فهرست مطالب

پویش در آموزش علوم انسانی - پیاپی 27 (تابستان 1401)

مجله پویش در آموزش علوم انسانی
پیاپی 27 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/26
 • تعداد عناوین: 9
|
 • یعقوب رحیمی پردنجانی* صفحات 1-14

  عشق یک پدیده ی انسانی و فرهنگی است و می تواند حوزه مشترک مطالعه در روانشناسی و ادبیات قرار گیرد. در روانشناسی انواع مختلفی از تعاریف عشق وجود دارد، یکی از متمایزترین این تعاریف توسط استرنبرگ به نام نظریه مثلثی بیان شد که از سه مولفه صمیمیت، تعهد و شور تشکیل می شود. در ادامه استرنبرگ برای ارزیابی مجدد نظریه خود، عشق به مثابه یک داستان را معرفی می کند. استرنبرگ با رویکردی روانسنجی به طراحی دو پرسشنامه با هدف تشخیص نوع ارتباط عشقی و تخمین تداوم روابط زناشویی بر اساس تشابه داستان عشقی زوجین اقدام کرد. از آنجا که غزل حافظ به عنوان یکی از ستون-های ادبیات فارسی بسیاری از مفاهیم عاشقانه را خاطرنشان می کند و در اعجاز حروفش دوست داشتن را تجلی می دهد، این پژوهش با هدف تبیین امکان جایگزینی اشعار حافظ با مقوله های دو پرسشنامه ی تشخیص عشق استرنبرگ به شیوه ی تحلیل تطبیقی انجام شد. یافته ها امکان جایگزینی اشعار حافظ برای شناسایی عشق از طریق توصیف ویژگی های روانشناختی شعر حافظ از قبیل فرافکنی ذهنی، مرکز اراده، تخیل، عاطفه و امیدواری و هم ارز قراردان آنها با جوانب نظریه عشق به مثابه یک داستان را نشان می دهد. همچنین با ردیابی مضامینی چون وفای به عهد، اخلاص، بی تابی، وفاداری، همدلی، تقسیم دارایی ها با معشوق و... مشخص شد که حافظ به عنوان یک روانشناس به عشق کامل توجه داشته است

  کلیدواژگان: عشق، پرسشنامه تشخیص عشق، استرنبرگ، حافظ، مطالعات علوم انسانی
 • حسین خنیفر، سیران ابراهیمی، سارا الماسی زاده، صلاح الدین ابراهیمی* صفحات 2-14

  امروزه آموزش از راه دور یک شیوه آموزشی نوین تلقی می شود که می تواند موانع اقلیمی و جغرافیایی فضاهای آموزشی، محدودیت های سنی و جنسیتی فراگیران را از میان بردارد. در ایران نیز برنامه های آموزش از راه دور طراحی و استقرار یافته است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی آسیب ها و ضعف های موجود در اجرا و برگزاری دوره های آموزش از راه دور با تمرکز بر استان کردستان بود. برای نیل به چنین هدفی، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه پژوهش تمامی مدیران و مربیان مراکز آموزش از راه دور در استان کردستان بودند که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و با در نظر داشتن مبنای اشباع نظری داده ها، تعداد 21 نفر از آنان (7 نفر مدیر و 14 نفر مربی) در گروه نمونه در پژوهش قرار گرفتند. برای گردآوری داده های مربوطه، پرسشنامه های بازپاسخی بین آن ها توزیع شد. به منظور تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای استقرایی مبتنی بر کدگذاری باز استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که موانع فناوری و ارتباطی، موانع برنامه ریزی آموزشی، موانع اداری و ساختاری و موانع مالی، مهمترین آسیب های پیش روی این دوره ها بوده و برای از میان برداشتن آن ها لازم است که مراکز مذکور و همچنین نهادهایی که از این مراکز حمایت می کنند، زیرساخت های فناوری و مالی بهتری برای این مراکز فراهم ساخته و بازنگری هایی نیز در برنامه ها و استراتژی ها مربوطه اعمال کنند.

