فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 669 (هفته اول تیر 1401)
 • پیاپی 669 (هفته اول تیر 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/08
 • تعداد عناوین: 3
|
 • سارا مومنی، احمد شانئی*، آمنه سازگارنیا، ندا عطاران، سید امیر آل داود صفحات 272-277

  مقدمه :

  ملانوما، یکی از کشنده ترین سرطان های پوست می باشد که اثربخشی درمان های رایج بر روی آن، چشمگیر نمی باشد. پلاسمای اتمسفری سرد، راهکاری جدید در درمان سرطان محسوب می شود. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر فوتوداینامیک پلاسمای سرد در حضور حساس کننده ی نوری ایندوسیانین گرین بر رده ی سلولی ملانوما انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه، از دستگاه پلاسما با گاز هلیوم در حضور ایندوسیانین گرین جهت تیمار رده ی سلولی ملانوما (DFW) استفاده شد. بدین منظور، ابتدا غلظت بهینه ی ایندوسیانین گرین پس از 24 ساعت انکوباسیون با استفاده از تست MTT مشخص گردید. سپس سلول ها با و بدون حضور ایندوسیانین گرین تحت تابش پلاسمای سرد در زمان های مختلف 15، 30، 60 و 90 ثانیه قرار گرفتند. درصد بقای سلول ها 48 ساعت بعد از درمان با پلاسمای سرد با استفاده از آزمون MTT ارزیابی شدند.

  یافته ها

  درمان پلاسمای سرد اثر سمیتی وابسته به زمان ایجاد می کند. درصد بقای سلول های تیمار شده با پلاسمای سرد در حضور ایندوسیانین گرین به طور معنی داری نسبت به سلول های تیمار نشده کاهش یافت. بیشترین کاهش درصد بقا در گروه درمانی، 90 ثانیه پلاسمای سرد و غلظت 20 میکرومولار (Indocyanine green) ICG مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  مطالعه ی حاضر، خاصیت ضدسرطانی پلاسمای اتمسفری سرد را در درمان سلول های ملانوما تایید کرد. همچنین نشان داد که پلاسما می تواند جایگزین مناسبی در درمان فوتوداینامیک باشد و ایندوسیانین گرین حساس کننده ی نوری مناسبی در درمان با پلاسما خواهد بود.

  کلیدواژگان: ملانوما، فوتوداینامیک تراپی، پلاسمای سرد، ایندوسیانین گرین
 • امیرمهدی صفاری، فوزیه زادهوش، افسانه یکدانه، علی حسینی شریف آباد، اردشیر طالبی، حسن صدرائی* صفحات 278-287

   مقدمه:

   زرین گیاه (Dracocephalum Kotschyi)، یکی از گیاهان دارویی بومی ایران با خواص ضدالتهاب و ضداسپاسم می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی زرین گیاه روی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک رات انجام شد.

  روش ها

  در این پژوهش، عصاره ی هیدروالکلی با روش ماسراسیون تهیه شد و محتوای ترکیبات فنولی عصاره با کمک روش فولین سیوکالتو ارزیابی گردید. پس از آن، عصاره به صورت امولسیون خوراکی به مدت 30 روز، در 3 دوز متفاوت (mg/kg200، 100 و 50) برای 3 گروه رات تجویز گردید، همچنین یک گروه شاهد و یک گروه حامل هم در نظر گرفته شد. پس از یک ماه تجویز عصاره و مشاهدات کیفی، از تمامی رات ها نمونه گیری خون، جهت اندازه گیری کمی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک انجام شد. بافت های کبد و کلیه ی هر موش در مطالعات بافت شناسی مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  بر اساس نتایج این مطالعه، مصرف خوراکی عصاره ی هیدروالکلی زرین گیاه به مدت یک ماه، تغییر قابل ملاحظه ای در پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک ایجاد نکرد. دوز بالای زرین گیاه باعث افزایش اندکی در میزان برخی آنزیم های کبدی (AST، ALT وALP) و دوز mg/kg 50 باعث افزایش کراتینین گردید. با این وجود، در بررسی میکروسکوپیک بافت های کبد و کلیه، آسیب بافتی مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  مصرف کوتاه مدت خوراکی عصاره ی هیدروالکلی گیاه در دوزهای مورد استفاده، اثر سوء روی پارامترهای بیموشیمیایی و هماتولوژیک خون نداشت. با این وجود تا زمانی که اثرات طولانی مدت زرین گیاه روی عملکرد کبدی و کلیوی مشخص نشده است، مصرف آن در بیماران با نارسایی کبدی و کلیوی توصیه نمی شود.

