فهرست مطالب

اقیانوس شناسی - پیاپی 51 (پاییز 1401)
 • پیاپی 51 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مرضیه امامی، رضا دزواره رسنانی*، سید امین موسوی صفحات 1-12
  پیشینه و اهداف

  با گسترش مزارع باد فراساحلی در جهان و توربین ‌های بادی فراساحلی به منظور تولید انرژی برق، توجه به سازه‌ های نگهدارنده ‌ی توربین ‌های بادی و همچنین بهبود بهره‌ وری آنها با در نظر گرفتن شرایط نامنظم و تصادفی مناطق فراساحلی اهمیت ویژه ای دارد. در این مطالعه کارایی میراگر ویسکوز که به عنوان یکی از روش‌ های کنترلی غیرفعال درکنترل ارتعاشات سازه ‌های موجود و همچنین سکوهای دریایی شناخته شده است، در بهبود پاسخ یک برج مشبک تمام قد توربین بادی دریایی با استفاده از تحلیل در حوزه‌ ی زمان بررسی می‌شود. بدین‌منظور از چندین جانمایی میراگر به صورت قطری و در امتداد پایه ‌های سکو، به منظور تعیین بیشترین کارایی آن استفاده شده است.

  روش‌ها‌

  سازه ی مورد بررسی که سکوی یک توربین بادی 5 MW در دریای شمال است، با استفاده از نرم ‌افزارهای Fast، Abaqus و Sap2000 مدل سازی شده و همچنین از مدل Simulink برای حل معادلات حرکت و تعیین پاسخ سازه‌ی برج مشبک که به صورت یک مدل برشی در نظر گرفته شد استفاد شده است، پاسخ های سازه با استفاده از آنالیزهای در حوزه زمان و تحت تحریکات توام موج و باد محاسبه شدند. به‌منظور اعمال نیروهای ناشی از باد و موج به ترتیب از طیف Kaimal و Pierson- moskowitz استفاده شده است، نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از موج بر اساس تیوری موج خطی ایری و نیروهای آیرودینامیکی ناشی از باد براساس تیوری حرکت عنصر تیغه محاسبه شدند.

  یافته‌ها

  براساس پاسخ ‌های سازه در شرایط مختلف دریایی و با در نظرگرفتن حالتی از دریا با ارتفاع موج مشخصه 99354/1 متر و سرعت باد 12 متر بر ثانیه که منجر به بیشترین ارتعاشات در سازه موردنظر شده است، نتایج به دست آمده از پاسخ سازه‌ های مجهز به میراگر ویسکوز نشان می ‌دهد که در صورتی که المان ‌های فرعی قطری در ترازهای مشخصی از سازه حذف شدند و میراگر ویسکوز به صورت قطری جایگزین آنها شده است. ارتعاشات سازه کاهش قابل توجهی نداشته است و جابجایی نسبی ترازهایی از سازه که میراگر ویسکوز در آنجا قرار گرفته شده در مقایسه با سازه ‌ی بدون میراگر افزایش یافته است، به صورتی که جذر میانگین مربعات جابجایی تراز قرار گیری ناسل توربین بادی در یکی از مدل‌های سازه مجهز به میراگر در مقایسه با سازه بدون میراگر تا 19% افزایش یافته است، در حالی که نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد با در نظر گرفتن میراگرهای ویسکوز به صورت قایم و در امتداد پایه ‌های سکوی توربین بادی، جابجایی تراز قرار گیری ناسل توربین بادی کاهش قابل توجهی در مقایسه با مدل بدون میراگر داشته است.

  نتیجه‌گیری

  با توجه به هندسه و رفتار طره‌ ای سازه ‌ی برج مشبک تمام قد که جابجایی نسبی طبقات در آن ناشی از دوران سازه است، با جانمایی میراگرهای ویسکوز به صورت قطری که با کاهش سختی سازه ‌ی سکو به دلیل حذف المان ‌های فرعی قطری همراه است میراگرها در استهلاک انرژی عملکرد مطلوبی نداشتند در صورتی که با جانمایی میراگر در راستای پایه‌ های سازه تاثیر بیشتری در استهلاک انرژی و کنترل ارتعاشات این سازه مشاهده شد. بکارگیری انواع مختلفی از سیستم ‌های کنترل ارتعاشات در بهبود پاسخ سازه ی برج مشبک تمام قد که سازه ی نگهدارنده ‌ی توربین بادی است می‌ تواند مورد پژوهش های آتی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کنترل ارتعاشات، میراگر ویسکوز، توربین بادی، حوزه زمان
 • محمد پرندآور*، فاطمه هادوی، سید علی آقانباتی صفحات 13-28

  پژوهش حاضر نخستین مطالعه با هدف زیست‌ چینه‌نگاری و بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی محسوب می‌ شود که بر روی تمامی توالی رخنمون یافته از نهشته‌های دریایی الیگومیوسن (بخش ‌ ها a تا f سازند قم) صورت گرفته است. نهشته‌های مطالعه شده در بخش میانی از زون ایران مرکزی و در تاقدیس نواب (شمال‌شرق کاشان) واقع شده که دارای ضخامت 417متر می‌باشد. با توجه به موقعیت قرارگیری و گسترش همه‌ی عضوها در این برش، ناحیه‌ی بسیار مناسبی جهت ارزیابی های زیست ‌چینه‌نگاری قابل قیاس با الگوهای استاندارد جهانی بوده است. در این مطالعه تعداد 370 اسلاید میکروسکوپی تهیه شده از نمونه‌های سنگی جهت بررسی و شناسایی نانوپلانکتون‌های آهکی و تفکیک دقیق زون‌های زیستی استاندارد جهانی، مورد مطالعه قرار گرفت که منجر به شناسایی 72 گونه متعلق به 18 جنس از این گروه ارزشمند از میکروارگانیسم‌های پلانکتون شد. با توجه به گونه ‌های شاخص شناسایی شده، زیست زون‌ های نانوپلانکتونی استاندارد NP25 و NN1-NN4 در این برش صحرایی از سازند قم تفکیک گردید. علاوه بر این، زون های زیستی هم ارز نظیر CNO5-6, CNM1- CNM6 و همچنین زیست‌زون‌ها و زیرزون‌های CP19b, CN1a, b, c, CN2, CN3 که به الگوهای زیست‌زون‌‌بندی جدیدتری تعلق دارند، نیز برای نخستین بار در این پژوهش تفکیک گردید. بنابراین، براساس ارزش زمان-چینه‌ ای زیست‌ زون ‌های تفکیک شده، سن زمین ‌شناسی معادل الیگوسن پسین (late Chattian) تا میوسن پیشین- میانی (late Burdigalian- early Langhian) برای سازند قم در برش تاقدیس نواب پیشنهاد شد. در این پژوهش، برای نخستین بار مرزهای زمانی-چینه‌ای مهم نظیر مرز سیستم‌های پایوژن- نیوژن (اشکوب‌های شاتین- اکیتانین) در بخش‌های بالایی زیرعضو c1، مرز اشکوب‌های اکیتانین- بوردیگالین در قاعده عضو e و بوردیگالین- لانگین در توالی بالایی عضو f، و بر اساس معیارهای زیست‌چینه‌ای تفکیک گردیده است.

