فهرست مطالب

گفتمان طراحی شهری - سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1401)
 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مرضیه طهماسبی*، مهدی حقیقت بین صفحات 1-16

  بیان مسئله:

  مناظر روستایی به عنوان مناظر متداوم فرهنگی، نشان دهنده عینی تکامل جامعه انسانی و استقرار آن ها در طول زمان هستند، مناظری که تحت تاثیر جریان های فرهنگی و یا طبیعی بستر خود تغییر و تکامل می یابند. تعامل انسان با طبیعت و تداوم این مناظر، ارزش‎های برجسته متعددی را در مناظر روستایی به وجود آورده که بیانگر ارزش های ملموس و ناملموس یا به عبارتی اهمیت معنایی آن است. در اسناد بین المللی بر ضرورت توسعه چارچوب مفهومی و شناسایی این ارزش ها به عنوان مولفه ای کلیدی در فرآیند حفاظت این مناظر تاکید ویژه گردیده است، به طوری که هر کوششی در راستای حفاظت و بازآفرینی مناظر روستایی، در اصل کمکی به بقای فرهنگ و پایداری طبیعت یک سرزمین است.

  هدف

  شناسایی و دسته بندی ارزش های موجود در مناظر روستایی به منظور بازآفرینی و حفاظت پایدار از چنین محیط هایی و انتقال دانش جمعی و معانی فرهنگی آن به نسل‎های آینده.

  روش ها:

   این پژوهش ابتدا از طریق بازخوانی اسناد و کنوانسیون های بین المللی و بررسی دیدگاه های صاحب نظران، به تعریف مفهوم منظر فرهنگی و تدوین چارچوب مفهومی و جایگاه منظر روستایی می پردازد. سپس با توجه به بررسی های به عمل آمده، ارزش های موجود در مناظر روستایی دسته بندی و تبیین می‎شوند و در نهایت مدلی برای بازآفرینی و حفاظت از مناظر روستایی ارایه می شود.

  یافته ها:

   در این پژوهش ارزش های موجود در مناظر روستایی به دو گروه ارزش های طبیعی و ملموس و ارزش های فرهنگی و ناملموس دسته بندی شدند، ارزش های طبیعی و ملموس شامل ارزش های زیست محیطی، کالبدی، اقتصادی و آموزشی و ارزش های فرهنگی و ناملموس شامل ارزش های فرهنگی، معنوی، اجتماعی و تفریحی هستند، اگرچه در برخی موارد، ارزش ها تلفیقی از هر دو دسته هستند و تدقیق آن ها بسیار دشوار است.

  نتیجه گیری:

   با توجه به ارزش های موجود، مدلی برای بازآفرینی و حفاظت از مناظر روستایی ارایه شده است که ضروریست به منظور هماهنگی با تغییر در اولویت بندی این ارزش ها، در حفاظت از آن ها به جنبه های پویا و چند عملکردی ارزش های منظر توجه بیشتری شود.

  کلیدواژگان: منظر فرهنگی، منظر روستایی، ارزش های ملموس و ناملموس، بازآفرینی و حفاظت از منظر روستایی
 • معصومه رشتبری*، غلامرضا لطیفی، مجتبی رفیعیان صفحات 17-38
  اهداف

  پیاده راه ها به دلیل ویژگی های خود در ایجاد تعاملات اجتماعی، اهداف عملکردی و زیست محیطی از اهمیت بالایی برخورداراست. هدف اصلی این پژوهش بررسی و سنجش اثرات ایجاد پیاده راه بر ارتقا و بهبود شرایط کیفیت محیط شهری و مقایسه دو پیاده راه پانزده خرداد و  پیاده راه صف (سپهسالار) می باشد.

  روش

  به منظور انجام این پژوهش ابتدا با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی متغیرهای کالبدی، کارکردی (عملکردی) و ادراکی تاثیرگذار بر ارتقا کیفیت پیاده راه استخراج گردید. متغیرهای فوق از طریق شاخص های تعیین شده در دو پیاده راه پانزده خرداد و صف (سپهسالار) ارزیابی شدند. برخی از شاخص ها در پیاده راه ها با استفاده از مشاهده کارشناسی و از طریق نقشه ها و جداول مورد بررسی قرار گرفتند. در مورد برخی دیگر، از پرسشنامه برای سنجش متغیرهای کالبدی، کارکردی (عملکردی) و ادراکی استفاده گردید. پرسشنامه تنظیم شده از نظر پایایی و روایی با روش الفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفته و از طریق تست اولیه ناهماهنگی های درونی مورد بازبینی قرار گرفت. داده های جمع آوری شده، با استفاده از نرم افزار SPSSو به ویژه آزمونه ای ناپارامتریک تحلیل شد و فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.

