فهرست مطالب

نامه فرهنگ و ارتباطات - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 10، بهار و تابستان 1400)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 10، بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی حمزه پور*، مرجان اعتمادی، عامر آران صفحات 1-38

  تحولات بنیادین در علم و فناوری ساز و کار اداره ی سازمان ها را در سراسر دنیا به طرز شگفت انگیزی دستخوش متحول کرده است، از این-رو فرهنگ پذیرش و توسعه ی علم و فناوری در سازمان های رسانه ای که در لبه ی تیز تغییروتحولات قراردارند باید مورد توجه جدی قراربگیرد؛ در حالیکه تجربه ی زیسته در سازمان های مذکور نشان از وجود موانع جدی در پذیرش و کاربردی سازی فناوری های نوین از سوی مدیران و کارکنان دارد. این پژوهش با اهداف ارایه راهبردهای مدیریتی به شناسایی و تحلیل موانع کلان اثرگذار بر پدیده پذیرش و توسعه فناوری های نوین در سازمان های رسانه ای انجام شده است. موانع کلان اثرگذار(برگرفته از روش تحلیل مضمون) از طریق مصاحبه ی نیمهساختاریافته از 14 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، احصإشد و از طریق رویکرد پژوهش عملیاتی نرم و تکنیک دیمتل و طراحی پرسشنامه ای که در اختیار 13 نفر از خبرگان حوزه مدیریت رسانه قرارگرفت روابط درونی بین موانع مذکور، شناسایی و تحلیل شد و میزان تعامل بین موانع و اثرگذاری و اثرپذیری هر مانع نسبت به سایر موانع محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین موانع کلان اثرگذار عبارت-اند از: اینرسی سازمانی، عدم تحو لگرایی مدیریت، عدم نگرش نهادی، فقدان تحقیق و توسعه جامع، مسایل مربوط به منابع انسانی، فرهنگ ضعیف سازمانی، عدم تحلیل مناسب هزینه فایده در پذیرش فناوری های نوین، عدم پویایی ساختارسازمانی، مسایل زیرساختی، مسایل سیاسی و اداری کلان، موانع قانونی، عدم سهولت در دسترسی، آموزش و انتقال فناوری. دو نتیجه ی نظام یافته از این پژوهش حاصل شده-است؛ نخست شدت اثرگذاری و اثرپذیری درونی موانع مربوط به توسعه فناوری های نوین در سازمان های رسانه ای و سپس الویت بندی این موانع انجام شده است.

  کلیدواژگان: صنعت رسانه، پذیرش فناوری های نوین، سازمان های رسانه ای، رویکرد پژوهش عملیاتی نرم، رویکرد دیمتل
 • فاطمه کریمی دردشتی*، مهدی مولائی آرانی، سید محمد کاظمی صفحات 39-65

  حضور طلاب در فضای مجازی پدیده ای است که در سالیان اخیر به دلیل گسترش ابزارگونه این فضا افزایش یافته است. با شیوع ویروس کرونا و افزایش استفاده از این ابزار و تاثیر آن در زندگی اجتماعی حضور مردم و طلاب رشد چشمگیری در این فضا داشته است. اگرچه استفاده و بهره گیری حداکثری از فضای مجازی، یک اصل و ضرورت انکارناپذیر است ولی دغدغه حاکمیت نسبت به چگونگی حضور مردم در این فضابه دلیل رشد اخبار منفی، فیک و شایعات و ضعف سواد رسانه ای عموم مردم در مواجهه با این داده ها و توانمندی پایین آن ها در انتخاب و تحلیل اطلاعات به ویژه در هنگام وقوع بحران هایی مانند کرونا، دغدغه ای به حق و درست است. یکی از راه های موثر و قوی برای کاهش این نگرانی و تبدیل چالش ها و تهدید ها به فرصت، استفاده از ظرفیت نیروهای انقلابی و طلبه در شبکه های اجتماعی است.برای استفاده بهینه از این ظرفیت، لازم است در گام اول شناخت صحیحی از توانمندی و فعالیت ها به دست آید. براین اساس، مسیله اصلی این مقاله گونه شناسی فعالیت های بانوان طلبه در شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایام شیوع ویروس کرونا است و به دنبال پاسخ به این سوال است که بانوان طلبه، برای افزایش سواد رسانه ای مخاطبین خود در این ایام چه اقداماتی انجام دادند. در مقاله با استفاده از گلوله برفی 110 صفحه طلبه خواهر شناسایی شده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، به این نتیجه رسیدیم که فعالیت هایشان در این دوران در 3 گونه 1)ترویج سبک زندگی2)معرفت افزایی دینی، 3)فعالیت های جهادی کرونایی خانگی قابل دسته بندی خواهد بود.

