فهرست مطالب

Iranian Journal of English for Academic Purposes - Volume:11 Issue: 2, Spring 2022

Iranian Journal of English for Academic Purposes
Volume:11 Issue: 2, Spring 2022

 • تاریخ انتشار: 1401/06/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • آرمان نصیر احمدی، علیرضا جلیلی فر*، زهره گونی بند شوشتری صفحات 1-15
  یکی از بخش های مهم رساله های دکتری که در آن نویسندگان باید به ارزیابی و تفسیر انتقادی یافته های پژوهش خود بپردازند فصل "بحث" رساله می باشد. با توجه به اهمیت این بخش و نقش انکارناپذیر تفکر انتقادی در ارایه استدلال، ساختار بلاغی 120 فصل بحث از رساله های در رشته زبان شناسی کاربردی از دانشگاه های کشورهای انگلیسی زبان و نیز دانشگاه های دولتی ایران با استفاده از طبقه بندی روابط بین گزاره ای کرومبی (1985) بصورت دستی مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که، در سطح معنایی، سه رابطه میان گزاره ای معنایی دوتایی که بیشترین فراوانی را در هر دو گروه داشته اند به ترتیب عبارتند از: دلیل/نتیجه، اساس/نتیجه گیری و مقایسه ساده. این یافته ها ظرفیت بالای روابط بین گزاره ای انسجامی برای ایجاد استدلال و در نتیجه گنجاندن تفکر انتقادی در بخش بحث رساله ها را نشان می دهد. این پژوهش یافته های ضمنی مهمی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارد تا درک عمیق تری از ابزارهای بلاغی مورد استفاده در در بخش بحث و لزوم گنجاندن تفکر انتقادی در این فصل در خود ایجاد کنند.
  کلیدواژگان: نگارش دانشگاهی، تفکر انتقادی، رساله دکتری، فصل بحث، روابط بین گزاره ای
 • محمد حیدرزادی، حامد برجسته*، عاطفه نصرالهی صفحات 16-37
  به دلیل اهمیت نقش راهبردهای یادگیری و باورهای زبان آموزان، تحقیقات زیادی در دهه های گذشته در یادگیری زبان دوم انجام شده است. جهت  بررسی ارتباط بین متغیرهای مربوط به باورهای زبان آموزان در عملکرد نگارش، این تحقیق به نقش باورهای معرفت شناختی و یادگیری خودتنظیمی نگارش در پیش بینی میزان اضطراب نگارش در میان زبان آموزان می پردازد. بدین منظور سه نوع سنجش اندازه گیری مرتبط با این مولفه ها در میان 240 زبان آموز پخش گردید. این معیارهای سنجش در دوران پاندمی کووید 19 به دانشجویان هدف ایمیل گردید. جهت تحلیل داده ها، از مدل یابی ساختاری استفاده شده است تا مسیرهای علت و معلول در میان متغیر ها بررسی گردد. بررسی های مستقیم و غیر مستقیم در مدل فرضی نشان داده است که باورهای معرفت شناختی و یادگیری خودتنظیمی تا میزان 40درصد در اضطراب نگارش زبان دوم نقش دارند. هر چند که هر دو متغیر نقش به سزایی در پیش بینی اضطراب نگارش زبان آموزان داشته اند، اما باورهای معرفت شناختی یک متغیر قوی در پیش بینی اضطراب نگارش در این تحقیق شناخته شده است. به طور خاص ، نتایج تحقیق نشان داده است باورهای معرفت شناختی به طور مستقیم باعث افزایش اضطراب نگارش و یادگیری خودتنظیمی باعث کاهش میزان اضطراب نگارش در میان زبان آموزان می شود. بر اساس این نتایج پیشنهاد می گردد اساتید زبان و مولفین تهیه و تدوین مطالب درسی از آنجایی که دو مقوله باورهای معرفت شناختی و یادگیری خودتنظیمی باعث کاهش و افزایش اضطراب نگارش می گردد باید توجه قابل ملاحظه به این دو مقوله داشته باشند
  کلیدواژگان: زبان آموز، باورهای معرفت شناختی، یادگیری خودتنظیمی، اضطراب نگارش در زبان دوم، مهارت نگارش
 • عظیم جوادی صفا، عباسعلی زارعی موینی*، رجب اسفندیاری صفحات 38-55