  کلیدواژگان: زرین گیاه، تست های عملکرد کبدی، تست های عملکرد کلیه
 • فرزین خسروی دانش، سمیه موسوی مبارکه، حسین یوسفی دارانی، زهرا غیور نجف آبادی* صفحات 288-294

   مقدمه:

   بلاستوسیستیس، تک یاخته ای خارج سلولی و غیر متحرک بوده که در حال حاضر شایع ترین تک یاخته ی دستگاه گوارش انسان و طیف وسیعی از موجودات است. با این که زمان طولانی از شناسایی آن می گذرد، اما نقش آن در بیماری و سلامت افراد بحث برانگیز است. پروتیاز بلاستوسیستیس، یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد علایم می باشد. در این مطالعه فعالیت پروتیازی در چند ساب تایپ به دست آمده مورد بررسی قرار گرفت.

  روش ها

  نمونه ی مدفوع 600 فرد مراجعه کننده به مراکز آزمایشگاهی شهر اصفهان جمع آوری شد. نمونه ها به صورت میکروسکوپی بررسی گردید و نمونه های بلاستوسیستیس مثبت در محیط کشت داده شدند، با استفاده از روش فایکول بلاستوسیستیس ها به صورت خالص جدا گردید. برای مشخص نمودن ساب تایپ ها (Polymerase chain reaction) PCR و تعیین توالی انجام پذیرفت. جهت ارزیابی فعالیت پروتیازی روش Gelatin/SDS-PAGE مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  در روش بررسی مستقیم میکروسکوپی، 50 نمونه (8/33 درصد) از لحاظ بلاستوسیستیس مثبت بود که 34 نمونه در کشت مثبت و PCR شد. از این تعداد، 18 نمونه تعیین توالی گردید و 4 نوع ساب تایپ 3-1 و 6 جدا گردید. در ساب تایپ های مختلف، تفاوت سایز باندهای حاصل از فعالیت پروتیازهای مختلف مشهود بود. در ساب تایپ 3-1 یک باند با وزن 20 کیلودالتونی به صورت مشترک مشاهده گردید. ساب تایپ 6 الگوی باندها کاملا متفاوت با سایر ساب تایپ ها بود.

  نتیجه گیری

  در ساب تایپ های مختلف، تفاوت سایز باند پروتیازی مشاهده گردید که می تواند دلیلی بر تفاوت پروتیازی و احتمالا بیماری زایی در نوع ساب تایپ های مختلف باشد. در این مطالعه با انجام روش فایکول از محیط کشت مدفوع، نتایج قابل اعتمادتری به دست آمد.

  کلیدواژگان: بلاستوسیستیس، واکنش زنجیره ای پلیمراز، ساب تایپ، پروتئاز
|
 • Sara Momeni, Ahmad Shanei *, Ameneh Sazgarnia, Neda Attaran, Seyed Amir Aledavood Pages 272-277
  Background

  Melanoma is one of the deadliest types of skin cancers. The efficacy of current treatments is not significant. Cold atmospheric plasma (CAP) is a new modality for cancer treatment. This study aimed to evaluate the photodynamic effects of Indocyanine green in cold plasma on melanoma cell line.

  Methods

  In this study, helium based cold plasma and Indocyanine green were used to treat DFW cells. In this respect, at first the optimal concentration of Indocyanine green was determined by MTT test after an overnight incubation. Then cells were treated to cold plasma with and without Indocyanine green in different times such as 15, 30, 60 and 90 s. The cell survival rate was evaluated by MTT test 48 h after CAP treatment.

