فهرست مطالب

توسعه تکنولوژی صنعتی - پیاپی 47 (بهار 1401)

مجله توسعه تکنولوژی صنعتی
پیاپی 47 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پریا صمدی پرویزنژاد*، جاوید قهرمانی نهر، نجف قراچورلو، ولی الله روشن صفحات 3-16

  معماری سازمانی ساختاری مفهومی برای سازمان دهی و طبقه بندی اطلاعات مرتبط در یک حوزه می باشد که چارچوب آن به عنوان یک مرجع مورد استفاده برای آماده سازی لایه های معماری سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. وجود عملکردهای متناقض، عدم همخوانی مناسب میان اجزا، نبود یکپارچگی مناسب و فرآیندهای زاید در سازمان ها؛ مهندسی زیرساخت ها و معماری فرآیندهای سازمانی امری ضروری و حیاتی است تا سازمان ها با حداکثر کارایی به فعالیت بپردازند. از این رو در این مقاله از چارچوب زکمن برای تکمیل لایه های معماری سازمانی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی استفاده شده است. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری کلیه پرسنل سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی می باشد. نمونه آماری نمایندگان معرفی شده در واحدهای جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی است. جهت پیاده سازی چارچوب زکمن واحد اداره امور اداری و عمومی به دلیل وجود فرآیندهای اصلی سازمان انتخاب شده است. این مقاله در 4 فاز انجام شده است که در فاز 1 و 2 لایه های اول و دوم معماری سازمانی با شناسایی فرآیندها، مستندسازی و مدل سازی فرآیندها تکمیل گردیده است. در فاز 3، طی تهیه پرسشنامه ای بلوغ معماری سازمانی ارزیابی شده و مدل تاثیرپذیری لایه داده و اطلاعات، فناوری اطلاعات و کسب و کار از طریق نرم افزار Smart PLS ارایه شده است. در فاز نهایی مدل زکمن برای اداره امور اداری و عمومی در حوزه برنامه ریزی، مدل سازمانی و مدل سیستم ارایه شده است. نتایج مهندسی زیرساخت های فناوری سازمان، ارایه راهبردهای مطلوب در راستای بهبود وضعیت موجود می باشد. همچنین با بررسی تاثیر لایه داده و اطلاعات، فناوری اطلاعات و لایه کسب و کار بر وضعیت بلوغ معماری سازمان مشاهده شد، دسترسی به اطلاعات و داده ها با ضریب مسیر 399/0 بیشترین تاثیر را بر بلوغ سازمانی دارد.

  کلیدواژگان: مهندسی زیر ساخت فناوری، معماری سازمانی، مدل زکمن، بلوغ سازمانی، جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی
 • ابراهیم محمودزاده، مهران کشتکار هرانکی، جلال نوری*، حجت الله مومیوند صفحات 17-27

  توانایی و قابلیت سازمان ها در مدیریت بحران ها و چالش ها، تاثیر قابل توجهی بر تاب آوری جامعه دارد. سازمان ها در زمان های بحران خدمات ضروری ارایه می کنند و نقش بسیار مهمی در سرعت بازگشت جامعه به شرایط عادی ایفا می کنند. از این رو تاب آوری سازمانی به معنای ظرفیت سازمان در پیش بینی بحران، واکنش مناسب به شرایط بحرانی، کاهش اثرات و مقاومت در برابر آسیب های آن و نهایتا بازیابی از شرایط بحرانی، تبدیل به یک موضوع مهم در تحقیقات سازمانی شده است. در سازمان های تحقیقاتی، نوآوری های ویرانگر سازمان های رقیب، چالش بزرگ و بحرانی است که مواجه شدن با آن نیازمند تاب آوری سازمانی است. این تحقیق به بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و تاب آوری در یک سازمان تحقیقاتی پرداخته ایم. جامعه آماری تحقیق،تعداد 60 نفر پژوهشگران سازمان تحقیقاتی می باشد ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه توزیع شده بین اعضا جامعه آماری می باشد و پرسشنامه های تکمیل شده مبنای تحلیل این پژوهش قرار گرفته است. روایی و پایایی پرسشنامه مذکور به ترتیب با استفاده از نظر خبرگان و محاسبه آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته است. بعلاوه برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از از نرم افزارspss استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که که بین نوآوری در مدیریت دانش و انتقال دانش با تاب آوری سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد اما بین ابعاد حفظ دانش، کاربرد دانش، کسب دانش، مستند سازی نتایج مدیریت دانش و خلق دانش با تاب آوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد بنابراین سازمان باید فرایند های انتقال دانش و نوآوری در مدیریت دانش را مورد بازنگری قرار داده تا درجهت تاب آور سازی سازمان حرکت نمایند.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، تاب آوری سازمانی، ظرفیت انطباقی، دانش ضمنی، کارآفرینی
 • الهام حسین زاده*، نسیم نصرآبادی، جواد طیبی صفحات 29-39