  کلیدواژگان: آموزش از راه دور، موانع آموزش از راه دور، راهبردهای آموزش از راه دور
 • زهرا اسمی جوشقانی* صفحات 37-51

  با گسترش وکاربرد وسیع فناوری های جدید و تغییر سبک زندگی افراد ،پدیده انزوای اجتماعی بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفت و در سطح فردی و اجتماعی پیامدهایی به همراه داشته است. هدف اصلی این پژوهش مطالعه نظری و تجربی انزوای اجتماعی و بررسی ارتباط آن با عوامل جامعه پذیری در میان شهروندان شهرستان کاشان است .در این پژوهش که از روش پیمایش استفاده شده است جامعه آماری کلیه زنان و مردان 18 تا 45 ساله شهرستان کاشان را شامل می شود که تعداد آنها برابر با 164124 است و براساس فرمول کوکران حجم نمونه 400 نفری به دست آمده است و پرسشنامه ها به روش نمونه گیری طبقه بندی در نقاط جغرافیایی مختلف شهرستان توزیع شده است .برای متغیر انزوای اجتماعی 12 سوال مطرح شده است و به بررسی تاثیر متغیرهایی چون جنس،سن، وضعیت تاهل، پایگاه اقتصادی اجتماعی ، میزان دینداری ،وسایل ارتباط اجتماعی،تربیت خانوادگی ،میزان ارتباطات اجتماعی پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که به استثنای متغیرهای سن،جنس، وضعیت تاهل،پایگاه اقتصادی اجتماعی بقیه متغیرها با انزوای اجتماعی رابطه معناداری در سطح اطمینان 95% دارند، نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که متغیرهای مورد نظر در این تحقیق می تواند 8/75% از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کنند.

  کلیدواژگان: انزوای اجتماعی، دینداری، وسایل ارتباط جمعی، تربیت خانوادگی، ارتباطات اجتماعی
 • علی بازوند*، کریم فدایی ده چشمه صفحات 53-73

  کتاب های فارسی دوره متوسطه دوم به عنوان کتاب های اثرگذار و فرهنگ ساز بسیار با اهمیت هستند؛ زیرا زبان ، فرهنگ و هویت ملی ما را به دانش آموزان منتقل می کنند. شناخت سبک یک اثر ادبی در این کتاب ها، فکر غالب و اندیشه های شاعران و نویسندگان را در هر دوره برای خواننده آشکار می سازد. در پژوهش حاضر، نگارنده به دنبال آن است تا ضمن بررسی میزان حضور سبک های ادبی در کتاب های فارسی دوره دوم متوسطه، نشان دهد که مولفان کتاب های فارسی دوره دوم متوسطه در گزینش متون مختلف از همه سبک های ادبی در کتاب های فارسی تا چه حد اهتمام داشته اند و در مقام قیاس، از نظر میزان حضور سبک های ادبی در کتاب های فارسی نونگاشت با کتاب های ادبیات فارسی نظام پیشین، چه تفاوت هایی وجود دارد. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی، تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، کتاب فارسی دهم و یازدهم نظام جدید با کتاب دوم و سوم انسانی نظام قدیم است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در نظام قدیم بیشترین توجه به سبک نو با 08/45 بوده و کم ترین توجه به سبک هندی با 96/1 بوده است و در نظام جدید بیشترین توجه به سبک نو با 22/40 و کم ترین توجه به سبک مشروطه با 17/3 می باشد؛ هم چنین در نظام جدید، سبک عراقی نسبت به قدیم بیشتر مورد توجه قرارگرفته است.

