فهرست مطالب

پژوهش های علوم کشاورزی پایدار - سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1401)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احمدرضا کلانتری، محمد رسولی* صفحات 1-18

  به منظور بررسی تاثیر هیومیک اسید بر عملکرد کمی و کیفی خاکشیر تحت شرایط مختلف تنش خشکی آزمایشی به صورت کرت های خردشده بر پایه بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی واحد شهر قدس انجام شد. عامل اصلی آبیاری در 3 سطح شامل: آبیاری نرمال، تنش ملایم و تنش شدید در کرت های اصلی و عامل فرعی هیومیک اسید در 3 سطح شامل: عدم مصرف، 100 میلی گرم در لیتر، 200 میلی گرم در لیتر محلول پاشی با هیومیک اسید در کرت های فرعی بود. تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی سطوح آبیاری و هیومیک اسید و اثر متقابل آن ها معنی دار بودند. بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار 200 میلی گرم در لیتر هیومیک اسید در شرایط آبیاری نرمال اتفاق افتاد. نتایج بیانگر این بود که در کلیه سطوح آبیاری افزایش مصرف هیومیک اسید منجر به افزایش عملکرد دانه گردید، به طوری که در شرایط آبیاری نرمال و تنش ملایم کمترین اختلاف بین سطوح هیومیک اسید و در شرایط تنش شدید بیشترین اختلاف بین سطوح هیومیک اسید قابل مشاهده بود. بدین معنی که هیومیک اسید در کاهش اثرات تنش خشکی بیشترین تاثیر را نسبت به سطوح دیگر آبیاری (تنش ملایم و آبیاری نرمال) نشان داد.

  کلیدواژگان: خاکشیر، تنش کم آبی، هیومیک اسید، درصد پرولین، موسیلاژ
 • امیر خدادادی کروکی، محمدرضا یاورزاده*، محمدمهدی اکبریان، علی اکبر عسکری صفحات 19-30

  با توجه به روند جمعیت رو به رشد جهان، تامین نیازهای غذایی و دارویی از فرآورده های گیاهی بسیار حایز اهمیت است. توجه به اثرهای تاریخ کشت و منطقه کشت مناسب به منظور تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان جهت دستیابی به محصولات زراعی با عملکرد بالا و کیفیت مطلوب دارای اهمیت زیادی می باشد. از مهم ترین عوامل موثر در رشد و عملکرد سیب زمینی تغذیه و تعیین تاریخ کاشت مناسب با توجه به منطقه جغرافیایی می باشد این پژوهش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزارع تحقیقاتی جهاد کشاورزی واقع در شهرستان های اسلام آباد و زهکلوت استان کرمان انجام شد. فاکتور اصلی تیمار کودی در مراحل گلدهی و پرشدن غده ها و فاکتور فرعی شامل دو تاریخ کشت (5 و 25 مهرماه) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر تیمار منطقه، تاریخ کشت و محلولپاشی بر غلظت کلروفیل a و کاروتنوییدهای برگ معنی دار شد. در حالی که بر غلظت کلروفیلb  معنی دار نگردید. تمام اثر دوجانبه بجز منطقه در تاریخ کاشت در کلروفیل a معنی دار ولی بر اثر سه جانبه بی‏معنی بود. بالاترین میزان جذب سدیم درتیمار شاهد، بیشترین pH غده، آهن و کلروفیلa در سیب زمینی محلول پاشی شده با تیمار 2 درصد آهن همراه با کاربرد 1 درصد منیزیوم بدست آمد که با تیمار محلول پاشی 2 درصد آهن همراه با کاربرد 2 درصد منیزیوم اختلاف معنی داری نداشت، همچنین بیشترین میزان کارتنویید در سیب زمینی که با تیمار محلول پاشی 1 درصد آهن همراه با کاربرد 1 درصد منیزیوم محلول پاشی شده بود دیده شد.

