فهرست مطالب

دانش حسابرسی - سال بیست و دوم شماره 1 (پیاپی 86، بهار 1401)

نشریه دانش حسابرسی
سال بیست و دوم شماره 1 (پیاپی 86، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/26
 • تعداد عناوین: 14
|
 • شکرالله خواجوی*، عباس قادری آزاد، سعید بذرافشان صفحات 5-35

  هدف از این پژوهش طراحی، تدوین و تصویب (در شورای دستگاه های نظارتی) مدل سنجش سلامت و فساد اداری برای دستگاه های اجرایی جمهوری اسلامی ایران است. پژوهشگران برای اجرای این پژوهش از روش کیفی فراترکیب و دو مرتبه از روش فوکوس گروه استفاده نمودند. برای استخراج پژوهش ها از مطالعات 20 سال اخیر (1381-1400) و به منظور غربال پژوهش ها از روش الگوریتم ارزیابی حیاتی و در خصوص استخراج شاخص های سلامت و فساد از تکنیک هفت مرحله ای بارسو و ساندوسکی (2007) استفاده شد. 12 نفر از خبرگان در جلسات فوکوس گروه، مرکب از اعضای شورای دستگاه های نظارتی و همینطور برخی خبرگان دستگاه های نظارتی و اجرایی و با پست سازمانی مدیر کل تا همطراز وزیر مشارکت داشتند. در فوکوس گروه نخست (طی سه جلسه) با رعایت پروتکل های علمی به این نتیجه دست یافتیم که (1) مدل سنجش باید توامان به سلامت و فساد توجه داشته باشد، (2) اجزای اصلی مدل باید مشتمل بر شش جزء زیرساختها، فعالیت های عملیاتی، مدیریت، نتایج، پیامدها و آثار، ادراک فساد و تجربه فساد باشد، (3) در اجزای مدل باید به مشخصه های ارزشی شفافیت، پاسخگویی و صداقت و درستکاری توجه شود و (4) شهروندان، دستگاه اجرایی و دستگاه نظارتی باید در فرآیند سنجش سلامت و فساد اداری مشارکت داده شوند. نتایج روش فراترکیب و پالایش آن در فوکوس گروه دوم (طی چهار جلسه) منتج به شناسایی 48 شاخص برای سنجش سلامت و فساد اداری (که در 12 گروه و ذیل شش جزء اصلی قرار می گرفتند) گردید.

  کلیدواژگان: سلامت اداری، ادراک و تجربه فساد، شاخص سلامت و فساد اداری، فراترکیب، فوکوس گروه
 • مهدی صفری گرایلی* صفحات 36-56

  ورود به حرفه تخصصی حسابرسی، نیازمند تصمیم گیری است، مستلزم مشخصه ها و ویژگی های متمایزی است که مهم ترین آن توانایی اتخاذ تصمیم های بخردانه است. وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلین یک حرفه تخصصی، اظهارنظر درباره صورت های مالی است، که این امر مستلزم بی طرفی حسابرس در تصمیم گیری می باشد. اگر حسابرسان از صاحبکاران خود مستقل باشند، به بهترین شکل ممکن می توانند تصمیم گیری خود را بدون جانبداری و سوگیری انجام دهند. هدف این پژوهش بررسی اثر گالاتیا بر تصمیم گیری بخردانه حسابرس می باشد. این پژوهش با مشارکت 195 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی که از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند انجام گرفت. ابزار پژوهش  نیز پرسشنامه بود و جهت آزمون و برازش مدل پژوهش، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اثر گالاتیا تاثیر منفی بر تصمیم گیری خردمندانه حسابرس دارد. این به معنای آن است که وجود دیدگاه های فردی منفی حسابرس نسبت به خود و توانمندی ها و ادراک شغلی و مهارتی اش می تواند، کارکردهای تصمیم گیری حسابرس را با کاهش شدید مواجه نماید و باعث گردد تا حسابرس در تصمیم گیری های خود از سطح خردمندی دور شود.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری بخردانه، اثر گالاتیا، انتظارات فردی از حرفه حسابرسی
 • بهنام کرمشاهی*، کامران قربان نژاد صفحات 57-83

  پژوهش حاضر مسیرهای اخلاقی گزارش دهی حسابرسی، که روابط میان حسابرسی داخلی و مراجع مختلف سازمان را تعریف می کنند، مشخص می سازد. تعیین این خطوط به عنوان عوامل تعیین کننده بی طرفی و استقلال حسابرسی داخلی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است تا الگوی ارایه شده مورد آزمون قرار گیرد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به وسیله پرسش نامه از مدیران ارشد حسابرسی داخلی 182 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399جمع آوری شده است و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که، میان ادراکات مدیران حسابرسی داخلی از فعالیت های مربوط به بررسی حاکمیت و روابط آن ها با مرجع مناسب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، میان میزان استفاده از فناوری اطلاعات و رابطه میان مدیران حسابرسی داخلی و مرجع مناسب ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بررسی مسیرهای اخلاقی مبتنی بر ترجیح، مبتنی بر قانون و مبتنی بر اصول، تصویری روشن تر از حسابرسی داخلی ارایه نموده و اجراکنندگان، پژوهش گران و قانون گذاران را در امر تسهیل بی طرفی و استقلال در فرآیند حسابرسی داخلی یاری می رساند.

