فهرست مطالب

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار - پیاپی 4 (زمستان 1400)

نشریه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار
پیاپی 4 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم ابراهیمی، سید کامران یگانگی* صفحات 1-28

  هدف این مطالعه، مدل سازی و شبیه سازی تاثیر مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان بر وفاداری مشتریان بانک با استفاده از روش شناسی پویایی شناسی سیستم ها است. مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان از ابتکارات اولیه استراتژیک در صنعت امروز است که در حال تبدیل شدن به پارادایم اصلی بازاریابی رابطه مند در جهان الکترونیکی است. روش پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و محیط پژوهش یکی از بانک های نیمه دولتی بوده است. در این مقاله، پس از مطالعه مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری و وفاداری مشتری و شناسایی شاخص های آنها، به واسطه روش شناسی پویایی شناسی سیستم ها، محدوده مساله مشخص شده است؛ بطوریکه مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری شامل بانکداری الکترونیک، پشتیبانی مشتری، امنیت، خدمات مازاد، و اختلالات مرتبط به هرکدام است. علاوه بر آن، پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با تکنیک دلفی، داده های وضعیت موجود و خواسته مطلوب تعیین شده است. در این رویکرد از ترکیب دیاگرام ها، گراف ها و معادلات، مدل هایی، مدل حلقه سببی و مدل داینامیک، ساخته و چگونگی تغییر متغیرها در طول زمان بازنمایی شده است. در انتها، اعتبارسنجی و شبیه سازی توسط نرم افزار ونسیم انجام و نتایج استخراج ارایه شده است. یافته ها حاکی از آن است که با بهبود هر کدام از عوامل مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری، وفاداری مشتری نیز افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان، وفاداری، خدمات بانکی، سیستم بانکی
 • آیه میرزایی ازندریانی، کیومرث آریا* صفحات 29-58

  هدف این پژوهش، بررسی نقش پلتفرم های مشارکتی توزیع مجدد آنلاین خرید کالاهای دست دوم بر وفاداری برند (مورد مطالعه پلتفرم دیوار و شیپور در ایران) می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع تحقیقات توسعه ای و کاربردی و از نظر روش پژوهش، از دسته پژوهش های توصیفی- همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر فروشندگان کالاهای دست دوم در پلتفرم های دیوار و شیپور می باشند و با توجه به تعداد زیاد جامعه تعداد 5 هزار نفر به عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شد. براساس جدول مورگان تعداد 357 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر پرسشنامه آبس و همکاران (2020) می باشد. یافته‎های پژوهش نشان داد که نیات وفاداری نسبت به پلتفرم (دیوار و شیپور) تاثیر مثبتی بر نیات وفاداری نسبت به برند دارد و رضایت از تجربه خدمات پلتفرم (دیوار و شیپور) تاثیر مثبتی بر نیات وفاداری پلتفرم دارد و مولفه‎های سهولت استفاده، سودمندی درک شده،  جنبه سرگرمی، حس تعلق اجتماعی به یک جامعه، اعتبار فروشنده و شناخت شخص ثالث پلتفرم (دیوار و شیپور)، تاثیر مستقیم و مثبت بر نیات وفاداری به برند دارد.

  کلیدواژگان: پلتفرم های مشارکتی توزیع مجدد آنلاین، کالاهای دست دوم، وفاداری به برند، رضایت مشتری
 • علیرضا شیشه بری*، امیدعلی شجاعی صفحات 59-78
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع در تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر اثربخشی سازمانی در کارکنان شرکت سیم و کابل ستاره یزد بود. این پژوهش از سری مطالعات همبستگی بود که با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزیی انجام شد. با توجه به کوچک بودن جامعه آماری مورد نظر، از روش کل شمار برای نمونه های پژوهش استفاده شد و تمامی 90 نفر کارمند این شرکت به عنوان نمونهی آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های این پژوهش، پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین پایدار لین و همکاران (2014)، پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (2015) و پرسشنامه اثربخشی سازمانی بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه پارسونز استفاده شد. از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که مدیریت زنجیره ی تامین می تواند به صورت مستقیم بر اثربخشی و مدیریت کیفیت جامع کارکنان تاثیرگذار باشد. همچنین، نتایج آزمون سوبل (18/9) نقش میانجی گری مدیریت کیفیت جامع را تایید کرد. نتیجهی آزمون VAF به این معنی بود که متغیر مدیریت کیفیت جامع می تواند به میزان 42/0از تاثیرات مدیریت زنجیره تامین بر اثربخشی سازمانی را تبیین نماید. با توجه به این نتیجه به مدیران شرکت سیم و کابل ستاره یزد پیشنهاد می شود با ایجاد استراتژی هایی در مدیریت زنجیره تامین بر مدیریت کیفیت جامع تاثیرگذاشته تا در نهایت بتوانند اثربخشی سازمانی کارکنان خود را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، مدیریت کیفیت جامع، اثربخشی سازمانی
 • امیرمحسن مدنی*، لیلا باقری نظام آباد، جواد جمالی صفحات 79-104

