فهرست مطالب

برنامه ریزی و توسعه گردشگری - پیاپی 41 (تابستان 1401)
 • پیاپی 41 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سعیده اسماعیلی*، اسماعیل قادری، فاطمه یاوری گهر، مجید یاسوری صفحات 7-41

  پژوهش حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی و با رویکرد اکتشافی آینده پژوهی در پی شناسایی مهم ترین پیشران هایی است که در آینده بر تحول اکوسیستم کارآفرینی مهمان نوازی و گردشگری شهرستان بندر انزلی اثرگذار خواهند بود. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مصاحبه با 25 نفر از متخصصان و کارشناسان مسلط بر موضوع و منطقه مورد مطالعه به صورت هدفمند، 39 پیشران ها شناسایی و سپس با بهره گیری روش تحلیل ساختاری و نرم افزار میک مک، روابط و نحوه اثرگذاری و اثرپذیری آنها مشخص شد. نتایج نشان داد که از میان پیشران های شناسایی شده، مدیریت مقصد، توجه به ظرفیت طبقه خلاق، تسهیلگری نهادها در توسعه فعالیت های کارآفرینی مهمان نوازی و گردشگری و توجه به سه ضلع گردشگری، بنادر و دریانوردی و صید و شیلات به طور همزمان از اثرگذارترین پیشران ها و همراستایی با تقاضا، تدوین برند متناسب با ظرفیت های گردشگری انزلی، تحول ذهنی مردم و مدیران حول محور گردشگری و توجه به حس مکانی و تیوری پنجره شکسته از اثرپذیرترین پیشران ها در تحول آتی اکوسیستم کارآفرینی مهمان نوازی و گردشگری انزلی می باشند. در انتها پیشنهادهایی جهت توسعه آینده انزلی و خلق تصویری مطلوب از آن بر اساس پیشران های موثر ارایه شد.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، تحلیل ساختاری، میک مک، اکوسیستم کارآفرینی مهمان نوازی و گردشگری، بندر انزلی
 • پرویز رستم زاده*، زینب یادگار، ابراهیم هادیان، روح الله شهنازی صفحات 43-72

  یکی از صنایع کوچک و نسبتا جوان بازار سهام، صنعت گردشگری است که چندین شرکت از جمله گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی در این ‏گروه جای دارند. با استفاده از نظریه شبکه های پیچیده 2 شبکه برای بررسی جایگاه صنعت گردشگری در بازار سهام در ایران ارایه می شود. ‏نخست با رویکرد بنیادی، یک شبکه از 36 صنعت منتخب اقتصاد ایران مطابق با صنایع فعال در بازار سهام انتخاب می شوند و وزن یال ها مطابق ‏با جدول 36 بخشی داده- ستانده اقتصاد ایران تعیین می شود. در مرحله بعد با رویکرد تحلیل تکنیکالی، یک شبکه همبستگی میان شاخص ‏بازار سهام این 36 صنعت تشکیل می شود. سپس با معیارهای مرکزیت، جایگاه صنعت گردشگری در بازار سهام ایران و ارتباط آن با سایر ‏صنایع بازار سهام ایران مشخص می گردد. مطابق با نتایج به دست آمده از شبکه تحلیل بنیادی، صنعت غذایی بیشترین تاثیرگذاری را بر ‏گردشگری دارد که دلیل آن تامین مواد غذایی برای هتل ها و رستوران ها است. پیمانکاری صنعتی، بیشترین تاثیرپذیری را از گردشگری دارد ‏که دلیل آن تاثیر گردشگری بر فعالیت های پیمانکاری نظیر مرمت بناهای تاریخی است. مطابق با نتایج به دست آمده از شبکه تحلیل ‏تکنیکالی، شاخص بازار سهام صنعت گردشگری بیشترین میزان همبستگی را با شاخص بازار سهام صنعت چاپ و انتشارات دارد.

