فهرست مطالب

نشریه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • روح الله رضایی شاندیز، محمدرضا بهرام زاده، نگار سنگ سفیدی صفحات 1-22

  رضایت مشتری امری است قطعی به‌بیان‌دیگر موضوعی است متغیر، که دایما تحت تاثیر تجربیات اخیر مشتری از مجموعه شما قرار دار؛ یعنی سطح رضایت مشتری و تمایل او برای مشارکت با مجموعه شما همواره در نوسان است به‌این‌ترتیب رضایت مشتری را می‌توان شاخص واقعی و مفیدی برای تخمین ارتقاء هوش معنوی دانست.حال باید توجه داشت که رابطه میان رضایت مشتری یا نارضایتی وی با حفظ او مستقیم نبوده بلکه متغیر دیگری که نقش میانجی را عمل می‌کند در غالب الگوها و رفتارها اخلاق حرفه‌ای و اسلامی موثر است.پس (رضایت صرف) کافی نبوده و برای به حداکثر رساندن احتمال حفظ مشتری لازم است تا مطلع شویم که از خدمات ارایه‌شده کاملا لذت برده‌اند. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین هوش معنوی و سطح رضایت مشتریان به ‌واسطه اخلاق حرفه‌ای اسلامی کارکنان هتل‌های چهار پنج ستاره مشهد بوده است؛ که از نظر هدف کاربردی بوده و براساس روش گردآوری دادها، تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. داده‌های موردنظر با استفاده پرسش‌نامه هوش معنوی و اخلاق حرفه ای اسلامی660ا کارکنان و سطح رضایت مهمانان هتل660 از مشتریان هتل‌های مشهد جمع‌آوری‌شده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل660 کارکنان و 660مشتری است که بر اساس قاعده سر انگشتی یک نمونه 660 از کارکنان متناسب و یک نمونه 660 تایی از مشتریان برای جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت تصادفی انتخاب‌شده و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار اس پی اس و اسمارت پی ال اس استفاده ‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد: رابطه بین هوش معنوی و رضایت مشتری رابطه‌ای مثبت و معناداری است و همچنین هوش معنوی از طریق سطح رضایت مشتریان به اخلاق حرفه‌ای کارکنان اثر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: شخصیت برند، ارزش درک شده، عملکرد برند، هتل های استان اردبیل
 • سمانه دهقانیان صفحات 2-15

  نتایج بررسی فرضیه های تحقیق نشان میدهد که بدبینی سازمانی بر امنیت شغلی تاثیر(رابطه علی) منفی و معناداری دارد. مقدار رابطه برابر با 74/0 -می باشد که نشان از رابطه (تاثیر) معکوس بین دو متغیر است. به عبارت دیگر با افزایش میزان بدبینی سازمانی بین افراد، از نظر افراد پاسخگو میزان امنیت شغلی آنان کاهش مییابد. همچنین رابطه امنیت شغلی و رضایت شغلی نشان از رابطه مثبت و معنادار میباشد. به عبارت دیگر با افزایش میزان امنیت شغلی افراد، میزان رضایت شغلی آنان افزایش میباشد. مثبت بودن میزان تاثیر نشان از مثبت بودن رابطه بین دو متغیر میباشد.بدبینی سازمانی بر استرس شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد. مقدار معناداری 4747 ومقدار تاثیر 4.07 میباشد که نشان از تاثیر مثبت بین دو متغیر است. به عبارت دیگر با افزایش بدبینی سازمانی، استرس شغلی افزایش مییابد.

  کلیدواژگان: بدبینی سازمانی، رضایت شغلی، استرس شغلی، امنیت شغلی، ازخودبیگانگی
 • رضا محمدی، افلاطون امیری، شکوفه محمدی صفحات 16-31