  یافته ها:

   نتایج مطالعات در حالت کلی، حاکی از آن بود که بین متغیرهای تسهیلات و تاسیسات (کالبدی)، کارکرد اقتصادی و خدماتی (کارکردی - عملکردی) و نظم (ادراکی) با ارتقا کیفیت محیط بیشترین رابطه معنادار وجود دارد. از سوی دیگر بین افزایش حس تعلق به مکان  به واسطه ایجاد محور پیاده  پانزده خرداد و پیاده راه خیابان صف و افزایش تعاملات اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد.

  نتیجه گیری: 

  نتایج این تحقیق مطلوبیت کیفیت محیط شهری که شامل سه بعد کالبدی و کارکردی (عملکردی) و ادراکی می باشد در پیاده راه صف به جز متغیر کارکردی (عملکردی)، در بقیه متغیرها میانه بالاتر از میانه نظری بوده است. ولی در پیاده راه پانزده خرداد فقط در متغیر ادراکی میزان رضایتمندی بالاتر از میانه نظری پژوهش می باشد.

  کلیدواژگان: پیاده راه، کیفیت محیط شهری، پیاده راه پانزده خرداد، پیاده راه صف
 • شاهرخ حسامی، عباس صداقتی*، سولماز بابازاده اسکوئی، اسدالله شفیع زاده صفحات 39-57

  بیان مساله:

   حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه آن ها از محیط خود است که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار می دهد، به طوری که فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می شود. این حس عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می گردد. محیط از جنبه های کالبدی و اجتماعی به صورت توامان ساخته شده است. انسان ها مکان های اطراف خود را خلق می کنند و مکان مستقل از انسان معنا ندارد.

  هدف

  تحلیل تعامل انسان با محیط پیرامون از بعد تاثیرات ادراک و رفتار در حس تعلق به مکان در مجتمع های مسکونی مسکن مهر می باشد.

  روش ها

  تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی بوده، جامعه آماری تحقیق ساکنین مجتمع مسکن مهر مکریان مهاباد است. برای تحلیل داده از معادلات ساختای به روش تحلیل عاملی مرتبه دوم با نرم افزار  Amosاستفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که نیازهای انسانی بیشترین تاثیرات را در ایجاد حس تعلق به مکان با 946/0 با تاثیر از ادراک و رفتار در تعامل انسان با محیط دارد و کمترین اثر گذاری هم مربوط به بعد تفسیری با اثرگذاری جمعی 531/0 می باشد.

  نتیجه گیری

  همه ابعاد مورد بررسی شده در تحقیق حاضر دارای تاثیرگذاری در ایجاد حس تعلق به مکان در تعامل انسان با محیط خویش است.

  کلیدواژگان: محیط، ادراک، حس تعلق، مسکن مهر، مهاباد
 • علی زینالی عظیم* صفحات 59-76

  بیان مساله: 

  مدیریت خدمات عمومی در مناطق شهری به عاملی تعیین کننده در جذب و ساماندهی جمعیت تبدیل شده است. مدیریت صحیح این برای دستیابی به رضایت شهروندان ضروری است. برآوردن انتظارات افرادی که از یک شهر بازدید می کنند بسیار مهم است، زیرا می تواند در تصمیم گیری برای اقامت در آن مکان تعیین کننده باشد. دلبستگی شهروندان به یک شهر بستگی به ارایه کافی خدمات عمومی دارد.

  هدف

  این مطالعه به بررسی عوامل ذهنی اثرگذار بر میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات شهرداری می پردازد. سه عامل: دلبستگی به مکان، کیفیت زندگی و ارتباط بین شهرداری و شهروندان در نظر گرفته شده است.

  روش ها

  این مطالعه بر پایه تحلیل کیفی و کمی انجام شده است. چارچوب مفهومی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) تدوین شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، ارتباط دارای بیشترین میزان تاثیر بر رضایتمندی از خدمات عمومی (کل اثرات مستقیم و غیرمستقیم= 938/0) است، پس از آن کیفیت زندگی (اثرات کل = 315/0) و در نهایت، دلبستگی به شهر (اثر غیرمستقیم= 256/0) قرار دارند.