  کلیدواژگان: بانوان، طلبه، سواد رسانه ای، کرونا، شبکه اجتماعی اینستاگرام
 • داود آقارفیعی* صفحات 66-91

  هدف این مقاله مفهوم یابی و اصطلاح شناسی پسااستعماری «ارتباطات» در آثار پسا استعماری و غرب شناسانه تالیف شده توسط رضا داوری اردکانی است. رویکرد اصلی مقاله بر این فرض استوار است که «نقد پسااستعماری» و در زیرمجموعه آن «نقد غرب»، جز در سایه توجه مبسوط به مضامین ارتباطی غرب و شرق و به طور کلی وضعیت ارتباطات تمدن ها امکان پذیر نیست و اگر این مسیله مورد توجه واقع نشود و یا کم تر مورد مداقه قرار گیرد، نایل شدن به ارایه نقد پسا استعماری ناب، محل چندانی از اعراب ندارد. برای رسیدن به هدف پژوهش و بررسی این فرضیه سه سوال طرح شد: 1. بهره مندی از مفاهیم و مضامین ارتباطی در آثار داوری اردکانی به چه میزان است؟ 2. از منظر ارتباطی نقد پسا استعماری رضا داوری اردکانی بر چه اصطلاح و تعاریف پسا استعماری متقنی استوار است؟ 3. رویکرد ارتباطی پسا استعماری داوری اردکانی چه سطوح و مفاهیمی از ارتباطات را دربر می گیرد؟ در این مقاله سه اثر رضا داوری اردکانی مورد تحلیل قرار گرفت. انتخاب نمونه های مذکور با استفاده از «جست وجوی چند فیلدی مدارک» در «نرم افزار رسا سازمان اسناد و کتابخانه ملی» و با استفاده از فیلدهای «پدیدآور» و «موضوع» انجام شد. همچنین به منظور پاسخ به سوالات دوم و سوم پژوهش از روش کیفی «گروه کانونی» بهره برده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مجموع، 62/3 درصد کل پاراگراف های کتاب های مورد بررسی دارای مفاهیم ارتباطی است . همچنین داوری اردکانی در آثار خود از مفهوم«ارتباطات میان فرهنگی» با 37/20 درصد و اصطلاح پسا استعماری«تقلید» با 22/22 درصد، بیشترین میزان استفاده را برده است.

  کلیدواژگان: نقد پسا استعماری، رضا داوری اردکانی، مفاهیم ارتباطات، نقد غرب، شرق شناسی
 • حسن بوسلیکی* صفحات 92-124

