فهرست مطالب

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران - سال سی‌ام شماره 1 (پیاپی 87، بهار 1401)

فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
سال سی‌ام شماره 1 (پیاپی 87، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • هانیه هاشمی گاوگانی، احمد علیجانپور*، سمیرا ساسانی فر، هادی بیگی حیدرلو صفحات 1-17
  ارزیابی شرایط رویشگاهی گونه های جنگلی، یکی از اولین اصول در شناخت بوم سازگان های جنگلی است. هدف پژوهش پیش رو، بررسی ویژگی های رویشگاهی، خاک و مشخصه های کمی و کیفی گیلاس وحشی (Cerasus avium L.‎) در حوضه های کلیبرچای و ایلگنه چای جنگل های ارسباران در شهرستان کلیبر بود. باتوجه به شرایط فیزیوگرافی، منطقه های مورد مطالعه به دو دامنه ارتفاعی (1000 تا 1500 و 1500 تا 2000 متر از سطح دریا) و سه جهت جغرافیایی (شمالی، شرقی و غربی) تقسیم شدند. در هر بخش، پنج قطعه نمونه دایره ای شکل به مساحت 500 متر مربع (درمجموع، 30 قطعه نمونه) به روش انتخابی پیاده شدند. مشخصه های اندازه گیری شده در هر قطعه نمونه شامل فیزیوگرافی، قطر برابرسینه، مبدا و کیفیت تنه و قطر تاج پایه های گیلاس وحشی با قطر برابرسینه بیشتر از شش سانتی متر بودند. همچنین، یک نمونه خاک از عمق صفر تا 30 سانتی متر در هر قطعه نمونه برای تعیین ویژگی های خاک برداشت شد. نتایج نشان داد که میانگین قطر برابرسینه پایه های گیلاس وحشی در ارتفاع 1000 تا 1500 متر از سطح دریا به طور معنی داری بیشتر از دامنه ارتفاعی دیگر بود. این درختان در ارتفاع به نسبت پایین تر و خاک هایی با زهکشی زیاد و توان نگه داشت رطوبت میانگین، وضعیت رویشی مناسبی داشتند. همچنین، مشخص شد که میانگین قطر برابرسینه و قطر تاج و نیز تراکم پایه های گیلاس وحشی در جهت های شمالی و شرقی بیشتر از جهت غربی بودند. به طورکلی، این گونه اغلب دامنه های شمالی و شرقی را ترجیح می دهد.
  کلیدواژگان: ارتفاع از سطح دریا، ارسباران، آنالیز افزونگی، جهت جغرافیایی
 • جواد درینی، علی اکبر کریمیان*، اصغر مصلح آرانی، محمدحسین ایرانژاد صفحات 18-26

  کهور ایرانی (Prosopis cineraria (L.) Druce) و کنار (.Ziziphus spina-christi (L.) Desf) از گونه های بومی ناحیه رویشی صحارا- سندی هستند که توانایی سازگاری، رشد و زادآوری مناسبی دارند. پژوهش پیش رو با هدف برآورد آب مورد نیاز برای پایداری جنگل های طبیعی کهور و کنار در حوضه آبخیز شهرستان فاریاب در استان کرمان انجام شد. ابتدا با استفاده از تصاویر Google Earth، 90 قطعه نمونه 100 متر مربعی در شبکه های یک هکتاری پیاده شد و در آن ها، تعداد پایه های کنار و کهور شمارش شدند. سپس، براساس کمینه نیاز آبی این دو گونه که برپایه بررسی های لایسیمتری برآورد شد، مصرف آب پایه ها به دست آمد. با استفاده از مدل MODFLOW، وضعیت بیلان آب زیرزمینی در آبخوان دشت فاریاب برای سال زراعی 97-1396 محاسبه شد. مقدار آب مورد نیاز جنگل های کهور و کنار دشت فاریاب براساس میانگین حجم آب مصرفی این دو گونه، بیلان آبی و ضریب ذخیره آبخوان به دست آمد. نتایج نشان داد که میانگین تراکم کهور و کنار در منطقه مورد مطالعه به ترتیب 250 و 30 پایه در هر هکتار هستند. بررسی بیلان آبی و آبخوان زیرزمینی بیانگر کسری حجم 25 میلیون متر مکعبی مخزن و افت 26 متری سطح آب زیرزمینی طی حدود دو دهه گذشته بود. این نتایج، برداشت بی رویه آب توسط چاه های بخش کشاورزی (حدود 160 میلیون متر مکعب در سال) را نشان می دهند. به منظور برنامه ریزی منابع آب و باتوجه به اهمیت درختان کهور و کنار در دشت فاریاب، حقابه سالانه این جنگل حدود 6/2 میلیون متر مکعب برآورد شد.