  نتیجه گیری

  بنابراین، شهرداری ها برای برقراری ارتباطات کارآمدتر و سریع تر با شهروندان در تبریز باید از سیستم های فناورانه استفاده کرده و فعالیت های لازم را بر روی آنها ایجاد کنند تا بتوانند به نحو احسن با شهروندان ارتباط برقرار کنند. در ضمن، نهادهای عمومی نباید از این ترفندها برای رویدادهای نامنظم یا دوره های زمانی محدود مانند انتخابات سو استفاده کنند.

  کلیدواژگان: میزان رضایتمندی شهروندان، ارتباط با شهرداری، کیفیت زندگی، دلبستگی به مکان، نقش عاطفی، شهر تبریز
 • مژده مختاری، منصور یگانه*، رضا افهمی صفحات 77-95
  اهداف

  منظر شفابخش در دنیای آشفته، پرتنش و متراکم امروزی که حاصل بحران های محیطی است یکی از رویکردهایی است که در فضا سبب کاهش بیماری های جسمی- روانی و اجتماعی شهروندآن که به دنبال دنیای آشفته، پرتنش و متراکم امروزی که حاصل بحران های محیطی است، به وجود آمده است، می شود. فضاهای معماری تاریخی و معاصر با توجه به الگوی ساختی که دارا می باشند در شفابخشی منظر نیز دارای اثرات متفاوتی هستند.

  روش ها: 

  تحقیق حاضر بر اساس ماهیت و قلمرو موضوعی در حوزه تحقیقات کاربردی و توسعه ای است و  از نظر روش انجام تحقیق توصیفی-تحلیلی است که به صورت آمیخته (کمی-کیفی) انجام شده است. تحلیل کیفی مقاله بر اساس مشاهدات و شاخص های اثرگذار بر شفابخشی صورت گرفته شده است و پس از آن به منظور تطبیق شاخص های تحلیل شده به اولویت بندی آن ها بر اساس نظر پرسش شوندگآن که کاربران باغ های مطالعاتی بوده اند با ضریب تغییرات پرداخته شده است. جامعه آماری شامل کلیه استفاده کنندگان از فضای باغ دلگشا و خانواده در نظر گرفته شده است که حجم نمونه 100 نفر (حداقل حدنصاب تحلیل توصیفی) در نظر گرفته شده است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند.

  یافته ها: 

  با استناد به نتایج قابل قبول مشاهده شد بررسی تطبیقی مولفه های موثر بر شفابخشی منظر در باغ های تاریخی و معاصر می تواند منجر به الگوی ساخت فضایی شود که مولفه های شفابخشی منظر در آن حایز اهمیت باشد.

  نتایج

  نتایج پژوهش حاکی از آن است که در باغ سنتی دلگشا وضوح فضایی ، انتخاب کردن، خلوت گزیدن و تجربه ی کنترل امور باغ ، خوانایی ، تعامل اجتماعی و تحرک از سایر شاخص ها از نظر افراد مورد مطالعه دارای اهمیت بیشتری بوده است. در حالی که در باغ معاصر خانواده تحرک فضایی ، تعامل اجتماعی ، تنوع فضایی ، گونه های گیاهی سبز و وضوح فضایی از سایر شاخص ها از نظر افراد مورد مطالعه دارای اهمیت بیشتری بوده است.

  کلیدواژگان: شفابخشی منظر، باغ تاریخی، باغ معاصر، باغ دلگشا، باغ خانواده
 • میترا هنرجو، شبنم اکبری نامدار*، مریم سینگری، رسول درسخوان صفحات 97-116

  بیان مساله:

   با توجه به افزایش جمعیت و کمبود زمین برای ارایه خدمات به ساکنین شهرها، معماری ساختمانهای بلند رواج پیدا کرد، اما اکثر این ساختمانهای بلند بدون توجه به ادراک شهروندان ساخته شدند که مشکلاتی را از این نظر بوجود آوردند.

  هدف

  هدف این پژوهش سنجش اثرگذاری ساختمان بلند بر ادراک ساکنان در بافت مرکزی شهر تبریز از منظر کالبدی-معنایی می باشد.

  روش ها

  تحقیق حاضر توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل جمعیت بافت مرکزی تبریز برابر 29384 نفر و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برابر 379 نفر بدست آمد. برای تجزیه تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری از طریق نرم افزار Smart PLS و Amos استفاده شد.   