  این ایده که هیجانات و عناصر غیرعقلانی آفت جریان صحیح تفکر و تصمیم گیری انسان هستند، از یونان باستان حتی تا عصر روشنگری کشیده شد. اما امروزه ایده آمیختگی فرایندهای عقلانی و فرایندهای غیرعقلانی (هیجانی و گرایشی) جای آن را گرفته است. امروزه سخن از پاک سازی جریان تفکر از عناصر غیرعقلانی نیست، بلکه سخن از شناسایی این عناصر غیرعقلانی و استفاده از آنها برای مدیریت جریان تفکر است. ایده «قیم مآبی آزادی خواهانه» به دنبال معماری انتخاب مردم، بدون محدود کردن گزینه های آنها است. در نوشتار حاضر، در پی پاسخ به این سوال بودیم که «رسانه ها چگونه می توانند با بهره گیری از مولفه های ناهشیار تفکر، فرایند تصمیم گیری مخاطبان را کنترل کنند؟». بدین منظور، پاره ای از عناصر غیرعقلانی و سوگیری های ذهن را بر اساس مطالعات تجربی معرفی کرده و آنگاه به شیوه بهره برداری از آنها توسط اصحاب رسانه اشاره کرده ایم. هدف نوشتار حاضر، معرفی حوزه ای از سواد رسانه ای است که به شگرد رسانه ها در معماری انتخاب مردم می پردازد؛ شگردهایی که در ضمن هدایت انتخاب های مردم، احساس آزادی را از آنها نگیرند. رسانه ها از سوگیری ذهن افراد همچون اثر لنگری، تمایل به سازگاری شناختی، دیدن آرزومندانه و فشار هنجارهای اجتماعی برای مدیریت انتخاب های آنها استفاده می کنند. آنها با تصویرسازی، حسن تعبیرها، استفاده از کودکان برای فشار به والدین و شگردهای دیگر، مخاطبان را به رفتار و تفکر مدنظر خود سوق می دهد.

  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، قیم مآبی آزادی خواهانه، معماری انتخاب، مدیریت تفکر، عناصر غیرعقلانی تصمیم گیری، سوگیری های ذهنی
 • سید مجید امامی، نجمه کاظمی* صفحات 125-156

  تفسیر موضوعی و استنطاقی قرآن، شاهراهی بسوی درک و طرح هدایت عام قرآن ناظر به مسایل و موضوعات عصری است که درقالب نظریاتی عام در نسبت با سنت ها و نوامیس اجتماعی در کتاب مقدس، استنباط می شود. سوره مبارکه مومنون هفتاد و چهارمین سوره نازل شده قرآن کریم بر پیامبر و امت، در پایان دوره مکی در شرایط سخت، مواجهه و تقابل مومنون و کافران و کیفیت تلاش انبیاء برای تغییر بینشی، گرایشی و رفتاری کفار را تبیین و ویژگی های جامعه شناختی دو طرف را مطرح می سازد. این مقاله پس از تحلیل مضمونی آیات این سوره با استفاده از تفاسیری چون المیزان، نمونه، مجمع البیان و...درصدد است تا با استنطاقی مساله مدار، نقشه و الگوی مفهومی فرهنگی پیامبر (ص) را در جریان هدایت، در اواخر دوره مکی به ترسیم کشیده و راهبردهای قرآن دراین زمینه را باز تنظیم نماید.یافته های پژوهش حاکی از آن است که سه مقوله تذکر، دفع سییه با حسنه و هجرت به عنوان راهکاری برای حفظ امنیت فرهنگی معرفی شده اند.

  کلیدواژگان: فرهنگ، تغییرفرهنگ، امنیت فرهنگی، هدایت، تفسیر موضوعی، استنطاق
 • سمیه تاجیک اسماعیلی*، ابراهیم همتی صفحات 157-190

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سواد رسانه ای در نگرش به جهانی شدن در بین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی است که با تکنیک پیمایش و ابزار اندازه گیری پرسشنامه انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش مبنی بر این است که سطح و میزان سواد رسانه ای دانشجویان چه تاثیری بر نگرش آنها به مقوله جهانی شدن در سه بعد پذیرش بی قید و شرط جهانی شدن، نگرش فعال و انتقادی به جهانی شدن و نگرش منفعلانه به جهانی شدن دارد؟ جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(3800 نفر) است که حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 348 نفر، محاسبه شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین سواد رسانه ای و نگرش منفعلانه به جهانی شدن رابطه معنادار (000/0=Sig) و منفی وجود دارد (321/0 -)، همچنین نتایج نشان داده است که بین متغیر مستقل سواد رسانه ای با نگرش مثبت و پذیرش بی قید و شرط جهانی شدن رابطه معنادار (000/0=Sig) و منفی وجود دارد (401/ 0-) و بین متغیرهای سواد رسانه ای و نگرش فعال به جهانی شدن رابطه معنادار (000/0=Sig) و مثبت وجود دارد (401/0).