  کلیدواژگان: بیلان آب، حقابه جنگل، زوال درخت، مصرف آب
 • یوسف عسکری*، حسن جهانبازی، مهدی پورهاشمی صفحات 27-38
  درختان بلوط (.Quercus sp) میزبان حشره ها و آفات مختلف تولیدکننده انواع گال هستند، اما اطلاعات اولیه و اساسی درمورد مقدار گال برگی آن ها، محدود و ناچیز است. پژوهش پیش رو با هدف مقایسه مقدار گال برگی بلوط ایرانی (.Q. brantii Lindl) بین جهت های مختلف تاج درختان، فرم های رویشی (دانه زاد و شاخه زاد) و دامنه های متفاوت جغرافیایی در توده های سالم و دچار زوال در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد. پس از جنگل گردشی در رویشگاه های شهرستان های بویراحمد و دنا، دو قطعه نمونه یک هکتاری با آثار زوال (خشکیدگی) و دو قطعه نمونه بدون آثار زوال (شاهد) در دامنه های شمالی و جنوبی انتخاب شدند. ضمن اندازه گیری متغیرهای کمی پایه های بلوط ایرانی (قطر برابرسینه، قطر جست گروه، ارتفاع و سطح تاج) 20 برگ از هر جهت جغرافیایی تاج درخت برداشت شد. در آزمایشگاه، گال ها از روی برگ های نمونه جداسازی و وزن شدند. براساس نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین، هرچند جهت شمال تاج درختان در اغلب رویشگاه ها، مقدار گال بیشتری داشت، اما ازاین نظر بین جهت های مختلف تاج یک درخت در هر دو فرم رویشی، اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در هر دو فرم رویشی، میانگین مجموع وزن گال برگ های نمونه در رویشگاه زوال دامنه جنوبی به طور معنی داری بیشتر از رویشگاه های دیگر بود. همچنین، مقدار گال برگ در درختان دانه زاد به طور معنی داری بیشتر از پایه های شاخه زاد به دست آمد. به نظر می رسد که عوامل اقلیمی و توپوگرافی مانند ارتفاع از سطح دریا و میانگین دمای ماهانه، نقش تعیین کننده ای در گسترش گال برگی بلوط ایرانی دارند.
  کلیدواژگان: ارتفاع از سطح دریا، تاج پوشش، جهت دامنه، فرم رویشی
 • علی نجفی فر*، ماشاالله محمدپور، منوچهر طهماسبی صفحات 39-56
  مدیریت یکپارچه جنگل برای استفاده پایدار از همه قابلیت های این بوم سازگان، نقش مهمی در کنترل تخریب و ایجاد تعادل بین کارکردهای مختلف آن دارد. زنبورداری، یکی از مناسب ترین کاربری های چندگانه جنگل محسوب می شود. هدف این پژوهش، معرفی راهکار ارزیابی فازی چندمعیاره (F-MCE) در قابلیت سنجی جنگل برای زنبورداری و مقایسه آن با راهکار غیرفازی مرسوم است. با استفاده از این دو راهکار، قابلیت زنبورداری 16825 هکتار از جنگل های زاگرسی در منطقه کبیرکوه استان ایلام در چهار طبقه مقایسه شدند. معیارهای ارزیابی در هر دو راهکار مذکور، یکسان در نظر گرفته شدند. این معیارها شامل طبقه جذابیت گیاهان، دوره گل دهی، شیب، دما، رطوبت نسبی، سرعت باد و دسترسی به آب و جاده بودند که با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) وزن دهی شدند. در اجرای F-MCE، معیارها با استفاده از توابع عضویت فازی در واحد پیکسل ارزش گذاری شدند و با روش ترکیب خطی وزن دارشده (WLC) تلفیق شدند. سپس، قابلیت زنبورداری با روش ارزیابی چندمعیاره (MCE) به صورت رقومی بررسی شد. ارزیابی در روش غیرفازی مرسوم نیز در سطح واحدهای کاری انجام شد. براساس نتایج به دست آمده، 40 درصد سطح طبقه های زنبورداری در دو راهکار ارزیابی باهم اختلاف داشتند. بخش اصلی این اختلاف (6/35 درصد) مربوط به عرصه هایی است که در راهکار F-MCE در طبقه خوب (1S) و در راهکار مرسوم در طبقه متوسط (2S) قرار گرفتند. این اختلاف را می توان ناشی از ارزش گذاری رقومی معیارها با منطق فازی در F-MCE دانست که اثر نامطلوب ارزش گذاری سلیقه ای بولین در روش مرسوم را ندارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی چندمعیاره، جنگل های زاگرس، فرایند تحلیل شبکه ای، منطق فازی
 • طاهره علی زاده، هاشم حبشی*، محمد متینی زاده، سید موسی صادقی صفحات 57-69