  یافته ها

  نتایج نشان داد از بین مولفه های تاثیر ساختمان بلند بر ادراک ساکنان بافت مرکزی تبریز، مولفه مطلوبیت استفاده از ساختمان های بلند برای کاربری مسکونی با بار عاملی 951/0 بیشترین تاثیر را در ادراک ساکنان (کالبدی-معنایی) در بافت مرکزی تبریز داشته و کمترینش مربوط به مولفه احساس لذت بخشی در مواجهه با ساختمان های بلند با بار عاملی 615/0 می باشد.

  نتیجه گیری

  طراحی ساختمان های بلند باید با آگاهی کامل از نیازها و خواسته های ساکنان بافت مرکزی شهر تبریز طراحی شود، زیرا آنها مصرف کنندگان واقعی هستند و درک آنها از محیط زندگیشان و امکانات ارایه شده نقش بسیار مهمی در رضایت و آسایش آنها از محیط زندگی دارد.

  کلیدواژگان: ساختمان بلند، ادراک، رضایت، بافت مرکزی شهر، تبریز
 • میرکریم موسوی، علیرضا سلطانی*، بشیر بیگ بابائی صفحات 117-134

  بیان مساله:

   برای رسیدن به توسعه پایدار مناطق شهری یکی از جنبه های کلیدی امکان نظارت بر کیفیت زندگی در تمام ابعاد آن یعنی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که این مهم نیازمند اجرای ابزارهایی است که قادر به شناسایی ابعاد اصلی رضایت انسان باشند.                            

  هدف

  هدف اصلی تحقیق حاضر، ارزیابی رفاه و کیفیت زندگی مردم در شهر تبریز بر اساس مولفه های اساسی با ارجاع به نظریه قابلیت های «سن» می باشد.

  روش ها

  بصورت تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری تحقیق جمعیت شهر تبریز که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 382 نفر بدست آمد. برای تحلیل داده ها از معادلات ساختاری با روش اکتشافی و تحلیل عاملی مرتبه دوم با استفاده از نرم افزارAmos  و Spss بهره گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که عوامل تعیین کننده اصلی رفاه ذهنی در زمینه ادراکات فردی، شرایط اقتصادی، امنیت، کیفیت محیطی و فرصت های آموزشی هستند. شرایط رفاه در مناطق بسیار 7، 9 و 6 بسیار پایین است، در حالی که در مقابل، 2 و 1 و 5 بالاترین سطوح رفاه را در بین مناطق تبریز نشان داد. با تمرکز بر منطقه 7، می توان مشاهده کرد. این منطقه به مراتب کم ترین مقادیر را برای سه بعد اصلی از چهار بعد اصلی رفاه نشان می دهد که قابل توجه به نظر می رسد.

  نتیجه گیری

  در نتیجه برای رسیدن ساکنین شهر به سطح رفاه و کیفیت زندگی مطلوب باید توجه مضاعف شود.

  کلیدواژگان: رفاه ذهنی، کیفیت زندگی، رضایت، شهر تبریز
|
 • Marziyeh Tahmasbi*, Mahdi Haghighatbin Pages 1-16

  Statement of Problem:

   Rural landscapes, as continuing cultural landscapes, represent the natural personality of their community over time, landscapes that change under the influence of cultural and natural currents in their context. Human interaction with nature and the continuity of these landscapes have created several outstanding values in rural landscapes that express tangible and intangible values or in other words, its semantic importance. International documents emphasize the need to develop a conceptual framework and identify these values as a key component in the process of conservation of these landscapes, so that any effort to protect and regenerate rural landscapes, in principle, helps to preserve culture and sustainability of a land.

  Aims

  To identify and categorize the values of rural landscapes in order to regenerate and sustainably protect such environments and transfer their collective knowledge and cultural meanings to future generations.

  Methods

  This research first defines the concept of cultural landscape and formulates the conceptual framework and position of rural landscape by reviewing international documents and conventions and examining the views of experts. Then, according to the studies, the values in rural landscapes are classified and explained and finally, a model for regenerating and preserving rural landscapes is presented.

  Findings

  In this study, the values of rural landscapes divided into two groups: natural and tangible values ​​and cultural and intangible values. Natural and tangible values ​​including environmental, physical, economic and educational values, ​​and cultural and intangibles values include cultural, spiritual, social, and recreational ones. Although in some cases, values ​​are a combination of both, so they are very difficult to refine.