  کلیدواژگان: زیست چینه نگاری، نهشته های دریایی الیگومیوسن، سازند قم، نانوپلانکتون های آهکی، تاقدیس نواب، کاشان
 • محمدرضا علیمرادی، محمد باعقیده*، علیرضا انتظاری، محسن حمیدیان پور، تیمور امینی راد صفحات 26-36
  پیشینه و مبانی نظری پژوهش

  اکوسیستم‌های مرجانی همچون سایر زیستگاه‌های طبیعی تحت تاثیر پدیده گرمایش زمین هستند. هر ساله شاهد سفیدشدگی مرجان‌های دریایی در نقاط مختلف جهان هستیم. از آنجایی‌که پارامترهای فیزیکی آب دریا متاثر از پدیده های آب و هواشناسی هستند، لذا در این تحقیق با استفاده از داده های ده ساله بویه‌های اقیانوس شناسی، اثر پارامترهای فیزیکی آب دریا از جمله دمای سطح آب، شوری، اسیدیته و هدایت الکتریکی بر پدیده سفید شدگی مرجان‌های شاخه ای خلیج چابهار بررسی شد.

  روش‌شناسی

  بدین منظور روند داده‌های چند ساله پارامترهای دریایی با آزمون Mann-Kendall، مشخص شد. در مرحله بعد با آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی بین پارامترهای آب دریا و داده های نمره رنگی جلبک‌های زوگزانتلای همزیست مرجان‌ها به عنوان شاخص سلامت مرجان‌ها که توسط نگارندگان طی عملیات غواصی در دراز مدت با روش Coral Watch تولید گردیده بود، بدست آمد.

  یافته‌ها

  نتایج این تحقیق نشان داد از بین چهار پارامتر: دمای سطح آب، هدایت الکتریکی، اسیدیته و شوری، بیشترین همبستگی مثبت و تاثیر‌گذارترین متغیر مستقل در رگرسیون چند جانبه بین سلامت مرجان‌ها و پارامترهای آب دریا، مربوط به هدایت الکتریکی می باشد.

  نتیجه‌گیری

  با توجه به عدم معنی داری روند افزایشی دمای سطح آب در سنوات گذشته و وجود همبستگی معنی دار منفی در سطح 01/0 بین وضعیت سلامت مرجان‌ها با دمای سطح آب، خوشبختانه مرجان‌های شاخه ای خلیج چابهار وضعیت خوبی داشته اند. در صورتی که عوامل انسانی و آلاینده دریا کنترل گردد، در سال‌های آینده نیز شاهد ادامه حیات این اکوسیستم ارزشمند خواهیم بود.

  کلیدواژگان: مرجانهای شاخه ای، Coral Watch، پارامترهای فیزیکی آب دریا، خلیج چابهار
 • محمدامین کوه بر*، همایون یوسفی صفحات 37-46
  پیشینه و مبانی نظری پژوهش

  با توجه به عدم اطمینان موجود در قیمت‌های سوخت، شرکت‌های کشتیرانی مانند سایر شرکت‌های حمل و نقل معمولا به دنبال مدیریت ریسک تامین سوخت هستند. در این راستا، مقاله حاضر به دنبال محاسبه نسبت بهینه هجینگ جهت تدوین سبد کمترین ریسک تامین سوخت کشتی است.

  روش‌شناسی

  به‌منظور مدلسازی نوسان‌پذیری بازدهی متغیر سوخت کشتی، از الگوی VAR-CCC استفاده شده است. بعد از تخمین مدل از روی ضرایب می‌توان ساختار همبستگی و واریانس قیمت را تحلیل کرد. این اثرات سرریز در محاسبه ریسک سبدهای سوختی شامل نفت خام بازار آتی و سوخت کشتی نقدی دارای اهمیت بسیاری هستند. سپس بهینه‌سازی ریسک- بازده با استفاده از تکنیک ضریب لاگرانژ مورد استفاده قرار گرفت. داده‌های پایانی قیمت سوخت‌ها به‌صورت روزانه و در بازه ده ساله از 2010 الی 2019 ، از سایت بلومبرگ تهیه شده است.

  یافته‌ها

    نتایج تخمین نشان داد که اغلب ضرایب در سطح 5 درصد معنی‌دار شده و از این حیث مطابق با نتایج حاصل از پژوهش‌های قبلی بوده است.

  نتیجه‌گیری

  نسبت بهینه هجینگ محاسباتی در شرایط قیمتی موجود، 34% به‌دست آمد؛ به این معنا که صاحبان شرکت‌های کشتیرانی به‌منظور کاهش ریسک تامین سوخت خود می‌توانند 34 درصد سوخت سال آینده خود را با خرید نفت خام بازار آتی به حداقل برسانند.

  کلیدواژگان: نسبت بهینه هجینگ، سوخت کشتی، الگوی همبستگی شرطی ثابت
 • مصطفی مهدوی فرد، شاهین جعفری*، یگانه چوخاچیان، صدرا کریم زاده صفحات 47-57
  پیشینه و اهداف