  باتوجه به دشواری حفاظت و احیای مناطق خشک و بیابانی، ارزیابی تغییرات ناشی از ورود گونه های غیربومی به این بوم سازگان های شکننده بسیار مهم است. با بررسی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک به عنوان پایه بوم سازگان می توان اثر ورود و استقرار گونه های غیربومی را ارزیابی کرد. در پژوهش پیش رو، اثرات کهور ایرانی (Prosopis cineraria (L.) Druce) و سمر (P. juliflora (SW.) DC.) به عنوان دو گونه مهم ناحیه رویشی صحارا- سندی بر خاک رویشگاه شهرستان عسلویه در استان بوشهر بررسی و مقایسه شدند. بدین منظور، فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی، اوره آز، دهیدروژناز و اینورتاز در رابطه با برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک (رطوبت اشباع، کربن آلی، نیتروژن کل و فسفر قابل جذب) در زیر و بیرون تاج این درختان ارزیابی شد. 24 نمونه خاک از عمق صفر تا 30 سانتی متر از رویشگاه طبیعی کهور ایرانی و سمر به روش تصادفی نمونه برداری شدند. نتایج آنالیز آماری با استفاده از طرح کرت های خردشده نشان داد که اثر موقعیت نمونه برداری بر فعالیت همه آنزیم های مورد مطالعه در سطح اطمینان حداقل 95 درصد معنی دار است. به طوری که این آنزیم ها در خاک زیر تاج درختان نمونه، فعالیت بیشتری نسبت به بیرون تاج داشتند. فعالیت آنزیم های مورد مطالعه در زیر تاج درختان کهور ایرانی، تفاوت معنی داری با سمر نشان نداد. اثرات متقابل گونه و موقعیت نمونه برداری فقط بر آنزیم فسفاتاز قلیایی معنی دار بودند (01/0p<). به طورکلی سمر، اثرات نامطلوبی بر فعالیت آنزیم های خاک نداشت. به نظر می رسد که با اعمال مدیریت علمی و صحیح، این گونه تندرشد می تواند همراه با گونه بومی کهور ایرانی در برنامه های بیابان زدایی و احیای جنگل های ناحیه رویشی صحارا- سندی در منطقه عسلویه مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: صحارا- سندی، عسلویه، گونه بومی، گونه غیربومی، ویژگی های زیستی خاک
 • سوزان بخت ور، امیرحسین علی بیگی، علی اصغر میرک زاده*، یحیی خداکرمی صفحات 70-82