  Results

  Considering the existing values, a model for recreating and protecting rural landscapes has been presented, which in order to coordinate with the change in the prioritization of these values, it is necessary to pay more attention to their dynamic and multifunctional aspects.

  Keywords: Cultural Landscape, Rural Landscape, Tangible, Intangible Values, Regeneration, Conservation of Rural Landscape
 • Masoumeh Rashtbari* Pages 17-38
  Aims

  Pedestrians are very important because of their characteristics in creating social interactions, functional and environmental goals. The main purpose of this study was to investigate and measure the effects of pedestrian paths on improving the quality of urban environment and comparing the 15 Khordad and Saf pedestrians.

  Method

  In order to conduct this research, first, using descriptive and analytical research method, physical, functional (functional) and perceptual variables affecting the quality of pedestrians were extracted. The above variables were evaluated by the specified indicators in the 15th of Khordad and Saf pedestrians. Some indicators were evaluated in pedestrian paths using expert observation and through maps and tables. For others, the questionnaire was used to measure physical, functional (functional) and perceptual variables. The questionnaire was evaluated for reliability and validity by Cronbach's elfaya method and reviewed through the initial test of internal dissonances.

  Results

  The results of the studies showed that there was a significant relationship between the variables of facilities and facilities (physical), economic and service performance (functional-functional) and order (perceptual) with improving the quality of the environment. On the other hand, there is no significant relationship between increasing the sense of belonging to the place by creating the 15th of Khordad and Saf pedestrians and increasing social interactions.

  Keywords: urban environment, Quality urban environment, Pedestrian walk, 15Khordad, Saf pedestrian walks
 • Shahrokh Hesami, Abbas Sedaghati*, Solmaz Babazadeh Oskouei, Asadollah Shafizadeh Pages 39-57

  Problem statement:

   Sense of place means people's mental perception of the environment and their more or less conscious feelings of their environment, which puts a person in an internal relationship with the environment, so that the understanding and feeling of the person is linked to the semantic context of the environment. Will be integrated. This sense is the factor that turns a space into a place with special sensory and behavioral characteristics for special people. The environment is made up of both physical and social aspects. Humans create places around them, and a place independent of humans has no meaning.

  Aim

  To analyze human interaction with the environment in terms of the effects of perception and behavior on the sense of belonging to a place in Mehr housing complexes.

  Methods

  The present study is descriptive-analytical in nature and the statistical population of the study is the residents of Mehr Mokrian Housing Complex in Mahabad. For data analysis, structural equations were used by second-order factor analysis with Amos software.

  Results

  The results showed that human needs have the greatest effect on creating a sense of place with 0.946 with the effect of perception and behavior in human interaction with the environment and the least effect is related to the interpretive dimension with a collective effect of 0.531 Be.

  Conclusion

  All the dimensions studied in the present study have an effect on creating a sense of place in human interaction with their environment.

  Keywords: Environment, Perception, Place attachment, Mehr housing, Mahabad
 • Ali Zeynali Azim* Pages 59-76

  Problem Statement : 

  Public service management in urban areas has become a determining factor in attracting and organizing the population. Proper management of this is essential to achieving citizen satisfaction. Meeting the expectations of people visiting a city is very important, because it can be decisive in deciding to stay in that place. Citizens' attachment to a city depends on adequate provision of public services.

  Aim

  This study examines the mental factors affecting citizens' satisfaction with municipal services. Three factors are considered: attachment to the place, quality of life and communication between the municipality and the citizens.

  Methods

  This study is based on qualitative and quantitative analysis. The conceptual framework has been developed using structural equation modeling (SEM).

  Results

  The results showed that communication has the greatest impact on public service satisfaction (total direct and indirect effects= 0.938), followed by quality of life (total effects= 0.315) and finally, attachment to the city (Indirect effect= 0.256) are.

  Conclusion

  Therefore, municipalities in order to communicate more efficiently and faster with citizens in Tabriz should use technological systems and create the necessary activities on them so that they can communicate effectively with citizens. In addition, public institutions should not use these tricks for irregular events or limited time periods such as elections.

