فهرست مطالب

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی - پیاپی 54 (بهار 1401)

نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
پیاپی 54 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/26
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمد افشاری، محمدرضا سرمدی*، فائزه ناطقی صفحات 11-33

  هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب تربیت جنسی در دوره اول متوسطه، متناظر با سند تحول بنیادین بوده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، نوع داده ها کمی و با توجه به روش اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری، شامل کلیه دبیران و عوامل اجرایی مدارس متوسطه اول استان همدان بوده است. نمونه آماری پژوهش 380 نفر از معلمان مرد و زن دوره متوسطه اول استان همدان بوده که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته از نوع طیف پنج رتبه ای لیکرت بوده است. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از ضریب CVR و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ موردبررسی و تایید قرار گرفته است. در تحلیل داده ها از آزمون آماری T در محیط نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است،  بین وضعیت موجود و مطلوب تربیت جنسی دانش آموزان دوره متوسطه اول در مولفه های، آشنایی با بلوغ و دوره نوجوانی؛ تقویت هویت جنسی و رفتارهای مناسب جنسیت؛ شناسایی تفاوت های دختر و پسر و محافظت از آسیب ها و رفتارهای پرخطر جنسی، شکاف وجود دارد و نیاز به توجه جدی دارد.

  کلیدواژگان: وضعیت موجود و مطلوب تربیت جنسی، دوره اول متوسطه، سند تحول بنیادین، استان همدان
 • صدیقه مهدوی کنی، منا افضلی قادی* صفحات 35-69

  مفهوم عادت، از مضامین موردتوجه صاحب نظران در امر تربیت به شمار می رود. در این فرآیند، به وسیله تمرین و تکرار یک کنش، دشواری انجام آن به تدریج آسان شده و جزیی از خلق وخوی انسان می گردد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی اقتضایات فقهی تربیت مبتنی بر عادت ازمنظر امام علی علیه السلام است. مراد از اقتضایات فقهی، مواردی است که به غیراز مباح در احکام خمسه آمده و شامل واجب، مستحب، حرام و مکروه می شود. بدین منظور بیانات مرتبط با مفهوم عادت، از کلام امیرالمومنین علیه السلام بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و سپس اقتضایات موردنظر به کمک روش اجتهادی، استخراج و تحلیل شد. یافته های پژوهش عبارت اند از: ابتنای عادات بر حق مداری، کنترل مبدا گرایشی، مواجهه فراکنشی با عادات نامطلوب، بسترسازی در بازاندیشی ارادی، شکیبایی در جایگزینی عادت، ایجاد مقبولیت عاطفی، اعمال ریاضت هدفمند، اجتناب از تغییر در طبع بنیادین، تقدم رذیلت زدایی بر فضیلت آفرینی، صیانت از عادات مطلوب. بررسی یافته ها نشان می دهد که برخی اقتضایات مذکور، «بنیادی» و بعضی «ضمنی» هستند. اقتضایات بنیادی نیز خود بر سه قسم «پیشینی»، «فرآیندی» و «پسینی» به مکلف یعنی مربی تعلق می گیرند.

  کلیدواژگان: عادت، ملکه، تعلیم وتربیت، اقتضائات فقهی، تحلیل اجتهادی
 • مرتضی غرسبان*، محمد عبدالله زاده، احمد اولیایی صفحات 71-91

  فرهنگ، فارغ از تعاریف علمی و دانشگاهی به عنوان روح جامعه و هوایی که جامعه در آن تنفس می کند جزو لاینفک حیات مردمان کشور است. این مهم در کنار هویت فرهنگی انقلاب اسلامی ایران توجه بیشتر به بعد فرهنگی انقلاب اسلامی ایران به خصوص در دهه پنجم انقلاب در حوزه تعلیم وتربیت را ضروری می نماید. دهه پنجم انقلاب با فراز و نشیب های بسیاری که تغییر نسل از مهم ترین آن هاست با چالش های فرهنگی متعددی به ویژه در تعلیم وتربیت مواجه شده که بعضا همان تضادهای فرهنگی ابتدای انقلاب که منجر به انقلاب فرهنگی 59 شد را تداعی می کند. شاید نظریه ایدیولوژی فرهنگی آلتوسر که فرهنگ ایدیولوژیک را، راه نجات می داند ما را به سمت لزوم تداوم یا ازسرگیری انقلاب فرهنگی 59 در حوزه تعلیم وتربیت، سوق دهد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی نشان می دهد که چگونه باید با تزریق نگاهی ایدیولوژیک که برآمده از اصول و هویت انقلاب اسلامی ایران است، ماهیت و نه لزوما مصادیق انقلاب فرهنگی 59 را در دهه پنجم انقلاب برای حوزه تعلیم وتربیت در پیش گرفت.