  باتوجه به فرهنگ و امکانات هر منطقه، شدت و روش بهره برداری از جنگل در شرایط مختلف جغرافیایی می توانند متفاوت باشند. این عامل بر کمیت و کیفیت محصولات و نقش تخریبی و یا حفاظتی بهره برداری تاثیرگذار است. پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش دوگانه درآمدی- حفاظتی بهره برداری از محصولات غیرچوبی جنگل در سامان عرفی روستای شبانکاره از توابع شهرستان روانسر در استان کرمانشاه انجام شد. رویکرد کلی این پژوهش، کمی و ازنظر روش گردآوری داده ها، توصیفی (غیرآزمایشی)- پیمایشی بود. 111 نفر از سرپرستان خانوار، جامعه نمونه را تشکیل می دادند. میانگین درآمد ناخالص سالانه حاصل از محصولات غیرچوبی در هر خانوار مورد مطالعه 77/6485096 تومان به دست آمد. این نتایج نشان دهنده اهمیت جایگاه محصولات غیرچوبی و نقش مکملی آن ها در بهبود معیشت بهره برداران هستند. در افرادی که محصولات غیرچوبی را به صورت گروهی برداشت می کردند، میانگین رتبه ای بهره برداری 75/57 به دست آمد. این عدد نسبت به کسانی که در قالب انفرادی بهره برداری می کردند، بیشتر بود. باتوجه به نتایج تکنیک تحلیل عاملی، رعایت اصول صحیح بهره برداری با واریانس 19/15، مدیریت و نظارت بر اصول و زمان مناسب بهره برداری ها با 71/14 و افزایش حساسیت به وضعیت جنگل با 37/8 درصد، بیشترین تاثیر را در نقش حفاظتی بهره برداری از محصولات غیرچوبی جنگل داشتند. هم اکنون، جنبه تخریبی بهره برداری از این محصولات، پررنگ تر از جنبه حفاظتی آن است. به طورکلی، با اصلاح ساختار های بهره برداری می توان نقش حفاظتی برداشت از محصولات غیرچوبی را تقویت کرد.

  کلیدواژگان: برداشت، پایداری، تخریب، توسعه روستایی، جنگل نشینان
 • نگین مرادی، لقمان قهرمانی*، احمد ولی پور صفحات 83-102

  هدف از انجام این پژوهش، پایش تغییرات نمایه های ساختاری در یک جنگل بلوط گلازنی شده در شهرستان بانه از توابع استان کردستان است. 59 قطعه نمونه دایره ای شکل دایمی در سال های 1384 و 1398 برداشت شدند. در داخل قطعه نمونه ها، قطر برابرسینه درختان با اندازه پنج سانتی متر و بزرگ تر از آن اندازه گیری شد. پایه های چوبی دارای قطر کمتر از پنج سانتی متر به عنوان زادآوری به تفکیک گونه و فرم (شاخه زاد یا دانه زاد) در دو طبقه ارتفاعی کمتر و بیشتر از دو متر ثبت شدند. همچنین، ارتفاع کل و دو قطر کوچک و بزرگ تاج برای نزدیک ترین درخت به مرکز قطعه نمونه و قطور ترین درخت داخل هر قطعه نمونه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که اختلاف بین الگوی توزیع درختان در طبقه های قطر برابرسینه در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی معنی دار بود  (01/0p<)، اما اختلاف معنی داری ازنظر الگوی توزیع درختان در طبقه های ارتفاع کل و سطح تاج مشاهده نشد. میانگین رویش سالانه قطری، ارتفاعی و سطح تاج درختان بلوط (بدون در نظر گرفتن گونه) به ترتیب 41/2 میلی متر، 59/12 سانتی متر و 73/0 متر مربع به دست آمد. مقایسه منحنی های پراکنش قطری فعلی و مورد انتظار نشان داد که تراکم درختان در طبقه های قطری کوچک تر از 5/12 سانتی متر، کمتر از تعداد مورد انتظار است که بر ضعف زادآوری دلالت دارد. استفاده از قطعه نمونه های دایمی، روش مناسبی برای بررسی تغییرات نمایه های ساختاری در درختان بلوط گلازنی شده است. این قطعه نمونه ها برای آشکارسازی پیامدهای گلازنی به عنوان یک سیستم جنگل چرایی سنتی و اتخاذ تصمیم های مدیریتی مناسب با هدف بهبود شرایط این جنگل ها می توانند استفاده شوند.