  بسیاری از زبان آموزان انگلیسی بعنوان زبان خارجی، در میانه راه و پیش از رسیدن به مقاطع بالای یادگیری، کلاسهای زبان آموزی را رها می کنند. با وجود پژوهشهای متعدد در خصوص ترک تحصیل در مدارس و آموزش عالی، پژوهشهای چندانی در خصوص این پدیده ی چند وجهی در موسسات آموزش زبان و یا آموزش خصوصی صورت نگرفته است. پژوهش کنونی، که بصورت کیفی انجام شده، به بررسی علل ترک تحصیل زبان آموزان در کلاسهای حضوری پرداخته است. به این منظور، با 20 شرکت کننده در پژوهش مصاحبه شد تا دلیل 44 مورد ترک تحصیل آنها مشخص شود. در نتیجه 49 دلیل مشخص شد که در غالب 5 دسته اصلی بدین شرح طبثه بندی شد: برآورده شدن نیاز به یادگیری زبان، نارضایتی از معلم، نارضایتی از مسیولین آموزشگاه، برطرف شدن نیاز به حضور در کلاس، و نارضایتی از عدم پیشرقت. البته نارضایتی از مسیولین آموزشگاه در مورد کلاسهای عمومی صدق می کرد، نه خصوصی. این یافته ها می تواند برای آموزش زبان انگلیسی هم از لحاظ پژوهشی و هم از نظر عملی کاربرد داشته باشد.
  کلیدواژگان: ترک تحصیل، زبان آموزان، دلایل، تحلیل موضوعی انعکاسی
 • فریدون وحدانی*، هدا دیوسر، مریم عالم صفحات 56-73
  یکی از چالشهای یاد گیری انگلیسی در محیط زبان خارجه تسلط یافتن بر تلفظ این زبان است. از میان عوامل مختلف که می تواند بر میزان موفقیت تاثیر گذار باشد از جمله سن، زبان اول، برنامه آموزشی، و انگیزش می توان به عاملی دیگر تحت عنوان استراتژی های یادگیری اشاره کرد.زبان آموزان مختلف ممکن است از استراتژی های مختلف و متنوعی جهت تقویت تلفظ بهره ببرند که این امر می تواند با میزان موفقیت آنها در ارتباط باشد. از اینرو هدف تحقیق حاضربررسی استراتژی های مورد استفاده زبان آموزان در دو سطح تلفظی مختلف بوده است. برای پاسخ به این سوال محققین با الهام از مدل استراژی های یادگیری اومالی و چموت (1990) سه دسته استراتژی تحت عنوان استراتژی های شناختی ، فرا شناختی و اجتماعی - عاطفی را مورد بررسی قرار دادند. آزمودنی ها تعداد 100 دانشجو رشته مترجمی در دانشگاه پیام نور بودند. ابزار جمع آوری داده شامل یک آزمون تلفظ و یک پرسشنامه جهت سنجش استراتژی ها بود که هر دو توسط محققین تولید و نوشته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رگراسیون، انووا، بتا و آمار توصیفی استفاده شد. یافته های تحقیق رابطه محدودی بین میزان موفقیت ونوع و کمیت استراتژی های مورد استفاده برای تقویت تلفظ نشان داد. بعلاوه تاثیر استراتژی های فرا شناختی نسبت به دو دسته دیگر در ایجاد این همبستگی بیشتر بود. در انتها، پیشنهاداتی برای تقویت و تدریس تلفظ ارایه شد.
  کلیدواژگان: استراتژی شناختی، استراتژی فرا شناختی، تلفظ، استراتژی یادگیری، استراتژی اجتماعی-عاطفی
 • مهرنوش فخارزاده*، مهشاد مختاری صفحات 74-89
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ادراک دانشجویان رشته زبان ایرانی از استفاده و اثربخشی ابزارهای شباهت یاب متون است . بدین منظور، به دلیل شیوع کرونا و دشواری دسترسی به جمعیت هدف، با استفاده از روش نمونه گیری پاسخگو-محور 218 دانشجوی رشته های مختلف زبان انگلیسی در مقاطع مختلف پرسشنامه 17 گویه و پژوهشگر ساخته ای را پر کردند. گویه های پژسشنامه از نوع باز و بسته بود. پرسشنامه ها در ابتدا به تعدادی از دانشجویان در سه دانشگاه داده شد و سپس آن دانشجویان لینک پرسشنامه را که در فضای گوگل فرم ساخته شده بود، برای دانشجویان دیگر ارسال کردند. یافته ها حاکی از آن بود که این دسته از دانشجویان در سطح متوسط از ابزارهای مشابهت یاب خودکار استفاده می کنند و آن را اثر بخش می دانند. به علاوه، به اعتقاد آنها، ابزارهای موجود برای کاهش میزان سرقت ادبی و جلوگیری از مردود شدن در دروس دانشگاهی کاربرد دارند. بررسی و مقایسه پاسخ ها به گویه های باز و بسته پرسشنامه نشان داد نظرات مشارکت کنندگان می تواند با شرایط و الزامات هر درس در ارتباط باشد. به نظر می رسد لازم است کاربرد این ابزار در بهبود مهارت نوشتاری و استناددهی دانشجویان زبان آموزش داده شود.
  کلیدواژگان: ابزار مشابهت یاب، زبان اموزان، اثر بخشی، کاربرد، ادراک
 • زهرا قربانی شمشادسرا، توران آهور، نسرین حدیدی تمجید صفحات 90-106