  کلیدواژگان: صنعت گردشگری، بازار سهام، تحلیل بنیادی و تکنیکال، شبکه های پیچیده، تحلیل داده- ستانده
 • ملیکا ابن یمینی، روزبه میرزائی*، محمدحسن زال صفحات 73-101

  امروزه بازاریابی دیجیتال بر بستر شبکه های اجتماعی و وب سایت های گردشگری به عنوان منابع اطلاعاتی اصلی گردشگری، استراتژی محوری بازاریابی سازمان های مدیریت مقصد و کسب و کارهای پیشرو این حوزه جهت ارایه تصویر مقصد مناسب و معرفی قابلیت های این مقاصد در راستای جذب گردشگران در بازارهای رقابتی به حساب می آید. از اینرو شناسایی دقیق منابع اطلاعاتی اثربخش از اهمیت بالایی در بازاریابی مقاصد گردشگری برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه شناسایی منابع اطلاعاتی مناسب مقاصد گردشگری با استفاده از تحلیل وبومتریک و با بررسی مطالعه موردی اصفهان است. شناسایی کلمات کلیدی به سه روش تجربی، کلمات مرتبط با گردشگری و تحلیل فنی صورت گرفت. سپس با استفاده از روش PSI، 15 کلمه کلیدی نهایی انتخاب شدند و سپس شناسایی و رتبه بندی 39 وب سایت و شبکه مجازی ارایه دهنده منابع اطلاعاتی مرتبط با اصفهان بر اساس این کلید واژه ها انجام گرفت. بر این اساس وب سایت های YouTube و Facebook در رتبه اول و دوم وب سایت های حاوی منابع اطلاعاتی مرتبط با اصفهان قرار گرفتند. دستاوردهای نظری و عملی این پژوهش و توصیه های مرتبط با آن در بخش پایانی مقاله ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: وبومتریک، گردشگری، شبکه های اجتماعی، منابع اطلاعاتی، اصفهان
 • ساره پورجهان، بشری مهاجر، سالار کهزادی* صفحات 103-121

  گردشگری خلاق که به عنوان نسل سوم گردشگری پس از گردشگری انبوه و گردشگری فرهنگی و در پاسخ به چالش ها و اثرات منفی آنها ایجاد شده، از ابتدای معرفی در دهه 1990 تا به امروز شاهد تغییراتی در روند برنامه ریزی و ماهیت بوده است. این نوع گردشگری به عنوان یک تیوری مطرح نیست، اما تیوری های برنامه ریزی گردشگری متعددی در فرایند مطالعات، برنامه ریزی و مدیریت آن موثر بوده اند. با توجه به شکاف مطالعاتی موجود، هدف این پژوهش شناسایی تیوری های برنامه ریزی تاثیرگذار در فرایند مطالعات، برنامه ریزی و مدیریت گردشگری خلاق می باشد. برمبنای این هدف، با بهره گیری از مدل پریسما، 117 مقاله منتشر شده در حوزه گردشگری خلاق در پایگاه های داده وب اف ساینس و اسکوپوس برای مرور نظام مند (سیستماتیک) انتخاب شد . به منظور بررسی تعداد فراوانی تیوری های دخیل در برنامه ریزی گردشگری خلاق، از تکنیک تحلیل محتوای کمی از نرم افزارمکس کیودا استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده برخی تیوری های برنامه ریزی گردشگری از جمله ذی نفعان، مشارکتی، پایداری، هم آفرینی و شبکه ای به عنوان تیوری های بالقوه در حوزه گردشگری خلاق شناسایی و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که رویکرد ذینفعان و مشارکتی، بیشترین تعداد فراوانی را در مطالعات مرتبط با گردشگری خلاق داشته است.

  کلیدواژگان: گردشگری خلاق، برنامه ریزی گردشگری، مرور نظامند
 • نازنین تبریزی*، ملیکا جعفرپیشه صفحات 123-147

  زندگی انسان در گروی بقای طبیعت بوده و بدون طبیعت زندگی نیز محکوم به نابودی است. با در نظر گرفتن اهمیت طبیعت در زندگی انسان همچنین گسترش بی رویه ی شهرها، ادغام طبیعت در شهرها برای ادامه ی حیات انسان امری اجتناب ناپذیر است. حال با توجه به اهمیت ادغام طبیعت در شهرها با مفهومی تخصصی تر به عنوان شهرهای بیوفیلیک، این مقاله درصدد آن است که به بررسی تاثیر شاخص های شهر بیوفیلیک بر تصویر ادراکی، تصویر احساسی، قصد بازدید و تبلیغات دهان به دهان گردشگران اصفهان بپردازد. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی-تحلیلی است که داده های آن به روش های کتابخانه ای و مطالعات میدانی شامل پرسشنامه ی محقق ساخته گرداوری شده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل افرادی است که حداقل یک بار به شهر اصفهان سفر کرده اند و برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری در محیط نرم افزار Smart PLS 3 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر چهار فرضیه ی پژوهش مورد تایید واقع شد و شاخص های شهر بیوفیلیک در اصفهان بر تصویر احساسی، تصویر ادراکی، تبلیغات دهان به دهان و قصد بازدید گردشگران تاثیرگذار بوده است و بیشترین تاثیرپذیری مربوط به عامل تصویر احساسی و کمترین تاثیرپذیری مربوط به عامل قصد بازدید گردشگران بوده است.

