فهرست مطالب

Veterinary Research - Volume:23 Issue: 2, Spring 2022
 • Volume:23 Issue: 2, Spring 2022
 • تاریخ انتشار: 1401/04/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مجتبی کافی* صفحات 93-94
 • عیسی عسگری، آریا رسولی*، مهدی محبی فانی، سید شهرام شکر فروش، سعید حسین زاده، آرش امیدی، نوشین نجفی تیره شبانکاره صفحات 95-103
  پیشینه

  کیفیت آغوز تحت تاثیر دو عامل مهم شامل سطح IgG و بار میکروبی قرار می گیرد.

  هدف

  در این مطالعه کیفیت آغوز مورد استفاده در تغذیه گوساله های شیری و انتقال ایمنی غیر فعال در گاوداری های استان فارس، ایران مورد بررسی قرار گرفت.

  روش کار

  در مجموع 75 نمونه آغوز و خون گوساله های نوزاد از 11 گله جمع آوری شد. کیفیت ایمونولوژیک آغوز با استفاده از رفرکتومتر دیجیتال بریکس مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های آغوز از نظر شمارش باکتریایی تام (TPC)، شمارش کلی فرمی تام (TCC)، شمارش اسپورها و شمارش قارچ ها بررسی شد و از روش PCR برای تشخیص برخی گونه های باکتریایی استفاده شد.

  نتایج

  میانگین امتیاز بریکس نمونه های آغوز 4/25% بود و 72% نمونه ها نمره بریکس ≥22% داشتند. میانگین بریکس سرم و شیوع FPT به ترتیب 10 و 4% بود. میانگین TPC، TCC، تعداد اسپورها و تعداد قارچ ها به ترتیب 105 × 6/3، 104 × 8/2، 104 × 2/3 و 104 × 1/1 CFU/ml بود. نتایج نشان داد که 50%، 9/5% و 4% از نمونه های آغوز به ترتیب از نظر گونه های استافیلوکوکوس، گونه های سالمونلا و مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس مثبت بودند. شواهدی مبنی بر آلودگی با گونه های بروسلا، کورینه باکتریوم بویس و مایکوپلاسما بویس وجود نداشت.

  نتیجه گیری

   وقتی همه شاخص های کیفیت آغوز با هم در نظر گرفته شدند، تنها 3/37% نمونه ها مطابق استاندارد بودند. تعداد زیادی گوساله در خطر دریافت آغوز بی کیفیت، به ویژه از نظر آلودگی میکروبی هستند. تحقیقات بیشتری برای ارزیابی مدیریت آغوز و تاثیر آلودگی باکتریایی آغوز بر سلامت گوساله های نوزاد در این منطقه مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: آغوز، FPT، IgG، MAP، TPC
 • محمدامین کشمیری، علی نعمتی، مهدی عسکری بدوئی*، ایرج اشرافی تمای، تقی زهرائی صالحی صفحات 104-110
  پیشینه

   سالمونلوز یکی از مهمترین بیماری های مشترک انسان و دام در سراسر جهان محسوب می شود.

  هدف

  هدف اصلی این مطالعه گزارش سرووارها، ارتباط کلونال و مقاومت ضد میکروبی سویه های سالمونلا جدا شده از انسان و حیوانات مختلف از جمله کبوتر، مرغ گوشتی، گاو، شتر، طوطی، و همستر در مناطق مختلف ایران بود.

  روش کار

  24 جدایه سالمونلا در سطح جنس با آزمایش های بیوشیمیایی و واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) با نشان دادن حضور ژن invA تایید شدند؛ سرووارها تعیین گردید و ارتباط کلونال آن ها با استفاده از پروفایل RAPD-PCR و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی بررسی شد.

  نتایج

  در مجموع، سالمونلا تیفی موریوم شایع ترین سرووار (8/45%، 24/11) بود که از انسان، کبوتر، و شتر به دست آمد. سالمونلا انتریتیدیس (2/29%، 24/7) دومین سرووار شایع بود که در گاو، مرغ گوشتی، انسان، و همستر شناسایی شد. سالمونلا اینفنتیس (5/12%، 24/3) سرووار دیگری بود که تنها به ایزوله های مربوط به مرغ های گوشتی تعلق داشت. سالمونلا سفتنبرگ (5/12%، 24/3) نیز در ایزوله های مربوط به تخم مرغ و طوطی شناسایی گردید. الگوی VI به عنوان رایج ترین الگوی RAPD (3/33%) در این مطالعه شناسایی شد که در آن دو جدایه سالمونلا تیفی موریوم به دست آمده از انسان و کبوتر از نظر الگوی RAPD و مقاومت آنتی بیوتیکی کاملا یکسان بودند. آزمون حساسیت ضد میکروبی، مقاومت کامل (100%، 24/24) به تایلوزین و اریترومایسین را نشان داد. کلیه جدایه ها (100%، 24/24) به سفتریاکسون، سفیکسیم، و جنتامایسین حساس بودند. در مجموع، 75% جدایه ها دارای الگوهای مقاومت چند دارویی (MDR) بودند و در مجموع 15 پروفایل مختلف آنتی بیوتیکی شناسایی شد.