  عملکرد کیفی و جایگاه خدماتی هتل، از نظر ماهیت بازتاب دهنده سلیقه بازار و بیانگر فرهنگ جامعه میزبان است. از آنجایی که در صنعت گردشگری، اقامت در هتل از جذابیت های سفر محسوب می شود، لزوم بهره مندی از خلاقیت در ارایه خدمات پویا، اجتناب ناپذیر است؛ لذا کسب امتیاز رتبه بندی خدمات و امتیاز طبقه بندی فیزیکی ساختمان هتل ها که در مجموع درجه بندی نامیده می شود، از مهم ترین معیارهای ارزیابی مورد انتظار در صنعت میهمان نوازی است. بدین لحاظ، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سنجش کیفیت هتل های برتر جزیره کیش به بررسی عوامل تاثیرگذار و الویت بندی خدمات هتل به صورت کیفی -کمی می پردازد. به این منظور، ضمن مصاحبه با خبرگان و استادان دانشگاهی، شاخص های مهم و اثرگذار شناسایی شدند و با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره MCDM  و بهره مندی از نرم افزار Expert Choice تحلیل محتوا استخراج گردید. یافته های تحقیق نشان داد خدمات ارایه شده هتل های 5 ستاره کیش در مقایسه با بهای پرداختی، وضعیت مطلوبی ندارند. همچنین، با تحلیل محتوی و اولویت بندی معیارهای اثرگذار، مشخص شد شاخص سبک طراحی فیزیک ظاهری هتل در رتبه نخست، گستره و تنوع خدمات در رتبه دوم، خلاقیت و نوآوری خدمات در مرتبه سوم قرار دارند. نهایتا، پیش از هر فعالیتی ساختمان هتل ها باید بر پایه طرح ها و ایده های علمی تعمیر، بازسازی و مرمت شوند و مدیران این صنعت با هدف رضایت مشتری و دوام خود ضمن ارزیابی مستمر استراتژی های کیفیت خدمات باید به دنبال اصلاح و تطبیق دیدگاه های سنتی خود با آراء میهمانان و گردشگران باشند و برای شناخت و جذب مشتریان با بهره گیری از فن آوری های نوین بر ارتقاء فعالیت های کیفی خدمات و همچنین تعامل با نسل جدید گردشگران جوان تمرکز نمایند و به دنبال رفع و بهبود نقاط ضعف خدمات خود باشند.

  کلیدواژگان: سبک طراحی، کیفیت خدمات، هتل پنج ستاره، خلاقیت
 • عبدالجواد خلیلی* صفحات 105-134

  هدف از انجام این پژوهش، شناسایی شاخص های بومی بهینه سازی فرآیند مدیریت استعداد در کشور ایران است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر، مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت استعداد در شرکت پالایش گاز فجر جم در بخش کیفی و کارکنان شرکت پالایش گاز فجر جم در بخش کمی به تعداد 1000 نفر می باشد که از بین آنان تعداد 278 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه ها را تکمیل کردند. در نهایت تعداد 250 پرسشنامه نهایی به منظور تجزیه و تحلیل جمع آوری گردید. ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر، شامل پرسشنامه محقق ساخته 42 سوالی است که آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد مدل مورد مطالعه بیشتر از 7/0 است و از این رو می توان ادعا کرد که پرسشنامه از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است. جهت شناسایی شاخص ها و مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار اسمارت پی ال اس و نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص های توسعه شخصی، استراتژی سازمان، کارمندیابی، مدیریت عملکرد، آموزش، جبران خدمت، انضباط، عوامل سیاسی، عرضه نیروی کار و قوانین و مقررات در مدل بومی مدیریت استعداد شناسایی شده و نقش دارند.