  کلیدواژگان: ریز مغذی، سیب زمینی، تاریخ کشت
 • محسن رضایی، محمد نبی ایلکایی*، عبدالمجید مهدوی دامغانی، فیاض آقایاری، سعید صوفی زاده صفحات 31-49

  بررسی‏های زیادی در ارتباط با اثرات تنش خشکی در کشور و سایر نقاط جهان بر آفتابگردان روغنی انجام شده و به صورت مقالات معتبر چاپ شده است. نتیجه ‏گیری حاصل از مجموعه مطالعات انجام شده با استفاده از علم فراتحلیل ما را در شناسایی روند اثرات عوامل موثر بر کمیت و کیفیت تولید گیاه زراعی آفتابگردان یاری می‏کند لذا در این تحقیق از مطالعات مختلف زراعی انتشار یافته در مجلات علمی معتبر ایرانی، خارجی، مقالات داوری شده، از بین 62 مقاله انتخابی، تعداد 28 مقاله مناسب برای فرآیند تجزیه و تحلیل فرا تحلیل شناسایی شدند. صفات مهم استخراج شده از مقالات شامل میانگین های وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق، درصد روغن دانه، عملکرد دانه بود. محاسبات آماری فراتحلیل بر اساس روش های هجز و گورویچ صورت گرفت. مطابق نتایج متا - رگرسیون اثرات تنش خشکی شدید بر صفت ارتفاع بوته معنی‏دار شد. مطابق شکل‏های رگرسیونی حاصل از اثرات تنش خشکی، روند کاهشی خطی صفاتی چون عملکرد دانه، تعداد دانه در طبق مشاهده شده، اما روند تغییر درصد روغن دانه تقریبا ثابت بود. مطابق نتایج شدت اثر تنش خشکی در تیمارهای تنش متوسط و شدید عملکرد دانه نسبت به شاهد معنی‏دار نشد. اثر تنش شدید خشکی بر عملکرد دانه، تعداد دانه در طبق، معنی‏دار شد. در بین نتایج حاصله، بیشترین اندازه اثر مربوط به 15 مطالعه درباره عملکرد دانه (77/3-)، 7 مطالعه درباره تعداد بذر در طبق (31/3-)، 8 مطالعه درباره وزن هزار دانه (68/0-) و 8 مطالعه درباره درصد روغن دانه (60 /0-) بود. تنش خشکی طبق اولویت ابتدا بر عملکرد دانه، تعداد دانه در طبق با اثرات محدود کننده بیشتری همراه شد.

  کلیدواژگان: آفتاب گردان روغنی، متا آنالیز، تنش کم آبی، عملکرد، اجزای عملکرد
 • سمیرا نعمت زاده*، ترحم مصری گندشمین، محمدصادق بشارتی مقدم، موسی آزاد صفحات 50-60

  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر روش‏های مختلف خاک‏ورزی، سطوح مختلفی از بقایای کشت قبلی و ارقام مختلف گیاه سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد این گیاه انجام شده است. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل با پایه بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرار و طی فصل زراعی سال های 1399 - 1400 در یکی از مزارع شرکت کشت و صنعت و دام پروری مغان واقع در شمال شرق استان اردبیل انجام شد. در این پژوهش دو نوع سیستم خاک ورزی (مرسوم و بی خاک ورزی) و دو سطح از میزان بقایای محصول گندم (بقایای کامل و بدون بقایا) بر عملکرد دو نوع گیاه سویا (رقم ویلیامز و رقم L17 ارزیابی شد. نتایج حاصل از تاثیر سیستم های مذکور بر ارتفاع بوته، تعداد بوته، وزن هزار دانه، عملکرد محصول، درصد پروتیین و چربی گیاه سویا نشان داد که نوع خاک ورزی بیشترین تاثیر و میزان بقایا کمترین تاثیر را بر پارامترهای مذکور داشته است. با توجه به نتایج حاصل از بررسی تاثیر سیستم های مختلف خاک‏ورزی، میزان بقایا و نوع گیاه کاشته شده بر ویژگی های زراعی گیاه سویا در سطوح مختلف می توان بیان کرد که با اجرای عملیات کاشت رقم L17 گیاه سویا با روش خاک ورزی متداول و میزان کامل بقایای کشت قبل می توان به بالاترین عملکرد زراعی دست یافت.