  کلیدواژگان: سبک، کتاب درسی، متوسطه دوم، علوم انسانی، کتاب های نونگاشت
 • ناصر عباسی*، عاطفه عبدی لیفکوئی صفحات 75-90
  بعد شخصیت یکی از ابعاد مهم، وسیع و جذاب وجود آدمی می باشد. هنگامی که انسان، تحت تاثیر تنش های درونی و بیرونی، دچار اضطراب و ناآرامی شود، این ناآرامی ها به ساختار شخصیت وی نفوذ می کنند و موجب خواهند شد که ساختار شخصیتی فرد مختل شود. غاده السمان، نویسنده زن معاصر عرب، نیز به علت زندگی در اوضاع جنگ و آشوب، دچار اضطراب واقع شده و سال های پرآشوب بیروت را با تمام وجود لمس کرده است. به همین علت این آشفتگی های درونی در نوشته های او نمود یافته اند. بیروت 75 نخستین رمان غاده السمان، تصویری از بیروت در آستانه ی جنگ داخلی است. از آنجایی که نظریه شخصیت خانم کارن هورنای، یکی از مهم ترین نظریه های شخصیت است که مورد توجه پژوهشگران حوزه ادبیات قرار گرفته است، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی و در چهارچوب این نظریه به بررسی و تحلیل شخصیت های اصلی رمان بیروت 75، فرح، یاسمینه، طعان، ابوالملا و ابوالمصطفی، پرداخته است. بر اساس یافته های پژوهش، فرح دارای شخصیت روان رنجورانه پرخاشگر هورنای است. یاسمینه راهبه که به سرنوشتی تلخ دچار می شود دارای شخصیت مطیع نظریه هورنای است. ابوالملا که برای آزادی دخترانش دست به دزدی می زند نیز دارای شخصیتی مطیع است. طعان که ابتدا فاقد شخصیت های روان رنجور است، به جرم باسواد بودن مجبور به جدایی از قبیله اش می شود؛ دارای شخصیتی جدا شد. ابومصطفی هم که برای رسیدن به اهدافش دست به انتحاری می زند دارای شخصیت پرخاشگر ازنظر نظریه کارن هورنای می باشد.
  کلیدواژگان: بیروت 75، گرایش های شخصیتی روان رنجور، رمان عربی، کارن هورنای، غاده السمان
 • سید محمد سیدکلان*، سارینا فریادی، ندا زارعی صفحات 91-106

  این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین اضطراب ناشی از ویروس کرونا و حمایت اجتماعی و اثر آن بر انگیزش تحصیلی در سال تحصیلی 1400-1399 اجرا شده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه شهر سنندج به تعداد 180 نفر تشکیل می دهد. روش حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان متشکل از 118 نفر و به شیوه تصادفی ساده انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از سه نوع پرسشنامه استاندارد اضطراب ویروس کرونا (CDAS) علی پور و همکاران (1398)، پرسشنامه انگیزش تحصیلی (AMS) وارلند (1992) و پرسشنامه حمایت اجتماعی (1390) که روایی صوری و محتوایی آن ها توسط متخصصان مورد تایید و پایایی آن ها نیز به ترتیب 91/0، 88/0 و 85/0 می باشد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام تجزیه وتحلیل شدند. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد بین اضطراب ویروس کرونا با حمایت اجتماعی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، اما بین حمایت اجتماعی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (p= 0/05). همچنین 14 درصد از انگیزش تحصیلی دانش آموزان را اضطراب اجتماعی می کاهد. در حالی که، 19درصد انگیزش تحصیلی از طریق حمایت اطلاعاتی و حمایت عاطفی قابل پیش بینی است. درنتیجه، با فراهم سازی مداخلات مشاوره ای و روان شناختی با نقش حمایت اجتماعی از سوی مشاوران و مربیان مدرسه جهت کاهش اضطراب ویروس کرونا، می توان شاهد بهبود انگیزش تحصیلی در دانش آموزان شد.

  کلیدواژگان: کرونا ویروس، اضطراب، اضطراب ویروس کرونا، انگیزش تحصیلی، حمایت اجتماعی
 • بتول سبزه*، حره مزرعه صفحات 107-121