  کلیدواژگان: آموزش، انضباط، عوامل سیاسی، جبران خدمت، مدیریت استعداد
 • رسول رنجبریان*، محمدرضا بهرامی صفحات 135-162

  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر به کارگیری سیستم های مدیریت زنجیره تامین، مدیریت روابط با تامین کنندگان و برنامه ریزی منابع سازمان بر فناوری اطلاعات در نظام مدیریت بانکداری (مطالعه موردی: بانک صادرات استان آذربایجان غربی) انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات، توصیفی و همبستگی و براساس مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، روسا و مدیران شعب، رییس دوایر و خدمات بانکی و بانکداران بانک صادرات استان آذربایجان غربی به تعداد 175 نفر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 120 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. داده های لازم به روش میدانی و با توزیع پرسشنامه جمع آوری شده و آزمون فرضیه ها از روش تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) از طریق حداقل مربعات جزیی (PLS) انجام شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش صوری و محتوایی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و نتایج نشان داد که این پژوهش از روایی و پایایی بالایی برخوردار است. یافته های پژوهش نشان داد که تاثیر به کارگیری سیستم های کاربردی سازمانی در ایجاد همسویی خدمات بانک بر فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری مثبت و معنی دار می باشد. آزمون فرضیه اصلی نشان داد به کارگیری سیستم های کاربردی سازمانی در ایجاد همسویی خدمات بانک با فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری بانک صادرات استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. بررسی و آزمون فرضیات فرعی نشان داد عوامل مرتبط با به کارگیری سیستم های کاربردی سازمانی با فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری بانک صادرات استان آذربایجان غربی تاثیر دارند.

  کلیدواژگان: سیستم های کاربردی سازمانی، فناوری اطلاعات، خدمات بانکی
 • رضا احتشام راثی، امید مهری نمک آورانی* صفحات 163-190
  پژوهش حاضر در صدد بررسی نقش توانمندسازهای چابکی برای دستیابی به چابکی در شرکت لبنیات پگاه تهران با استفاده از رگرسیون چندگانه می باشد. در این پژوهش برای دستیابی به سطح ایده آل چابکی و برای تحلیل اثر شاخص ها و همچنین ارایه مسیری بهینه برای دستیابی به چابکی از مدل رگرسیون استفاده شده است. به این منظور 96 پرسش نامه بین مدیران شرکت لبنیات پگاه تهران توزیع شد و آزمون های پژوهش حاضر به کمک نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS انجام شده است. آزمون های روایی استفاده شده در این پژوهش آزمون متوسط واریانس استخراجی و آزمون لاوشه می باشد که ضرایب آن ها برای متغیرهای پژوهش به ترتیب بیش از 5/0 و 8/0 می باشد. در واقع، ضرایب حاصل، بیانگر این است که پرسش نامه مورد بررسی دارای اعتبار کافی است. برای سنجش پایایی پرسش نامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آن برای تمامی ابعاد پرسش نامه بیش از 7/0 می باشد که بیانگر قابل اعتماد بودن پرسش نامه می باشد. نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر را به ترتیب متغیرهای اتوماسیون و کارکنان داشته و کمترین اثر را متغیر فناوری داشته است. همچنین برای آنکه بتوانیم به سطح قابل قبولی از هر یک از ابعاد قابلیت های چابکی دست پیدا کنیم باید متغیر یا متغیرهای کلیدی که از تحلیل های این پژوهش استخراج شده اند را شناسایی و با تغییراتی در آن ها به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم. در این صورت می توانیم با حداقل زمان و هزینه به حداکثر کارایی و ارتقاء سطح چابکی دست یابیم.
  کلیدواژگان: توانمندسازها، چابکی، قابلیت های چابکی، چابکی سازمانی، رگرسیون چندگانه
|
 • Maryam Ebrahimi, Kamran Yeganegi * Pages 1-28

