فهرست مطالب

 • پیاپی 7 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/04/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • وحید ریاحی*، سیده عاطفه سیادتی صفحات 1-19

  صنعت دامپروری یکی از فعالیت های اقتصادی در روستاها به شمار می رود که این بخش با امنیت غذایی و سلامت جامعه گره خورده است و یک صنعت پویا و اشتغال زاست که به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های تولید مواد پروتیینی و لبنی اهمیت بسزایی در تغذیه انسان ها دارد. و می توان گفت که یکی از مخاطره آمیزترین فعالیت های کشاورزی، زیر بخش دامداری است و بسیاری از عوامل کنترل ناپذیر، مانند عوامل جوی، خشکسالی ها و بیماری ها بر این فعالیت اقتصادی اثر منفی دارند. همچنین مخاطراتی مانند تغییرات قیمت و بی ثباتی عوامل تولید نیز این امر را در کشور تشدید می کند. براین اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف کاربردی به بررسی و شناسایی مدیریت ریسک دامداری در نواحی روستایی شهرستان گلپایگان انجام پذیرفته است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از داده های رسمی و مکتوب در ابتدا به صورت کتابخانه ای و سپس براساس پژوهش ها و در مطالعات میدانی از مشاهده همراه با مصاحبه بهره برده شده است. جامعه آماری تحقیق کل خانوارهای دامدار روستاهای مزرعه، قالقان، اسفرنجان و رباط قالقان است که مجموعا 200 خانوار بوده است، و به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید، که از این 200خانوار، تعداد 132 خانوار به عنوان جامعه هدف مصاحبه شونده تعیین شده است، و شیوه مصاحبه به صورت نیمه ساختاری بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نخست ریسک تامین علوفه و نهاده های دامی در روستاهای موردمطالعه دارای اهمیت و فراوانی بیشتری است و در مراتب بعدی ریسک عوامل طبیعی (سرمای شدید، هوای بسیار گرم و خشکسالی) و سرقت با سهم و فراوانی برابر دارای اهمیت هستند. و فعالان اقتصاد دام برای کاهش ریسک های موجود نخست اقدام به کاشت علوفه های کم آب بر و ذخیره سازی نهاده ها می کنند؛ همچنین برای کاهش ریسک عوامل طبیعی و سرقت اقدام به ساخت پناهگاه های مسقف مناسب فصل سردسال و سم پاشی جایگاه دام در فصل گرما و نصب دوربین و دزدگیر در دامداری های خود می کنند.

  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، اقتصاد روستایی، دامداری، نواحی روستایی، شهرستان گلپایگان
 • ندا نجفی*، مهران علی الحسابی صفحات 20-41

  درحال حاضر بستر طبیعی، جغرافیایی و کالبدی روستا ها که بخش مهمی از مفاهیم کالبدی روستاها را شکل می دهند در طراحی های جدید، چندان مورد توجه قرار نمی گیرند؛ این مسیله سبب شده است علیرغم تفاوت های زمینه ای، بافت های جدید روستایی در اکثر مناطق کشور مشابه یکدیگر شوند و ساختار منسجم بسیاری از روستاها در توسعه بافت روستا، درمعرض زوال و نابودی قرار گیرند؛ روستاهای شمال ایران نیز از این وضعیت مصون نمانده و از شخصیت کالبدی آنها، خصوصیات بارزی باقی نمانده و بافت جدید، به صورتی ناهمگون و بدون شناخت و توجه به مفاهیم موجود در معماری منطقه، طراحی شده که با روندی فرسایشی، نابودی اصالت محیط کالبدی را در پی داشته است. هدف این پژوهش، استخراج مفاهیم و معیارهایی است که کالبد روستا را متمایز کرده و شباهتش را با جامعه همسان آشکار نماید. در این مسیر، درک و فهم ارزش های زمینه ای بسیار کارگشا و مفید بوده و برای نزدیک شدن به الگوی جدید، بسیار مهم تلقی می شوند، بنابراین در بخش اول مفاهیم اصلی پژوهش شامل زمینه، روستا و معماری روستایی بررسی شده و در نهایت ویژگیهای معماری روستایی زمینه گرا و معیارهای قابل بررسی از دیدگاه رویکرد زمینه گرایی، ارایه شده است؛ در بخش دوم با انتخاب 3 نمونه از میان خانه های روستای بلیران (واقع در استان مازندران-شهرستان آمل)، به سنجش و ارزیابی این مفاهیم و معیارها در خانه های روستا پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ویژگیهای معماری روستایی زمینه گرا، قابلیت تطبیق با کالبد روستا را دارا می باشد و می تواند بهترین و مناسب ترین الگو برای دستیابی به معماری در این منطقه باشد؛ بنابراین با بهره گیری از این ویژگیها و معیارهای بررسی شده، امکان دستیابی به گونه ای از معماری وجود دارد که در امتداد معماری گذشته واقع شده و با کمک امکانات امروزی و پتانسیل های محیط، جریان منطقی و صحیحی در توسعه کالبدی بافت ایجاد می -نماید.