  کلیدواژگان: ادراک، قضاوت، اطلاعات، تصمیم گیری، حسابرسی داخلی
 • جلال آذربراهمان، هاشم نیکومرام*، رمضانعلی رویایی، احمد یعقوب نژاد صفحات 84-118

  رفتار سازگار اخلاقی آن الگوی اخلاقی است که در آن انجام تخلفات غیراخلاقی کوچک در طول زمان منجر به رفتارهای غیراخلاقی بزرگ شده و به عبارتی فرد در انجام رفتارهای غیراخلاقی سازگار می شود. وجود چنین رفتاری در حسابداران می تواند به مرور زمان آنها را به انجام تخلفات و گزارش گری های مالی متقلبانه بزرگتر و حسابرسان را به نادیده گرفتن اصول اخلاق حرفه ای بیشتری سوق دهد. از طرفی در برخی افراد انجام اولین عمل غیراخلاقی در یک حوزه باعث می شود که یک انگیزه داخلی برای پایان دادن یا محدود کردن رفتارهای غیراخلاقی بعدی در آنها ایجاد شود که به آن رفتار مجاز اخلاقی گفته می شود. هدف این تحقیق بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در بروز رفتار سازگار و مجاز اخلاقی است. روش این پژوهش نیمه تجربی، کاربردی و از نوع مقطعی در سال 1398 و به صورت دو مطالعه جداگانه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در مطالعه اول دانشجویان حسابداری در دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم تحقیقات تهران با نمونه آماری 242 نفر و در مطالعه دوم حسابرسان فنی دیوان محاسبات کشور با نمونه آماری 217 نفر است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با روش تحلیل تشخیص همزمان و گام به گام و با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهند از بین پنج عامل بزرگ شخصیت نیو، سطح بالای وظیفه شناسی و سطح پایین روانژندی می تواند منجر به بروز رفتار مجاز اخلاقی در افراد شوند.

  کلیدواژگان: پنج عامل بزرگ شخصیت نئو، روانژندی، وظیفه شناسی، رفتار سازگار، رفتار مجاز
 • رضا زمانی*، محمدعلی باقرپور ولاشانی، مهدی مرادی صفحات 119-135

  کیفیت بالای حسابرسی باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران به گزارش های مالی و بهبود شفافیت بازارهای مالی شده  و به عنوان یک ساز و کار نظارتی موثر برای جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه مدیر برای کاهش هزینه های نمایندگی بین مدیر و مالک تلقی می شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر منبع کنترل بر رابطه بین توانمندسازی روانشناختی حسابرسان و کیفیت حسابرسی است. با استفاده از پرسش نامه های استاندارد، داده های مورد نیاز به وسیله کلیه کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1397 و 1398 جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS  و فرآیند MACRO مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که توانمندسازی روانشناختی حسابرسان رابطه مثبت و معناداری با کیفیت حسابرسی دارد. هم چنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش منبع کنترل درونی حسابرسان رابطه مثبت بین توانمندسازی روانشناختی و کیفیت حسابرسی بهبود پیدا می کند. به عبارت دیگر، کارکنانی که توانمندسازی روانشناختی و منبع کنترل درونی بالایی دارند، حسابرسی را با بیشترین کیفیت انجام می دهند. بر اساس یافته های پژوهش، برای موسسات حسابرسی بهتر است که زمینه استفاده از توانایی ها، مهارت و ابتکار کارکنان خود را فراهم و رهبری اخلاقی را که باعث افزایش توانمندسازی کارکنان می شود را در موسسات خود پیاده سازی و اجراء کنند.

  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، توانمندسازی روانشناختی، منبع کنترل درونی
 • رضا گلستانی، حسین نسل موسوی*، محمدمهدی عباسیان فریدونی صفحات 136-164

  هدف اصلی این پژوهش ارزیابی نقش چرخه عمر شرکت در بهینه سازی اندازه گیری محافظه کاری بر اساس مدل محافظه کاری شرطی بال و شیواکومار (2005) می باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش تحلیلی_همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش، متشکل از کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 که شامل نمونه ای تصادفی متشکل از 1980 مشاهده شرکت-سال که با استفاده از متغیرهای مدل دیکنسون (2011) به مراحل سه گانه چرخه عمر تقسیم شده است. جهت آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. ابتدا با وارد کردن متغیر چرخه عمر به مدل اندازه گیری محافظه کاری شرطی بال-شیواکومار، مدل تعدیل شده حاصل گردید و سپس ضریب تعیین مدل اصلی برآورد و با نتایج ضریب تعیین به دست آمده از مدل تعدیل شده مقایسه گردید و با استفاده ازآزمون *Z معنی داری تفاوت ضریب تعیین مدل تست شد. نتایج آزمون نشان می دهد که مقدار ضرایب تعیین در مدل تعدیل شده بال-شیواکومار، نسبت به مدل اصلی افزایش معناداری دارد. بنابراین وارد کردن چرخه عمر به مدل مورد نظر، باعث افزایش قدرت پیش بینی مدل شده است.