  کلیدواژگان: بانه، زاگرس، ساختار، قطعه نمونه دائمی، گلازنی
|
 • H. Hashemi Gavgani, A. Alijanpour *, S. Sasanifar, H. Beygi Heidarlou Pages 1-17
  Knowing the habitat conditions of forest species is one of the primary principles for understanding forest ecosystems. This research aims to study the quantitative and qualitative characteristics of wild cherry (Cerasus avium L.) in ‎different aspects and elevations, and determine the most important ecological factors affecting ‎these characteristics. The study area is Kalibar Chay and Ilgenhe Chai of Arasbaran forests in ‎Kalibar county. According to the physiographic conditions of these regions in two elevation classes, ‎‎1000-1500 and 1500-2000 m.a.s.l., and in three main geographical aspects (north, east and west), 30 ‎circle sample plots with 500 m2 were selected in wild cherry habitats. Characteristics of wild cherry such ‎as physiographic features, diameter at breast height (DBH), origin, trunk quality and canopy diameter with a diameter ‎of more than 6 cm were recorded in each sample plot. Also, soil samples were taken ‎to determine some soil properties. Results showed that the DBH of trees in the altitude range of ‎‎1000-1500 m.a.s.l. is significantly higher than the altitude range of 1500-2000 ‎m.a.s.l. It can be concluded ‎that wild cherry stems have higher growth potential in terms of elevation class at low altitudes ‎and in terms of soil conditions in deep soils and high drainage with medium moisture retention ‎capacity. It was also found that the mean of both DBH and crown diameter and the density of wild cherry in the northern ‎and eastern aspects are higher than in the western aspect. Generally, wild cherry in this region prefers the northern and eastern slopes.‎Analysis of Relevance and Redundancy (RDA), Arasbaran, elevation, geographical aspect.
  Keywords: Analysis of Relevance, Redundancy (RDA), Arasbaran, elevation, geographical aspect
 • J. Darini, A.A. Karimian *, A. Mosleh Arani, M.H. Irannezhad Pages 18-26

  Prosopis cineraria (L.) druce and Ziziphus spina-christi (L.) Desf. are important species of Sahara-Sindhi vegetation. While being native, they have good adaptability, growth and regeneration. This study was conducted to estimate the amount of groundwater required for the sustainability of Z. spina-christi and P. cineraria natural forests in the watershed of Faryab county in Kerman province, Iran. First, using Google Earth images, networking establishment of ninety plots of 100 m2 in one-hectare networks, the average number of Z. spina-christi and P. cineraria trees were counted. Then, using the minimum water requirement of trees, estimated based on lysimetric studies, water consumption of Z. spina-christi and P. cineraria trees in the area was calculated. Using the MODFLOW model, the groundwater balance situation in Faryab plain aquifer for 2017-2018 was calculated. Having the volume of water consumption of Z. spina-christi and P. cineraria in the region, water balance and aquifer storage coefficient, the impact of the forests on groundwater of Faryab plain was calculated. The results showed that the average number of P. cineraria trees is 250 individuals and Z. spina-christi tree stands are 30 individuals per hectare. The results of the study of water balance and groundwater aquifer show a volume deficit of 25 million cubic meters of the reservoir and a 26-meter drop in groundwater level over the past two decades. According to the water balance calculated, the uncontrolled extraction of water by agricultural wells, which is about 160 million cubic meters per year, has caused such a decline in the region. Considering the importance of Z. spina-christi and P. cineraria trees for this ecosystem as the main species, the water right of this forest was estimated to be 2.6 million cubic meters per year in the planning of water resources in the Faryab plain.