  کلیدواژگان: گردشگری، رویکرد بیوفیلیک، تصویر ادراکی، تصویر احساسی، شهر اصفهان
 • حیدر اجمدی*، محمد عصاریان، زهرا ایزدی صفحات 149-170
  کووید-19 تحول عظیمی را در همه ابعاد زندگی مانند بهداشت، اقتصاد و سیاست به وجود آورد، شرکت های گردشگری نیز از این تحولات مصون نماندند، از طرفی شرکت ها موظف به شناسایی عوامل محیطی هستند. در همین راستا این پژوهش قصد دارد تهدیدهای محیطی را شناسایی اولویت بندی کند. این پژوهش از نوع آمیخته است. ابتدا با 15 نفر از فعالین گردشگری مصاحبه شد و پس از تحلیل محتوا، کدها شناسایی و با روش بهترین-بدترین وزن دهی انجام شد، 25 عامل در قالب چهار فاکتور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تکنولوژی دسته بندی شدند سپس طبق نظر 7 نفر از خبرگان فعال در مدیریت کلان کشوری با پرسشنامه وضعیت فعلی هر یک از عوامل تعیین شد و ماتریس اهمیت-وضعیت ترسیم گردید. مهم ترین تهدیدهای محیطی عبارتند از: بی ثباتی و کنترل دستوری نرخ ارز، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، ریسک بالای سرمایه گذاری خارجی، عدم اطمینان جامعه به دولت، رکود، درآمد پایین مردم، قوانین مالیاتی نامناسب، تحریم های بین المللی.
  کلیدواژگان: بحران، تحلیل اهمیت-وضعیت، کووید-19، گردشگری
 • یزدان شیرمحمدی*، آناهیتا محمدی صفحات 171-200

  پژوهش حاضر به بررسی اثر بازاریابی واقعیت افزوده بر روی رفتار و تجربه های گردشگران پرداخته است. این پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش، کلیه افرادی (گردشگران داخلی) که اپلیکیشن تور مجازی موزه ملی ایران را نصب و استفاده کرده اند، بوده و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 384 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب گردید. ابزار گردآوری داد ها در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اس پی اس اس و آموس به تحلیل آماری داده های تحقیق پرداخته شده است. برای بررسی روایی و پایایی سازه ها از ضریب آلفای کرونباخ، آزمون KMO و بارتلت استفاده و برای مناسب بودن حجم نمونه و درست بودن تفکیک عامل ها و برای تعیین ارتباط متغییرها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها پژوهش نشان می دهد که رابط های بازاریابی واقعیت افزوده بر روی هزینه های بازاریابی واقعیت افزوده تاثیرگذار است. همچنین هزینه های بازاریابی واقعیت افزوده بر روی تجربه بازاریابی واقعیت افزوده تعبیه شده، تجسم شده، به اشتراک گذاشته شده و تجربه تطبیقی تاثیرگذار است. همچنین تجربه بازاریابی واقعیت افزوده تعبیه شده و تجسم شده بر روی رفتار واقع شده گردشگران تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: بازاریابی، واقعیت افزوده، گردشگری، اپلیکیشن تور مجازی، موزه ملی ایران
 • میثم چکین* صفحات 201-224
  گردشگری سلامت ابعاد متعددی دارد و برای توسعه همه جانبه و پایدار باید این موضوع از منظرهای مختلف بررسی شود. بر اساس پژوهش های انجام شده، یکی از عوامل کندی روند توسعه گردشگری سلامت در کشور، موضوع زیرساخت هاست. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد کیفی مبتنی بر روش تحلیل مضمون به این پرسش ها پاسخ می دهد که زیرساخت های گردشگری سلامت در کشور چند دسته هستند؟ نهادهای مسیول برای توسعه زیرساخت های گردشگری سلامت در کشور کدام هستند؟ چارچوب توسعه زیرساخت های گردشگری سلامت در کشور باید چگونه باشد؟ در نتیجه، یافته های حاصل از مطالعه عمیق گزارش ها، پژوهش ها و مصاحبه ها بیانگر آن است که توسعه گردشگری سلامت در گرو توجه به هفت دسته از زیرساخت ها از جمله اقتصادی، اجتماعی، سیستمی، نظارتی، حمل و نقل، فیزیکی و اشتراکی است و ضمن تعیین نهادهای مسیول، چارچوب توسعه زیرساخت ها با تاکید بر دو مفهوم نوسازی و نوگرایی پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: توسعه زیرساخت ها، گردشگری سلامت، تحلیل مضمون، طراحی چارچوب
|
 • Saeideh Esmaeili *, Esmaeil Ghaderi, Fatemeh Yavari Gohar, Majid Yasouri Pages 7-41