  عزت نفس یکی از مهم ترین مولفه های شخصیت انسان است و عامل مهمی در رشد و شکوفایی او به شمار می رود.توجه به این مولفه، به ویژه در کودکان دارای اختلالات یادگیری اهمیت دارد.هدف این مطالعه بررسی رابطه ی اختلال یادگیری ریاضی و عزت نفس دانش آموزان پسر دوره ابتدایی است.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل 301 دانش آموز پسر دوره ی ابتدایی است که در سال تحصیلی 97-98 در مدرسه ی امام حسین واقع در منطقه ی 2 تهران مشغول به تحصیل است و نمونه ی آن 30 نفر از این دانش آموزان است که 15 نفر از آن ها دارای اختلال یادگیری ریاضی و 15 نفر بدون اختلال بوده و در گروه کنترل جاگماری شدند.گروه دارای اختلال شامل کلیه ی دانش آموزان دارای اختلال این مدرسه می باشد که از طریق پرونده ی روانشناختی و توسط متخصص اختلالات یادگیری تشخیص داده و به روش هدفمند انتخاب شدند و گروه کنترل نیز به صورت تصادفی از جامعه انتخاب شدند و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ی عزت نفس پوپ و همکاران (1989) است.تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمونt استیودنت) انجام شد. نتایج نشان داد که بین اختلال یادگیری ریاضی و عزت نفس رابطه ی معنادار وجود دارد. یعنی اختلال یادگیری ریاضی باعث کاهش عزت نفس در گروه دانش آموزان دارای اختلال شده و عزت نفس در گروه بدون اختلال بالاتر است.با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اهمیت افزایش عزت نفس در کودکان دارای اختلالات یادگیری، می توان با شناسایی این کودکان و بهبود این اختلالات، عزت نفس آن ها را ارتقا نمود.

  کلیدواژگان: اختلالات یادگیری، اختلال یادگیری ریاضی، عزت نفس، دانش آموزان دوره ابتدایی
 • عباس عزیزان* صفحات 123-133

  هویت ملی از مفاهیم کلیدی در نظم بخشی به واحدهای سیاسی است که با کار ویژه های مهمی چون: ملت-سازی، همبستگی و اتحاد ملی، زمینه های بقای یک موجودیت سیاسی (کشور) را فراهم می کند. از این رو، دولتمردان تلاش می کنند با ابزار و روش های مختلفی، زمینه های تقویت همبستگی ملی و در نتیجه قدرتمندی و بقای کشورشان را فراهم آورند. در این میان، نقش آموزش و پرورش به عنوان تنها نهاد رسمی که تربیت شهروندی را با ارایه عناصر آموزشی همچون محتوا و تصاویر کتاب های درسی و فضای فیزیکی آموزشی بر عهده دارد، در شناخت مولفه های هویت ملی بسیار حایز اهمیت است. یکی از کتاب های درسی که می تواند نقش بسیار مهمی در هویت و همبستگی ملی داشته باشد، جغرافیای پایه دهم است که با عنوان جغرافیای ایران به تمام دانش آموزان تدریس می شود. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل محتوا، تلاش کرده است محتوا و تصاویر این کتاب را در سال 1399-1400 مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان داد، از سه عنصر مهم هویت ساز، در این کتاب 687 مورد (84 درصد) به عنصر کشور و مولفه های آن؛ 75 مورد (9 درصد) به عنصر جمعیت و مولفه های آن و 53 مورد (7 درصد) نیز به عنصر حکومت و مولفه های آن پرداخته شده است. اما؛ هر چند عنوان کتاب «جغرافیای ایران» است، در این کتاب مهم، تنها به ذکر اسامی و ارایه تصاویر بسنده شده و هیچ تمرین، رفتار یا محتوایی مبنی بر هویت سازی و همبستگی ملی به ویژه در بعد جمعیتی، فرهنگی و سیاسی در این کتاب وجود ندارد.