   شیوع کرونا بر بسیاری از فعالیت‌های ناوبری در سراسر جهان تاثیر مستقیمی نهاده است. ناوبری دریایی یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های تجاری و اقتصادی به‌شمار می‌آید. هدف از این پژوهش رصد ترافیک دریایی در تنگه استراتژی و بین‌المللی هرمز و بندرگاه پل در دوران شیوع کرونا می‌باشد. در راستای اهداف این پژوهش قطبش VH تصاویر راداری سنتینل-1 در باند C مورد استفاده قرار گرفته شد. این تصاویر در محیط ابری گوگل ارث انجین به‌ منظور شناسایی و استخراج وسایل نقلیه دریایی اعم از کشتی پردازش شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که تردد و ترافیک دریایی به ترتیب در دو منطقه مطالعاتی بندرگاه پل و تنگه هرمز در ماه آپریل و می 2020 نسبت به ماه مشابه در سال 2018 و 2019 حدود 48.39% و 36.97% کاهش چشمگیری داشته است که به تبع آن بر صنعت کشتیرانی تاثیر مستقیمی داشته است. اما با عادی شدن شرایط کرونایی و از سرگیری فعالیت‌های دریایی مجددا در سال 2021 تردد و ترافیک دریایی همانند دوره پیش از کرونا افزایش پیدا کرده است. بطور کلی این پژوهش نقش استفاده از داده‌های ماهواره‌ای به‌ویژه تصاویر راداری با دریچه مصنوعی در کاربردهای دریایی و مدیریت بحران جهانی و همچنین پردازش سریع داده‌های راداری با حجم بالا در محیط ابری گوگل ارث انجین را نشان می‌دهد.شیوع بیماری کرونا (کووید 19) در اواخر سال 2019 میلادی از ووهان چین آغاز شد و پس از مدتی به ‌کل جهان انتشار یافت. برای جلوگیری از شیوع بیماری کووید 19 بسیاری از کشورها محدودیت‌هایی را در اجتماعات و سفرها اعمال کردند. در اروپا بررسی همه‌گیری کووید 19 در کاهش آلودگی هوا و تاثیرات غیرمستقیم آن بر محیط‌زیست نیز موردتوجه آژانس فضایی اروپا بوده است. حمل‌ و نقل دریایی یکی از قدیمی‌ترین روش‌های حمل‌ونقل است که امروزه برای نقل‌وانتقال کالاها و مسافران به بقیه نقاط ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مورداستفاده قرار می‌گیرد. به همین منظور نظارت بر رفت‌وآمد دریایی در هر کشوری از اهمیت بالایی برخوردار است. موقعیت جغرافیایی ایران نیز سبب شده است که از سمت شمال و جنوب توسط پرترددترین دریاها احاطه گردد از آنجا که حدود 30 درصد حمل و نقل دریایی جهان در خلیج فارس صورت می‌گیرد. در دوران قرنطینه بسیاری از کشورها محدودیت‌هایی را اعمال کردند. این محدودیت‌ها شامل بندرها، کشتیرانی، دریانوردی و مسافرت دریایی نیز بوده و باعث اختلال رفت ‌و آمد مسافران، خدمه کشتی‌ها و جلوگیری از ورود کشتی‌ها به بندرها شده است. درنهایت، تمامی این اقدامات اختلالاتی در ترافیک دریایی به وجود آورده است. صنعت حمل‌ونقل دریایی از زمان شیوع بیماری کووید 19 تحت تاثیر قرارگرفته زیرا بسیاری از کشورها در دوران قرنطینه، بندرها دریایی را تعطیل و فعالیت صادرات و واردات را ممنوع کردند. امروزه برای شناسایی کشتی‌ها از امواج رادار دیافراگم مصنوعی (SAR)، به دلیل مزیت‌هایی که نسبت به داده‌های نوری دارد، استفاده می‌شود. امواج رادار توانایی شناسایی اشیا بر روی دریا را دارند. گوگل ارث انجین یکی از محبوب‌ترین سامانه‌های پردازش داده‌های جغرافیایی است که با دسترسی رایگان به کاربران برای اخذ و پردازش تصاویر مورداستفاده قرار می‌گیرد. این پلتفرم می‌تواند داده‌های حجیم را در کمترین زمان ممکن پردازش کند که باعث سهولت استفاده از داده‌های سری زمانی جغرافیایی شده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر کووید-19 بر رفت‌وآمد کشتی‌ها و ترافیک دریایی در تنگه‌ی هرمز و بندر پل در دوران شیوع کرونا با استفاده از داده‌های راداری سنتینل-1 در سامانه ارث انجین است.

  روش‌ها‌

  در پژوهش کنونی از داده‌های سری زمانی سنتینل-1 در سال‌های 2018، 2019، 2020 و 2021 با قطبش VV بهره گرفته شد. به منظور پردازش داده‌های سنتینل-1 از سامانه گوگل ارث انجین استفاده شد و سپس نقشه خروجی در نرم‌افزار ArcGIS  از فرمت تیف به وکتور تبدیل گردید.

  یافته‌ها

  براساس نقشه‌های ایجاد شده طی دوره شیوع کرونا در تنگه هرمز و بندرگاه پل، تردد کشتی‌ها و وسایل نقلیه دریایی به ترتیب در دوره پیش از کرونا (2018 و 2019) افزایش داشته است، اما در طول کرونا (2020) به دلیل شرایط قرنطینگی و محدودیت رفت و آمد تردد وسایل حمل و نقل دریایی نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته است. این درحالی است که در دوره پس از کرونا (2021) به دلیل عادی شدن شرایط همه‌گیری و از سرگیری فعالیت‌های دریایی و کشتیرانی دوباره تردد وسایل نقلیه دریایی نسبت به دوره شیوع کووید-19 بترتیب در بندر پل و تنگه هرمز حدود 12.5% و 51.6% افزایش یافته است.

  نتیجه‌گیری

  در این پژوهش تلاش شد با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای در دوره شیوع و همه‌گیری کرونا بر صنعت کشتیرانی در تنگه هرمز و بندرگاه پل نظارت شود. نتایج حاکی از آن است که داده‌های راداری سنتینل-1 در باند C به مدیریت بحران دریایی در زمان وقوع بلایای همه‌گیر می‌تواند کمک شایانی در پیشبرد اهداف صنعت کشتیرانی در بازه زمانی کوتاه مدت تا بلند مدت کند. این پیشبرد زمانی کوتاه مدت و بلند مدت نیارمند یک سامانه آنی برای پایش است که سامانه آنلاینن گوگل ارث انجین به خوبی توانسته جایگاه خود را در دنیای سنجش از دور فراگیر کند.

  کلیدواژگان: شناسایی کشتی، تصاویر Sentinel-1، گوگل ارث انجین، کرونا، تنگه هرمز، سنجش از دور
 • احمدرضا توحیدی*، ریحانه زندی صفحات 58-69
  پیشینه و مبانی نظری پژوهش

  نیم نگاهی به آثار پژوهشی حوزه حقوق دریاها، به نظر می رسد رویه عملی دیوان بین المللی حقوق دریاها در اجرای موثر و توجه به اصول حاکم بر آب های آزاد و سرزمینی در خلال اختلافات بین المللی عمدتا مسکوت باقی مانده است. "نورستار" تانکر نفتی بود که تحت پرچم پاناما قرار داشته و به حمل و نقل سوخت در آب های سرزمینی پاناما، اسپانیا و ایتالیا و آب های آزاد اشتغال داشت. به اعتقاد دولت ایتالیا نورستار به قاچاق نفتی و کلاهبرداری مالیاتی متهم بوده و لذا دستور اجرایی توقیف آن از سوی محاکم داخلی این دولت صادر و به وسیله دولت اسپانیا به مورد اجرا گذارده شد که در نهایت به حراج این نفتکش ختم گردیده و ارجاع اختلاف دولت های ایتالیا و پاناما در این موضوع به ایتلوس باب بحث های دقیق دیوان در ابعاد حقوقی موضوع را باز نمود. تنها پیشینه پژوهشی مربوط به این پرونده در زبان فارسی مقاله «آزادی دریاهای آزاد در تقابل با اعمال صلاحیت دولت ساحلی با اتکا به پرونده نوراستار در دیوان بین المللی حقوق دریاها» نوشته آقای جواد صالحی است که از جنبه توجه به رویکرد دیوان در خصوص اصل آزادی دریانوردی قابل توجه بوده و نگاهی اصل محور از رای دیوان در این پرونده را به دست می دهد. اما نوشتار حاضر در پی بررسی سایر ابعاد حقوقی این رای در بحث آزادی دریانوردی، صلاحیت های قضایی و اجرایی دول ساحلی و صلاحیت دیوان در این رای و در مقایسه با سایر آرای صادره از دیوان در اختلافات حقوقی مشابه و نهایتا دستیابی به رژیم حقوقی آب های آزاد در رویه قضایی دیوان طی سالیان گذشته بوده که از این نظر نمی توان پیشینه ای در زبان های فارسی و انگلیسی برای آن یافت.

  روش‌شناسی

  مقاله حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، سندی و اینترنتی و تمرکز عمده بر رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها به رشته تحریر در آمده است.