  هدف از این پژوهش بررسی همبستگی بین رفتارهای ضد خدمت و تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان در شعب بانک ملت شهر کرمان می باشد. روش پژوهش توصیفی وازنوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق 444 نفر از کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمان در 41 شعبه بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 214نفر مورد پیمایش قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها، سه پرسشنامه بود که پرسشنامه رفتارهای ضد خدمت گل پرورو خاکسار(1387) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن ومایر(1999) و پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی اسمیت و همکاران (1989) که روایی و پایایی آنها تایید شده است استفاده شد. داده های جمع آوری شده به دو شیوه توصیفی و استنباطی (اسپیرمن و تاوی -بی کندال) تجزیه وتحلیل شدند. نتایج پژوهشی حاکی از این است که بین رفتارهای ضد خدمت بارضایت شغلی رابطه معکوس (منفی معناداری وجوددارد،وبین همه مولفه های رفتار ضد خدمت) انحراف خدمت، انحراف مالی، انحراف سیاسی وپرخاشگری شخصی (بارضایت شغلی رابطه معکوس) منفی معناداری وجودداردهمچنین بین تعهد سازمانی و مولفه های آن (تعهد مستمر، عاطفی و هنجاری) رابطه وجود دارد. در پایان محدودیت های این پژوهش و پیشنهادات برای تحقیقات بیشتردر این زمینه ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: رفتارهای ضد خدمت، تعهد سازمانی، رضایت شغلی
 • رحیم امین زاده، درسا شهنازی ماسوله، حمیدرضا مختاریان، حامد ارجمند صفحات 23-40

  صنعت ساخت‏ و‏ ساز یکی از خطرناک‌ ترین صنایع ازنظر تلفات مربوط به کار، نرخ آسیب‌دیدگی و پرداخت غرامت به کارگران شناخته‌شده است . ازاین‌رو ارزیابی ریسک‌های ایمنی، یک گام کلیدی و اساسی است که در مدیریت پروژه‌های بزرگ ساختمانی باید انجام شود. این تحقیق توصیفی– تحلیلی، به‌منظور شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک‌ های ایمنی در  صنعت ساختمان با روش‌ های تصمیم‌ گیری چند معیاره (MCDM) در محیط‌ های فازی به رشته تحریر درآمده است. در این پژوهش با استفاده از مطالعات تحقیقات پیشین و جمع‌ آوری نظرات خبرگان و پس‌ از آن با استفاده از 2 تکنیک پرکاربرد(TOPSIS,SWOT) و فعالیت‌های مهم شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک‌های ایمنی در  صنعت ساختمان با روش‌های تصمیم‌ گیری چند معیاره (MCDM) در محیط‌های فازی پروژه‌های ساختمانی در شهر شیراز در این تحقیق ارزیابی  و تحلیل ‌گردید. طبق نتایج به‌ دست‌ آمده گزینه ریسک‌ های رها شدن ابزار کار و اصابت با افراد و تجهیزات در اولویت اول و بالاترین خطر تهدیدکننده و گزینه برخورد  افراد و خودروها با مصالح انبارشده در معبر عمومی خارج کارگاه در پایین‌ترین سطح قرار گرفتند و به‌ منظور مواجهه با آن‌ها، استراتژی‌های حذف یا کاهش ریسک‌ ها ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: ریسک های ایمنی، صنعت ساختمان، روش های تصمیم گیری چند معیاره، محیط های فازی، پروژه های ساختمانی
 • دکتر مهدی محمدی، سمیه اخلاقیان، مرتضی نوروزی، مسعود آذر صفحات 41-60

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فنآوری اطلاعات در ارتقاء سلامت سازمانی در شهرداری اصفهان، به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان رسمی ستادی شهرداری اصفهان به تعداد 150 نفر تشکیل دادند که از این میان تعداد 108 نفر از طریق فرمول نمونه گیری کوکران[1] و به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه فنآوری اطلاعات لوپز و همکاران(2009) با 13 گویه،پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی هوی و فلدمن[2] شامل 44 گویه بود که روایی صوری آنها مورد تایید قرار گرفت و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ[3] برای پرسشنامه فنآوری اطلاعات (80/0)، سلامت سازمانی (91/0) گزارش شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش نشان داد بین فنآوری اطلاعات با سلامت سازمانی،دانش فنآوری اطلاعات با سلامت سازمانی،اجزا فنآوری اطلاعات با سلامت سازمانی و بین عملیات فنآوری اطلاعات با سلامت سازمانی رابطه معنی دار وجود داشت.