  نتیجه گیری

   این مطالعه، احتمال انتقال سرووارهای سالمونلا به انسان را از طریق تماس با حیوانات مورد تایید قرار می دهد. بدین منظور اجرای نظارت های سیستماتیک در سطح ملی همراه با رویکردهای بهداشتی جهت کنترل عفونت های مربوط به سالمونلا ضروری است.

  کلیدواژگان: مقاومت ضد میکروبی، ایران، تایپینگ مولکولی، سلامت واحد، سالمونلا
 • فاطمه دهقان شهرضا، حسام الدین سیفی، مهرداد مهری* صفحات 111-119
  پیشینه

   تحرک چربی در گاوها در حول و حوش زایش به طور قابل توجهی افزایش می یابد؛ ارتباط بین غلظت بیش از حد NEFA خون، استرس اکسیداتیو و اختلال در وضعیت سلامت در گاوهای شیری در دوره انتقال مشاهده شده است.

  هدف

  ارتباط بین مقادیر تیروکسین سرم (T4) با شاخص های انرژی و پروفایل لیپیدی در همه گاوها، گاوهای غیرچاق (NFC)، گاوهای چاق (FC)، حیوانات سالم و بیمار در مطالعه حاضر برآورد شد.

  روش کار

  نمونه خون از 50 راس گاو با چند شکم زایش در روزهای 14-، 10+، 20+، و 30+ نسبت به زایمان گرفته شد. تمام گاوها رژیم غذایی مشابهی داشتند و تحت شرایط مدیریتی یکسانی نگهداری می شدند.

  نتایج

  مقادیر NEFA و BHBA در روز دهم زایش به طور معنی داری افزایش یافت. برعکس، گلوکز، T4، تری گلیسیرید، LDL-C، و VLDL-C ده روز پس از زایمان به طور قابل توجهی کاهش یافت. بین T4 سرم با NEFA برای همه گاوها و FCها همبستگی منفی و معنی داری وجود داشت. مقادیر سرمی T4 و BHBA در گاوهای NFC، FC، سالم، و بیمار همبستگی منفی معنی داری داشت. علاوه بر این، T4 سرم و فروکتوزامین رابطه منفی معنی داری در FCها و همبستگی مثبت معنی دار در گاوهای بیمار داشتند. مقادیر T4 سرم با کلسترول، HDL-C و همبستگی معنی دار منفی و با تری گلیسیرید و VLDL-C برای همه گاوها، NFC، FC، و گاوهای سالم همبستگی مثبت معنی دار داشت.

  نتیجه گیری

   داده ها بر تاثیر تعادل انرژی منفی در طول دوره گذار بر پروفایل لیپیدهای سرم و عملکرد تیرویید تاکید داشتند. علاوه بر این، همبستگی بین T4 و شاخص های انرژی و لیپید ممکن است نشان دهنده تاثیر احتمالی وضعیت سلامت و وضعیت بدن بر پاسخ های تیرویید باشد.

  کلیدواژگان: پروفایل لیپیدی، تعادل منفی انرژی، هورمون تیروئید، دوره انتقال
 • محمد زبیر منیر، جواریا علی خان*، محمد ایجاز، فریحا اختر صفحات 120-127
  پیشینه

   لیستریوز یک بیماری مشترک بین انسان، حیوانات، پرندگان، ماهی ها، و سخت پوستان در سراسر جهان است. حیوانات اهلی به ویژه نشخوارکنندگان بیشتر به لیستریوز مستعد هستند. این بیماری عفونی توسط لیستریا مونوسیتوژنز ایجاد می شود که یک باکتری داخل سلولی است و می تواند از سد خونی مغزی، جفت و سد روده ای عبور کند. در پاکستان، میزان بروز و همچنین ابزارهای تشخیصی قابل اعتماد برای لیستریا مونوسیتوژنز در گاومیش های نیلی-راوی مشخص و شناخته شده نیستند.

  هدف

  این مطالعه به منظور شناسایی لیستریوز در گاومیش ها از طریق تکنیک های مولکولی و همچنین آنالیزهای هماتو-بیوشیمیایی طراحی شده است.

  روش کار

  در مجموع 230 نمونه (115 نمونه شیر و 115 نمونه مدفوع) از موارد لیستریوز علامت دار در گاومیش های نیلی-راوی از 3 ناحیه جغرافیایی (راولپندی، فیصل آباد، مظفرگار) پنجاب، کشور پاکستان جمع آوری شد. این نمونه ها با استفاده از کیت های تجاری تحت استخراج DNA قرار گرفتند. و تایید آلودگی با لیستریا مونوسیتوژنز به وسیله PCR معمولی انجام شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که به ترتیب 08/6%، و 34/4% از جدایه های حاصل از نمونه های شیر و مدفوع برای لیستریا مونوسیتوژنز مثبت بودند. آنالیز فیلوژنیک این ایزوله ها شباهت 97 تا 100% را با ایزوله های آمریکا، سوییس، ژاپن، و هند نشان داد. شماره های الحاق در بانک ژنی NCBI، HF558398 (سوییس)، KP965732 (هند)، EU372032 (آمریکا) و LC259850 (ژاپن) بود. آزمایش های هماتو-شیمیایی نشان داد که مقادیر WBC، فیبرینوژن پلاسما، ALT، و AST در گاومیش های بیمار در مقایسه با موارد سالم افزایش یافته است (P<0.05).