  یافته‌ ها

  ارتکاب جرم در دریاهای آزاد بر امنیت داخلی کشورها تاثیرگذار است. این وضعیت در ارتباط با کشتی های فاقد پرچم، با پرچم مصلحتی، بدون مدارک یا با مدارک جعلی باعث جواز ورود و بازرسی کشتی می گردد. اما حق آزادی دریانوردی نیز از اصول مسلم حقوق دریاهاست که با نظم بین المللی در تاثیر و تاثر متقابل قرار دارد. این امر از موجبات نگرانی دول ساحلی و بندری در خصوص حدود صلاحیت آن ها بوده و نیازمند بررسی دقیق تری می باشد. دیوان حقوق دریاها در سال 2019 در رای مربوط به قضیه"نورستار" دکترین های مهمی را با هدف بررسی تاثیر احتمالی آن ها در صلاحیت دولت ساحلی راجع به کشتی های خارجی به بحث گذارد. پرسش اصلی این نوشتار عبارت است از اینکه رویکرد دیوان در این زمینه، چگونه است و نحوه عملکرد نیروهای پلیس و امنیت دولت های ساحلی و بندری عضو کنوانسیون حقوق دریاها را در آینده تا چه اندازه تحت تاثیر قرار خواهد داد؟

  نتیجه ‌گیری

  به نظر می رسد سکوت اسناد بین المللی در ارتباط با سوخت رسانی به معنای ممنوعیت این فعالیت نبوده، بلکه این عمل، یکی از استفاده های مجاز از این آب ها دانسته شده است؛ امری که عملکرد و صلاحیت پلیس ساحلی و بندری را در برخورد با اقداماتی همچون قاچاق دریایی تحت تاثیر مستقیم قرار خواهد داد.

  کلیدواژگان: آزادی دریاها، ایتلوس، دولت صاحب پرچم، کنوانسیون حقوق دریاها، نورستار
 • رضوان موسوی ندوشن*، منیر غیاث آبادی صفحات 70-76

  در این تحقیق، مطالعه تاکسونومیک و شناسایی گونه های جنس Pontella ، جمع آوری شده از پنج ایستگاه و در بازه زمانی یکساله در منطقه آبهای ساحلی و مصبی شمال بوشهر، انجام شد و برای اولین بار دو گونه هم‌نیا از جنس Pontella Dana, 1846 ،  شامل  Pontella danae var. ceylonica  و Pontella investigatoris  شناسایی و از آبهای خلیج فارس و دریای عمان گزارش گردید. همچنین شناسایی  گونه  Pontella danae var. ceylonica  بر اساس افراد و نمونه های ماده و گونه Pontella investigatoris   بر اساس افراد و نمونه های نر و  در اکثر نمونه‌برداری‌ها نسبت تراکم افراد گونه ماده به گونه نر، دو به یک بدست آمد. بر اساس نتایج آزمون dbRDA مشخص گردید که مهمترین پارامترهای محیطی اثرگذار بر پراکنش گونه investigatoris   P.به ترتیب شوری و عمق بوده، مهمترین عوامل اثرگذار بر پراکنش P. danae var. ceylonica به ترتیب عمق و سپس شوری و عمق شفافیت می‌باشد، و لذا نتایج این تحقیق نشان داد گونه های هم نیای شناسایی شده ‌، دریایی و گرایش به زندگی در آبهای دور از ساحل دارند.در این تحقیق، مطالعه تاکسونومیک و شناسایی گونه های جنس Pontella ، جمع آوری شده از پنج ایستگاه و در بازه زمانی یکساله در منطقه آبهای ساحلی و مصبی شمال بوشهر، انجام شد و برای اولین بار دو گونه هم‌نیا از جنس Pontella Dana, 1846 ،  شامل  Pontella danae var. ceylonica  و Pontella investigatoris  شناسایی و از آبهای خلیج فارس و دریای عمان گزارش گردید. همچنین شناسایی  گونه  Pontella danae var. ceylonica  بر اساس افراد و نمونه های ماده و گونه Pontella investigatoris   بر اساس افراد و نمونه های نر و  در اکثر نمونه‌برداری‌ها نسبت تراکم افراد گونه ماده به گونه نر، دو به یک بدست آمد. بر اساس نتایج آزمون dbRDA مشخص گردید که مهمترین پارامترهای محیطی اثرگذار بر پراکنش گونه investigatoris   P.به ترتیب شوری و عمق بوده، مهمترین عوامل اثرگذار بر پراکنش P. danae var. ceylonica به ترتیب عمق و سپس شوری و عمق شفافیت می‌باشد، و لذا نتایج این تحقیق نشان داد گونه های هم نیای شناسایی شده ‌، دریایی و گرایش به زندگی در آبهای دور از ساحل دارند.

  کلیدواژگان: سواحل بوشهر، شناسایی، هم نیا، Copepoda، Pontella
 • دنیا غریب خلخال، جاوید ایمانپور نمین*، مسعود ستاری صفحات 79-89

  هدف از مطالعه حاضر تعیین غلظت 15 عنصر و فلز سنگین آلومینیم، کادمیم، کروم، مس، نیکل، سرب، استرانسیم، سیلیسیم، آرسنیک، آنتیموان، کبالت، منگنز، مولیبدن، آهن و روی در بافت های خوراکی (عضله و گناد) و غیرخوراکی (کبد، کلیه و پوست) ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus)، در سواحل استان گیلان بود. 65 قطعه ماهی از سه منطقه آستارا، انزلی و کیاشهر بین سال های 97-1396 صید شد. پس از هضم شیمیایی نمونه ها، غلظت عناصر توسط دستگاه جذب اتمی ICP-OES مدلPerkinElmer Optima 8300  و با استفاده از محلول استانداردGeostats  استرالیا مورد سنجش قرار گرفت. میانگین غلظت فلزات آلومینیم، آرسنیک، کروم، مس، آهن، منگنز، آنتیموان، سیلیسیم، استرانسیم و روی به ترتیب 007/1، 3/0، 33/0، 21/2، 78/12، 57/0، 78/0، 26/1، 97/1 و 5/11 میکروگرم بر گرم به دست آمد. غلظت کادمیم، کبالت، مولیبدن، نیکل و سرب کمتر از حد قابل تشخیص دستگاه بود. به غیر از غلظت آهن که بین بافت های مختلف دارای اختلاف معنی داری بود (05/0>p)، غلظت سایر فلزات اختلاف معنی داری بین بافت ها نداشتند (05/0<p). شاخص انتخابی فلز (MSI) به صورت آهن > روی > مس > استرونسیوم > سیلیسیم > آلومینیم > آنتیموان > منگنز > کروم > آرسنیک به دست آمد. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین غلظت برخی از فلزات با یکدیگر و برخی از بافت ها با یکدیگر رابطه مستقیم و غیر مستقیم معنی دار وجود دارد (05/0>p). نتایج حاصل از مقایسه غلظت فلزات با استاندارد های جهانی نشان داد بافت عضله ماهی کلمه برای مصرف کنندگان از سلامت نسبی برخوردار است، که اگر میزان آلودگی فلزات در محیط کنترل و کاهش نیابد احتمال افزایش غلظت فلزات سنگین در بافت این ماهی وجود دارد. لذا پیشنهاد می شود سیاست گذاران ملی و استانی بخصوص سازمان حفاظت از محیط زیست نظارت بیشتری بر فعالیت های صنعتی و کشاورزی که از اصلی ترین راه های ورود آلاینده ها به محیط آبی به حساب می آید داشته باشند و تدابیر مناسب تری برای رعایت استاندارد های زیست محیطی اتخاذ نمایند.