  The purpose of this study was to model and simulate the effect of electronic customer relationship management (E-CRM) on bank customer loyalty using systems dynamics methodology (SDM). E-CRM is one of the first strategic initiatives in today's industry that is becoming the main paradigm of relationship marketing in the e-world. The research method was descriptive and analytical, and the research environment has been one of the semi-public banks. In this paper, after studying E-CRM and customer loyalty and identifying their indicators, the problem boundary was determined by the SDM; E-CRM includes e-banking, customer support, security, surplus services, and related disruptions. Moreover, after a semi-structured Delphi interview, the status quo data and the desired conditions were determined. In this approach, combinations of diagrams, graphs and equations, models, causal loop diagrams and dynamic models were constructed and how variables change over time were represented. Finally, validation and simulation were performed by Vensim software and the results were presented. Findings indicated that with the improvement of each of the factors of E-CRM, customer loyalty also increases.

  Keywords: Electronic customer relationship management, loyalty, Banking Services, Banking system
 • Ayeh Mirzaee Azandariani, Kiumars Arya * Pages 29-58

  This study investigates the role of participatory online redistribution platforms for the purchase of second-hand goods on brand loyalty (the case of the divar and Sheypoor platforms in Iran). The purpose of this research is developmental and applied research and in terms of research method, it is descriptive-correlational research based on structural equation modeling. The statistical population of the present study was the sellers of second-hand goods on Divar and Sheypoor platforms, and due to the numerous population, 5,000 people were considered as the research population. The research was selected. The collection tool in the present study is the Abs et al. (2020) questionnaire. Findings showed that loyalty intentions to the platform (Divar and Sheypoor) have a positive effect on brand loyalty intentions and satisfaction with the experience of platform services (Divar and Sheypoor) has a positive effect on platform loyalty intentions and ease of use components perceived usefulness, entertainment aspect, sense of social belonging to a community, vendor credibility and third-party platform recognition (Divar and Sheypoor), have a direct and positive effect on brand loyalty intentions.

  Keywords: Collaborative Online Redistribution Platforms, Second-Hand Goods, brand loyalty, Uustomer Satisfaction
 • Alireza Shishehbori *, Omidali Shojaei Pages 59-78
  The purpose of this study was to investigate the mediating role of total quality management in the impact of supply chain management on organizational effectiveness in employees of Setareh Yazd Wire and Cable Company. This research was one of a series of correlation studies that were conducted with the modeling approach of structural equations of partial least squares. Due to the small statistical population, the counting method was used for research samples and all 90 employees of the company were selected as a statistical sample. The research measurement tools were the Sustainable Supply Chain Management Questionnaire by Lane et al. (2014), Spinval Integrated Quality Management Questionnaire (2015), and Organizational Effectiveness Questionnaire based on Parsons quadruple function model. Structural equation modeling with partial least squares approach was used to analyze the data. The results showed that supply chain management can directly affect the effectiveness and overall quality management of employees. The results of Sobel test (9/18) also confirmed the mediating role of total quality management. The result of the VAF test meant that the TQM variable could explain 0.42 of the effects of supply chain management on organizational effectiveness. According to this result, the managers of Setareh Yazd Wire and Cable Company are suggested to influence the overall quality management by creating strategies in supply chain management so that they can finally increase the organizational effectiveness of their employees.
  Keywords: supply chain management, Total Quality Management, Organizational Effectiveness
 • Amir Mohsen Madani *, Leila Bagheri Nizamabad, Javad Jamali Pages 79-104

  The purpose of this study is to evaluate the quality of the top hotels of Kish Island to examine the influential factors and to prioritize hotel services qualitatively-quantitatively; For this purpose, while interviewing experts and university professors, important and effective indicators were identified, and content analysis was extracted using multi-criteria MCDM decision-making methods and using Expert choice software. The research findings showed that the services provided by 5-star hotels in Kish are not in a good condition compared to the price paid; Also, by analyzing the content and prioritizing the effective criteria, it was found that the hotel's physical design style index is in the first place, the scope and variety of services are in the second place, and creativity and service innovation are in the third place; Finally, before any activity, hotel buildings should be repaired, renovated and renovated based on scientific plans and ideas, and industry managers, with the aim of customer satisfaction and durability, while continuously evaluating service quality strategies, should seek to correct and adapt their traditional views to those of tourists. To identify and attract customers by using new technologies to focus on improving the quality of service activities as well as interaction with the new generation of young tourists and seek to eliminate and improve the weaknesses of their services.