  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، جهانی شدن، نگرش، نگرش انتقادی، نگرش منفعل، نگرش مثبت
 • نوید عمیدی مظاهری* صفحات 191-221

  امروزه رسانه یکی از مهم ترین ابزارهای اثرگذاری در جامعه محسوب می شود که نقش به سزایی در زندگی فردی و اجتماعی بازی می کند. رسانه ها برای اثرگذاری دقیق تر و منظم تر، سیاست های مشخص و معینی را وضع میکنند. مبانی نظری این موضوع که ذیل سیاست گذاری رسانه ای مطرح می شود می بایست به صورت دقیق و کاربردی موردبررسی قرار گیرد. معمولا دو نوع رویکرد سنتی و نوین به سیاست گذاری رسانه ها وجود دارد که اتخاذ هرکدام یک از این رویکردها می تواند مزایا و معایبی را به دنبال داشته باشد. در پژوهش پیش رو که با روش کتابخانه ای و تحلیل مضمون صورت گرفته است، به ابعاد و مولفه های این سیاست ها پرداخته، و سعی شده است به صورت تطبیقی با صداوسیما مقایسه گردد و در ادامه دیدگاه های مقام معظم رهبری به عنوان سیاست گذار اصلی سازمان صداوسیما در این حوزه مورد بررسی قرارگرفته است. در نهایت در دسته بندی ای ماموریت، الزامات ماموریت، اهداف، راهبردهای اجرایی و آسیب شناسی استخراج گشته است.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری، رسانه، سیاست گذاری رسانه، دولت، صداوسیما، مقام معظم رهبری
 • امیدعلی مسعودی*، احمدرضا مسعودی صفحات 222-247

  زمستان سال 1398شمسی وسال2020میلادی،درایران وجهان با پدیده ای جدید وغافلگیرکننده به پایان رسید.شیوع ویروس کرونا ،اما با پایان زمستان ؛ این پدیده متوقف نشد بلکه با عالمگیر شدن این ویروس،وضعیت جهان وارتباطات انسانی، دگرگون شد.قرنطینه شدن افراد دربیشتر کشورها ودیجیتالی شدن ارتباطات بدون شناخت پدیده کرونا ، وعدم یا کمبود سوادرسانه ای افراد دراستفاده از فضای مجازی ، ازمهمترین دلایل عدم توفیق نهایی جوامع درکنترل قطعی بیماری بوده است.هدف این تحقیق، شناخت پدیده کرونا وارایه الزامات سوادرسانه ای برای متوقف کردن چرخه انتشار وواگیری ویروس کرونا(کووید-19) است.دراین تحقیق اازروش تحلیل مضمون استفاده شده است. با انجام مصاحبه ساخت نیافته با 15تن ازکارشناسان حوزه سوادرسانه ای درایران الزامات سوادرسانه ای را برای پیشگیری از پدیده کرونامشخص کرده ایم.نتایج تحقیق نشان دادکه6 مضمون اصلی و10 زیر مضمون درپدیدارشناسی کرونا وجود دارند.مضامین اصلی وفرعی شامل: 1-افزایش دانایی انسان ها2-حکومت ها وکرونا با دوزیرمضمون:محدودیت دمکراسی وحفظ دموکراسی،3-تغییرکسب وکارهابا دوزیرمضمون:کسب وکارحضوری وکسب وکارمجازی،4-دین وعبادت با چهار مضمون فرعی:عبادت مجازی،زیارت مجازی،سوگواری مجازی،اعیادمجازی مذهبی ، 5-خلق معناهای جدیدو6-تغییر فاصله اجتماعی.الزامات سوادرسانه ای برای کاهش ویا توقف شیوع ویروس کرونا(عبارتنداز:1-ضرورت ارتباطات مجازی،2-کاهش رفت وآمد ،3-کاهش هزینه ها،4-کاهش دیدارهای حضوری،5-استفاده ازفضای مجازی و4-آموزش محتوای پیشنهادی با 20 دستورالعمل برای سوادرسانه ای که عمدتا بررعایت فاصله اجتماعی تاکیددارند.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، فضای مجازی، سوادرسانه ای، ویروس کرونا، دین، فاصله اجتماعی
 • محمدعلی غمامی، فاطمه ملک خانی* صفحات 248-279

