فهرست مطالب

ادبیات متعهد - پیاپی 4 (خرداد 1401)
 • پیاپی 4 (خرداد 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/03/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله عمومی
 • رضا نجفی* صفحات 4-10

  آنچه در پی می آید تمامی گزین گویه هایی است که نیچه درباره زنان گفته است. ما این گزین گویه ها را ازسراسر آثارش استخراج کرده و یکجا آورده ایم. درآغاز به آن بودم تا این گزین گویه ها را با مقاله ای درباره دیدگاه نیچه درباره زنان همراه کنم اما دریافتم که حجم مطلب بیش از حوصله خواننده خواهد شد، از این رو آن مقاله را حوالت به فرصتی دیگری می دهم و به باز گفت کلام نیچه بسنده می کنم؛ با دو توضیح: نخست آنکه ممکن است بسیاری از گزین گویه ها با همدیگر در تناقص به نظر آیند. این از چند روست یک اینکه نیچه استاد پارادوکس است و ذم شبه مدح ومدح شبه ذم را بار ها به کارمی گیرد به همین دلیل می باید مراقب کنایه های او باشیم.دیگر اینکه او با تناقض های خود تعمدا برآن است تا نسبی بودن حقایق را متذکر شود و سرانجام اینکه برخی از تناقض های نیچه نیز نه آگاهانه بلکه ناخودآگاهانه در اندیشه و شخصیت او سرشته است.و توضیح دوم اینکه رسم الخط و اصولا شیوه سخن گفتن نیچه گاه نامه سوم و غریب است. من در ترجمه این غرابت را حفظ کرده ام. پس بسیاری از نقطه گذاری های غیر معمول و نثر و زبان پرپیچ و خم متن نه لغزش های ترجمه بلکه سبک و سیاق کلام نیچه است.

  کلیدواژگان: نیچه، نیچه و زنان، گزین گویه های نیچه
 • داستان
 • رضا نجفی* صفحات 13-17
 • مریم روشنی راد* صفحات 18-31
 • شعر
 • کاظم رستمی* صفحات 31-33
 • کاظم رستمی* صفحات 34-36
 • داستان - بخش کودک و نوجوان
 • مائده ختائی* صفحات 37-39
|
 • Reza Najafi * Pages 4-10

  What follows is a selection of what Nietzsche said about women. We have extracted these items from all of his works and put them together. At first I was going to combine these words with an article about Nietzsche's views on women, but I realized that the volume would be more than boring for the reader, so I will refer that article to another opportunity and suffice to repeat Nietzsche's words; With two explanations: First, many different items may seem inconsistent with each other. This is one of the reasons why Nietzsche is a master of paradox and uses pseudo-praise and pseudo-praise many times, so we must be careful of his sarcasm.Another is that he deliberately seeks to point out the relativity of facts with his contradictions, and finally that some of Nietzsche's contradictions are not consciously but unconsciously born in his thought and character.And the second explanation is that calligraphy and basically the way Nietzsche speaks is the third and strange letter. I have preserved this strangeness in translation. So many of the unusual punctuation and prose and the labyrinthine language of the text are not the slippages of translation but the style of Nietzsche.

  Keywords: Friedrich Nietzsche, Nietzsche's views on women
 • Reza Najafi * Pages 13-17
 • Kazem Rostami * Pages 31-33
 • Kazem Rostami * Pages 34-36
 • Maede Khatai * Pages 37-39