  تحلیل پوششی داده ها یکی از کاربردی ترین شاخه های تحقیق در عملیات است که با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی به ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده می پردازد. در این مقاله مفاهیم اولیه و مدل های پایه ای تحلیل پوششی داده ها را معرفی کرده و سپس با توجه به شرایط امکان تغییر در برخی مفروضات خاص و همچنین اصول موضوعه، به چند بحث مهم در خصوص تحلیل پوششی داده ها می پردازیم. در نهایت با ارایه ی یک مثال کاربردی با نحوه عملکرد مدل های معرفی شده بیشتر آشنا می شویم.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، مدل BCC، مدل CCR، کارایی، رتبه بندی
 • نیکروز باقری*، ارژنگ جوادی صفحات 41-54

  امروزه بهبود بهره وری در تولید کشاورزی باتوجه به محدودیت منابع تولید و افزایش جمعیت، تنها با به کارگیری فناوری امکان پذیر خواهد بود. بهمنظور بهبود سطح فناوری در تولید محصولات کشاورزی، در گام نخست نیاز به پایش وضعیت موجود فناوری های مورداستفاده است. برای دستیابی به این هدف، سطح فناوری به کار گرفته شده در تولید محصول های کشاورزی راهبردی در حوزه های زراعی، باغی، دام و طیور و آبزیان با استفاده از نظرات کارشناسان و پژوهشگران وزارت جهادکشاورزی تعیین و ارزیابی شد. براساس نتایج، سطح فناوری در تولید محصولات راهبردی زراعی 2 و 3 و سطح فناوری در تولید محصولات راهبردی باغی1 به دست آمد. همچنین، سطح فناوری در تولید محصولات راهبردی دامی، 2 و 3 بود. فناوری های سطح 3 مورداستفاده بیشتر وارداتی بودند. سطح فناوری در تولید آبزیان نیز 1 به دست آمد. با وجود پیشرفت های صورت گرفته در زمینه توسعه فناوری در کشاورزی، با این حال، هنوز سطح فناوری در تولید محصولات کشاورزی به ویژه در تولید آبزیان و محصولات باغی بسیار پایین است. همچنین، بیشتر فناوری های سطح3، از خارج از کشور تامین می شود. بنابراین، برنامه ریزی برای بهبود فناوری های سطح 1 به سطح 2 و فناوری های سطح 2 به سطح 3 و همچنین فراهم آوردن زمینه تولید محصولات فناورانه سطح 3 در داخل کشور ضروری است.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، فناوری، کشاورزی پیشرفته، مکانیزاسیون
 • کیارش فرتاش*، فاطمه باوفا صفت، علی اصغر سعدآبادی صفحات 55-72

  افزایش بی رویه مصرف انرژی های فسیلی در سا ل های اخیر پیامدهای زیست محیطی و تغییر اقلیم گسترده ای به همراه داشته است. فناوری های انرژی تجدیدپذیر و توسعه استفاده از منابع تجدیدپذیر، راه حلی پایدار و مورد توافق در سطح بین المللی است که برای تحقق آن، شکل گیری و توسعه بازار این فناوری ها مسیله ای کلیدی و از گلوگاه های توسعه و کاربرد گسترده انرژی های تجدیدپذیر محسوب می شود. در این راستا، مقاله حاضر به تحلیل چالش های توسعه بازار فناوری های انرژی تجدیدپذیر در ایران می پردازد. با بررسی پیشینه توسعه بازار فناوری های انرژی تجدیدپذیر و با نظر 11 خبره در پاییز 1400، 20 چالش محوری توسعه بازار این فناوری ها در ایران استخراج گردید. سپس با استفاده از مدل سازی ساختاری - تفسیری ارتباطات میان چالش ها، و نفوذ و وابستگی آن ها با تحلیل میک مک تشریح می شود. بر اساس یافته های تحقیق، چالش های توسعه بازار فناوری های انرژی تجدیدپذیر در 13 سطح دسته بندی و روابط میان آن ها ارایه می شود. تاثیرگذارترین چالش ها شامل اقتصاد مقیاس پایین و ریسک بالای توسعه این فناوری ها هستند. ضعف در زیرساخت های انتقال فناوری، فعالیت های محدود تبلیغانی، تعاملات ضعیف دولت با شرکت ها از دیگر چالش های کلیدی توسعه بازار فناوری انرژی های تجدیدپذیر می باشند. اصلی ترین دلالت سیاستی یافته های این پژوهش، لزوم توجه یکپارچه به چالش های توسعه بازار و لحاظ نمودن سطح هر چالش و تاثیر آن بر دیگر چالش ها است.