  با ظهور فناوری های جدید قسمت اعظمی از روابط روزمره انسان ها به فضای دوم (فضای مجازی) انتقال یافته و این مسیله چالش ها و فرصت هایی را برای روابط به وجود آورده است. کشیده شدن روابط خویشاوندی به این فضا برخی را به بازتولید جمع های خانوادگی قدیم و اصلاح روندهای کنونی امیدوار ساخت. برخی نیز این روند را نه یک چرخش اصلاحی بلکه ادامه راه مدرنیته و در راستای دامن زدن به فردیت هرچه بیشتر توصیف کردند. این پژوهش به دنبال فهم تاثیر دو فضایی شدن ارتباطات خویشاوندی مجازی بر عمق، سطح و نوع ارتباطات است. برای این منظور 20 نفر از اعضای گروه های تلگرامی خانوادگی به روش نیمه ساخت یافته مصاحبه به عمل آمد و یافته ها به روش تحلیل مضمون با نرم افزار مکس کیودا  مورد تحلیل قرار گرفتند. برای تبیین این تغییرات از نظریه «دو فضایی شدن» دکتر عاملی و «جامعه و اجتماع» فردینان تونیس  استفاده شد. نتایج نشان داد «فاصله زدایی» و «فاصله زایی» دو مضمون فراگیر در بیان تغییرات حاصل از دو فضایی شدن ارتباطات خویشاوندی هستند. به طورکلی فضای مجازی با «فاصله زدایی» در ابعاد مادی به گسترش سطح ارتباطات خویشاوندی انجامیده و در بعد صوری (گزل شافتی) موفق عمل کرده اما هم زمان با «فاصله زایی» در ابعاد معنوی سبب کاهش عمق ارتباطات شده و در بعد معنوی (گیمان شافتی) چندان موفق نبوده است.

  کلیدواژگان: تلگرام، خانواده، دو فضایی شدن، روابط خویشاوندی، روابط مجازی
 • امید وطن دوست* صفحات 280-306

  بحران، رویدادی است با احتمال اندک ولی با اثرات شدید که کارکرد معمول سازمان را تهدید کرده و حسب ابعادی که دارد می تواند اثرات اجتماعی گوناگونی داشته باشد. گفتگو میان سازمان و مخاطب(ها)یش، پیش،حین و پس از رویداد بحرانی را «ارتباطات بحران» می نامند. نمونه مورد مطالعه پژوهش مورد بحث در این مقاله، بیش از 500 توییت منتشرشده به زبان فارسی و محبوب در شبکه اجتماعی توییتر درباره دو رویداد بحرانی ریزش ساختمان پلاسکو و حمله گروه تروریستی داعش در تهران می باشد. پژوهش حاضر با اتکاء به پارادایم عملگرا، رویکرد تلفیقی و به روش «تحلیل محتوای عمقی» و به کمک نرم افزار ام.آر.پی انجام شده است. یکی از عوامل نارضایتی کاربران توییتر در یک هفته پس از دو رخداد، شایعات پخش شده در شبکه های اجتماعی مختلف می باشد. پژوهش به این نتیجه رسیده که اعمال سانسور بر نشر اطلاعات می تواند نقشی در انتشار شایعات داشته باشد.