  کلیدواژگان: زمینه، روستا، معماری روستایی، مفاهیم و معیارهای زمینه گرایی کالبدی
 • مهدی چراغی* صفحات 42-63

  توجه به توسعه کسب وکار در مناطق روستایی با توجه به شرایط موجود روند رو به کاهش جمعیت نواحی روستایی از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است. بر این اساس در روستاهای دارای پتانسیل گردشگری بررسی زمینه ها و عوامل تاثیرگذار و ارایه راهبردهای توسعه کسب وکار از ضرورت های اولیه محسوب می شود. هدف این پژوهش ارایه راهکارهای توسعه کسب وکار در سکونتگاه های روستایی دارای پتانسیل گردشگری استان زنجان و در راستای کمک به ایجاد کسب وکار بوده است. روش تحقیق ازنظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی بوده و برای جمع آوری داده های میدانی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر روستاهای دارای پتانسیل گردشگری استان زنجان می باشد. با توجه به بررسی های انجام گرفته استان زنجان دارای 43 روستای شناسایی شده در زمینه دارا بودن پتانسیل های گردشگری می باشد. 50 درصد روستاهای دارای قابلیت گردشگری استان که شامل 21 روستا می شود به عنوان تعداد نمونه لازم انتخاب شد. تعداد خانوارهای 21 روستای انتخاب شده برابر با 4950 خانوار می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران معادل 367 نفر محاسبه شده است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی و مدل سوات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، با توجه به نمره ارایه شده در جدول ماتریس نهایی رویکرد ارایه اعتبارات مالی توسط بانک ها به عنوان جذاب ترین راهبرد جهت توسعه کسب وکار در روستاهای هدف گردشگری استان زنجان ارایه می شود. جامعه آماری تحقیق حاضر روستاهای دارای پتانسیل گردشگری استان زنجان می باشد. با توجه به بررسی های انجام گرفته استان زنجان دارای 43 روستای شناسایی شده در زمینه دارا بودن پتانسیل های گردشگری می باشد. 50 درصد روستاهای دارای قابلیت گردشگری استان که شامل 21 روستا می شود به عنوان تعداد نمونه لازم انتخاب شد. تعداد خانوارهای 21 روستای انتخاب شده برابر با 4950 خانوار می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران معادل 367 نفر محاسبه شده است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی و مدل سوات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، با توجه به نمره ارایه شده در جدول ماتریس نهایی رویکرد ارایه اعتبارات مالی توسط بانک ها به عنوان جذاب ترین راهبرد جهت توسعه کسب وکار در روستاهای هدف گردشگری استان زنجان ارایه می شود.