  کلیدواژگان: چرخه عمر شرکت، مدیریت سود، محافظه کاری، مدل محافظه کاری
 • بنفشه جعفری، رضیه علی خانی*، مهدی مران جوری، محمدرضا پورعلی صفحات 165-186

  هدف این تحقیق بررسی بررسی نقش تعدیل کنندگی خودشیفتگی مدیران در تبیین رابطه بین ویژگی های حسابرس و اثربخشی کنترل داخلی، است. بدین منظور از داده های 144 شرکت طی سال های 1391 الی 1398 استفاده شده است. همچنین تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش استنتاج، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ طرح کلی تحقیق، پس رویدادی/ گذشته نگر است. شایستگی حرفه ای، تجربه و سطح تحصیلات حسابرس داخلی، از ویژگی های صلاحیت حسابرس داخلی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. بر همین اساس و پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا با اثرات تصادفی، بیانگر این است که خودشیفتگی مدیران رابطه بین ویژگی های حسابرس و اثربخشی کنترل داخلی را به صورت منفی تعدیل می کند. به عبارت دیگر هرچقدر مدیران خودشیفته تر باشند؛ از میزان تاثیر مثبت شایستگی حرفه ای، تجربه و سطح تحصیلات حسابرسان بر اثربخشی کنترل داخلی کاسته می شود.

  کلیدواژگان: خودشیفتگی، حسابرس داخلی، کنترل داخلی، اثربخشی
 • یاسر رضائی پیته نوئی*، سید حسن ضالح نژاد، وحید امین، شجاع وارسته تفتی صفحات 187-208

  حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی نقش به سزایی در شناسایی بحران های مالی دارد. مطابق با استانداردهای حسابرسی، حسابرس موظف است هرگونه عدم اطمینان با اهمیت مربوط به توانایی شرکت برای تداوم فعالیت در آینده را افشاء نماید. لذا، هدف پژوهش حاضر تشریح علل شکست واحد تجاری از طریق افشای گزارش حسابرسان است. در این راستا از شاخص هایی نظیر نوع اظهارنظر حسابرس، افشای معاملات با اشخاص وابسته، افشای ضعف کنترل های داخلی، افشای سرمایه در گردش منفی، ابهام در تداوم فعالیت و افشای دعاوی حقوقی علیه شرکت در گزارش حسابرسی جهت پیش بینی شکست واحد تجاری استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش اطلاعات 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 الی 1397 جمع آوری گردید و از روش رگرسیون لاجیت استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اظهارنظر تعدیل شده حسابرس، افشای ضعف کنترل های داخلی، اظهارنظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت و افشای دعاوی حقوقی علیه شرکت بر شکست واحد تجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته های پژوهش بیانگر آن است که اظهارنظر حسابرس نسبت به منفی شدن سرمایه در گردش و افشای معاملات با اشخاص وابسته در گزارش حسابرسی بر شکست واحد تجاری تاثیر معناداری ندارد.

  کلیدواژگان: شکست واحد تجاری، گزارش حسابرسی، اظهارنظر حسابرس، الگوی لاجیت
 • علیرضا صالحی امین، محمدرضا وطن پرست*، فرزین فرحبد صفحات 209-240

  آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد ارایه خدمات با کیفیت حسابرسی است.کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است تابع عوامل متعددی همچون توانایی های حسابرس و اجرای حرفه ای حسابرس است. هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه ای خودکارآمدی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و توسعه حرفه ای در بخش دولتی بود. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی/پیمایشی و روش تحلیل داده ها مدل معادلات ساختاری است که با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفت. نمونه آماری شامل حسابرسان دیوان محاسبات کشور به تعداد 308 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد می باشد که در بازه زمانی مهر الی آذرماه 98 از حسابرسان شانزده استان جمع آوری گردید. آزمون سوبل، تاثیر غیرمستقیم توسعه حرفه ای بر کیفیت حسابرسی از طریق خودکارآمدی را معنی دار و فرضیه نقش میانجی گری تایید گردید. طبق یافته های پژوهش، ضریب مسیر غیرمستقیم(426/0)، تاثیر بالای خودکارآمدی حسابرسان روی کیفیت حسابرسی آنان را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد توسعه حرفه ای از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی بر کیفیت حسابرسی تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، توسعه حرفه ای، کیفیت حسابرسی
 • حسن ولیان*، محمدرضا عبدلی، خدیجه اسلامی، مهران اروئی صفحات 241-273