  Keywords: The water right of forest, Tree Decline, Water Balance, Water Consumption
 • Y. Askari *, H. Jahanbazi, Mehdi Pourhashemi Pages 27-38
  Oak trees are hosts of diverse gall-inducing parasites, but the information about the leaf gall is poorly understood. This study aims to examine the weight of leaf galls on oak trees (Quercus brantii Lindl.) in different crown directions with different growth forms (high-forest and coppice) on different geographical slopes in healthy and dry stands of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province, Iran. For this purpose, two sample plots with a one-ha area involving decline traces of trees (dry) and two sample plots without dieback (control) on the northern and southern slopes in forest sites of Boyer-Ahmad and Dena counties of Iran were selected by field survey. After recording the quantitative variables (DBH, mean diameter of sprout-clump, height and canopy cover), we collected 20 leaves from each direction of the crown of each tree sampled. In the laboratory, the galls were removed from the leaves and weighed. The results showed that there was no statistical significance between the different crown directions of the sample trees in both growth forms, although, in most sites, the northern direction of the trees had more galls. Leaf samples from the south decline site were found to have significantly more gall weight than samples from the other sites in both growth forms. Also, high-forest trees had significantly more leaf galls on their leaves than the coppice trees did. Monthly average temperature and altitude seem to be two determining factors in leaf gall development of the oak trees.
  Keywords: aspect, crown cover, elevation, Growth form
 • Ali Najafifar *, M. Mohammadpour, M. Tahmasebi Pages 39-56
  Integrated forest ecosystem management plays an important role in controlling degradation and balancing its various functions for the sustainable use of all available capabilities. In this regard, beekeeping is one of the most suitable multiple uses of the forest. The purpose of this study is to introduce a fuzzy multi-criteria Evaluation approach (F-MCE) to determine the forest's capability for beekeeping and compare it with the conventional non-fuzzy approach. In this regard, beekeeping capability in 16825 hectares of Zagros forests in Kabirkouh region of Ilam province, Iran was evaluated by the two approaches in four classes and the results were compared. Evaluation criteria were the same in both approaches and included the percentage of the canopy of plant attractiveness classes, flowering period, slope, air temperature, relative humidity, prevailing wind speed, and access to road and water. The weight of the criteria was determined using the Analytic Network Process (ANP). In F-MCE, the values of the criteria were determined using fuzzy membership functions and the criteria were combined by the Weighted Linear Combination (WLC) method. Then, beekeeping capability was digitally evaluated using the Multi-Criteria Evaluation method (MCE). The results showed that 40% of the area of beekeeping classes differed in the two evaluation approaches and the main part of this difference (35.6%) is related to the areas that were evaluated in the F-MCE approach in the good class (S1) and in the traditional approach in Moderate class (S2). This difference in results can be attributed to the different methods used in F-MCE in which the adverse effect of boolean and subjective criteria evaluation in the traditional method is avoided through their digital evaluation with fuzzy logic.
  Keywords: ANP, fuzzy logic, MCE, Zagros forests
 • T. Alizadeh, H. Habashi *, M. Matinizadeh, S.M. Sadeghi Pages 57-69