  کلیدواژگان: فلزات سنگین، ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)، استان گیلان، ICP-OES، شاخص انتخابی فلز (MSI)
 • همایون خوشروان* صفحات 91-106

  پیشینه و اهداف:روش‌ها‌: مطالعات آسیب‌پذیری فیزیکی سواحل اولین بار توسط گورنیتز در سال 1991 در سواحل غربی اقیانوس اطلس انجام گرفت و پس از آن مطالعات متعددی در سایر نقاط دنیا انجام یافت. در این مقاله تعیین شدت آسیب‌پذیری فیزیکی ساحل دلتای سفیدرود، شناسایی لندفرم های ساحلی و نحوه تغییر شکل آنها با گذشت زمان اهداف اصلی تحقیق می‌باشد. با استفاده از نتایج بازدیدهای میدانی، تفسیر نتایج مطالعات سنجش از دور و تغییرات رقومی خطوط ساحلی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی و با مطالعه معیارهای موثر در آسیب‌پذیری فیزیکی سواحل مانند: شیب ساحل، جنس رسوبات ساحلی، نوع لندفرم‌های ساحلی، نرخ تغییرات خطوط ساحلی، میزان آسیب‌پذیری فیزیکی ساحل دلتای سفید رود محاسبه شد. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که میزان آسیب‌پذیری فیزیکی ساحل دلتای سفیدرود در مناطق مختلف آن متفاوت می‌باشد. مناطق منتهی به دهانه غربی و شرقی رودخانه سفیدرود دارای بیشترین آسیب‌پذیری فیزیکی است و با افزایش فاصله از محل دهانه رودخانه به سمت غرب و شرق به تدریج از میزان آسیب‌پذیری فیزیکی کاسته می‌شود. لندفرم‌های ساحلی فرسایشی در ناحیه مجاور دهانه رودخانه سفیدرود به صورت تراس‌های فرسایشی شکل گرفته است و زبانه‌های ماسه‌ای در بخش منتهی‌الیه غربی و شرقی دلتای سفیدرود ایجاد شده است. نتیجه‌گیری: دلتای سفیدرود تحت تاثیر نیروهای فرساینده دریای خزر قرار دارد و حجم بالای رسوب‌گذاری مواد ماسه‌ای که حاصل آورد رودخانه سفیدرود می‌باشد تحت تاثیر جریان‌های ساحلی توانایی ایجاد لندفرم‌های رسوبی مانند زبانه‌های ماسه‌ای را در مناطق دوردست دارد. دستیابی به نقشه آسیب‌پذیری فیزیکی دلتای سفیدرود شرایط را برای اتخاذ تصمیمات صحیح در مدیریت جامع مناطق ساحلی فراهم می‌کند و این روش می‌تواند برای سایر مناطق ساحلی قابل استفاده باشد.

  کلیدواژگان: دریای خزر، سفید رود، ساحل، آسیب پذیری فیزیکی
 • زهرا محمودی کردی*، معصومه غلامی میانسرایی صفحات 107-122
  پیشینه و مبانی نظری پژوهش

  از دهه 80 میلادی به این سو، بارورسازی اقیانوس‌ها در میان روش‌های مختلف مهندسی اقلیم، توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. برخی از پژوهشگران خارجی، بارورسازی اقیانوس‌ها را از جنبه‌های علمی، زیست محیطی و حتی تجاری مورد بررسی قرار داده‌اند. اما با تلاش کنوانسیون/پروتکل لندن جهت تنظیم بارورسازی اقیانوس‌ها از سال 2007، و سپس با تصویب اصلاحیه 2013 پروتکل لندن در خصوص این فناوری، شاهد انجام پژوهش‌های حقوقی در این حوزه بودیم اگرچه تا به کنون فرآیند بارورسازی در سطح گسترده عملیاتی نشده و محدود به انجام آزمایشاتی در سطح محدود می باشد اما پژوهش های حقوقی به ویژه با هدف بررسی جایگاه معاهداتی فناوری مزبور نگارش یافته است. نوشتار حاضر با هدف واکاوی فناوری بارورسازی اقیانوس‌ها به عنوان یکی از روش‌های مقابله با گرمایش زمین، بررسی مزایا و چالش‌های احتمالی زیست محیطی آن به دنبال بررسی رویکرد اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست نسبت به این فناوری چالش برانگیز به رشته تحریر در آمده است.

  روش‌شناسی

  روش جمع‌آوری اطلاعات در پژوهش حاضر به صورت کتابخانه‌ای و روش کار توصیفی- تحلیلی می‌باشد؛ بر این اساس، پس ازتوصیف فرآیند بارورسازی اقیانوس‌ها، مهمترین پیامدهای زیست محیطی آن مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به تحلیل این فناوری نوظهور درچارچوب اصول حقوق بین‌ الملل محیط زیست پرداخته ایم.

  یافته‌ها

    بارورسازی اقیانوس‌ها به عنوان یکی از روش‌های نوین مقابله با تغییرات اقلیمی مزایایی همچون مقابله با گرمایش زمین، افزایش ذخایر ماهی‌ها، ترویج تحقیقات علمی دریایی و تجارت کربن دارد،  اما در کنار آن احتمال بروز مشکلات زیست محیطی نظیر اسیدی شدن اقیانوس ها، ایجاد شکوفه های جلبک سمی، آنوکسی در اثر بارورسازی اقیانوس ها دور از ذهن نیست. آثار زیست محیطی فرامرزی این فناوری، اعم از آنکه در آب‌های تحت صلاحیت ملی انجام شود یا در آب‌های آزاد گواهی است بر لزوم مداخله حقوق بین‌الملل محیط زیست جهت تنظیم گری این فناوری و تبعات آن. از این رو در مقاله حاضر بر آنیم تا نقش اصول حقوق بین الملل محیط زیست را در پاسخ به مسایل ناشی از بارورسازی اقیانوس‌ها  و تنظیم آن و رفع خلاء های معاهداتی بررسی کنیم.

  نتیجه‌گیری

  از بارورسازی اقیانوس‌ها می‌توان به عنوان تیغ دولبه‌ای یاد کرد که از یک سو قادر است بر یکی از مهمترین چالش‌های زیست محیطی عصر حاضر یعنی گرمایش زمین و به بالتبع تغییرات اقلیمی غلبه نماید و از دیگر سو عامل ایجاد آسیب های زیست محیطی دریایی باشد. یافته‌های مقاله حاضر نشان می‌دهد که اولا، قطعیت علمی کافی در خصوص پیامدهای زیست محیطی بارورسازی اقیانوس‌ها وجود ندارد و برای دستیابی به قطعیت علمی، مطالعات و آزمایشات بیشتر ضروری است. ثانیا بررسی معاهدات بین ‌المللی که این فناوری را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد توجه قرار داده اند، نشان می‌دهد که کنوانسیون ‌های مربوطه، محدودیت ‌های شدیدی را بر بارورسازی اقیانوس‌ها وارد ساخته‌اند و با نقد هایی همچون عدم مشارکت جهانی و نگرش مطلقا منفی مواجه‌اند،  ثالثا، در شرایط ذکرشده، استفاده از اصول حقوق بین الملل محیط زیست جهت پرکردن خلاءهای موجود و تکمیل اسناد معاهداتی می توانند بسیار راهگشا باشد.