  کلیدواژگان: خاک ورزی، بقایا، تاگوچی، پارامترهای زراعی
 • رسول رضایی، افسانه عظیمی محله*، اعظم عظیمی محله صفحات 61-74
  در این پژوهش اثر افزودن عصاره بهارنج به صورت آزاد (400 پی پی ام) و ریزپوشانی شده (2000 پی پی ام) و زمان نگهداری (صفر، 7، 14، 21 و 28 روز) بر خصوصیات شیمایی (pH، اسیدیته، ماده خشک و ترکیبات فنولی کل)، میکروبی و حسی (عطرو طعم و پذیرش کلی) دوغ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد مقدار عصاره بهارنارنج به صورت آزاد و ریزپوشانی شده بر میزان pH، اسیدیته، ترکیبات فنولی و جمعیت کلی کپک و مخمر تاثیر معنی‏داری داشت (P< 0.05). بطوریکه با افزایش مقدار عصاره بهارنارنج به صورت آزاد و ریزپوشانی شده ، میزان pH و ترکیبات فنولی افزایش و میزان اسیدیته و کپک و مخمر بطور معنی‏داری کاهش یافت (P> 0.05). همچنین زمان بر کلیه فاکتورهای اندازه گیری تاثیر معنی‏داری داشت (P< 0.05). با گذشت زمان مقدار ترکیبات فنولی در نمونه شاهد و نمونه حاوی عصاره آزاد کاهش و جمعیت کپک و مخمر در نمونه شاهد و تیمار حاوی عصاره آزاد افزایش یافت ولی در نمونه دوغ حاوی عصاره ریزپوشانی شده تا روز 21 نگهداری هیچ گونه کپک و مخمری مشاهده نشد و همچنین ترکیبات فنولی تا آخرین روز نگهداری حفظ گردید. نتایج تجزیه آماری ارزیابی حسی نمونه های دوغ نیز نشان داد که با افزودن عصاره بهارنارنج شاخص عطر و طعم و پذیرش کلی افزایش پیدا کرد (P< 0.05). نتایج حاکی از آن است که افزودن عصاره بهارنارنج باعث افزایش ماندگاری دوغ و بهبود خواص حسی آن می شود.
  کلیدواژگان: عصاره بهارنارنج، ریزپوشانی، دوغ، خواص حسی
 • مراد بهجانی، سیامک پیش بین* صفحات 75-89
  هدف از انجام این پژوهش مطالعه و بررسی تاثیر شرکت تعاونی‏های تولید بر توسعه پایدار و مکانیزاسیون کشاورزی در منطقه جهرم در سال 1399می‏باشد. تحقیق حاضر از حیث هدف، پژوهشی کاربردی و از منظر گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی، از نوع پیمایشی می‏باشد. جامعه آماری شامل کلیه اعضای شرکت‏های شرکت تعاونی تولید در منطقه سیمکان جهرم به تعداد 606 نفر می‏باشد که با فرمول محاسبه حجم کوکران، تعداد 235 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه‏گیری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می‏باشد. اطلاعات مورد نیاز، جهت سنجش تاثیر شرکت تعاونی‏های تولید بر توسعه پایدار کشاورزی با ابزار پرسشنامه که شامل 25 سوال و سه زیر مقیاس بوده است به دست آمد. پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری توسط نرم افزارSPSS ، نتایج نشان داد که بین شرکت تعاونی‏های تولید و توسعه پایدار کشاورزی در منطقه جهرم ارتباط معنی‏داری وجود دارد. همچنین بین شرکت تعاونی تولید و توسعه زیست محیطی ارتباط معنی‏داری وجود داشت. نتایج نشان داد که شرکت تعاونی تولید بر توسعه اقتصادی در منطقه جهرم تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، توسعه زیست محیطی، شرکت تعاونی، مکانیزاسیون کشاورزی
 • امیر حمه خانی، لقمان رشیدپور*، سلیمان رسولی آذر صفحات 90-103

  پایداری کشاورزی نیازمند تغییر از روش های متداول به روش های کارآمدی است که ضمن تامین تقاضای رو به افزایش مواد غذایی، امنیت فرصتهای آینده و حفظ کیفیت و کمیت منابع طبیعی از ‏جمله خاک را در نظر داشته باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل پیش برنده توسعه کشاورزی حفاظتی در شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی بود. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق را 85 نفر از کشاورزان پیشرو شهرستان بوکان بودند که با استفاده از فرمول کوکران 70 نفر از آنها انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق آزمون منطقی تایید شد و پایایی پرسشنامه با انجام آزمون پری تست و با استفاده از آلفای کرونباخ (0/82) مناسب برآورد گردید. پرسشنامه تحقیق شامل مشخصات فردی پاسخگویان، نگرش کشاورزان به کشاورزی حفاظتی، عوامل پیش برنده کشاورزی حفاظتی بودند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد پنج عامل شامل عوامل زیرساختی، آموزشی، برنامه ریزی، اقتصادی و تکنولوژیک 72/29 درصد از واریانس عوامل پیش برنده کشاورزی حفاظتی را تبیین نمودند.