  کلیدواژگان: هویت ملی، همبستگی ملی، جغرافیا، ایران
 • علی اکبر کمالی نهاد*، مجیب الرحمن دهانی، جواد جهاندیده صفحات 135-144
  خواندن و نوشتن زبان رسمی و مادری، نیاز اساسی و غیرقابل انکاری برای هر فرد و فراگیری است؛ اما در این مسیر همواره مشکلاتی بروز می کند که مانعی پیش روی یادگیری می شوند. پژوهش حاضر به رفع مشکلات خواندن و نوشتن یکی از دانش آموزان پایه دوم دبستان بهار روستای کنت صورت گرفته است.این پژوهش کیفی و از نوع اقدام پژوهی است و داده های آن از طریق مشاهده، مصاحبه با والدین، جلسه با همکاران و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی جمع آوری و تنظیم شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، عمده ترین علل اختلالات خوانداری و نوشتاری، عدم آشنایی دقیق با حروف فارسی، ناتوانی در ترکیب حروف با یکدیگر، اشتباه در هجی کردن و صدا کشی، جاانداختن حروف یا کلمه، عدم فعالیت در خانه، اشتباه شنیدن و نادرست نوشتن کلمات هم صدا، وارونه نویسی، کاهش اعتماد به نفس، بی توجهی در دندانه کلمات و نقطه ها و کم کردن حروف و کلمات در نوشتن دیکته تشخیص داده شد. در مرحله بعد تکنیک های مناسب شنوایی، بینایی و لامسه در طول سال تحصیلی ارایه شد و نتایج نشان داد که میزان توانایی خواندن و نوشتن دانش آموز به میزان بالایی بهبود یافته است.
  کلیدواژگان: زبان فارسی، دانش آموز، آموزش پژوهی، اختلال، خواندن و نوشتن
|
 • Yaghoub Rahimi Pordanjani * Pages 1-14

  Love is a human and cultural phenomenon and can be a common field of study in psychology and literature. There are many different definitions of love in psychology, one of the most distinctive of which was stated by Sternberg, called triangular theory, which consists of three components: intimacy, commitment, and passion. Sternberg then introduces love as a story to re-evaluate his theory. With a psychometric approach, Sternberg designed two questionnaires with the aim of identifying the type of love relationship and estimating the continuity of marital relationships based on the similarity of the couple's love story. Since Ghazal Hafez as one of the pillars of Persian literature mentions many romantic concepts and miraculously expresses love, this study aims to explain the possibility of replacing Hafez's poems with two categories of questionnaires. Sternberg's love was diagnosed by comparative analysis. Findings show the possibility of replacing Hafez's poems to identify love by describing the psychological features of Hafez's poetry such as mental projection, center of will, imagination, emotion and hope and their equivalence with the aspects of love theory as a story. . Also, by tracing themes such as faithfulness to the covenant, sincerity, impatience, loyalty, empathy, sharing of assets with the beloved, etc., it became clear that Hafez, as a psychologist, paid attention to complete love.

  Keywords: love, Love Diagnosis Questionnaire, Sternberg, Hafez, Humanities Studies
 • Hossein Khanifar, Sayran Ebrahimi, Sara Almasizadeh, Salahedin Ebrahimi * Pages 2-14

  Today, distance education is considered as a new educational method that can remove the climatic and geographical barriers of educational spaces, age and gender limitations of learners. In Iran, distance education programs have been designed and established. The purpose of this study was to identify the disadvantages and weaknesses in the implementation and conduct of distance education courses focusing on Kurdistan province. To achieve such a goal, a qualitative approach and phenomenological method were used. The study population was all managers and instructors of distance education centers in Kurdistan province. Using snowball sampling and considering the theoretical basis of data saturation, 21 of them (7 managers and 14 instructors) in the sample group were included in the study. To collect the relevant data, response questionnaires were distributed among them. In order to analyze the data, the method of inductive content analysis based on open coding was used. The results of the analysis showed that technological and communication barriers, educational planning barriers, administrative and structural barriers and financial barriers are the most important progressive advances of these courses and in order to eliminate them, it is necessary that the mentioned centers and The institutions that support these centers will also provide better technological and financial infrastructure for these centers and implement revisions in the relevant programs and strategies.