  مطالعه تجربی حاضر، به بررسی تاثیر احتمالی تداخل آموزش چند جزیی آگاهی از ساختار متن به همراه استراتژی های خود تنظیم شده بر روی درک مطلب فراگیران زبان خارجی ایران می پردازد. صد و بیست دانشجوی کارشناسی ارشد در حوزه های ترجمه انگلیسی و ادبیات انگلیسی در دانشگاه رودبار ، ایران بر اساس نمرات آزمون سطح یابی آکسفورد انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه طبقه بندی شدند (یک گروه کنترل و سه گروه آزمایش). طرح آموزشی مبتنی بر تیوری بار شناختی بود. گروه های آزمایش، آگاهی از ساختار متن ، استراتژی های خود تنظیم شده و ترکیبی از آگاهی از ساختار متن و استراتژی های خود تنظیم شده را که دوازده هفته به طول انجامید ، دریافت کردند. گروه کنترل دارونما دریافت کرد. داده ها از نتایج پیش آزمون و پس آزمون درک مطلب به دست آمد. تجزیه و تحلیل یک طرفه کواریانس نشان داد که مداخله آموزش چند جزیی از ساختار متن و استراتژی های خود تنظیم شده در توسعه درک مطلب خواندن زبان آموزان مفیدتر می باشد. آگاهی دانش آموزان از ساختار متن و توانایی آنها در تنظیم هدف و یادگیری ، درک مطلب خواندن آنها را تسهیل می نماید. آموزش استراتژی خود تنظیم شده می تواند با افزایش آگاهی از ساختار متن همراه باشد تا بار شناختی را کاهش دهد و می تواند در کلاسهای خواندن زبان خارجی به منظور کمک به درک متون اجرا گردد.