  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، توسعه پایدار، کسب وکار روستایی، استان زنجان
 • الهه مرادی*، یعقوب پیوسته گر، عبدالمطلب کریم زاده صفحات 64-77

  مکانیابی از مهمترین مباحث در برنامه ریزی شهری و منطقه ای محسوب میشود. مکانیابی بهینه توسط برنامه ریزان و تصمیم گیران شهری علاوه بر دسترسی آسان، به افزایش رفاه جامعه کمک میکند. در روش های تصمیم گیری چندمعیاره به جای یک معیار سنجش بهینگی، از چند معیار برای سنجش استفاده می شود و این روش، تحلیلی مناسب برای انتخاب یک گزینه ارایه میدهد. هدف از پژوهش حاضر مکان یابی برای سکونت در برنامهریزی شهری و منطقهای با استفاده از معیارهای مختلف با استفاده از روش های ویکور و الکتره است. برای این منظور ابتدا معیارهای لازم جهت مکانیابی شناسایی شد. برای وزندهی معیارها بدلیل اینکه ارزیابیهای افراد از معیارها کیفی و غیردقیق هستند، از تیوری مجموعه های فازی برای مقایسات زوجی در روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. سپس با استفاده از روش‎های تصمیم‎گیری چند معیاره ویکور و الکتره به رتبهبندی و انتخاب بهترین گزینه برای مکانیابی اقدام گردید. برای اعتبار سنجی مدل هیبریدی فازی ارایه شده از یک مثال عددی مورد استفاده در تحقیقات قبلی استفاده و ضمن نشان دادن کارایی مدل ارایه شده در این تحقیق، نتایج با تحقیقات قبلی مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که با استفاده از روش‎های تصمیم گیری چند معیاره میتوان مسایل مکانیابی مربوط به برنامهریزی شهری و منطقهای با گزینه ها و معیارهای کیفی و کمی مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و اولویتبندی گزینه ها را انجام داد. برای تبیین کیفیت زندگی در محله‏ های شهر نوشهر، از داده‏های پرسشنامه‏ ای و داده‏های مستخرج از منابع دیگر استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه‏ی مورد مطالعه، از رابطه‏ ی کوکران بهره برده و تعداد 380 نفر در سطح محله ‏ها توزیع شده است. هدف این پژوهش بررسی متغیرهای فردی موثر بر رضایت مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی در بافت قدیم و جدید شهر نوشهر است تا با تبیین علمی تر تاثیرگذار بر کیفیت زندگی، الگوهای مناسب تری جهت برنامه ریزی های آتی ارایه گردد.

  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، فقر شهری، آماره موران، لکه داغ، شهر یاسوج
 • حسین شعبانعلی فمی*، فتانه طالب پور، علی اکبر براتی، محمدآصف شایق صفحات 78-93

  تغییر اقلیم یکی از چالش های اساسی پیش روی بشر کنونی است. درنتیجه، جلوگیری از تغییرات آب و هوایی و تخریب منابع طبیعی از الزامات حفظ کیفیت زندگی نسل های فعلی و آینده است. از راهکارهای تحقق این مهم توجه به توسعه کسب کارهای سبز و افزایش سطح سبز بودن کسب وکارهای موجود است. کسب وکار سبز شغل شایسته ای است که ضمن تولید کالاها و خدمات، به حفظ و احیای کیفیت محیط زیست و بهبود اقتصاد روستا کمک می نماید. نظر به اهمیت زنان روستایی در کسب وکارهای روستایی، تحقیق حاضر به برسی الزامات و سازوکارهای توسعه کسب وکارهای سبز در بین زنان روستایی پرداخته است. جامعه آماری شامل زنان روستایی دارای کسب وکار در شهرستان ری (246 نفر) و کارشناسان این حوزه (80 نفر) بود. از این میان 202 زن روستایی و 50 کارشناس به عنوان نمونه مطالعه شدند. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده دو عدد پرسشنامه محقق ساخته بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آماره های توصیفی از ضریب تغییرات و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. مقایسه کارشناسان و زنان روستایی نسبت به الزامات توسعه کسب وکارهای سبز در میان زنان روستایی نوعی تفاوت آشکار ادراکی نسبت به این موضوع را در میان این دو گروه نشان می دهد، به گونه ای که از دیدگاه زنان روستایی آنچه در اولویت بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار است دارا بودن برخی ویژگی های فردی و شخصیتی نظیر روحیه کارآفرینی و تمایل جهت ورود به کسب وکارهای سبز است. حال آنکه از نگاه کارشناسان وجود امکانات و زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی از جمله مهم ترین الزامات توسعه کسب وکارهای سبز برای زنان روستایی تشخیص داده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی الزامات توسعه کسب وکارهای سبز در شش عامل اصلی گروه بندی شده اند که روی هم رفته حدود 76 درصد واریانس کلیه نشانگر ها را تبیین کردندکه حد مطلوب و مناسبی است. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه کسب وکارهای سبز روستایی مستلزم توجه به مولفه های اطلاعاتی و ارتباطی، آموزشی و ترویجی، بازاری و مدیریتی، فرهنگی و نگرشی، دانشی و انگیزشی و در نهایت مالی و اقتصادی است. همچنین، سازوکارهای این مهم شامل توسعه بستر و زیرساخت های حمایتی، تسهیل ارتباطات و شبکه سازی، توانمندسازی اجتماعی - اقتصادی و در نهایت توسعه شایستگی های حرفه ای است.