  Keywords: Design Style, Service Quality, Five-Star Hotel, Creativity
 • Abdoljavad Khalili * Pages 105-134

  The purpose of this study is to identify local indicators of talent management process optimization in Iran. The research method is a descriptive survey. The statistical population, managers, and experts in the field of talent management in Fajr Jam Gas Refining Company in the qualitative section and the staff of Fajr Jam Gas Refining Company in the quantitative section of 1000 people, of whom 278 were selected as samples and completed questionnaires. Finally, 250 final questionnaires were collected for analysis. The instrument of the present study includes a 42-item researcher-made questionnaire with a Cronbach's alpha for all dimensions of the studied model greater than 0.7. Therefore, it can be claimed that the questionnaire has acceptable validity and reliability. Smart PLS and SPSS software were used to identify the indicators and model the structural equations. The results showed that the indicators of personal development, organizational strategy, recruitment, performance management, training, service compensation, discipline, political factors, labor supply, and rules and regulations are identified and play a role in the local talent management model.

  Keywords: education, discipline, Political factors, Service Compensation, talent management
 • Rasoul Ranjbarian *, Mohammadreza Bahrami Pages 135-162

  The aim of this study was to determine the effect of using supply chain management systems, supplier relations management, and resource planning on information technology in the banking management system (Case study: Bank Saderat of West Azerbaijan Province). The present study is applied in terms of purpose and descriptive and correlational in terms of data collection and based on structural equation modeling. The statistical population including senior managers, heads and managers of branches, heads of departments and banking services, and bankers of Bank Saderat of West Azerbaijan Province was 175 and the sample size was 120 based on Cochran's formula and was selected by stratified random sampling. Necessary data were obtained by field method and with the distribution of a questionnaire to test the hypotheses, structural equation modeling (SEM) through partial least squares (PLS) was used. The formal and content method was used to determine the validity of the questionnaire and Cronbach's alpha test was used to determine the reliability of the questionnaire, the results showed that this study has high validity and reliability. The research findings showed that the value of the t statistic whose value (t ‐value = 13.35) which is greater than 1.96 is at 95% level and according to the path coefficient (0.438) the effect of using organizational application systems It is a positive and significant in creating alignment of bank services on information technology in the banking management system. The main hypothesis test showed that the use of organizational application systems effectively aligns bank services with information technology in the banking management system of Bank Saderat in West Azerbaijan Province.

  Keywords: Organizational Application Systems, Information Technology, Banking Services
 • Reza Ehtesham Rasi, Omid Mehri Namakavarani * Pages 163-190
  The current study is aimed at investigating the role of agile enablers to achieve agility in Pegah Tehran Dairy Co. using multiple regression. In this study, a regression model was employed to achieve the ideal agility level, as well as analyze the effect of indicators and provide an optimal path to achieve agility. To this end, 96 questionnaires were distributed among the managers of Pegah Tehran Dairy Co., and the research tests were carried out by means of SPSS and Smart PLS software. The validity tests used in this research were average variance extracted (AVE) and the Lawshe test, respectively, with coefficients more than 0.5 and 0.8 for research variables. In fact, the resulting coefficients indicate the sufficient validity of the investigated questionnaire. Moreover, Cronbach’s alpha test was utilized to measure its reliability, with a coefficient of more than 0.7 for all dimensions of the questionnaire, exhibiting its reliability. The results revealed that the variables of automation and employees had the most effect, and the technology variable had the least one. Besides, to achieve an acceptable level of each of the dimensions of agility attributes, the key variable(s) extracted from the analysis of this research should be identified, and the desired results would be achieved by making changes to them. In this case, maximum efficiency can be achieved, and the agility level can be improved with minimum time and cost.
  Keywords: enablers, Agility, Agility Attributes, Organizational Agility, multiple regression