  کلیدواژگان: فنآوری اطلاعات، سلامت سازمانی، شهرداری اصفهان
 • زویا زیتونی صفحات 61-74

  در بیشتر تحقیقات انجام شده در صنعت هوایی، گردشگران در مرکز توجه قرار دارند و درباره نقش و اهمیت کارکنان آژانس های هوایی پژوهش های به نسبت کمتری صورت گرفته است. بازاریابی داخلی مفهومی است که بر اهمیت و چگونگی برانگیختن کارکنان در پاسخگویی به نیازهای مشتریان دلالت دارد. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی در آژانس های هوایی  ایلام پرداخته و با روش نمونه گیری در دسترس، داده هایی را از طریق پرسشنامه از 388 نفر از کارکنان آژانس های هوایی در شهر ایلام گردآوری نموده است. جهت تجزیه و  تحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تاییدی (CFA) استفاده و نرم افزارهای SPSS و Lisrel بکار گرفته شد. نتایج تحلیل داده ها حاکی از تاثیر مثبت بازاریابی داخلی بر عملکرد بود.

  کلیدواژگان: بازاریابی داخلی، عملکرد، آژانس های هوایی
 • زویا زیتونی صفحات 75-83

  از آنجا که درک و آگاهی مناسب از تبلیغات، به‌عنوان یکی از استراتژی‌های بازاریابی تاثیری شگرف بر نگرش و رفتار مصرف کنندگان و چگونگی انتخاب آن‌ها دارد و بدین ترتیب نقش مهم و جایگاه برجسته‌ای در ارتقای فروش موفق محصولات یک شرکت کسب نموده است، براین اساس، این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر بازاریابی ویدیویی و استراتژی‌های مختلف آن بر رفتار مصرف کنندگان صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 384 پرسش نامه با پایایی 88/0جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار AMOS انجام شده است. نتایج نشان داد که تجربه از استراتژی‌های بازاریابی ویدیویی بر رفتار مصرف کنندگان محصولات لبنی میهن تاثیر معناداری ندارد. همچنین، هویت برند، تبلیغات، سودمندی اطلاعات و کیفیت خدمات از استراتژی‌های بازاریابی ویدیویی بر رفتار مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت مورد مطالعه تاثیر معناداری دارد. پس از ارایه نتایج، پیشنهادات و راهبردهایی در زمینه یافته های مرتبط با پژوهش ارایه می شوند.

  کلیدواژگان: بازاریابی ویدیویی، رفتار مصرف کنندگان، شرکت میهن
 • زویا زیتونی صفحات 84-98

  این پژوهش که توصیفی-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می‌باشد با هدف «بررسی تاثیر هوش رقابتی بر ارتقاء جایگاه برند با توجه به نقش میانی عملکرد سازمان (شرکت ایرانخودرو)» انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل مسیولین فروش مناطق کل کشور می‌باشند. که تعداد آنها در حدود 231 نفر بوده و از این تعداد، تعداد 143 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری تحقیق، سه پرسشنامه هوش رقابتی، جایگاه برند و عملکرد مسیولین فروش بوده است که مورد استفاده قرار گرفت. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه‌ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برابر 891/0 برآورد گردید. برای بررسی نتایج از نرم افزار Amos استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد هوش رقابتی بر ارتقاء جایگاه برند با نقش میانی عملکرد سازمان به طور معنی دار تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: هوش رقابتی، جایگاه برند، عملکرد سازمان، شرکت ایرانخودرو
 • عباس قاسم زاده، سپیده خوشاب، سیداسماعیل نجفی صفحات 99-111

  در این پژوهش به شناسایی و بررسی عوامل موثر بر فناوری اطلاعات با رویکرد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و گاز پرداخته شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، اکتشافی و از نظر روش توصیفی و پیمایشی است. جامعه خبرگان پژوهش 15 نفر از مدیران صنعت نفت و گاز، اساتید دانشگاهی و صاحب نظران در سازمان پدافند غیرعامل کشور (بخش اقتصادی) بودند. نتایج به دست آمده از روش دلفی نشان داد که خبرگان روی 11 عامل با توجه به موضوع تحقیق اشتراک نظر دارند. نتایج بررسی عوامل نشان می دهد که سیاست های ملی صنعتی در بالای مدل قرار دارد. بنابراین بر تعداد بیشتری از عوامل اثرگذار است. پس از این عامل، دو عامل سرمایه گذاری های دولتی و روابط سیاسی بر تعداد بیشتری از عوامل اثرگذار می باشند. همچنین کیفیت و قیمت تکنولوژی در راست ترین نقطه مدل قرار دارد که از نظر شدت اثرگذاری در جایگاه نخست است. همچنین دو عامل منابع مالی و رقابت پذیری نیز در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که مهندسی معکوس در راستای اقتصاد مقاومتی، مهمترین روش انتقال تکنولوژی است. پس از آن روش حق امتیاز قرار دارد. در جایگاه سوم نیز سرمایه گذاری مشترک جای گرفته است و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز از نظر خبرگان آخرین روش موثر در شرایط پس از برجام می باشد. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادات کاربردی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، منابع مالی، مزیت رقابتی، صنعت نفت و گاز
 • عباس قاسم زاده، محمدصادق مشتاق، محمود تاج بخش، مجید مداح فر صفحات 112-126