  کلیدواژگان: انقلاب فرهنگی، تعلیم وتربیت، آلتوسر، فرهنگ، ایدئولوژی
 • هادی مصدق، وجیهه سادات حسینی* صفحات 93-119
  تبیین فرایند به کارگیری مدرسان در نظام آموزشی حوزه های علمیه قدیم شهر قم، هدف این تحقیق بود. بدین منظور با روش تحلیل مضمون و با ابزار مصاحبه پاره ساختاریافته به بررسی هدف تحقیق پرداخته شد. جامعه آماری عبارت بود از کلیه مدیران مدارس برادران و مسیولان حوزه علمیه شهر قم که با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند، انتخاب شدند. نمونه‏گیری هدفمند به شیوه‏ای انجام شد که پس از بررسی نظرات 23 نفر از متخصصان، تحقیق به اشباع نظری رسید. روایی صوری و محتوایی سوالات مصاحبه توسط متخصصان و پایایی تحلیل ها از روش پایایی بازآزمون (91%) و پایایی بین کدگذران (82%) تایید گردید. یافته های تحقیق در پنج بخش مورد اشاره قرار گرفت. در بخش اول زمینه های موجود در حوزه علمیه (شامل: تدریس طریقت دارد نه موضوعیت، آزادی طلاب در انتخاب درس و مدرس، عبادت بودن تعلیم وتربیت و سیستم مالی مدارس حوزه)، در بخش دوم برنامه ریزی نیروی انسانی (شامل: بررسی برنامه های سال تحصیلی آینده، برآورد نیازهای مدرسه، کشف طلاب جوان و مستعد، برنامه ریزی حداکثری کلاس ها به شکل منعطف)، بخش سوم که نیرو یابی است (شامل: شرح شغل مدرس، تعیین شرایط احراز شغل، شناسایی مدرسان و تعیین فهرست احتمالی متقاضیان)، بخش چهارم که مرحله انتخاب (شامل: پذیرش و مصاحبه، آزمون کتبی و شفاهی، تحقیقات محلی، بررسی سوابق، مصاحبه با مرتبطین فرد، دریافت نوارهای صوتی تدریس، تصمیم گیری نهایی، انجام مرحله اختبار) و بخش پنجم که مرحله انتصاب (یک قرارداد شفاهی و موقت) است را در برمی گیرد.
  کلیدواژگان: حوزه علمیه قدیم قم، مدرسان، طلاب
 • محمدحسن تولائی* صفحات 121-139

  پژوهش حاضر با هدف مشخص نمودن ارتباط بین شبکه های اجتماعی مجازی و رشد سوء اخلاق و رفتار دانشجویان نگارش شده است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان، اساتید حوزه و دانشگاه، صاحب نظران فرهنگی و پلیس فتا هستند که بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد 201 نفر به عنوان نمونه و به صورت اتفاقی انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با پرسشنامه محقق ساخته اجرا شده است که روایی محتوایی و روایی ساختار آن تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از آزمون های کولموگروف - اسمیرنف، آزمون رتبه های علامت دار ویلکاکسون و آزمون فریدمن استفاده گردید و تمامی فرضیه های پژوهش اثبات شدند که به ترتیب: به اشتراک گذاری مطالب کاربران دانشجو، روابط درون شبکه ای کاربران دانشجو، همنوایی درون گروهی کاربران دانشجو و تغییر نگرش و رفتار کاربران دانشجو در شبکه های اجتماعی مجازی در اولویت اثرگذاری و رشد سوء اخلاق و رفتار آنان قرار دارند.