  کلیدواژگان: بارورسازی اقیانوس ها، فناوری، تغییر اقلیمی، مزایا و معایب، اصول حقوق بین الملل محیط زیست
|
 • Marzieh Emami, Reza Dezvareh *, Seyed Amin Mousavi Pages 1-12
  Background and Objectives

  as the expansion of offshore wind farms in the world and offshore wind turbines to generate electricity, it is significant to consideration the support structures of wind turbines and also to improve their productivity by considering the irregular and accidental conditions of offshore areas. In this study, the efficiency of viscous dampers, that known as one of the passive control methods in vibrations control system of structures as well as offshore platforms, in improving the response of full-height lattice tower for an offshore wind turbine in the time-domain analysis is investigated. For this purpose, several dampers are used diagonally on the platform and also along the legs to determine its best efficiency.

  Methods

  The structure, which is the platform of a 5 MW wind turbine in the North Sea, was modeled using Fast, Abaqus, and Sap2000 software, as well as the Simulink model was used to solve the equations of motion and determine the response of the lattice tower structure, which was considered as a shear model. structural responses were calculated using time-domain analysis and under wave and wind excitations. The Kaimal and Pierson-Moskowitz spectrum were used to apply the wind and wave forces, The wave-induced hydrodynamic forces were calculated based on the airy linear wave theory and the wind-induced aerodynamic forces were calculated based on the blade element momentum theory.

  Findings

  Based on the structure responses in different sea states and considering the condition with a significant wave height of 1.99354 meters and wind speed of 12 meters per second, which has led to the most vibrations in the structure, The results obtained from the responses of the structure equipped with viscous dampers show that if the diagonal brace elements at certain elevations are removed from the structure and the viscous dampers are replaced diagonally, the structure vibrations have not been reduced significantly and the drift of the structure where the viscous damper is located has increased compared to the structure without the damper,so that in one case which equipped with dampers The RMS displacement of the wind turbine Nacelle has increased to 19% compared to structures without dampers, while the results show that considering viscous dampers vertically and along the legs of lattice tower, the wind turbine Nacelle level displacement has been significantly reduced compared to the model without dampers.

  Conclusion

  Due to the geometry and cantilever behavior of the full-height lattice tower in which the relative displacement of the floors is due to the structure rotation, by viscous dampers placement diagonally in which reduces the rigidity of the platform structure due to the removed brace elements do not have been seen a significant effect on energy dissipation, while by the viscous damper placement along the legs of the structure, a greater effect have been observed on energy dissipation and vibration control of this structure. The use of various types of systems in vibration control to improving the response of the full-height lattice tower structure that support the structure of wind turbine can be investigated in future research.

  Keywords: Vibrations control, Viscous damper, Wind turbine, time-domain
 • Mohammad Parandavar *, Fatemeh Hadavi, Sayed Ali Aghanabati Pages 13-28

  The present study is the first study aimed at biostratigraphy based on calcareous nannoplankton that has been performed on all succession exposed from the Oligo-Miocene marine deposits (members a to f of the Qom Formation). The studied deposits are located in the middle part of the Central Iran Zone and more precisely in the Navab anticline (northeast of Kashan city), which has a thickness of 417 meters. Due to the location and expansion of all members in this section, it has been a very suitable area for biostratigraphic assessments comparable to world standard models. In this study, a total of 370 microscopic slides prepared from rock samples were studied to the determination of the calcareous nannoplankton and accurately separate world standard biological zones, which led to the identification of 72 species belonging to 18 genera of this valuable group of the planktonic micro-organisms. According to the identified index species, standard nannoplankton biozones of the NP25 and NN1-NN4 were separated from this surface section of the Qom Formation. In addition, the equivalent biozones such as CNO5-6, CNM1- CNM6 as well as zones and subzones CP19b, CN1a, b, c, CN2- CN3, which belonging to the newest biozonation patterns, were also separated in this study. Therefore, based on the geological time value of the separated biozones, the age of late Chattian to late Burdigalian-early Langhian was proposed for the Qom Formation in the Navab anticline section. In this study, for the first time, the important chronostratigraphic boundaries such as the Paleogene-Neogene system boundary (or Chattian-Aquitanian stage boundary) in the upper parts of sub-member "c1", the Aquitanian- Burdigalian stage boundary at the base of member "e" and Burdigalian- Langhian in the upper part of member "f", were disaggregated based on biostratigraphic criteria.

  Keywords: Biostratigraphy, Oligo-Miocene marine deposits, Qom Formation, calcareous nannoplankton, Navab anticline, Kashan city
 • Mohammadreza Alimoradi, Mohammad Baaghideh *, Alireza Entezari, Mohsen Hamidianpour, Teimour Aminirad Pages 26-36
  Background and Theoretical Foundations

  Coral ecosystems, like other natural habitats, are under the influence of global warming. Every year we see the bleaching of corals in different parts of the world. Since the physical parameters of seawater are affected by meteorological phenomena, so in this study using ten-year data of oceanographic buoys, the effect of physical parameters of seawater including water surface temperature, salinity, acidity and electrical conductivity on the phenomenon of bleaching of branching corals in Chabahar Bay was investigated.

  Methodology

  For this purpose, the trend of multi-year data of marine parameters was determined by non-parametric Mann-Kendall test. In the next step, the Pearson correlation test showed the correlation between seawater parameters and choreographed Zooxanthellae algae color score data as a coral health index produced by the authors during long-term diving operations using the Coral Watch method.

  Findings

  The results of this study showed that among the four parameters: water surface temperature, electrical conductivity, acidity and salinity, the highest correlation and the most effective independent variable in multivariate regression between coral health and seawater parameters is concern to EC.

  Conclusion

  Due to the insignificance of the increasing trend of water surface temperature in previous years and the existence of a significant negative correlation at the level of 0.01 between the health status of corals and water surface temperature, fortunately, the branching corals of Chabahar Bay have been in good condition. As human and sea pollutants are controlled in the coming years. We will see the survival of this valuable ecosystem.

  Keywords: Branching corals, Coral Watch, Physical parameters of seawater, Chabahar Bay
 • Mohmmad Amin Kouhbor *, Homayoun Yousefi Pages 37-46
  Background and Theoretical Foundations

  Considering the existed uncertainty in fuel prices, a good risk management strategy is vital for the shipping companies as the other transport companies which are exposed to the mentioned fluctuations.  In this regards, this article is aimed to calculate the optimum hedging ratio for the ship fuel in terms of minimum risk.

  Methodology

   To account for the non-constant structure of return VAR-CCC model is applied. After the estimation, the spillover and conditional structure of the variances can be analyzed.  These spillovers will be important in the risk calculation of any optional basket consisting two mentioned energy carriers. In the next step, Optimization process is performed by using the Lagrangian multiplier technique. The data are obtained from Bloomberg daily closing price of energy carriers for the spanning 10 years which started from January 2010 and ends to February 2019.