  The present study with a descriptive - analytical approach and with the future studies approach is seeking to identify the most important factors that will affect the modification of the hospitality and tourism entrepreneurial ecosystem of Bandar Anzali in the future. According to results, in this study, experts initially defined 39 variables to be considered in the analysis, these 39 variables were detected as primary variables and were analyzed by Micmac software. Study results showed that, destination management, attention to the capacity of the creative class, facilitation of institutions in the development of the entrepreneurial activity of hospitality and tourism entrepreneurship, and attention to the three sides of tourism, ports and maritime fisheries at the same time, have the most effective ranks in driving factors and also alignment with demand, brand management based on Anzali tourism capacities, the mental modification of people and managers around the tourism axis and respect to the sense of place and the broken window theory are dependent or output in the future development of the hospitality and tourism Entrepreneurial Ecosystem of Bandar Anzali

  Keywords: Future Studies, Structural analysis, MicMac, Toruism entrepreneurial ecosystem, Bandar Anzali
 • Parviz Rostamzadeh *, Zeinab Yadegar, Ebrahim Hadian, Ruhollah Shahnazi Pages 43-72

  One of the small and young industries in the stock market is the tourism industry, which includes ‎several companies, ‎including the Cultural Heritage Investment Group. In the present ‎by using the complex networks theory two networks are ‎presented. First, a network is chosen from 36 ‎industries in Iran economy according to active industries in the stock ‎market using a fundamental approach. The weight of the edges is ‎determined according to a 36-section of input-output ‎table. In the next step, a correlation network ‎among the stock market indices of these 36 industries is formed using a ‎technical analysis approach. ‎ a centrality criteria is used to provide an approach to determine the position of the ‎tourism ‎industry as well as its connection with other industries in Iran stock market. According to the ‎results, the food industry has ‎the most impact on the ‎tourism due to the required food supplement for hotels and restaurants. The ‎industrial ‎contracting is the most affected by the tourism due to the impact of tourism ‎development on activities such as ‎the restoration of historic buildings. The stock market index of the tourism has the ‎highest correlation with the stock ‎market index of the Printing and‏ ‏publishing. ‎

  Keywords: Tourism Industry, Stock market, Fundamental, Technical Analysis, Complex ‎Networks, Input-output Analysis
 • Melika Ebneyamini, Roozbeh Mirzaei *, MohamadHassan Zaal Pages 73-101

  Today, digital marketing based on social networks and tourism websites are considered as the primary sources of tourism information, the central marketing strategy of destination management organizations and leading businesses in this field, to provide a suitable destination image and introduce the capabilities of these destinations to attract tourists in competitive markets. Therefore, accurate identification of effective information sources is of great importance in marketing tourism destinations. The main purpose of this study is to identify the appropriate information sources for tourism destinations using webometric analysis and by examining Isfahan as the case study. Keywords were identified by three methods experimental, tourism-related words, and technical analysis. Then, using the PSI method, 15 final keywords were selected, and then the identification and ranking of 39 websites and virtual networks providing information resources related to Isfahan were made based on these keywords. This research's theoretical and practical achievements and related recommendations are presented in the final section of the article.

  Keywords: Webometrics, Tourism, Social networks, information resources, Isfahan
 • Sareh Pourjahan, Boshra Mohajer, Salar Kuhzady * Pages 103-121

  Creative tourism developed as the third generation of tourism, in response to the challenges and negative effects of the two previous forms. Creative tourism emerged as a form of tourism since the 1990s, has seen changing in essence and planning trend and up to now. creative tourism is not a theory, but several theories of tourism planning have been effective in the process of its studying, planning and managing. With attention to the existing research gap, the purpose of this study is to identify effective planning theories in the process of creative tourism study, planning and management. Based on this goal, using the Prisma model, 117 articles published in journals in the field of creative tourism were selected for systematic review. In order to investigate the frequency of theories involved in creative tourism planning, the quantitative content analysis technique of MXQDA software was used. Based on the obtained results, some theories of tourism planning such as stakeholders, Participatory approach, sustainability, co-creation and network have been identified and studied as potential theories in the field of creative tourism. The results also indicate that the stakeholder and participatory approach has the highest number of studies related to creative tourism.