  کلیدواژگان: تربیت، شبکه مجازی، اخلاق، فرهنگ
 • رابعه هراتی*، علیرضا محمودنیا، اکبر صالحی، سوسن کشاورز صفحات 141-178
  امروزه یکی از نگرانی های جامعه در باره چگونگی تربیت است. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی مفهومی تربیت بر اساس دیدگاه امام  رضا(ع) است. روش پژوهش، تحلیل محتوا با رویکرد کیفی و استنتاجی است. واحدهای بررسی این پژوهش اسناد و متون مرتبط با حوزه تربیت از منظر امام  رضا(ع) بوده است. بر اساس یافته های پژوهش ده مبنا، پنج اصل و هفت روش به  دست آمد که الگوی مفهومی تربیت را ترسیم نمود. در این الگوی تربیت، اصول شامل رعایت خدامحوری، ارتقای روحیه و انگیزه، توجه به سلامتی جسم و روح، اخلاق مداری و تعامل موثر با جامعه تعیین گردید. روش های متناظر با اصول شامل شناخت زندگی سعادتمندانه و هدفمند، روش تربیت مبتنی بر عمل، بهره گیری مسیولانه از طبیعت، درک اهمیت سلامتی و تعادل جسم و روان، نهادینه سازی فضایل اخلاقی، خویشتن داری و پرورش هویت اجتماعی بود. معرفی الگوهای تربیتی شایسته و شیوه های تربیت صحیح در خانواده، از طریق سیاست گذاری در نهادهای تربیتی مانند رسانه و کاهش فاصله میان سخن و عمل الگوهای تربیتی، ازجمله پیشنهادهای کاربردی این پژوهش است.
  کلیدواژگان: الگوی مفهومی، تربیت، دیدگاه امام ‎رضا(ع)
 • طیبه سادات شاه امیری، حسنعلی بختیارنصرابادی*، جهانبخش رحمانی، زهره سعادتمند صفحات 179-213

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی مولفه های سبک زندگی ایرانی- اسلامی به منظور ارتقاء فعالیت های انجمن اولیا و مربیان آموزش وپرورش بر اساس روش دلفی بود. جهت شناسایی مولفه های سبک زندگی ایرانی-اسلامی از روش تحلیل مضامین که روشی کیفی است استفاده شد. جامعه آماری تحقیق خبرگان و شامل کلیه اعضای هییت علمی رشته علوم تربیتی در دانشگاه های شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398 بود. لذا تعداد 15 نفر از اساتید، خبرگان و متخصصان  حوزه ی علوم تربیتی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که بر اساس منابع اسلامی سبک زندگی اسلامی ایرانی شامل ابعاد اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، زیستی و علمی می شود. جهت اعتبارسنجی مدل تحقیق از روش دلفی استفاده شد. در دور اول پرسشنامه با 65 شاخص در اختیار خبرگان قرار گرفت یافته های مرحله ی اول دلفی نشان داد که شاخص های فراهم نمودن زمینه ارایه نظرات متفاوت در عرصه برنامه ها و فعالیت های انجمن اولیا و مربیان، توانمند کردن مدارس و مراکز آموزشی برای برنامه ریزی و مدیریت برنامه ها و فعالیت های انجمن اولیا و مربیان و کاهش خطرپذیری ها در عرصه سرمایه گذاری آموزشی حذف شدند. در مرحله ی دوم آزمون دلفی خبرگان تمام شاخص های مدل برنامه ها و فعالیت های انجمن اولیا و مربیان آموزش وپرورش ایران را تایید کردند.