  هویت حرفه ای حسابرسان به عنوان یک ویژگی رفتاری و روانشناختی محسوب می شود که می تواند در ارتقای سطح کیفیت حسابرسی انجام گرفته بسیار موثر باشد و به ارتقای سطح شفافیت مالی شرکت ها و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها کمک نماید و باعث تقویت موقعیت استراتژیک صاحبکاران در بازار سرمایه گردد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر هویت حرفه ای حسابرسان بر ماهیت رقابتی صاحبکاران با توجه به نقش تجربه حسابرس می باشد. در این پژوهش 60 نفر از حسابرسان در قالب دو گروه آزمایش و کنترل، حسابرسان تحت نظر سازمان و حسابرسان شاغل در موسسات خصوصی مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش پرسشنامه بود و برای تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های روش مانوا چند متغیره، تحلیل واریانس اندازه های مکررو همچنین آزمون های تعقیبی برای مقایسه زمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، ارتقای سطح هویت های حرفه ای حسابرسان بر ماهیت رقابتی صاحبکاران در دو بعد اهمیت جایگاه صاحبکار و تصویر مثبت صاحبکار تاثیر گذار است و می تواند باعث افزایش جایگاه رقابتی صاحبکار و ایجاد تصویر مثبت صاحبکار در بازار سرمایه گردد.

  کلیدواژگان: هویت حرفه ای حسابرسان، تصویر مثبت صاحبکار، اهمیت جایگاه صاحبکار، تجربه حسابرس
 • محمدباقر حسینی، رضا فلاح*، حمیده اثنی عشری، مرتضی صادقی صفحات 274-300

  هدف این پژوهش ارایه الگویی در خصوص عوامل موثر بر بکارگیری تکنیک های رایانه ای حسابرسی با لحاظ ویژگی های حسابرس براساس نظریه یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری است. این پژوهش از منظر روش توصیفی-پیمایشی و براساس هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی است؛ نمونه پژوهش به روش قضاوتی و در دسترس انتخاب شد و حجم نمونه نیز به روش کوکران تعیین گردید (311 نفر آزمودنی). داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوردی شدند. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری آزمون گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد انتظارات حسابرسان از عملکرد تکنیک های رایانه ای، انتظار آنها از تلاش برای تکنیک های رایانه ای، ادراک از اثرات اجتماعی کاربست تکنیک های رایانه ای و ادراک از برقراری شرایط تسهیل کننده بر کاربست تکنیک های رایانه ای در حسابرسی موثر هستند. بعلاوه، نتایح این پژوهش نشان داد انتظار عملکرد تکنیک های رایانه ای و ادراک از اثرات اجتماعی تکنیک های رایانه ای حسابرسی در حسابرسان جوان و مسن متفاوت است و بر رفتار آنها را در کاربست تکنیک های رایانه ای حسابرسی اثر می گذارد. این در حالیست که جنسیت بر رابطه عوامل مورد بررسی در این پژوهش با کاربست تکنیک های رایانه ای حسابرسی اثرگذار نبود.

  کلیدواژگان: تکنیک های رایانه ای حسابرسی، نظریه یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری، ویژگی های حسابرس
 • یاسمن خسروی، علیرضا بیگدلی*، قادر عبدی صفحات 301-319

  مبنای اقدامات پیشگیری از تقلب، کنترل داخلی است و صداقت حسابرس به عنوان تلاش برای پایبندی به قوانین استقلال و اجتناب از وقوع تضاد منافع در مدیریت خدمات حسابرسی، ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی شواهد تجربی در مورد تاثیر صداقت حسابرس و تعهد سازمانی بر پیشگیری از تقلب می باشد. پژوهش حاضر جزء گروه روش همبستگی-پیمایشی محسوب می شود. این تحقیق با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل با تجربه حسابرسی داخلی انجام شده است. 400 پرسشنامه توزیع شد و 201 پرسشنامه دریافت شد. متغیرهای مستقل تحقیق، صداقت و تعهد سازمانی است و متغیر وابسته این تحقیق، پیشگیری از تقلب است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار Smart-PLS3 مورد آزمایش قرار گرفت. نتیجه این تحقیق نشان داد که صداقت حسابرس و تعهد سازمانی بر پیشگیری از تقلب تاثیر مثبت و معناداری دارد. این مطالعه با استفاده از حسابرسان داخلی، بینش جدیدی برای رفتار حسابرس داخلی درون سازمان ایجاد می کند.

