختلف زندگی انسانی در ابعاد مختلف(ذهنی، اجتماعی، ارتباطی، توسعه ای و...) نیز در حال تغییر و تحول است. سازمانها که محل استقرار و کنش و واکنش کارکنان میباشد نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات خواسته یا ناخواسته بسیاری دامنگیر خواهند شد. فرهنگ، ساختار، جو فرهنگی، تعاملات فردی و بین فردی و راهکارها و راهبردها و راهبری های سازمانی نیز تغییر خواهد کرد و تفاوتهای زیادی در تمام سطوح سازمانها در دوره های صنعتی و دانشی مشاهده خواهد شد.

  کلیدواژگان: آموزش، توسعه، توسعه سرمایه انسانی
 • سیده رباب ستاری* صفحات 352-371

  هدف تحقیقاین مقاله به مطالعه روش های تدریس خلاقانه و توانمند سازی دانش آموزان می پردازد به طوری که دانش آموزان را سرمایه انسانی می بیند. در این مقاله خلاقیت و روش های تدریس خلاقانه تعریف و تشریح شده است. همچنین ضرورت پرورش خلاقیت در دانش آموزان ، عوامل موثر در خلاقیت، و موانع خلاقیت و ویژگی های دانش آموز خلاق بیان شده است. آموزش خلاقیت یادگیرندگان یکی از مهمترین اهداف دست اندرکاران آموزش و پرورش است.آموزگار به عنوان خالق شرایط و تسهیل گر یادگیری دانش آموزان می توانند از طریق همگرایی، نوگرایی، انعطاف پذیری ، عدم اجبار دانش آموزان به حفظ و انباشت ذهنی، شوخ طبعی، پرهیز از راهبردها و روش های قالبی آموزش ایجاد شرایط بروز آگاهی دانش آموزان و افزایش اعتماد به نفس در آنان ،تحریک حس کنجکاوی فراگیران و بلاخره توام ساختن آموزش و پرورش به آموزش خلاق و پرورش خلاقیت در کودکان و نوجوانان بپردازد.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها : روش تدریس، خلاقیت، دانش آموزان، سرمایه انسانی
|
 • Mohammad Kargar Shouraki* Pages 1-28

  Businesses face two challenges: sustainability and digital transformation. One of the most important parts of business is the important field of human resources, because human beings are both the agent of development and the goal of development. On the other hand, in addition to economic challenges, organizations are also involved in other challenges such as environmental challenges and social challenges, and the issue of sustainable development has received more attention than before. Therefore, one of the most important factors in achieving a sustainable strategy in businesses is the issue of sustainable human resource management in the era of digital transformation. In this research, the impact of digital technologies on sustainable human resource management in Fanap Infrastructure has been investigated. The research method in this research is a mixture of qualitative and quantitative, which is first with the help of Meta-Synthesis method and systematic review of selected Persian and English articles and its final dimensions are extracted in three areas of digital technologies, digital human resource management and sustainable human resource management. Then, with the help of SECA quantitative method and with the opinion of Fanap Infrastructure experts, in two stages, including the study of the impact of digital technologies on human resource management with a sustainability approach, it was weighted and then the effect of this result on business sustainability was weighted. The results show that paying attention to staff health and talent management are the most important issues in the field of sustainable human resource management in Fanap Infrastructure Company and play an important role in realizing its vision. It is also more effective in terms of environmental sustainability of the organization.

  Keywords: Digital Technologies, Sustainability, Digital HumanResource Management, Sustainable Human ResourceManagement, Business Sustainability
 • Maryam Mohebbi, Kamran Yeganegi*, Maryam Ebrahimi Pages 29-49
  Background & Purpose

  The purpose of this study is to investigate the relationship between organizational learning and organizational trust, which has been done in the Alborz Organization of Industrial Mine, and Trade.

  Methodology

  This research is correlational in terms of research method. The population and the statistical sample include employees and managers (supervisors and middle managers) who have been selected using the Morgan table and the sampling method of classes proportional to the volume, 90 people. The Structural equation modeling (SEM) as a powerful, multivariate technique is used to analyze the causal relationships between variables and their dimentions.