  کلیدواژگان: سبک زندگی ایرانی- اسلامی، انجمن اولیا و مربیان، برنامه، فعالیت
 • غلامعلی افروز، سیمین حسینیان*، لیلا شمخالی صفحات 215-238
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیلی ریشه های دافعه های روانی- جنسی و احساس همسرگریزی در زوج های متقاضی طلاق و ارایه راهکارهای آموزشی و تربیتی  در اسلام برای کاهش  طلاق شکل گرفت. طرح پژوهش توصیفی و از نوع  همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زوج های متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز شورای حل اختلاف شهر تهران در نیمه دوم سال 1400 بودند که از میان آن ها 300 نفر (150 نفر زن و 150 نفر مرد) به شکل در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه رضایت مندی زوجیت افروز (1387) بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی جهت تحلیل داده ها و از تحلیل عامل تاییدی جهت تعیین نقش مولفه های مرتبط با رضایت مندی زوجیت استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، تعامل احساسی- کلامی، رضایت در اوقات فراغت، رضایت زناشویی، رضایت مندی در حل مصالح، رفتارهای شخصی و نگرشی، فرزندپروری و رضایت عاطفی تاثیر معناداری در تبیین رضایت مندی زوجیت دارند. ازاین رو، ارایه آموزش ها و مداخلات تربیتی مبتنی بر آموزه های اسلامی جهت ارتقا مهارت های زوجین در هنگام مشاوره پیش از ازدواج و جلسات زوج درمانی و جلسات حل اختلاف با هدف پیشگیری و کاهش نرخ طلاق لازم است مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رضایت مندی زوجیت، دافعه های روانی- جنسی، ارائه راهکارهای تربیتی کاهش طلاق
 • غلامحسین رضایت*، احمد غلامعلی، فاطمه رضایت صفحات 239-278

  هدف این پژوهش تبیین ماهیت معنویت از دیدگاه اسلام است لذا پژوهش حاضر ازنظر هدف، پژوهشی توسعه ای و ازنظر معرفت شناسی پژوهشی کیفی است که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفت. روش تحلیل داده ها در این پژوهش، تحلیل مفهومی پیش رونده است. برای این منظور ابتدا مفهوم معنویت، سپس رویکردها (جریان های فکری) مرتبط با معنویت به شیوه تحلیلی موردمطالعه قرارگرفته تا از طریق تحلیل و ارزیابی این رویکردها به سمت استنباط مفهوم معنویت و کشف جوهره اصلی آن یعنی ماهیت معنویت، ویژگی های انسان معنوی، و ابعاد معنویت دینی از نگاه اسلام، درک  نسبتا جامعی از معنویت دست یابیم. نتایج و یافته های این پژوهش نشان داد که معنویت دینی کیفیت (حالتی) روحانی است که در اثر ارتباط انسان با عالم معنا و واجب الوجود (خدای متعال) از مسیر عبودیت و بندگی خدای متعال و بر مبنای مبانی معرفت شناختی و احکام اسلام همچنین ارزش های اخلاق اسلامی برای دستیابی به بالاترین سطح از قرب الهی، قلب سلیم و حیات طیبه شکل می گیرد. از این دیدگاه انسان معنوی دارای ویژگی هایی شامل احساس فقر و نیاز به خداوند، اعتقاد به وجود و یگانگی خدا، اعتقاد به عالم غیب، اعتقاد به معاد، اعتقاد به هدفمندی آفرینش، اعتقاد به اختیار انسان، خودشناسی، معرفت به احکام دین و التزام عملی به آن ها و معرفت به ارزش های اخلاقی و التزام عملی به آن ها است همچنین معنویت اسلامی دارای چهار بعد شامل بعد معرفتی، عاطفی، ارادی و کنشی است.

  کلیدواژگان: ماهیت، معنویت، اسلامی، رویکرد تربیتی
 • نرگس یحیائی، حمیدرضا معتمد*، علیرضا قاسمی زاد صفحات 279-301