  Findings

   Results suggested that almost all of parameters were significant at 5% and was in line with the previous findings.

  Conclusion

   The risk of ship fuel price fluctuations would be minimize if they hedge 34% of their Ship fuel with holding crude oil future contract.

  Keywords: Optimum Hedging Ratio, Ship Fuel, CCC Model, GARCH model
 • Mostafa Mahdavifard, Shahin Jafari *, Yeganeh Chookhachian, Sadra Karimzadeh Pages 47-57
  Background and Objectives

   The global corona outbreak has had a direct impact on many navigation activities around the world. Maritime navigation is one of the main commercial and economic activities. The purpose of this study is to monitor maritime traffic in the Strategic and International Strait of Hormuz and the port of Pol during the Corona outbreak. In line with the objectives of this research, VV polarization of Sentinel-1 radar images in C band was used. These images were processed in the Google Earth Engine cloud environment to identify and extract marine vehicles, including ships. The results of this study showed that traffic and maritime traffic in the two study areas of the Strait of Hormuz and Bandar Pol in April and May 2020 compared to the same month in 2018 and 2019 has a significant decrease, which has a direct impact on the shipping industry. But with the normalization of the corona situation and the resumption of maritime activities again in 2021, maritime traffic and traffic has increased as in the pre-corona period. In general, this study demonstrates the role of using satellite data, especially artificial aperture radar images, in marine applications and global crisis management, as well as the rapid processing of high-volume radar data in the Google Earth Engine cloud. The outbreak of coronary heart disease (Covid-19) began in late 2019 in Wuhan, China, and later spread worldwide. To prevent the spread of Covid disease, many countries imposed restrictions on communities and travel. In Europe, the European Space Agency has also considered the Covid-19 epidemic in reducing air pollution and its indirect effects on the environment. In Europe, the European Space Agency has also paid attention to the Covid-19 epidemic in reducing air pollution and its indirect effects on the environment. Sea transportation is one of the oldest methods of transportation that is used today to transport goods and passengers to other parts of the country, regionally and internationally. For this reason, the monitoring of maritime traffic in any country is of great importance. Iran's geographical location has also been surrounded by the busiest seas from the north and south, as about 30% of the world's maritime transport takes place in the Persian Gulf. During the quarantine period, many countries imposed restrictions. These restrictions also included ports, shipping and sea voyages, disrupting the movement of passengers, crew and preventing ships from entering ports. Ultimately, all of these actions have disrupted maritime traffic. The maritime transport industry has been affected since the outbreak of Covid-19 because many countries closed maritime ports during the quarantine period and banned export and import activities. Today, Syntactic aperture radar (SAR) radar waves are used to detect ships because of their advantages over optical data. Radar waves have the ability to detect objects at sea. Google Earth Engine is one of the most popular geographic data processing systems that is used with free access to users to capture and process images. This platform can process large amounts of data in the shortest possible time, which makes it easy to use geographic time series data. It is one of the Sentinel-1 radar data in the engine inheritance system.

  Methods

   In the present study, Sentinel-1 time series data in 2018, 2019, 2020 and 2021 with VV polarization were used. In order to process Sentinel-1 data, Google Earth Engine system was used and then the output map in ArcGIS software was converted from TIF format to vector.

  Findings

   According to the maps created during the corona outbreak in the Strait of Hormuz and the port of Pol, the traffic of ships and marine vehicles has increased in the pre-corona period (2018 and 2019), respectively, but during the corona (2020) due to quarantine conditions and traffic restrictions. Maritime traffic has decreased significantly compared to the previous year. However, in the post-Corona period (2021), due to the normalization of epidemic conditions and the resumption of maritime and shipping activities, the traffic of marine vehicles has increased again.

  Conclusion

   In this study, an attempt was made to monitor the shipping industry in the Strait of Hormuz and the port of Pol by using satellite data during the corona outbreak and epidemic. Based on the results, it can be concluded that Sentinel-1 radar data in C-band to manage the maritime crisis in the event of a catastrophic disaster can help advance the goals of the shipping industry in the short to long term. This short-term and long-term advancement requires an instant monitoring system that Google Earth Engine online system has been able to well establish its place in the world of remote sensing

  Keywords: Ship detection, Sentinel-1 Images, Google Earth Engine, Corona, Strait of Hormuz, Remote Sensing
 • Ahmad Reza Towhidi *, Reyhaneh Zandi Pages 58-69
  Background and Theoretical Foundations

  According to research works in the field of law of the sea, the practice of the International tribunal for the Law of the Sea in the effective implementation and consideration of the principles governing high seas and territorial waters during international disputes seems to have remained largely silent. "Norstar" was a Panamanian-flagged oil tanker transporting fuel in the territorial waters of Panama, Spain and Italy, high seas as well. According to Italy, "Norstar" was accused of oil smuggling and tax fraud, and therefore the executive order to seize it was issued by the domestic courts of this state and was implemented by the Spain which ended in the auction of this tanker and the referral of the dispute between Italy and Panama on this issue to ITLOS opened the window to the Court's detailed discussions on the legal aspects of the case. The only research background in this case in Persian is the article "Freedom of the high seas in opposition to the exercise of the jurisdiction of the coastal government based on the case of Norstar in the International tribunal for the Law of the Sea" by Mr. Javad Salehi which is significant from the point of view of the Court's approach to the principle of maritime freedom and provides a principled view of the Court's judgment in this case. However, the present article seeks to examine other legal aspects of this judgment in the discussion of freedom of navigation, judicial and executive powers of coastal states and the Court's competence in this judgment and in comparison with other judgments issued by the Court in similar legal disputes and finally achieving the legal regime of high seas in the jurisprudence of the Court over the past years that From this point of view, no background can be found for it in Persian and English languages.

  Methodology

  The present article has been written in a descriptive-analytical method using library, document and internet resources and with a major focus on the jurisprudence of the International tribunal for the law of the seas.

  Findings

  The offshore crimes affect the internal security of countries. This situation in connection with ships without a flag, with an expedient flag, without documents or with forged documents will cause License to enter the ship and inspect it. But the right to freedom of navigation is also an inalienable principle of the law of the sea, which interacts with the international order. This is a reason for concern for coastal and port states in terms of their jurisdiction and so this topic requires further scrutiny. In a 2019 ruling on the Norstar case, the International Tribunal for the Law of the Sea discussed some important doctrines with a view to examining their potential impact on the coastal state's jurisdiction over foreign ships. The main question of this paper is what is the Court's approach in this regard and to what extent will it affect the performance of the police force and the security of the coastal and port states party to the Convention on the Law of the Sea in the future?

  Conclusion

  The silence of international documents related to refueling of ships does not seem to mean a ban on this activity, but it is considered one of the permitted uses of these waters; this will directly affect the performance and competence of the coastal and port police in dealing with actions such as maritime smuggling.