  کلیدواژگان: زنان روستایی، توسعه روستایی، اشتغال روستایی، کسب و کار سبز، کارآفرینی روستایی
 • مریم سجودی، کرامت الله زیاری، احمد پوراحمد، مجید یاسوری * صفحات 94-106

  از دیرباز دست یابی به توسعه‌ ای مطلوب و متوازن از جمله اهداف اساسی توسعه ‌ی کشور بوده است. الگوی مطلوب توسعه ‌ی منطقه‌ ای ضمن این که به عنوان پارادایمی در توسعه ‌ی منطقه‌ ای محسوب می ‌شود می ‌تواند به عنوان راه ‌حل اجرایی برای توسعه‌ ی یکپارچه و هماهنگ منطقه محسوب شود؛ همچنان که با نوساناتی در سیاست گذاری ‌ها و برنامه‌ ریزی‌ ها مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا هدف پژوهش حاضر آن است که گزاره‌ های مبین و معرف الگوی فعلی و موجود با الگوی مطلوب مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد و میزان تفاوت "آن چه هست" و "آن چه باید باشد" مشخص شود. روش پژوهش حاضر بدین صورت بوده است که با استفاده از مطالعه اسنادی، کتابخانه ‌ای و انجام مصاحبه‌ ی باز و نیمه ساختار یافته با 35 نفر از کارشناسان منتخب استانی صورت گرفت. نتیجه‌ ی این مطالعه ‌ی تطبیقی بیان گر این است که الگوی مطلوب موقعیت ‌های چهارگانه‌ ای چون "استفاده‌ ی توامان از الگوی فعلی و مطلوب"، "رد الگوی فعلی"، "شکل تکامل یافته‌ ی الگوی فعلی" و "نگاهی دیگرگون" را نسبت به الگوی فعلی داشته است.

  کلیدواژگان: مقایسه تطبیقی، الگوی موجود، الگوی مطلوب، توسعه ی منطقه ای، گیلان
|
 • Vahid Riahi *, Seyedehatefeh Siadati Pages 1-19

   Livestock industry is one of the economic activities in rural areas, which is tied to food security and community health, and is a dynamic and employment-generating industry that is one of the main sectors of protein and dairy production is very important in nutrition. It has humans. And it can be said that one of the most risky agricultural activities is the livestock sector, and many uncontrollable factors, such as climate change, droughts and diseases have a negative impact on this economic activity. Risks such as price changes and instability of production factors also exacerbate this in the country. Based on this, the present study has been carried out with a descriptive-analytical method and with the practical purpose of examining and identifying livestock risk management in rural areas of Golpayegan county. Data collection using official and written data was first done in the form of a library and then based on research and field studies with interviews. The statistical population of the study is the total number of livestock households in Mazraeh, Qaleghan, Asfarjan and Robat Qaleghan villages, which has 200 livestock households; Cochran's formula was used to estimate the sample size and 132 livestock families were selected as the sample. The results show that first the risk of fodder and livestock inputs in the studied villages is more important and more frequent, and then the risk of natural factors (severe cold, very hot weather and drought) and theft with equal share and frequency are more important. . And livestock activists first plant low-water forage and store inputs to reduce existing risks; Also, to reduce the risk of natural causes and theft, they build roofed shelters suitable for the cold season and spray livestock in the hot season and install cameras and alarms in their farms.