  Changes due to the introduction of non-native species are very important, especially in arid and desert areas. Because protection and regeneration in these fragile ecosystems are difficult. Soil is the basis of ecosystems. The effect of introduction and establishment of non-native species can be evaluated by sensitive indicators such as soil enzyme activities. The activity of acid and alkaline phosphatase, urease, dehydrogenase, and invertase enzymes were investigated as well as soil physicochemical properties (the percentage of soil moisture, organic carbon, total nitrogen and available phosphorus) under and outside the canopy of Prosopis cineraria (L.) Druce and P. juliflora (SW.) DC.). Soil sampling (in total, 24 samples) was done randomly from a depth of 0-30 cm in a natural habitat of the two species located in Assaluyeh, Bushehr province, Iran. The statistical analysis showed the sampling location had a significant effect on activities of the all studied enzymes (p< at least 0.05). These enzymes were more active under the canopy of the sample trees. Under the canopy of P. juliflora, enzyme activities did not differ significantly from that of P. cineraria. The interaction of species and sampling location was only significant in alkaline phosphatase enzyme activity (p<0.01). Due to the lack of harmful effects of P. juliflora as a non-native species on soil enzymes activities and also it's a very fast growth, it seems that with the application of scientific and correct management, P. juliflora in de-desertification and forest regeneration programs in Sahara-Sindhi habitats in Assaluyeh should be noticed.

  Keywords: Assaluyeh, native species, non-native species, Sahara-Sindhi, soil biology properties
 • S. Bakhtvar, A.H. Alibaygi, A.A. Mirakzadeh *, Y. Khodakarami Pages 70-82

  It seems that in different geographical conditions, according to the existing culture and facilities, the type and method of exploitation are different, which will affect the quantity and quality of exploitation and ultimately, the destructive or protective role of harvesting products on forests and pastures. The purpose of this study was to investigate the dual revenue-protection role of exploitation of non-timber products of Shabankareh’s forest in Ravansar County in Kermanshah province, Iran. The research was quantitative, and in terms of data collection method, it was descriptive survey research. The study population consists of 111 householders in Shabankareh village. The results showed that the role of non-timber products in the livelihood of foresters is significant and the income is 6485096.77 Tomans annually, which has a complementary role to improve the livelihood of users. Also, results showed that the average exploitation rank of villagers who harvest in the form of groups was 57.75, which is higher than villagers who were personally exploited. According to the findings of the factor analysis technique, observing the correct principles of exploitation with 15.19% of the total variance, managing and monitoring the principles and appropriate time of exploitation with 14.71% and increasing sensitivity to the forest situation with 8.37% of the total variance, have the greatest impact on the protective role of exploitation. Results showed that the Exploitation of non-timber product is a more destructive and less protective role in Shabankareh’s forests. In general, it can be said that by modifying the exploitation structures, the protective role of exploitation of non-timber products can be strengthened.

  Keywords: destruction, exploitation, forest dwellers, Rural development, sustainability
 • N. Moradi, L. Ghahramany *, A. Valipour Pages 83-102

  The purpose of this study was to monitor changes in the structural characteristics of a pollarded oak forest in Baneh county of Kurdistan province, Iran. Fifty-nine permanent sample plots were recovered for 14 years (2005-2019). In each plot, the diameter at breast height (dbh) for all trees (dbh ≥ 5 cm) was measured. Woody species less than 5 cm in dbh were recorded as regeneration in two height classes less than and greater than 2 meters by species and form (coppice and seedling). Total height and crown area for two trees in each sample plot (i.e., the nearest tree to the center of the plot and the largest tree in terms of dbh in the plot) were measured. The results showed that the difference between the beginning and the end of the studied period was significant in terms of the distribution pattern of trees in diameter classes (p<0.01); while there was no significant difference in the distribution pattern of trees in the total height and canopy area classes. The average annual increment of diameter, height and crown area in oak trees (excluding species) was 2.41 mm, 12.59 cm and 0.73 m2, respectively. A comparison of the current diameter distribution curve with the expected diameter distribution showed that the number of trees in diameter classes lower than 12.5 cm was less than the expected value, indicating poor regeneration. In order to reveal the consequences of pollarding as a traditional silvopastoral system and to make appropriate management decisions in order to improve the condition of pollarded oak forests, the use of permanent sample plots is suggested as a suitable method for studying the changes in structural indices of these forests.

  Keywords: Baneh, permanent sample plot, pollarding, Structure, Zagros