  کلیدواژگان: بحران، ارتباطات بحران، مدیریت بحران، توییتر، شبکه های اجتماعی
 • مریم سادات میری*، محمد ابشار صفحات 307-334

  مناظره از شیوه های تبلیغی کارآمد و قالب های مورد توجه در حوزه ارتباطات است که در تبلیغات دینی نیز جایگاه ارزنده ای دارد. خداوند در قرآن کریم انسان را به جدال احسن دعوت می کند که بر اساس آن مناظره بر پایه اخلاقیات برگزار می شود. از نقاط عطف در تاریخ اسلام، هجرت حضرت رضا(ع) از مدینه به خراسان، به دستور مامون عباسی است. در طول این سفر حضرت به سخنرانی، خطابه و سایر شیوه های تبلیغات دینی پرداخته اند. مناظرات حضرت رضا(ع) با صاحبان اندیشه ادیان الهی و غیرالهی در کاخ مامون عباسی نمونه ای ناب از جدال احسن و تبلیغ جامع دین اسلام در برخورد با سایر ادیان است. در یکی از جلسات مناظره، عمران صابی از متکلمین صابعین، در خصوص وحدت الهی وارد مناظره با حضرت رضا(ع) می شود. این پژوهش به بررسی مناظره حضرت رضا(ع) با عمران صابی به شیوه تحلیلی - توصیفی پرداخته است. پژوهش حاضر از نظریه 6 مرحله ای اقناع هاولند و متغیرهای اصلی متقاعدسازی به عنوان چارچوب نظری بهره گرفته است. از نتایج این پژوهش می توان به رعایت اخلاقیات و اصول حرفه ای مناظره توسط حضرت رضا(ع) و ایجاد فضای علمی برپایه مفروضات مخاطب برای انتقال پیام مستدل و به دور از برتری جویی و تخریب شخصیت مقابل اشاره کرد. حضرت رضا(ع) با ایجاد گفتگوی دیالکتیک توجه عمران را به پیام جلب و پس از درک، از پذیرش نتیجه گیری پیام در عمران اطمینان حاصل می کند. در آخر حضرت با تغییر هوشمندانه کانال انتفال پیام از کلام به عمل، نگرش جدید را به رفتار تبدیل می کند.

  کلیدواژگان: تبلیغات، تبلیغات دینی، مناظره، امام رضا(ع)، عمران صابی، اقناع
 • علیرضا محمدلو* صفحات 335-361

  نسبت سنجی سبک زندگی با شبکه های اجتماعی چگونه و با چه ادبیات اجتماعی یا فلسفی قابل درک و تبیین خواهد بود و چه پیامدهایی داشته و چگونه قابل مدیریت و ریل گذاری به نفع انسان خواهد بود؟ بنیان های نظری در اندیشه اجتماعی و دانش ارتباطات و حتی فلسفه چگونه می توانند این دو مقوله را به نحوی تبیین نمایند که نه نیاز به عقب نشینی در استفاده از رسانه های جمعی باشد و نه شتاب زدگی دنیای پست مدرن را توجیه و تیوریزه کند؟ این مقاله بعد از فحص وبررسی تمام نظریات ناظر بر سبک زندگی، در صدد است تا نشان دهد، مجموعه نظریات در باب سبک زندگی هرکدام به تنهایی نمی توانند توصیف دقیق و جامعی از سبک زندگی ارایه داده و نسبت آن را با محصولات مدرنتیه همچون فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تبیین نمایند. هرکدام از نظریات جامعه شناختی، یک بخش از پازل سبک زندگی را تشکیل می دهند و چشم انداز روشن تر و نگاه جامعتری از تاثیرات شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی را با همپوشانی و هم افزایی ارایه می نمایند.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، شبکه های اجتماعی، شخصیت، فرهنگ، ساختارهای ذهنی، مصرف
|
 • Mahdi Hamzehpoor *, Marjan Etemadi, Amer Aran Pages 1-38