  Findings

  In this study, a positive and significant relationship between the two variables of organizational learning and organizational trust was confirmed. Also, the relationship between the dimensions of organizational trust (horizontal, vertical and institutional trust) with the dimensions of organizational learning (shared perspective, organizational culture, work and group learning, systems thinking, participatory leadership, knowledge sharing, and employee competency development) was confirmed.

  Conclusion

  According to the confirmation of the main research hypothesis (there is a significant relationship between organizational learning and organizational trust), increasing trust in the organizational environment leads to an increase in the level of organizational learning.

  Keywords: Horizontal trust, vertical trust, institutional trust, vision, culture
 • Bahar Javan Molaei *, Saeed Rokooei Pages 50-69

  This article's review of critical success factors (CSF) provides a comprehensive and critical overview of the literature on critical success factors (CSF) in construction projects. Key factors and criteria for evaluating project success are two basic concepts in project success. Although their importance has been increasingly researched, an integrated and coherent review that includes critical success factors, evaluation metrics, and project performance metrics has not been conducted. This study shows that the support of senior management and experienced project manager is the most important critical factor of success, and time, cost, quality, and stakeholder satisfaction are the most important criteria for project success. Finally, some recommendations have been made to clarify the ambiguities of the issue and the success of future projects.

  Keywords: Critical Success Factors, ConstructionProjects, Project Management, Project Success, construction projects
 • Bahar Javan Molaei *, Ahad Nazari, Saeed Rokooei Pages 70-88

  This article provides a comprehensive and critical overview of the literature on virtual reality in construction projects. Transformation industries have evolved, and with the advent of new technologies, the traditional way of doing projects in different phases has moved away. One of these technologies becomes accurate technology used more and more in various stages of the development project cycle, from design to construction. One of the capabilities of this technology is that people can view the details of the construction project virtually before completing it, act as a project identifier at completion, and have an intimate understanding of the final product. In the meantime, the emergence and development of building information modeling in recent years and the placement of threedimensional models for construction projects help develop more and more technologies created in virtual reality. In addition, using cloud and internet spaces for this information and communication technology has made way for people and knowledge sharing smoother.

  Keywords: Virtual Reality, Construction Projects, Building Information Modeling
 • Bahar Javan Molaei *, Ahad Nazari, Saeed Rokooei Pages 89-108

  This article provides a comprehensive and critical overview of the literature on virtual reality in construction projects. Transformation industries have evolved, and with the advent of new technologies, the traditional way of doing projects in different phases has moved away. One of these technologies becomes accurate technology used more and more in various stages of the development project cycle, from design to construction. One of the capabilities of this technology is that people can view the details of the construction project virtually before completing it, act as a project identifier at completion, and have an intimate understanding of the final product. In the meantime, the emergence and development of building information modeling in recent years and the placement of threedimensional models for construction projects help develop more and more technologies created in virtual reality. In addition, using cloud and internet spaces for this information and communication technology has made way for people and knowledge sharing smoother.

  Keywords: Virtual Reality, Construction Projects, Building Information Modeling
 • Seyyede Maryam Hoseini* Pages 109-129

  The aim of this study was to investigate the relationship between personality traits and coping styles with social anxiety in blind people. The design of the present study was descriptive-correlational. The study population was all blind people in Qazvin between the ages of 18 to 50 years, from which 170 people were selected by convenience sampling. Subjects completed the Neo Personality Traits Questionnaire (Costa and McCrae, 1992), the Stress Coping Questionnaire (Andler & Parker, 1990), and the Social Anxiety Scale (Watson and Friend 1969). Data were analyzed by Pearson correlation and multiple regression methods. The results of this study at a significance level of 0.05 showed that there is a positive and significant relationship between neurotic personality traits and social anxiety of blind people and a negative and significant relationship between flexibility, conscientiousness, agreement and extraversion with social anxiety of these people. There is also a negative and significant relationship between problem-oriented coping style and social anxiety of blind people; And there is a positive and significant correlation between emotion-oriented coping styles and avoidance with their social anxiety. The result is that based on the findings of this study, it can be inferred that personality traits and coping styles can predict social anxiety in blind people.