  Keywords: Creative Tourism, Tourism Planning, Systematic Review
 • Nazanin Tabrizi *, Melika Jafarpishe Pages 123-147

  Human life depends on the survival of nature, and without nature human life is doomed to destruction. Given the importance of nature in human life, as well as the proliferation of cities, the integration of nature in cities for the survival of human beings is inevitable. Now, considering the importance of integrating nature in cities with a more specialized concept as biophilic cities, the researcher examined the Biophilic indices in Isfahan on tourism (cognitive image - affective image - word of mouth and intention to visit). Structural equation method in Smart PLS 3 software was used to analyze the data. The results indicate that all four hypotheses of the study were confirmed and the Biophilic indices in Isfahan had effect on affective image, cognitive image, word of mouth and tourists' intention to visit, and the most impact was related to the affective image factor.

  Keywords: Tourism, Biophilic approach, cognitive image, affective image
 • Heidar Ahmadi *, Mohammad Asarian, Zahra Izadi Pages 149-170
  Covid-19 crisis brought massive changes in all aspects of life, such as health, economy, politics, etc.; tourism companies were not immune from these changes and were affected by this crisis. So, this article aims to identify and prioritize environmental threats that can be challenging for them. First, 15 tourism industry activists were interviewed about the threats faced by tourism companies in this crisis, and 25 factors were extracted as threats and classified into four factors: economic, political, social, and technological. Using the best-worst method, weighting was done, and the importance of each factor was obtained. Then, using a questionnaire, according to 7 experts active in the country's macro-management, the current performance of each factor was determined. The importance-performance matrix of the factors was drawn. Then the factors in the first region of the importance-performance matrix were identified. According to the results, the environmental threats of tourism companies that do not have a good performance are: instability and regulatory control of exchange rates, rising inflation and devaluation of the national currency, high risk of foreign investment, public distrust of government, recession, low-income Inadequate tax laws, international sanctions.
  Keywords: Covid-19, crisis, Importance-Performance Analysis, Tourism
 • Yazdan Shirmohammadi *, Anahita Mohammadi Pages 171-200

  The present study investigates the effect of augmented reality marketing on the behavior and experiences of tourists. This research is in the category of descriptive survey research. The statistical population of the study was all people (domestic tourists) who have installed and used the virtual tour application of the National Museum of Iran, and 384 people were selected as a statistical sample using the available sampling method. Data collection tool in this research is a researcher-made questionnaire and statistical analysis of research data has been done using structural equation method and SPSS and Amos software. Cronbach's alpha coefficient, KMO and Bartlett tests were used to evaluate the validity and reliability of the structures, and the structural equation model was used to determine the appropriateness of the sample size and the accuracy of factor separation, and to determine the relationship between the variables. Findings Research shows that augmented reality marketing relationships affect augmented reality marketing costs. Augmented reality marketing costs also affect the embedded, visualized, shared, and adaptive augmented reality experience. The experience of embedded and visualized augmented reality marketing also influences the actual behavior of tourists. The augmented reality marketing experience also influences the behavior of tourists.

  Keywords: marketing, Augmented Reality, Tourism, Virtual Tour Application, National Museum of Iran
 • Maysam Chekin * Pages 201-224
  Health tourism has many dimensions and for comprehensive and sustainable development, this issue should be considered from different perspectives. According to research, one of the factors slowing down the development of health tourism in the country is the issue of infrastructure. The present study answers the questions that how many categories are health tourism infrastructures in the country divided into? What are the institutions responsible for developing health tourism infrastructure in the country? What should be the pattern of development of health tourism infrastructure in the country? Findings including tourism, medicine, and health, transportation, banking and insurance, foreign affairs, and academia, reflect that. The development of health tourism depends on paying attention to seven categories of infrastructure, including economic, social, systemic, regulatory, transportation, physical and communal, and while determining the responsible organizations and institutions, the model of infrastructure development with emphasis on two concepts (Renovation and Modernity) are suggested.
  Keywords: Infrastructure Development, health tourism, Theme Analysis, Framework Development