  نتیجه گیری

   رخداد لیستریوز در گاومیش ها پایش و نظارت مداوم و پیوسته به منظور جلوگیری از این بیماری در حال تکوین در پاکستان را ضروری می سازد.

  کلیدواژگان: گاومیش، لیستریا مونوسیتوژنز، لیستریوز، فیلوژنی، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • کاوین گوناسکاران، سوگانتی ولاپاندی، موروگسان آناندا چیترا*، کارتیک کوماراگوروباران صفحات 128-136
  پیشینه

  گونه های کمپیلوباکتر، باکتری های زیونوز و شایع ترین علت گاستروانتریت ناشی از غذا در سراسر جهان هستند. ارتباط بین کمپیلوباکتریوز انسانی و مصرف طیور آلوده به خوبی اثبات شده است.

  هدف

  این مطالعه با هدف جداسازی تحت گونه های کمپیلوباکتر از مرغ ها و شناسایی خصوصیات آن ها با استفاده از روش های مولکولی انجام شد.

  روش کار

  در مجموع 241 اسکراب مخاطی از سکوم مرغ ها در پنج ناحیه تامیل نادو جمع آوری شدند. جداسازی باکتری ها با استفاده از محیط انتخابی کمپیلوباکتر فاقد خون حاوی مکمل ها انجام شد. گونه های کمپیلوباکتر با استفاده از PCR چندگانه شناسایی شدند و جدایه های کمپیلوباکتر کلی نیز برای 11 ژن حدت با استفاده از PCR مورد بررسی قرار گرفتند. تعیین نوع جدایه های کمپیلوباکتر کلی بر اساس هفت ژن خانه بان با روش تعیین توالی در چند ناحیه ژنی (MLST) انجام شد. حساسیت ضد میکروبی نیز با استفاده از آزمایش میکرودایلوشن رزازورین تعیین شد.

  نتایج

  شیوع کمپیلوباکتر کلی و کمپیلوباکتر ژوژنی به ترتیب 94/14% (241/36) و 32/3% (241/8) بود. ژن های حدت flaA، flaB، cadF، cdtA، cdtB، cdtC، ciaB، و ceuE در تمام 36 جدایه کمپیلوباکتر کلی وجود داشتند. ژن های pldA، و racR به ترتیب در 33/58% (36/21)، و 67/16% (36/6) جدایه ها و ژن dnaJ فقط در یک جدایه وجود داشتند. دو توالی جدید (ST-10872, ST-11031) در این مطالعه یافت شد. اگر چه ST های مختلف شناسایی شدند، اما تمام ST ها متعلق به مجموعه کلونال ST-828 بودند. تمام 14 جدایه کمپیلوباکتر کلی مقاومت 100% در برابر نالیدیکسیک اسید را نشان دادند و مقاومت بیشتری نسبت به تتراسیکلین (8/92%)، اریترومایسین (4/71%)، کلیندامایسین (4/71%)، و آزیترومایسین (2/64%) نیز مشاهده شد. تمام جدایه های کمپیلوباکتر کلی نسبت به کلرامفنیکل حساس بودند و حساسیت بیشتری نسبت به سیپروفلوکساسین (5/78%) و جنتامایسین (4/71%) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد که در تامیل نادو کمپیلوباکتر کلی در جوجه های گوشتی نسبت به کمپیلوباکتر ژوژنی شیوع بیشتری دارد. حضور کمپیلوباکتر کلی و کمپیلوباکتر ژوژنی در نمونه های سکومی مرغ های کشتارگاهی نشان دهنده خطرات احتمالی برای بهداشت عمومی است.

  کلیدواژگان: مقاومت ضد میکروبی، کمپیلوباکتر کلی، تعیین توالی در چند ناحیه ژنی، PCR چندگانه، ژن های حدت
 • دیوید کلی باربوسا، رودریگو گاروفالو گارسیا، ماریا فرناندا د کاسترو بوربارلی*، کلودیا ماری کومیاما، اریکا روزندو د سنا گاندرا، برونا بارتو پرزیبولینسکی، ویویان آپارسیدا ریوس د کاستیلهو، جوآن پائولو تیبورسیو بوئنو، ولینگتون دوس سانتوس صفحات 137-146
  پیشینه

  مواد تشکیل دهنده بستر باید به گونه ای باشد که رطوبت را جذب کند، ضربات را کاهش دهد، به مرغ ها اجازه دهد که رفتار طبیعی خود را بروز دهند، سبب کاهش بروز صدمات به بالشتک پا و مفاصل شود و کیفیت بازده لاشه را بهبود ببخشد.

  هدف

  مطالعه حاضر اثر مواد مختلف بستر با سطوح مختلفی از علف خشک شده (Zoysia japonica) را بر پیدایش ضایعات در سیستم حرکتی مرغ های گوشتی مورد بررسی قرار داده است.