  کلیدواژگان: صداقت، تعهد سازمانی، حسابرس داخلی، پیشگیری از تقلب
 • مسعود طاهری نیا*، آذر مسلمی، طیبه واشقانی فراهانی صفحات 320-342

  کنترل های داخلی نقش مهمی در جلوگیری از افزایش ریسک گزارشگری مالی متقلبانه دارند؛ زیرا فرصت های انجام رفتار متقلبانه را کاهش می دهند. براساس نظریه تقارن اطلاعاتی، افشا ضعف کنترل داخلی راهکاری جهت بررسی ایفای نقش پاسخگویی مدیریت است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، مطالعه تاثیر ضعف کنترل داخلی بر ریسک گزارشگری مالی متقلبانه با تاکید بر نقش تعدیلی ویژگی های مدیریت است. برای آزمون فرضیه ها، برمبنای الگوی رگرسیون پروبیت، داده های 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1397 جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد ضعف کنترل های داخلی، بر گزارشگری مالی و ریسک گزارشگری متقلبانه تاثیر معناداری دارد. همچنین، تداوم ضعف کنترل های داخلی، تاثیر مثبت و معناداری بر تشدید رابطه بین ضعف کنترل های داخلی در گزارشگری مالی و ریسک گزارشگری متقلبانه دارد. با این حال، رابطه معناداری مبنی بر تاثیر ویژگی های مدیریت بر رابطه بین ضعف کنترل های داخلی در گزارشگری مالی و ریسک گزارشگری متقلبانه در آینده دیده نشد.

  کلیدواژگان: ضعف کنترل داخلی، کشف تقلب، ویژگیهای مدیریت و گزارش حسابرس
 • سعید اسمعیل پور زنجانی، علی رئیس پور رجبعلی*، سنجر سلاجقه صفحات 343-362

  نظارت درست بر حسابرسان از جمله راهکارهای جلب اعتماد سرمایه‎گذاران به بازار سرمایه است. هدف‎از تحقیق حاضر شناسایی مولفه‎های نظارت مطلوب بر حسابرسان شرکت‎های پذیرفته‎شده در بازار سرمایه ایران است. به این منظور در این تحقیق موضوع نظارت بر حسابرسان به‎عنوان یکی‎از مهم‎ترین چالش‎های حرفه‎ی حسابرسی مورد بررسی قرار می‎گیرد. روش مورد استفاده در تحقیق حاضر روش پدیدارشناسی با صورت‎بندی موستاکاس است. جامعه آماری تحقیق حسابرسان شرکت‎های پذیرفته‎شده در بازار سرمایه ایران با درگیری ذهنی بالا در مورد موضوع نظارت بر حسابرسی هستند، روش نمونه‎گیری تحقیق هدفمند با رویکرد قضاوتی است و حجم نمونه پانزده نفر است که براساس دستیابی‎به اشباع نظری تعیین شده‎است. نتایج تحقیق نشان‎داد که نظارت مطلوب بر حسابرسان شرکت‎های پذیرفته‎شده در بازار سرمایه ایران دارای یازده درون‎مایه‎ی فرعی است که قالب سه درون‎مایه‎ی اصلی رفتاری-محتوایی شامل چهار درون‎مایه فرعی اخلاق حرفه‎ای، تصمیم‎گیری مشارکتی و خودکنترلی، محیطی-زمینه‎ای شامل چهار درون‎مایه فرعی خلا قانونی، خلا رقابت، خلا نوآوری و بی‎ثباتی اقتصادی و ساختاری-فرآیند شامل سه درون‎مایه فرعی توسعه فناوری اطلاعات، تصمیم‎گیری سیاسی و خلا ارزیابی صورت‎بندی می‎شوند. نظارت بر جنبه‎های متفاوت شغل حسابرسی تاثیرگذار است. در این تحقیق اهمیت درک این موضوع از دیدگاه حسابرسان نشان داده‎شده است.

  کلیدواژگان: نظارت، مولفه‎های نظارت، حسابرس، بازار سرمایه، پدیدارشناسی
|
 • Shokrollah Khajavi *, Mohammad Mohamadi Pages 5-35

  The purpose of this study is to design, compile and approve (in the Council of Supervisory Organizations) a model for measuring Soundness and corruption for the executive Organizations of the Islamic Republic of Iran. In order to perform this research, the Meta Synthesis qualitative method and the Focus group method were used twice. Studies of the last 20 years (2002-2021) were used to extract the researches. Twelve elites participated in the Focus group meetings, composed of members of the Council of Supervisory Organizations, as well as some elites of the supervisory and executive organizations, with the organizational position of director general up to the level of minister. In the focus of the first group (during three sessions) by observing scientific protocols, we came to the conclusion that (1) the measurement model should pay attention to both soundness and corruption, (2) the main components of the model should include six components of infrastructure, operational activities, management, results, consequences and effects, perception of corruption and experience of corruption, (3) the components of the model should pay attention to the value characteristics of transparency, accountability, honesty and integrity and (4) the citizens, the executive and the supervisory organization should be involved in the process of measuring soundness and corruption. The results of the Meta synthesis method and its refinement in the focus of the second group (during four sessions) resulted in the identification of 48 indicators for measuring soundness and corruption (which were divided into 12 groups and six main components). 