  Keywords: “distance education”, “obstacles of distance education”, “distance education strategies”
 • Zahra Esmi Josheghani * Pages 37-51

  With the expansion and application new technologies and changing lifestyles, the phenomenon of social isolation has been noticed more than before and has had implications at the individual and social levels. The main purpose of this research theoretical and empirical study of social isolation and its relation with socialization factors among citizens of Kashan city. In this research, has been used a survey method the statistical population includes all women and men aged 18 to 45 years old in Kashan, whose number is 164124 and the sample has been achieved 400 according to the Cochran formula and the questionnaires were distributed by stratified sampling method at different geographical locations of the city. For the social isolation variable, 12 questions have been raised and the impact of variables has been investigated such as sex, age, marital status, socio-economic status, religiosity, mass media, family education, social communication. The results of the study show that except of variables such as age, sex, marital status, socioeconomic status other variables have a significant relationship at 95% confidence level with social isolation , the results of regression analysis show that the variables in this study can predict %75/8 of variance of dependent variable.

  Keywords: social isolation, religiosity, Mass Media, family education, social communication
 • ALI BAZVAND *, Karim Fadai Dehchshmeh Pages 53-73

  The Persian books of the second intermediate period are very important as influential and cultural books; Because they transmit our language, culture and national identity to the students. To what extent the authors of the Persian textbooks of the second year of high school have been diligent in selecting and including different texts from all literary styles in Persian books, in terms of the presence of literary styles in Persian books, What are the differences between the books of Persian literature of the previous system? The general results obtained in this research show that in the books of Persian transcription 13.23% in the style of Khorasani and in the books of Persian literature 21.30% is allocated to this style. In Persian novel books, 39.68% is in Iraqi style and in Persian literature books, 23.33% is allocated to this style. In novel books, 3.70% is in Indian style and in Persian literature books, 1 . 96% is dedicated to this style. In the books of Nungasht, the texts of the style of the return period are not used, while in the books of Persian literature, 3.29% of the texts of this style were used. In the novels, 3.17% percent is allocated to the style of the constitutional period and in the books of Persian literature, 5.04% percent is allocated to this style. In Persian novel books, 40.22% is dedicated to the new style and in Persian literature books, 45.08% is allocated to this style.

  Keywords: literary style, Textbook, Secondary School, humanities, transcripts
 • Naser Abbasi *, Atefeh Abdi Lifkoei Pages 75-90
  Personality dimension is one of the most important, broad and attractive dimensions of human existence. When a person suffers from anxiety and restlessness under the influence of internal and external tensions, these unrests penetrate into her personality structure and will cause the person's personality structure to be disrupted. Ghadat al-Saman, a contemporary Arab woman writer, has also become anxious about living in a state of war and turmoil and has touched Beirut's turbulent years with all her might. For this reason, these inner turmoil’s are reflected in his writings. Beirut 75 Ghadat Al-Saman's first novel is a picture of Beirut on the eve of the Civil War. Since Karen Horney’s personality theory is one of the most important personality theories that has been considered by researchers in the field of literature, The present study has been done in a descriptive-analytical manner and in the framework of this theory, has studied and analyzed the main characters of the novel Beirut 75, Farah, Yasmineh, Taan, Abu al-Mullah and Abo Mustafa. According to the research findings, Farah has a horny aggressive neurotic personality. Jasmine, a nun who suffers a bitter fate, has an obedient personality to Horne's theory. Abu al-Mullah, who steals to free his daughters, also has an obedient personality. Taan, who at first lacks neurotic characters, is forced to secede from his tribe for being literate; had a detached personality. Abu Mustafa, who commits suicide to achieve his goals, also has an aggressive personality according to Karen Horne.
  Keywords: Beirut 75, Neurotic Personality Tendencies, Arabic Novel, Karen Horney, Ghadat Al-Saman
 • Seyyed mohammad Seyyedkalan *, Sarina Faryadi, Neda Zarei Pages 91-106

  This study was conducted to investigate the relationship between Corona virus anxiety and social support and its effect on academic motivation during the academic year 1399-1400. The research method is descriptive-correlational and was conducted through a survey. The statistical population of the study consists of all female students of the magnet school (high school) in Sanandaj in the number of 180 people. The sample size was selected using the Morgan table and simple random sampling which consists of 118 individuals. For data collection, three types of standard questionnaires of Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) Alipour et al. (1398), Academic Motivation Scale (AMS) Vallerend (1992) and Social Support Questionnaire (1390) were used. The face and content validity of the questionnaires were approved by experts and their reliability was 0.91, 0.88 and 0.85, respectively. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. The results showed that there is an inverse and significant relationship between coronavirus anxiety with social support and students 'academic motivation, but there is a positive and significant relationship between social support and students' academic motivation (p = 0.05). (Social anxiety also reduces students' academic motivation by 14%. Whereas, 19% of academic motivation can be predicted through informational and emotional support. As a result, by providing counseling and psychological interventions with the role of social support by school counselors and educators to reduce Coronavirus anxiety, we can see an improvement in students' academic motivation.