  روش کار

  هزار جوجه نر هشت روزه از نژاد Cobb 500® در یک مطالعه کاملا تصادفی با طرح فاکتوریل 2 × 3 توزیع شدند: سه سطح مختلف از چمن و دو سطح ماده بستر (100% تراشه چوب، 100% پوسته برنج، 25% چمن و 75% تراشه چوب، 25% چمن و 75% پوسته برنج، 50% چمن و 50% تراشه چوب، 50% چمن و 50% پوسته برنج). پرنده ها در سن 21، 28، 35، و 42 روزگی برای ارزیابی درماتیت کف پا مورد بررسی قرار گرفتند. ده پرنده از هر تکرار شناسایی و به صورت هفتگی از روز 21 تا 42 برای بررسی نمره راه رفتن، تمایل به دراز کشیدن و همچنین زاویه (والگوس و واروس) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در سن 43 روزگی، تعداد 60 پرنده از هر تیمار ذبح و از نظر دژنراسیون استخوان ران و دیسکندروپلازی استخوان درشت نی ارزیابی شدند.

  نتایج

  ترکیبات مختلف بستر بر بروز لنگش، دیسکندروپلازی درشت نی و اسپوندیلولیستزیس اثر نگذاشت. امتیاز مربوط به درماتیت کف پا در گروه حاوی 50% علف پس از 28 روز افزایش یافت.

  نتیجه گیری

   سن در مقایسه با مواد تشکیل دهنده بستر نقش بیشتری را در ایجاد صدمات حرکتی ایفا می کند. توصیه می شود که از چمن خشک شده فقط برای بستر جوجه های جوان استفاده شود.

  کلیدواژگان: علف، آسیب های پا، بستر، طیور
 • مسعود سامی*، رضا خیراندیش، عاطفه نصری، شهریار دبیری صفحات 147-153
  پیشینه

  استفاده از بافت های غیرمجاز در سوسیس تقلب رایج در برخی از نقاط جهان است.

  هدف

  این مطالعه به منظور مقایسه دقت تکنیک های هیستوشیمی و ایمونوهیستوشیمی برای تشخیص بافت ریه در نمونه های سوسیس حرارت دیده انجام شد.

  روش کار

  نمونه هایی با سطوح مختلف بافت ریه گوسفند (1، 5/2 و 5%) و یک گروه شاهد تهیه شده و به روش هیستوشیمی با استفاده از H&E، ماسون تریکروم و پریودیک اسید شیف و به روش ایمونوهیستوشیمی با استفاده از دو آنتی بادی مختلف تجاری TTF1 و پان سیتوکراتین رنگ آمیزی شدند.

  نتایج

  بیشترین نتایج مثبت تشخیص بافت ریه در نمونه های سوسیس رنگ آمیزی شده با روش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی ضد TTF1 به دست آمد. هر دو تکنیک های ایمونوهیستوشیمی ضد TTF1 و ضد پان سیتوکراتین تمام نمونه های سوسیس آلوده تحت آزمایش با 50 گرم بر کیلوگرم بافت ریه را شناسایی کردند. روش رنگ آمیزی ضد TTF1 دارای بالاترین نسبت شانس (4/7) و پس از آن روش ضد پان سیتوکراتین (0/6) بود. از سوی دیگر کمترین نسبت های شانس مربوط به روش پریودیک اسید شیف (21/0) و پس از آن روش رنگ آمیزی ماسون تریکروم (7/1) بودند. همچنین روش ضد TTF1 دارای بیشترین فاصله اطمینان (0/31-8/1) در سطح 95% بود در حالیکه روش پریودیک اسید شیف کمترین فاصله اطمینان (1/2-02/0) را داشت. به طور کلی نسبت شانس تشخیص بافت ریه از طریق روش های ایمونوهیستوشیمی بیشتر از روش رنگ آمیزی هیستوشیمی بود.

  نتیجه گیری

  این اولین گزارش از مقایسه تکنیک های رنگ آمیزی هیستوشیمی و ایمونوهیستوشیمی برای تشخیص بافت های ریه در سوسیس حرارت دیده می باشد. رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی ضد TTF1 مفیدترین روش برای تشخیص بافت ریه غیرمجاز در سوسیس های حرارت دیده شناخته شد.

  کلیدواژگان: تقلب مواد غذایی، ایمونوهیستوشیمی، بافت ریه، سوسیس
 • مهدی کلانی، شعبان رحیمی*، تقی زهرایی صالحی، رضا حاجی آقایی، علیرضا بهنامی فر صفحات 154-162
  پیشینه

   مصرف تخم مرغ های آلوده به سالمونلا انتریکا سروتیپ انتریتیدیس (SE) باعث گاستروانتریت در انسان می شود.

  هدف

  مطالعه حاضر اثر پروبیوتیک و پری بیوتیک را در مقایسه با آنتی بیوتیک در کلونیزاسیون SE در سکوم، و کمیت و کیفیت تخم های تولید شده در مرغ های تخم گذار چالش یافته با SE مورد بررسی قرار داد.