  کلیدواژگان: توسعه بازار، توسعه فناوری، انرژی تجدیدپذیر، مدل سازی ساختاری - تفسیری، فناوری های انرژی تجدیدپذیر
 • اسماء حمزه*، فائزه بنی مصطفی عرب صفحات 73-84
  بیمه حوادث طبیعی، نقشی کلیدی در پیاده سازی استراتژی های کاهش ریسک دارد و با فراهم سازی امکان انتقال ریسک برای بیمه گذاران، از هزینه های مالی قابل توجه مرحله بازیابی، جلوگیری می کند. گسترش سریع زیرساخت های دیجیتالی، پتانسیل عظیمی برای بکارگیری فناوری های تحول آفرین در مدیریت ریسک حوادث طبیعی ایجاد کرده است. با این حال، استفاده از فناوری های نوین علاوه بر مزایا، چالش هایی را  برای بیمه گران به همراه دارد و نیازمند  الزامات و زیرساخت هایی است. لذا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی الزامات، زیرساخت ها و چالش های بکارگیری فناوری زنجیره بلوکی در بیمه حوادث طبیعی است. ابتدا فناوری زنجیره بلوکی و  ویژگی های آن معرفی شده است. سپس کاربرد این فناوری در بیمه حوادث طبیعی از جمله زلزله، طوفان، سیل، فوران آتشفشان و بیمه کشاورزی و مزایای آن شامل پرداخت فوری خسارت، کاهش احتمال تقلب و غیره مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت به منظور شناسایی بهتر چالش ها و الزامات بکارگیری فناوری زنجیره بلوکی در بیمه حوادث طبیعی، پرسشنامه ای میان 50 فعال صنعت بیمه توزیع شد.  نتایج به دست آمده نشان دادند که تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف صنعت بیمه می بایست با ایجاد زیرساخت های لازم، ارایه چارچوب های نظارتی و قانونی مناسب،  استفاده از نیروهای متخصص و غیره به تطبیق صنعت بیمه با فناوری های دیجیتالی نوظهور کمک کنند.
  کلیدواژگان: فناوری زنجیره بلوکی، مدیریت ریسک، بیمه حوادث طبیعی، الزامات و چالش ها
|
 • Paria Samadi Parviznejad *, Javid Ghahremani-Nahr, Najaf Gharachorloo, Valiallah Roshan Pages 3-16

  Eenterprise architecture is a concept for organizing and classifying relevant information in a field that the framework is used as a reference for preparing layers of Enterprise architecture. Due to conflicting functions, lack of proper coordination between components, lack of proper integration and redundant processes in organizations; Infrastructure engineering and enterprise architecture is essential and vital for organizations to operate with maximum efficiency. In this research, Zachman framework has been used for engineering the technological infrastructure of the administrative and public affairs department of the East Azerbaijan ACECR. The present study is applied in terms of purpose and survey-analytical in terms of data collection method. The statistical population is all the personnel of East Azerbaijan ACECR. The statistical sample of the representatives introduced in the East Azerbaijan ACECR units is. This research has been done in 4 phases. In phases 1 and 2, the first and second layers of enterprise architecture have been completed by identifying processes, documenting and modeling processes through specialized interview sessions. In Phase 3, during the preparation of the enterprise architecture maturity questionnaire, the impact layer of data and information layer, information technology and business through Smart PLS software is presented. In the final phase, the Zachman model presented for managing administrative and public affairs, which the main processes of the organization are in, and has more communication with other units, in the field of planning, the organizational model and the system model. The results of engineering the technology infrastructure of the organization are to provide the desired strategies in order to improve the current situation. Also, by examining the effect of data and information layer, information technology and business layer on the state of architectural maturity of the organization, information technology with a path coefficient of 0.227, access to information and data with a path coefficient of 0.399 and business processes were observed. Working with a path coefficient of 0.367 has a positive and significant effect on organizational maturity. Finally, it can be said that the implementation of enterprise architecture in the University Jihad Organization improves the level of effective indicators in management and technology.

  Keywords: Technology Infrastructure Engineering, Enterprise Architecture, Zachman Model, Enterprise Architecture Maturity, East Azerbaijan ACECR
 • Ebrahim Mahmodzadeh, Mehran Keshtkar, Jalal Nouri *, H Moomivand Pages 17-27

  The ability of organizations to manage crises and challenges has a significant impact on community resilience. Organizations provide essential services in times of crisis and play a very important role in the speed with which society returns to normal. Therefore, organizational resilience, which means the capacity of the organization to predict the crisis, respond appropriately to the crisis, reduce the impact and resistance to its damage, and finally recovery from the crisis, has become an important issue in organizational research. . In research organizations, the destructive innovations of competing organizations are a major and critical challenge that requires organizational resilience. This study examines the relationship between the dimensions of knowledge management and resilience in a research organization. The statistical population of the research is 60 researchers of the research organization. The data collection tool is a questionnaire distributed among the members of the statistical population and the completed questionnaires are the basis of the analysis of this research. The validity and reliability of the questionnaire were examined using expert opinion and Cronbach's alpha calculation, respectively. In addition, SPSS software was used to analyze the data and test the research hypotheses. Findings show that there is no significant relationship between innovation in knowledge management and knowledge transfer with organizational resilience, but between the dimensions of knowledge retention, application of knowledge, acquisition, documentation of management results. Knowledge and its creation have a significant relationship with organizational resilience, so the organization must review the processes of knowledge transfer and innovation in knowledge management to move towards organizational resilience.