  Keywords: personality traits, coping styles, socialanxiety, blind people
 • Soheil Hooshangi Far* Pages 130-145

  In this study, the brand experience on the willingness to pay and Customer support from the brand is investigated, the research is aimed at applied research and is also descriptive in terms of survey method and in nature, in this study, which has been dealt with among consumers of noodle and pasta products, due to the unknown and infinite these customers, according to Cochran formula with error rate of 5%, 384 people were selected as a sample, Several questionnaires have been used for this study, for the brand experience and the willingness to pay the Vivid and Nim and Morshed (2018) questionnaire have been used and for the customer support from the brand the Shimol and Fa (2018) questionnaire have been used. Using the SmartPls software and using the statistical test of structural equations, these relationships were examined, which showed that the brand's experience had a significant positive relationship with the willingness to pay and support the brand.

  Keywords: Brand, brand experience, willingness to pay, customer support from the brand
 • Vadood Javan Amani, Hamid Akbari * Pages 146-171

  Today many organizations have realized that presence in global markets requires the acquisition and maintenance of a core competency strategy of specialized skills and knowledge that creates a competitive advantage for the organization. Outsourcing as a strategic and sensitive decision, by developing the organization and improving productivity in the form of downsizing, has expanded the ability of organizations and achieving the strategy of core competencies in the global business environment. Outsourcing, if done right, has numerous benefits for the organization. In this regard, the present study was conducted to investigate the factors affecting the decision to adopt a strategic policy of outsourcing government services in the State Property and Deeds Registration Organization. The statistical population includes 100 employees and managers of this organization. The present research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of survey method. Data collection tools were performed in two ways, primary and secondary. In the initial method, the questionnaire with Likert scale has 5 options and 4 hypotheses have been formulated based on the model variables, i.e. strategy factor, cost factor, activity factor and environmental factor. The research hypotheses were examined according to descriptive and inferential statistics. The validity test of the questionnaire was performed by content method, ie expert opinion and reliability test by SPSS software and 50 questionnaires were pre-tested. The result of the analysis was more than 80% reliability and the overall analysis of the research was performed by Lisrel software and all 4 hypotheses were confirmed.

  Keywords: Strategy, Policy Making, Decision Making, Outsourcing, Public Services
 • Soheil Hooshangi* Pages 172-188

  In this study, the impact of internet marketing on consumer confidence is discussed, which also measured the intermediary risk of perceived product quality. The method of this research is based on the practical purpose. Five companies were selected for this study, with the criteria for choosing the activity of these companies in cyberspace as well as the real space so that they were active in both areas, by using of random sampling method from the online and in -person customers approximately 384 people of these companies was selected as a sample, a researcher -made questionnaire with 8 items is used to investigate the impact of internet marketing, then to investigate the customer's confidence, the Papas questionnaire (2016) With 8 items is used and to investigate of the risk of quality, a researcher -made questionnaire with 7 items is used. SMDRTPLS22 software has been used to analyze the results. The results show the reverse impact of marketing advertising on the risk of perceived product quality, which has led to the relationship between the perceived risk and the amount of public confidence in the purchase, that is, by reducing the perceived risk of the quality of the confidence of the products that are advertised in the online space, the trust increases.