  Fundamental developments in science and technology have wonderfully transformed the management mechanism of organizations around the world. Therefore, the culture of acceptance and development of science and technology in media organizations, that are on the sharp edge of change and transformation, should be given serious consideration; while the lived experience in the mentioned organizations shows the existence of serious obstacles in the acceptance and application of new technologies by managers and employees. Therefore, this study has been conducted with the aim of presenting management strategies to identify and analyze major barriers affecting the phenomenon of acceptance and development of new technologies in media organizations.Major effective barriers (derived from the qualitative method of content analysis) were identified through the Semi-structured interviews of 14 experts who were purposefully selected. internal relations of the The mentioned barriers were identified and analyzed through the soft operational research approach and DEMATEL technique and design of a questionnaire provided for 13 experts in the field of media management, the interaction between the obstacles and effectiveness and impactability of each barrier compared to other barriers were calculated. the research results showed that the major effective barriers:Organizational inertia, lack of management transformation, lack of institutional attitude, lack of comprehensive research and development, human resources issues, weak organizational culture, lack of proper cost-benefit analysis in adopting new technologies, lack of organizational structure dynamics, infrastructure issues, Macro political- administrative issues, legal barriers, Lack of easy access, training and technology transfer.two systematic results have been obtained from this study; First, the internal effectiveness and impactability of barriers to development of new technologies in media organizations, and in the second phase, prioritization of the mentioned obstacles has been done .

  Keywords: Media Industry, Adoption of New Technologies, media organizations, Soft Operational Research Approach, DEMATEL Approach
 • Fatemeh Karimi Dardashti *, Mahdi Molaeearani, Seyed Mohammad Kazemi Pages 39-65
 • Dawood Agharafii * Pages 66-91

  The purpose of this article is to find the concept and terminology of postcolonial "communication" in postcolonial works written by contemporary philosopher Reza Davari Ardakani. The main approach of the article is based on the assumption that "postcolonial critique" and its subset "Western critique" is not possible except in the light of detailed attention to the themes of communication between West and East and the state of relations of civilizations in general, and if this issue is not considered. To achieve the purpose of research and study this hypothesis, three questions were asked: 1. to what extent is the use of communication concepts and themes in the works of Ardakani arbitration? 2. From the communication point of view of Reza Davari Ardakani's postcolonial critique, on what terms and definitions is a solid postcolonial based? 3. What levels and concepts of communication does the post-colonial communication approach of Ardakani arbitration cover? In this article, three books by Reza Davari Ardakani analyzed. The selection of the mentioned samples was done using "multi-field search of documents" in the "express software of the National Archives and Library" and using the "Creator" and "Subject" fields. Also, in order to answer the second and third questions of the research, the qualitative method of "focus group" has been used. The research results show that in total, 3.62% of the total paragraphs of the studied books have communication concepts. Also, Ardakani has used the concept of” intercultural communication” with 20.37% and the postcolonial term “mimicry” with 22.22% in his works.

  Keywords: Postcolonial Criticism, Reza Davari Ardakani, Concepts of Communication, Western Criticism, Oriental Studies
 • Hassan Boosaliki * Pages 92-124

  The idea that emotions and irrational elements plague the correct flow of human thought and decision-making originated in ancient Greece even into the Enlightenment. But today the idea of a fusion of rational processes and irrational processes (emotional and tendency) has replaced it. Today we are not talking about purifying the flow of thought from irrational elements, but about identifying these irrational elements and using them to manage the flow of thought. The idea of a "libertarian paternalism" follows the architecture of people's choice, without limiting their options. In this article, we sought to answer the question, "How can the media control the audience's decision-making process by utilizing the unconscious components of thinking?". To this end, we have introduced some of the irrational elements and biases of the mind, based on empirical studies, and then we have pointed out how they are exploited by the media. The purpose of this article is to introduce a field of media literacy that deals with media tricks in the architecture of people's choice; Tricks that do not deprive people of a sense of freedom while guiding their choices. The media uses the bias of the individual mind, such as the effect of anchorage, the tendency to cognitive consistence, the desirably seeing, and the pressure of social norms to manage their choices. They lead the audience to their intended behavior and thinking through imagery, good construe, the use of children to pressure parents, and other tricks.