  Keywords: Risk Management, Rural Economy, Animal husbandry, rural areas, Golpayegan County
 • NEDA NAJAFI *, Mehran Alalhesabi Pages 20-41

  At present, the natural, geographical, physical contexts of the rural textures, which play a crucial role in making the concept behind their body, are not considered in the new designs. Despite the fundamental differences in contexts, this issue has caused that, the new rural textures in our country become similar to each other and the cohesive structure of many villages in the development of rural areas are exposed to deterioration. The villages of northern Iran are not immune from this situation and nothing have remained from their physical characteristic, and the new sections of rural areas are designed heterogeneously and regardless to the concepts behind the region's architecture, which destroys the originality of the environment. The purpose of this study is to extract the concepts and criteria that differentiate the body of the village and reveal its similarity with the same structures. In this way, understanding the underlying values is extremely useful and is considered very important to approach the new model. In the first part, the subject matters of the research (context, village and rural architecture) are defined and then the characteristics of context-oriented rural architecture and criteria that can be examined from the perspective of contextualism approach are presented. In the second part, by selecting 3 samples from the houses of Baliran village, these concepts and criteria have been evaluated in the houses of the village. The results of this study show that the characteristics of contextual rural architecture have the ability to adapt to the body of the village and can be the best model to achieve contextual architecture in this area. Therefore, by using these concepts and criteria, it is possible to achieve a type of architecture that is located along the past architecture and with the help of the modern facilities and environmental potentials, creates a logical and correct flow in the physical development of the rural textures.

  Keywords: Context, Village, Rural architecture, Concepts, criteria of physical contextualism
 • Mehdi Cheraghi * Pages 42-63

  Attention to business development in rural areas Given the current situation, the declining population of rural areas is very important. Accordingly, in villages with tourism potential, the study of areas and influential factors and the presentation of business development strategies are essential. The purpose of this study was to provide business development strategies in rural settlements with tourism potential in Zanjan province and to help create business. The research method is descriptive-analytical in nature and applied in terms of purpose. The method of data collection was library and field and a researcher-made questionnaire was used to collect field data. The statistical population of the present study is the villages with tourism potential of Zanjan province. According to studies, Zanjan province has 43 identified villages in terms of tourism potential. 50% of the villages with tourism potential of the province, which includes 21 villages, were selected as the required number of samples. The number of households in the 21 selected villages is equal to 4950 households. The sample size is calculated based on Cochran's formula equal to 367 people. Descriptive and inferential statistics and SWOT model have been used to analyze the data. The results show that, according to the score presented in the final matrix table, the approach of providing financial credits by banks is presented as the most attractive strategy for business development in the tourist villages of Zanjan province.The sample size is calculated based on Cochran's formula equal to 367 people. Descriptive and inferential statistics and SWOT model have been used to analyze the data. The results show that, according to the score presented in the final matrix table, the approach of providing financial credits by banks is presented as the most attractive strategy for business development in the tourist villages of Zanjan province.The sample size is calculated based on Cochran's formula equal to 367 people. Descriptive and inferential statistics and SWOT model have been used to analyze the data. The results show that, according to the score presented in the final matrix table, the approach of providing financial credits by banks is presented as the most attractive strategy for business development in the tourist villages of Zanjan province.

  Keywords: rural tourism, Sustainable development, rural business, Zanjan Province
 • Elahe Moradi *, Yaghowb Peyvastehgar, Abdolmotaleb Karimzade Pages 64-77
  Background

  The rapid and unplanned growth of urbanism and urbanization has created major problems, the most important of which is the poverty of the city. ). The city of Yasuj in recent decades has accelerated growth and development so that its population has increased from 931 people in 1345 to 134532 people in 1395. The purpose of this study is to investigate and analyze the spatial indicators of urban poverty in the blocks of Yasuj. The required information has been obtained through documentary and library studies, and raw data have been obtained from the statistical blocks of 2016 in Yasuj.