  به منظور بهره مندی از تعلیم وتربیت با کیفیت، برخورداری از یک الگوی تربیت معلم اثربخش امری ضروری است. هدف پژوهش حاضر، طراحی و تدوین الگوی تربیت معلم کارآمد تراز جمهوری اسلامی با تاکید بر اسناد بالادستی بود. روش پژوهش،کیفی و از نوع داده بنیاد(گرندد تیوری) است. جامعه آماری پژوهش از میان استادان صاحب نظر دانشگاه فرهنگیان بود. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. تعداد نمونه ها در پژوهش، بر اساس اصل اشباع نظری 21 نفر بود. مدت زمان مصاحبه 30 الی 40 دقیقه بود. سوالات مصاحبه بر اساس اسناد بالادستی تهیه و سپس با استفاده از روش دلفی به رویت و ملاحظه صاحب نظران رسید و روایی محتوایی به مدد خبرگان مورد تایید قرار گرفت همچنین برای سنجش پایایی آن از ضریب کاپا(میزان توافق بین داوران) استفاده شد. پایایی از طریق باورپذیری، انتقال پذیری، وابستگی و اعتمادپذیری انجام شد. ضریب به دست آمده 87/0بود. مفاهیم استخراج شده از این مصاحبه ها شامل 105کد اولیه،15 طبقه اولیه و سه طبقه (تخصص، تعهد، تحول)که طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی در قالب یک الگوی نظری، با محوریت مقوله های اصلی، شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها منعکس شده است و منجر به طراحی الگوی تربیت معلم تراز جمهوری اسلامی شد.

  کلیدواژگان: الگوی تربیت معلم، تربیت معلم کارآمد، اسناد بالادستی، تراز جمهوری اسلامی
 • فاطمه بندلی زاده، صادق رضایی*، محسن ایمانی صفحات 303-326

  پژوهش حاضر باهدف بررسی اهداف تربیتی ازمنظر امام موسی صدر صورت گرفته است، بنابراین ازنظر هدف کاربردی، ازنظر داده ها آمیخته (کیفی و کمی) و ازنظر روش اجرای پژوهش از نوع اکتشافی (مرحله کیفی) و پیمایشی مقطعی (مرحله کمی) است. درروش کیفی، فیش برداری از کتاب های ادیان در خدمت انسان، برای زندگی، گام به گام با امام، نای و نی، مدرسه تربیتی و درس گفتارها صورت گرفت. بر اساس تحلیل کیفی ، مدل تربیتی موردنظر شهید موسی صدر استخراج و ارایه گردید، سپس برای تایید بیشتر مدل، با استفاده از نظرات افراد موردمطالعه، اقدام به مطالعه میدانی شد. داده های کمی، با استفاده از پرسشنامه طراحی شده، به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، گردآوری شده و روایی صوری توسط اساتید تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ 899/0 مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری 305 نفر از مدیران و معلمان مدارس استان سمنان و همچنین کارشناسان موسسه امام موسی صدر بوده است. داده ها با استفاده از آزمون های کلموگروف- اسمیرنف و با نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شد. نتیجه مرحله کیفی نشان داد اهداف تربیتی ازمنظر امام موسی صدر شامل رشد شناختی، رشد جسمی، رشد اجتماعی، رشد عاطفی و رشد معنوی است. در خروجی مرحله کمی، میزان اهمیت اهداف تربیتی ازمنظر امام موسی صدر با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، بررسی شد.

  کلیدواژگان: اهداف، تربیت، امام موسی صدر
|
 • Mohammad Afshari, Mohammad Reza Sarmadi *, Faezeh Nateghi Pages 11-33

  The main purpose of this study was to determine the gap between the current and desired status of sexual education in the first year of high school, corresponding to the document of fundamental change. The statistical population included all teachers and executive agents of the first secondary schools of Hamedan province. The statistical sample of the study was 380 male and female first secondary school teachers of Hamedan province who were selected by multi-stage cluster random sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire of 5-point Likert scale. The content validity of the questionnaire was evaluated using CVR coefficient and the reliability of the questionnaire was evaluated using Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed using t-test in SPSS22 software. The results of the research have shown that between the current and desirable situation of sexual education of junior high school students in the components, familiarity with puberty and adolescence; Strengthening sexual identity and gender-appropriate behaviors; Identifying the differences between girls and boys and protecting them from harm and high-risk sexual behaviors There is a gap and needs serious attention.