  Keywords: Administrative Soundness, Perception, Experience of Corruption, Soundness, Corruption Index, Meta synthesis, Focus group
 • Mehdi Safari Gerayli* Pages 36-56

  Entrance to the specialized audit profession requires to making decision and having distinct attributes and properties, which the capability of taking wise decision is one of them. The task of auditors as a specialized profession is opinion about financial statement that in turn to it requires to auditor’s neutrality in decisions. If auditors be independent from clients, in the best possible way, they can decide without neutral and bias. The Purpose of this research is investigating the Galatia Effect on Auditorchr('39')s Wise Decision Making. In this study, which was conducted with the participation of 195 independent auditors, the research tool was a questionnaire and to analyze and fit the research model, the analysis of partial minimum squares was used. The results showed that Galatiachr('39')s effect had a negative effect on the auditorchr('39')s wise decisions. This means that the auditorchr('39')s negative personal views of himself or herself and his or her job and skill skills can severely reduce the auditorchr('39')s decision-making functions To keep the auditor away from the level of wisdom in his decisions.

  Keywords: Galatia Effect, Auditor's Wise Decision Making, Individual expectations from the audit profession
 • Behnam Karamshahi*, Kamran Ghorban Nejad Pages 57-83

  The present study identifies ethical ways of auditing reporting, which define the relationship between internal audit and the various authorities of the organization. Defining these lines as determinants of impartiality and independence of internal audit is of great importance. In this research, the structural equation model has been used to test the proposed model. The information required for the research was collected by a questionnaire from the senior internal audit managers of 182 companies listed on the Tehran Stock Exchange in 1399 and Smart PLS software was used to analyze the data. The results show that there is a positive and significant relationship between the perceptions of internal audit managers about the activities related to reviewing governance and their relationship with the appropriate authority. Also, there is a positive and significant relationship between the use of information technology and the relationship between internal audit managers and the appropriate reference. Examining ethical guidelines based on preference, law, and principles provides a clearer picture of internal auditing and helps implementers, researchers, and legislators to facilitate impartiality and independence in the internal audit process.

  Keywords: Perception, Judgment, Information, Decision Making, Internal Audit
 • Jalal Azarberahman, Hashem Nikoomaram*, Ramazanali Royaee, Ahmad Yaghoobnezhad Pages 84-118

  Consistent behavior is a behavior in which doing small unethical acts leads their actors to engage in more egregious behaviors over time that is they consistent with the unethical behaviors. This behavior leading accountants to larger fraudulent financial reports and pushing auditors to ignore more professional ethics. On the other hand, unethical behavior for the first time in some pepole can create an internal incentive to curtail or end it that is called licensing behavior. The purpose of this study is to examine the role of personality traits in the incidence of  licensing and consistent behavior .The method of this quasi-experimental, applied and cross-sectional study was conducted in 1397 in two separate studies .In the first study the statistical population is the accounting students at the Faculty of Economics and Management of Tehran Research Science with a sample of 242 people and in the second study is the technical auditors of Supreme Audit Court of Iran with a statistical sample of 217 people. The research data were collected through a questionnaire and analyzed by simultaneous and step-by-step Discriminant analysis with SPSS software. Individual attributes play an important role in reveal consistent and licensing behavior .Of the NEO big five-factor personality, high level of conscientiousness and low levels of neuroticism can lead to licensing behavior

  Keywords: NEO Big Five-Factor Personality, Conscientiousness, Neuroticism, Licensing Behavior, Consistent Behavior
 • Reza Zamani*, MohammadAli Bagherpour Velashani, Mahdi Moradi Pages 119-135

  The high quality of auditing increases investor confidence in financial statements and improves the transparency of financial markets and is seen as an effective regulatory mechanism to prevent managerial opportunistic behavior to reduce representation costs between manager and owner. The purpose of this study was to investigate the effect of locus of control on the relationship between psychological empowerment and audit quality. Using standard questionnaires, the required data were collected by all professional staff of auditing firms member of Iranian Society of Certified Accountants in 2018 and 2019 and analyzed using SPSS software and macro process.  The results show that the psychological empowerment of auditors has a positive and significant relationship with audit quality. Also, the results show that by increasing the internal locus of control of auditors, the positive relationship between psychological empowerment and audit quality improves. In other words, employees with high psychological empowerment and internal locus of control perform the audit with the highest quality. According to the research findings, it is better for auditing firms to use the capabilities, skills and initiative of their employees and to implement and implement ethical leadership that increases the empowerment of employees in their institutions.