  Keywords: Knowledge Management, Organizational Resilience, adaptive capacity, tacit knowledge, Entrepreneurship
 • Elham Hosseinzadeh *, Nasim Nasrabadi, Javad Tayyebi Pages 29-39
 • Nikrooz Bagheri *, Arzhang Javadi Pages 41-54

  Today, improving productivity in agricultural production due to limited production resources and population growth will be possible only with the use of technology. To improve the level of technology in the production of agricultural products, in the first step, it is necessary to monitor the current state of technologies used in agriculture. Therefore, to achieve this goal, the level of technology used in the production of strategic agricultural products in the fields of agriculture, horticulture, livestock, poultry, and aquaculture was determined and evaluated using the opinions of experts and researchers of the Ministry of Jihad Agriculture. Based on the obtained results, the level of technology in the production of strategic crops was 2 and 3. The level of technology was achieved in the production of strategic horticultural products, especially in the harvest was 1. Also, the level of technology in the production of strategic livestock products was 2 and 3. The level 3 technologies used were mostly imported. The level of technology in aquaculture production was also obtained 1. Despite the progress made in the development of technology in agriculture, however, the level of technology in the production of agricultural products in the country, especially in the production of aquatic and horticultural products is still very low. Also, most Level 3 technologies are imported. Therefore, planning is necessary to upgrade level 1 technologies to level 2 and level 2 technologies to level 3, as well as to enable the production of level 3 technological products in the country.

  Keywords: Advanced Agriculture, Mechanization, Sustanable Development, technology
 • Kiarash Fartash *, Fatemeh Bavafasefat, Ali Asghar Sadabadi Pages 55-72

  In recent years, the uncontrolled increase in fossil energy consumption it has had far-reaching environmental and climate change consequences. Renewable energy technology and development the use of renewable energy sources is a sustainable and internationally agreed solution that the formation and development of the market of these technologies is a key issue and one of the bottlenecks in the development and widespread use of renewable energy. In this regard, this article analyzes the challenges of renewable energy technologies market development in Iran. By examining the development history of the market of renewable energy technologies and using the opinion of 11 experts in the fall of 1400, we extracted 20 key challenges of market formation regarding these technologies. Then by structural-interpretive modeling (ISM), the relationships between challenges, and their influence and dependence, are described benefiting from Micmac analysis. Based on our findings, challenges of renewable energy technologies market formation are categorized in 13 levels and their inter-relationship are elaborated. The most influential challenges include low-scale economics and the high risk of developing these technologies. Weaknesses in technology transfer infrastructure, limited advertising activities, poor government interactions with companies are other key challenges in developing the renewable energy technology market. The main policy implication of the findings of this study is the need for integrated attention to the challenges of market development and the level of each challenge and its impact on other challenges.

  Keywords: market development, Technology development, Renewable Energy, Interpretive-Structural Modeling, Renewable energy technologies
 • Asma Hamzeh *, Faezeh Banimostafa Arab Pages 73-84
  Natural disaster insurance plays a key role in implementing risk reduction strategies and enables insurers to transfer risk to avoid significant financial costs during the recovery phase. The rapid expansion of digital infrastructure and devices has created enormous potential for the use of evolving technologies in natural disaster risk management. However, the use of new technologies, in addition to the benefits, poses challenges for insurers and needs requirements and infrastructure, too. In this regard, the main purpose of this study is to identify the requirements, infrastructure and challenges of using blockchain technology in natural disaster insurance. Therefore, first, blockchain technology and its features are introduced. Then the application of blockchain technology in natural disaster insurance such as earthquake, hurricane, flood, volcanic eruption and agricultural insurance and its benefits such as immediate compensation, reduced risk of fraud, cost effectiveness of insurance policies, etc. have been studied. Finally, in order to better identify the challenges and requirements of using blockchain technology in natural disaster insurance, a questionnaire was distributed among 50 insurance industry activists. The results showed that decision makers at different levels of the insurance industry should address these challenges and requirements, and help the insurance industry to adapt to emerging digital technologies by creating the necessary infrastructure, providing appropriate regulatory and legal frameworks, using specialized and efficient staff.
  Keywords: Blockchain technology, Risk Management, Natural Disaster insurance, Requirements, Challenges