  کلیدواژگان: چند جزئی، درک مطلب، راهبردهای خود تنظیمی، ساختار متن، آموزش
|
 • Arman Nasir Ahmadi, Alireza Jalilifar *, Zohreh Gooniband Shooshtari Pages 1-15
  One of the important sections of PhD dissertations where authors must evaluate and interpret their research findings critically is the dissertation Discussion chapter (DDC). Given the significance of this section and the undeniable role of critical thinking in presenting arguments in DDC, the rhetorical structures of 120 DDCs in applied linguistics from Anglophone and Iranian state universities were compared and analyzed manually employing Crombie’s (1985) taxonomy of interpropositional relations. The findings of the study indicated that, at the semantic level, the three most frequent binary semantic interpropositional relations used by both groups of the study were Reason/Result, Ground/Conclusion, and Simple Comparison, respectively. These findings reveal the high potential of the coherence relations for establishing arguments and thus incorporating critical thinking in DDCs. The study has important implications for postgraduate students to develop a deeper understanding of the rhetorical means used in the DDCs and the necessity to incorporate critical thinking into this chapter.
  Keywords: academic writing, critical thinking, PhD Dissertation, discussion, Interpropositional Relations
 • Mohamad Heidarzadi, Hamed Barjesteh *, Atefeh Nasrollahi Mouziraji Pages 16-37
  Due to the importance of learners’ beliefs and learning strategies, a voluminous work has directed on Second Language (L2) learners over the last decades. As an endeavor to further pursue the nexus between learner-related variables in L2 learning, this study was set to probe the role of Self-regulated Learning Skills (SRLS) and Epistemological Beliefs (EBs) in predicting second language Writing Anxiety (L2WA) among Iranian EFL students. To this end, three validated scales measuring these constructs were administered to 240 male and female students. The scales were emailed to the target groups during the pandemic Covid 19. As for the data analysis, Structural Equation Modeling (SEM) was adopted to test the hypothesized model of the constructs. The results indicated that SRLS and EBs could account for 40% of the L2WA. Notably, SRLS could account for (-.246) and EBs could account for (.325) of the variance in L2WA. The result yields a significant change. Particularly, the analysis shows that EBs increases L2WA and SRLS reduces the L2WA (R2 EBs = .148; R2 WSE =.093). The findings suggest that L2 teachers and materials developers should train learners to promote their self-regulatory strategies.
  Keywords: EFL learner, epistemological beliefs, Writing Self-regulation Skill, L2 Writing Anxiety, Writing skill
 • Azim Javadi Safa, Abbas Ali Zarei Mavini *, Rajab Esfandiari Pages 38-55
  Many language learners in foreign language contexts leave their courses halfway before reaching advanced levels of proficiency. Despite a large body of research on dropping out of school or higher education programs, few have delved into this multi-faceted phenomenon in language institutes and tutorial language courses. The current study, utilizing a qualitative approach, aimed at investigating EFL learners dropping out of face-to-face language classes in Iran. To this end, 20 participants were interviewed to explore their main reasons for abandoning classes in 44 dropout instances. The interviewees’ responses were analyzed and reported through six phases of data familiarization and note-making; systematic data-coding; initial-themes generation; themes development and review; themes refinement, definition, and naming; and the report writing. Forty-nine major reasons were found which were classified into 5 themes of satisfying need for higher priority, teacher-induced dissatisfaction, administrator-induced dissatisfaction, satisfied language-class-related need, and improvement-related dissatisfaction. Administrator-induced dissatisfaction, however, was specific to public classes in language institutes – not private ones. Since English is taught mainly for academic purposes in Iran, the findings have implications for both research and practice purposes concerning any foreign language.
  Keywords: academic writing, critical thinking, PhD Dissertation, discussion, Interpropositional Relations
 • Fereidoon Vahdany *, Hoda Divsar, Maryam Alem Pages 56-73
  One of the main challenges of learning English in a foreign language setting is mastering its pronunciation. Among different factors which could have their contribution to developing pronunciation such as age, background language, instructional program, and motivation, one can also refer to learning strategies. In fact, different learners may try a variety of strategies to develop better pronunciation skills. However, the extent to which EFL learners succeed could be connected to the type of pronunciation strategies and frequency with which they are used. Therefore, the purpose of this research project was to find out how different learners apply such strategies and use them at two levels of pronunciation achievement. To answer these questions, the researcher investigated the learners’ pronunciation strategies under O’malley and Chamot’s (1990) three-tier classification of learning strategies, namely cognitive, metacognitive and socio-affective strategies. The participants were 100 EFL learners majoring in English translation at Payame-Noor University. The data collection tools, developed by the researcher, were a test of pronunciation and a Likert-scaled questionnaire. Multiple regression, Beta, ANOVA and descriptive statistics were used to analyze the data. The findings indicated a slight relationship between achievement level and the number and types of strategies deployed by the learners. Moreover, among the three subcategories of PLS, meta-cognitive strategies contributed to this correlation more than the other two sub-categories. Implications were proposed for teaching and developing pronunciation.
  Keywords: Cognitive Strategy, metacognitive strategy, pronunciation, learning strategies, Socio-affective Strategy
 • Mehrnoosh Fakharzadeh *, Mahshad Mokhtari Pages 74-89
  The present study attempted to shed light on the status of plagiarism detection tools (PDT) in the Iranian EFL context. It tried to survey the Iranian EFL university students’ perceptions of the use and effectiveness of such tools. To this end, the data were collected through a 17-item researcher-made questionnaire, with close and open-ended items, designed to gather information on the foreign language departments’ policies for plagiarism detection and the effectiveness of the tools if used by EFL learners and their instructors. Respondent-driven sampling was used to sample the hard-to-reach target population during the Covid outbreak. Two hundred and eighteen Iranian EFL students filled the questionnaire. The results indicated that the effectiveness and use of tools are at a moderate level. The findings also highlighted that half of the respondents believed PDTs could be utilized to drop the rate of plagiarism as well as the probability of failing the courses. The results also revealed that specific course context and its requirements have an impact on the students’ implementation of the PDTs. The study found that while the respondents’ perception of the tools’ effectiveness and use is independent of their gender, it is positively correlated with their academic degree and age.
  Keywords: effectiveness, Perception, Plagiarism Detection Tools, University EFL Learners, Use
 • Zahra Ghorbani Shemshadsara, Touran Ahour, Nasrin Hadidi Tamjid Pages 90-106

  This experimental study attempted to examine the potential influence of multi-component training interference of text structure awareness along with self-regulated strategies on Iranian upper-intermediate foreign language learners’ reading comprehension. One hundred and twenty undergraduate students in the domains of English translation and English literature at the University of Rudbar, Iran were selected based on Oxford Placement Test scores and were classified into four groups at random (one control and three experimental groups). The instructional design was based on cognitive load theory. Treatment groups received text structure awareness, self-regulated strategies, and the combination of text structure awareness and self-regulated strategies that lasted for twelve weeks. The control group received a placebo. Data were obtained from a pretest and post-test of reading comprehension. One-way analysis of covariance showed that multi-component training intervention of text structure and self-regulated strategies was more beneficial in developing learners’ reading comprehension. Students' knowledge of text structures and their ability to regulate their goal setting and learning facilitated their reading comprehension. Self-regulated strategy instruction can be combined with text structure awareness raising to remove the induced extraneous cognitive load and can be implemented in foreign language reading classes to support comprehension of texts.

  Keywords: Multi-component, reading comprehension, self-regulated strategies, text structure, training