  Keywords: Audit Quality, Psychological Empowerment, Internal locus of control
 • Reza Golestani, Hossein Nasl Mosavi*, MohammadMehdi Abbasian Fereydoni Pages 136-164

  The main purpose of this study is to evaluate the role of corporate life cycle in optimizing conservatism measurement based on the conditional conservatism model of Ball and Shivakumar (2005). The present study is an analytical-correlational study and the statistical population of the study consists of all companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1387 to 1396 which includes random samples consisting of 1980 company-year observations using Dickinson (2011) model variables in three stages. Life cycle is divided. Multivariate regression technique has been used to test the hypotheses. First, by entering the life cycle variable into the Ball and Shivakumar conditional conservatism measurement model, the modified model was obtained, and then the coefficient of determination of the original model was estimated and compared with the results of the coefficient of determination obtained from the modified model. The difference in the coefficient of determination of the model was tested. The test results show that the amount of coefficients of determination in the modified Ball and Shivakumar model has a significant increase compared to the original model. Therefore, introducing the life cycle to the model has increased the predictive power of the model.

  Keywords: Company life cycle, profit management, conservatism, conservatism model
 • Banafsheh Jafari, Razieh Alikhani*, Mehdi Maranjori, Mohammadreza Pourali Pages 165-186

  The objective of this study is to investigate the moderating role of managers’ narcissism in explaining the relationship between the competence of the internal auditor and the possibility of the disclosure of internal control weakness. For this purpose, the data of 144 companies during the years 1391 to 1398 have been used. Also, the current research is applicable in terms of purpose, descriptive- analytical in terms of inference method and in terms of the overall research plan is events/retrospective. The professional competence, experience and the level of education of the internal auditor are the features of the internal auditor’s competence that have been studied in this research. According to this and after ensuring the acceptable fit of the measurement and structural patterns of the research, the results of the hypothesis test using Data panel regression method with random effects indicates that managers’ narcissism negatively moderates the relationship between auditors’ features and the internal control effectiveness, in other words, the more narcissistic managers are, the less positive the impact of auditors' professional competence, experience and level of education on the effectiveness of internal control.

  Keywords: Narcissism, Internal Auditor, Internal Control, Effectiveness
 • Yasser Rezaei Pitenoei*, S. Hassan Salehnezhad, Vahid Amin, Shoja Varasteh Tafti Pages 187-208

  Auditing as one of the mechanisms of corporate governance plays an important role in identifying financial crises. In accordance with auditing standards, the auditor is required to disclose any uncertainties that are relevant to the firm's ability to continue operating in the future. The purpose of the present study is to describe the causes of business failure by disclosing the auditor's report. For this purpose, we use indicators such as the type of auditor's statement, disclosure of related party transactions, disclosure of weak internal controls, disclosure of negative working capital, uncertainty of continuing activity, and disclosure of litigation against the Company in predicting failed companies. Was done. In this regard, the data of 103 screening companies accepted in Tehran Stock Exchange for the years 2007-2018 were used. Logit regression was used to test the research hypotheses. The results indicate that the auditor's modest opinion, disclosure of weaknesses in internal controls, auditor's opinion of continued activity, disclosure of lawsuits against the company have a positive effect on the business unit's failure. Another finding of the study is that the auditor's statement that the working capital was negative and the disclosure of transactions with related parties in the audit report did not affect the entity's failure.

  Keywords: Business Unit Failure, Audit Report, Auditor's Opinion, Logit Regression
 • Alireza Salehi Amin, Mohammadreza Vatanparast*, Farzin Farahbod Pages 209-240

  What society expects the audit profession is delivering audit quality services. The quality that determines audit performance depends on several factors such as auditor capabilities and professional performance of the auditor. The aim of this study was to investigate the mediating role of self-efficacy on the relationship between audit quality and professional development in the public sector. The research method used was a descriptive - survey and the data analyzed using a structural equation model (SEM) done with Lisrel software. The statistical sample included 308 auditors of the Supreme Court of Audit. The data were collected from sixteen provincial auditors in the period from November 2019 - January 2020 with standardized questionnaires. According to the Sobel test, the indirect effect of professional development on audit quality through self-efficacy was significant and the hypothesis of its mediating role was confirmed. According to research findings, indirect path coefficient (0.426) approved the high impact of auditors' self-efficacy on their audit quality. The results indicate that professional development through the mediating variable of self-efficacy affects audit quality.