  Objectives

  The purpose of this study is to investigate and analyze the spatial indicators of urban poverty in the blocks of Yasuj city

  Method

  The approach of the research space is descriptive-analytical according to the nature of the subject and the goals of the research. The method of data collection was in the form of documents and libraries and obtained from statistical blocks and detailed plan of Yasuj city in 2016. For this purpose, first the indicators studied in Excel software were scaled and their weight was obtained, then by combining these indicators, the integrated index of urban poverty (Yasuj) has been obtained. To analyze the poverty indicators of the city, the methods of analysis of local Moran statistics, hot spot analysis, three-dimensional profile drawing and trend analysis of indicators in Arc Gis environment have been discussed. By converting the hot spot map to a raster layer, the integrated urban poverty index is zoned.

  Result

  The results of this study indicate the high score and clustering of urban poverty in the western and northwestern blocks of Yasuj city and the low score of urban poverty in the central blocks of Yasuj city.C onclusion: Zone one in Yasuj city is in the middle to poor category. Zones two and three are moderate to very prosperous, and finally zone four is in the very poor category in terms of the distribution of urban poverty indicators in Yasuj.

  Keywords: Spatial analysis, urban poverty, Moran statistics, hot spot, Yasuj city
 • Hossein Shabanali Fami *, Fattaneh Talebpour, Aliakbar Barati, MuhammadAsef Shaiq Pages 78-93
  Background

  One of the most important concerns affecting humanity today is climate change. As a result, minimizing climate change and natural resource depletion is critical for present and future generations to maintain their standard of living. One way to attain this goal is to focus on the creation of green businesses and boosting the green level of existing businesses. Green business is a rewarding career that helps to preserve and regenerate the environment while also providing goods and services and strengthening the rural economy.

  Objectives

  Given the role of rural women in rural businesses, the current study examines the prerequisites and mechanisms for the development of green enterprises among rural women.

  Method

  The statistical population included rural women with businesses in Rey County (246 people) and experts in this field (80 people). A total of 202 rural women and 50 experts were interviewed. The samples were chosen using simple random sampling. Data was collected using two researcher-created questionnaires, and descriptive statistics and exploratory factor analysis were used to analyze the results.

  Result

  There is a significant perceptual difference between experts and rural women when discussing the criteria for the development of green businesses among rural women, indicating that what is more important and priority from the perspective of rural women is having entrepreneurial spirit and a willingness to work in green businesses, among other personal and personality attributes. However, according to experts, one of the most significant conditions for the growth of green businesses for rural women is the availability of information and communication facilities and infrastructure. The prerequisites for the development of green enterprises are classified into six key variables based on the results of factor analysis, which collectively explained around 76 percent of the variance of all indicators, which is a desirable and adequate level. The findings of this research revealed that the development of rural green enterprises involves consideration of information and communication, education and extension, market and management, culture and attitude, knowledge and motivation, and lastly financial and economic components.

  Conclusion

  The establishment of a supportive context and infrastructure, the facilitation of communications and networking, socioeconomic empowerment, and finally the development of professional competences are all proven to be critical mechanisms for green business development among rural women.

  Keywords: Rural Women, Rural Development, rural employment, Green business, Rural entrepreneurship
 • Maryam Sejodi, Keramatullah zayyari, Ahmad pourahmad, Majid Yasoori * Pages 94-106

  Achieving a desirable and balanced development has long been one of the main goals of the country's development. The desired model of regional development, while being considered as a paradigm in regional development, can be considered as an executive solution for integrated and coordinated development of the region; It has also been noted with fluctuations in policy-making and planning. In this regard, the aim of the present study is to examine and compare the explanatory propositions of the current and existing model with the desired model and to determine the difference between "what is" and "what should be". The method of the present study was as follows: using documentary study, library and open and semi-structured interviews with 35 selected provincial experts. The result of this comparative study is that the optimal pattern is related to four situations such as "simultaneous use of the current and desired pattern", "rejection of the current pattern", "evolved form of the current pattern" and "different perspective". To the current pattern.

  Keywords: Comparative comparison, existing model, desirable model, regional development, Guilan