  کلیدواژگان: کشاورزی حفاظتی، عوامل پیش برنده، تحلیل عاملی
|
 • AhmadReza Kalantari, Mohammad Rasouli * Pages 1-18

  In order to investigate the effect of humic acid on the quantitative and qualitative yield of flixweed under different drought stress conditions in the form of split plots based on randomized complete blocks with four replications in the research farm of the Faculty of Agriculture, Ghods Branch. The main factor of irrigation in 3 levels includes: normal irrigation, mild stress and severe stress in the main plots and the secondary factor of humic acid in 3 levels including: non-consumption, 100 mg/L, 200 mg/L spraying with humic acid was present in the subplots. The results of analysis of variance showed that the effect of irrigation levels at 5% and humic acid at 1% and the interaction between irrigation and humic acid at 5% were significant. The highest grain yield was related to the treatment of 200 mg/L humic acid under normal irrigation conditions. The results showed that in all irrigation levels, increasing humic acid consumption led to increased grain yield, so that in normal irrigation and mild stress conditions the least difference between humic acid levels and in severe stress conditions the highest difference between humic acid levels was observed. This means that humic acid showed the greatest effect in reducing the effects of drought stress compared to other levels of irrigation (mild stress and normal irrigation).

  Keywords: Flixweed, Dehydration, Humic acid, Proline percentage, Mucilage
 • Amir Khodadadi Karkoki, Mohammadreza Yavarzadeh *, Mohammadmehdi Akbarian, AliAkbar Askari Pages 19-30

  Given the growing population of the world, meeting the nutritional and medicinal needs of plant products is very important. It is very important to pay attention to the effects of cultivation date and suitable cultivation area in order to provide the nutrients needed by plants to achieve high yield and desired quality crops. One of the most important factors in the growth and yield of potatoes is nutrition and determining the appropriate planting date according to the geographical area, which is one of the main objectives of the present study. The research was conducted as a split plot in the form of a randomized complete block design with three replications in Jihad Keshavarzi research farms located in Islamabad, Zahkloot and Kerman provinces. The main factor of geographical areas in the stages of flowering and tuber filling and the sub-factor including two planting dates (October 5 and 25) were examined. The results showed that the results of analysis of variance showed that the effect of area treatment, culture date and foliar application on the concentration of chlorophyll an and leaf carotenoids was significant. While it was not significant on chlorophyll b concentration. All bilateral effects except region on planting date were significant in chlorophyll a but not significant on tripartite effect. The highest concentration of chlorophyll a (34.1 mg / g fresh leaf) was obtained in foliar application of 1% iron nanoparticles with 2% magnesium nanoparticles

  Keywords: Micronutrient, Planting date, Potato
 • Mohsen Rezaei, MohammadNabi Ilkaee *, AbdolMajid Mahdavi Damghani, Fayaz Aghayari, Saeed Souphizadeh Pages 31-49

  Many studies have been conducted on the effects of drought stress in the country and other parts of the world on oil sunflower and have been published as authoritative articles. Conclusions from a series of studies conducted using meta-analytic science help us to identify the trend of the effects of factors affecting the quantity and quality of sunflower production. This research is separated from various agricultural studies published in prestigious Iranian and foreign scientific journals and articles that were judged to be used in meta-analysis and then coded from among 62 articles; A total of 28 articles were analyzed in the meta-analysis process. The stresses applied in the studied articles were measured in three categories of normal irrigation (control) - moderate Stress - severe Stress based on the percentage of reduction of traits. Then the measured traits, which included 1000-seed weight, number of seeds according to seed oil percentage, to grain yield, were extracted from the articles. The results of drought stress meta-regression revealed that only the height trait had a considerable effect in severe drought stress; however, in the regression analysis, it was discovered that as linear stress increased, some investigated features declined, while trait Seed oil increased. With rising drought stress, this pattern remained practically consistent. The effect size of moderate and severe grain yield was insignificant compared to the control, among the results, the maximum effect size was 15 related to grain yield (-3/77), study on seed number (-3/31), study on 1000-seed weight (-0/68) and study on oil content (-0/6), drought stress according to priority, first on grain yield, number of seeds. Overall, the findings revealed that severe drought stress could significantly impact seed output and other features

  Keywords: Sunflower, oil percentage, meta-analysis, Water stress, Yield
 • Samira Nematzadeh *, Tarahom Mesri Gondoshmian, MohammadSadegh Besharati Moghadam, Mousa Azad Pages 50-60