  در این پژوهش به شناسایی و بررسی عوامل موثر بر فناوری اطلاعات با رویکرد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و گاز پرداخته شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، اکتشافی و از نظر روش توصیفی و پیمایشی است. جامعه خبرگان پژوهش 15 نفر از مدیران صنعت نفت و گاز، اساتید دانشگاهی و صاحب نظران در سازمان پدافند غیرعامل کشور (بخش اقتصادی) بودند. نتایج به دست آمده از روش دلفی نشان داد که خبرگان روی 11 عامل با توجه به موضوع تحقیق اشتراک نظر دارند. نتایج بررسی عوامل نشان می دهد که سیاست های ملی صنعتی در بالای مدل قرار دارد. بنابراین بر تعداد بیشتری از عوامل اثرگذار است. پس از این عامل، دو عامل سرمایه گذاری های دولتی و روابط سیاسی بر تعداد بیشتری از عوامل اثرگذار می باشند. همچنین کیفیت و قیمت تکنولوژی در راست ترین نقطه مدل قرار دارد که از نظر شدت اثرگذاری در جایگاه نخست است. همچنین دو عامل منابع مالی و رقابت پذیری نیز در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که مهندسی معکوس در راستای اقتصاد مقاومتی، مهمترین روش انتقال تکنولوژی است. پس از آن روش حق امتیاز قرار دارد. در جایگاه سوم نیز سرمایه گذاری مشترک جای گرفته است و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز از نظر خبرگان آخرین روش موثر در شرایط پس از برجام می باشد. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادات کاربردی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: مدیریت، تکنولوژی، منابع انسانی، صنعت نفت و گاز
 • محمد رحمان نژاد، محمدرضا بهرام زاده صفحات 127-141

  در یکی از ابزارهای تبلیغاتی که در بازاریابی الکترونیکی در دسترس سازمانها و بازاریابان قرار دارد اینفلوینسرها یا افراد تاثیرگذار در رسانه‌های اجتماعی هستند. کسب‌وکارهای خرد یا کلان با اینفلوینسرها همکاری می‌کنند تا محصولات و خدمات خود را به مشتریان معرفی کنند و مهم‌تر از آن اینکه برروی آنها تاثیر مثبت بگذارند. به‌عبارت دیگر، بازاریابی به وسیله اینفلوینسرها یعنی استفاده تخصصی از مولفه یا کارکرد تبلیغات دهان‌به‌دهان در بازاریابی رسانه‌های اجتماعی؛ چراکه یکی از فعالیت‌های قابل انجام در این نوع بازاریابی استفاده از تبلیغات دهان‌به‌دهان است به‌منظور جلب توجه مصرف‌کنندگان و سفارشی‌سازی خواسته‌های آنها، متخصصین تبلیغات، استفاده از سایت‌های رسانه اجتماعی را در تبلیغاتشان آغاز کرده‌اند. هدف آنها این است که کاربران را به اشتراک‌گذاری تصویر برند تشویق کنند و تبلیغات رایگان را توسعه دهند. از طرفی، میزان اثرگذاری تبلیغات بر مشتریان تا حد زیادی به نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات بازمی‌گردد (خدادادحسینی و همکاران، 1394). لذا در جهان کسب‌وکار امروز بیشتر بازاریابان تلاش می‌کنند تا درک بیشتری از نگرش و عواطف مشتریانشان به دست آورند.  هدف تحقیق حاضر تبیین مفهوم بازاریابی الکترونیکی و انواع آن  بوده است. این مقاله بر آن است ابتدا مقدمه ای از موضوع ارایه کند، سپس به تجزیه و تحلیل بازاریابی الکترونیکی پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: بازاریابی الکترونیکی، بازاریابی وبسایتی، بازاریابی ایمیلی، بازاریابی رسانه اجتماعی، بازاریابی به وسیله اینفلوینسرها