  Keywords: Citizens' satisfaction, Communication with the municipality, Quality of Life, Attachment to place, Emotional role, Tabriz city
 • Mozhdeh Mokhtari, Mansour Yeganeh*, Reza Afhami Pages 77-95

  Aime:

   The healing landscape in today's turbulent, stressful and dense world that is the result of environmental crises is one of the approaches that reduce the physical, mental and social illnesses of citizens in space following today's turbulent, stressful and dense world resulting from environmental crises. Is, has come into being, becomes. Historical and contemporary architectural spaces have different effects on landscape healing according to their construction pattern.

  Methods

  The present research is based on the nature and scope of the subject in the field of applied and developmental research and in terms of research method is descriptive-analytical which has been done in a mixed (quantitative-qualitative) way. Qualitative analysis of the article is based on observations and indicators affecting healing and then in order to adapt the analyzed indicators to prioritize them based on the opinion of respondents who have been users of study gardens with a coefficient of variation. The statistical population includes all users of Delgsha garden space and family. The sample size is 100 people (minimum descriptive analysis threshold) who are randomly selected.

  Finding

  Based on the acceptable results, it was observed that a comparative study of the components affecting the landscape healing in historical and contemporary gardens can lead to a pattern of spatial construction in which the components of landscape healing are important.

  conclusion

  The results indicate that in the traditional garden of Delgosha, spatial clarity, selection, solitude and experience of controlling garden affairs, readability, social interaction and mobility of other indicators were more important for the subjects. While in the contemporary garden of the family, spatial mobility, social interaction, spatial diversity, green plant species and spatial resolution were more important than other indicators for the subjects.

  Keywords: Landscape Healing, Historic Garden, Contemporary Garden, Delgosha Garden, Khanevadeh Garden
 • Mitra Honarjoo, Shabnam Akbari Namdar*, Maryam Singeri, Rasool Darskhan Pages 97-116

  Problem statement: 

  Due to the increase in population and lack of land to provide services to city dwellers, high-rise architecture became popular, but most of these high-rise buildings were built without regard to citizens' perceptions, which created problems in this regard.

  Aim

  The purpose of this study is assess the impact of tall buildings on residents' perceptions in the central context Tabriz from a physical-semantic perspective.                                                                   

  Methods

  The present study is descriptive-analytical survey. The statistical population included the population of the central part of Tabriz equal to 29384 people and the sample size was obtained through Cochran's formula equal to 379 people. Structural equation method through Smart PLS and Amos software was used to analyze the data.                                                                                                                                                 

  Results

  The results showed that among the components of the impact of tall buildings on the perception of residents of the central part of Tabriz, the component of desirability of using high-rise buildings for residential use with a factor load of 0.951 has the greatest impact on residents' perception (physical-semantic) It has the central texture Tabriz and its lowest is related to the component of feeling happy in the face of high-rise buildings with a factor load of 0.615.                                                                               

   Conclusion:

  The design of tall buildings should be designed with full knowledge of the needs and desires of the residents of the central part Tabriz, because they are real consumers and their understanding of their living environment and facilities provided a very important role in their satisfaction and comfort. It has a living environment.

  Keywords: Tall building, Perception, Satisfaction, Central texture of the city, Tabriz
 • Alireza Soltani, Mirkarim Moosavi*, Bashir Beig Babaei Pages 117-134

  Statement Problem: 

  To achieve sustainable development of urban areas, one of the key aspects is the possibility of monitoring the quality of life in all its dimensions, namely social, economic and environmental dimensions, which requires the implementation of tools that can identify the main dimensions of human satisfaction.             

  Aim

  The main purpose of this study is to evaluate the well-being and quality of life of people in the city of Tabriz based on the basic components with reference to the theory of "age" capabilities.

  Methods

  Descriptive analysis was performed using a questionnaire. The statistical population of the study was the population of Tabriz, whose sample size was 382 based on the Cochran's formula. For data analysis, structural equations were used by exploratory method and second-order factor analysis using Amos and Spss software.                                                                                

  Results

  The results showed that the main determinants of mental well-being in the field of personal perceptions, economic conditions, security, environmental quality and educational opportunities. Welfare conditions in regions 7, 9 and 6 are very low, while in contrast, 2, 1 and 5 showed the highest levels of welfare among the regions of Tabriz. By focusing on area 7, it can be seen. This area shows the lowest values ​​for the three main dimensions of the four main dimensions of welfare, which seems to be significant.     

  Conclusion

  As a result, in order for the city residents to reach the desired level of welfare and quality of life, double attention should be paid.

  Keywords: Mental well-being, Quality of life, Satisfaction, Tabriz City