  This study was conducted to investigate the effect of different tillage methods, different levels of previous crop residues and different cultivars of soybean on yield and yield components of this plant. This experiment was conducted in the form of a factorial design with a completely randomized block base with three replications and during the growing season of 1399-1400 in one of the farms of Moghan Agriculture and Industry and Livestock Company located in the northeast of Ardabil province. In this study, two types of tillage systems (conventional and non-tillage) and two levels of wheat crop residues (complete and no residues) on the yield of two types of soybeans (Williams cultivar and L17 cultivar) were evaluated. The results of the effect of the mentioned systems on plant height, number of plants, 1000-seed weight, crop yield, percentage of protein and fat of soybean showed that the type of tillage had the most effect and the amount of residues had the least effect on the mentioned parameters. According to the results of the study of the effect of different tillage systems, the amount of residues and the type of plant planted on the agronomic characteristics of soybean at different levels can be expressed that by planting cultivar L17 cultivar soybean The highest crop yield can be achieved with conventional tillage method and complete amount of previous crop residues.

  Keywords: Tillage, Residues, Taguchi, Agronomic parameters
 • Rasoul Rezaei, Afsaneh Azimi Mahalleh *, Azam Azimi Mahalleh Pages 61-74
  In this study, the effect of adding Bahar narang (Citrus aurantium) (400 ppm) and encapsulated Bahar narang extract (2000 ppm) and storage time (0, 7, 14, 21 and 28 days) on chemical properties (pH, acidity, and dry matter) and total phenolic compounds, microbial and sensory properties (flavor and overall acceptance) of doogh were evaluated. The results showed that the amount of free and encapsulated Bahar narang extract had a significant effect on pH, acidity, phenolic compounds and the total count of mold and yeast (P< 0.05). As the increased the amount of free and encapsulated Bahar narang extract, the pH and phenolic compounds increased and the amount of acidity, mold and yeast decreased significantly (P> 0.05). Storage time also had a significant effect on all measurement factors (P< 0.05). Over time, the amount of phenolic compounds in the control sample and the sample containing free extract decreased and the count of mold and yeast in the control sample and treatment containing free extract increased, but in the sample of doogh containing encapsulated extract no mold and yeast were observed until the 21 day of storage. Phenolic compounds were also preserved until the last day of storage. The results of statistical analysis of sensory evaluation of doogh samples also showed that with the addition of Bahar narang extract, the flavor score and overall acceptance increased (P <0.05). The results indicate that the addition of Bahar narang extract increases the shelf life of doogh and improves its sensory properties.
  Keywords: Bahar narang extract, encapsulation, Doogh, Sensory properties condition
 • Morad Behjani, Syamak Pishbin * Pages 75-89
  The purpose of this study was to study the impact of the production cooperative on agricultural production and sustainable development and agricultural mechanization in Jahrom in 2021. The aim of this study was applied research in terms of purpose and descriptive research in terms of data collection. The statistical population in the present study includes all members of the companies of the Production Cooperative Company in Simakan region with 606 people, with the formula of calculating the volume of Cochran, 235 of them were selected as the sample size and simple random sampling method. The data measurement tool in this study is a researcher-made questionnaire. Required information was obtained to measure agricultural production and sustainable development with a researcher-made questionnaire tool that included 25 questions and three subscales. After analyzing the statistical data by SPSS software, the results showed that there was a significant relationship between the Agricultural Production and Sustainable Development Cooperative Company. There was also a significant relationship between the Cooperative of Production and Environmental Development, and the results showed that the Production Cooperative Company has an impact on economic development in the Jahrom region.
  Keywords: Sustainable Development, environmental development, Agricultural mechanization
 • Amir Hmaekhani, Loghman Rashidpour *, Solieman Rasouliazar Pages 90-103

  Sustainability of agriculture requires a change from conventional methods to efficient methods that, while meeting the growing demand for food, take into account the security of future opportunities and maintain the quality and quantity of natural resources, including soil. The purpose of this study was to investigate the factors promoting the development of conservation agriculture of of Boukan County in West Azerbaijan province. This research was descriptive-survey. Statistical population of the study was included all leading farmers of Boukan county (N: 85) that out of them, 70 sample were selected by Cochran Formula. The researcher-made questionnaire was used for data gathering that’s validity and reliability was confirmed by experts and Cronbach's alpha coefficient was 0.82. The research questionnaire consisted of factors facilitating conservation agriculture. The results of factor analysis showed that six factors included; infrastructure, educational, planning, economic and technological could explain about 73% of the variance of the factors promoting conservation agriculture.

  Keywords: Conservation agriculture, Facilitating factors, factor analysis