  روش کار

  صد قطعه مرغ Hy-Line W-36 با سن 44 هفته به مدت 13 هفته در یک طرح بلوک کامل تصادفی شامل پنج تیمار و چهار تکرار با پنج پرنده در هر تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. تیمارها شامل: شاهد منفی، شاهد مثبت و جیره های غذایی حاوی آنتی بیوتیک (اکسی تتراسیکلین 15/0 گرم در هر کیلوگرم جیره)، پروبیوتیک (باکتوسل 1/0 گرم در هر کیلوگرم جیره)، و پری بیوتیک (دیاموند اوریجینال XPC 25/1 گرم در هر کیلوگرم جیره) بودند. تمام گروه های آزمایشی به جز شاهد منفی با استفاده از 1 میلی لیتر محلول سوسپانسیون حاوی CFU/ml 107 × 1 باکتری SE با گاواژ دهانی در آغاز هفته نهم آزمایش چالش داده شدند. شاخص های عملکردی و جمعیت باکتری های سکوم در پایان هر هفته اندازه گیری شد.

  نتایج

  پروبیوتیک و پری بیوتیک به ترتیب قبل و بعد از چالش با SE تاثیر بیشتری در کاهش کلسترول زرده و سطح کلسترول خون نشان دادند (P<0.05). در دوره قبل از چالش، تیمارها هیچ تاثیری بر جمعیت باکتری های سکوم نداشتند. اما بعد از این چالش، سه مکمل غذایی، کلونیزاسیون SE را در سکوم مرغ های تخم گذار کاهش دادند و پری بیوتیک اثر پیشگیرانه بیشتری نشان داد (P<0.05).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که پری بیوتیک می تواند در کاهش و جلوگیری از کلونیزاسیون SE در مرغ های تخم گذار موثر باشد و به عنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیک ها عمل کند.

  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، جمعیت باکتریایی سکوم، کلسترول زرده تخم مرغ، پری بیوتیک، پروبیوتیک
 • ناکول گلیا، ماریگانک هونپرخه*، امارجیت بیسلا، اشوانی کومار سینگ، پراهلاد سینگ صفحات 163-168
  پیشینه

   سخت زایی (dystocia) در گاومیش ها یک مشکل اساسی در مامایی است که می تواند منجر به متریت بغرنج شامل: باقی ماندن غشاهای جنینی (RFM)، متریت پس از زایمان (puerperal metritis)، اندومتریت، پایومتر و همچنین تحت تاثیر قرار دادن میزان باروری در بارداری های بعدی شود.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر تجویز داخل رحمی آنزیم های پروتیولیتیک بر خروج غشاهای جنینی و همچنین باروری پس از زایمان در گاومیش هایی که دچار سخت زایی شده اند، انجام شد.

  روش کار

  آنزیم های پروتیولیتیک شامل تریپسین (16 mg)، کموتریپسین (16 mg)، و پاپایین (8 mg) در 500 میلی لیتر نرمال سالین حل شدند و 1 ساعت پس از زایمان، به گاومیش هایی که دچار سخت زایی شده اند به همراه درمان های معمول به صورت داخل رحمی تجویز شدند.

  نتایج

  حیوانات تحت درمان (n=15) غشاهای جنینی را در مدت زمان کمتری در مقایسه با گروه کنترل (n=15) دفع کردند (P=0.043). در هیچ یک از گروه های تیماری مدت زمان باقی ماندن غشاهای جنینی بیشتر از 24 ساعت نبود. عفونت های رحمی پس از زایمان در گروه های تحت تیمار نسبت به گروه کنترل کمتر بود (67/26 در مقابل 33/73؛ P=0.027). فاصله تا اولین فحلی پس از زایمان (P=0.067)، دوره سرویس (P=0.554)، و روزهای باز (P=0.557) در گروه تیمار کمتر از گروه شاهد بود و علاوه بر این آنستروس پس از زایمان (67/26% در مقابل 67/66%؛ P=0.066) در حیوانات تحت درمان آنزیمی در مقایسه با گروه شاهد کمتر بود. بیماری سیستمیک (نوتروفیلی) نیز در حیوانات تحت تیمار در مقایسه با گروه شاهد در روز 20 (14/1% ± 55/64 در مقابل 99/0% ± 23/70؛ P=0.001)، و 45 (63/1% ± 05/55 در مقابل 45/1% ± 92/64%؛ P<0.001) پس از زایمان کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  نتیجه گیری می شود که درمان با آنزیم های پروتیولیتیک پس از زایمان در گاومیش هایی که دچار سخت زایی شده اند، می تواند به خروج زودتر غشاهای جنینی، کاهش عفونت رحمی و همچنین کاهش تعداد نوتروفیل ها کمک کند.

  کلیدواژگان: گاومیش، سخت زایی، جفت، آنزیم های پروتئولیتیک
|
 • I. Asgari, A. Rasooli *, M. Mohebbi-Fani, S. S. Shekarforoush, S. Hosseinzadeh, A. Omidi, N. Najafi Tire Shabankare Pages 95-103
  Background

  The quality of colostrum is affected by IgG level and microbial load.

  Aims

  The quality of colostrum used in feeding dairy calves and passive immunity transfer in selected dairy farms in Fars province, Iran was investigated.

  Methods

  A total of 75 colostrum and neonatal blood samples were collected from 11 herds. The immunological quality of colostrum was assessed using a Brix digital refractometer. The bacteriological quality was assessed by performing total plate count (TPC), total coliform count (TCC), spore-former count, fungi count, and species-specific PCR assay to detect some bacterial species.