  Keywords: Current, Favorable Situation of Sexual Education, Junior High School, Document of Fundamental Change, Hamedan Province
 • Sedigheh Mahdavi Kani, Mona Afzali Qadi * Pages 35-69

  The concept of habit is one of the topics considered by experts in education. In this process, through practice and repetition of an action, the difficulty of doing it gradually becomes easier and becomes part of the human mood. The aim of the present study is to identify the jurisprudential requirements of habit-based education from the perspective of Imam Ali. What is meant by jurisprudential requirements are the cases that are mentioned in the five rulings in addition to the permissible ones and include the obligatory, mustahab, haram and makrooh. For this purpose, the statements related to the concept of habit were selected from the words of Amir al-mu'minin (as) based on the method of purposeful sampling and then the required requirements were extracted and analyzed with the help of intellectual method. Findings include: adherence to rights management, control of tendency, tendency to react negatively to adverse habits, bedrock in voluntary rethinking, patience in habit replacement, emotional acceptance, purposeful austerity, avoidance of change in fundamental nature, precedence Virtue deconstruction on virtue-creation, protection of desirable habits. Examination of the findings shows that some of these requirements are "fundamental" and some are "implicit." The basic requirements themselves are given to the obligor, the instructor are classified in three categories: "precedent", "process" and "posterior".

  Keywords: Habit, Embedded, education, Jurisprudential Requirements, Intellectual Analysis
 • Morteza Gharasban *, Mohammad Abdollahzade, Ahmad Olyae Pages 71-91

  Culture, beyond the scientific and academic definitions as the spirit of society and the atmosphere in which society breathes, is an integral part of the life of the peoples of the country. This important issue along with the cultural identity of the Islamic Revolution of Iran requires more attention to the cultural dimension of the Islamic Revolution, especially in the fifth decade of the revolution in the field of education. The fifth decade of the revolution, with many ups and downs that change the generation of its most important, has faced numerous cultural challenges, especially in education, which sometimes casts up the cultural contradictions of the early stages of the revolution that led to the Cultural Revolution in 1980. Perhaps the theory of the cultural ideology of Althusser, which saves ideological culture, leads us to the need for the continuation or resumption of the cultural revolution in 1980 in the field of education. This paper describes in a descriptive analytical way how to intrude an ideological look that derives from the principles and identity of the Islamic Revolution of Iran, in essence, and not necessarily the examples of the Cultural Revolution, in the fifth decade of the revolution for the field of education.

  Keywords: Cultural Revolution, education, Althusser, culture, ideology
 • Hadi Mosadegh, Vajihe Sadat Hoseyni * Pages 93-119
  The purpose of this study was to describe the process of employing teachers in the educational system of the former seminaries of Qom. So the purpose of the study investigated by thematic analysis method and structured interviewing tool. The statistical population consisted of all school principals of brothers and teachers of the Qom Seminary who were selected by purposeful sampling. Purposeful sampling was done in a way that after 23 experts' opinions, the research reached theoretical saturation. The face and content validity of the interview questions were confirmed by experts and the reliability of the analyzes was confirmed by test-retest reliability (91%) and inter-coder reliability (82%). The research findings were outlined in five sections. The first part covers the areas of the seminary (including: teaching is wat not subject matter, the freedom of the students to choose the lesson and teachers, education is worship, and the financial system of the schools), the second part of human resource planning (including: program review Upcoming school year, school needs assessment, discovery of young and talented students, flexible maximization of classes), third part of recruiting (including: job description, job analysis, identifying prospective students, and listing potential applicants), The fourth part of the selection phase (including: Admission and Interview, Written and Verbal Examination, Local Investigation, Background Check, Interview with Freelance , Receiving teaching tapes, making final decisions, performing the Ekhtebar phase) and the fifth part, which is the appointment stage (an oral and interim contract).
  Keywords: Qom Old Theological Seminary, teachers, students
 • Mohammad Hassan Tulaei * Pages 121-139

  The aim of this study was to determine the relationship between social networks and the growth of students' misbehavior and immoral behavior. This research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical nature. The target population included all experts, university teachers, cultural officials, as well as cyberspace police, of whom 201 random samples were selected using Cretaceous and Morgan tables. A data researcher with acceptable validity and validity was used to collect the data. The validity of this survey was confirmed using the Chronoch alpha( r=0.89). Statistics such as Klomogrov-Smirnov, Wilcoxon and Friedman were used to analyze the data. Based on the results, all the hypotheses have been proven, that is, social networks play a role in the importance of content sharing, the relationship between the network, intra-group compatibility, and changing user attitudes and Etiquette.