  Keywords: Media Literacy, libertarian paternalism, choice architecture, irrational elements of decision making, mental Bias
 • Somayeh Tajik Esmaeili *, Ebrahim Hemmati Pages 157-190
 • Navid Amidi Mazaheri * Pages 191-221

  Today, the media is one of the most important effective tools in society that plays a significant role in individual and social life. The media set specific policies to be more accurate and systematic. The theoretical foundations of this issue, which are discussed in the media policy, must be carefully and practically examined. There are usually two types of media policy approaches, traditional and modern, and the adoption of any of these approaches can have advantages and disadvantages. In the present study, which has been done by library method and content analysis, the dimensions and components of these policies have been discussed, and an attempt has been made to compare them comparatively with the IRIB. The views of Ayatollah Khamenei as the main policy-maker of the Radio and Television Organization in this field have been examined.. Finally, in a mission category, mission requirements, objectives, executive strategies, and pathology are extracted.

  Keywords: Policy-Making, Media, media policy-making, government, radio, Ayatollah Khamenei
 • Omi Ali Masoudi *, Ahmadreza Masoudi Pages 222-247

  The winter of 1398 AD and the year 2020, in Iran and the world, ended with a new and surprising phenomenon. Coronavirus outbreak, but with the end of winter; This phenomenon did not stop, but with the spread of the virus, the state of the world and human relations changed. This study aimed to identify the corona phenomenon and to provide media literacy requirements to stop the spread of the coronavirus (Covid-19).In this research, the method of Thematic analysis has been used. By conducting a non-structured interview with 15 experts in the field of media literacy in Iran, we have identified media literacy requirements to prevent the coronary phenomenon.The results showed that there are 6 main themes and 10 sub-themes in Corona's phenomenology. Religion and worship with four sub-themes: virtual worship, virtual pilgrimage, virtual mourning, religious virtual holidays, 5. Creating new meanings and 6 - changing social distance.Media literacy requirements to reduce or stop the spread of coronavirus include 1- the need for virtual communication, 2- reduction of traffic, 3- reduction of costs, 4- reduction of face-to-face meetings, 5- use of cyberspace, and 4- training of suggested content with 20 instructions For media literacy that mainly emphasizes social distance.

  Keywords: : phenomenology, Cyberspace, Media Literacy, Coronavirus, religion, social distance
 • Omid Vatandoost * Pages 280-306

  A crisis is a low-probability, high-impact event that threatens the viability of the organization and has various social effects according to its dimensions. Crisis communication is the dialog between the organization and its public(s) prior to, during and after the negative occurrence. The dialog details strategies and tactics designed to minimize damage to the image of the organization. This research relies on theories such as apologia, image restoration, and situational crisis communication. The samples of the research reported in this article are more than 500 tweets in Persian about two crisis events: The crumble of the Plasco building on June 19, 2016, and the ISIS operation to the Iranian parliament and Imam Khomeini’s shrine on June 7, 2017.The method of doing this research is based on pragmatic paradigm, mixed methods tradition and eventually the deep content analysis. In order to do that, the MRP software could assist the researchers. Consequently, the research found that the censorship of the information during the crisis can spread rumors. People were frustrated due to rumors within a week after each crisis. In contrast, the author has found that rapid news sharing and timely transmission of information can play a role, leading to the reduction of rumors.

  Keywords: crisis, crisis communication, Crisis Management, Twitter, Social Media
 • Alireza Mohammadloo * Pages 335-361

  How and by what social or philosophical literature can the comparison of lifestyle with social networks be understood and explained, and what are the consequences, and how can it be managed and tracked for the benefit of human beings? How can theoretical foundations in social thought and communication science and even philosophy explain these two categories in a way that does not require a retreat in the use of mass media and does not justify and theorize the haste of the postmodern world? This article, after examining all theories related to lifestyle, seeks to show that the collection of theories about lifestyle alone can not provide an accurate and comprehensive description of lifestyle and its relationship with modern products such as cyberspace. And explain social networks. Each of the sociological theories forms a part of the lifestyle puzzle and provides a clearer and more comprehensive view of the effects of social networks on lifestyle with overlap and synergy.

  Keywords: lifestyle, Social Networks, Personality, Culture, mental structures, consumption