  Keywords: Internet marketing, customer trust, risk, perceived risk of product quality
 • Aryan Gholipour, Neda Dehghani* Pages 189-206

  In software companies, due to the need for professionals and different expectations of different generations in organizations, human resource management has become a challenge. After Covid-19 physical boundaries have been disappeared and it has become possible to work in companies from around the world. Employees with higher engagement are more satisfied and less likely to leave the organization. In order to increase employees' engagement, researchers have recommended managing employees' experience instead of traditional HRM. Employee experience is modified in the moments of truth. In order to manage employee experience, the concept of employee experience should be identified. The aim of this study is to find out the meaning that employees give to their experience of employment in an organization in certain moments of truth. The current research uses descriptive phenomenological method, to find out employees' lived experience about employment in two software companies: Dotin and Hamkaran System. Participants were twenty-one employees who were selected by purposive sampling. Research data were collected using semi-structured interviews and focus groups. Data were analyzed using Moustacas method. To ensure the reliability and validity of the research, prolonged engagement and observation in the field of study, triangulation, member checking, retest and external audit were used. Twenty categories of factors affecting the experience of employees in six moments of truth were identified. These factors relate to the organization's reaction at critical moments for employees and their perceptions. Meeting the expectations of employees in the moments of truth affects their experience of employment even after leaving the organization

  Keywords: Employee experience, Moments of truth, Phenomenology, Human resources
 • Mehdi Ahmadi*, Maryam Amiri Darreh Bidi, Ali Jamshidi, Ali Reza Kameli Pages 207-229
  Background & Purpose

  Self-efficacy as one of the components of positive organizational behavior plays a significant role in improve and developing employee performance. The aim of this study is Identify factors that effective on feeling efficacy employees among the staff of the University of Tehran.

  Methodology

  The present research is based on an interpretive paradigm and is based on the type of applied goal, and in terms of the nature of the data is qualitative and has an inductive approach. Semi-structured interview tools were used to collect information. The participants of the present study are the educational and research staff of the University of Tehran and the sampling method is available in the present study. Thematic analysis technique was used to analyze the data.

  Findings

  After interviewing 12 employees and reaching theoretical saturation, the researcher achieved 12 sub content and 4 main content. The main and sub content of the present study include: organizational factors (positive feedback from managers, injustice in the organization, inflexible organizational culture and Supervision method and management method), occupational factor (Motivation at work, job disproportion and employed and attributes and job characteristics), individual factors (successful personal experience, learning self-efficacy and personality and psychological characteristics) and social factors (positive feedback from colleagues and successes and victories of colleagues).

  Conclusion

  Attention to organizational, occupational, individual and social factors can provide the necessary ground for increasing employee self-efficacy

  Keywords: Positive psychological capital, Positive organizationalbehavior, Self-efficacy, Employee self-efficacy, Thematicalanalysis
 • Emran Baouj Khoshamian*, Mitra Sadoghi, Mina Naeimi Pages 230-247

  The aim of this study was to investigate the relationship between knowledge management and transfer of management skills in order to increase the organizational performance of Petro Niroo Saba Company. The research method was applied based on the purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population included all employees of Petro Niroo Saba Company, from which 200 people were selected using Morgan table and simple random sampling method to 100 people. Data collection method was based on two standard questionnaires of knowledge management questionnaire.The reliability of this questionnaire using Cronbach's alpha method for all dimensions of the questionnaires was more than 0.7 which showed the appropriate reliability of the research tool. In order to calculate the validity, the apparent and content validity was used, which showed that the research tool was valid. To analyze the data, the data obtained from the questionnaires were analyzed using SPSS software in two descriptive and inferential sections. In the descriptive part, operations related to demographic information of statistical sample were performed using SPSS software commands. Also, graphs and tables that contain the average, frequency and cumulative percentage, etc. were used in this section and Normality test was also performed by Smirnov calmograph test. In the inferential section, Pearson method was used. The results showed a positive and significant effect of knowledge management on the transfer of management skills on organizational performance of employees. management on the transfer of management skills on organizational performance of employees.