  Keywords: education, Virtual Network, ethics, culture
 • Rabeeh Harati *, Alireza Mahmoodnia, Akbar Salehi, Susan Keshavarz Pages 141-178
  Nowadays, manner of education is one of the concerns of society. In this regard, the present study mainly aims at designing a conceptual model of education based on the perspective of Imam Reza. (AS). The research method is content analysis with a qualitative and inferential approach. The study units of this research comprise documents and literature pertaining to the field of education from the perspective of Imam Reza (AS). Based on the research findings, ten bases, five principles and seven methods were obtained that depicted the conceptual model of education. In this education pattern, principles such as observance of God-centeredness, promotion of spirit and motivation, attention to the health of body and soul, ethics-orientation and effective interaction with society were determined. Methods corresponding to principles included recognizing a blissful and purposeful life, method of action-based education, responsible use of nature, understanding the importance of health and physical and mental balance, institutionalization of moral virtues, self-control, and cultivating social identity. Introducing competent educational models and methods of proper upbringing in the family through policy-making in educational institutions namely, the media and reducing the speech-action gap of educational models are among the practical suggestions of this research.
  Keywords: Conceptual Model, education, Imam Reza's Perspective
 • Tayebeh Sadat Shahamiri, Hassan Ali Bakhtiar Nasrabadi *, Jahanbakhsh Rahmani, Zohreh Saadatmand Pages 179-213

  The purpose of this study was to identify the components of the Iranian-Islamic lifestyle in order to improve the activities of the Association of Parents and Teachers of Education based on the Delphi technique. To identify the components of the Iranian-Islamic lifestyle, the method of content analysis, which is a qualitative method, was used. The statistical population of the study was experts and included all faculty members in the field of educational sciences in Tehran universities in the academic year 2019-2020. Therefore, 15 professors, experts and specialists in the fields of philosophy of education, educational psychology, educational management and curriculum planning were selected using purposive sampling. The research findings showed that according to Islamic sources, the Iranian-Islamic lifestyle includes moral, social, economic, biological and scientific dimensions. Delphi method was used to validate the research model. In the first round, a questionnaire with 65 indicators was provided to the experts. And educators and risk reduction in educational investment were eliminated. In the second stage of the Delphi test, the experts confirmed all the indicators of the model of programs and activities of the Association of Parents and Educators of Iran.

  Keywords: Iranian-Islamic Lifestyle, Parents, Teachers Community, program, Activity
 • Gholam Ali Afrooz, Simin Hosseinian *, Leila Shamkhali Pages 215-238
  The main of this study was Analytical study of psychological, behavioral and sexual repulsions of marriage in spouses seeking divorce and present strategies to prevent the frequency of divorce. The research method was descriptive and correlational. The study population included all couples seeking divorce who referred to the centers of Tehran Dispute Resolution Council in the second half of 2021, from them 300 people (150 women and 150 men) were selected as available. The research instrument was Afrooz Marital satisfaction (2008) Questionnaire. To analyze data Descriptive statistics and confirmatory factor analysis was used to determine the role of components related to marital satisfaction. Findings showed that emotional-verbal interaction, leisure satisfaction, marital satisfaction, problem-solving satisfaction, personal and attitudinal behaviors, parenting and emotional satisfaction have a significant effect on explaining marital satisfaction. Therefore, providing Islamic teachings and educational interventions to enhance couples' skills during pre -marriage counseling and couple therapy meetings and dispute resolution meetings are needed to prevent and reduce divorce rate.
  Keywords: marital satisfaction, Psycho-Sexual Repulsion, Divorce Decrease Strategies
 • Gholamhossein Rezayat *, Ahmad Gholamali, Fateme Rezayat Pages 239-278