  Keywords: Freedom of the Seas, ITLOS, Flag- state, Convention on the Law of the Sea, Norstar
 • Rezvan Mousavi Nadushan * Pages 70-76

  In this research, taxonomic study and species identification in the gnus Pontella, collected from five stations during an annual period at coastal/estuarine northern waters of Bushehr were done, and two congeneric species in the genus of Pontella Dana, 1846 including Pontella danae var. ceylonica and Pontella investigatoris were first identified/described from Persian Gulf and Oman Sea. Also Pontella danae var. ceylonica was recognized on the basis of female specimens, and Pontella investigatoris was known on the basis of male specimens, and a co-occurrence of one male (P investigatoris ) and 2 female at the most samples was accounted. Based on the result of dbRDA, the most important and effective environmental parameters on dispersion pattern of P. investigatoris were salinity and depth, and the most important and effective environmental parameters on dispersion pattern of P. danae var. ceylonica were depth, salinity, transparency depth, respectively. Consequently the results of this study demonstrated that two congeneric identified species are marine, have a tendency to offshore waters.

  Keywords: Copepoda, Pontella, identification, congeneric, coastline of Bushehr
 • Donya Gharib Khalkhal, Javid Imanpur namin *, Masoud Sattari Pages 79-89

  The study was conducted to determine the concentrations of some elements and heavy metals including aluminum, cadmium, chromium, copper, nickel, lead, strontium, silicon, arsenic, antimony, cobalt, manganese, molybdenum, iron and zinc in edible (muscles, gonads) and non-edible tissues (Liver, kidney, skin) of the Caspian Roach (Rutilus rutilus caspicus) caught from the Caspian Sea in Guilan Province. 65 fish were collected from 3 fishing regions e.g. Astara, Anzali and Kiashahr from 2017-2018. Digestion process followed standard method procedures. Samples were digested and concentration of elements was measured by ICP-OES Perkin Elmer Optima 8300 atomic absorption spectrometer using standard Australian Geostats solution. Mean concentrations of Al, As, Cr, Cu, Fe, Mn, Sb, Si, Sr, and Zn were 1.007, 0.3, 0.33, 2.21, 12.78, 0.57, 0.78, 1.26, 1.97 and 11.5 μg/g respectively. Concentrations of Cd, Co, Mo, Ni and Pb were not detectable. Iron, showed significant difference in various tissues (p <0.05), but other metals did not differ significantly between tissues (p <0.05). Metal selective index (MSI) was Fe> Zn> Cu> Sr> Si> Al> Sb> Mn> Cr> As. Comparison of metal concentration with international standards showed that muscles of Rutilus rutilus caspicus is healthy for consumption. However, if metal contamination of the Caspian Sea is not managed, there is high potential for metals concentration exceed the safe levels. National and provincial decision makers, especially the Environmental Protection Organization (EPO), should invest more resources and control over industrial and agricultural activities, as main paths for pollutants entering the Caspian Sea. Severe and appropriate measures should be taken to make them comply with environmental standards.

  Keywords: Heavy Metals, Caspian Roach, (Rutilus rutilus caspicus), Guilan Province, ICP-OES, Selective Metal Index (MSI)
 • Homayoun Khoshravan * Pages 91-106
  Background and Objectives

   Coastal physical vulnerability studies were first conducted by Gornitz in 1991 on the west coast of the Atlantic Ocean, and have since been studied extensively in other parts of the world. In this article, determining the severity of physical vulnerability of Sefidrood delta coast, identifying coastal landforms and how they deform over time are the main objectives of the research.

  Methods

   By using the results of field monitoring, interpreting the results of remote sensing studies and digital changes of coastlines in the GIS environment, and by studying the effective criteria in the physical vulnerability of coasts such as: coast slope, type of coastal sediments, type of coastal landforms, rates Coastal line changes, physical vulnerability of Sefidrood delta coast were calculated.

  Findings

   In The results show that the degree of physical vulnerability of Sefidrood delta coast varies in different regions. Areas leading to the western and eastern estuaries of Sefidrud River have the highest physical vulnerability and with increasing distance from the estuary to the west and east, the degree of physical vulnerability gradually decreases. Erosive coastal landforms in the area adjacent to the Sefidrood estuary have been formed as erosive terraces and sand spits have formed in the western and eastern extremities of the Sefidrud delta. 

  Conclusion

   The Sefidrood delta is affected by the erosive forces of the Caspian Sea, and the high volume of sedimentation of sandy materials produced by the Sefidrood River under the influence of coastal currents has the ability to create sedimentary landforms such as sand spits in coastal area. Achieving a physical vulnerability map of the White River Delta provides the conditions for making the right decisions in the integrated coastal zone management, and this method can be used for other coastal areas.

  Keywords: Caspian Sea, sefidrood, Coast, Physical vulnerability
 • Zahra Mahmoudi kordi *, Masume Gholami miansarayi Pages 107-122
  Background and Theoretical Foundations

  Since the 1980s, ocean fertilization has attracted much attention among various methods of climate engineering. Some foreign researchers have examined ocean fertilization from environmental, legal, and commercial perspectives. since 2007, as the London Convention / Protocol regulates ocean fertilization, and then with the adoption of the 2013 Amendment to the London Protocol on this technology, Legal research in this area has been Increased. Although the ocean fertilization process has not yet been widely operated and remains at a limited experimental level, but legal research has been written specifically to examine the conventional position of this technology. The present article aims to explore ocean fertilization technology as one of the methods to deal with global warming, to examine its potential environmental benefits and challenges, and to examine the approach of the principles of international environmental law to this challenging technology.

  Methodology

  Data collection of this research is library method and the procedure is descriptive analytical; Accordingly, after describing the process of ocean fertilization, it is most important environmental consequences have been studied, and finally, how international environmental law has dealt with this emerging technology has been analysed and Finally, we analyze this emerging technology in the context of the principles of international environmental law.

  Findings

  By strengthening the biological pump of the ocean, ocean fertilization as one of the new ways to deal with climate change, seeks to increase the absorption of carbon dioxide by the ocean and ultimately deal with global warming. Countering global warming, increasing of the fish resources, promote marine scientific research and the carbon trade have been cited as potential benefits of ocean fertilization, but in addition to these benefits, the possibility of environmental problems such as ocean acidification, toxic algal blooms and anoxia is not out of the question. The transboundary environmental effects of ocean fertilization — whether in the internal waters It is a testament to the need to intervene of international environmental law to regulate this technology and its consequences. Therefore, in the present article, we intend to examine the role of the principles of international environmental law in responding to issues arising from the ocean fertilization and its regulation and elimination of its treaty gaps.

  Conclusion

  The ocean fertilization can be described as a double edged sword that on the one hand is able to overcome one of the most important environmental challenges of the present age, namely global warming and consequently climate change, and on the other hand is the cause of marine environmental damage. First of all, the findings of the present paper show that, there is insufficient scientific certainty about the environmental consequences of ocean fertilization, and further studies and experiments are needed to achieve scientific certainty. Second, a review of international treaties that have addressed this technology directly or indirectly shows that the Biodiversity Conventions, the London Convention / Protocol, have severely restricted ocean fertilization, citing scientific uncertainty and the need for a precautionary approach. But they face criticism such as non-global participation and an absolutely negative attitude. And Third, in the circumstances mentioned, the application of the principles of international environmental law to fill existing gaps and complete treaty documents can be very helpful.

  Keywords: Ocean fertilization, Technology, Climate change, Advantages, Disadvantages, principles of international environmental law