  Keywords: self-efficacy, professional development, audit quality
 • Hasan Valiyan*, Mohammadreza Abdoli, Khadijeh Eslami, Mehran Orooyee Pages 241-273

  The professional identity of auditors is considered to be a behavioral and psychological feature that can be very effective in improving the quality of audits, helping to improve the level of corporate transparency and reducing the company's information asymmetry. Strengthening the strategic position of the investors in the capital market. The purpose of this Investigating Effect of Auditor's Professional Identity on the Competitive Nature of  Clients, According to the Auditor's Experience. In this research, 60 auditors participated in two groups of experiment and control in the form of auditors under the supervision of the organization and auditors working in private institutions in the form of two groups of testing and control. Data were collected by questionnaire and for analyzing the hypothesis of the research, multivariate Manua multivariate tests, repeated variance analysis and follow-up tests were used to compare the time. The results of the research showed that improving the level of professional identity of auditors on the competitive nature of the clients in two dimensions affects the importance of the client's position and the positive image of the client, which can increase the competitive position of the client and create a positive image of the client in the capital market.

  Keywords: Auditor's Professional Identity, Competitive Nature of Clients, Auditor's Experience
 • MohamadBagher Hoseini, Reza Fallah*, Hamideh Asnaashari, Morteza Sadeghi Pages 274-300

  The aim of this study is to design a model of factors affecting on usage of computer-assisted audit techniques based on the unified theory of acceptance and use of technology with considering auditor’s characteristics. This research is descriptive-survey in terms of data collection with an applied purpose. Statistical population includes auditors employed in audit firms that 311 auditors are selected by Cochran method through judgmental and convenience sampling methods. Data are collected using a standard questionnaire and hypotheses are examined by structural equation modeling. The result shows auditor’s expectation of performance of CAATs, their expectation of the effort needed for CAATs, auditor’s understanding of the social consequences of CAATs and their understanding of facilitating conditions impact the use of CAATs. Furthermore, performance expectation and the understanding of the social young and aged auditors, causing appearance of dissimilar behavior in applying CAATs. Nevertheless, this is not the same for gender variable.

  Keywords: Computer-Assisted Audit Techniques (CAATs), Unified Theory of Acceptance, Use of technology, Auditor’s Characteristics
 • Yasaman Khosravi, Alireza Bigdeli*, Ghader Abdi Pages 301-319

  Fraud prevention measures are based on internal control, and the auditor's integrity is essential as an effort to adhere to the rules of independence and avoid conflicts of interest in the management of audit services. The purpose of this study is to examine the empirical evidence on the effect of auditor Integrity and organizational commitment on fraud prevention. The present study is part of the correlation-survey method group. This research was conducted using a questionnaire distributed between internal auditors and independent auditors with internal audit experience. 400 questionnaires were distributed and 201 questionnaires were received. The independent variables of research are Integrity and organizational commitment and the dependent variable of this research is fraud prevention. Research hypotheses were tested using Smart-PLS3 software. The results of this study showed that auditor integrity and organizational commitment have a positive and significant effect on fraud prevention. This study uses internal auditors to create new insights into the behavior of internal auditors within the organization.

  Keywords: Integrity, Organizational Commitment, Internal Auditor, Fraud Prevention
 • Masoud Taherinia*, Azar Moslemi, Taiiebeh Vasheqani Farahani Pages 320-342

  Internal controls play a vital role in prevention of fraud. Internal controls reduce the opportunities for committing fraud. According to information symmetry theory, internal control disclosure the solution is to examine the role of management accountability. To investigate the subject, based on the probit regression model the data related to the variables is analyzed the period from 2013 to 2019. The results showed that there is a significant relationship between the internal controls weakness in financial reporting and the detection of fraud in future. It was also found that the continuity of internal control weakness has a significant positive impact on the relationship between internal control weakness in financial reporting and fraud detection in the future. Finally, there was no empirical evidence on the effect of management characteristics on the relationship between internal control weakness in financial reporting and future fraud detection.

  Keywords: Internal control weaknesses, Fraud detection, CEO characteristics, Auditor reportin
 • Saeed Esmaeilpour Zanjani, Ali Raeis Pour Rajabali*, Sanjar Salajeghe Pages 343-362

  Proper supervision over the auditors is one of the ways to gain investorschr('39') trust in the capital market. This study aim to identify the components of optimal supervision over the auditors of companies in Iranian capital market. This study examines the issue of auditor oversight as one of the most important challenges of the auditing profession. The method used in this study is the phenomenology in Mustacas formulation. The statistical population of the study is the auditors of companies admitted in the Iranian capital market with high mental involvement on the subject of audit supervision. The results showed that the favorable supervision of auditors of companies listed in the Iranian capital market has eleven sub-themes that form the three main behavioral-content themes including four sub-themes of professional ethics. Participatory and self-control decision-making, environmental-context including four sub-themes: legal vacuum, competition vacuum, innovation vacuum and economic and structural instability-process including four sub-themes of IT development, decision-making Political and evaluation vacuum are formulated. Supervise different aspects of the auditing job. This study showed the importance of understanding this issue from the auditorschr('39') point of view.

  Keywords: Supervision, components of supervision, auditor, capital market, phenomenology