  Results

  The mean Brix of colostrum samples was 25.4% and 72% of the samples had a Brix score ≥22%. The mean serum Brix and the prevalence of failure of passive transfer (FPT) were 10% and 4%, respectively. The mean TPC, TCC, spore-former count, and fungi count were 3.6 × 105, 2.8 × 104, 3.2 × 104, and 1.1 × 104 CFU/ml, respectively. The results showed that 50, 5.9, and 4% of colostrum samples were positive for Staphylococcus spp., Salmonella spp. and Maycobacterium paratuberculosis, respectively. There was no evidence of contamination with Brucella spp., Corynebacterium bovis and Mycoplasma bovis.

  Conclusion

  Considering all colostrum quality indicators comprehensively, only 37.3% of the studied samples met the industry standard. A large number of calves were at risk of receiving poor quality colostrum, especially in terms of microbial contamination. Further researches are needed to evaluate the colostrum management and the effect of bacterial contamination of colostrum on the health of neonate calves in this region.

  Keywords: Colostrum, FPT, IgG, MAP, TPC
 • M. A. Keshmiri, A. Nemati, M. Askari Badouei *, I. Ashrafi Tamai, T. Zahraei Salehi Pages 104-110
  Background

  Salmonellosis is one of the most important zoonotic diseases in humans and animals worldwide.

  Aims

  The main objective of this study was to report serovars, clonal relatedness, and antimicrobial resistance of Salmonella strains isolated from human, different animal hosts including pigeons, broilers, cattle, camel, parrots, and hamsters in different regions of Iran.

  Methods

  Twenty-four Salmonella isolates were confirmed at the genus level by biochemical tests and polymerase chain reaction (PCR) by showing the presence of invA gene. Serovars were determined and their clonal relatedness was assessed by RAPD-PCR and antibiotic resistance profiles.

  Results

  Overall, Salmonella Typhimurium was the most prevalent serovar (45.8%, 11/24), which was recovered from humans, pigeons, and camels. Salmonella Enteritidis (29.2%, 7/24) was the second common serovar that was recovered from cattle, broilers, humans, and hamsters. Salmonella Infantis (12.5%, 3/24) belonged only to broiler sources, and Salmonella Seftenberg (12.5%, 3/24) was isolated from eggs and a parrot. The major RAPD pattern was VI (33.3%) in which the two S. Typhimurium isolates (belonged to humans and pigeons) exhibited similarity in both RAPD pattern and resistance profile. Antimicrobial susceptibility test showed full resistance to tylosin and erythromycin (100%, 24/24). All isolates (100%, 24/24) were susceptible to ceftriaxone, cefixime, and gentamicin. In total, 75% of the isolates were multi-drug resistant (MDR) and revealed 15 different antimicrobial resistance profiles (R-type).

  Conclusion

  This study supports the potential transmission of Salmonella serovars via animal contacts. Thus, it is necessary to establish a national systematic monitoring program with one health approach for controlling Salmonella infections.

  Keywords: Antimicrobial resistance, Iran, Molecular typing, One health, Salmonella
 • F. Dehghan Shahreza, H. A. Seifi, M. Mohri * Pages 111-119
  Background

  Lipid mobilization increases significantly in cows around the time of calving; a correlation between excessive blood NEFA concentrations, oxidative stress, and impaired health status in transition dairy cattle was observed.

  Aims

  The relationship between serum thyroxin (T4) values and energy indices and lipid profile in all cows, non-fat cows (NFCs), fat cows (FCs), healthy, and diseased animals were estimated in the present study.

  Methods

  Blood samples were obtained from fifty multiparous cows on -14, +10, +20, and +30 days relative to parturition. They had similar diets and were kept under the same management conditions.

  Results

  NEFA and BHBA values increased significantly on the 10th day of calving. Inversely, glucose, T4, triglyceride, LDL-C, and VLDL-C decreased significantly ten days after calving. There was a significant negative correlation between serum T4 and NEFA for all cows and FCs. Serum T4 and BHBA values had a significant negative correlation in NFCs, FCs, healthy, and diseased cows. In addition, serum T4 and fructosamine had a significant negative relationship in FCs and a significant positive correlation in diseased cows. Serum T4 values had a significant negative correlation with cholesterol, HDL-C, and a positive correlation with triglyceride and VLDL-C for all cows, NFCs, FCs, and healthy cows.

  Conclusion

  The data emphasized the effects of negative energy balance during the transition period on serum lipids profile and thyroid function. In addition, the correlation between T4 and energy and lipids indices may indicate a possible effect of health and body condition status on thyroid responses.

  Keywords: lipids profile, negative energy balance, Thyroid hormone, Transition Period
 • M. Z. Munir, J. A. Khan *, M. Ijaz, F. Akhtar Pages 120-127
  Background

  Listeriosis is a zoonotic disease of humans, animals, birds, fish, and crustaceans worldwide. Domestic animals, especially ruminants, are more susceptible to listeriosis. This infectious disease is caused by Listeria monocytogenes, an intracellular bacterium that can cross blood-brain, placental and intestinal barriers. In Pakistan, the incidence and reliable diagnostic tools for the L. monocytogenes are unidentified in Nili-Ravi buffaloes.

  Aims

  This study was designed to inspect listeriosis in buffaloes through molecular techniques and haemato-biochemical analyses.