  Keywords: corona virus, anxiety, Corona virus anxiety, Academic Motivation, social support
 • Batool Sabzeh *, Horreh Mazraeh Pages 107-121

  Self-esteem is one of the most important components of a person's personality and It is an important factor in his growth and prosperity.Pay attention to this component, especially in children.It is important for learning disorders.The purpose of this study was to investigate the relationship between mathematical learning disorder and self-esteem for student in elementary school boy.The method of this research is descriptive-correlational.Community statistical The study consisted of 301 male elementary school students in the 97-98th academic year;They are studying at Imam Hussein School in Tehran District No.2 and her sample is 30 Of these students,15 of these students with math's learning disabilities and 15 without They were impaired and were assigned to the control group. Disorders group includes all students with disabilities in this is a school that is trained by a psychologist and a learning disorders counselor and specialist They were diagnosed and selected by purposive sampling and the control group was randomly selected from the whole community statistically selected. Data were collected using a self-esteem questionnaire of Pope et al (1989).Results were analyzed using descriptive and inferential statistics (Student t test).The results showed that there is a significant negative relationship between mathematical learning disorder and self-esteem. It means disorder mathematical learning reduces self-esteem in the group of impaired students and self-esteem in the group no higher disturbance.According to the results of the present study and the importance of increasing self-esteem in children with learning disorders, self-esteem can be improved by identifying these children and improving these disorders.

  Keywords: Learning Disorders, Mathematical Learning Disorder, Self-Esteem, Elementary school students
 • Abbas Azizan * Pages 123-133

  AbstractNational identity is one of the key concepts in regulating political units that with important special work such as: nation building, solidarity and national unity, provides the grounds for the survival of a political entity (country). Hence, the Governments try to provide the grounds for strengthening national solidarity with various tools and methods. Meanwhile, the role of education as the only official institution that is responsible for educating students by providing educational elements such as content and images of textbooks and physical education space, in introducing and recognizing the components of national identity is very important. One of the textbooks that can play a very important role in national identity and solidarity is tenth grade geography, which is taught to all students under the title of Geography of Iran. The present study has tried to examine the content and images of this book in 1399-1400 with the content analysis approach. The results showed That from three important elements of identity, in this book 687 cases (84%) to the element of the country and its components; 75 cases (9%) have dealt with the element of population and its components and 53 cases (7%) have dealt with the element of government and its components. But; Although the title of the book is "Geography of Iran", in this important book, only mention the names and images and There is no exercise, behavior or content based on national identity and solidarity, especially in the demographic, cultural and political dimension in this book.

  Keywords: National identity, National Solidarity, geography, Iran
 • Aliakbar Kamalinahad *, Mojib AL Rahman Dehani, Javad Jahandideh Pages 135-144
  Reading and writing the official and mother tongue is a basic and inescapable need for every person and learning, but in this way, there are always problems that hinder learning.The present study was conducted to solve the problem of reading and writing problems of one of the second grade students of Bahar primary school in Kent village. The present study is a qualitative research of action research type. Data were collected through observation, interviews with parents, meetings with colleagues and searching databases. As a result of collecting information, the reason for this is lack of accurate familiarity with Persian letters, inability to combine letters with each other, incorrect spelling and phonics, misplacement of letters or words, inactivity at home, incorrect hearing and misspelling of consonant words, inversion, Decreased self-confidence, inattention to the words and dots and diminished letters and words in dictation were diagnosed. In the next stage, appropriate hearing, vision and touch techniques were presented during the school year. The results showed that the student's ability to read and write was greatly improved.
  Keywords: Persian language, student, educational research, disorder, reading, writing