  The purpose of this study is to explain the nature of spirituality from the perspective of Islam. Therefore, the present study is a developmental research in terms of purpose and a qualitative research in terms of epistemology, which was done using a descriptive-analytical method. The method of data analysis in this research is progressive conceptual analysis. For this purpose, first the concept of spirituality, then the approaches (currents of thought) related to spirituality have been studied analytically to analyze and evaluate these approaches to deduce the concept of spirituality and discover its essence, namely the nature of spirituality, characteristics of spiritual man, and dimensions of spirituality. Religion From the Islamic point of view, we get a relatively comprehensive understanding of spirituality. The results and findings of this study showed that spirituality is a spiritual quality (state) that is due to man's relationship with the world of meaning and obligatory existence (God Almighty) through worship and servitude to God Almighty and based on epistemological principles and rules of Islam as well as Islamic moral values for Achieving the highest level is formed by nearness to God, a sound heart, and a good life. From this point of view, spiritual man has characteristics including feeling of poverty and need for God, belief in the existence and oneness of God, belief in the unseen world, belief in resurrection, belief in purposefulness of creation, belief in human free will, self-knowledge, knowledge of religion and practical commitment. It is to them and knowledge of moral values and practical commitment to them. Also, Islamic spirituality has four dimensions including the epistemological, emotional, voluntary, and the action dimensions.

  Keywords: Nature, Spirituality, Islamic, Educational Approach
 • Narges Yahyaei, Hamid Reza Motamed *, Alireza Ghasemiza Pages 279-301

  To benefit from the high quality of education, it is essential to have an effective teacher training model. The aim of the present study is to design and compile an appropriate model of efficient teacher’s training at the level of the Islamic Republic with an emphasis on high level documents. Based on the aim of the survey, the research was practical. Its method was qualitative and its data was Grand theory. The statistical population of the study included professors of Farhangian University in the academic year of 2020-2021.The research tool was half structured interview. Based on the objectives of the research,21 professors were identified,selected and interviewed between 30 to 40 minutes in a purposeful manner.The adequacy of the sample was also theoretical saturation.The research measurement tool is a type of in-depth interview technique,in which questions are pre-determined.Data collection tools were organized interviews, the questions of which were prepared based on the high level documents and then by using Delphi method, they were presented to the experts and its content validity was confirmed.To measure its reliability ,Kapa coefficient(agreement between judges)was used.The obtained coefficient was0.87,which is an acceptable coefficient in terms of psychometrics.The concepts extracted from these interviews include 105 intial codes and 15 initial classifications which are reflected in three stages:open,central,and selective coding in the form of a theoretical model, focusing on the main categories (expertise,commitment,progress,causal,contextual and,intervening conditions,strategies,and consequences.The present findings can be used as a conceptual framework for designing and developing a teacher training model at the level of the Islamic Republic of Iran.

  Keywords: Teacher Training Model, Efficient Teacher Training, upstream documents, Islamic Republic Index
 • Fatemeh Bandalizadeh, Sadegh Rezaei *, Mohsen Imani Pages 303-326

  In this paper, we have conducted to investigate the goals of religious training from the perspective of Imam Sadr. Therefore, in the applied purposes, the data is mixed and in terms of research method is this study is exploratory and cross-sectional survey. In a qualitative way, taking notes from Lessons were made of the religious books like the service of man, for life, step by step with Imam, Nay and Ney and Training school. Quantitative data were collected using a designed questionnaire by stratified random sampling and face validity confirmed by professors. The reliability of the questionnaire was also confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.899. The statistical population was 305, and chosen from school principals and teachers in Semnan province as well as experts of Imam Musa Sadr Institute. Data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov tests and confirmatory factor analysis and analyzed by SPSS and AMOS. The result of the qualitative stage showed that the goals of religious training from the perspective of Imam Musa Sadr include cognitive growth, physical growth, social growth, emotional growth, and spiritual growth. The output of the quantitative stage in examining the goals of religious training from the perspective of Sadr includes the dimensions, factors and components following one-case t-test.

  Keywords: Purposes, religious training, Imam Musa Sadr