  Methods

  A total of 230 samples (115 milk and 115 faecal samples) were collected from symptomatic listeriosis cases in Nili-Ravi buffaloes of 3 geographical districts (Rawalpindi, Faisalabad, and Muzaffargarh) Punjab, Pakistan. These samples were processed for DNA extraction using commercialized kits, and L. monocytogenes was confirmed by conventional PCR.

  Results

  The results revealed that 6.08% and 4.34% of the isolates from milk and faecal samples were found positive for L. monocytogenes, respectively. The phylogenetic analysis of these isolates showed 97-100% similarity to isolates from the USA, Switzerland, Japan, and India. The accession numbers on NCBI GenBank appeared as HF558398 (Switzerland), KP965732 (India), EU372032 (USA), and LC259850 (Japan). Haemato-biochemical examinations showed that the values of WBCs, plasma fibrinogen, ALT, and AST significantly increased (P<0.05) in diseased buffaloes compared to healthy ones.

  Conclusion

  The occurrence of listeriosis in buffaloes urges continuous monitoring and surveillance to prevent this emerging disease in Pakistan.

  Keywords: Buffaloes, Listeria monocytogenes, Listeriosis, Phylogeny, Polymerase chain reaction
 • K. Gunasekaran, S. Vellapandi, M. Ananda Chitra *, K. Kumaragurubaran Pages 128-136
  Background

  Campylobacter species are the zoonotic bacteria and the most common cause of foodborne gastroenteritis around the world. The link between human campylobacteriosis and infected poultry consumption has been well established.

  Aims

  In this study, we aimed to isolate Campylobacter spp. from chicken and characterize them with molecular methods.

  Methods

  Totally, 241 chicken caecal mucosal scrapings were collected from five districts of Tamil Nadu. Bacterial isolation was done by plating on blood-free Campylobacter selective medium with supplements. Campylobacter species were identified by multiplex PCR and Campylobacter coli isolates were tested for 11 virulence genes by PCR. C. coli isolates were typed based on seven housekeeping genes multilocus sequence typing (MLST) scheme. The antimicrobial susceptibility was determined by a microdilution resazurin assay.

  Results

  The prevalence of C. coli and C. jejuni were 14.94% (36/241), and 3.32% (8/241), respectively. The virulence genes flaA, flaB, cadF, cdtA, cdtB, cdtC, ciaB, and ceuE were present in all 36 C. coli isolates, pldA and racR genes were present in 58.33% (21/36), and 16.67% (6/36) of the isolates, respectively, and dnaJ was present in only one isolate. Two novel sequence types (ST-10872, ST-11031) were found in this study. Though different STs were identified, all the STs belonged to the same clonal complex of ST-828. All 14 C. coli isolates showed 100% resistance to nalidixic acid, and higher resistance to tetracycline (92.8%), erythromycin (71.4%), clindamycin (71.4%), and azithromycin (64.2%) was noticed. All C. coli isolates were sensitive to chloramphenicol, and higher sensitivity to ciprofloxacin (78.5%), and gentamicin (71.4%) was observed.

  Conclusion

  The present study demonstrated that C. coli is more prevalent in broilers than C. jejuni in Tamil Nadu. The presence of C. jejuni and C. coli in chicken caecal samples from the slaughterhouse are indicative of the possibility of public health hazards.

  Keywords: Antimicrobial resistance, Campylobacter coli, Multilocus Sequence Typing, Multiplex PCR, Virulence genes
 • D. K. Barbosa, R. G. Garcia, M. F. C. Burbarelli *, C. M. Komiyama, E. R. S. Gandra, B. B. Przybulinski, V. A. R. Castilho, J. P. T. Bueno, W. Santos Pages 137-146
  Background

  Bedding material must absorb moisture, reduce impacts, and allow chicken to express their natural behavior reducing the occurrence of injuries in the footpad and joints, and improving carcass quality and performance.

  Aims

  This study evaluated different bedding materials with different levels of inclusion of dried grass (Zoysia japonica) on the development of lesions in the locomotor system of broiler chickens.

  Methods

  One thousand eight-day-old male chicks of the Cobb 500® were distributed in a completely randomized design with a 3 × 2 factorial scheme: three levels of grass inclusion and two bedding materials (100% wood shavings; 100% rice husks; 25% grass and 75% wood shavings; 25% grass and 75% rice husks; 50% grass and 50% wood shavings; 50% grass and 50% rice husks). The birds at 21, 28, 35, and 42 days of age were evaluated for pododermatitis. Ten birds from each repetition were identified and evaluated weekly from 21 to 42 days for Gait score, latency to lie and leg angle (valgus and varus). At 43 days of age, 60 birds of each treatment were slaughtered and evaluated for femoral degeneration and tibial dyschondroplasia.

  Results

  Different litter compositions did not affect the incidence of lameness, tibial dyschondroplasia and spondylolisthesis. Pododermatitis scores increased after 28 days when including 50% of grass.

  Conclusion

  Age contributes more to the development of locomotion injuries than does bedding material. It is recommended to use inclusions of dried grass only as bedding for young broilers.

  Keywords: grass, leg injuries, Litter, Poultry
 • M. Sami *, R. Kheirandish, A. Nasri, Sh. Dabiri Pages 147-153
  Background

  Using unauthorized tissues in sausage is a common food adulteration in some parts of the world.