  Findings

  Cold plasma treatment produces cytotoxic cell with a time dependent decline. The survival rate was significantly reduced in treated cells to cold plasma and Indocyanine green compared to untreated cells. The viability decreased significantly in the cells treated to cold plasma. The most reduction in survival rate was observed in treated cells to cold plasma for 90 s and Indocyanine green with 20µM concentration.

  Conclusion

  This study approved anti-cancer effect of cold plasma on melanoma cells. In addition, it showed that CAP can be a good alternative to photodynamic therapy and Indocyanine green also a great photosensitizer at cold plasma treatment.

  Keywords: Melanoma, Photodynamic therapy, Cold plasma, Indocyanine green
 • Amirmahdi Safary, Fouzieh Zadhoush, Afsaneh Yekdaneh, Ali Hosseini-Sharifabad, Ardeshir Talebi, Hassan Sadraei * Pages 278-287
  Background

  Dracocephalum kotschyi is one of the native medicinal plants of Iran with anti-inflammatory and spasmolytic properties. The aim of this study was to investigate the effects of D. kotschyi hydroalcoholic extract on blood biochemical and hematological parameters in rat.

  Methods

  In this study, hydroalcoholic extract was prepared by maceration technique and its phenolic content was assessed by Folin-Ciocalteu method. The extract was then administered orally for 30 days (50, 100 & 200 mg/kg) in 3 different rat groups. A normal control group and vehicle treated group were also included for comparison. After a month of extract administration and qualitative observations, blood samples were taken from all the rats for quantitative determination of biochemical and hematological parameters. The liver and kidney sections were also prepared for microscopic pathological examination.

  Findings

  According to our findings, oral consumption of hydroalcoholic extract of D. kotschyi over a month induced no substantial changes in the measured biochemical and hematological parameters. The high dose of hydroalcoholic extract of D. kotschyi caused a slight increase in the amount of some liver enzymes (AST, ALT and ALP) and the dose of 50 mg/kg elevated creatinine levels. However, examination of liver and kidney sections showed no microscopic tissue damage.

  Conclusion

  Short term consumption of hydroalcoholic extract of D. kotschyi has no adverse effect on blood biochemical and hematological parameters. However, as long as the long term effect of the extract on liver and renal function is not fully understood, consumption of D. kotschyi in patients with hepatic or renal failure is not recommended.

  Keywords: Dracocephalum kotschyi, Liver function tests, Kidney function tests
 • Farzin Khosravi Danesh, Somayeh Mousavi-Mobarakeh, Hossain Yousofi-Darani, Zahra Ghayour Najafabadi * Pages 288-294
  Background

  Blastocystis is an extracellular and immobile protozoan known as the most common protozoan found in the human gastrointestinal tract and a wide range of animals. Although it takes a long time to identify it, its role in the disease and health of people is controversial. Parasite protease is one of the important factors in eliciting symptoms. Thus, this study investigated protease activity in several subtypes.

  Methods

  Stool samples were collected from 600 patients referred to Isfahan laboratory centers. The samples were examined microscopically and the blastocysts positive samples were cultured in medium. The blastocysts were purified using the ficoll method. PCR and sequencing were performed to identify the subtypes. Gelatin/SDS-PAGE method was used to evaluate protease activity.

  Findings

  A total of 34 samples was positive in culture and PCR. Of these, 18 samples were sequenced, and 4 subtypes 1-3 and 6 were isolated. Subtype 2 was more common. In the Gelatin/ SDS-PAGE method, a large difference in the size of the bands resulting from protease activity was evident in different subtypes. 20 kDa band was observed in subtypes 1-3. In Subtype 6, the band pattern was completely different from other subtypes.

  Conclusion

  Differences in protease band size were observed in different subtypes, which could probably be the reason for the difference in protease activity and pathogenicity in different subtypes. The present study obtained more reliable results using the ficoll method.

  Keywords: Blastocystis, Polymerase chain reaction, Subtype, Protease