  Keywords: Knowledge management, managerial skills, organizationalperformance
 • Emran Baouj Khoshamian*, Mitra Sadoghi, Mina Naeimi Pages 248-270

  The aim of this study was to investigate the relationship between knowledge management and transfer of management skills in order to increase the organizational performance of Petro Niroo Saba Company. The research method was applied based on the purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population included all employees of Petro Niroo Saba Company, from which 200 people were selected using Morgan table and simple random sampling method to 100 people. Data collection method was based on two standard questionnaires of knowledge management questionnaire.The reliability of this questionnaire using Cronbach's alpha method for all dimensions of the questionnaires was more than 0.7 which showed the appropriate reliability of the research tool. In order to calculate the validity, the apparent and content validity was used, which showed that the research tool was valid. To analyze the data, the data obtained from the questionnaires were analyzed using SPSS software in two descriptive and inferential sections. In the descriptive part, operations related to demographic information of statistical sample were performed using SPSS software commands. Also, graphs and tables that contain the average, frequency and cumulative percentage, etc. were used in this section and Normality test was also performed by Smirnov calmograph test. In the inferential section, Pearson method was used. The results showed a positive and significant effect of knowledge management on the transfer of management skills on organizational performance of employees. management on the transfer of management skills on organizational performance of employees.

  Keywords: Knowledge management, managerial skills, organizationalperformance
 • Seddigheh Sattari* Pages 271-307

  Planning is the coordination of a set of individual and group efforts to achieve the desired goals. Planning involves answering the following questions: What to do? How and why? When ? who ? How much does it cost? In management science, planning is an attitude and a way of life that involves commitment based on thought, forward thinking and determination to plan regularly and continuously. In any work without planning, achieving impossible goals or with many problems Will face, planning and tying it with the realization of educational results is the process of setting and writing organizational goals and accurate preparation and advance actions and tools that will enable the achievement of goals. Educational planning is actually a look at what we are and what we want to be; It is also a measure and plan to achieve the goals already set. Planning in organizations causes each of the required operations in the organization to be anticipated and focused on the goals of the organization.

  Keywords: Planning, training planning, management, staff empowerment
 • Lachin Abloo * Pages 330-351

  Human resources, human capital, and the labor force may be synonymous with them, but in function. Given the increasing expansion of science and technology, as well as the necessity of updating organizational factors, knowledge and skills of human resources working in organizations, paying attention to education means all the processes that promote individual development and the necessary qualifications for employees in employees, It is necessary, however, that these tutorials must be planned and implemented according to a regular and valid training system. Many organizations consider education to be the cost of education and, for this reason, devote a small budget to human resources education, which has left the organization backward from the technology and knowledge of the day. Education is not a cost, but a investment in the realization of organizational goals. Moving towards the age of education and knowledge and migration from industrial to central knowledge, many of the different aspects of humanity in different dimensions (mental, social, communication, development, etc.) are in the process of change. Organizations, which are the place of employee action and reaction, are no exception, and many willing or unwanted changes will be excluded. Culture, structure, cultural atmosphere, individual and interpersonal interactions, and organizational strategies and strategies and strategies will also change, and many differences will be seen at all levels of organizational and knowledgeable periods. The following are the characteristics of the Indicators of Industrial and Knowledge Organizations

  Keywords: Human capital development, development, training
 • Robab Sattari* Pages 352-371
  Purpose

  This article studies creative teaching methods and students' empowerment so that see students as human resources. In this article, creativity and creative teaching methods are defined and described. The necessity of nurturing creativity in students, effective factors in creativity, creativity barriers, and creative students' characteristics has also been stated. The creativity of learners is one of the most important goals of education practitioners. Research

  Method

  The methodology used in this study examines the qualitative and descriptive analytical method. Research paradigm: This paradigm is an interpretive study. The structuralist or harvesting is called Grahm, believing that the reality is nothing 'out of here' and can be clearly explained. Reality and knowledge are created and reproduced through communication and practice, and knowledge is obtained by the researcher. Analysis of the

  Findings

  The findings of this article show that the results of this study can be an appropriate context to enhance and expand the spirit of innovation, innovation, and creativity.

  Results

  The teacher as the creator of students 'learning conditions and facilitator can be through convergence, modernization, flexibility, lack of coercion to maintain and accumulate mental, humor, avoiding strategies and methods of teaching, creating students' awareness, and creating conditions increasing their self - esteem, stimulating the curiosity of learners, and finally building education to educate creative and nurturing creativity in children and adolescents.

  Keywords: Teaching, Creativity, Students, HumanCapital