  Aims

  This study was designed to compare the accuracy of histochemical and immunohistochemical techniques for the detection of lung tissue in cooked sausage samples.

  Methods

  Samples with different levels of sheep lung tissues (1, 2.5, and 5%) and a control group were prepared and stained histochemically using H&E, Masson trichrome, and Periodic Acid-Schiff (PAS) stainings, and immunohistochemically using two different commercially-available antibodies of TTF1 Pan-cytokeratin.

  Results

  The highest positive results of lung tissue detection were achieved in sausage samples stained with anti-TTF1 immunohistochemical staining method. Both anti-TTF1 and anti-pan-cytokeratin immunohistochemical techniques detected all contaminated sausage samples treated with 50 g/kg lung tissues. Anti-TTF1 staining method had the highest odds ratio (7.4), followed by anti-pan-cytokeratin method (6.0). Reversely, PAS staining method had the lowest odds ratio (0.21), followed by Masson trichrome method (1.7). Additionally, anti-TTF1 method had the highest (1.8-31.0) confidence intervale (95%), while PAS had the lowest (0.02-2.1). Totally, the odds ratio of lung tissue detected by immunohistochemical methods were higher than those detected by histochemical staining.

  Conclusion

  This is the first report on the comparison of histochemical and immunohistochemical techniques for lung tissue detection in cooked sausage. Anti-TTF1 immunohistochemical staining proved to be the most useful technique for the detection of unauthorized lung tissue in cooked sausages.

  Keywords: Food adulteration, Immunohistochemistry, Lung tissue, Sausage
 • M. Kalani, Sh. Rahimi *, T. Zahraei Salehi, R. Hajiaghaee, A. Behnamifar Pages 154-162
  Background

  Consumption of contaminated eggs with Salmonella enterica serotype Enteritidis (SE) cause gastroenteritis in human.

  Aims

  The present study examined the effect of probiotic and prebiotic compared to antibiotic on the colonization of SE in the ceca, and the quantity and quality of produced eggs in the laying hens challenged with SE.

  Methods

  One hundred Hy-Line W-36 laying hens with 44-week-olds were studied for 13 weeks in a randomized complete block design containing five treatments and four replicates with five birds in each replicate. Treatments included: negative control, positive control, and antibiotic: diets containing antibiotic (Oxytetracycline 0.15 g/kg diet), probiotic (Bactocell® 0.1 g/kg diet), and prebiotic (Diamond V Original XPCTM 1.25 g/kg diet). All experimental groups except negative control were challenged with 1 ml of suspension solution containing 1 × 107 CFU/ml SE by oral gavage at the start of the ninth week of the experiment. Laying performance traits and cecal bacterial population were measured at the end of each week.

  Results

  Probiotic and prebiotic showed a greater effect in the reduction of yolk cholesterol and blood cholesterol level before and after challenge with SE, respectively (P<0.05). In pre-challenge period, treatments had no effect on the cecal bacterial population; but after the challenge, three dietary supplements decreased the colonization of SE in the ceca of laying hens, and prebiotic showed more preventive effect (P<0.05).

  Conclusion

  The result of this study showed that the prebiotic can be effective in reducing and preventing SE colonization in laying hens and act as an alternative to antibiotics.

  Keywords: Antibiotic, cecal bacterial population, egg yolk cholesterol, Prebiotic, Probiotic
 • N. Gulia, M. Honparkhe *, A. Bisla, A. K. Singh, P. Singh Pages 163-168
  Background

  Difficult calving (dystocia) in buffalo cows is a major obstetrical problem which further leads to metritis complex, encompassing the retention of fetal membranes (RFM), puerperal metritis, endometritis and pyometra with impaired future fertility.

  Aims

  The current study aimed to evaluate the effect of the administration of intrauterine proteolytic enzymes on the expulsion of fetal membranes and postpartum fertility in dystociac buffaloes.

  Methods

  Proteolytic enzymes consisting of Trypsin (16 mg), Chymotrypsin (16 mg), and Papain (8 mg) were dissolved in 500 ml normal saline were administered  after 1 h of assisted delivery in dystociac buffaloes along with the conventional therapy.

  Results

  The treated animals (n=15) expelled fetal membranes within a shorter period of time (P=0.043) compared to the control group (n=15) with none in the treatment group retaining it for more than 24 hours. Fewer (26.67 vs 73.33%; P=0.027) postpartum uterine infections developed in the treated animals compared to the control group. The interval between first postpartum estrus (P=0.067), service period (P=0.554), and open days (P=0.557) was shorter in the treatment group compared to the control group where postpartum anestrus developed less frequently (26.67 vs 66.67%; P=0.066) in the animals treated with enzymatic therapy. Systemic illness (neutrophillia) was reduced in the treatment group compared to the control on day 20 (64.55 ± 1.14% vs 70.23 ± 0.99%; P=0.001) and 45 (55.05 ± 1.63% vs 64.92 ± 1.45%; P<0.001) postpartum.

  Conclusion

  It is concluded that proteolytic enzymes therapy after assisted delivery in dystociac buffalo cows could help in the early expulsion of fetal membranes and reduce uterine infections with decreased neutrophils count.

  Keywords: Buffalo, Dystocia, Placenta, Proteolytic enzymes